Kandidaten besvarer 4 av 6 oppgaver. Kandidaten velger selv hvilke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidaten besvarer 4 av 6 oppgaver. Kandidaten velger selv hvilke."

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon International Economics Bokmål Dato: Onsdag 4. desember 2013 Tid: 4 timer / kl Antall sider (inkl. forside): 4 Antall oppgaver: 6 Tillatte hjelpemidler: -Kalkulator (se kalkulatorreglementet) -Én ordbok: morsmål-engelsk / engelsk-morsmål eller engelsk-engelsk Kandidaten kan svare på norsk eller engelsk. Merknad: Kandidaten besvarer 4 av 6 oppgaver. Kandidaten velger selv hvilke. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn. Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket. Emnekode: ØASØK3000 (ORDINÆR) 1

2 Oppgave 1 To land, Hjemme og Utland, produserer hver to goder Wine (W) og Cheese (C), ved hjelp av produksjonsfaktoren arbeidskraft. I tabellen under finner du arbeidets grenseprodukt (MPL) pr. time i produksjonen av de to godene: Wine Cheese Hjemme 1/6 1/3 Utland 1/4 1 a) Forklar med utgangspunkt i tabellen forskjellen mellom absolutt og komparativt fortrinn. Hvilket land har absolutt eller komparativt fortrinn i produksjonen av hvilket gode eller goder? b) Anta at Hjemme har 120 arbeidstimer tilgjengelig og anta at all kapasitet er benyttet. Anta videre at Hjemme konsumerer 10 enheter Wine. Vis produksjonsmulighetene og konsumpunkt under autarki. c) Anta nå at Hjemme og Utland handler med hverandre og at den internasjonale relative prisen Pw/Pc = 3. Hvilket handelsmønster vil vi se? d) Anta at Hjemme og Utland produserer i tråd med sine komparative fortrinn og anta videre at Hjemme eksporterer 8 enheter av eksportgodet til Utland. Vis produksjon og konsum med handel. Fører handel til velferdsgevinst? e) Hva er reallønnen i Hjemme og Utland? Hvorfor er den forskjellig? Oppgave 2 a) Gi en kritisk beskrivelse av Heckscher-Ohlin modellen for internasjonal handel. Legg særlig vekt på modellens forutsetninger og hva modellen sier om handelsmønster. b) I hvilken grad mener du Heckscher-Ohlin modellen har forklaringskraft i forhold til handelsmønster man observerer i verden i dag? c) Anta at relative faktortilgang i to land A og B er som følger: (K = kapital, L = arbeidskraft) Land A Land B K/L 10 5 Hittil har land A praktisert selvberging (autarki) men nå åpnes det for frihandel mellom landene og land A eksporterer et gode X som er produsert ved hjelp av arbeidskraft og kapital til land B. Hvordan påvirkes faktoravlønning (lønn og kapitalavkastning) av at det åpnes for internasjonal handel? Anta at Heckscher-Ohlin modellen fremdeles gjelder. 2

3 Oppgave 3 a) Forklar hva som menes med intraindustriell handel (Intra Industry Trade). b) Forklar gravitasjonsmodellen for internasjonal handel. Ut fra denne modellen, hva er den økonomiske begrunnelsen for at store land handler mer med hverandre enn små land? c) Figurene under viser kortsiktig og langsiktig likevekt med internasjonal handel i en markedsstruktur som kan karakteriseres som monopolistisk konkurranse, og hvor produsentene har stordriftsfordeler i produksjonen. Forklar overgangen fra kortsiktig til langsiktig likevekt. 3

4 d) Hvordan gir stordriftsfordeler gevinst fra handel under monopolistisk konkurranse? Oppgave 4 Anta at vi har to identiske små økonomier, land A og land B, hvor markedet for et gode kan presenteres slik (P = pris, Q = kvantum): Etterspørsel: Tilbud: P = 120 Q P = 20 + Q Hvert land kan fritt importere varen til en verdensmarkedspris som nå er: Pw = 40. Hvert land fører en handelspolitikk som er slik at markedsprisen innenlands er 50. Den eneste forskjellen er at land A bruker en spesifikk toll og land B en importkvote. Myndighetene auksjonerer importkvoten til høyeste budgiver. a) Vis likevekt i hvert land, hvor du spesielt viser etterspørsel, innenlandsk tilbud og import. Bruk gjerne en figur for å illustrere. b) Er velferden nå forskjellig i hvert land, eventuelt hvorfor? c) Anta nå at verdensmarkedsprisen faller fra 40 til 30 for begge land. Hvert land viderefører også akkurat den samme handelspolitikken som de har hatt (samme tollsats og importkvote). Hvordan påvirkes etterspørsel, lokalt tilbud og import i hvert land? d) Hvordan påvirkes velferden i hvert land av fallet i verdensmarkedsprisen? Oppgave 5 Et valutaregime omhandler hvordan et land styrer sin valuta i forhold til andre valutaer og valutamarkedet. Et evig spørsmål er om et land er best tjent med et system med flytende valutakurser eller om man bør velge faste valutakurser. Gi en grundig drøfting av hva som taler for og imot hvert regime. Oppgave 6 a) De fleste økonomer er enige om at valutaunioner fungerer best når medlemslandene opplever symmetriske sjokk og de fungerer mindre godt hvis sjokkene er asymmetriske. Drøft hva du legger i begrepene symmetriske og asymmetriske sjokk. b) Hvorfor er asymmetriske sjokk spesielt problematiske i en valutaunion? c) Nobelprisvinneren Robert Mundell argumenterer for at en mobil arbeidsstyrke kan redusere de makroøkonomiske kostnadene ved et asymmetrisk sjokk. Vis i en egnet modell hvorfor mobil arbeidsstyrke er spesielt viktig i en valutaunion. 4

5 Faculty of Social Sciences School of Business International Economics English Date: Wednesday 4 December 2013 Time: 4 hours/ 9:00-13:00 Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 6 The candidate should attempt to answer 4 out of 6 questions Answers are accepted in English or Norwegian. Reference aids allowed: One dictionary: Native language-english/english-native language or English-English Calculator (as specified in regulations for use of calculator) Note: The candidate must ensure that the answer set is complete. The candidate s name must not be written on the answer sheets. Please write with a blue or black ballpoint pen. ØASØK3000 5

6 Question 1 Two nations, Home and Foreign, each produce two goods, Wine (W) and Cheese (C), using labour as the only factor of production. In the table below, you will find the marginal productivity of labour (MPL) per hour in the production of the two goods: Wine Cheese Home 1/6 1/3 Foreign 1/4 1 a) Explain, by referring to the numbers in the table, the difference between absolute and comparative advantage. Which nation has an absolute or comparative advantage in the production of which good/s? b) Assume that Home possesses 120 labour hours and assume that all capacity is used. Assume also that Home consumes 10 units of Wine. Show the production possibilities and the actual consumption point under the assumption of no trade (autarky). c) Assume now that Home and Foreign start trading with each other, and that the international relative price stabilises at Pw/Pc = 3. Which trade pattern will emerge? d) Assume that Home produces in line with her comparative advantage and assume that Home exports 8 units of the export good to Foreign. Show consumption and production points with trade. Does trade increase welfare? e) What are the real wages in Home and Foreign? Why are they different? Question 2 a) Give a critical presentation of the Heckscher-Ohlin model of international trade. In particular, focus on the models assumptions and its predictions with respect to trade patterns. b) To what extent do you feel the Heckscher-Ohlin model has explanatory power with respect to actual trade patterns observed in the world today? c) Assume that the relative factor supply in two nations A and B is as follows (K = capital, L = labour) Nation A Nation B K/L 10 5 So far, Nation A has been in a situation of autarky but now free trade is established between the nations. Nation A exports a good X produced using capital and labour to Nation B. How are factor returns (wages and capital rentals) affected by opening up the economy to trade? Assume that the Heckscher-Ohlin model still holds. 6

7 Question 3 a) Explain what is meant by Intra Industry Trade (IIT). b) Discuss the gravity model of international trade. Based on this model, what is the economic argument behind the assertion that large nations tend to trade more than small nations? c) The figures below show short-run equilibrium with trade and long-run equilibrium with trade in a market structure that can be described as monopolistic competition where firms produce with economies of scale. Explain the transition from short-run equilibrium with trade to long run equilibrium with trade. 7

8 d) How does increasing returns to scale lead to gains from trade under monopolistic competition? Question 4 Imagine there are two identical small open economies, Nation A and Nation B, whose markets for a good can be presented as follows: (P = price, Q = quantity). Demand: Supply: P = 120 Q P = 20 + Q Each nation faces the same initial world price for the good, Pw = 40. Each nation is using a trade policy, which causes the domestic price initially to be 50. The one difference is that Nation A is using a specific tariff, while Nation B is using an import quota, with the import rights of the quota being licensed by the government through an auction, and going to the highest bidder. a) Show the equilibrium in each nation where you indicate demand, domestic supply and imports. If you like, show this in a figure. b) How, if at all, do levels of initial welfare in these two nations differ, and why? c) Now suppose that, for both nations, the world price of the good falls from 40 to 30, and that each nation keeps its particular trade policy in place at the same size as before. How is demand, domestic supply and imports affected in each nation? d) How is welfare in each nation affected by this fall in the world price? Question 5 An exchange rate regime is the way a nation manages its currency in relation to other currencies and the foreign exchange market. The perennial question is whether a system with fixed or floating exchange best serves the national interest. Give a thorough discussion of what speaks for and against each regime. Question 6 a) Most economists agree that monetary unions function best when the participating countries fact the same shocks and they work least well when the participating countries face asymmetric shocks. Give a presentation of what you understand by symmetric and asymmetric shocks. b) Why are asymmetric shocks a particular problem inside a monetary union? c) According to Nobel Laureate Robert Mundell, a mobile labour force may reduce the macroeconomic costs of asymmetric shocks. Show, using a relevant model, why labour mobility is critical inside a monetary union. 8

Faculty of Social Sciences. School of Business International Finance Exam May 2013. Date: 22 May 2013 Time: 4 hours/ 9:00-13:00

Faculty of Social Sciences. School of Business International Finance Exam May 2013. Date: 22 May 2013 Time: 4 hours/ 9:00-13:00 Faculty of Social Sciences School of Business International Finance Exam May 2013 Date: 22 May 2013 Time: 4 hours/ 9:00-13:00 Total number of pages including the cover page: 5 + 2 sider vedlegg Total number

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 11. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 5 timer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt.

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemiddel er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED Faglig kontakt under eksamen: Astrid Undheim Tlf.: 93 43 78 63 Eksamensdato:

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective. Ministry of Trade and Industry

EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective. Ministry of Trade and Industry EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective Ministry of Trade and Industry EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv The EU Lisbon Strategy A Norwegian Perspective

Detaljer

09. oo - 13.oo. Informasjon: Eksamen er delt i tre deler: Multiple choice spørsmål (60%) Definisjoner (20%) Åpne spørsmål (20%) ORG 105 GriinderLAB

09. oo - 13.oo. Informasjon: Eksamen er delt i tre deler: Multiple choice spørsmål (60%) Definisjoner (20%) Åpne spørsmål (20%) ORG 105 GriinderLAB ORG 105 GriinderLAB Eksamen vår 2012 Informasjon: Eksamen er delt i tre deler: Multiple choice spørsmål (60%) Definisjoner (20%) Åpne spørsmål (20%) 09. oo - 13.oo Karakterskala: A 90-100 points/poeng

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

Transfer pricing in Norway delivering more

Transfer pricing in Norway delivering more Transfer pricing in Norway delivering more An added value Is your company one of the 3000 in Norway that are covered by the transfer pricing documentation requirements? Are you concerned that the Norwegian

Detaljer

Thorkel Christie Askildsen TØI rapport 956/2008. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?

Thorkel Christie Askildsen TØI rapport 956/2008. Næringslivets avstandskostnader - et fruktbart begrep? Thorkel Christie Askildsen TØI rapport 956/2008 "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep? TØI rapport 956/2008 "Næringslivets avstandskostnader" et fruktbart begrep? Thorkel Christie Askildsen

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Egil Matsen Tlf.: 73 59 78 52 Eksamensdato: 31.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00 14.00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Report. Chr. Michelsen Institute. En vurdering av betalingsbalansestøtte til Bangladesh. Arne Wiig R 2002: 3

Report. Chr. Michelsen Institute. En vurdering av betalingsbalansestøtte til Bangladesh. Arne Wiig R 2002: 3 Chr. Michelsen Institute Report En vurdering av betalingsbalansestøtte til Bangladesh Arne Wiig R 2002: 3 Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights En vurdering av betalingsbalansestøtte

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Drilling

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Drilling Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker Drilling 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3001 Økonometri I Eksamen: Vår 2011 Antall sider: 20 SØK3001 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

The CCCTB Proposal and Norway

The CCCTB Proposal and Norway The CCCTB Proposal and Norway Profit shifting, investments and implications for Norwegian Government behaviour Ingeborg Skjerpe Master Thesis Cand.Merc. International Business Department of International

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 - Consumer behavior, firm behavior and markets Eksamensdag: Fredag 23. november 2007 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatteetaten Norwegian Tax Administration Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatt øst Postboks 103 NO-1501 Moss Norway Les

Detaljer

Store statlige investeringers betydning for konkurranseog markedsutviklingen

Store statlige investeringers betydning for konkurranseog markedsutviklingen concept Asbjørn Englund, Harald Bergh, Aleksander Møll og Ove Skaug Halsos Store statlige investeringers betydning for konkurranseog markedsutviklingen Håndtering av konkurransemessige problemstillinger

Detaljer