Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses"

Transkript

1 NORDIC INNOVATION REPORT 2012:05 APPENDIX 2 // OCTOBER 2008 Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses Harmonisering av de nordiske lands trebyggregler Delrapport 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden (Appendix 2)

2

3 Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses Harmonisering av de nordiske lands trebyggregler Delrapport 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden (Appendix 2) Kan åpne standarder som IFC, IFD og IDM effektivisere kommunikasjon og dermed redusere transaksjonskostnadene ved handel for de nordiske lands byggenæringer? Authors: Dag Fjeld Edvardsen October 2008 Nordic Innovation Publication 2012:05 Appendix 2

4 Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses Harmonisering av de nordiske lands trebyggregler Delrapport 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden (Appendix 2) Nordic Innovation Publication 2012:05 Appendix 2 Nordic Innovation, Oslo October 2008 ISBN (URL: All Nordic Innovation publications can be downloaded free of charge as pdf-files from Coverphoto: istockphoto.com Authors: Dag Fjeld Edvardsen, SINTEF Publisher Nordic Innovation, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Norway Phone: (+47) Fax: (+47) Copyright Nordic Innovation All rights reserved. This publication includes material protected under copyright law, the copyright for which is held by Nordic Innovation or a third party. Material contained here may not be used for commercial purposes. The contents are the opinion of the writers concerned and do not represent the official Nordic Innovation position. Nordic Innovation bears no responsibility for any possible damage arising from the use of this material. The original source must be mentioned when quoting from this publication.

5 Project participants Danmark Teknologisk Instiut Peder Fynholm Dansk Standard, Center for Byggeri John Adelhøj Norlum-Viskum Trae A/S Kent Eriksson Norge SINTEF Dag Fjeld Edvardsen Boligprodusentene Per Jaeger Sverige SP Trätek Anders Gustafsson Anna Pousette Trä och Möbelindustriförbundet Ingemar Ekdahl TräCentrum Norr Olle Hagman Byggkostnadsforum, Boverket Norden Skanska Residential Development Nordic AB Joakim Blomqvist Odd Bergli Claes Josefsson

6 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 6 Forord Hvordan bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne standarder vil skape endringer er mye diskutert blant aktørene i byggebransjen. Det er mange nye muligheter som ligger i bruk av ny og åpen teknologi. Samtidig krever det stort mot for å åpne seg opp for mer integrert samhandling. Bruk av BIM basert på åpne standarder kan føre til at man i Norden i større grad konkurrerer på like vilkår. På en måte er det enkelt å si at hvis man virkelig tror at man selv er god nok, og tør og ta neste skritt, vil det være slik at hele byggenæringen i Norden vinner på å satse på åpen samhandling og kommunikasjon. Virkeligheten er ofte litt mer komplisert. I denne rapporten belyses det litt om hvilke muligheter som ligger innenfor dette temaet, og litt om hva trendene er i internasjonalt og i de ulike nordiske land. Fotoet på forsiden er av en gammel låve, og er hentet fra Oslo, oktober 2008 Dag Fjeld Edvardsen Forsker, SINTEF Byggforsk

7 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 7 Innholdsfortegnelse Prosjektdeltakere... 5 Forord... 6 Innholdsfortegnelse Begrepene IFC, IFD og IDM IFC IFD IDM... 9 Prosesskart Utvekslingskrav Funksjonell del Kan økt bruk av de nye åpne standardene føre til økt handel innen Norden? Nye muligheter for produsenter, leverandører og kjøpere av byggevarer Kan aktørene i Norden bli store sammen? Mulighetene for symbolanalytikerne Betydningen av forskjeller i regler og standarder Den lange halen Arbeidsinnvandring og bygningsinformasjonsmodeller Hva er situasjonen i dag når det gjelder bruk av åpne standarder i Norden? Hva er situasjonen internasjonalt? Den nordiske byggenæringen i tall Pågående initiativer fra de statlige byggherrene i Norden... 26

8 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 8 1. Begrepene IFC, IFD og IDM 1.1 IFC IFC er et akronym for Industry Foundation Classes. Den kan best forklares som et objektorientert filformat med en datamodell utviklet av IAI (International Alliance for Interoperability, nå Building Smart International). Hensikten er bedre samhandling og friksjonsløs kommunikasjon i byggenæringen. Formatet blir typisk brukt for å definere og utveksle bygningsinformasjonsmodeller ( BIM ). Det springende punktet er at modellspesifikasjonen for IFC er åpen, nøytral og fritt tilgjengelig. Det er også viktig at selve filformatet er utformet slikt at det kan leses og forstås av mennesker. 1 Dette gjør at det er enklere å implementere og kvalitetssikre enn hvis formatet hadde vært binært. ISO ; HEADER; FILE_DESCRIPTION (('ArchiCAD 9.00 Release 1 generated IFC file.', 'Build Number of the Ifc 200 interface: ( )\X\0D\X\0A'), '2;1'); FILE_NAME ('testbuilding.ifc', ' T12:38:14', ('Architect'), ('Building Designer Office'), 'PreProc - IFC Toolbox Version 2.0 (99/07/01)', 'Windows System', 'The authorising person.'); FILE_SCHEMA (('IFC20_LONGFORM')); ENDSEC; DATA; #6 = IFCPERSON ('FamilyName', $, $, $, $, (), ()); #7 = IFCORGANIZATION ('OrganizationName', (), (), $); #8 = IFCORGANIZATION ('Graphisoft', (), (), $); #9 = IFCAPPLICATION ('ArchiCAD', 'ArchiCAD 8.0 (Graphisoft)', '8.0', #8); #10 = IFCPERSONANDORGANIZATION (#6, #7, ()); #11 = IFCTRANSACTION ( , #10, #9); #12 = IFCAUDITTRAIL ( , $, #10, $, #9, $, (#11)); #14 = IFCSIUNIT (*,.LENGTHUNIT., $,.METRE.); [ ] Figur 1.1: Eksempel på IFC-filformatet (kun de første linjene i filen er vist). Det finnes mange dataverktøy som støtter IFC. Eksempler er MagiCAD, Tekla Structures, VectorWorks (via en plugin ), Archicad, Bentley Architecture, DDS-CAD, og Autodesks Revit og AutoCAD. 1.2 IFD IFD står for International Framework for Dictionaries, og er et supplement til IFC. Hensikten med IFD-biblioteket er å tilby semantisk forståelse. Ved å benytte IFD kan man 1 Språket som IFC-filene er formulert i heter Express.

9 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 9 for eksempel slå opp en bygningskomponent i en bygningsinformasjonsmodell, og oversette egenskapene som komponenten har fra svensk til norsk, finsk, dansk eller islandsk. Et annet eksempel er at man ved bruk av IFD kan legge inn definisjoner av miljøegenskapene i varedatabaser, slik at entreprenører som skal handle inn varer har muligheter til å på en entydig måte sammenligne produkters egenskaper fra ulike leverandører i ulike land. En nordmann trenger ikke å vite hva en egenskap heter på svensk, finsk, dansk eller islandsk for å undersøke om vareleverandører i de landene har produkter som oppfyller den egenskapen. Han kan nøye seg med å la sin datamaskin søke på norsk, og ved hjelp av IFD-biblioteket kan varedatabasene i andre nordiske land svare (datasystemene i varedatabasene der trenger ikke å forstå norsk de heller, bare de forstår IFD). Figur 1.2: IFD som ontologi. Figur 1.2 viser hvordan IFD definerer et konsept ikke bare ved dets navn og beskrivelse, men også hvordan det relaterer seg til andre konsepter som er definert i IFD. Figuren er laget av Lars Bjørkhaug og Håvard Bell, og er hentet fra wikisiden IFD in a nutshell IDM IDM står for Information Delivery Manual. Hensikten med IDM er er å fange opp og i større grad integrere forretningsprosessene, samtidig som det forklares i detalj hvilken informasjon en aktør skal utveksle med en annen aktør, på hvilken måte, og når dette skal skje. En IDM består av prosesskart ( Process Maps ), utvekslingskrav ( Exchange Requirements ) og funksjonelle deler ( Functional Parts ). I tillegg til at en IDM forteller hva som skal utveksles når mellom hvem, er det også viktig at man med IDM er får frem hvilken informasjon som må ligges inn i BIM en til ulike tidspunkt. 2 Se

10 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 10 Prosesskart Et prosesskart beskriver den overordnede prosessen sett i lys av en spesiell rolle (for eksempel kostnadsberegning, energianalyse, eller strukturelle beregninger). Det må understrekes at det ikke er meningen å modellere den fulle delprosessen i detalj, men derimot å lage en prosessmodell som benyttes, refereres til eller justeres i forhold til nasjonale, firmainterne eller prosjektinterne behov. En viktig del av et prosesskart er bryterne. Disse forklarer hvilke beslutninger som skal tas avhengig av hvilken informasjon man har fått på bestemte tidspunkt. Figur 1.3: Et prosesskart er en del av en IDM. Utvekslingskrav Et utvekslingskrav beskriver hvilken informasjon som trenges i forretningsprosessen, i tillegg til hvilken informasjon som skal leveres som et resultat. Utvekslingskravet deler opp denne informasjonen i konsepter som er lettere å forholde seg til. Hvert utvekslingskrav blir referert til i ett eller flere prosesskart. Funksjonell del Hensikten med en funksjonell del er å beskrive en bestemt del av informasjon innenfor et utvekslingskrav. Hvis man for eksempel skal utveksle en bygningsmodell må man først modellere vegger, vinduer, dører, tak osv. Informasjonen i en funksjonell del kan være generisk. I så fall er det mulig å gjenbruke en funksjonell del i flere utvekslingskrav. Mens et utvekslingskrav beskriver informasjonen på en ikke-teknisk måte, vil en funksjonell del beskrive bruken av hver eneste entitet, hver egenskap/egenskapssett som er involvert. En funksjonell del kan bestå av andre funksjonelle deler.

11 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 11

12 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden Kan økt bruk av de nye åpne standardene føre til økt handel innen Norden? Økt bruk av åpne standarder kan gjøre verden (og Norden) både mindre og større på samme tid. Mindre i betydningen av at geografiske avstander, forskjeller i språk, og ulike regler kan få mindre å si. Større i betydningen av at det potensielle markedet for aktørene vokser. 2.1 Nye muligheter for produsenter, leverandører og kjøpere av byggevarer Trenden er at IFC og etter hvert IFD vil bli mer brukt både på kjøper og selgersiden i verdikjeden. De som etterspør byggevarer kan beskrive hvilke egenskaper som skal tilfredsstilles på en standardisert måte med IFD. Vareleverandører som støtter IFD kan legge ut rik og entydig informasjon om sine varer på internett. Dermed kan det søkes etter varer som tilfredsstiller bestemte kriterier på en mer effektiv måte enn i dag. Det er grunn til å tro at dette vil føre til større konkurranse hvor sammenligningene går på kvalitet, pris og mulig leveringssikkerhet. Forskjeller i språk blir mindre viktige siden definisjonene er som er laget ved bruk av IFD er entydige. Bestillerne velger de ønskede egenskapene på sitt språk, og leverandørene beskriver det kanskje i et annet språk når de benytter sitt dataverktøy. IFD sørger for sømløs oversettelse. 2.2 Kan aktørene i Norden bli store sammen? Hver for seg er de Nordiske landene små i Europeisk sammenheng. Men i sum utgjør de en ikke utbetydelig region. Det finnes store forskjeller mellom de nordiske land, men det er også mye som er felles. Geografisk nærhet, lignende klimautfordringer, delvis felles historie og selskaper som opererer i flere nordiske land er blant fellesnevnerne. Ved bruk av teknologien som beskrives i denne rapporten kan aktørene i byggenæringen få fordelen av å stå overfor et større marked. 2.3 Mulighetene for symbolanalytikerne Symbolanalytikere er gruppen av arbeidstakere som i hovedsak bidrar til verdiskapningen ved å motta informasjon, gjøre sine vurderinger og sende den resulterende informasjonen tilbake til oppgradsgiveren. De kjennetegnes ved å ikke gjøre fysisk arbeid i tradisjonell forstand, men derimot å bidra med å analysere og behandle informasjon ( symboler ). Konsulenter, arkitekter, forskere, dataprogrammerere, og meglere er eksempler på medlemmer av denne gruppen.

13 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 13 Bruk av IFC, IFD og IDM vil kunne føre til at det reelle arbeidsmarket for disse arbeidstakerne, og markedet for organisasjonene de hører til, i større grad vil være hele Norden. Et mulig eksempel kan være at noen som er dyktige på analyse av bygningsstatikk i større grad vil kunne selge sine tjenester i andre land når åpne standarder og felles tilgjengelige databaser (basert på IFD) gjør landegrenser, språk og forskjeller i regelverk og standarder mindre viktige. 2.4 Betydningen av forskjeller i regler og standarder Forskjeller i normer og standarder kan i praksis fungere like begrensende for handel mellom de nordiske land som formelle begrensninger ville gjort. Ved bruk av åpne standarder og felles tilgjengelige databaser kan dog virkningene dette har for begrensninger i handelen reduseres. Reglene og normene kan fortsatt være forskjellige, men virkningene av disse forskjellene kan begrenses hvis enkel tilgang på informasjon gjør at man lett finner ut nøyaktig hva disse forskjellene består i. 2.5 Den lange halen Den lange halen er et begrep som er benyttet i forhold til hvor mange som etterspør de mest populære variantene av et produkt i forhold til de minst populære (nisjene). Navnet spiller på grafen man typisk får når man sorterer produkter fra venstre til høyre etter popularitet, og høyden på grafen viser størrelsen på etterspørselen. Figur 2.1 Den lange halen. Objektene er sortert fra etter synkende popularitet fra venstre til høyre. Hvis både byggevareleverandører og -kjøpere i stor grad benytter varedatabaser basert på IFD vil dette kunne gjøre at produkter som i hvert av landene ikke har tilstrekkelig etterspørsel likevel blir tilbudt fordi det i det samlede nordiske markedet er tilstrekkelig etterspørsel. Poenget er at enklere og mer treffsikkert språkuavhengig søk vil kunne føre til at flere nisjevarer kan tilbys. Dette er et interessant eksempel på at økt standardisering kan føre til økt variasjon Arbeidsinnvandring og bygningsinformasjonsmodeller I de nordiske land, og spesielt i Norge, er det et forholdsvis stort innslag av arbeidsinnvandrere i byggebransjen fra de nye EU-landene. Bakgrunnen er relativt høye lønninger og knapphet på arbeidskraft spesielt i Norge. Fordelingen av arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene til Norge, Sverige og Danmark er illustrert i figur 2.2.

14 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 14 Figur 2.2: Registrerte tillatelser i Norge, Danmark og Sverige til arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene Kilder: Fafo, UDI, Migrationsverket, Udlændingestyrelsen. Forskjell i språk og byggfaglige tradisjoner kan være en kime til utfordringer både i forhold til effektivitet, personsikkerhet på byggeplass og kvalitet. Det er mulig at bruk av IFC og IFD i bygningsinformasjonsmodeller kan gjøre det enklere å utvikle verktøy som oversetter deler av byggetegninger og beskrivelser av den planlagte byggeprosessen fra for eksempel norsk til polsk. En slik mulighet ser dog ut til å ligge et stykke frem i tid.

15 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 15

16 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden Hva er situasjonen i dag når det gjelder bruk av åpne standarder i Norden? Informasjonen og illustrasjonene i dette kapittelet bygger i all hovedsak på funn fra prosjektet Erabuild BIM. 3 Det er stor variasjon mellom bedriftene i Norden når det gjelder hvilke dataprogrammer de benytter i sitt virke. Slik sett avspeiler Norden resten av verden. Figur 3.1: De mest brukte BIM-programmene blant abonnenter fra AECbytes. Kilde: Khemlain (2007). Figur 3.1 er basert på Khemlain (2007) 4, og er basert på en survey rettet mot abonnenter på AECbytes. Felles for de mest brukte BIM-løsningene har, som beskrevet i kapittel 1.1, støtte for IFC. Dog viser sertifiseringsprosessene at de har varierende kvalitet på import og eksport på IFC-format. 3 Hele rapporten fra Erabuild BIM kan lastes ned i pdf-format på: %20January% pdf 4 Khemlani, L. (2007), Top criteria for BIM solutions A survey conducted by AECbytes, ( ).

17 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 17 Figur 3.2: Fordelingen av oppgaver som IFC blir brukt for i den nordiske bygge-/anleggsnæringen. Kilde: Erabuild-BIM (2008). Figur 3.2 viser hvilke oppgaver ulike typer aktører/bedrifter benytter IFC-baserte bygningsinformasjonsmodeller. For så godt som alle de definerte oppgavene er det slik at ingeniørene bruker det mer enn arkitektene, som igjen bruker det mer enn entrepenørene. For et par viktige oppgaver er det ikke slik, for eksempel når det gjelder drift og vedlikehold ( Facility Management ). Her benytter entreprenørene verktøyet mest. Figur 3.3: Hvilke teknikker blir brukt i designarbeid i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Kilde: Erabuild-BIM (2008).

18 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 18 Figur 3.3 viser hvilke teknikker som benyttes i designarbeid i Norden. Det er interessant å merke seg at noen land skiller seg ut. I Norge er manuelle løsninger relativt mye brukt (ca. 18 %). Sverige skiller seg ut ved å benytte ikke-ifc -BIM i meget stor grad (ca. 34 %). Finland skiller seg ut som det landet som i størst grad benytter IFC-kompatibel BIM (ca. 19 %), etterfulgt av Danmark (ca. 12 %). De landene som i minst grad benytter IFC-kompatibel BIM er Norge (ca. 4 %) og Sverige (ca. 2 %). Basert på informasjonen i figur 3.3 får man et inntrykk av at det alt i alt er mer vanlig benytte en BIM som ikke er IFC-kompatibel enn en som er det. I Finland og Danmark er det større bruk av IFC-kompatibel BIM, men den store overvekten av ikke-kompatibel BIM i Sverige kommer tungt inn. Det må understrekes at tallene fra Erabuild-BIM beskrev virkeligheten når tall ble samlet inn til den rapporten. Samtidig med og etter produksjonen av den rapporten har det kommet initiativer fra flere av de store statlige byggherrene (se kapittel 6). Det er mulig at de initiativene, samt mulighetene som ligger i økt bruk av IFC (se kapittel 2) vil føre til at overgangen til IFC-kompatibel BIM akselererer. Figur 3.4: IFC-kompatitibiliteten for 9 ulike dataprogrammer som ble testet. Kilde: Eurobild-BIM (2008). Figur 3.4 viser en gjennomgang av i hvilken grad 9 ulike dataprogrammer som ble testet er IFC-kompatible. Det er meget stor variasjon mellom programmene, men det viser seg også at enkelte bygningskomponenter er mer kompliserte å håndtere for dataprogrammene enn andre. Et eksempel på en bygningskomponent som ingen lykkes fullt ut med alle testene på er vegger (IFCWall/IFCWallStandardCase). Alle lykkes 100 % med IFCPile (påle). Det er tankevekkende at det når denne testen ble utført var mange av programmene som hadde problemer med flere av IFC-elementene. Samtidig er det slik at det noen ganger er slik at enkelte av programmene som blir testet er spesialapplikasjoner som ikke fullt ut er ment å bli brukt generelt. Det kan bety at de i noen tilfeller ble satt ovenfor tester som ikke er typiske for deres bruksområde.

19 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 19

20 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden Hva er situasjonen internasjonalt? McGraw Hill presenterte i 2007 en rapport med navnet Interoperability in the Construction Industry. 5 Figur 4.1. Kildene til kostnader som oppstår på grunn av manglende kompabilitet. Kilde: McGraw-Hill (2007). Figur 4.1 viser kildene til kostnader som oppstår på grunn av manglende kompatibilitet. Det er mange ganger i diskusjonene rundt fordelene med standardiserte bygningsinformasjoner sagt at det i en byggeprosess i dag ikke er uvanlig at de samme tallene legges inn 6-7 ganger. Grunnen til dette er at uten standardiserte formater så snakker ikke dataverktøyene samme språk. Hver gang man legger inn de samme dataene i et nytt datasystem så har det en kostnad i form av tid, penger og fokus. I tillegg blir det ved hver innlegging en viss sjanse for feil og misforståelser. I følge undersøkelsen fra McGraw-Hill er den viktigste årsaken for økte kostnader nettopp manuell gjeninnlegging av data fra en applikasjon til en annen, etterfulgt av kostnadene ved å benytte systemer som har samme funksjoner, men som ikke er kompatible. På tredje plass kommer kostnadene ved versjonskontroll, som kan relateres til problemstillingene rundt modellservere for bygningsinformasjonsmodeller og teknologi for synkronisering av informasjon. 5 Rapporten kan lastes ned i pdf-format fra:

21 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 21 Figur 4.2 Begrunnelser for at man ikke har valgt å benytte BIM. Kilde: McGraw-Hill (2007). Figur 4.2 viser hvilke begrunnelser det vises til for at man hittil ikke har valgt å benytte bygningsinformasjonsmodeller. Det er interessant å se at kostnadene med ny programvare først kommer på fjerde plass. Den meste brukte forklaringen er at for få andre firmaer benytter BIM. Dette kan sees på som en variant av catch Det betyr på den annen side at hvis en del andre firmaer begynner å benytte BIM så vil det enkelte firma være mer tilbøyelig til å velge BIM. På plass nr. 2 og 3 nevnes kostnader og tid for å implementere de nødvendige verktøy. Dette er i all hovedsak engangskostnader. 6 Ref. den sterkt satiriske boken Catch-22 av Joseph Heller fra 1961.

22 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 22 Figur 4.3 Vurderinger av fordeler med BIM-verktøy. McGraw-Hill (2007). Figur 4.3 viser vurderingen av hva som er de største fordelene ved bruk av BIM-verktøy. På topp kommer det at bruk av BIM vurderes å gi mer til selve designarbeidet, og mindre tid brukt på skissearbeid som sådan. Allerede på andre plass kommer det at eierne ønsker bruk av BIM på sine prosjekter. Dette er spesielt interessant, og indikerer at eierne har fått øynene opp for at en BIM som beskriver bygget as-build gir store muligheter for rasjonell planlegging og gjennomføring av FDVU-prosessene. 7 På tredje plass kommer det at BIM gir økte muligheter til å kommunisere med kunder og med andre fagfolk, mens parametrisk endring av design med BIM er på fjerde plass. 7 FDVU = Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling.

23 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 23 Figur 4.4 a,b,c,d: Faktorer påvirker deling av data for Arktitekter, Ingeniører, Entrepenører og Eiere. Kilde McGraw-Hill (2007). Figur 4.4 er delt i fire paneler, og de viser hvilke faktorer som påvirker datadeling for hhv. arkitekter, ingeniører, entreprenører og eiere. Felles for alle rollene er at manglende kompatibilitet mellom dataprogrammene er det største hinderet. Det er også felles at praksisen til aktørens industripartnere kommer som den nest viktigste årsaken til utfordringer med deling av data. Figur 4.5: Faktisk og forventet etterspørsel etter BIM i USA. Kilde McGraw- Hill (2007). Figur 4.5 viser hva som er faktisk og forventet etterspørsel etter BIM i USA. Det er interessant å se at andelen som er dedikerte (har mer enn 60 prosent av sine prosjekter på BIM) har økt fra 2005 til 2007, og at en videreføring av trenden vil medføre at denne andelen vokser fra 29 prosent i 2007 til 49 prosent i Ut fra det som tidligere er nevnt om at et av de største hindrene for at bedrifter ikke brukte BIM var at andre ikke gjorde det, er det grunn til å tro at demningen er i ferd med å briste.

24 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden Den nordiske byggenæringen i tall Som det demonstreres i dette kapittelet så er byggenæringen en meget stor næring i alle de nordiske landene. Reduserte handelshindringer kan føre til økt handel, større konkurranse og derigjennom økt total verdiskapning og velstand gjennom økt produktivitet. Det fremstår som rimelig åpenbart at det eksisterer en viss skepsis hos enkelte aktører i forhold til tiltak som vil øke den reelle konkurransen innen Norden. Det er vanlig at mange av aktørene som er etablert i et marked vil være skeptiske til at konkurransen øker. Samtidig vil det også være mange som ser muligheten som et større marked gir sin bedrift for økt omsetning og høyere lønnsomhet. Noe av skepsisen som eksisterer kan skyldes at man frykter at de største bedriftene vil presse ut de mindre hvis markedet i større grad åpnes for reell konkurranse innen hele Norden. Figur 5.1: Byggenæringens andel av sysselsetningen i de nordiske land. Kilde: Nordisk statistikk, Eurostat og de nasjonale statistiske sentralbyråer. Som figur 5.1 viser så står byggenæringen I de nordiske land for 5-7 prosent av den totale sysselsetningen (lavest i Sverige og høyest på Island).

25 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 25 Figur 5.2: Byggenæringens andel av brutto verdiskapning i de nordiske land. Kilde: Nordisk statistikk, Eurostat og de nasjonale statistiske sentralbyråer. Figur 5.2 viser store forskjeller mellom hvilke andeler de nordiske lands byggenæringer stor for av den totale brutto verdiskapningen. Spesielt Island skiller seg ut ved at 10 prosent av brutto verdiskapning skjer i byggenæringen.

26 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden Pågående initiativer fra de statlige byggherrene i Norden Flere statlige byggherrer i Norden har tatt initiativer for å øke bruken av standardiserte bygningsinformasjonsmodeller. I Norge har både Statsbygg og Forsvarsbygg tatt viktige initiativer. Statsbygg i Norge besluttet i 2007 å bruke BIM på minst fem av sine pågående prosjekter. I løpet av 2010 skal BIM benyttes som hovedregel i Statsbyggs bygg og byggeprosesser. Forsvarsbygg, Norges største eiendomsforvalter, går for buildingsmart. De har også igangsatt flere omfattende pilotprosjekter for å implementere buildingsmart i reelle plan-, bygge, og driftsprosesser. I Finland krever den statlige byggherren Senati at alle prosjekter skal utveksle informasjon på IFC-format, og krever bruk av programvare som er IFC2x3 sertifisert. I Danmark kreves det at i prosjekter over 40 millioner, hvor staten er byggherre eller betaler hovedkostnaden for driften, skal IFC benyttes. I januar 2008, signerte representanter fra Statsbyggere i USA, Danmark, Finland og Norge et BIM-statement som sier at man vil kreve BIM og åpne standarder og samarbeide for å øke utbredelsen av buildingsmart i byggenæringen. Det er sannsynlig at kravene fra mange av de store statlige byggherrene i Norden direkte og indirekte vil føre til akselerert bruk av åpne standarder i byggenæringen.

27 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 27

28 DELRAPPORT 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden 28 Series title, number and report code of publication: Nordic Innovation publication 2012:05 Appendix 2 TABLE OF ABSTRACT Author(s): Dag Fjeld Edvardsen Organisation(s): SINTEF Byggforsk Title (full title of the report): Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses Harmonisering av de nordiske lands trebyggregler Delrapport 2: Kommunikasjon, åpne standarder og handelshindringer i Norden (Appendix 2) Abstract This report is a part of the project Hamonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses and a part of Nordic Innovation s commitment for making the Nordic countries, one well-functioning market and an integrated region. The purpose of the project is to strengthen the Nordic industry through similar and transparent requirements, so with a minimum of technical trade obstacles the market can increase with the intention to further develop the construction of wooden houses. ISBN (URL: Name of Nordic Innovation funding program (if relevant): Language: Norwegian/N orsk Commissioned by (if relevant): Name of project: Harmonization of building regulations in the Nordic countries for wooden houses // Harmonisering av de nordiske lands trebyggregler Project acronym (if relevant): Nordic Innovation project number: Pages: 30 Date: October 2008 Keywords: Wood, house, building regulation, requirements, harmonization, trade obstacle, construction Publisher: Nordic Innovation Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Norway Phone: Main contact person: Dag Fjeld Edvardsen Forsker SINTEF Byggforsk

29

30 Nordic Innovation is an institution under Nordic Council of Ministers that facilitates sustainable growth in the Nordic region. Our mission is to orchestrate increased value creation through international cooperation. We stimulate innovation, remove barriers and build relations through Nordic cooperation NORDIC INNOVATION, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo // Phone (+47) // //

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

Digitale bygnings informasjonsmodeller BIM EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NELFO

Digitale bygnings informasjonsmodeller BIM EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NELFO Digitale bygnings informasjonsmodeller BIM EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NELFO Digitale byggeprosesser Det er ingen tvil om at digitale byggeprosesser er i ferd med å få innvirkning på informasjonsflyten

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

B-Link. Halvard Gavelstad

B-Link. Halvard Gavelstad B-Link Halvard Gavelstad B-Link AS Kommersielt selskap eid av byggenæringen gjennom NRF, EFO og Norsk Byggtjeneste AS med 1/3 hver Kommunikasjonsplattform som kobler hele verdikjeden til bransjedatabasene:

Detaljer

buildingsmart international

buildingsmart international buildingsmart international Hva er hovedfokus for tiden? Presented by: Bjørn K Stangeland buildingsmart international Vision: Sustainability by building SMARTER Mission: Contribute to sustainable built

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart Bred støtte fra byggenæringen buildingsmart studentseminar @HIALS:13 + tips om studentoppgaver Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge HIALS, 12. november 2013 Open buildingsmart Norge

Detaljer

Flaskehalser i byggenæringen

Flaskehalser i byggenæringen 1 Flaskehalser i byggenæringen Hvor ligger mulighetene for effektivisering av byggenæringen? 2 Hvem er vi? Iman Shirkavand - Bygg og anlegg Martine Hagen - Industriell økonomi Yngve Wehn Teknisk kybernetikk

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN!

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN! PROGRAM! 13:00 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet Status og diskusjon 13:05 Status på det tekniske arbeidet i buildingsmart 13:30 Test av IFC import og eksport i programvarer og generelle problemstillinger

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Viktig også for byggvaremarkedet Ved å ta i bruk moderne elektroniske verktøy i planlegging og prosjektering av bygg, åpner byggenæringen for effektivisering og

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat Høringsuttalelse fra Statsbygg til Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor Statsbygg støtter arbeidet om bruk

Detaljer

NS 3420 SOM VERKTØY INNENFOR DIGITALISERING AV BYGGENÆRINGEN. Merete Fadler, TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGGVERK AKUSTIKK OG VIBRASJONER

NS 3420 SOM VERKTØY INNENFOR DIGITALISERING AV BYGGENÆRINGEN. Merete Fadler, TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGGVERK AKUSTIKK OG VIBRASJONER Merete Fadler, 2017-11- 02 BYGGEVIRKSOMHET DIGITAL BYGGEPROSESS AKUSTIKK OG VIBRASJONER TEKNISKE INSTALLASJONER I BYGGVERK MILJØRIKTIG BYGGVERK NS 3420 TERMINOLOGI TREKONSTRUKSJONER BETONGKONSTRUKSJO NER

Detaljer

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015!

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015! MEDLEMSMØTE TEMA: BIM OBJEKTER LUNSJ I RESTAURANTEN VI STARTER KL. 13:00 BUILDINGSMART NOR MEDLEMSMØTE BAKGRUNN FOR TEMAET: BIM OBJEKTER Kommende standard" NS 8360 BIM-objekter Navngivning, typekoding

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen BIM: Et teknologiskift i byggenæringen - På vei fra tegning til modeller - mer lønnsom og effektiv prosjektering Bjørne Grimsrud Avdelingsleder Forskning og Samfunn nå kommer BIM BIM= Bygningsinformasjonsmodeller/modellering

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

buildingsmartstudentseminar på HiOA 1

buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 buildingsmart Open BIM Kort introduksjon til buildingsmart verktøyene og jobbing med studentoppgaver 2013-01-23 Eilif Hjelseth E-post: eilif.hjelseth@umb.no Tema i presentasjonen BIM i studentoppgaver

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 5. november 2013 BIM i utdanningen med bred støtte fra byggenæringen 2 Fremtidens byggeprosjekter Vil de

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Status IFC4 og sertifisering

Status IFC4 og sertifisering Status IFC4 og sertifisering Ole Kristian Kvarsvik Forretnings- og teknologileder Hva er sertifisering? En sertifisering gir et sertifikat som beviser at du kan noe Hva det er du må kunne for å få et slikt

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Digitalisering av eiendomsforvaltning, case St. Olavs Hospital. Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital

Digitalisering av eiendomsforvaltning, case St. Olavs Hospital. Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital Digitalisering av eiendomsforvaltning, case St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital Teknologisk veiskille D W G I F C Dagens situasjon ved St. Olavs Hospital Vi har fått flere og mer komplekse

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon 2013.12.13 buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

BuildingSMART: Regelbasert utforming av bygninger i tidligfasen

BuildingSMART: Regelbasert utforming av bygninger i tidligfasen BuildingSMART: Regelbasert utforming av bygninger i tidligfasen NTNU Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave våren 2008 Stud. techn. Thea Grimsrud Eriksen Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis Arkitekt, prosjektleder/fagansvarlig - skisserer, detaljerer og gjennomfører BIM prosjekter Jobbet med 3D og objekter siden 1995 Leder for IFC prosjektet Nye Ahus, 2005-2007 Ansvarlig arkitekt for BIM

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

Digitalisering av byggenæringen Halvard Gavelstad

Digitalisering av byggenæringen Halvard Gavelstad Digitalisering av byggenæringen Halvard Gavelstad 30.5.17 Visjon - Vi effektiviser byggenæringen - 6/6/2017 Byggtjeneste 2 Byggtjeneste - Informasjon til byggenæringen - Formidler informasjon til byggenæringen

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart i Forsvarsbygg, den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM (BygningsInformasjonsModellering) er

Detaljer

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen Statsbygg Statsbygg,

Detaljer

Trenger vi standarder på norsk? Erfaringer med språk og terminologi fra en bruker av standarder

Trenger vi standarder på norsk? Erfaringer med språk og terminologi fra en bruker av standarder Trenger vi standarder på norsk? Erfaringer med språk og terminologi fra en bruker av standarder Jøns Sjøgren, Boligprodusentenes Foreining, SN/K 537 Boligprodusentenes Forening pluss mange flere! SN/K

Detaljer

Vurdering av egnethet for implementering av BREEAM-NOR, Helse og Inneklima, I BIM

Vurdering av egnethet for implementering av BREEAM-NOR, Helse og Inneklima, I BIM VURDERING AV EGNETHET FOR IMPLEMENTERING AV BREEAM-NOR, HELSE OG INNEKLIMA, I BIM. Evaluation of suitability for implementation of BREEAM-NOR, Health and Indoor Climate, in BIM. Maria Kristiansen Institutt

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! MEDLEMSMØTE ANDA! 12:55 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet, Steen Sunesen, buildingsmart Norge 13:00 National BIM Standard in

Detaljer

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Dette dokumentet vil sette fokus på arbeidsflyt mellom ArchiCAd og drofus. Vi ønsker å demonstrere, med utgangspunktet i Rambølls Hoffsborg bygg 3, hvordan disse to

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

FÅ FART PÅ BYGGENÆRINGEN! EFFEKTIV PLANLEGGING MED DIGITAL INFORMASJON SINTEF OSLO 16.10.2014 STEEN SUNESEN!

FÅ FART PÅ BYGGENÆRINGEN! EFFEKTIV PLANLEGGING MED DIGITAL INFORMASJON SINTEF OSLO 16.10.2014 STEEN SUNESEN! FÅ FART PÅ BYGNÆRINN! STEEN SUNESEN! Ahus Entrance Building First built openbim Project C.F Møller Architects Since 2010: Managing Director of buildingsmart Norway Office - Architect from Copenhagen Royal

Detaljer

KRAV TIL BRUK AV BIM I STATSBYGG

KRAV TIL BRUK AV BIM I STATSBYGG KRAV TIL BRUK AV BIM I STATSBYGG 6.12.2016 Senioringeniør Øystein Graffer, Statsbygg TEMAER Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) muligheter i planlegging/bygging/forvaltning og drift Grunnlagsmodeller Min

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Statsbyggs BIM- manual

Statsbyggs BIM- manual Statsbyggs BIM- manual Hvorfor, hvordan, «do s and don t s» Frode Mohus fm@statsbygg.no buildingsmart Norge Tema: åpenbim Håndbok 2013-01- 24 Bakteppet * 2005: Første BIM- pilot i Statsbygg («HiTOS») *

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge «Vi synes det er fascinerende å se hvordan de nye brukeropplevelsene i Windows Phone kan redefinere bruken av smarte mobiler. Den tette integrasjonen med sosiale medier plasserer mobiltelefonen i sentrum

Detaljer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer Dialogkonferanse 2011-10-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus BIM - Muligheter og utfordringer Åpen BIM i prosjekt nytt østfoldsykehus Sentralt styringsdokument for Prosjekt

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Wikipedia: Nettskyen(eng:cloudcomputing) Er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring

Detaljer

Koblingen mellom Geografiske InformasjonSystemer og Bygnings Informasjons Modellering. Bjørn Godager HiG

Koblingen mellom Geografiske InformasjonSystemer og Bygnings Informasjons Modellering. Bjørn Godager HiG Koblingen mellom Geografiske InformasjonSystemer og Bygnings Informasjons Modellering Bjørn Godager HiG 17.11.2010 GIS BIM / buildingsmart Bygger på åpne standarder Bruker felles datamodell, i stedet for

Detaljer

Statsbygg Webinar - BIM og ÅpenBIM

Statsbygg Webinar - BIM og ÅpenBIM Statsbygg Webinar - BIM og ÅpenBIM Webinar 25.01.2011 Ole Kristian Kvarsvik, M.Sc. Senior Ingeniør, FoU Statsbygg okk@statsbygg.no www.statsbygg.ni/bim Statsbygg Norwegian Directorate of Public Construction

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

INTERNASJONALE TRENDER OG MULIGHETER FOR NORSK TEKNOLOGI INNEN ENERGIBRANSJEN

INTERNASJONALE TRENDER OG MULIGHETER FOR NORSK TEKNOLOGI INNEN ENERGIBRANSJEN INTERNASJONALE TRENDER OG MULIGHETER FOR NORSK TEKNOLOGI INNEN ENERGIBRANSJEN Walter Qvam Styreleder SINTEF, Petroleum Geo-Services ASA, Toppindustrisenteret AS Norwegian Energy Partners, 4.april 2017

Detaljer

Sluttrapport. buildingsmart i Byggekostnadsprogrammet. Sluttrapport buildingsmart Side 1

Sluttrapport. buildingsmart i Byggekostnadsprogrammet. Sluttrapport buildingsmart Side 1 Sluttrapport buildingsmart i Byggekostnadsprogrammet Sluttrapport buildingsmart Side 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn problemstilling... 3 Målsetting... 3 Om prosjektet... 4 buildingsmart Norge (organisasjon)...

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Ole Petter Haugen

Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Ole Petter Haugen NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Standardisering og systematisk erfaringsoverføring i Skanska Norge AS gjennom Skanska Product Design

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN buildingsmart NORGE buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28.05.2013 STEEN SUNESEN Daglig Leder buildingsmart Norge Arkitekt, projektleder/fagansvarlig Bla. leder for IFC prosjektet Nye

Detaljer

Nye Veier AS. Målsettinger og krav vedr. BIM. Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering

Nye Veier AS. Målsettinger og krav vedr. BIM. Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering Nye Veier AS Målsettinger og krav vedr. BIM Jarle Kristian Tangen utbyggingssjef Harald Monsen disiplinleder prosjektering Fornyer, forbedrer, forsikrer Digitalisering i hele verdikjeden effektiviserer

Detaljer