Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 16.09.2013 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Pål Farstad leder Bente Weiseth Frantzen sekretær

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/15 Godkjenning møteprotokoll /2456 PS 13/16 PS 13/17 Løpende forpliktelser og saldo kommunalt næringsfond Kommunalt næringsfond - Anmodning om tildeling av 5% for adminstrasjon av fond 2013/ /912 PS 13/18 Prosjekt "The Laps of Time" 2013/1238 PS 13/19 Kommunalt næringsfond - Vår Smia Restaurant & Catering AS, Knut Garshol Klippfisk - Matstreif 2013 PS 13/20 Kommunalt næringsfond - Shiplog AS - Etablering profil Shiplog AS PS 13/21 Kommunalt næringsfond - Jorunn Kvernen - Næringsutvikling innen landbruk PS 13/22 Kommunalt Næringsfond - Colombine - Colombine; scenekunst, livskunst 2012/ / / /1270

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Godkjenning møteprotokoll Vedlegg 1 Møteprotokoll Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Møteprotokoll fra Næringsutvalgets møte 24.juni 2013, godkjennes. Denne saken gjelder godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte i Næringsutvalget, 24. juni 2013 Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann kommunalsjef

4 Møteprotokoll Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Farstad Leder V Kjell Terje Fevåg Nestleder AP Vibeke Løvaas Nyland Medlem AP Knut Garshol Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Henning Ødegård Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anette Thomsen Ole Henning Ødegård FRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Eigunn Stav Sætre Bente W. Frantzen Stilling Kultur- og næringssjef Næringskonsulent/sekretær

5 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 13/12 Godkjenning møteprotokoll 27. mai /2456 PS 13/13 Orienteringssaker 24. juni /2455 Eventuelt Dato for fellesmøte NU og OEU; i formannskapssalen. Program utarbeides av Eigunn Stav Sætre, Helge Hegerberg og Bente Weiseth Frantzen. PWC presentasjon av kartlegging næringsutviklingsaktører Nordmøre dato satt til innkalling kommer. Gjennomgang og diskusjon: saken vedr Teistholmen som skulle opp i Bystyret påfølgende dag. Aqua Nor: Havbruks-konferanse i Trondheim. Medlemmene bes melde inn ønske om deltagelse. Tidligere deltagelse har ifølge medlemmer i utvalget, vært for lang og kostbar. Enighet om mer spissing av deltagelse og kutting av kostnader. Sekretariatet oversender program for messen og medlemmene melder tilbake. PS 13/12 Godkjenning møteprotokoll 27. mai /2456 Behandling i Næringsutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Næringsutvalget følgende enstemmige vedtak: Møteprotokoll for Næringsutvalgets møte 27. mai godkjennes. PS 13/13 Orienteringssaker 24. juni /2455 Behandling i Næringsutvalg I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Næringsutvalget følgende enstemmige vedtak: Saken tas til orientering.

6 Næringsutvalget, Pål Farstad leder Bente Weiseth Frantzen næringskonsulent/sekretær

7 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Løpende forpliktelser og saldo kommunalt næringsfond Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Næringsutvalget tar denne informasjonen med seg inn i saksbehandlingen av fondssøknader. Denne saken gjelder forberedelser til saksbehandling av kommunalt næringsfond, utlyst vår Saken gir en oversikt over forpliktelser i tidligere vedtak samt informasjon om årets tildeling av midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune og oversikt over total søknadsmasse Saksopplysninger Total søknadsmasse ved søknadsfristen i mai: Tittel Søker Kommunalt Søkt Beskrivelse Matstreif 2013 Næringsutvikling innen landbruk - ny teknologi Smia Resataurnt & Catering As KNF Markedsføring av mat fra Kristiansund; et samarrbeid mellom Smia Fiskerestaurant og Knut Garshol Kristiansund Kvernen, Jorunn KNF Vi ønsker å automatiserere tildeling av kraftfor i vårt nye sauefjøs. For å få til dette må vi investere i ny teknologi, basert på RFID merkede dyr. Automatene er nyuutviklet og vi vil i tilfelle være de første i vårt område som tar denne teknologien i bruk. Kraftforstasjonene programmeres slik at hvert dyr får individuell tildeling av kraftfor etter antall lam og hold. Et slikt opplegg sparer oss for betydelig arbeid og sikrer en presis individuell tildeling. Fordelene er åpenbare Prosjekt "The Lapse of Time" Ensemble Dali KNF Urfremføring av Ensemble Dalis bestillingsverk "The Lapse of Time", et verk for kor, orkester, solister og elektronikk. Prosjektet er banebrytende og innovativt og vil skape diskusjon og sikkert interesse fra kulturmedier, kirke og livssynsorganisasjoner, naturvitenskapelige miljøer, øvrig akademia og publikum generelt. Søknad om støtte til Colombine; etablering av Scenekunst, "Colombine; Livskunst scenekunst, livskunst" KNF "Colombine" er nyetablert enkeltmannsforetak i Kristiansund, og skal levere scenekunst og livskunst til publikum og deltakere med behov for å berike sine liv. Etablering profil Shiplog AS Shiplog AS KNF Shiplog som produkt og nysatsning har mange behov i en etableringsfase. Vi skal bygge en merkevare fra dag 1 som skal tiltrekke kunder både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som vi i rekrutteringsøyemed har behov for å få frem det unike, moderne og spesielle med våre produkter og selskap. Det søkes derfor om støtte til å lage en profesjonell kommunikasjonsplattform, med tilhørende profileringsbehov som utforming av logo, hjemmeside, ppt maler, brosjyrer med mer. Pott til tildeling

8 Opprinnelig var det også en søknad fra By n oss Kristiansund. Etter møte med søker og gjennomgang av søknaden, er søknad til kommunalt næringsfond trukket. En ny søknad vil bli behandlet over regionalt næringsfond. Hver enkelt sak blir individuelt behandlet og underlag vil bli forelagt for utvalget for vedtak på hver sak. Løpende forpliktelser / tilbakeføringer siden november 2012: Kommunalt næringsfond Forpliktelser Restbeløp Utbetalt Bevilget Tilbakeføres juli 2013 Kommentarer Undine Syverprosjekt , ,00 Utbetales etter ferdigstilling 2013 EW Tech , ,00 Purring sendt Nor Con Solution , ,00 Purring sendt Umoe Sterkoder , ,00 Nordmøre Fisk , ,00 Firma opphørt Petrosenteret , ,00 Purring sendt Ekstrahjelpen , ,00? Security Webshop , ,00 Utbetalingsanmodning mottatt Bølgen Næringshage , ,00 Utbetalingsannmodning mottatt Vikaneset reiseliv Grip , ,00 5% tildeling til adm , ,00 OK Riggsatsning SolidTech 12/ , ,00 Marine Aqua Etablererstøtte 12/ , ,00 Arrangementsstøtte Gågata 12/ , ,00 Shoe Art Fotoprosjekt Storby 12/ , , ,00 Landbruk Nordvest Bærdyrking 12/ , , ,00 Done IT Sikker jobb analyse 12/ , ,00 Smia/Klippfisk Matstreif 12/ , ,00 Saldo forpliktelser , ,00 Saldo bankkonto/ Inngående balanse ,72 Renter kommunalt næringsfond 1. kvartal ,99 Umoe Sterkoder, fylling i sjø ,00 Smia Fiskerestaurant, Matstreif ,00 Ref Inn fra fylkeskommunen for ,00 Marine Aqua AS ,00 Renter kommunalt næringsfond 2. kvartal ,71 Security webshop ,00 ShoeArt AS, fotoprosjekt om Kristiansund som storby ,00 Halvparten av fylkeskommunalt tilskudd fra kommunalt til regionalt næringsfond for ,00 Undine Syverprosjekt ,00 Bølgen Næringshage ,00 Status ,42 Nøkkeltall tildeling 2013 Saldo forpliktelser ,00 Saldo fondskonto ,00 Saldo for tildeling 2013, to utlysninger ,00 Pr runde ,00 Netto tildeling fra Fylkeskommunen Tilbakeføring ca på ikke-realiserte prosjekt pr 19/7/2013

9 Rådmannens vurdering Første halvårs søkermasse er større enn midlene man har til fordeling. Tre saksbehandlere har vært involvert i saksbehandling. Det har vært dialog med søkere hvor man har hatt spørsmål og ønsket ytterligere informasjon for å kvalitetssikre innholdet i søknaden. En av søkerne har søkt både kommunalt og regionalt næringsfond om midler og vil i en helhetsvurdering bli saksbehandlet i kun ett fond. Andre søkere har søkt regionalt fond og skulle kanskje vært i det kommunale. Endelig innstilling på sakene har med seg denne historikken. I tillegg til søknadene vil det også bli lagt fram en sak om 5 % uttak for administrasjon av fondet, kr Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

10 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/912-2 Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Kommunalt næringsfond; anmodning om tildeling av 5 % for administrasjon av fond Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Administrasjonen i Kristiansund kommune, ved kultur- og næringsenheten, tildeles 5 % av netto tildelingsbeløp på kr ,- for kommunalt næringsfond 2013, beregnet til kr ,- for å dekke administrative kostnader ved forvaltningen av fondet. Midlene godskrives ansvar 2512, KOSTRA 325. Administrasjonen v / kultur og næringsenheten foretar utbetalingsanmodning. Denne saken gjelder uttak av administrative midler fra tildelte fondsmidler Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommuner for regional utvikling/ post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling. Kompensasjon for auka arbeidsgiveravgift. Saksopplysninger I retningslinjene for næringsfond kan man benytte inntil 5 % av tildelingsbeløp for å dekke kostnader som: Lønnsutgifter / Pensjon Sosiale kostnader/andre personalkostander Overhead/indirekte kostnader som er knyttet til medarbeider Reisekostnader etter statens reiseregulativ For 2013 ligger følgende regnestykke til grunn for anmodning om uttak: Kristiansund kr % = kr ,- til komm. næringsfond* Averøy kommune kr % = kr ,- til komm. næringsfond* *Fordelingsnøkkel: minimum 50 % av respektive kommunale fond overføres til felles regionalt fond, hvor Fylkeskommunen har tildelt kr ,-.

11 Kommunalt fond Regionalt fond Kristiansund kommune , ,- Averøy kommune , ,- Felles fond tildeling ,- Totalt (reg.fond) ,- Rådmannens vurdering Kristiansund kommune har gjennomført fondsbehandling på både kommunalt næringsfond og regionalt næringsfond (Averøy og Kristiansund) for 2012/2013 og har i løpet av denne perioden arbeidet fram rutiner for administrasjon av fond. Fondsforvaltning er en krevende oppgave og det brukes mange timer på opplæring/ kompetanse, samt saksbehandling og administrasjon. Kommuneadministrasjonen ser at retningslinjene fra fylkeskommunen legger til rette for å benytte inntil 5 % av tildelingsbeløpet og innstiller på å bruke denne muligheten. Likelydende sak vil bli forelagt Næringspolitisk Råd høst 2013 Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

12 Arkiv: 243 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Ragnhild Sophie Berthinussen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Kommunalt næringsfond - Ensamble Dalí - "The Lapse of Time" Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Næringsutvalget innvilger inntil kr ,- og maksimalt 50 % av godkjent kostnadsog finansieringsplan, til urfremføring av Ensemble Dalís bestillingsverk The Lapse of Time. Beløpet dekkes over post for kommunalt næringsfond. Denne saken gjelder urfremføring av Ensemble Dalís bestillingsverk The Lapse of Time, et verk for kor, orkester, solister og elektronikk. Prosjektet er banebrytende og innovativt og forventes å skape diskusjon og interesse fra kulturmedier, kirke og livssynsorganisasjoner, naturvitenskapelige miljøer, øvrig akademia og publikum generelt. Saksopplysninger Kammerkoret Ensemble Dalí ble stiftet i 2007 og har allerede rukket å markere seg som ledende kor i regionen og som betydelig representant for korkunst av høy kvalitet både i Norge og internasjonalt. Koret har turnert i Norge og utlandet. I 2012 vant koret den prestisjefylte internasjonale konkurransen i Venezia (Venezia in musica) hvor koret konkurrerte mot 39 kor fra 19 land. Ensemble Dalí vant flere kategorier, blant annet Grand Prize - konkurransens beste kor uansett kategori. Ensemble Dalí er tilhørende og har base, postadresse, styre og dirigent i Kristiansund. Koret tilbyr jevnlig publikum en mengde konsertopplevelser av høy kvalitet, både i formatet a capella og gjennom større produksjoner med orkester og solister. Inneværende år arbeider Ensemble Dalí med oppsetningen av bestillingsverket The Lapse of Time, et stort anlagt verk for kor, solister, orkester, kirkeorgel og elektronikk av Bjørn Morten Christophersen. Verket er initiert og bestilt av Ensemble Dalí. Det bygger på Charles Darwins berømte og diskuterte, elskede og fryktede Origin of Species. Prosjektet er banebrytende og innovativt og vil kunne skape diskusjon og interesse fra kulturmedier, kirke og livssynsorganisasjoner, naturvitenskapelige miljøer, øvrig akademia og publikum generelt.

13 At nyskrevet musikk i så stort format som dette settes opp, er oppsiktsvekkende i seg selv. At det skjer i Kristiansund bør være en både kunstnerisk og kulturpolitisk milepæl som legges merke til. Verkets originalitet og gjennom 150 år delvis heftig debatterte tema, vil kunne fange oppmerksomhet og interesse langt utover et ordinært konsertpublikum. Det skal nevnes at Kirkelandet kirke har ønsket konsertkonseptet velkommen og også antydet muligheten for debatt i dens kjølvann. Ensemble Dalí er i kontakt med landets ledende naturvitenskapelige miljøer som viser både nysgjerrighet og entusiasme over både idé og oppføring i Kristiansund. Vi nevner spesielt at Jørn Hurum (mannen med det nå verdensberømte fossilet "Ida") ved Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo, umiddelbart fant prosjektet svært interessant og vil i løpet av den timen verket varer projisere stillbilder i kirkerommet av forhistoriens tidsvitner, altså fossiler, som tones over i hverandre. Bildene spenner fra nærmest abstrakte strukturer til tydelige avtegninger av dyr. Hurum poengterte at Naturhistorisk museum ønsker å tydelig bli satt i sammenheng med fremføringen, hvilket tilfører prosjektet ytterligere prestisje og viser kulturnæring med høyst interessant og innovativt nedslagsfelt. Også Rikshospitalet har tatt kontakt og etterspurt dato for oppføringen i Kristiansund. Budsjett Honorar musikere, solister, dirigent, kor Kost / losji / reise musikere, solister, kor Leie av kirker Promo, lyd og lys SUM Finansieringsplan Billettinntekter Fond for utøvende kunstnere Fritt Ord Kommunalt Næringsfond Kristiansund Kommuner, Fylkeskommune Korforbundet Norsk Kulturråd, arrangørstøtte Stiftelser / sponsorer

14 SUM Rådmannens vurdering Formål med næringsfondet er å støtte opp om nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Søker er en ideell organisasjon, en selvstendig kunstnerisk virksomhet innen ytringskulturen. Det er et kammerkor med formål å formidle vokalmusikk på høyt kunstnerisk nivå. Søker har ikke tidligere søkt næringsfondet om tilskudd. Mål for næringsutvikling i inneværende planperiode er at Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. En strategi for å nå dette målet er å styrke de sentrale næringsklyngene (deriblant kultur og reiseliv) er å videreutvikle kompetansen i regionen og tilrettelegge for gründere og innovasjon, se Kommuneplan for Kristiansund Samfunnsdelen s. 10. Strategisk næringsplan viser til at ei utfordring i regionen er hvordan vi skal øke nyskapingen innenfor flere av næringene. Verket The Lapse of Time er innovativt og omfattende. Verket presenteres på en time, og vanligvis er nye verk av mindre omfang. The Lapse of Time tar utgangspunkt i Darwins berømte litterære verk Artenes opprinnelse og det urfremføres i kirka. Det er et verk som forholder seg til spenningen mellom tro og vitenskap. Fremføringen i kirka kan, for noen, oppfattes som kontroversiell og vil kunne skape rom for diskusjon og ettertanke. Kristiansund ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder sysselsetting i kulturnæringer. I Strategisk næringsplan s. 6 er ei av de konkretiserte hovedutfordringene å trekke kompetanse til regionen. Resultatmålet i kommunedelplan for kunst og kultur er at antall sysselsatte i kulturnæringene i 2020 er doblet i forhold til 2004-nivå, jf. Kommunedelplan Kunst og kultur s. 12. Det er flere profesjonelle utøvere, både sangere og musikere, som deltar i denne urfremføringen. De er ikke bosatt i kommunen, men fremføringen av dette verket er med på å trekke denne kompetansen til regionen. Ved å støtte opp om prosjekter som dette signaliseres det at kommunen ser verdien av prosjekter som holder høy kunstnerisk kvalitet og kommunen ser hvordan denne type prosjekter kan trekke kompetanse til regionen. Dette kan ha betydning for andre profesjonelle utøvere som vurderer attraktiviteten til kommunen. The Lapse of Time er ei interessant satsning fra Ensemble Dalí. Koblingene som er gjort opp mot naturvitenskapelige miljøer i tillegg til det kunstneriske fascinerer og viser muligheten for å arbeide på tvers av fagmiljøer, og viser oss sammenhenger. Kristiansundsregionen er petroleumsregion, en særdeles viktig næring for utvikling og vekst i regionen. Petroleum er dannet av plante- og dyreplankton ved bakteriell nedbryting over lang tid. Dette kan være med på å gjøre urfremføringen interessant for et enda større publikum enn det rent musikalske. I innsendt budsjett og finansieringsplan er deler av kostnadsbildet holdt utenfor. Dette gjelder fortrinnsvis kostnader som finansieres av egenandel fra søkers side. Etter gjennomgang av budsjett og finansiering er det innsendt, og godkjent, revidert budsjettog finansieringsplan. Godkjent budsjett

15 Honorar musikere, solister, dirigent, kor Kost / losji / reise musikere, solister, kor Leie av kirker Promo, lyd og lys SUM Godkjent finansieringsplan Egenandel Billettinntekter Tilskudd og gavebrev Kommunalt Næringsfond Kristiansund SUM Kammerkoret Ensemble Dalí har regionalt, nasjonalt og internasjonalt vist seg som en betydelig representant for korkunst av høy kvalitet. En vellykket oppføring av dette verket kan være med på å promotere Kristiansundsregionen i nasjonal sammenheng og å styrke Kristiansunds attraktivitet og omdømme som reiseliv- og kulturby. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

16 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Kommunalt næringsfond - Vår Smia Restaurant & Catering AS, Knut Garshol Klippfisk - Matstreif 2013 Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Næringsutvalget avslår søknaden fra Smia Restaurant & Catering og Klippfisk av Skrei om støtte til deltagelse på Matstreif Denne saken gjelder søknad om støtte fra kommunalt næringsfond til deltagelse på Matstreif Markedsføring av mat fra Kristiansund; et samarbeid mellom Smia Fiskerestaurant og Knut Garshol Saksopplysninger Kort beskrivelse fra søknaden: Prosjektbeskrivelse Smia og Knut Garshol deltar på matstreif i Oslo september 2013 for å markedsføre Kristiansund, klippfisk, blandabaill og bacalao. Dette er den største matfestivalen i Norge. Nytt av året vil de promotere Operaen i Kristiansund og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre ved at de lager en utstilling med plakater og brosyrer, da dette var forespurt i fjor. Prosjektet har tidligere mottatt støtte på inntil kr ,- til Smia v/ Ingvald Rønninghaug og Klippfiskbutikken v/ Knut Garshol for deltagelse på Matstreif Begge firmaene ble kontaktet av Bondens marked Norge om å delta på Matstreif i Oslo, da Kristiansund ikke har vært presentert der. Klippfisk, bacalao, blandaball var etterspurt og derfor valgte søker å si ja til invitasjonen. Direkte utdrag fra søknaden:

17 Prosjektmål: Vårt mål i fremtiden er å bli representert i Bondens Markeds nye butikk "Bondens Butikk AS "som ligger i det nye Vulkansentret ved Grunerløkka. Dette vil sette Kristiansund og Nordmøre på kartet. Aktiviteter: Salg av Kristiansundsmat: Bacalao, klippfisk, blandaball. Salg av smaksprøver Presentasjon av Operaen, "Donna Bacalao". Reiseopplevelsen av Kristiansund og Nordmøre " Altlantersveien" Målgrupper: Matglade, reiselystne, opplevelseoppsøkende. Utflytta Nordmøringer og andre besøkende på Matstreif. Resultat: Vi ønsker å bli kjent med våre produkter utenfor vår markedet. Effekter: God mat og opplevelser fra Kristiansund og Nordmøre. Grilling av av klippfisk. Smaksprøver av bacalao og utdeling av brosjerer. Tidsplan: Matstreif september Budsjett Egeninnsats 6 personer Leie utstillingsplass og tekniske løsninger Levekostnader Overnatting bobil/hotel 6 pers Reklamematriell og plakater Smaksprøver 1000 x kr.20, Transport 2 stk. biler SUM Finansieringsplan Kommunalt Næringsfond Kristiansund SUM Rådmannens vurdering Formålet med næringsfondet er å støtte opp om nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Fokusmålgruppene er unge, kvinner og ulike innvandrere (Søkere). Søkere har tidligere fått støtte fra kommunens næringsfond. Det er søkt om 100% finansiering av tiltaket. Bedriftsrettede tiltak kan kun få inntil 50 % støtte (under forutsetning av at de ellers innfrir kriteriene for tildeling). Smia v/rønninghaug og Klippfisk av skrei v/knut Garshol er gode ambassadører og dyktige fagfolk innen våre største matprodukter: Blaindabaill og klippfiskretter.

18 Næringsklyngen reiseliv og kultur er en av flere satsningsområder lokalt og dekker lokalmat-næringen. Kompetansen hos søkerne innenfor fagfeltet er stor. Begge søkere driver foretak hvor salg og markedsføring av mat og matopplevelse må sies å være grunnelementet i forretningsideen. De var i 2012 tilstede på Matstreif og fikk støtte fra kommunalt næringsfond til å delta på dette arrangementet. Nå søkes det om støtte til deltagelse på samme arrangement, uten endringer i budskap eller gjennomføring, annet enn at de skal ta med brosjyrer fra DKN og Operaen. Kommunalt næringsfond kan støtte ulike typer prosjekter og satsninger, men må hele tiden vurdere hva som er prosjekt og utvikling kontra hva som er ordinær drift. Søknaden kommer inn under kategorien bedriftsrettet tiltak. For to bedrifter som lever av produksjon, salg og markedsføring av lokalmat, må det anses som ordinært marked og salgsarbeid å reise på Matstreif for å selge produktene sine. Tilsagnet gitt i 2012 var ment som en støtte og en oppstarts hjelp. Når søknaden om midler til samme arrangement, med mer eller mindre samme innhold, kommer også i 2013, mener vi at tiltaket er å anse som ordinær drift, som næringsfondet ikke kan støtte. Slik støtte er konkurransevridende og retningslinjene er klare på at man ikke gir støtte til drift. I søknaden nevnes det at man i framtiden ønsker å bli representert i Bondens Markeds nye butikk i Vulkansenteret på Grünerløkka i Oslo. Dette er spennende tanker og om søkerne slår seg sammen med flere lokalmatprodusenter og kommer opp med en gjennomarbeidet søknad vedr. dette til kommunalt næringsfond ville det være et spennende utviklingsprosjekt å se nærmere på. Alle handlingsplaner på både nasjonalt og lokalt er opptatt av lokal mat. Utredninger, analyser og markedsundersøkelser kan være støtteberettiget i et slikt utviklingsprosjekt. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

19 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Helge Hegerberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Kommunalt næringsfond - Shiplog AS - Etablering profil Shiplog AS Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innvilger inntil kr ,- og maksimalt 50 % av estimert totalkostnad for å iverksette prosjektet etablering profil Shiplog AS. Tilskuddet dekkes over post for kommunalt næringsfond. Denne saken gjelder søknad fra Shiplog AS til kommunalt næringsfond i Kristiansund. Det er søkt om kr ,- til å utvikle en kommunikasjonsplattform som sporer skip. Shiplog har allerede mange kunder i Norge og Sverige. Saksopplysninger Formålet med prosjektet er å bygge en merkevare og markedspakke for et produkt som slår an både i det norske og det utenlandske markedet. Sporingssystemet Shiplog er et internettbasert identifikasjonssystem om posisjon og gjenkjennelse av skip. Det er tre produktområder; 1) Shiplog Havn for havnevesen, 2) Shiplog Trafikk for myndigheter og kollektivtransport og 3) Shiplog Flåte for rederier. Firmaet Shiplog har sitt opphav i maritim teknologi i Oddstøl Elektronikk og Elmo Teknikk, og de står foran en utvikling av en etterspurt kommunikasjonsplattform. Hittil har 19 norske havner og tre logistikkbaser kommet på kundelisten. Store industrielle aktører som Norske Shell, Bring Logistics og Hydro Aluminium Sunndal er også inne. Det er dessuten levert trafikkstyrings- og sanntidssystemer til Fjord1 og Møre og Romsdal fylkeskommune. Etter at søknaden er sendt, har Shiplog kommet inn i det svenske markedet med en undertegnet kontrakt i Karlskrona i Sverige. De er også etablert i nye lokaler på Innlandet.

20 Budsjett Designfase Endelig utforming av all design (inkl. hjemmeside) Forventningsavklaing og planlegging Milepæl 1 om godkjenning av tanker og ideer SUM Finansieringsplan Kommunalt næringsfond Kristiansund Shiplog SUM Vurdering Produktutviklingen går sin gang, markedet åpner seg til nye rederier som Torghatten, Norled (tidligere Tide) og Boreal. Shiplog har manglet en profil til markedsføring i et marked som kan vise seg å være betydelig. Selskapet har behov for å styrke salgs- og utviklingssiden med en ny medarbeider. Ved hjelp av tilførsel av egenkapital fra regionale investeringsfond har utviklingen skutt fart. Det er etablerte kundegrupper, og selskapets teknologi er etterspurt. I Kommuneplan for Kristiansund (samfunnsdelen) frem til 2020 er det slått fast at strategien for næringsutvikling er å styrke de sentrale næringsklyngene petroleum og energi, marin og maritim sektor, kultur og reiseliv samt handel og service. Det er presisert at det er viktig å tilrettelegge for gründere og innovasjon, samt videreutvikle kompetansen i regionen. Shiplog er et ektefødt barn av Oddstøl Elektronikk, som har en lang og stolt tradisjon innen skipselektronikk. Søkerne til fondet kjøpte sporingssystemet fra bedriften de jobbet i. Havna spiller en stor rolle i Kristiansunds næringsutvikling. Skipstrafikken har økt mye med petroleumsaktiviteten i Norskehavet. Byen er det operasjonelle senter for olje- og gassvirksomheten i Midt-Norge. Det er spennende når et sporingssystem som Shiplog vokser opp i vårt miljø. Her trengs en markedsføring og profilering som kan tiltrekke nye

21 kunder og kompetente medarbeidere. Rådmannen ønsker derfor å innstille på støtte til prosjektet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: God og sikker navigering gir på alle måter en bedre miljøsituasjon i og rundt havneområdene. Sporing av skip øker sikkerheten. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

22 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Kommunalt næringsfond - Jorunn Kvernen - Næringsutvikling innen landbruk Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Næringsutvalget innvilger Jorunn Kvernen og prosjektet Næringsutvikling innen landbruk inntil kr ,- og maksimalt 50 % av godkjent kostnads- og finansieringsplan, beskrevet i saksfremlegget. Beløpet dekkes over post for kommunalt næringsfond Denne saken gjelder Dalen gård i Kristiansund og ønsket om å automatisere tildeling av kraftfor i det nye sauefjøset. For å få til dette må det investeres i ny teknologi, basert på RFID-merkede dyr. Automatene er nyutviklet og søker vil i tilfelle være den første i vårt område som tar denne teknologien i bruk. Saksopplysninger Målet med prosjektet er å effektivisere saueproduksjon og å spare arbeidstid og kostnader. Rett størrelse på lammefoster er viktig for å unngå problemer under lamming, noe dette prosjektet har som mål å sikre. Prosjektet har vært planlagt sammen med Team Sau i Nortura siden Prosjektleder er bedriftsrådgier og sauebonde Hilmar Kleppe, som også er bygningsingeniør med lang prosjektledererfaring. Prosjekteier er Jorunn Karin Kvernen, agronom og sauebonde i 15 år. Samarbeidspartnerne i prosjektet er Nortura og Team sau. Prosjektet skal utvikle og implementere en datastyrt kraft-fôrstasjon for sau. Målgruppene for produktet er Nortura og Øre Vilt, men også naboer og lokale som besøker gården. Effektene av prosjektet er bedre arbeidsmiljø, optimal kraftfordeling og riktig fosterstørrelse, noe som igjen gir bedre slakteresultat.

23 Budsjett Montering og igangkjøring Silo og røropplegg To stk. kraftforstasjoner Uforutsatte kostnader, ny teknologi Utproving og opplæring SUM Finansieringsplan Egne midler Kommunalt Næringsfond Kristiansund SUM Søker har her fremmet en søknad til kommunens næringsfond for å kunne løfte driften av sau over i en mer profesjonalisert drift. Søker har et ønske om å implementere ny teknologi i fjøset, som en av de første i landet. Her skal det testes ut ny kraftfôrteknologi som for sauehold er nytt. Team Nortura er involvert i prosjektet med sin fagkompetanse og Dalen gård vil være visningsgård for denne teknologien etter innstallering. Fôrautomaten er ennå i utviklingsfasen og det er store forventninger til resultatene etter implementering. Innovasjonsaspektet er viktig i denne sammenhengen. Skal sauedriften lønne seg, må driften rasjonaliseres og da må håndfôringen av kraftfôr bort. Ved å lykkes med denne fôringsautomaten for kraftfôr kommer man over i en mer effektiv driftsform. Risikoen ved slike utviklingsprosjekter er relativt store, ofte med ekstrakostnader i perioden med testing. Her kan tilskudd fra næringsfond være en god støtte. Prosjektet dreier seg om: Innovasjon: Automatisert fôringsstasjon for kraftfôr Matproduksjon: Optimal kraftfôrfordeling til sauen før under og etter lamming gir rett størrelse på lammefoster, færre problemer under lammingen, bedre melk til lammene og bedre slaktevekt på lammene. Drift: Mer effektiv drift arbeidsinnsats/timeinnsats/inntjening gir bedre og større leveranser til slakting. Driver har som mål å gå fra to tonn slakt levert i 2012 til seks tonn i Besetningen har de siste årene vært i vekst og målet er 150 sau. Fylkesplanen for verdiskapning er tydelig på at verdiskapningen fra landbruk skal økes.

24 I Landbruksmeldingen fra Fylkesmannen ønskes det spesifikt å stimulere til innovasjon. I Stortingsmelding 9 ( ) er landbruk delt inn i fire prioriterte områder: 1. Mattrygghet 2. Landbruk over hele landet 3. Økt verdiskapning 4. Bærekraftig landbruk. Kommunedelplanen i Kristiansund er klar på at arbeidsplasser innen landbruk skal opprettholdes og videreutvikles. Søknaden er innenfor alle disse satsningsområdene. I tillegg er søker innovatør i vårt område på å teste ut ny teknologi. Rådmannens vurdering Rådmannen tilrår at søker får innvilget søknaden basert på følgende godkjente kostnadog finansieringsplan: Godkjent budsjett Montering og igangkjøring Silo og røropplegg To stk. kraftforstasjoner Uforutsatte kostnader, ny teknologi Utproving og opplæring SUM Godkjent finansieringsplan Egne midler Kommunalt Næringsfond Kristiansund SUM Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Sauehold bidrar positivt til beite og vedlikehold av kulturlandskapet. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

25 Arkiv: 242 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Ragnhild Sophie Berthinussen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Kommunalt næringsfond - Colombine; scenekunst, livskunst Saken legges frem for Næringsutvalget med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Næringsutvalget innvilger inntil kr ,- til utviklingstiltak i etableringsfasen, hvilket er å forstå som etableringsstøtte. Beløpet dekkes over post for kommunalt næringsfond. Denne saken gjelder søknad om støtte til Colombine, et nyetablert enkeltmannsforetak i Kristiansund. Firmaet skal levere scenekunst og livskunst til publikum og deltakere med behov for å berike sine liv. Det søkes om støtte til ulike tiltak for å etablere et marked og sikre økonomisk driftsgrunnlag i oppstartsfasen. Saksopplysninger Colombine er nyetablert enkeltmannsforetak i Kristiansund, og skal levere scenekunst og livskunst til publikum og deltakere med behov for å berike sine liv. Bak Colombine står Marit Grytnes Dullaert. Dullaert er utdannet innen fagområdet, og har mer enn 20 års erfaring fra Operaen i Kristiansund. Columbine skal tilby produkter og tjenester knyttet til musikaler, operaer, danseforestillinger, yogaundervisning og kurs. Grunnlaget for denne søknaden er etableringen av nytt foretak, som hun trenger støtte til i oppstartfasen, for å løfte det opp til et høyere nivå. Målet med prosjektet, altså bedriftsetableringen, er å skape sin egen arbeidsplass. For å oppnå dette målet, trenger hun støtte til markedsføringstiltak, konsulenthjelp, etablering av fysisk arbeidsplass samt styrke egen kompetanse for å drive egen bedrift. Dette prosjektet/bedriftsetableringen bidrar til å styrke og øke aktiviteten og kompetansebredden i kulturnæringene i Kristiansund.

26 Innsendt budsjett og finansieringsplan: Budsjett Egenutvikling; kurs, konf.. reise, Inventar etc. til arbeidsplass Konsulenthjelp Markedsføringstiltak, forr.plan p SUM Finansieringsplan Kommunalt næringsfond Kristiansund SUM Vurdering Formålet med næringsfondet er å støtte opp om nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Fokusmålgruppene er unge, kvinner og ulike innvandrere (søkere). Også Fylkesplanen har kvinner som spesiell målgruppe. Søker er kvinne. I Kommuneplan for Kristiansund s. 10 vises det til strategi for å nå målsettingen om at Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. Det skal tilrettelegges for gründere og innovasjon og vi skal videreutvikle kompetansen i regionen. I Strategisk næringsplan er identifiserte hovedutfordringer blant annet å styrke eksisterende næringsklynger, hvor én av de sentrale næringsklyngene er kultur og reiseliv. Søknaden er innenfor satsningsområdet kulturnæring. Søker har ikke tidligere søkt næringsfondet om tilskudd. Kristiansund ligger på landsgjennomsnittet når det gjelder sysselsetting i kulturnæringene. Resultatmålet i kommunedelplan for kunst og kultur er at antall sysselsatte i kulturnæringene i 2020 er doblet i forhold til 2004-nivå, jf. Kommunedelplan Kunst og kultur s. 12. I Kommuneplan for Kristiansund har vi som mål at Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen. En av strategiene for å nå dette målet er at det skal jobbes for å etablere flere kulturarbeidsplasser. Etablering av Colombine støtter opp om resultatmålet og er med på å føre kommunen i riktig retning hva målsettingen gjelder. Fylkesplanen har og som ett av sine resultatmål at vi i Møre og Romsdal fylke skal ha flere nyetableringer. Søknaden er omfattende. Den har elementer i seg som faller utenfor og innenfor de kommunale næringsfondvedtekter. Det er i saksbehandlinga lagt vekt på de elementene som fondet kan gi støtte til.

27 Revidert og godkjent budsjett og finansieringsplan: Budsjett Nettverksbygging og kompetanseheving Grafisk profil Hjemmeside Ferdigstilling til trykk SUM Finansieringsplan Egeninnsats Kommunalt næringsfond, Kristiansund SUM Av de omsøkte tiltakene vurderes markedsføringstiltak og kompetanseheving/nettverksbygging som innenfor fondets regelverk. Det er i saksbehandlinga fremsatt en korrigert kostnads- og finansieringsplan. Disse tar utgangspunkt i de elementene fondet kan gi støtte til. Det er omsøkt kr ,- til markedsføringstiltak. I den opprinnelige kostnadsplanen innbefattet dette å lage grafisk profil/logo; lage/få designet hjemmeside; Facebook-side; Markedsføringsrekvisitter (visittkort, brosjyrer); Skilt med logo; Egeninnsats og Fagsamling og kurs. I vurderingen av budsjett og finansieringsplan er dette omgjort til kr ,- fordelt på grafisk profil, hjemmeside og ferdigstilling til trykk. Når det gjelder kompetanseheving er dette omsøkt både innenfor markedsføringstiltak og som egen post. Totalt kr ,-. I saksbehandlinga er det godkjent de kr ,- som er ført som egen post. Kompetanseheving og nettverksbygging er generelt tilretteleggende tiltak som er av høy verdi i etableringsfasen. Det er søkt om 100 % finansiering. Bedriftsrettede tiltak kan kun få inntil 50 % støtte, resterende beløp som egeninnsats. Tilskuddet er til utviklingstiltak i etableringsfasen, og er slik å forstå som etableringsstøtte. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Møtested: Dato: 6.. Tidspunkt: 3:3 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7 57 4 6 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Flyttet til 21.12.09 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 26.03.10; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark 03.03.2010 1 av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer