The Laerdal Foundation for Acute Medicine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Laerdal Foundation for Acute Medicine"

Transkript

1 The Laerdal Foundation for Acute Medicine Address: P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway. Tel , Telefax SØKNAD OM STØTTE (Se "Viktige opplysninger til søkere" på eget ark) APPLICATION FOR SUPPORT (See "Important information to Applicants" on separate sheet) Søker Applicant Navn Name: Stilling Position: Spesialitet Speciality: Institusjon Institution: Adresse Address: Telephone: Telefax: Prosjekt Project Kortfattet tittel Short title: Prosjektansvarlig Principle investigator: Medarbeidere Co-workers: Målsetting Objective: Hypotese Hypothesis: Kategori Category 1 Hjerte-lunge redning Resuscitation 2 Behandling utenfor sykehus Prehospital care 3 Hjertefunksjon Cardiac function 4 Åndedrettsfunksjon Respiratory function 5 Sirkulasjon/Sjokk Circulation/Shock 6 Hjernefunksjon Cerebral function 7 Annet Sundry Klinisk Clinical Eksperimentelt Experimental

2 Beskrivelse. Description. Følgende disposisjon anbefales: 1. bakgrunnsinformasjon, 2. klinisk betydning av foreløpige studier, 3. forsøksopplegg, 4. prosjektvarighet og 5. relevante referanser. Recommended elements: 1. background information, 2. clinical significance of preliminary studies, 3. experimental design, 4. duration of study, and 5. relevant references.

3 Beskrivelse av prosjektet, forts.: Description of project, continued: Kortfattet om prosjektlederens bakgrunn. Evt. publikasjonsliste siste 3 år bes vedlagt. Principle investigator's C.V. in brief. Summary and bibliography for the past 3 years should be enclosed. Evt. anbefalinger eller referanser, fortrinnsvis fra instituttsjef eller veileder: Recommendations or references, preferably from head of institution:

4 Prosjekt- Kostnader spesifisert Kan dekkes fra andre midler Søkes dekket fra Fondet kostnader Calculated costs, specified Coverage from other sources Coverage sought from Project costs the Foundation Totalt Total + Søkes samtidig midler fra andre fond? Are you applying for support also from other Foundations? Nei No Ja, hvilke? Yes, which? Fondet vil ikke kunne yte støtte til samme søker eller prosjekt mer enn én gang i løpet av en 12 måneders periode. Vi ber derfor om å få oppgitt om De eller Deres forskningsgruppe tidligere har mottatt støtte fra Fondet. The Foundation will not be able to support the same applicant or project more than once within a 12 months period. We therefore need information whether you or your research group received support from the Foundation on a previous occasion. Ja, en gang Ja, flere ganger Nei Yes, once Yes, several times No Sist støttet prosjekt i Most recently supported project in Prosjektleder/principle investigator: Er rapport sendt Fondet? Has a report been submitted to the Foundation? Ja, tidligere Yes, previously Rapporten er vedlagt denne søknaden The report is enclosed with this application Nei, vil bli sendt Fondet No, to be sent to the Foundation Sted /Place dato /date underskrift /signature Søknadsfrister: 1. april og 1. oktober hvert år Application deadlines: April 1 and Oct 1 every year. Skjema revidert pr. juni 1997 Form revised as of June1997 A 1821 rev C

5 The Laerdal Foundation for Acute Medicine IMPORTANT INFORMATION TO APPLICANTS Scope The Foundation was established in 1980 with the objective of providing financial support to research and development projects in the field of acute medicine, particularly those with a practical orientation. The board consists of five members. Five of the members shall represent and be acknowledged by: The Scandinavian Society of Anaesthesiologists The Scandinavian Society of Cardiologists University of Oslo, Medical Faculty The Society of Critical Care Medicine (in the USA) Asmund S. Laerdal A/S The mentioned five members can in addition select up to two extra board members, to ensure that the board has the best possible representation within the current acute medicine disciplines. As at January 1, 2000 the basic capital amounts to NOK 70 mill. Until the present, the Foundation has provided a total support of about NOK 50 mill. to more than 900 projects. According to the statutes of the Foundation at least 50% of the grants are reserved for projects in the Nordic countries. Relevant projects Projects to be considered for support from the Foundation should be clearly related to acute medicine. Suitable projects should comprise one or several of such elements as experimental or clinical research, diagnosis, treatment and transport of patients with acutely life threatening disease or trauma, and development or accomplishment of teaching. Preferred projects would be connected with out-of-hospital acute medicine or would have special practical significance. Travel in connection with study periods or congress attendance, or measures to implement acute medical measures without special research or training-related relevance, normally do not qualify for support from the Foundation. Formal requirements of applications Any application for support from the Foundation should be on the official application form. This is available on request from the Administrator of the Foundation, Mrs. Åse Henrichsen, P.O. Box 377, 4002 Stavanger, Norway or the Foundations website at: The completed application form should provide all the background information necessary to assess the project. Useful additional information, such as references, study protocols, C.V.'s, publications etc. may be enclosed. However, such enclosures should only supplement and in no way replace the description of the project on the application form. For practical reasons the application must be typewritten in English, Norwegian, Swedish or Danish. Applications will be assessed biannually by the board. Application deadlines are April 1 and October 1 every year. The board's decision will normally be made known to an applicant within 8 weeks of the final date for receipt of applications.

6 Types of expenses for which coverage may be applied Only necessary expenditures expected to fall due within a period of 12 months from the start of the project may be covered. For a project that has received a first year grant, a renewed application may be submitted for a second year grant at the earliest 12 months after a received grant. However, second year grants should never be precalculated, since the Foundation will favour projects with very clear time limits. Each year the board receives about 140 qualifying applications and has approx. NOK 4 mill. for allocation. Information must be given if the applicant simultaneously is applying for support to the project from other foundations or institutions. Against this background the board has decided that, as a rule, no single project shall receive more than NOK ,- (equals about USD 15,000,- as of Jan. 1997). If the total expenses for one project should exceed that amount, the board will also include in its consideration other possible sources for financial support since the Foundation in many cases will not be able to provide by itself all the necessary funding. Expenses concerning equipment and secretarial services will not be covered by the Foundation to the extent that such resources are believed to be available from the institution where the applicant is planning to carry out the project. It should be evident from the application form whether the applicant has received support from the Laerdal Foundation for Acute Medicine for another project in the past. In such cases, the board will attach importance to the reporting by the applicant on that previous occasion. Reporting Recipients of grants from the Foundation are required to submit within a year after receipt of the grant, and also always in connection with an application for renewed support, a brief written report to the board about the progress, findings, total expenditure and specific use of the grant from the Foundation. June 2000 A 1818 rev C

7 The Laerdal Foundation for Acute Medicine VIKTIGE OPPLYSNINGER TIL SØKERE Fondets formål og virksomhet Lærdals Fond for Akuttmedisin ble opprettet i 1980 og har som formål å støtte praktisk orientert forskning og utvikling innen akuttmedisin. Fondet forvaltes av et styre på fem medlemmer. Fem av medlemmene skal representere og godkjennes av hhv.: Nordisk Anæstesiologisk Forening Nordisk Kardiologisk Forening Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo The Society of Critical Care Medicine (i USA) Åsmund S. Lærdal A/S Nevnte fem medlemmer kan i tillegg velge inntil to ekstra styremedlemmer, for å sikre at styret har en best mulig representasjon av aktuelle akuttmedisinske disipliner. Grunnkapitalen er pr ca. NOK 70 mill. Hittil har Fondet støttet rundt 900 prosjekter med tilsammen ca. NOK 50 mill. Minst 50% av tildelte midler er ifølge statuttene forbeholdt prosjekter i de nordiske land (Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene). Prosjekter det kan søkes støtte til Prosjekter som det søkes støtte til, skal ha klar relasjon til akuttmedisin. De kan omfatte eksperimentelle eller kliniske undersøkelser, diagnostikk, behandling og transport av pasienter med akutt livstruende sykdom eller skader, utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg. Prosjekter som har tilknytning til akuttmedisin utenfor sykehus, eller som vurderes å kunne få praktisk betydning, vil bli særlig tilgodesett. Reiser i forbindelse med studieopphold eller møtedeltakelse vil normalt ikke støttes. Det samme gjelder implementering av akuttmedisinske tiltak uten spesiell forsknings- eller undervisningsmessig relevans. Formelle krav til søknad Søknad om støttemidler skal alltid skje på spesielt søknadsskjema. Dette fås tilsendt ved henvendelse til Lærdals Fond for Akuttmedisin, v/administrator Åse Henrichsen, Boks 377, 4002 Stavanger eller Fondets webside: Søknadsskjemaet skal fylles ut slik at dette alene gir nødvendig grunnlag for å vurdere prosjektet. Vedlegg i form av referanser, undersøkelsesprotokoller, C.V., publikasjoner m.v. vil ofte være nyttig tilleggsinformasjon. Slike vedlegg skal imidlertid kun supplere, og ikke erstatte, prosjektbeskrivelsen i søknadsskjemaet. Søknaden skal maskinskrives, og må av praktiske grunner skrives enten på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Søknadsfrister er satt til hhv. 1. april og 1. oktober hvert år. Utfallet av styrets behandling vil normalt bli meddelt søkerne innen 8 uker etter søknadsfristens utløp.

8 Utgifter det kan søkes dekning for Utgifter som søkes dekket fra Fondet, skal kun gjelde nødvendige utlegg som ventes å påløpe innenfor en 12 måneders periode fra prosjektet settes i gang. Det kan tidligst søkes om ny tildeling til samme prosjekt 12 måneder etter mottatt støtte. Ytterligere tildeling kan imidlertid ikke påregnes, idet Fondet primært støtter prosjekter med klar tidsavgrensning. Fondet mottar hvert år ca. 140 kvalifiserte søknader, og disponerer ca. NOK 4 mill. pr. år til fordeling. Styret har derfor besluttet at det i regelen ikke skal tildeles mer enn NOK ,- til noe enkeltprosjekt. Dersom totale kostnader for ett prosjekt overstiger dette maksimumsbeløp, vil styret i sin vurdering ta hensyn til hvilken supplerende økonomisk støtte som realistisk kan påregnes fra andre kilder. Det skal opplyses om søkeren samtidig søker støtte til prosjektet fra andre fond eller institusjoner. Fondet vil ofte bare kunne finansiere en del av det søknaden gjelder. Utgifter til sekretærhjelp og utstyrsanskaffelse vil ikke bli dekket av Fondet i den utstrekning slike ressurser må kunne anses tilgjengelige ved den institusjon der søkeren planlegger å utføre prosjektet. Av søknadsskjemaet skal det fremgå om søkeren tidligere har fått støtte fra Lærdals Fond for Akuttmedisin. I slike tilfeller vil styret legge vekt på tilbakerapporteringen fra søkeren om det tidligere støttede prosjekt. Evt. publisering vil ha særlig interesse. Rapportering Det forutsettes at mottaker av fondsmidler senest ett år etter tildeling, og ellers alltid ved søknad om gjentatt støtte, skal sende Fondsstyret en kort, skriftlig rapport om prosjektets fremdrift, faglige resultater, totalfinansiering og anvendelse av støttemidler. Juni 2000 A 1819 rev C

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatteetaten Norwegian Tax Administration Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatt øst Postboks 103 NO-1501 Moss Norway Les

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 Den 14. september 2015 kl

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

STATUTES FOR. ASSURANCEFORENINGEN GARD gjensidig

STATUTES FOR. ASSURANCEFORENINGEN GARD gjensidig Appendix 1 STATUTES FOR ASSURANCEFORENINGEN GARD gjensidig CHAPTER 1 Article 1 GENERAL PROVISIONS Name and head office The name of the company is Assuranceforeningen Gard gjensidig. The Association was

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA Til aksjonærene i Roxar ASA / To the shareholders of Roxar ASA Office translation in English INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROXAR ASA CALLING NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING IN ROXAR ASA

Detaljer

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING

To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA GENERALFORSAMLING To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjonærene i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

SKULD STATUTES As of 20 February 2015

SKULD STATUTES As of 20 February 2015 SKULD STATUTES As of 20 February 2015 SKULD STATUTES SKULD STATUTES SKULD STATUTES As of 20 February 2015 12:00 (noon) GMT 1 2 SKULD STATUTES SKULD STATUTES SKULD STATUTES HEAD OFFICE, OSLO: Assuranceforeningen

Detaljer

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer