Vedtatt av kommunestyret i Gran 12. februar 2009 sak 1/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av kommunestyret i Gran 12. februar 2009 sak 1/09"

Transkript

1 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN Vedtatt av kommunestyret i Gran 12. februar 2009 sak 1/09

2 INNHOLD Forord... 3 Innledning... 5 Grunnlag for kvalitetsplanen overordnede mål for skolen i Gran... 6 Sentrale styringsdokumenter...6 Lokale styringsdokumenter...7 Fokusområder... 8 Elevenes læringsprossesser og læringsresultater...8 Gode lærere...8 Profesjonelle og synlige skoleledere en sterk og tydelig skoleledelse...9 Avslutning Grunnskoleleder orienterer kommunestyret årlig...10 Økonomi...10 Evaluering av kvalitetsplanen...10 Grunnlagsdokumenter Samarbeid mellom hjem og skole GRAN KOMMUNE 2 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

3 FORORD Kunnskap er en forutsetning for at vi skal kunne danne oss egne meninger og forstå verden omkring oss. Hvert enkelt menneske har en medfødt nysgjerrighet, en trang til å vite, lære og stadig kunne mer. Det å mestre noe i dag som man ikke mestret i går, er med på å gi livet mening. Foreldrene er sentrale i sine barns utvikling og har det primære ansvaret for dem. Samtidig har skolen fått et lovpålagt mandat til å bidra i prosessen og medvirke til at hver enkelt elev har størst mulig faglig og personlig utvikling ut fra individuelle evner og interesser. Også sett fra samfunnets side er en grunnskole av god kvalitet viktig. I framtida vil vi være enda mer avhengige av kunnskap og kompetanse enn noen gang tidligere. Et helt nødvendig grunnlag for denne kompetansen er en god skole for alle. I Norge har vi lang tradisjon for at dette i hovedsak er en offentlig oppgave. Derfor er det vesentlig at kommunen som skoleeier setter standarder for kvalitetskrav og forventninger om læringsutbytte. Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt en egen kvalitetsutviklingsplan. Dette har satt spor både innad i skolen og også gitt gjenlyd ut over kommunegrensen. I 2006 tildelte Kommunenes Sentralforbund Gran kommune Skoleeierprisen for arbeidet med å lage et system for styring og kvalitetsutvikling av grunnskolen. Viktige stikkord i begrunnelsen for utdelingen: visjonen med rom for alle og blikk for den enkelte årshjulet planleggings- og vurderingshjul for grunnskolen i Gran fleksibilitet og praktisk tilnærming i læringsarbeidet oppfølging av den enkelte skole et godt miljø for alle å rekruttere og beholde ansatte Kommunestyret i Gran oppnevnte , sak 0021/08, en arbeidsgruppe som skulle revidere kvalitetsutviklingplanen for grunnskolen. Denne gruppa ble satt sammen av representanter for de folkevalgte politikerne, foreldrene, de ansattes organisasjoner og skoleledelsen. Arbeidsgruppa har bestått av følgende medlemmer: Jorid Hansen (GBL) Olga Elisabeth Tokerud, Utdanningsforbundet Brede Grinder (Sp) Grete Singstad Paulsen, Kommunalt foreldreutvalg Einar Ellefsrud (Frp) Odd Ingar Sæterbakken, rektor Pål Eriksen (Ap) Hilde Laderud, grunnskoleadministrasjonen, sekretær Kari-Anne Jønnes, (H) arbeidsgruppas leder Kvalitetsplanen er en overordnet, kommunal plan og bygger på det nasjonale planverket for grunnskolen. Hensikten med den er todelt: å ta vare på og videreutvikle det som er bra ved skolen i Gran og gi inspirasjon til nytenking i skolehverdagen. Planen omhandler hvilke områder skolen skal ha ekstra stort fokus på i kommende fireårsperiode. Den skal bidra til å gi skolens ansatte, elever og foreldre en rettesnor i arbeidet. Den er ikke detaljstyrende, men skal gi skolelederne et tydelig signal om hva som forventes og kreves. Samtidig har føringene også budsjettmessige konsekvenser som vil være utfordrende for kommunens politikere. GRAN KOMMUNE 3 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

4 Gran kommunes visjon Gran kommune inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende har vært ledetråd i arbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel forklarer visjonen på følgende måte: Inkluderende I Gran kommune vil vi at alle skal få muligheten til å oppleve seg inkludert uavhengig av status, hudfarge, legning, helse, arbeidskapasitet eller økonomi. Motsatt vil vi arbeide for at mennesker ikke skal oppleve seg som utestengt. Vi tror at opplevelsen av å være inkludert og verdifull bidrar til vekst og utvikling for mennesker. Derfor vil vi at en inkluderende holdning skal prege kommunen både som samfunn og organisasjon. Tradisjonsrik og nytenkende Gran kommune har rike tradisjoner i felles historie og kultur. Samtidig står vi alltid overfor morgendagens utfordringer som krever nye tanker og løsninger. I Gran kommune vil vi at de verdiene vi forvalter fra historie, tradisjon og folkeliv skal være med oss som basis og forankring når vi skal velge løsninger for fremtiden. Samtidig vil vi at det skal være både rom for og vilje til å tenke nytt og utradisjonelt. Tradisjonene skal ikke bli konserverende, men være inspirerende. Vi vil ta vare på det beste fra fortiden og videreutvikle det til noe enda bedre i fremtiden. (Kommuneplanens samfunnsdel :18) Sitatet passer godt innenfor grunnskolens virksomhet, ikke minst for at elever skal oppleve mestring, føle tilhørighet og få oppfylt den retten hver elev har til å bli gitt utfordringer på sitt nivå. Grunnskolens visjon for perioden er: Fokus på læring med rom for alle og blikk for den enkelte For å virkeliggjøre denne visjonen kreves det kvalitet fra alle involverte. Målet er at kvalitetsplanen skal bli et nyttig arbeidsredskap. Den skal bidra til at alle parter drar i samme retning og dermed øker skolens kvalitet. Kari-Anne Jønnes, leder GRAN KOMMUNE 4 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

5 INNLEDNING Vi ønsker at skolen i Gran skal være et faglig og sosialt høydepunkt i alle elevenes liv. (Kommuneplanens samfunnsdel :41) Gran kommune har med dette satt seg høye mål. Hvilke kvaliteter må skolen ha for å kunne skape et slikt høydepunkt? Hvilke rammebetingelser må til for at skolen skal nå dette målet? Hva kjennetegner den gode skole? En god skole er en skole der elevene trives og tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger de trenger for å kunne delta i arbeids- og samfunnslivet. Kommuneplanens samfunnsdel sier: Vi vil gi barn og unge utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø. [...] Skolemiljøet skal bidra positivt til elevenes helse, trivsel og læring. [...] Kommunen skal se på drift av skoler som en investering i framtida. (Kommuneplanens samfunnsdel :41) Alle som er involverte i skolehverdagen er viktige for at grunnskolen i Gran skal være en god skole og gi elevene et best mulig læringsmiljø. Denne kvalitetsplanen beskriver de tre områdene den gode skolen i Gran skal ha særlig fokus på: elevenes læringsprosesser og læringsresultater gode lærere profesjonelle og synlige skoleledere en sterk og tydelig skoleledelse I læringsprosessen er god leseferdighet et sentralt element. Elever som ikke oppnår tilfredsstillende leseferdighet, sliter med å tilegne seg fagstoff og får problemer med å gjennomføre grunnskolen og videregående skole. Voksne med dårlig leseferdighet får vansker med å tilpasse seg det samfunnet vi lever i. Internasjonale undersøkelser viser at norske grunnskoleelever har dårligere leseferdigheter enn jevnaldrende i land det er naturlig å sammenligne seg med. Skolen i Gran skal være et faglig høydepunkt i elevenes liv. Da er det avgjørende at det satses systematisk på at alle elever utvikler god leseferdighet. Derfor fokuseres det i denne planperioden spesielt på lesing og leseforståelse. Det betyr at lærerne må få nødvendig kompetanseheving. Elevene må få tilgang til egnede læremidler. Her blir et samarbeid med bibliotekene i kommunen viktig. Skolebibliotekene må bygges ut slik at de har moderne og motiverende bøker. Foreldrenes engasjement i eget barns skolegang betyr mye for barnets motivasjon og læringsprosess, og det er viktig at foreldrene er seg dette bevisst. Det er hjemmet som har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Grunnskolen skal hjelpe til i dette arbeidet. Det forutsetter en god dialog og et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole. GRAN KOMMUNE 5 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

6 GRUNNLAG FOR KVALITETSPLANEN OVERORDNEDE MÅL FOR SKOLEN I GRAN Kvalitetsplan for grunnskolen er tredje generasjon av denne typen planer i Gran kommune. Planen skal være et bindeledd mellom sentrale styringsdokumenter og kommunens overordnede mål som er satt for skoleområdet i kommuneplanens samfunnsdel SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER Læreplanverket for Kunnskapsløftet (Kunnskapsdepartementet 2006) framhever at læring er en livslang prosess. Skolen skal gi alle elever en likeverdig, inkluderende og tilpasset grunnopplæring og gjøre dem i stand til å møte utfordringene i dagens og morgendagens samfunn. Læreplanen utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir opplæringens overordnede mål og hva som er skolens kulturelle, verdi- og kunnskapsmessige grunnlag. Hvert fag har egen læreplan som bl.a. beskriver formålet med faget og som setter opp fagområdets kompetansemål. Ut fra dette skal skolen legge til rette for at elevene, i arbeidet med fagene, tilegner seg de grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kultur for læring (Utdannings- og forskningsdepartementet 2004) har dette som visjon: Å skape en bedre kultur for læring i skolen. Skolen er felles, den skal formidle det bestandige og overføre kunnskap, kultur og verdier fra den ene generasjonen til den neste. Samtidig må skolen endres når samfunnet endres. Utfordringen er å ta vare på og videreutvikle det beste og samtidig klare å møte utfordringene i dagens kunnskapssamfunn. Kompetanse for utvikling (Utdannings- og forskningsdepartementet 2004) er et strategidokument for kompetanseutvikling i grunnopplæringen i perioden Det er utarbeidet av Utdannings- og forskningsdepartementet, KS og fagorganisasjonene for pedagogisk personale i utdanningssektoren. Reformen i grunnopplæringen fordrer en kompetanseutvikling rettet mot de ansatte i skolen. Strategidokumentet beskriver hvilke instanser som har ansvar for kompetanseutviklingen og på hvilke områder tiltakene skal settes inn. Stortingsmelding nr. 16 ( )... og ingen sto igjen (Kunnskapsdepartementet 2006) har fokus på at alle elever i grunnopplæringen skal tilegne seg tilstrekkelige ferdigheter og kompetanse. Skolen skal så tidlig som mulig bidra til at den enkelte elev, uavhengig av bakgrunn og kjønn, strekker seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial. Alle skal ha like muligheter til å utvikle seg selv og sine evner. Skolen og utdanningssystemet er viktig i regjeringens arbeid for å redusere forskjellene i samfunnet og skal virke sosialt utjevnende. GRAN KOMMUNE 6 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

7 Med Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen (Kunnskapsdepartementet 2008) understreker regjeringen at høy kvalitet i utdanningssystemet er sentralt dersom barn og unge skal få en god grunnopplæring som setter dem i stand til aktivt å delta i samfunns- og arbeidslivet. Regjeringen setter klare mål for grunnopplæringen: Den skal virke sosialt utjevnende og gi alle elever muligheten til å utnytte sine evner og anlegg. Alle skal inkluderes, få utfordringer og oppleve mestring. Alle elever skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter og skal, i den grad de er i stand til det, gjennomføre videregående opplæring. Meldingen peker på betydningen av tettere oppfølging, tidlig innsats og av kompetanseutvikling og kompetanseheving for lærere og skoleledere. I sum varsler meldingen en klarere nasjonal styring av skolen, men med rom for faglig skjønn og lokale tilpasninger. LOKALE STYRINGSDOKUMENTER Budsjett og økonomiplan består av Gran kommunes mål for denne planperioden samt de økonomiske virkemidlene som tas i bruk. For grunnskolen er hovedmålene som følger: Gi barn og unge utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø. [...] Kvalitetsplanens visjon: Skolene i Gran skal ha fokus på læring med rom for alle og blikk for den enkelte. [...] Bygge på en felles pedagogisk plattform for alle skolene i Gran, uttrykt gjennom vedtatte nasjonale og lokale planer. (Budsjett og økonomiplan :35) Kommuneplanens samfunnsdel (2008) beskriver hvordan Gran kommune kan møte viktige samfunnsmessige utfordringer for å skape et best mulig samfunn for innbyggerne. For skolesektorens del gir bl.a. Kunnskapsløftet kommunen nye utfordringer og muligheter. Elevene skal få tilpasset opplæring, digital ferdighet har kommet inn som en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal læres i skolen, elevvurdering skal systematiseres gjennom hele det 10-årige skoleløpet, skolemiljøet skal bidra positivt til elevenes helse og elevene skal rustes til å kunne delta og bidra i arbeids- og samfunnslivet. GRAN KOMMUNE 7 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

8 FOKUSOMRÅDER Den gode skolen i Gran kjennetegnes ved at den legger stor vekt på elevenes læringsprosesser og læringsresultater gode lærere profesjonelle og synlige skoleledere en sterk og tydelig skoleledelse ELEVENES LÆRINGSPROSSESSER OG LÆRINGSRESULTATER Skolen i Gran skal være en lærende organisasjon. Den skal ha fokus på utvikling og organisering av læringsmiljøet slik at det preges av kultur for læring. Skolen skal gi alle elevene en trygg og god skolehverdag med opplæring tilpasset deres forutsetninger og behov i et fellesskap med andre. Dette betyr at Gran kommune satser på godt skolemiljø som positivt bidrar til å fremme helse, trygghet, trivsel og læring, som beskrevet i Gran kommunes Plan for godt skolemiljø (2003) satser spesielt på grunnleggende leseferdighet og har felles systemer og verktøy for å kvalitetssikre leseopplæringen i hele grunnskolen gir alle elevene tilpasset opplæring med vekt på deltakelse i det sosiale og faglige fellesskapet har tidlig innsats overfor elever som ikke har tilfredsstillende læringsutbytte vektlegger elevvurdering og elevmedvirkning i vurderingsarbeidet legger til rette for at elevene tilegner seg den femte grunnleggende ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy i henhold til IKT-plan for grunnskolen i Gran og Lunner kommuner (2007) utvikler og systematiserer organiseringen av minoritetsspråklige elevers undervisning i norsk språk har gode systemer for å ivareta elevene best mulig ved overgangen barnehage skole, barnetrinn ungdomsstrinn og grunnskole videregående opplæring legger stor vekt på foreldrenes aktive medvirkning i elevenes læring, med utgangspunkt i vedlegget Samarbeid mellom hjem og skole legger til rette for at hver enkelt skole aktivt driver pedagogisk utviklingsarbeid GODE LÆRERE Lærerne er, sammen med skolelederne, skolens viktigste ressurs. Deres engasjement og kompetanse har stor betydning for elevenes læringsutbytte. Det er derfor viktig å utnytte og videreutvikle lærernes kompetanse til beste for både elevene og dem selv. Dette betyr at Gran kommune legger til rette for og satser på systematisk kompetanseheving pedagogisk og faglig av lærerne, gjerne i et regionalt samarbeid på Hadeland, jf. Kunnskapsløftet Hadeland legger til rette for systematisk nettverksarbeid og erfaringsutveksling mellom lærerne søker å beholde verdifull og nødvendig kompetanse ved å tilrettelegge for lærere i ulike livsfaser driver aktiv og målrettet rekruttering av nye og velkvalifiserte lærere med relevant kompetanse GRAN KOMMUNE 8 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

9 PROFESJONELLE OG SYNLIGE SKOLELEDERE EN STERK OG TYDELIG SKOLELEDELSE Gran kommune anser synlig og tydelig skoleledelse som avgjørende i arbeidet med utvikling av kvalitet i skolen. Rektor har det overordnede ansvaret for opplæringen på sin skole. Opplæringslovens sier at skoleeier skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylte. Gran kommunes system for styring og kvalitetsutvikling av grunnskolen er viktig i det målrettede arbeidet for å oppnå den gode skole og må utvikles videre. Dette betyr at Gran kommune har skoleledere med utdanning i skoleledelse videreutvikler nettverket og delingskulturen mellom skolelederne opprettholder og styrker grunnskoleledernivået, et skolekontor med høy skolefaglig kompetanse videreutvikler sitt system for styring og kvalitetsutvikling av grunnskolen (årshjulet, samlinger for plangruppene, kommunal tiltaksplan, virksomhetsplan, plan for skolevurdering) har skolevurderingsbesøk på hver skole hvert år, i midten av april på ungdomsskolene og i siste halvdel av mai på barneskolene GRAN KOMMUNE 9 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

10 AVSLUTNING GRUNNSKOLELEDER ORIENTERER KOMMUNESTYRET ÅRLIG Før budsjettet vedtas, informerer grunnskoleleder kommunestyret om status i grunnskolen. Dette foregår i første kommunestyremøte på høsten. Orienteringen tar utgangspunkt i de politisk vedtatte målene for skolen og berører bl.a.: ansettelser om skolene har den kompetansen som er nødvendig status for læremidler status i forhold til vedtatte planer elevtallsutviklingen læringsresultat læringsmiljø ØKONOMI Gjennomføring av denne planen forutsetter budsjettmessige bevilgninger som samsvarer med forventningene til kvalitet i skolen. EVALUERING AV KVALITETSPLANEN Evaluering av planen finner sted våren 2012 og skal være politisk forankret. GRAN KOMMUNE 10 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

11 GRUNNLAGSDOKUMENTER Budsjett og økonomiplan Vedtatt av kommunestyret Gran kommune IKT-plan for grunnskolen i Gran og Lunner kommuner. Behandlet i kommunestyret Gran kommune Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av kommunestyret Justert av kommunestyret Gran kommune Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen Utdannings- og forskningsdepartementet strategi_for_kompetanseutvikling.pdf Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Kunnskapsdepartementet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Kunnskapsdepartementet Organisering og ressursstyring av minoritetsspråklig undervisning. Prosjektrapport Gran kommune Plan for godt skolemiljø. Vedtatt i utvalg for utdanning, oppvekst, omsorg Gran kommune Plan for videreutvikling av kvalitet i grunnskolen Vedtatt av kommunestyret Gran kommune Plan for videreutvikling av kvalitet i skolene i Gran kommune. Fase Vedtatt av kommunestyret Gran kommune Planleggings- og vurderingsårshjul grunnskolen Gran kommune. Gran kommune GRAN KOMMUNE 11 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

12 Saksframlegg Ny skolestruktur i Gran kommune. Behandlet i kommunestyret Gran kommune Samarbeid mellom barnehage og skole. Prosjektrapport Gran kommune Stortingsmelding nr. 16 ( )... og ingen sto igjen Kunnskapsdepartementet Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kultur for læring Utdannings- og forskningsdepartementet Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Kunnskapsdepartementet Ungdomsskolene i Gran kommune pedagogisk plattform GRAN KOMMUNE 12 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

13 SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Hjem og skole har ulikt ansvar og ulike oppgaver. I Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kultur for læring skriver Kunnskapsdepartementet: Departementet mener at hjemmets og skolens roller er: De foresatte har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne og forutsetninger. De foresatte har ansvaret for daglig omsorg. De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning. De foresatte skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har kompetanse til å gi barna faglig hjelp. De foresatte skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon. De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring. De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette. Videre at: Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen. Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har. Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling. Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna. Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene. Skolen skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og virksomhet. Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling. (Utdannings- og forskningsdepartementet 2004:108) GRAN KOMMUNE 13 FORSLAG TIL KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering?

Fra teori til praksis. Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Fra teori til praksis Hvordan kan skoleeier medvirke til god vurdering? Varaordfører Sven Olsen Haugesund kommune 08.11.2013 informasjon fra Haugesund kommune 1 God vurdering? Hvordan? Skoleeier? Budsjettramme

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN PEDAGOGISK PLATTFORM DEN GODE FINNMARKSSKOLEN Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Arkivsaksnr.: 15/2056 Lnr.: 16966/15 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Lovhjemmel:

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

4. Utviklingsplan

4. Utviklingsplan 4. Utviklingsplan 2017-2019 4.1 Visjon Med fokus på elevens evner og talenter! 4.2 Overordnet mål Eidskog ungdomsskole har tydelige og motiverte klasseledere, som bevisst bruker variert undervisning, og

Detaljer

Strategiplan for grunnskolen

Strategiplan for grunnskolen Strategiplan for grunnskolen 2009 2012 Innhold Innledning.. s.3 Forventninger.... s.3 Røyken kommunes visjon.... s.4 Røykenskolens hovedmål og hovedvirkemiddel. s.4 Skolens oppdrag..... s.4 Områdene i

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder

«Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet. Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder «Ungdomstrinn i utvikling» Skoleeier-perspektivet Hilde Laderud, ped. kons., Gran kommune Ingrid Jacobsen, utviklingsveileder 1 «Ungdomstrinn i utvikling» Disposisjon: Innledning: Noen rammer og forskningsfunn

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 Sammen for kvalitet Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 «Alle barn har en gnist i seg, det gjelder bare å tenne den». Forfatter Roald Dahls ord viser vår tilnærming

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Vedlegg 2 FORELDRESKOLEN. Grimstad kommune

Vedlegg 2 FORELDRESKOLEN. Grimstad kommune Vedlegg 2 FORELDRESKOLEN Grimstad kommune Revidert våren 2010 INNLEDNING Skole hjem samarbeid er et hovedsatsingsområde i Grimstadskolen. Foreldrenes betydning Betydningen av foreldrenes ressurser og bidrag

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling

Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling Alteren skole Plan for kvalitetsutvikling 2016-2019 Denne planen er laget ut fra Rana kommunes Plan for skole og kvalitetsutvikling 2013-2020. Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5, 6 Forside. Alteren skoles

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, møterom Utsikten Tirsdag 15.12.2015 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1

Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1 Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem for skolen Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1 Oppl.l 13-10 system for vurdering og oppfølging av skolene system for vurdering av om krava i opplæringslova

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Skoleeierrollen Lovverk, forventninger og systemer Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Mål for dagen Gi god innsikt i forventningene til skoleeierrollen i dag. Sette fokus på hvordan kommunene

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Likeverdig og inkluderende opplæring

Likeverdig og inkluderende opplæring Elsa Skarbøvik: 1 Likeverdig og inkluderende opplæring Innlegg 15. oktober 2004 I innstillingen (nr. 268) til St.m. 30 står det om skolens mål: å gi barn og unge allmenndannelse, personlig utvikling, kunnskap

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland

Læringsmiljø Hadeland Dokument status Utkast Komplett X Læringsmiljø Hadeland - felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker kommuner PROSJEKTPLAN Fordeling: Alle skoler i Gran, Lunner og Jevnaker kommune / fagorganisasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr Samarbeid mellom skole og hjem serie Nr. 1 2005 www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord............................. 4 En god dialog...................... 5 Informasjon, dialog og medvirkning.. 7 Utfordringer.......................

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer