Landsstyremøte i Norsk Journalistlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006"

Transkript

1 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå Sak 2 Landsstyresak 82 Politisk situasjonsrapport Sak 3 Landsstyresak 83 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 4 Landsstyresak 84 Protokoller til godkjenning Sak 5 Landsstyresak 85 NJs forsikringer Sak 6 Landsstyresak 86 NJs fondsplassering og forvaltning Sak 7 Landsstyresak 87 NJs lønnspolitikk Sak 8 Landsstyresak 88 NJ 60 år i 2006 Sak 9 Landsstyresak 89 Muhammedkarikatur-saken Sak 10 Landsstyresak 90 Tekstreklame Sak 11 Landsstyresak 91 Godkjenning av ny hovedavtale med MBL Sak 12 Landsstyresak 92 Oppnevning av FU for MBL-forhandlingene Sak 13 Landsstyresak 93 Oppnevning av FU for Hovedavtaleforhandlingene i TV2 Sak 14 Landsstyresak 94 Oppnevning av FU for Hovedavtaleforhandlingene i P4 Sak 15 Landsstyresak 95 Oppnevning av FU for Hovedavtaleforhandlingene i TVNorge Sak 16 Landsstyresak 96 Konflikten Kopinor KS Sak 17 Landsstyresak 97 Telefoni og skatt Sak 18 Landsstyresak 98 Eventuelt Sak 19 Landsstyresak 99 Orienteringssaker Til stede Landsstyret: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik, Terje Eidsvåg, Audun Solberg, Benedikte Næss, Bjørn Olav Nordahl, Espen Kragh, Eva Stabell, Kari Strifeldt, Solfrid Vartdal, Trondar Lien, Ulf Rosenberg, Finn Våga, Pål Hansen. Forfall: Egil Pettersen, Jørn Wad. Ansatte: Jahn-Arne Olsen, Bente Sabel, Hilde Tretterud, Stein Larsen, Stein Svendsen, Tore Sjølie, Aslaug Watten (OJ), Trond Idås, Anne Hilde Thue, Kari Mette Rugland,Ketil Heyerdahl, Gjester: Mona Askerød (OJ) og Per Edgar Kokkvold (NP) Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 1 av 9

2 Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning Ann-Magrit Austenå åpnet møtet Sak 2 Landsstyresak 82 Politisk situasjonsrapport Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå og Elin Floberghagen. Ytring fra konserntillitsvalgt Kolbjørn Thorsen, A-pressen. Ann-Magrit Austenå og Elin Floberghagen redegjorde. Følgende tok ordet: Solfrid Vartdal, Audun Solberg, Bjørn Olav Nordahl. Landsstyret tok redegjørelsen til etterretning. Sak 3 Landsstyresak 83 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sakspapirer: Innkalling og dagsorden. I tillegg notat om AU og LS-saker våren 2006 fra Ann-Magrit Austenå. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.. Sak 4 Landsstyresak 84 Protokoller til godkjenning Sakspapirer: Utkast til protokoll fra landsstyremøte desember og telefon-ls 16. desember AU-referater fra møtene 16. desember, 9. og 30. januar vedlagt til orientering. Vedtak: Protokollene ble godkjent. Sak 5 Landsstyresak 85 NJs forsikringer Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen med en gjennomgang av dagens forsikringsarbeid og drøfting av fire alternativer for hvordan NJ skal drive sitt forsikringsarbeid i framtiden, Brev Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 2 av 9

3 fra Kredittilsynet, Medlemsundersøkelsen, Questbacks sammendrag av medlemsundersøkelsen, Notat fra Tore Sjølie om medlemsundersøkelsen, Lysarkpresentasjon fra Bafo: Forsikringsløsninger for Norsk Journalistlag, Utkast til samarbeidsavtale mellom Norsk Journalistlag og Bafo Broker AS. Tore Sjølie, Jahn-Arne Olsen og Ann-Magrit Austenå redegjorde. Følgende tok ordet: Eva Stabell, Elin Floberghagen, Espen Kragh, Pål Hansen, Solfrid Vartdal, Jahn-Arne Olsen, Tore Sjølie, Finn Våga, Bjørn Olav Nordahl, Ulf Rosenberg, Stein Svendsen, AUs forslag til vedtak: NJ ønsker å tilby medlemmene rimelig og gode kollektive og private forsikringer som en del av lagets service overfor medlemmene og for å styrke verdien av medlemskapet. Tilbudet bør bli bredere og på kort sikt bør aktuelle forsikringer for lagets frilansere være et satsingsområde. Det må arbeides for å øke oppslutningen om ordningene. Medlemsforsikringene må være en integrert del av NJs informasjonsarbeid. Virksomheten skal være selvfinansierende. NJ skal søke samarbeidspartnere som kan bidra til at vi når disse målsettingene. NJ starter umiddelbart forhandlinger med sikte på å etablere NJs forsikringskontor i regi av Bafo innen 1. november Avtalen skal legges fram for NJs landsstyre for godkjenning. Landsstyret forutsetter at en slik løsning frigjør kapasitet i staben som kan brukes til andre støttefunksjoner. Det foretas en anbudsrunde i markedet med sikte på å oppnå bedre betingelser og flere forsikringstilbud til medlemmene fra 2007 i tråd med forslag fra Bafo og innspill i medlemsundersøkelsen. Det etableres en pensjonsordning for enkeltmannsforetak i løpet av året. Det foretas en sondering blant illustrasjons-, skribent- og kunstnerorganisasjoner om det er interesse for et samarbeid om frilansforsikringer i regi av NJ. NJs forsikringsarbeid ledes av et forsikringsutvalg som består av to tillitsvalgte og to fra staben, herunder generalsekretæren. Vedtak: Forslaget vedtatt med 14 stemmer og en avholdende med følgende tillegg til siste kulepunkt: AU gis fullmakt til å oppnevne to tillitsvalgte. Sak 6 Landsstyresak 86 NJs fondsplassering og forvaltning Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen til Terje Erikstad Jahn-Arne Olsen redegjorde. Terje Eriksstad, Dagens Næringsliv innledet. Følgende tok ordet: Espen Kragh, Solfrid Vartdal, Anne Hilde Thue, Audun Solberg, Pål Hansen, Eva Stabell, Ulf Rosenberg, Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 3 av 9

4 Jahn-Arne Olsen fremmet forslag om slike forvaltningsrammer: Andel Aktivaklasse Frihetsgrad 20 % Pengemarkedet % 20 % Aksjer 0-25 % 60 % Obligasjoner % Vedtak: AU får i oppdrag å nedsette et forvaltningsutvalg (vedtatt med to blanke stemmer etter forslag fra Ann-Magrit Austenå) Sak 7 Landsstyresak 87 NJs lønnspolitikk Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde. Ann-Magrit Austenå la frem følgende forslag til vedtak: LS oppnevner et lønnsutvalg bestående av følgende personer: Terje Eidsvåg, Adressa leder Kari Strifeldt, Avisa Nordland Eva Stabell, NRK Egil Pettersen, TV2 Utvalget får følgende mandat: Landsstyrets lønnsutvalg skal foreta en helhetlig gjennomgang av NJs lønnspolitikk. Målsettingen er å rydde opp i uklarheter i eksisterende lønnsmodell. Deriblant følgende problemstillinger: 1. Om det skal være noe forhold mellom lønnsplassering og lønnsutvikling for valgt leder/nestleder og generalsekretær ansatt i åremål. 2. Om forholdet til lønnsutvikling hos medlemmene skal være avgjørende ved vurderinger av lønnsutvikling for både valgt ledelse og ansatt generalsekretær. 3. Om LS/AU sin rolle ved lønnsfastsettelse og lønnsforhandling for generalsekretær og ansatte for øvrig. 4. LS-vedtak om etterlønn. 5. Premisser for lønnsfastsettelse og lønnsutvikling for tillitsvalgte, ansatte og ansatte på åremål. Utvalget skal også foreta enn gjennomgang av prinsippene som legges til grunn for lønnsmidler til tillitsvalgte, i tråd med LS-vedtaket av desember Utvalget skal levere sin innstilling til Landsstyret i juni Vedtak: Forslaget vedtatt. Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 4 av 9

5 Sak 8 Landsstyresak 88 NJ 60 år i 2006 Sakspapirer: Notater fra Hilde Tretterud om opplegget for feiringen og Ann-Magrit Austenå/Eva Stabell om solidaritetsprosjektet, samt budjett for solidaritetsprosjektet. Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Hilde Tretterud og Eva Stabell redegjorde. Følgende tok ordet: Kari Strifeldt, Bjørn Olav Nordahl, Trondar Lien, Ulf Rosenberg, Forslag til vedtak fra AU: LS vedtar å finansiere et "safety office"-prosjekt på Filippinene i samarbeid med IFJ Asia-Pasific Offfice som NJs jubileumsprosjekt. Utgiftene dekkes delvis fra Solidaritetsfondet og delvis gjennom innsamlede midler. Forslag til fullmaktsvedtak: Budsjettet for NJ 60 år et kroner i tillegg til det ordinære landsrådsbudsjettet på kroner. Totalt er det bevilget kroner til markeringen. Trolig er budsjettet for stramt i forhold til det arrangementet vi legger opp til. Ledergruppa ber om fullmakt fra landsstyret til å bevilge inntil kroner over budsjett til NJs 60-årsfeiring. Vedtak: Forslagene vedtatt. Sak 9 Landsstyresak 89 Muhammedkarikatur-saken Sakspapirer: Informasjons fra IFJ, NJ og kommentarer til saken fra Ann-Magrit Austenå. Ann-Magrit Austenå redegjorde. Generalsekretær Per Edgar Kokvold i Norsk Presseforbund redegjorde og deltok i debatten. Følgende tok ordet: Bjørn Olav Nordahl, Finn Våga, Pål Hansen, Ann-Magrit Austenå, Ketil Heyerdahl, Jahn-Arne Olsen, Solfrid Vartdal, Stein Larsen, Elin Floberghagen, Sak 10 Landsstyresak 90 Tekstreklame Sakspapirer: Notat fra Audun Solberg. Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 5 av 9

6 Audun Solberg redegjorde. Generalsekretær Per Edgar Kokvold redegjorde og deltok i debatten. Følgende tok ordet: Eva Stabell, Espen Kragh, Solfrid Vartdal, Terje Eidsvåg, Elin Floberghagen, Sak 11 Landsstyresak 91 Godkjenning av ny hovedavtale med MBL Sakspapirer: Redegjørelse fra Bente Sabel og kopi av protokoll. Bente Sabel redegjorde. Vedtak: Avtalen godkjent. Sak 12 Landsstyresak 92 Oppnevning av FU for MBL-oppgjøret Sakspapirer: Notat med innstilling fra Bente Sabel. Følgende tok ordet: Pål Hansen, Solfrid Vartdal, Audun Solberg, Espen Kragh, Forslag til vedtak: Som forhandlingsutvalg i tariffoppgjøret med MBL oppnevnes: Bente Sabel, NJ, forhandlingsleder Ann-Magrit Austenå, NJ, landsstyret Finn Våga, Stavanger Aftenblad, landsstyret Terje Eidsvåg, Adresseavisen, landsstyret Kari Strifeldt, Avisa Nordland, landsstyret Erlend Fossbakken, Kampanje Tom Berby, VG Mulitmedia Jens Egil Heftøy, Kanal 24 Åsne Haugli, Dagens Næringsliv Hilde Gullhaug Hennes, TVVest Knut Skaslien, NJ Vara: Lars Hveem, Familien Forhandlingsutvalget knytter til seg de fagmedarbeidere og konsulenter det til enhver tid vil være behov for. Fullmakter: Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 6 av 9

7 1. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å utforme krav. De endelige kravene vedtas av landsstyret. 2. Forhandlingsutvalget får fullmakt til å gjennomføre forhandlingene, inngå avtale med forbehold om godkjenning fra landsstyret, bryte forhandlingene, melde plassoppsigelse og plassfratredelse, gjennomføre mekling og inngå avtale under mekling med forbehold om landsstyrets godkjenning, samt bryte meklingen. 3. Ved eventuelt meklingsbrudd skal landsstyret innkalles og ta stilling til om det skal iverksettes arbeidsnedleggelse. 4. Under eventuell konflikt har forhandlingsutvalget de samme forhandlingsfullmakter som nevnt ovenfor. Beslutning om avslutning av streiken fattes av landsstyret. Vedtak: Forslaget vedtatt. Sak 13 Landsstyresak 93 Oppnevning av FU for Hovedavtaleforhandlingene i TV2 Sakspapirer: Notat fra Stein Larsen. Bente Sabel redegjorde. Forslag: For hovedavtaleforhandlingene i TV2 AS oppnevnes følgende FU: Stein Larsen (forhandlingsleder) August Ringvold, Kjetil Frugård, Åse Linda Tynning Finn Ove Hagensen. For hovedavtaleforhandlingene i TV2 Nettavisen AS oppnevnes følgende FU: Stein Larsen (forhandlingsleder) August Ringvold Knut Erik Hareide Marte Ottemo Ole Berthelsen. Forhandlingsutvalgene i TV 2 og TV 2 Nettavisen får fullmakt til å: 1. Utarbeide forslag til krav. Kravene godkjennes av Arbeidsutvalget i NJ. 2. Gjennomføre forhandlinger mellom NJ og TV 2 AS og TV 2 Nettavisen AS. 3. Inngå eventuell ny Hovedavtale mellom NJ og TV 2 og TV 2 Nettavisen. Ny Hovedavtale mellom partene godkjennes av Landsstyret. 4. Forhandlingsutvalgene får også fullmakt til å gjennomføre felles forhandlinger med TV 2 /TV 2 Nettavisen og etablere en felles Hovedavtale mellom NJ og disse to selskapene, eventuelt inngå avtale med TV 2 Nettavisen AS om tilslutning til Hovedavtalen mellom NJ og TV 2 AS. Eventuell ny felles Hovedavtale eller tilslutningsavtale godkjennes av Landsstyret. Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 7 av 9

8 Vedtak: Forslaget vedtatt. Sak 14 Landsstyresak 94 Oppnevning av FU for Hovedavtaleforhandlingene i P4 Sakspapirer: Notat fra August Ringvold. Bente Sabel redegjorde. Forslag: For hovedavtaleforhandlingene i P4 ASA oppnevnes følgende FU: Åste Dahle, Tom Kristian Venger, Magne Vikøren, Birgitte Malling, Eigil Andersen, Knut A Skaslien, August Ringvold. August Ringvold er forhandlingsleder. Forhandlingsutvalget gis slike fullmakter: 1. Utarbeide forslag til krav. Kravene godkjennes av Arbeidsutvalget i NJ. 2. Gjennomføre forhandlinger mellom NJ og P4. 3. Inngå eventuell ny Hovedavtale mellom NJ og P4. 4. Det fremforhandlede resultat godkjennes av Landsstyret. Vedtak: Forslaget vedtatt. Sak 15 Landsstyresak 95 Oppnevning av FU for Hovedavtaleforhandlingene i TVNorge Sakspapirer: Notat fra Bente Sabel. Bente Sabel redegjorde. Forslag: Som forhandlingsutvalg ved hovedavtaleforhandlinger i TVNorge oppnevnes følgende FU: Inger-Lise Eikli Torgeir Englund Simen Haugli Knut Skaslien Bente Sabel (forhandlingsleder). Forhandlingsutvalget gis følgende fullmakt: 1. Utarbeide forslag til krav. Kravene godkjennes av AU. 2. Gjennomføre forhandlinger. 3. Inngå eventuell ny Hovedavtale mellom NJ og TVN. Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 8 av 9

9 4. Det framforhandlede resultatet godkjennes av landsstyret. Vedtak: Forslaget vedtatt. Sak 16 Landsstyresak 96 Konflikten Kopinor KS Følgende tok ordet: Trondar Lien, Bjørn Olav Nordahl, Sak 17 Landsstyresak 97 Telefoni og skatt Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen og kopi av brev fra YS/HSH til finansministeren. Jahn-Arne Olsen, redegjorde. Sak 18 Landsstyresak 98 Eventuelt 8. mars-henvendelse fra Utenriksdepartementet Sakspapirer: Ebrev fra medierådgiver Herman Baskår Vedtak: LS fant ikke å etterkomme henvendelsen fra UD om 8. mars markering. Sak 19 Landsstyresak 99 Orienteringssaker Sted for landsmøtet 2007 Sakspapirer: Notat fra Tore Sjølie Bransjegjennomgang Sakspapirer: Notat fra Knut Skaslien og August Ringvold. Protokoll ved Stein Svendsen. Protokoll fra landsstyremøte 14. februar 2006, side 9 av 9

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer