Utarbeidet av Åshild Olaussen, avdeling for utredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av Åshild Olaussen, avdeling for utredning"

Transkript

1 Temanotat 2002/2: GATS Utarbeidet av Åshild Olaussen, avdeling for utredning GATS - General Agreement for Trade in Services /Generalavtalen for handel med tjenester - er en multilateral avtale innenfor Verdens handelsorganisasjon. Den omhandler alle former for tjenester både offentlige og private. I dette temanotatet ønsker vi å sette søkelys på GATS. Hva er GATS? På hvilken måte berører denne avtalen utdanningssektoren? Hvorfor høster avtalen så mye kritikk? 1. Verdens handelsorganisasjon - WTO General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ble etablert i GATT var et avtaleregime for frihandel, som utviklet seg gjennom en serie av forhandlingsrunder. GATT var en avtale (ikke en organisasjon), og målet for forhandlingsrundene var å bygge ned ulike handels- og tollbarrierer for å øke verdenshandelen. De første forhandlingsrundene konsentrerte seg om reduksjon av tollbarrierer, mens senere forhandlingsrunder også tok opp områder som anti-dumping. Den såkalte Uruguay-runden ( ) ledet til opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon - WTO - den WTO-avtalen består av mange avtaler, hvor de viktigste er GATT, GATS og TRIPS (Trade Related Intellectual Properties - omfatter patenter og opphavsrett). Disse avtalene omfatter regler for handel med varer og tjenester og de handelsmessige sidene ved immaterielle rettigheter, samt et mer effektivt system for løsning av handelstvister mellom medlemmene. Avtaleverket er med få unntak rettslig bindende for alle medlemmene. Dersom en stat mener at en annen stat bryter avtalene kan de bringe saken inn for WTOs tvisteløsningspanel. Avgjørelsen der er juridisk bindende. Per har WTO 144 medlemmer. Norge har vært medlem siden starten. Verdens handelsorganisasjon er etablert for å bygge ned handelsbarrierer. WTO stiller vareflyt og friest mulig konkurranse som mål for verdenshandelen. Ikke-diskriminering er grunnprinsippet i WTO. Det betyr at alle medlemsland må behandles likt. Dette prinsippet deles i to delprinsipp: Bestevilkårsprinsippet, som betyr at ingen land skal kunne behandles dårligere enn det best behandlede land blant medlemmene. Prinsippet om nasjonal behandling betyr at bedrifter fra andre land skal få like gode vilkår som nasjonale bedrifter. Et land må spesifisere unntak dette kan vanligvis bare gjøres tidsbegrenset. Verken gjennom konsesjonslover eller på annen måte kan innenlandske firma og bedrifter gis fordeler framfor utenlandske.

2 2. Generalavtalen for handel med tjenester GATS Som tidligere nevnt ble GATS inngått i forbindelse med Uruguay-runden og opprettelsen av WTO. GATS er den første multilaterale avtale i verden om handel med tjenester. Alle former for tjenester omfattes av avtalen, både offentlige og private. Til grunn for GATS ligger de samme ikke-diskrimineringsprinsippene som har ligget til grunn for avtaler om varehandelen: nasjonal behandling og bestevilkårsprinsippet. Ifølge WTO er det fire former for internasjonal handel med tjenester: 1. grensekryssende tjenester (for eksempel fjernundervisning fra et universitet i et annet land) 2. konsum i utlandet (for eksempel utenlandsstudier) 3. kommersiell tilstedeværelse (for eksempel at utenlandske selskap etablerer skole i Norge) 4. bevegelse av personer (utenlandske lærere underviser i Norge). GATS har to deler: 1) rammeavtalen, som inneholder de generelle regler og ordninger og 2) de nasjonale bindingslister, der de enkelte lands spesifikke forpliktelser om adgang for utenlandske tjenesteytere til deres hjemmemarkeder er oppført. Hvert WTO-medlem fører opp de tjenestene de ønsker å garantere utenlandske tjenesteytere adgang til i sin nasjonale bindingsliste. Alle forpliktelser gjelder på ikke-diskriminerende grunnlag for alle andre medlemmer. Et lands forpliktelser i den nasjonale bindingslisten er det samme som en rettslig bindende garanti for at utenlandske selskaper vil få tillatelse til å yte sine tjenester under like vilkår som nasjonale selskap. 3. Økonomisk liberalisme WTO er bygd opp på en klassisk økonomisk teori, teorien om de komparative fordeler, som sier at det er lønnsomt for land å handle med hverandre. Det er lønnsomt fordi de ulike landene har spesialisert seg i produksjon av ulike varer. Noen land er bedre rustet til produksjon av en vare grunnet bedre tilgang på råvarer, klima, kvalifisert arbeidskraft og kapital. Barrierer for denne fordelaktige handelen er statlige reguleringer og importavgifter, avgifter som blir ilagt fordi staten ønsker å redusere import, verne om nasjonal industri eller for å øke landets inntekter. Dette er barrierer som gjør det vanskelig for andre land å eksportere sine varer, derfor er tollreduksjoner en av de viktigste temaene i klassisk økonomisk teori. Teorien om de komparative fordeler blir også gjort gjeldende når det gjelder kjøp og salg av tjenester. Landets komparative fortrinn ligger nå i at det har kunnskap og teknologi som andre land etterspør. Men også innenfor tjenestesektoren vil det være ulike former for "barrierer" som de enkelte land har utviklet for å sikre kontroll over eller kvaliteten ved sin tjenesteproduksjon. Det kan dreie seg om ulike offentlige reguleringer, subsidier eller kravspesifikasjoner til for eksempel sikkerhet eller kompetanse. Slike barrierer vil bli oppfattet som et hinder for frihandel, og nedbygging av slike barrierer vil derfor være en sentral målsetting ved GATS på samme måte som nedbygging av tollbarrierer har vært sentralt i forhandlingsrundene i GATT. Formålet med GATS er å liberalisere og åpne for stadig mer konkurranse innenfor alle områder av tjenesteyting. I WTOs retningslinjer for Side 2 av 8

3 forhandlingene om handel med tjenester står det blant annet at: "Forhandlingene skal ta sikte på å oppnå et gradvis høyere liberaliseringsnivå for handel med tjenester gjennom å redusere eller fjerne tiltak som har skadevirkninger for handel med tjenester, som et middel for effektiv markedsadgang [.]". Tjenestesektoren er den største og mest hurtigvoksende sektoren i verdensøkonomien og står for ca. 60 prosent av den globale produksjonen. Handel med tjenester utgjør derfor en stadig økende andel av verdensøkonomien. I 1999 beløp handel med tjenester over landegrensene seg til 1350 milliarder US dollar, eller omtrent 20 prosent av den totale handelen over landegrensene. I løpet av de siste 20 år har handelen med tjenester hatt større vekst enn handelen med varer. Dermed øker presset fra multinasjonale selskaper som ønsker å åpne tjenestemarkedet slik at de kan selge sine tjenester på verdensmarkedet. Utdanningsmarkedet kan vise seg å være et attraktivt marked. 4. Offentlige tjenester I utgangspunktet omhandler GATS alle former for tjenester, både offentlige og private. Men det er muligheter for det enkelte land å holde offentlige tjenester utenfor avtalens regelverk. I avtalens artikkel 1.3.b. heter det at "tjenester" inkluderer alle former for tjenester i alle sektorer bortsett fra tjenester som ytes "in the exercise of governmental authority". I artikkel 1.3.c. defineres disse tjenestene som "any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers". Offentlige tjenester defineres altså som tjenester som verken blir ytt på kommersielt grunnlag eller i konkurranse med en eller flere andre tjenesteytere. Denne definisjonen skaper uklarheter når det gjelder muligheten for å holde enkelte offentlige tjenester utenfor GATS, deriblant utdanningstjenester, helse- og sosialtjenester. I avtalens artikkel VI som omhandler innenlands reguleringer stilles det krav om at de nasjonale reguleringer som velges skal være minst mulig handelshindrende. Gjennom tvisteløsningspanelet kan det kreves en nødvendighetsvurdering av innenlandske lover og reguleringer. Opplæringsloven kan i teorien utfordres som unødig handelshindrende. 5. Norske forhandlingsinteresser - offensive og defensive Ser vi på dagens økonomiske og politiske situasjon, har Norge overskudd av kapital og av varer og tjenester, i form av energi, olje, fisk og shippingtjenester. Dette har bidratt til at Norge i WTO-sammenheng hele tiden har hatt en offensiv rolle i å få til en bred forhandlingsrunde med liberalisering av investeringer, konkurransepolitikk, markedsadgang for industrivarer (fisk) og liberalisering av såkalte energitjenester. Disse interessene har gjort det vanskelig eller nesten umulig for aktører som har søkt å forsvare de såkalte defensive interessene innen miljø, nasjonal ressursforvaltning, global fordeling og velferdsgoder å få innpass og gehør. Det kan settes likhetstegn mellom offensive interesser og økonomiske interesser, mens velferdsverdier blir definert som defensive interesser. I et kartleggingsarbeid norske myndigheter gjorde i forhold til GATS, ble det konkludert med at Norge har vesentlige offensive interesser knyttet til en liberalisering av handelen med Side 3 av 8

4 tjenester som skipsfart, teletjenester, IT-relaterte tjenester, off shore-tjenester og miljøtjenester. Innenfor enkelte sektorer har Norge imidlertid defensive interesser (spesielt knyttet til audiovisuelle tjenester). For helse- og utdanningssektoren mente statssekretærgruppen som gjorde kartleggingsarbeidet at Norge vil ha en kombinasjon av offensive og defensive interesser. Hva denne kombinasjonen innebærer, kommer ikke fram i kartleggingsarbeidet. 6. Norges posisjon og utdanningssektoren Resultatet av Uruguay-runden ble lagt frem for Stortinget november 1994 (St. prp. nr. 65 ( )) etter at en enstemmig utenrikskomité anbefalte Stortinget å gi sitt samtykke til ratifikasjon av avtalen (Innst. S. nr ). Stortinget ga sitt samtykke mot tre stemmer. Tilslutningen skjedde få dager etter folkeavstemningen om EU, og det hadde vært lite debatt i det politiske miljøet. I offentlig debatt var temaet helt fraværende. Norsk deltakelse i GATT/WTO har i mange år stått sentralt i norsk utenrikspolitikk. Det har vært en bred politisk enighet om betydningen av GATT for å ivareta Norges handelspolitiske interesser. Oppfattelsen av Norge som en forsvarer av det multilaterale handelssystem har gitt Norge innpass i mange uformelle fora i WTO, fora som spiller en sentral rolle i å videreutvikle handelssystemet. Uten en aktiv og konstruktiv holdning vil man fort falle utenfor i de uformelle drøftelser som finner sted i disse fora. I Norge har det i liten grad vært vanlig å se på utdanning på grunnskole- og videregående skole-nivå som en vare som kan kjøpes og selges på et marked med flere tilbydere. Men opprettelse av private skoletilbud er mer akseptert i dag enn bare for noen få år siden. Ved siden av en generell holdningsendring, praktiserer Norge en sjenerøs finansieringsordning overfor private tilbydere av skoletjenester. Den nåværende regjeringen vil ytterligere legge til rette for flere private aktører gjennom en endring av privatskoleloven til en ny lov om frittstående skoler. Forslagene til endringer innebærer blant annet at følgende krav til formål i privatskolelovens 3 fjernes: skolen må enten være stiftet av religiøse og/eller etiske grunner, eller stiftet som et faglig-pedagogisk alternativ, eller stiftet for undervisning av norske barn i utlandet. Videre ønsker regjeringen at det offentliges økonomiske støtte til de private tilbudene skal økes. Det presiseres imidlertid at alle offentlige driftstilskudd og eventuelle skolepenger fra elevene skal komme elevene til gode. Med det nye forslaget til lov om frittstående skoler vil Norge i større grad enn før bli et attraktivt land for private tilbydere, både nasjonale og internasjonale. Norge vil bli tvunget til å akseptere et økt press fra internasjonale tilbydere blant annet gjennom GATS. I Norges nasjonale bindingsliste, som lå som særskilt vedlegg til St.prp. nr.65 ( ), er det inngått særlige forpliktelser om handel med fem underkategorier utdanningstjenester: tjenester innenfor grunnskolens barnetrinn og ungdomstrinn tjenester innenfor videregående opplæring tjenester innenfor høgre utdanning tjenester innenfor voksenopplæring utdanningstjenester som ikke fører til tildeling av offentlig godkjente eksamener og/eller grader. Side 4 av 8

5 I bindingslisten har Norge ikke lagt inn noen restriksjoner på markedsadgang når det gjelder handel av typen konsum i utlandet. Når det gjelder handel av typen grensekryssende tjenester og kommersiell tilstedeværelse vises det til at i Norge er utdanning på grunnskolens og den videregående skoles nivå offentlige tjenesteytelser. Dette betyr at Norge ikke kan pålegge restriksjoner for markedsadgang for utenlandske tilbydere, men at disse når det gjelder grensekryssende tjenester eller kommersiell tilstedeværelse (på grunnskole- og videregående skolenivå) må innrette sitt tilbud etter de krav som ligger i norsk lovgivning, for eksempel i privatskoleloven. 7. Education International - motstand mot GATS Education International (EI) har startet en verdensomspennende kampanje for å sikre alle et godt offentlig utdanningstilbud - "a quality public education for all". I den forbindelse har EI et spesielt fokus på GATS, som oppleves som et hinder i arbeidet med å gi alle mennesker i alle land et godt offentlig utdanningstilbud. Ifølge EI vil de pågående forhandlingene om GATS være av stor betydning av minst to årsaker. For det første er sjansene store for at de initiativ som iverksettes fra WTO vil være i konflikt med de prinsippene som tilhengerne av et godt offentlig utdanningstilbud står for. For det andre frykter EI at også andre saker av sosial betydning vil bli satt på spill. Dette gjelder for eksempel spørsmål knyttet til nasjonal suverenitet og nasjonale myndigheters mulighet til å opprettholde kulturell og sosial beskyttelse. EI er helt klar i sitt syn på at utdanning ikke må defineres som handelsvare. En offentlig skole er den beste garantien for et likeverdig og gratis utdanningstilbud. Når EI ikke ønsker økt privatisering, er ikke det av frykt for lærernes posisjon. Uavhengig av om skolene er offentlige eller private, vil det alltid være bruk for lærere. I mange land er det også slik at private arbeidsgivere er langt å foretrekke framfor offentlige myndigheter som arbeidsgiver. EI motarbeider privatisering og kommersialisering av skolen fordi en offentlig skole ivaretar viktige aspekter utover den rene kunnskapsformidlingen. EI vektlegger særlig den offentlige utdanningens betydning for demokratiet og demokratiutvikling. På verdensbasis er det anslagsvis 125 millioner barn som nektes retten til utdanning. I tillegg er ca. 880 millioner voksne analfabeter. I en slik kontekst blir kommersialiseringstrusselen ekstra alvorlig. I stedet for å gi nødvendig og tilstrekkelig assistanse, slik at utviklingsland kan styrke og bygge ut sine nasjonale utdanningssystem, frykter EI at GATS-avtalen vil øke presset for å åpne utdanningssystemet for markedet. Fattige land, med minimal offentlig sektor vil være ekstra sårbare. På sin verdenskongress i juli 2001 vedtok EI følgende: Kongressen ber EI og dens medlemsorganisasjoner om å kjempe for at utdanning, helse og sosiale tjenester generelt blir utelatt fra virkeområdet for WTOs Generalavtale for handel med tjenester - GATS. Med dette som målsetting skal EI og dets medlemsorganisasjoner: kreve full åpenhet i GATS-forhandlingene, for eksempel gjennom at myndighetene offentliggjør sine posisjoner, konsulterer nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner, publiserer rapporter og prosjekter som diskuteres i OECD og i regionale handelsgrupperinger og som omhandler handel med tjenester motarbeide forslag om å utvikle GATS til en overordnet "top-down"-avtale der det enkelte land som ønsker det, blir hindret i å gjøre unntak for særskilte tjenester Side 5 av 8

6 støtte nasjonale myndigheters rett til selv å regulere ulike bestemmelser og forskrifter innenfor utdanningssektoren samle informasjon om konsekvensene av GATS og etablere kontakt med kampanjer og utenomparlamentariske organisasjoner som er kritiske til GATS motarbeide en utvikling der WTOs tvisteløsningspanel kan avgjøre hvorvidt tekniske standarder, eksamensrett, kompetansekrav og andre prosedyrer/forhold som berører utdanning og andre sosiale tjenester er "handelshindringer" motarbeide at GATS utvides til nye områder som vil begrense nasjonale myndigheters mulighet til selv å bestemme størrelsen på den offentlige støtten til tilbydere av utdanningstjenester og sosiale tjenester. 8. Internasjonal kritikk mot GATS Det har etter hvert utviklet seg en bred internasjonal motstand mot GATS og de hovedprinsippene som ligger til grunn for avtalen. Denne består i hovedsak av fagorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, Attac og forskningsmiljøer. Kritikken fra de mange organisasjonene som engasjerer seg, går ut på at til grunn for forhandlingene i GATS ligger de rike landenes snevre næringsinteresser. Det vil nok en gang være de fattige landene som blir taperne. Gjennom en liberalisering av reglene for internasjonal handel med tjenester, frykter man at multinasjonale selskaper skal få uforholdsmessig stor makt og innflytelse over vitale områder innenfor en nasjons tjenestetilbud som for eksempel vann- og energiforsyning. I tillegg frykter man at GATS vil gi negative konsekvenser for servicesektoren og offentlig sektor (og da kjerneområder som helse og utdanning) også i den rike del av verden. Man ser at GATS vil være et effektivt instrument for myndigheter som måtte ønske å åpne offentlig sektor for konkurranse, la offentlig sektor bli styrt etter markedsprinsipper og på sikt bli helt eller delvis privatisert. Den voksende motstanden mot GATS skyldes en frykt for en storstilt privatisering av områder som i de fleste land i dag er offentlige. GATS-kritikerne argumenterer for at godt utbygde offentlige tjenester er avgjørende i kampen mot sosiale og økonomiske forskjeller. Offentlige tjenester har som formål å møte menneskelige behov, den ble ikke utbygd med tanke på å generere profitt. Vår egen økonomiske historie forteller om hvordan vi sikret vekstvilkår for næring etter næring nettopp ved å diskriminere, blant annet ved å skjerme norske næringer mot altfor brutal utenlandsk konkurranse den tida de trengte det mest. Ikke alle næringer trengte like mye skjerming like lenge. Men i kritiske faser har alle viktige norske næringer hatt bruk for ulike former for skjerming. Ingen industriland har utviklet seg uten en slik skjerming. Det er ingen land som har klart å vokse seg ut av fattigdom uten å beskytte sin industri og sine ressurser. Mye av kritikken mot WTO og GATS dreier seg om hvordan u-landenes interesser blir overkjørt. Dette skjer blant annet gjennom måten forhandlingene foregår på. Tidligere i dette notatet ble det nevnt betydningen for Norge av å få innpass i uformelle fora i WTO. Bruken av slike uformelle fora blir sterkt kritisert av GATS-kritikerne. Disse uformelle fora er problematiske og udemokratiske, og har ingen konstitusjonell rett i WTO-systemet. Gjennom bruk av såkalte "Grønne rom forhandlinger", der noen inviterte land framforhandler et forslag til avtaletekst, blir "uromakerne" i systemet (gjerne de fattige landene) holdt utenfor de reelle forhandlingene. Avtalene blir til slutt presentert som et "fait Side 6 av 8

7 accompli" på overtid. Det er i så måte lite ærefullt for Norge at man har innpass i slike uformelle fora. Et internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber i forhold til WTO-spørsmål har utarbeidet et opprop der det advares mot utviklingen som følger av GATS, og der regjeringene i WTOs medlemsland i stedet oppfordres til å: konsekvensutrede utfallet av dagens GATS-regler og nye foreslåtte tiltak på de enkelte medlemslands lovgivning innenfor velferdspolitikk, miljøpolitikk og økonomisk politikk gjeninnføre myndighetenes rolle og ansvar som tilbydere av offentlige tjenester, og garantister for at innbyggerne får oppfylt sine basisbehov og rettigheter, jf. FNs menneskerettighetskonvensjon klippe klørne av det eksisterende GATS-regimet ved å fjerne artikkel VI i avtalen. (Artikkel VI omhandler innenlandske reguleringer og presiserer at slike reguleringer ikke må utgjøre unødvendige barrierer for handel med tjenester. Artikkel VI vil kunne gi utenlandske myndigheter og transnasjonale selskaper myndighet til å svekke offentlige reguleringer som for eksempel kvalitetsstandarder innenfor helse og sikkerhetsstandarder innenfor transport) garantere for at de enkelte lands myndigheter skal kunne beskytte sin offentlige sektor (for eksempel helse, utdanning, sosial sikkerhet, kultur, miljø, transport, vann og energi) mot mulige trusler fra globale investerings- og handelsregler utvikle mekanismer for at innbyggerne effektivt kan delta både i formuleringen av egne myndigheters posisjoner og i forhandlinger om internasjonale avtaler om investeringer og handel med tjenester i framtiden. Oppropet som har tittelen "Stop the GATS Attack", var pr undertegnet av 513 organisasjoner i 58 land. Både det tidligere Norsk Lærerlag og det tidligere Lærerforbundet har undertegnet oppropet. 9. Ny forhandlingsrunde i gang I GATS forpliktet medlemsregjeringene seg til å starte en ny forhandlingsrunde i Disse forhandlingene startet i februar 2000 og pågår fortsatt. Per i dag har fire land lagt inn forhandlingsforslag om økt liberalisering innenfor utdanningssektoren. Det er Japan, Australia, New Zealand og USA. På en ministerkonferanse i november 2001, ble man enig om en framdrift i forhandlingene som innbærer at alle medlemslandene må sende sine krav til hvilke tjenestesektorer man ønsker liberalisert i de andre medlemslandene innen 30. juni Videre skal medlemslandene innen 31. mars 2003 fremme sine egne tilbud om liberalisering/svar på de framsatte kravene innenfor ulike tjenestesektorer. Dette dreier seg altså om en runde der landene i første omgang enten stiller bilaterale krav fra et land til et annet land om for eksempel konkrete "handelshindringer" man ønsker fjernet, eller stiller krav av en mer generell karakter som omfatter flere eller alle medlemslandene. I neste omgang skal landene svare på de krav som de har fått mot seg. Det er i denne fasen de reelle forhandlingene vil komme, både mellom enkelte land, men også mellom sektorer innad i Norge. Forhandlingene vil kunne ta form av en byttehandel landene imellom, der Norge eksempelvis kan være villig til å innfri krav fra Storbritannia om liberalisering av for eksempel utdanningstjenester mot at Storbritannia åpner sitt marked for norske energitjenester eller Side 7 av 8

8 teletjenester. Fra norske myndigheters side vil det være av betydning å få størst mulig markedsadgang i andre land innenfor de tjenesteområdene der Norge har offensive interesser. Parallelt med forhandlingene i GATS pågår det også forhandlinger innenfor varehandelen - GATT. Den bilaterale "hestehandelen" vil derfor også inkludere norske offensive interesser innenfor varehandelen. Man kan spørre seg om i hvor stor grad Norge være villig til å liberalisere/åpne tjenestemarkeder her hjemme i bytte mot markedsadgang for norsk fisk i utlandet? Det er ennå uklart hvilke konkrete krav norske myndigheter vil legge inn på utdanningsområdet. Signaler Utdanningsforbundet har fått går ut på at eventuelle krav kun vil dreie seg om høyere utdanning. Ifølge Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) er det helt uaktuelt å legge inn krav innenfor grunnutdanningen (grunnskole og videregående opplæring). UFD har også påpekt at dette er en generell holdning blant medlemslandene i GATS. I forbindelse med den pågående forhandlingsrunden, vil Utdanningsforbundet forsøke å påvirke norske myndigheters arbeid i forhold til GATS i tråd med det refererte vedtaket fra verdenskongressen til Education International og oppropet mot GATS som Lærerforbundet og Norsk Lærerlag i sin tid undertegnet. Side 8 av 8

Handelsavtaler og handel med tjenester

Handelsavtaler og handel med tjenester Unios notatserie nr. 4/2014 Handelsavtaler og handel med tjenester Liz Helgesen, seniorrådgiver Åshild Olaussen, seniorrådgiver Oslo 9. september 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID? TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE RAPPORT NR. 2/2015! MANIFEST TANKESMIE

HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID? TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE RAPPORT NR. 2/2015! MANIFEST TANKESMIE HØYREPOLITIKK FOR ALL FRAMTID? TISA-AVTALEN OG FOLKESTYRET OVER FELLESTJENESTENE RAPPORT NR. 2/2015! MANIFEST TANKESMIE Rapporten er utarbeidet av Ida Søraunet Wangberg og Lars Gunnesdal i Manifest Tankesmie

Detaljer

PSI SPESIALRAPPORT: TISA en kamp mot offentlige tjenester

PSI SPESIALRAPPORT: TISA en kamp mot offentlige tjenester PSI SPESIALRAPPORT: TISA en kamp mot offentlige tjenester Avtalen om internasjonal handel med tjenester (TISA) og næringslivets agenda Av Scott Sinclair og Hadrian Mertins-Kirkwood Public Services International

Detaljer

Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester. Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser?

Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester. Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser? Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser? HVA ER NORSKE INTERESSER? Dobbeltkommunikasjon: Norske handelsinteresser innen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden 4063 Møte torsdag den 17. juni kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl D a g s o r d e n (nr. 112): 1. Debatt om utenriksministerens redegjørelse

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) ForUM for Utvikling og Miljø er et nettverk av mer enn 60 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Februar 2015 Kr 50,- Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato og hva en handelsavtale skal inneholde 18 RETURUKE INTERPRESS

Detaljer

BAK LUKKEDE DØRER En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler HEIDI LUNDEBERG HELENE BANK MARTE DÆHLEN

BAK LUKKEDE DØRER En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler HEIDI LUNDEBERG HELENE BANK MARTE DÆHLEN BAK LUKKEDE DØRER En rapport om Norges bilaterale og regionale frihandelsavtaler HEIDI LUNDEBERG HELENE BANK MARTE DÆHLEN Publisert av Handelskampanjen 2011 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-,

Detaljer

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler Bilaterale og regionale frihandelsavtaler ForUMs forord Innholdsfortegnelse: ForUMs forord 2 Forfatterens forord 4 Kapittel 1: 6 Handel for Hvem? Hvor? Hvordan? Kapittel 2: 12 Bilaterale og regionale frihandelsavtaler.

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

Transatlantisk frihandel og Norge

Transatlantisk frihandel og Norge Transatlantisk frihandel og Norge Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og NorStella, 11. august 2014. Bidragsytere NUPI (Del I): Stian Øby Johansen, Per Botolf Maurseth, Hege Medin, Arne Melchior, Ulf

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad GLOBALT VALG 2013 EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad Valget 9. september handler om mer enn Norge. Hvilke norske partier som velges inn på Stortinget, får konsekvenser

Detaljer

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten Velferd til salgs Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten 1. Introduksjon Vi lever i ei omfordelingstid. Den pågående globaliseringen av økonomien representerer en omfordeling av verdier som

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Nei til EU Storgt. 32 0184 Oslo Oslo 08.10.08 Det kongelige nærings- og handelsdepartement Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Det vises til høringsbrevet

Detaljer

Rapport fra Handelskampanjen. FRIHANDELSAVTALEN NORGE - KINA: En bekymringsmelding

Rapport fra Handelskampanjen. FRIHANDELSAVTALEN NORGE - KINA: En bekymringsmelding Rapport fra Handelskampanjen FRIHANDELSAVTALEN NORGE - KINA: En bekymringsmelding Rapport om forhandlingene om en bilateral frihandelsavtale mellom Norge og Kina Publisert av Handelskampanjen i mars 2011

Detaljer

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument

Internasjonalt nærings- og handelsfremme. NHOs politikkdokument Internasjonalt nærings- og handelsfremme NHOs politikkdokument 2 Innhold Innledning og oppsummering... 3 Bakgrunn: Norsk næringsliv internasjonaliseres... 4 Prioritert område 1: Handelspolitikk: WTO, frihandelsavtaler

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB,

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Innhold 1) Innledning s. 2 2) Gjeld s. 2 2.1) Illegitim gjeld 2.2) Gjeldssletteordninger 2.3) Ansvarlig långiving 2.4) Gribbefond

Detaljer

EPA: partnerskap eller nykolonialisme?

EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Nr. 1 Januar 2009 TEMA: Solidaritet EPA: partnerskap eller nykolonialisme? EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg «Vi ber organisasjoner fra sivilt samfunn og

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen

HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING. Politisk plattform for Handelskampanjen HANDELSPOLITIKK FOR UTVIKLING Politisk plattform for Handelskampanjen INNHOLD Internasjonale handelsregelverk må respektere FN-konvensjoner og FN-regelverk... 4 Ja til åpenhet og demokrati i WTO... 5 Handel

Detaljer

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel UTVEIER Utgitt av ATTAC 1 2014 TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i

Detaljer

for reguleringer i arbeidslivet

for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum-notat Fafo-notat

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer