UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL?"

Transkript

1 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL?

2 2 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL? BIDRAGSYTERE: Atle Sommerfeldt, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, skrev Hva er det med handel? Ottar Mæstad, Seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt, Bergen, skrev En handelspolitikk for redusert fattigdom. Hans Morten Haugen, Stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, Oslo, skrev TRIPS-avtalen et angrep på fattige bønders interesser? Marianne Beck, Forsker ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, skrev Menneskerettigheter og handel med vanntjenester et gjensidig støttende eller konfliktfylt forhold? Simon Pahle, Rådgiver ved Kirkens Nødhjelp, skrev Mot en rettferdig jordbruksavtale. TAKKSIGELSER En stor takk går til handelsspesialistene som ble intervjuet og bredt sitert i Pahles artikkel. Det bør merkes at bidragsyterne har uttalt seg på individuelt grunnlag og snakker ikke som representanter for sine respektive organisasjoner: Aileen Kwa, Forsker ved Focus on the Global South, forsker på og arbeider opp mot WTO relaterte tema. Focus on the Global South er basert i Bankok, men hun har i flere år arbeidet gjennom the South Centre i Geneve. Rudolph Buntzel, Sentralstyremedlem i arbeidsgruppen på handel og matsikkerhet i APRODEV (Association of World Council of Churches related Development Organisations in Europe), og kommisjonær for World Food Matters i Church Development Service, Berlin. Kamal Malhutra, Seniorrådgiver på globalisering ved byrået for utviklingspolitikk, FNs utviklingsprogram (UNDP), New York. Medredaktør på den innflytelsesrike boken Making Global Trade Work for People (2003). Takk til Gro Dahle, Laurie MacGregor og Inger Torunn Sjøtrø, alle fra Kirkens Nødhjelp, som deltok med bilderedaksjon, oversettelser og praktisk gjennomføring av denne publikasjonen. Takk til Cathrine Rysst og Mette Høie for oversettelse. Bilde: Forside og Handel med liv ved Espen Røst, Handel med matvarer ved Olav A. Saltbones og Handel med vann ved Vidar Langeland. Denne publikasjonen ble redigert av Simon Pahle. FORSIDEBILDE Remesh (6 år) og familiens hans bor i et betongrør ved Western Express Highway, i Mumbai, India. Familien kommer fra Kalylan ved Thale, men klarte ikke lenger å livberge seg på landsbygda. Ifølge lokal skikk kan ikke Remesh klippe håret før han er blitt "døpt" i bygda han kom fra. Men familien har ikke råd til å reise tilbake til Kalylan.

3 UNDERSTANDING THE ISSUES:HVA ER DET MED HANDEL? 3 INNHOLD TAKKSIGELSER, OM BIDRAGSYTERNE 2 INNLEDNING 4 DEL 1: HANDEL MED MATVARER 7 MOT EN RETTFERDIG JORDBRUKSAVTALE? 8 SYNSPUNKTER FRA DET GLOBALE SIVILSAMFUNNET Av Simon Pahle (original engelsk tekst) EN HANDELSPOLITIKK FOR REDUSERT FATTIGDOM 20 STUDIE OM MARKEDSADGANG FOR U-LAND I NORGE Av Ottar Mæstad (original norsk tekst) DEL 2: HANDEL MED VANN 35 MENNESKERETTIGHETER OG HANDEL MED VANNRETTIGHETER 36 ET GJENSIDIG STØTTENDE ELLER KONFLIKTFYLT FORHOLD Av Marianne Beck (original engelsk tekst) DEL 3: HANDEL OM LIV 53 TRIPS-AVTALEN ET ANGREP PÅ FATTIGE BØNDERS INTERESSER? 54 Av Hans Morten Haugen (original norsk tekst) TILLEGG: KIRKENS NØDHJELPS HANDELSPOLITISKE POSISJON 69

4 4 "Med din store klokskap i handel øket du din rikdom; men rikdommen gjorde deg hovmodig." (Om kongen av Tyrus) Esek 28,5 "Din store handel førte med seg at du ble fylt med vold og begynte å synde." (Om kongen av Tyrus) Esek 28,16 " For jeg kjenner de mange overtredelser og de tallrike synder dere har gjort, dere som forfølger uskyldige folk, tar imot bestikkelser og driver fattigfolk bort fra retten." Am 5,12 HVA ER DET MED HANDEL? AV ATLE SOMMERFELDT, GENERALSEKRETÆR, KIRKENS NØDHJELP I år vil tusenvis av mennesker over hele verden mobiliseres mot fattigdom. Den økumeniske familien har sammen med det globale sivilsamfunnet, bestemt at 2005 er året for å aksjonere mot urettferdig handel. Ett av Kirkens Nødhjelps hovedmål er å verne om verdigheten og rettighetene til fattige og marginaliserte. Vi har sterk tro på at fokus på upartisk handel, som kommer folk ved samfunnets ytterste grense til gode, vil være et viktig bidrag på veien mot en mer rettferdig verden. Handelsvirkeligheten har alltid vært en del av samfunnet og en bærebjelke i alle sivilisasjoner. Det handler derfor ikke om hvorvidt vi skal drive med handel eller ikke, men heller om hvordan vi skal gjøre det. I Det gamle testamentet kan vi lese flere historier om hvordan handel påvirket livet til både rike og fattige. Det viktigste budskapet, like aktuelt i det 21. århundret, er at handel skaper rikdom som kan føre til at handelsmenn ser på seg selv som guder, og mangler følgelig ydmykhet og ærbarhet. Denne hovmodigheten kan føre til dårlige gjerninger og forsømmelse av de fattiges rettigheter. Handel er derfor ikke et mål i seg selv, men et middel til å redusere fattigdom, og isteden skape velstand. Denne erkjennelsen er sentral for Kirkens Nødhjelps tilnærming til handelsspørsmål. Det er mange som forsvarer fri handel fordi de anser det som et kosmopolitisk prinsipp som kan rette opp problemene ved den urettferdige økonomiske nasjonalisme. De fattigste landene, der 40% av verdens befolkning bor, deltar imidlertid kun i 3% av verdenshandelen. Dersom handel skal kunne være et middel for vekst og utvikling må de fattige gis vesentlig større muligheter innen handel. Talspersoner for fri handel hevder at fri handel ikke bare fremmer effektivitet i måten samfunnet fordeler sine ressurser på; den er også rettferdig; evnen til å tiltrekke seg forbrukernes kjøpekraft bestemmes av regler som gjelder likt for alle, uavhengig av nasjonalitet, og fri for farget politisk innblanding. Vi som jobber for å opprettholde de fattige og undertryktes verdighet, har imidlertid stort tvil i forhold til handelens sanne ansikt, og vi har plikt til spørre: har de fattige produsentene overhodet mulighet til å få en rettferdig del av handelsvelstanden når samme regler gjelder for alle? Og representerer dagens system virkelig like rettigheter for alle? Se for det første for deg følgende fotballkamp: Real Madrid skal spille mot Mathare United fra slummen i Nairobi, og det som står på spill er deres barns utdannelse, samt rent drikkevann, mat og medisiner. Ville det bli et rettferdig og akseptabelt resultat hvis kampen ble spilt med like regler for begge lag? For det andre, forestill deg konsekvensene av en motorveilov skrevet med følgende hensikt: å få så mange biler som mulig på veien, få dem til å kjøre så fort som overhodet mulig - og se til at bare de største og raskeste bilene blir utstyrt med reservehjul og får bensin; mens fotgjengerfelt, trafikklys og ambulanser fjernes. Slik

5 5 oppfattes de såkalte frihandelsreglene av de fattige: ikke bare er de ute av stand til å konkurrere på samme nivå som rike produsenter; de rike produsentene konkurrerer ikke engang med samme premisser, de nyter fordeler som nektes de fattige, først og fremst i form av massive subsidier. Vi håper denne utgivelsen vil bidra til den brede debatten om handel som allerede er i gang, og tilføre innsikt og gi perspektiver til lesere engasjert i politikk, kirkearbeid, bistandsarbeid og til alle andre som er opptatt av økonomisk rettferdighet. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er noe å tjene på fri handel. Det er mye å tjene. Spørsmålet er hvordan disse fordelene - og deres tilhørende kostnader - blir fordelt. Dessuten kan ikke fri-handelsproblemene måles fullstendig i et nord-sør-perspektiv; det sentrale her er heller hvordan fri handel skiller mellom interessene til de økonomisk sterke og svake. Handelsregler som effektivt fører til overtredelse av menneskerettigheter må endres. I denne publikasjonen har Kirkens Nødhjelp gått til ekspertene for å få hjelp til å identifisere noen kjerneproblemer i forhold til multilateral handelsfrigjøring, spesielt når det gjelder å forsvare fattiges menneskerettigheter og reelle muligheter. Foruten essayer om problemer relatert til jordbruksavtalen det viktigste og likevel mest kontroversielle området innen det multilaterale handelssystemet, for de fattiges vedkommende har vi valgt å fokusere på tjenesteavtalen (GATS) og avtalen om immateriell eiendom (TRIPS), da disse også tar opp grunnleggende spørsmål: fattiges tilgang til sikkert drikkevann og spørsmålet om hvordan eiendomsretten til frø og planter styres i det multilaterale handelssystemet.

6 6 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL?

7 DEL HANDEL 1: MED MATVARER: HANDEL MED MATVARER

8 SYNSPUNKTER FRA DET GLOBALE SIVILSAMFUNNET UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL? MOT EN RETTFERDIG JORDBRUKSAVTALE? Av Simon Pahle HANDELENS SANNE ANSIKT Hver dag mottar Europas 21 millioner kyr rundt 2 dollar hver i form av subsidier. Statistisk sett har en europeisk gjennomsnittsku mer å leve av enn halvparten av verdens befolkning. Subsidiene på melkeprodukter er så store at de kunne dekke flybillettene til en jorden-rundt-reise til alle de 21 millioner kyrne, og i tillegg ha nok til å gi dem 400 dollar hver i lommepenger. Det er allikevel ikke bøndene som tjener på subsidier på melkeprodukter. De selger melken videre til den oppnådde prisen på gården, rett under produksjonskostnad. Det meste av subsidiene ender opp i lommene på europeiske melkevaremagnater og eksportfirmaer. Foruten å stå for en suspekt distribusjonspolitikk i europeisk og internasjonal målestokk; fører det også til overproduksjon, hvor produktet dumpes på verdensmarkedet i form av skummet tørrmelk, solgt for halvparten av den reelle produksjonskostnaden. I mellomtiden nektes sårbare og fattige økonomier som f.eks Jamaicas retten til å bruke tariffer for å beskytte seg mot importbølgen. Så Nestle som har kontroll over agribusiness-markedet på Jamaica kan gladelig importere tørrmelk til dumpingpriser fra Europa, fremfor å kjøpe melk av lokale bønder, - slik de tidligere gjorde. I dag står lokale bønder bare for 12% av landets forbruk. På midten av 90-tallet produserte de minste bøndene omtrent 2,5 millioner liter melk i dag produserer de liter. De fattiges levekår er således blitt ødelagt. 1 Dette er det mest presserende problemet innen handel for de fattige i dag: at underprisede importvarer som et resultat av vedvarende subsidier fra nord, og nedrivingen av tollmuren i sør, presser dem ut av sitt eget marked. Bortimot 70% av verdens fattige lever av jordbruk; de fleste av dem er avhengige av å selge en del av avlingen til det indre marked for å tjene penger til bensin, medisiner og skolepenger. Ettersom lavpris-import av mais, soya, ris, bomull, melkevareprodukter og fjærfe driver dem ut av markedet, forlater de landsbygda og flytter inn til byene, med håp om å få et bedre liv der. I de færreste u-land har industrien eller servicenæringen kapasitet til å ta opp alle de menneskene som blir overflødige på grunn av jordbrukets handelsliberalisering. Land med lave inntekter, som f.eks Nicaragua, Ghana, Kamerun, Honduras, Tanzania, Kenya og Guatemala ikke helt fattige nok til å komme på listen over de minst utviklede land (MUL), er den gruppen i WTO som vil tape mest: til forskjell fra MUL-landene får de ikke rimelig dispensasjon fra sine forpliktelser til å rive ned tollmurer. I mellomtiden møter MUL tøffe liberaliseringskrav i Poverty Reduction Strategy avtaler med Verdensbanken og IMF (Pengefondet), og i bilaterale Economic Partnership Agreements (forhandlet med f.eks EU og USA). "Det var ikke lengre verdt å drive jorbruk. Du arbeidet i ca. 20 måneder, og når du så på omkostningene, fant du ut at du aldri greide å dekke utgiftene." David Dlamini har de siste 27 årene dyrket sukkerrør i Sør-Afrika. Men den 66-år gamle syv-barns-faren ble tvunget til å gi opp dyrkingen i fjor, fordi han ikke lenger kunne få endene til å møtes. Sukkerrørene hans står og råtner på jordene nord for Durban, fordi han ikke har råd til innhøsting eller transport til nærmeste mølle. 2 Det multilaterale handlessystemet er neppe noe bedre for bønder som ønsker å tjene penger på eksport. Sukker er et produkt som krever mange arbeidere. Det har et stort forbruksområde og er ikke et typisk produkt fra nord. Allikevel tillater multilaterale handelsregler Europa å være en betydelig produsent, såvel som en stor eksportør. Ved siden av gjeldende tollsatser fra 300 % og oppover for beskytte eget marked, bruker Europa mer enn 2 milliarder euro per år på direkte og indirekte eksportsubsidier, og dumper medfølgende overskudd på 4-5 millioner tonn årlig på verdensmarkedet, noe som presser verdensmarkedsprisene ytterligere ned. Priviligerte sukkerbønder i Europa nyter godt av dette, ettersom de har landområder som er fire ganger større, og det dobbelte av inntekten til den europeiske gjennomsnittsbonden. Men det er produsentene og eksportørene som trekker det lengste strået: det franske selskapet Beghin Say mottar subsidier på 236 millioner euro per år av skattebetalernes penger for å dumpe tonn sukker ut i verden. Denne praksisen pådrar seg tap av utenlandsvaluta for Brasil på nesten en halv milliard amerikanske dollar, de presser sørafrikanske eksportører, som sysselsetter heltidsarbeidere og en halv million sesongarbeidere, ut fra tredje markeder som Kina, Egypt, Kenya, Nigeria og Angola. Under et preferansesystem, får et svært fattig land som Mosambik med en potensielt blomstrende sukkernæring, lov til å selge tonn sukker til EU per år; noe som tilsvarer fire timers forbruk i Europa, og om lag den samme mengden som produseres av de 15 største dyrkerne av sukkerbete i Norfolk, England. Mosambik kunne ha levert mer enn tonn til det europeiske markedet per år og

9 HANDEL MED MATVARER 9 med dagens priser, tjent 38 millioner dollar på det. 3 Eller de kunne ha solgt sukkeret til et land som Norge, som importerer hele sitt sukkerforbruk, og tilbyr tollfritak på import fra Mosambik, var det ikke for det lite overraskende faktum at norske oppkjøpere foretrekker å kjøpe dansk sukker, gjort billig av EU-subsidier! JORDBRUKSAVTALEN: ET OVERBLIKK De regjerende handelsreglene har aldri i noe henseende vært rettferdige. Forut for forhandlingene og konklusjonen i Uruguay-runden ( ), som senere førte til etableringen av WTO i 1995, var jordbrukshandel knapt regulert av noen felles bindende regler. I åpenbar konflikt med prinsippene som gjelder for industrikapitlet i GATT (WTOs forgjenger) hvor de rike landene hadde blitt enige om enda strammere tøyler på eget bruk av subsidier og toll, tok de fleste rike landene lite hensyn til kollektive interesser innen jordbruket, og gjorde det de kunne for å fremme kun egne interesser. Dette systemet gjorde at bønder i nord fikk overtaket i grensehandelen, selv når det gjaldt tropiske produkter som sukker. Deres konkurransedyktighet støttet seg til solide subsidier. Produsenter i utviklingsland hadde små muligheter til å få sin rettmessige del i det internasjonale markedet, og så til tider også hvordan lokale bønder ble presset ut av eget marked. Etter at man hadde sett hvordan forholdene hadde forandret seg til det verre for et smalt utvalg av landbruksprodukter, ikke berørt av de rike landenes toll og subsidier - slik som kaffe, var det mange u-landsregjeringer som så på Uruguayrunden med optimistiske øyne. De så for seg at eventuelle nye handelskanaler kunne åpnes for tidligere hindrede områder som f.eks sukker, bomull, grønnsaker, korn, melkeprodukter, frukt og kjøtt. Denne optimismen var basert på antakelsen om at under et multilateralt handelsregime, ville de rike landene måtte kvitte seg med de overdrevne subsidiene. Et slikt system er nemlig forpliktet til velregulert - for ikke å si fri handel, og har mer enn 90 u- land som medlemmer. Optimismen ble også styrket av et robust tvisteløsningssystem (se boks 1). Da Uruguay-runden var over, var det imidlertid klart at u- landene hadde betalt en meget høy pris for å se de rike landene undertegne en multilateral jordbruksavtale. Ikke bare måtte de samtykke til to helt nye avtaler som var av liten interesse for de fattige landene, ( én om forhandlinger om tjenester (GATS) og én om handelsrelaterte sider ved immateriell eiendom (TRIPS)); de var også de store taperne i forhold til selve jordbruksavtalen (Agreement on Agreculture (AoA)). Ved å dele inn sine egne intervensjoner i tre uavhengige pillarer, forsikret de rike landene seg om at de kunne bytte sine egne tariffreduksjoner mot u-landenes tariffreduksjoner. Ved å innordne forhandlingene på denne måten, ble de fattige landene ikke bare tvunget til å gi fra seg det eneste politiske virkemiddelet de hadde råd til (tariffer), de hadde heller ikke noen allierte å forhandle med i de to andre pillarene! Resultatet av Uruguay-runden var følgelig at mens alle land forpliktet seg til tariffreduksjoner, ble rike nasjoners subsidier i stor grad opprettholdt. De erklærte at de skulle fjerne subsidier i eksportstøttepillaren, og fant frem til en smart deling av sine nasjonale subsidier inn i tre bokser i forhold til hvor forstyrrende de var m.h.t verdensmarkedsprisene (se boks 2): Det ble overlatt til neste forhandlingsrunde å bestemme hvor raskt eksportsubsi- BOKS 1: TVISTELØSNINGSMEKANISMER Tvisteløsning er den sentrale støttemekaninsmen innen det multilaterale handelssystemet. En konflikt kan oppstå hvis en nasjon tar i bruk en handelsmetode som ifølge et, eller flere andre, WTO-medlemsland er en overtredelse av WTO-avtalen. I tillegg kan andre nasjoner kunngjøre at de har interesser i saken. Uruguayrunde-avtalen introduserte en strukturert prosess med tydeligere definerte trinn i prosedyren. Kort fortalt, en sak som går til første kjennelse, skulle vanligvis ikke ta mer enn et år, og ville ta ca. 15 måneder dersom saken ble anket. Dersom en sak vurderes som hastesak (f.eks hvis ferskvarer er involvert) går prosessen så fort som overhodet mulig. Et illustrerende eksempel på handelskonfliktmekanisme i u-land er konflikten mellom Brasil (og Australia) og EU. De to landene klaget på EUs sukkersubsidier og fremholdt at subsidiene var ulovlige. Etter måneder med forhandlinger, konkluderte panelet med at EU, gjennom sin sukkerordning, hadde handlet i uoverensstemmelse med egne forpliktelser i AoA. EU ble bedt om å følge WTO-avtalens retningslinjer. Denne kjennelsen ble sett på som en seier for det økonomisk svakere Brasil.

10 10 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL? diene skulle avskaffes, og hvor raskt og hvor mye den handelsforstyrrende nasjonale støtten skulle nedskjæres. Mange regjeringer i sør mistenkte, sammen med frivillige organisasjoner, at WTO-avtalene raskt ville skape problemer for utviklingen, i stedet for å lette dem, spesielt ettersom de fattige landene ble tvunget til å ta omfattende skritt i unilateral retning; nemlig i forhold til Verdensbanken og IMF. Dette avslørte de ubarmhjertige virkningene av jordbruksliberalisering, inkludert fortrengningen av et stort antall småbønder, som var ute av stand til å konkurrere med billig import, og som levde under regjeringer som ikke hadde verken penger eller kreditorenes tillatelse til å beskytte disse tilpasningstaperne med så mye som de mest grunnleggende velferdsytelser. Det faktum at liberaliseringen gjorde så mange mennesker "overflødige", brakte spørsmålet om rettigheter inn på banen i handelsdiskusjonen: mange mente at selv om handelsreformen på sikt vil skape effektivitet og vekst, og dermed fattigdomsreduksjon (en antakelse som i seg selv var suspekt), så kunne det stilles spørsmål om dens totale rettmessighet siden den i seg selv skapte så mange menneskerettighetsbrudd. I ministerkonferansen i Seattle (1999) insisterte de rike landene fortsatt på sin "vi subsidierer dere liberaliserer"-linje, og møtene falt fullstendig i fisk. Med Doharunden fattet man nytt håp, og forhandlingsrunden fikk navnet the Doha Development Agenda. Men nok en gang var de rike landene meget motvillige til å gi noe med substans under den påfølgende Cancun-runden (2003). Ved denne anledning dannet u-landene tre delvis overlappende koalisjoner (G20 større land som er for en markedsorientert reform; G33 ønsker å beskytte småbønder og ivareta interesser for matvaresikkerhet; og G90 en samling land, inkludert Afrika-gruppen, som enes om de mer uensartende interessene), og avviste i fellesskap jordbrukskompromisset mellom USA og EU og deres fremstøt for å få inn enda flere avtaler inn under WTO (Singapore Issues). I siste forsøk på å redde det multilaterale handelssystemet, lyktes det WTO-medlemmer i juli 2004 å sette opp en rammeavtale med prinsipper for videre forhandlinger med Doha Development Agenda etter en enkel generalforsamling i Geneve. Ikke helt overraskende mente visse BOKS 2: PILLARENE I JORDBRUKSAVTALEN Markedsadgang. Etter Uruguay-runden er toll (på importerte varer) den eneste måten land kan hindre markedsadgang på. I denne pillaren forhandler landene om reduksjoner i tariffnivå. Nasjonal støtte. Nasjonale subsidier kan stimulere overproduksjon, drivstoffssubsidiert eksport og forvrengt handel. Avtalen skiller mellom tre typer lokalstøtte, i forhold til grad av handelsvridning, og hvor mye som kan være i de respektive boksene: Gul boks/ams: Forbudte subsidier. Skal kraftig reduseres (untatt et minimumsbeløp som opprettholdes). Dette inkluderer subsidiene betalt for å dekke forskjellene mellom verdensmarkedspriser og den faste kjøpsprisen garantert bøndene av regjeringen, eller ubegrenset støtte til husdyrhold (per hode). Blå boks: Subsidier med middels handelsvridende effekt. Boksen dekker direkte utbetaling fra regjeringen til bønder på den betingelse at dette ikke gir økning i produksjonen; f.eks husdyrhold av fast størrelse eller et gitt dyrkningsareale. Disse subsidiene skal ikke stanses, rammeavtalen fastslår at det skal finnes en øvre grense, men det må det fortsatt forhandles om. Grønn boks: Subsidier med mindre innvirkning på handel som kan brukes fritt. Boksen inkluderer også såkalte dekoplete utbetalinger, utbetalinger som ikke er relatert til produksjon, ofte merket bondens "pensjon". Også subsidier til forskning, sykdomskontroll, infrastruktur, matvaresikkerhet og miljøhensyn er inkludert i dette. Eksportstøtte. Spesielt eksportsubsidier og eksportkreditt som gjør eksporten kunstig konkurransedyktig. Eksportsubsidier er forbudt i jordbruksavtalen med mindre de er med i et medlems liste over forpliktelser. Slike subsidier skal det settes en stopper for.

11 HANDEL MED MATVARER 11 store land, med offensive interesser i internasjonal handel, at det var en "en god avtale for sosial rettferdighet" (Celso Amorim, Brasil) 4. De fleste observatører anså slike uttalelser som uberettigede: EU og USA hadde blitt enige om å kvitte seg med sine eksportsubsidier helt og holdent, men dette var allerede blitt fastslått to ganger tidligere i Uruguayrunden og i Doha-deklarasjonen. Nå, som da, fantes det ingen indikasjoner på om når disse subsidiene skulle stanses, og det var følgelig ikke klart om rammeavtalen virkelig kom med noe nytt. Brussel skrøt av at deres reviderte jordbruksprogram (CAP) kunne konkurrere med rammeavtalen til og med regnet den franske handelsministeren med at EU kunne beholde sine eksportsubsidier helt til I mellomtiden klarte USA å få igjennom en utvidelse av Den blå BOKS 3 : HVA ER IGJEN AV THE DEVELOPMENT BOX I RAMMEAVTALEN? The Development Box ble lagt frem av en gruppe likesinnede u-land (nå G33). Hensikten var å skape politisk rom for vern og utvidelse av lokal produksjon av basisvarer for å forbedre matvaresikkerheten og opprettholde leveforholdene til lav-inntektsbønder. Komponentene i det opprinnelige forslaget omfatter bl.a ekskludering av basisvarer fra forpliktelsene om reduksjon; heving av lave tollbindinger; en spesiell klausul om beskyttelse som gir anledning til bruk av kvantitative restriksjoner på importvarer; og muligheten til fortrinnsberettiget tilgang til matvarer produsert av småbønder i u-land. Rammeavtalen av 31. juli 2004 (para. 41 og 42) sier: "U-landsmedlemmer vil ha anledning til å velge ut et passende antall produkter og kalle dem spesialprodukter, på grunnlag av kriteriene om matvaresikkerhet, beskyttelse av leveforhold og rurale utviklingsbehov. Disse produktene kvalifiserer til å få ekstra fleksibel behandling. Produktenes kriterier og behandling vil bli nærmere definert under forhandlinger, og vil vise hvor viktig spesialproduktene er for utviklingsland. En spesiell beskyttelsesmekanisme (Special Safeguard Mechanism) vil bli dannet for u- landsmedlemmene." Hva vil et passende antall komme til å bety bare noen få stilt imot basisvareavlinger generelt? Hva vil "ekstra fleksibel behandling komme til å bety bare færre nedskjæringsforpliktelser? Disse spørsmålene skal behandles i forhandlinger. 7 boksen, hvor USA med loven i hånd kan sette inn 10 milliarder dollar av sitt høyst handelsforstyrrende prisstøtteprogram for sensitive produkter slik som soya, bomull og mais. 6 Subsidier som tidligere ble ansett som midlertidige, så nå faktisk ut til å bli permanente og lovbefestede, noe som fikk analytikere til å karakterisere avtalen som verre enn noe annet forut for den. Ingenting ble gjort for å skjerpe kriteriene for Den grønne boksen heller den som USA henter 70% av alle sine subsidier fra, tilsvarende mer enn 50 milliarder dollar, et beløp så stort at ingen kan se bort fra innvirkningen det har på verdensmarkedsprisene. Avtalen hadde lite å tilby de svakere u-landene; de måtte tåle ytterligere tollnedskjæringer. Det gjentatte kravet fra G33, nemlig liberaliseringsfritak, ble i praksis møtt med en innføring av fritak for visse spesialprodukter og en egen beskyttelsesmekanisme (se boks 3). Imidlertid ville også de rike landene få fritak, gjennom såkalte sensitive produkter. HANDELSDEBATTEN I DET GLOBALE SIVILE SAMFUNN Konsensus for bedre beskyttelse av småskalabønder i sør. Frivillige organisasjoner som arbeider med handelssaker, er klart enige om at rettferdige handelsregler for utvikling krever at styresmaktene i u-landene får mer fleksibilitet i forhold til bruk av importavgifter for å beskytte egne bønder spesielt så lenge rike land opprettholder sine enorme og handelsvridende subsidier. Det faktum at fattige land kan komme til å tillate billig import likevel la oss si under press fra oppkjøpere eller fattige forbrukere i byene, - til tross for småbøndenes interesser (se boks 4) er et vedtak som bør komme naturlig fra lovmessig lokalpolitikk, og ikke være forhåndsbestemt utifra internasjonale avtaler. De fleste frivillige organisajoner har derfor samlet seg om G33s tilnærmærmelse (tilhengere av The Development Box/ spesialprodukter). Noen aktører som den globale bevegelsen La Via Campesina som taler bøndenes sak både i nord og sør, mener dette ikke er godt nok. De mener det bare vil tjene bøndene i sør og føre jordbruket i nord inn i en kombinasjon av overdreven import og smale, industrielle og uholdbare produksjonsmetoder. I steden foretrekker La Via Campesina matvaresuverenitet: 8 ethvert lands rett til selv å bestemme hvilket jordbrukssystem som er best egnet for deres behov, et konsept som, gitt suverenitetens politiske implikasjoner, virker uforenlig med alle multilaterale avtaler, og spesielt med AoA. Fra et u-landsperspektiv må man

12 12 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL? spørre hvor smart en slik taktikk ville være. Mens den samlede beslutningen til verdens bønder kan avvike fra AoAs, må man spørre i hvilken grad de samme bøndene ville klare og være villige til å sørge for at denne uavhengigheten ikke ville gjøre at man falt tilbake til de samme urettferdige tilstandene man var vitne til før Uruguay-runden. Ville man ha en effektiv måte å kontrollere de rike landenes bruk av handelsødeleggende subsidier på, når de ikke lenger var bundet til multilaterale retningslinjer? Et mulig svar fra La Via Campesina ville kanskje være at WTO ikke bare frastår fra å disiplinere subsidier i nord, organisasjonen er også svært effektiv med å åpne opp markeder i sør. Og selv om et system ned matvareuavhengighet ville komme til kort når det gjelder å sette en stopper for handelsødeleggende subsidier, ville det gi regjeringer i sydlige land frihet til å beskytte seg mot dårlig praksis. Dette argumentet ville vært relevant dersom man på samme tid kvittet seg med alle de andre mekanismene som fratar u-landene deres selvbestemmelsesrett over egen handelspolitikk (men som knapt har noen innvirkning på de rike landenes politikk i det hele tatt) i sær avtaler med IMF, Verdensbanken og EPA (asymmetriske bilaterale handelsavtaler). BOKS 4. FORBRUKERE VERSUS PRODUSENTER? Fri-handelsentusiaster hevder ofte at liberalisering gjør matvarene billigere for forbrukerne, og derfor taler de fattiges sak. Det er to ting å si om denne oppfatningen. For det første, selv om det er sant at billigere import gjør matvarekjøp billigere for oppkjøpere og forhandlere, har man ingen garantier for at dette vil bety lavere konsumpriser i de mangelfulle markedene i u-landene; ofte ender overskuddet opp i lommene på et utvalg importører og forhandlere. For det andre, i fatttige samfunn er forbrukere og produsenter uløselig knyttet sammen, ettersom 70% av verdens fattige selv er bønder: billigere matvarepriser er til liten hjelp hvis dette betyr at du mister jobben underveis. Så stabile og rimelige priser på matvarer betyr at småbøndens leveforhold beskyttes, og de får en anstendig lønn uten at det påvirker deres eget matvareforbruk. Det faktum at ganske mange importerende land kan ikke være selvforsynte med mat, og således er avhengige av billig import, rettferdiggjør overhodet ikke at ingen land skal kunne velge hvorvidt de skal åpne for import eller ikke. Til tross for denne debatten, er det vel anerkjent at the Development Box målene ville nå langt med å ta hånd om defensive interesser i sør, om det så ikke reddet verden. Talsmenn for the Development Box har reagert forsiktig på rammeavtalen: Det er positivt at to kjerneelementer spesialprodukter og spesialvernmekanismen endelig har gått inn i avtalen; men deres utbredning og behandling vil bli bestemt via fremtidige forhandlinger, og mange analytikere frykter at de svake elementene vil bli enda svakere. Man må være forsiktig; ifølge en ukjent kilde i Geneve, avviste Verdensbanken nylig The Development Box-tilnærmingen og sa at den "vil sannsynligvis kun ha begrensede og kortvarige fordeler for bønder, og motvirke målet om langvarig strukturell matvaresikkerhet", og gjentar at tariffer skader fattige og jordløse forbrukere. Det er lett å forstå at mange frivillige organisasjoner vil følge nøye med i hvilken grad spesialprodukter og andre spesial- og særbehandlinger vil bli gitt til u- land frem mot og etter ministermøtet i Hong Kong (desember 2005) UENIGHET OM FORDELENE AV MARKEDSADGANG I NORD Mens det globale sivilsamfunnet i stor grad samler seg om å forsvare de defensive interessene i sør, er det stor uenighet om det vil hjelpe utviklingen til disse bøndene å få adgang til markedet i nord. Dette kan virke underlig, sett at AoA ble dannet med tanke på at utviklingslandene skulle få en mer rettferdig del av jordbrukshandelen. Det er nok sant at noen organisasjoner, som er kritiske til denne markedsadgangen, nok sympatiserer med bøndene i nord, men det veier ikke opp mot den langt viktigere debatten som pågår i sivilsamfunnet: utviklingslandenes omvendte omkostning ved å kreve og etterhvert få markedsadgang, både taktisk og når det gjelder den potensielle virkningen på deres jordbruksproduksjon og økonomi. Optimistene mener de multilaterale handelsreglene skal fremme såvel defensive som offensive interesser i u-landene. Å bli kvitt de handelsvridende jordbrukssubsidiene på verdensbasis vil hjelpe bønder i utviklingsland å oppnå prisstabilitet på hjemmemarkedene og tilgang til jordbruksmarkeder utenlands, - både i forhold til geografi og produkttype noe som inntil nå har blitt nektet dem 9. Mens WTO foreløpig ikke lever opp til oppgaven, er det den eneste multilaterale institusjonen som gir utviklingsland anledning til å

13 HANDEL MED MATVARER 13 danne effektive koalisjoner og se at deres interesser blir kjempet for. Pessimistene kan svare at et rettferdig handelssystem innen jordbruket ikke kan måles ved å lage båser for i-lands og u-lands interesser; det viktige er om systemet favoriserer småbønder eller storbønder. I de fleste henseende, overser WTO småbøndene totalt. Pessimistene ville fremholde at dannelsen av et frihandelssystem innen jordbruket ville skade fattige småbønder på to måter: for det første ville de blitt presset ut av sitt eget marked, ettersom deres regjeringer ville bytte bort importbeskyttelesen deres mot markedsadgang andre steder; for det andre vil u-landenes ambisjoner om å øke sin andel i eksporten kreve et skifte til store monokulturer, noe som ville tvinge småbøndene vekk fra landområdene sine selv om de ikke har noe annet sted å gå til. Disse monokulturene ville ikke være særlig lukrative, ettersom konkurransen på jordbruksmarkedet er tøff og mange av de mest etterspurte produktene i nord er vanskelig å dyrke utenfor klimasonen, og ellers dyre å transportere. F.eks står u-land står for til sammen 9,2% av all grensehandel med de mest sensitive produktene for nord-europeisk jordbruk nemlig melkeprodukter, kjøtt og korn og Brasil, Argentina og Uruguay er ansvarlig for 9 prosentpoeng alene! Dessuten har historien lært oss at adgang til jordbruksmarkedet er til liten hjelp for fattige land tenk på kaffebøndenes triste situasjon: intet land kan handle seg ut av fattigdom via jordbruk. Å satse alt på markedsadgang i jordbruket, ville skape ulikhet, skade biodiversiteten og føre til at utviklingen stoppet opp. Til dette kunne nok optimistene si: først og fremst må u-landene få lov til å få spesiell og differensiert behandling, slik at de får adgang til de rike landenes marked, uten å måtte liberalisere i like stor grad. Videre er ikke markedsadgang nok til å fremme utvikling i jordbruksområder, men dette er ikke noe argument mot markedsadgang i seg selv. Til tross for at det er sant at tidligere erfaringer med jordbrukseksport ofte har vært negative, var disse dog konsekvenser av det eksisterende, forvrengte systemet som holder handelsmulighetene tilbake fra fattige land i "bindeprodukter" slik som frukt og grønnsaker, til og med sukker, mais og bomull, og særlig i form av uforedlede varer. Vi vet faktisk svært lite om hva som kunne kommet ut av en mer rettferdig ordning, ettersom all erfaring er gjort i forhold til et svært urettferdig system. Det finnes ikke noe aspekt ved eksportvirksomheten i jordbruket som nødvendigvis skulle stenge småbøndene ute, hvis de bare kan samarbeide. Noen av dagens usunne metoder i eksporten i sør kan, sammen med svak nasjonal politisk styring, faktisk gi et speilbilde av de uheldige forholdene eksportører i sør må konkurrere under, og dette inkluderer et veldig smalt handlingsrom og dumpet konkurranse. Det er sant at et land ikke kan skape vekst basert på jordbrukseksport alene, men det kan skape og forbedre leveforhold, styrke fattige lands skattegrunnlag og bidra til sparing, som senere kan investeres i industri. STEMMER FRA SIVILSAMFUNNET Kirkens Nødhjelp fikk anledning til å intervjue noen ledende handelseksperter om utfordringene man møter gjennom det multilaterale systemet for jordbrukshandel. Her deler de sine synspunkter på noen av debattens hovedtemaer. KN: Det virker som om historien antyder at et rettferdig handelsystem i jordbruket krever en multilateral ordning for å hjelpe å styre de rike landenes jordbrukspolitikk under felles bindende regler. Er det ikke sant at Verdens handelsorganisajon (WTO) er den eneste multilaterale intuisjonen med kapasitet og makt til å ta den rollen? Aileen Kwa, "Focus on the Global South": "Ti har har gått, og WTO har gjort lite, om noe, for interessene til landene i sør. Isteden har den hjulpet til å legitimere subsidiene og markedsadgangsinteressene til de rike landene, mens handelsbarrierer i nord opprettholdes. Systemet fremstår som det som skal ta styring over den selvhevdende poltikken til de rike landene, men det gjør faktisk ikke det. Så budskapet deres blir nokså hyklerisk. Mye av det samme gjelder for tvisteløsningsordningen: det er et redskap for de mektige landene. Brasil kan vinne en konflikt om sukker, men gir dette f.eks produsentene i Karibien noe? Nei, den ivaretar kun brasilianske agribusiness-interesser. Hvis vi ønsker å ha et multilateralt system som er forenlig med interessene til utviklingslandene, må vi tale for en radikalt annerledes ordning, fleksibel nok til å tillate en matvareuavhengighet som er noe å snakke om. Men jeg tviler på at dette er politisk gjennomførbart innen WTO" Rudolph Buntzel, APRODEV: "At vi trenger en multilateral avtale er helt sikkert. Men det betyr ikke at WTO bør være slik den er i dag. Da WTO ble stiftet, var jeg med på en hel del av foregangsarbeidet for å påvirke utformingen av orga-

14 14 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL? nisasjonen: vi ville at den skulle ligge under FN og dens konvensjoner; og vi kritiserte sterkt de foreslåtte tvisteløsningsprosedyrene som vi mente var for sterke i forhold til andre tvisteløsninger på den internasjonale arena. Et system av denne styrken, som styrer utelukkende ut fra smale handelsinteresser, ville styre over alle andre hensyn. Alle våre bekymringer ble ignorert. Hvis man ser på statistikken, kan man se bort ifra at tvisteløsningsordningen tjener u-lands interesser. Små utviklingsland bruker den så og si aldri, og selv om de skulle bruke den og vinne, ville det ikke ha stort å si, fordi det stort sett kun gir dem muligheten til å innføre handelssanksjoner mot opponenten. Men den potensielle effekten av at, la oss si Mali har sanksjoner vis-à-vis USA er veldig begrensede. I Marrakech-avtalen ble det faktisk bestemt at tvisteløsningsprosedyrene skulle evalueres. Men det ble aldri noe av denne evalueringen. Nå har vi engang et WTO som har mye makt og som vi ikke kan overse. På den ene siden må vi konfrontere WTO og kritisere hvordan det fungerer; på den andre siden må vi bruke WTO når vi kan for å unngå at det verste skjer, og så utføre så mye skadekontroll innenfor systemet som overhodet mulig." Kamal Malhotra, FNs utviklingsprogram: "Vi trenger helt klart en jordbruksavtale, og WTO er det eneste relevante multilaterale forum for forhandlinger. Dette er også sant fra et matvaresikkerhetsperspektiv. Ettersom mange land, enten av geografiske eller andre grunner, ikke er selvforsynte gjennom egen produksjon, spiller handel en viktig rolle, og der hvor handel spiller en viktig rolle, trenger man bindende multilaterale regler. Med et multilateralt forum, slik som WTO, er det i prinsippet større sjanse for at de ulike behovene til de enkelte landene blir hørt, og de mektigere landene må forhandle sin jordbrukspolitikk i større grad enn det som er tilfellet i de bilaterale avtalene. Med WTOs jordbruksavtale er jordbruket for første gang i historien lagt inn under multilateral disiplinering. Så vi har iallefall startet, selv om alle er enige om at vi ikke har kommet så langt, særlig når det gjelder å disiplinere de rike landenes subsidier og avvik." KN: Dagens WTO-forhandlinger ser ut til å "liberalisere" jordbrukshandel fra feil kant ved å rive ned tollmurer mens subsidier opprettholdes. Ville ikke det motsatte vært bedre: at alle subsidier ble fjernet, mens landene kunne bruke toll på et antall utvalgte varer? Aileen Kwa: "Hvis Japan ønsker å bruke subsidier for å opprettholde levekårene til sine risbønder, synes jeg det er helt i orden, så lenge det neste ledd ikke eksporterer og "dumper" risen i utlandet. I dag finnes det imidlertid ikke noen ordentlig foranstaltning som skiller mellom subsidier til det indre markedes forbruk og det som gis til eksport. Så i dette henseende må vi forandre på rettningslinjene for subsidier. Men jeg tviler på at dette lar seg gjøre under WTO. Det er sant at til og med lovlige subsidier de som er myntet på produksjon for det lokale markedet ville ha negativ innvirkning på interessene til landene i sør; de ville presse produktene deres ut av markedet der hvor disse subsidiene gis. Men dette er bare noe å bekymre seg over dersom man anser jordbrukseksport som den riktige veien å gå for fattige land. Og jeg er uenig i en slik antakelse vi må se de store linjene, på industrien og de fattige landenes mulighet til å få utvilke en solid indre økonomi. Det virkelige problemet er at WTO-avtalens [industritoll] fratar dem slike muligheter. Når det gjelder jordbrukstariffer for landene i sør, har vår største oppgave hele tiden vært å forsikre oss om at utviklingslandene utøver maksimum skadekontroll på tollreduksjonsliberaliseringen forhandlet frem under WTO. Toll er det eneste middelet u-land kan bruke for å beskytte seg selv." Rudolph Buntzel: "Landene i sør trenger toll, fordi de ikke har råd til å betale subsidier. Landene i nord burde få noe frihet i forhold til å anvende subsidier i gjengjeld for at de gir u-landene fleksibilitet i bruk av toll. Det globale sivilsamfunnet har i mange år støttet en "integrert tilnærming" hvor landenes forpliktelser under hver pillar i AOA støtter seg mot en annen. Dette ville forsikre balanse i graden av beskyttelse. Dette er ikke tilfellet. Noen land er fast bestemt på å bruke alle former for subsidier. Dagens system anvender mange tekniske kvalifiseringskriterier for å definere noen subsidier som lovlige og andre som det motsatte. Men denne ordningen åpner for at man gjør alt for å få subsidier kvalifisert uten at det nødvendvis løser problemet. Det ville vært bedre å ha et åpent system, hvor i utgangspunktet alle subsidier er tvilsomme. Spesielt skulle alle subsidier myntet helt eller delvis på eksportprodukter (det være seg fra gårder eller produsenter), forbys. Denne tanken skiller seg veldig fra dagens retningslinjer. Toll, på den andre siden, fungerer nå som prisstøtte, og prisstøtte betyr at de som produserer mest får mest igjen fra denne støtten. I Europa motarbeider dette småbøndene, dess mer jord du har, jo flere produkter produserer du per hektar, og følgelig tjener du

15 HANDEL MED MATVARER 15 mer på tollen. Det er ikke sikkert at dette alltid er tilfellet i utviklingsland, - der kan småbønder mange ganger produsere mer enn de store. Tidligere har vi vært imot prisstøtte, det er i bunn og grunn et urettferdig system, også uten positive sosiale og miljømessige virkninger. Et ekstra kvotesystem styrt utifra disse hensyn ville kanskje kunne veie opp for det, - gitt at det virkelig fungerte. Dessverre finnes det ikke noe eksempel i kvotesystemenes historie på at det har blitt styrt på denne måten. Systemet bærer på en indre motsetning: kvoter skaper monopoler med avkastning for den som besitter kvoten og skaper dertil mektige strukturer, og disse strukturene ville gjøre alt for at for at man får beholde kvoten sin. Etterhvert vil kvotesystemet utarte seg og føre til ytterligere skjev fordeling." Kamal Malhutra: "Fordelen med toll er at den er gjennomsiktig, men jeg tror den viktigste grunnen til å forsvare den er at det skaper større spillerom mellom de rike og de fattige landene alle land kan innføre toll, men veldig få land kan bruke subsidier. For å få systemet i balanse, burde det å fjerne subsidiene gis høyere prioritet enn det å fjerne toll. Ellers vil systemet komme i vedvarende ubalanse. Bare de rike landene har råd til å bruke subsidier." KN: Noen organisasjoner taler for legitimering av subsidier, forutsatt at de kun fremmer produksjon for det indre markedet. Er dette gjennomførbart? Aileen Kwa: "Hvis subsidiene kunne ha vært merket på en slik måte, ville det vært flott. Men gitt betingelsene til subsidieprogrammene i nord, tror jeg det ville bli ekstremt vanskelig å kontrollere at disse subsidiene ikke påvirker prisen på det som eksporteres, eller øker produksjonen for eksport." Rudolph Buntzel: "Dersom subsidiene var begrenset til utelukkende det indre markedet, ville de ikke ha den samme negative effekten på prisene på verdensmarkedet. Det ville ha innvirkning på den reelle adgangen til det markedet hvor subsidiene betales for produsentene i sør. Likevel, markedsadgangen bestemmes i langt større grad av toll. Jeg husker at det under Uruguay-runden var stor diskusjon rundt følgende spørsmål: hvor stor del av ditt indre marked kan lovmessig reserveres for lokale bønder gjennom toll og subsidier? Og burde det ikke i det minste være en minimumsandel til hvert marked? Det ville f.eks være særdeles urettferdig hvis Europa - ved hjelp av proteksjonisme - økte sin selvbeskaffenhet av frukt og grønnsaker fra, la oss si 40% til 80%. Til og med det nåværende markedsadgang ville bli ødelagt. Det burde være prinsipiell enighet om at subsidier ikke skal øke intern selvforsyningsrate på markeder som det europeiske og amerikanske. Vi kan bruke et eksempel som kanskje ikke ligger altfor langt fra dagens urettferdige system: selv om bananer er et tropisk produkt som produseres i rikt monn i landene i sør, kunne vi produsere bananer i drivhus, ved hjelp av massive subsidier og tollavgifter. Jeg er for subsidier, men bare de som kan rettferdiggjøres på bakgrunn av at de bidrar med visse sosiale tjenester som man ikke nødvendigvis ville fått i det frie markedet, slik som naturvern, bærekraftighet, og dyrebeskyttelse - alle subsidier må kunne forsvares på et slikt grunnlag. Kamal Malhultra: "Hvordan skal man organisere subsidiene slik at man sikrer at produksjonen er utelukkende for det indre markedet? Det er veldig vanskelig å skille subsidier som i prinsippet kun påvirker det indre markedet fra dem som også påvirker eksporten. Det er klart at subsidier som i utgangspunktet ikke utbetales med sikte på handel (slik tilfellet var med Den grønne boksen), muligens ikke vil påvirke eksporten. Men enhver form for subsidie knyttet til produksjon vil være ekstremt vanskelig å rettferdiggjøre på grunnlag av at det antakelig bare vil være for lokal produksjon. Til og med forslaget om at du kan anvende eksportforbud på subsidierte produkter vil ikke gjøre dette enkelt å løse: sett at du subsidierer en bonde for produksjon av en spesialavling for det indre markedet; men likevel produserer bonden en rekke andre produkter på gården sin, og noen av dem blir kanskje eksportert. Ville du forby eksport av alle produkter fra denne gården?" KN: Mange utviklingsland bandt tollavgiftene sine til et altfor lavt nivå i Uruguay-runden, og nå kan de ikke beskytte sine fattige bønder. Skulle vi tale for at WTO-regler tillater land å heve sitt bundne tollnivå? Aileen Kwa: "Dette er et viktig spørsmål. Ideelt skulle styresmaktene gå sammen og legge press på dette. Men man må spørre seg om det er verdt det, tidligere problemer tatt i betraktning. Vi har prøvd å legge press på regjeringene i u-landene mange ganger, men de sier bare: "Å ja, selvfølgelig vil vi gjerne heve tariffene, men det er ikke politisk mulig". De føler at de ligger under for mye politisk press

16 16 UNDERSTANDING THE ISSUES: HVA ER DET MED HANDEL? som det er. Dessuten ville utviklingsland være uenige seg imellom: Brasil vil ikke støtte et et forslag om tolløkning, da det ville skade deres egne offensive interesser, og samtidig fremprovosere krav om gjenytelser fra USA og EU. India vil slutte seg til brasilianerne fordi de sammen kan gå inn for en "middle of the road agenda". India har høye bundne tollavgifter, så regjeringen mener de kan tåle ytterligere nedskjæringer. Jo mer sivilsamfunnet presser på denne i saken, desto mer sannsynlig er det at det vil føre noe sted. Hvor stort politisk rom man får i sør, og hvor dristig regjeringene tør å forhandle, avhenger egentlig av vår evne til å påvirke folkets mening." Rudolph Buntzel: "For å skape balanse betyr det, utifra dagens avtale, at de som har de høyeste tollavgiftene må skjære ned mer enn de med lavere tollavgifter; dette burde omdefineres til å innebære at de som har veldig lav toll i dag ikke trenger å foreta noen nedskjæring i det hele tatt. Men ikke engang her bør man generalisere: man kan ende opp med å forsvare produsenter som blir ubehørig beskyttet. Enhver multilateral oppskrift vil kunne underbygge skjeve strukturer i visse utviklingsland." Kamal Malhutra: "Jeg synes u-land burde få lov til å heve sitt bundne tollnivå for visse produkter nemlig de produkter som direkte rammer matvaresikkerhet og sikring av leveforhold. Denne muligheten kan by seg gjennom en avtale om spesialprodukter." KN: Mens vært negativt, stemmer det ikke at den hjalp langt på vei med å sørge for de nødvendige defensive virkemidlene for u-landene, nemlig spesialprodukter og mekanismen for spesialbeskyttelse?det overliggende utfallet av rammeavtalen kan ha Aileen Kwa: Når det gjelder spesialprodukter, regner forhandlere i Geneve med at vi innfører lavere toll også på disse. Dersom dette er det endelige utfallet, er jeg redd for at ordningen med spesialprodukter er forholdsvis ubetydelig, nettopp fordi så mange land allerede har bundet sine tariffer alt for lavt. Antakelig vil kun et veldig lite utvalg produkter kvalifiseres som spesialprodukter, og disse produktene vil være svært spesifikke; for eksempel vil visse former for ris kunne kategoriseres som spesielle, men ikke ris som generell kategori. Det gjenstår å se utfallet av spesialprodukt-debatten, og u-land har fortsatt en sjanse til å sloss. Men man må spørre: hvordan kan land bygge opp og oppretteholde biodiversitet innen jordbrukssektoren hvis de bare kan beskytte en håndfull produkter mot importbølger og prisfluktuering? Noen land kan tjene på spesialbeskyttelse. Men igjen vil det avhenge av hvor bred dekning den har, og hvor lett det vil være å aktivisere denne mekaninsmen." Rudolh Buntzel: "Jeg tror utviklingsland tapte mye på begge områder i rammeavtalen. Språket er blitt vannet ut og er nå svært diffust. Man har kun ett mandat til å forhandle og man har ikke tatt med de mer utfyllende forslagene som ble fremmet av u-landene. Mens vi forbereder oss til ministermøtet i Hong Kong, må vi være tydelige i vårt forsvar av kriteriene for spesialprodukter, hvor mange som godtas, hvilke fordeler vil disse produktene få o.s.v. Hvis det blir foreslått at spesialproduktene bare vil møtes med færre reduksjonsforpliktelser enn andre, må vi protestere og si at dette er langt fra godt nok. Visse spesialprodukter vil være så viktige for småbønders leveforhold og matvaresikkerhet at vi burde tale for gjeninnførelsen av kvantitative restriksjoner, selv om det er helt urealistisk. Vi må også tenke på hvordan vi skal unngå misbruk fra u-landenes side: vi må kunne garantere at spesialprodukter virkelig vil bli brukt for å hjelpe fattige bønder. Se for deg at alle land fikk peke ut fem spesialprodukter: Først skulle hvert land velge disse fem utifra kriterier slik som dyrkingsstørrelse, antall personer som jobber med avlingen; viktighet for matvaresikkerhet osv, så vil en verifikasjonsprosess finne sted for å forsikre at de utvalgte produktene møter kriteriene. Dette er den eneste måten jeg kan se hvordan dette egentlig skal hjelpe fattige mennesker." Kamal Malhutra: "Spesialprodukter må i det minste få fritak for flere nedskjæringsforpliktelser. Men det kan hende dette ikke er godt nok i tilfeller der land, som et resultat av strukturelle tilpasningsprogrammer, har bundet tollen på et for lavt nivå selv på produkter som kankje kunne kvalifiseres som spesialprodukter. Jeg tror man må åpne for at landene vil kunne heve tollen på spesialproduktene. Når det gjelder utvalget av spesialprodukter, synes jeg at de enkelte land selv skal få velge dem ut, innenfor visse gitte rammer. I vår UNDP handelsbok; "Making Trade Work for the Poor", kommer vi med visse forslag til kriterier. Du kan for eksempel ikke gjøre et produkt med betydelig eksport til et spesialprodukt."

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler

Bilaterale og regionale frihandelsavtaler Bilaterale og regionale frihandelsavtaler ForUMs forord Innholdsfortegnelse: ForUMs forord 2 Forfatterens forord 4 Kapittel 1: 6 Handel for Hvem? Hvor? Hvordan? Kapittel 2: 12 Bilaterale og regionale frihandelsavtaler.

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) ForUM for Utvikling og Miljø er et nettverk av mer enn 60 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og

Detaljer

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel UTVEIER Utgitt av ATTAC 1 2014 TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i

Detaljer

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE

FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE WTO S DOHARUNDE: FRA UTVIKLINGSRUNDE TIL MARKEDSADGANG - FOR DE RIKESTE EN STUDIE BASERT PÅ METODEN BENCHMARKING DEVELOPMENT FOR HONG KONG AND BEYOND: STRENGTHENING AFRICA IN WORLD TRADE AV RASHID KAUKAB,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 271 1999 17. juni Dagsorden 4063 Møte torsdag den 17. juni kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl D a g s o r d e n (nr. 112): 1. Debatt om utenriksministerens redegjørelse

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

EPA: partnerskap eller nykolonialisme?

EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Nr. 1 Januar 2009 TEMA: Solidaritet EPA: partnerskap eller nykolonialisme? EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg «Vi ber organisasjoner fra sivilt samfunn og

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk

Nr. 3 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU. og handelsavtaler. Tema: Nord-Sør politikk Nr. 3 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU Tema: Nord-Sør politikk og handelsavtaler Nr. 3 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU LEDER Handelschmandel? Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse:

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Innhold 1) Innledning s. 2 2) Gjeld s. 2 2.1) Illegitim gjeld 2.2) Gjeldssletteordninger 2.3) Ansvarlig långiving 2.4) Gribbefond

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

NHH. Handel fremfor bistand? 03-2004. Internasjonal handel som medisin mot fattigdom

NHH. Handel fremfor bistand? 03-2004. Internasjonal handel som medisin mot fattigdom NHH S I L H U E T T E N 03-2004 Tema: Globalisering Fagforeningene svekkes Jordbruket må reformeres Inkluderende globalisering Privatiseringen av havet Korrupsjon Ledere fra annerledeslandet Norge og verden

Detaljer

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken - moden for reform Normann Aanesland og Olaf Holm Normann Aanesland og Olaf Holm Jordbrukspolitikken moden for reform En analyse av jordbrukspolitikken med sikte på

Detaljer

Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester. Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser?

Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester. Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser? Dobbeltkommunikasjon : Norske handelsinteresser innen teletjenester Handelskampanjens tekstserie Hva er norske interesser? HVA ER NORSKE INTERESSER? Dobbeltkommunikasjon: Norske handelsinteresser innen

Detaljer

PSI SPESIALRAPPORT: TISA en kamp mot offentlige tjenester

PSI SPESIALRAPPORT: TISA en kamp mot offentlige tjenester PSI SPESIALRAPPORT: TISA en kamp mot offentlige tjenester Avtalen om internasjonal handel med tjenester (TISA) og næringslivets agenda Av Scott Sinclair og Hadrian Mertins-Kirkwood Public Services International

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad GLOBALT VALG 2013 EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad Valget 9. september handler om mer enn Norge. Hvilke norske partier som velges inn på Stortinget, får konsekvenser

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

Transatlantisk frihandel og Norge

Transatlantisk frihandel og Norge Transatlantisk frihandel og Norge Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og NorStella, 11. august 2014. Bidragsytere NUPI (Del I): Stian Øby Johansen, Per Botolf Maurseth, Hege Medin, Arne Melchior, Ulf

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2014

Sulten på rettferdighet 2014 Sulten på rettferdighet 2014 Bli med på fest med kastet mat side 16-18 Beethoven fikk blyholdig medisin. Vi spiser kjemikalier side 12-13 Møt to personer med over hundre års erfaring i arbeidet for retten

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer