Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for 2012."

Transkript

1 Byrådssak 269/13 Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for MASR ESARK Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram følgende dokument som gjelder Bergensprogrammet; Handlingsprogram for perioden Liste over prioriterte tiltak i perioden Plan- og byggeprogram 2014 Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 Ettersom Bergen kommune ikke har status som fylkesveg- eller riksvegmyndighet, er kommunen gitt status som uttalepart til fylkeskommunen i saker som gjelder Bergensprogrammet, herunder de 4-årige handlingsprogram og årlige plan- og byggeprogram. Kommunens har gjennom deltatt i utarbeidelsen av sakens dokumenter sammen med de to øvrige partene i Bergensprogrammet; Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Denne saken forholder seg i all hovedsak til programområdene. De to store prosjektene Bybanen og ringveg vest er avklart gjennom Stortingets behandling av bompengesøknaden, og verken dette handlingsprogrammet eller de årlige byggeprogrammene vil påvirke det. Plan- og byggeprogrammene i hver fireårsperiode forankres i det tilhørende handlingsprogrammet. Av bystyresak 291/12 går det fram at plan- og byggeprogrammet for 2013 har en investeringsramme på vel 1,5 milliarder kroner; 224 mill. kr satt av til programområdene (sekkepostene), 933 mill. kr til Bybanen og 370 mill. kr til Ringveg vest. Det ble og vedtatt at «Bevilgningene til sykkeltiltak økes til 85 mill kroner ved at de øvrige programområdene reduseres tilsvarende.» Sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogrammet , får økte bompengeinntekter fra juli 2013 betydning for totalt disponible midler for neste periode Handlingsprogrammet Et tilbakeblikk på perioden viser at Bergensprogrammet hadde til disposisjon 678,9 millioner 2010-kroner, til programområdene. Omregnet til 2014 kroner tilsvarer dette 870 mill. kr. For kommende periode samsvarer rammen til programområdene med St.prp. 143S ( ) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet, og i neste handlingsplan-periode, er det til disposisjon mill kroner. Disse foreslås fordelt som i tabellen neste side, der investeringsnivå for perioden er tatt med for sammenligningens skyld. Det store bildet, er at økonomien i Bergensprogrammet gir lite rom for å starte nye prosjekter innenfor programområdene, utover de som allerede er startet eller på annen måte har politiske vedtak knyttet til seg. Totalt legges det opp til at det investeres for mill. kr til programområdene (sekkepostene) i perioden (2014-kroner). På de store prosjektene, Bybanen og ringveg vest, skal det investeres for om lag 3,3 mrd. kr i samme periode. Ringveg vest skal ferdigstilles i 2015, og det forventes et forbruk på vel 488 mill. kr i perioden Bybanen etappe 3 er forutsatt ferdig i 2016, og det skal investeres for ca 2,83 mrd 2014-kr. 1

2 Programområdene Mill kroner %- fordeling Mill kroner %- fordeling Miljø- og sentrumstiltak 120,3 13,8 82 7,9 Gang- og sykkeltiltak 228,4 26, ,4 Trafikksikkerhetstiltak 135,1 15, ,5 Kollektivtiltak 248,4 28, ,5 Planlegging inkl. kommunikasjon , ,4 Andre tiltak 24 2,3 869, Kroneverdien for er også korrigert for ny mva Miljø/sentrum GS TS Kollektiv Planl/komm Andre tiltak 12 Fordeling I tillegg til å se hen til dagens fordeling mellom programområdene er det lagt til grunn politiske signaler og føringer gitt gjennom behandlingen av den siste bompengesøknaden og søknad om belønningsmidler: Gang- og sykkeltiltak bør prioriteres høyest, både ut fra et ønske om ytterligere satsing og for å ivareta bindinger som prioriteringen av Totlandsveien og Hjellestadvegen innebærer. Kollektivtiltakene bør fortsatt ha høy prioritet, for å gjennomføre kollektivfeltene i Fyllingsdalen i tråd med nylig har vedtatt reguleringsplan, samt innfartsparkering ved Birkelandsskiftet. Prioriteringen over, tilsier at det blir mindre til andre tiltak, blant annet vil postene til Miljø- og sentrumstiltak og Trafikksikringstiltak være mindre kommende periode. Samtidig brukes midler fra posten Trafikksikring til del-finansiering av Totlandsveien. Trafikksikringsmidler skal i kommende periode også bidra til realisering av Hjellestadvegen. Det er foreslått en økning i planmidlene i perioden ut fra fortsatt stort behov for planavklaringer for gang/sykkel- og kollektivprosjekter, samt at planlegging av videre Bybanesatsing er kostnadskrevende. I tabellen over er det lagt inn en ny linje, kalt "Andre tiltak". Dette gjelder bidrag til finansiering av Sandslikrysset slik dette ble tatt inn ved bystyrets behandling av nevnte sak 47/12. Bindinger i perioden Ut fra pågående prosjekter og prosesser, lovpålagte oppgaver o.l., binder opp om lag 185 mill.kr i perioden, som fordeler seg slik: miljø- og sentrumstiltakene, 19,6 mill. kr, der 14 mill. kr skal gå til lovpålagte støytiltak etter forurensingsloven, og 3,6 mill. kr til inndekning av forventet merforbruk i år. gang-/sykkelveitiltak; 60,6 mill. kr til Totlandsveien, Kringsjåvegen, sykkelfelt Lars Hilles gate, og tiltak langs Bybanens etappe 2 og 5,6 mill. kr til inndekning av forventet merforbruk i år. 2

3 TS-midlene har bindinger 32 mill. kr, hovedsakelig til Totlandsveien, men også mindre igangsatte tiltak for fotgjengersikring. Kollektivtiltak; 33 mill. kr, opprusting av holdeplasser, samt at kollektivfeltet mot Askøy får oppstart i år. Det er også bindinger knyttet til merforbruk på 9 mill. kr i Nye tiltak i perioden Det er til en viss grad utfordrende å identifisere nye tiltak, og periodisere disse i handlingsprogrammet. Ønsket om, og behovet for, tiltak innenfor ulike programområder er stort, mens friheten i det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Kostbare prosjekter binder opp midler over flere år, slik at noen prosjekter foreslås flyttet noe ut i tid, slik at sluttføringen kan utstå til neste periode ( ). Miljø-/sentrumstiltak. Prosjektering og miljøundersøkelser pågår for opprustning av Kong Oscars gate fra Nygaten til Vetrlidsalmenning; et stort og komplisert prosjekt og det neste største prosjektet i sentrum med kostnad på 80 mill. kr. Dette tilsvarer rammen i perioden, og når knapt 20 mill. kr allerede er bundet opp, anbefales å utsette den faktiske oppstarten til 2016 slik at sluttfinansieringen blir i Da vil en og ha tid til å avklare sentrale problemstillinger knyttet til grunnvann i området, før anleggsstart. Gang- og sykkeltiltak. Største prosjektet er Hjellestadvegen, der første delstrekning fram til Ådland bru har en kostnad på 150 mill. kr. Selv om det foreslås å fordele kostnadene mellom GS og TS, i forholdet 118/32 vil det være svært krevende å totalfinansiere strekningen i perioden, tatt i betraktning at 118 mill. kr tilsvarer 45 % av de tilgjengelige midlene. Det foreslås derfor at prosjektering starter i 2015, med fysisk oppstart i I tråd med Kommuneplanens arealdel satser kommunen generelt på å stimulere til knutepunktsutvikling, med vekt på bybanestoppene. Områdeplaner følges konkret opp med utbyggingsavtaler for å sikre offentlig infrastruktur, som i ulik grad også er prioriterte tiltak i Bergensprogrammet. Det foreslås derfor å sette av 30 mill. kr til g-/s-tiltak, slik at bidrag fra Bergensprogrammet kan utløse private bidrag, og på den måten få mer ut av de samlede midlene. For eksempel kan dette gjelde på Wergeland. Av andre gang-/sykkelveiprosjekter som forventes startet opp i perioden, nevnes; - ny gang-/sykkelbro på Nygårdstangen sør for brannstasjonen og over til nytt skole/svømmeanlegg - nytt g/s-tilbud langs Fyllingsdalsveien fra Allestadvegen til Skarphaugen (+ kollektivfelt). - standardheving av g-/sveg langs Bjørgevegen (Straumevegen-Sandeidet), der masser fra E39 Osveien tenkes anvendt. - sykkeltiltak som ble tatt ut av budsjettet for Bybanen etappe 3, finansieres i perioden. Trafikksikringstiltak. TS-tiltakene planlegges med grunnlag i løpende kunnskap om ulykkessituasjonen på vegnettet, og vil variere fra år til år. Det er derfor bare satt av midler til Hjellestadvegen av kjente tiltak på denne budsjettposten. Tiltak og midler avklares nærmere i de årlige byggeprogrammene. Kollektivtiltak; Utgjør i hovedsak to store prosjekt; kollektivfelt i Fyllingsdalen nedre del, og nytt p- hus for innfartsparkering v/birkelandsskiftet. I tillegg kommer opprusting av holdeplasser til universell utforming, og etablering av kollektivsnuplassen på Kråkenes som p.t. er under regulering. Arbeid med Sletten terminal som nå er under regulering, foreslås startet opp i 2016 for sluttfinansiering neste planperiode. Andre tiltak Med bakgrunn i bystyrets vedtak i sak 47/12 om utvidelse av Bergensprogrammet, er det satt av 24 mill.kr i bidrag fra Bergensprogrammet til nytt Sandslikryss. Øvrige kostnader dekkes av private og over riksvegbudsjettet. Plan- og byggeprogram for 2014 Det er lagt til grunn en investeringsramme på vel 2 mrd. kr i Av disse går vel 1,7 mrd. kr til de to store prosjektene Bybanen og ringveg vest, mens 344 mill. kr er satt av til programområdene. 3

4 Tabellen under viser forslag til fordeling- alle tall i kr. Bevilgning Eksterne midler Disponibelt 2014 Miljø-/sentrumstiltak fra bompengefondet Gang-/sykkeltiltak Trafikksikring Kollektivtiltak Planlegging Kommunikasjon Rv580 Sandslikrysset Som en vil se av tabellen over er posten til gang- og sykkeltiltak nå økt til nærmere 100 mill. kr, jamfør bystyrets mål om en ramme på 85 mill. kr for Miljø- og sentrumstiltak Det er satt av 5 mill. kr til lovpålagte støytiltak. Arbeidet med miljøundersøkelser knyttet til Kong Oscars gate fortsetter, og finansieres delvis med midler fra bompengefondet. Her vil 1 mill.kr. utgjøre delbidrag til krysstiltak Michael Krohnsgate/Lotheveien, der øvrige kostnader dekkes av private utbyggere. Gang-/sykkeltiltak Følgende pågående prosjekter videreføres: Sykkelfelt i Lars Hilles gate Totlandsveien Sykkelfelt i Kringsjåvegen, Nygårdsvikveien til Lyderhornsvegen. Nye prosjekter som startes i 2014: Fyllingsdalsveien; Oppgradert sykkeltilbud i forbindelse med kollektivfelt Nygårdstangen; ny gang-/sykkelbro til forbindelsen mellom Florida og ny videregående skole. Salhusveien; Sykkelveg med fortau, Ulset sykehjem- Ulsetstemma, og Åsamyrane-Ulset vest. Sykkelveg med fortau fra Kanalveien til den nye Høyskolen på Kronstad. Sykkelveg i Fabrikkgaten Bjørgevegen; Sykkelveg med fortau fra Straumevegen til Sandeidet. I tillegg kommer dekning av kostnadene for Bybanens etablering av sykkeltiltak langs Osbanetraseen og ved "Fana Blikk". En mindre sum er satt av til oppgradering av Fløenstien og til sykkelparkering i sentrum. Til oppfølging av sykkelbyavtalen, er det satt av 2 millioner kroner, som kommer i tillegg til de midlene som tildeles sentralt. Trafikksikring; største prosjektet er Totlandsveien, som samfinansieres med sykkelposten. En rekke tiltak for fotgjengersikring, som Krokeidevegen, Flaktveit/Nyborg/Rolland, Drotningsvik/Alvøen og Eidsvågveien videreføres i Det er videre satt av midler til oppfølging av ts-planen, og ferdigstillelse av ny rundkjøring på Nordås. Kollektivtiltak; Følgende pågående prosjekter videreføres i 2014: Opprusting av holdeplasser til universell tilgjengelig standard. Opprusting av sentrumsterminalen Åsamyrvegen, venstresvingefelt i kryss ved Rollandslia, for å bedre bussenes fremkommelighet Kollektivfelt på Askøyvegen, inn mot krysset ved Storavatnet Det foreslås å starte disse nye prosjektene i 2014: Kollektivsnuplass på Kråkenes. Kollektivfelt i Fyllingsdalsveien, Allestadvegen - Skarphaugen. 4

5 Innfartsparkering ved Birkelandsskiftet Kollektivsnuplass ved Hesjaholtet i Fyllingsdalen. I tillegg nevnes at opprusting av søndre del av Bergen busstasjon fortsetter i 2014, finansiert utenfor Bergensprogrammet. De store prosjektene; Bybanens byggetrinn 2 forventes finansielt sluttført i 2014, og det er satt av 25 mill. kr til dette. For 3.etappe og bygging av nytt verksted/depot for Bybanen på Kokstad forventes et forbruk på om lag 1,4 mrd. kr. Ringveg vest forventes ferdigstilt i Forventet forbruk i 2014 er 374 mill.kr. Andre prosjekt; i tråd med bystyresak 47/12 om utvidelse av Bergensprogrammet skal Sandslikrysset delfinansieres over programområdene. Krysset som er kostnadsregnet til 240 mill.kr. finansieres ved et spleiselag der private bidrar med 120 mill.kr. og et statlig bidrag over riksvegmidler på 80 mill.kr. For øvrig foreslås å anvende innsparte midler fra 1.etappe av ringveg vest 36 mill.kr til krysset, og at Bergensprogrammet for øvrig bidrar med 4 mill. kr. Statens andel er foreslått delt; 60 mill. kr finansieres i perioden , mens de resterende utbetales i Det foreslås derfor at 20 mill. kr finansieres over Bergensprogrammet som en mellomløsning mot senere tilbakebetaling over riksvegbudsjettet. I 2014 er det derfor satt av 8 mill.kr til dette. Planprogram 2014 I 2014 er det satt av 40 mill.kr. til planlegging. De enkelte planprosjekter er nærmere omtalt i fagnotatet og planprogrammet, og vil de nærmeste årene både ta utgangspunkt i handlingsprogram for og status i pågående prosjekt. I det videre nevnes noen av de viktigste planoppgavene i 2014: Gang- og sykkeltiltak; plan for sammenhengende tilbud gjennom Fyllingsdalen og langs Bjørgeveien. I tillegg vil det bli arbeidet med utredninger/planavklaringer i Bergen sentrum og videreføring av sykkelveg fra Minde Alle til Bergen sentrum. Trafikksikkerhetstiltak som vil bli gjenstand for planarbeid er rundkjøring for kryss Krokeidevegen/Fanavegen, med undergang, ref innbyggerinitiativ samt større utredninger relatert til trafikksikkerhet av blant annet områdene rundt Olsvik/Kjøkkelvik. Kollektivtiltak. Den største planoppgaven også i 2014 vil være arbeidet med reguleringsplan for videreføring av bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. I tillegg nevnes reguleringsplan for kollektivfelt i Folke Bernadottesvei og planbehandling av reguleringsplan for kollektivfelt i Fyllingsdalsveien på strekningen fra kryss ved Allestadveien til kryss ved Krokatjønnveien. I tillegg blir reguleringsplan for vendesløyfe Øvre Kråkenes og bussknutepunkt på Sletten viktige planprosjekt i Sentrumstiltak/ miljøtiltak vil i 2014 utgjøre planer for helhetlige prinsippløsninger i sentrum for gående, syklende, kollektivtrafikk og øvrig gatebruk, der ulike behov utredes i sammenheng. Administrasjon/informasjon I tillegg til diverse møter/samlinger, skal denne posten finansiere 12 stillinger fordelt med 7 i Bergen kommune, 4 ved Statens vegvesen og 1 i Hordaland fylkeskommune. For øvrig nevnes at det over riksvegbudsjettets planmidler vil bli utarbeidet reguleringsplan for sykkelløsninger i Carl Konows gate, Garnesvegen, samt forbedrede sykkelløsninger både nordover langs E39 og sydover fra Fjøsanger via Nesttun til Rådal langs dagens sykkelvegtrase. Dette er riksvegprosjekter som ikke belaster økonomien i Bergensprogrammet. Årsmelding 2012 Vedlagt denne saken følger «Årsmelding for Bergensprogrammet 2012», som også kan leses på Bergensprogrammets nettside I 2012 ble det investert for knapt 1,2 mrd. kr. i regi av Bergensprogrammet. I tillegg kommer 300 mill. kr finansiert over riksvegbudsjettet. Det er noe mindre enn forutsatt i byggeprogrammet for samme det året. Dette skyldes at flere større prosjekt kom senere i gang enn planlagt og at det var usikkert hvor store midler som ville bli overført fra året før (2011) da byggeprogrammet ble utformet. Realiteten er at det ble overført færre millioner enn forutsatt. 5

6 I hovedtrekk har forbruket, i forhold til planlagt, vært slik tabellen under viser (alle tall i tusen). Planlagt Faktisk Programområdene (eksklusiv planlegging) Kommunale veger Ringveg vest Bybanen Minde Alle-Kanalveien Planlegging Sum Bergensprogrammet Mindreforbruket på de to store prosjektene i Bergensprogrammet utgjør 142 mill. kr, mens det for programområdene var et mindreforbruk på 16 mill. kr. Dette utgjør om lag 14 % for begge postene. På kommunale veier er det et mål å investere for om lag 10 mill. kr/år. I 2012 ble det investert for 7 mill. kr, mens forbruket i 2011 var 12,6 mill.kr, slik at dette jevner seg ut over tid. I vedlagte fagnotat datert og selve Årsmeldingen 2012, beskrives og kommenteres forbruk og oppnådde resultater ytterligere. Fagetaten vurderer det slik at handlingsprogrammet og plan- og byggeprogrammet 2014, på en god måte følger opp de politiske føringer som ligger i bompengesøknad og andre dokumenter. Det pekes på at det særlig innenfor programområdene er en vesentlig vekst i disponible midler (20 %), i forhold til forrige periode. Samtidig pekes på at det likevel er slik at oppstart av flere store, og økonomisk krevende, prosjekter, gir lite handlingsrom for nye tiltak. Med mange store prosjekter, har det derfor vært utfordrende å periodisere forbruket over fire år på en slik måte at en holder seg innenfor de økonomiske rammene for perioden. For å få dette til, har det blant annet vært nødvendig å skyve noe på enkeltprosjekter, slik at en overføres sluttfinansieringen til neste periode. Det gir samtidig fremtidige bindinger som det er viktig å være oppmerksom på. Likevel mener fagetaten at handlingsprogrammet, slik det nå er lagt opp, viser en utstrakt satsing på viktige områder som gang-/sykkel og kollektiv. Utfordringen ligger i stor grad i opprusting i sentrum, der foreslåtte tiltak er kostbare og vanskelig lar seg gjennomføre innenfor planperioden. Når det gjelder årsmeldingen konstaterer fagetaten at det har vært stor aktivitet i Bergensprogrammet i De store prosjektene er i stor grad i rute som planlagt. Etaten registrerer også økt aktivitet på sekkepostene i 2012, og i sum har man her holdt seg til planlagt budsjett. Det har imidlertid vært en dreining av forbruket, der en større andel av midlene er gått til planlegging, spesielt for Bybanen mot nord. Dette var det ikke tatt høyde for i byggeprogrammet, og må ivaretas i handlingsprogrammet for perioden , og byggeprogrammene i årene fremover. Byrådet tiltrer i hovedsak fagetatens vurderinger omkring situasjonen i dag og de neste fire årene. Særlig vil byrådet vise til at økningen i rammene til gang- og sykkelveger til 85 mill. kr som bystyret var opptatt av for byggeprogrammet inneværende år videreføres ved at det for kommende fireårsperiode foreslås 338 mill kr til dette formålet, slik at det ønskede nivået kan opprettholdes. Byrådet vil imidlertid oppfordre til å fremskynde realiseringen av Hjellestadveien, slik at det får en oppstartbevilgning i Nå som reguleringsplanen for veien er vedtatt, skaper dette klare forventninger i bydelen om oppfølging i form av bygging. Gjennom Kommunedelplan for Mildehalvøyen ble utviklingen av flere områder satt på vent gjennom konkrete rekkefølgekrav om opparbeidelse av Hjellestadvegen. I tillegg er dette prosjektet konkret nevnt ved Stortingets behandling i vår. Byrådet vil 6

7 derfor oppfordre til at en skyver ut i tid ett av de øvrige tiltakene i begynnelsen av perioden, slik at en kan komme i gang med prosjektering/ grunnerverv for Hjellestadveien allerede i Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken legges fram for bystyret, jfr. bystyresak 183/10 og 217/09. Hordaland fylkesting vedtar handlingsprogram og årlige budsjett for fylkesvegnettet der Bergensprogrammet inngår. I dette tilfellet Handlingsprogram og Plan- og byggeprogram for Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar følgende dokumenter til orientering: 1. Handlingsprogram for perioden Liste over prioriterte tiltak i perioden Plan- og byggeprogram Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 Realiseringen av Hjellestadvegen søkes forsert slik at prosjektering kan startes opp i Dato: 22. oktober 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert Handlingsprogram ( ) Liste over prioriterte tiltak Plan- og byggeprogram 2014 Fagnotat datert om Årsmelding Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 se 7

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015 29.09.2014 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Hovedprioriteringene i finansierings- og utbyggingsplan for Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget. Med grunnlag i disse prioriteringene er det fylkeskommunen

Detaljer

03.10.2012. Plan- og byggeprogram 2013

03.10.2012. Plan- og byggeprogram 2013 03.10.2012 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Plan- og byggeprogram for viser forslag til fordeling av midler på plan- og byggeprosjekter i. Forslaget er i samsvar med forutsetningene i handlingsprogrammet,

Detaljer

Plan- og byggeprogram 2016

Plan- og byggeprogram 2016 Plan- og byggeprogram 2016 Innledning Stortinget har vedtatt hovedprioriteringene i Bergensprogrammet. Årlige budsjett med plan- og byggeprogram vedtas endelig av fylkestinget i Hordaland, etter forutgående

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Årsmelding 2005. bergensprogrammet

Årsmelding 2005. bergensprogrammet Årsmelding 2005 bergensprogrammet Mai 2005 Bergensprogrammets 9 hovedmål 1 Trafikkveksten skal dempes 2 Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 3 En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2013 Innhold Årsmelding 2013... 3 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2013... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 - Byutviklingen skal gi

Detaljer

Februar 2007. Byggeprogram 2007

Februar 2007. Byggeprogram 2007 Februar 2007 Byggeprogram 2007 INNLEDNING BYGGEPROGRAM 2007 2 Gang- og sykkelprosjekter 5 Trafikksikring 6 Kollektivtiltak 7 Planlegging 7 Øvrige riksveger, strekningsvise tiltak 8 Stamveger 8 Fylkesveger

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Bergensprogrammet i samfunnet

Bergensprogrammet i samfunnet ÅRSMELDING 2014 Bergensprogrammet i samfunnet Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er vedtatt av Stortinget. I perioden 2002-2014 er det investert for vel 13 milliarder kroner i samferdselsprosjekter

Detaljer

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? INFO OM ARBEID Informasjonsansvarlig Stengte veier i hele anleggsperioden: Jonas Lies vei stenges permanent for utkjøring til Fjøsangerveien før oppstart av byggearbeidene.

Detaljer

Sykkelveg Møllendalsveien (del II)

Sykkelveg Møllendalsveien (del II) 2016 Sykkelveg Møllendalsveien (del II) Veglys langs GS-rute Kvamsvegen Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2015/2016 Småpudden gang- og sykkelbro

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2012 Innhold Årsmelding 2012... 3 10-års jubileum... 4 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2012... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 -

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Dato: April 2008. Årsmelding 2007. bilde

Dato: April 2008. Årsmelding 2007. bilde Dato: April 2008 Årsmelding 2007 bilde Årsmelding 2007 Vaskerelven Foto: Cecilie Bakke Johannessen Forside: Åpning av Vestre Torggate Foto: Cecilie Bakke Johannessen Innhold Bergensprogrammets 9 hovedmål...

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Årsmelding 2010 10.05. 2011. Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune

Årsmelding 2010 10.05. 2011. Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune Årsmelding 2010 10.05. 2011 Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune 2 Årsmelding 2010 Innhold Årsmelding 2010 3 Bergensprogrammets ni hovedmål 4 Sammendrag 5 Organisering 2010 7 Forvaltningsendringer 8 Etatenes

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Framdrift Bypakke Nord-Jæren Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

MØTEREFERAT. Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 29.4.2015, 10 14:15

MØTEREFERAT. Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 29.4.2015, 10 14:15 MØTEREFERAT Vår dato 5.5.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 29.4.2015, 10 14:15 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik, STFK

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

Bybanen og byutvikling Sammenheng?

Bybanen og byutvikling Sammenheng? Bybanen og byutvikling Sammenheng? Mette Svanes plansjef Bybanenettet og kommuneplanen Framtidig bybanenett i Bergensområdet Utredningens innhold Bybanens forankring i planer og vedtak Korridoranalyse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013 MØTEREFERAT Vår dato 18.10.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore Sandvik, STFK Lars

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. NKF- samling 04.12.2013. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim NKF- samling 04.12.2013 Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes

Detaljer

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Arkivsak: 10/3422-9 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til oppstart av detaljreguleringsplan

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Sykkelarbeid i Region vest Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Tema: Nasjonal transportplan(ntp): Rutevise utredninger 2018-2050 Sykkeltilbudet langs riksveg i Region vest

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming

Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007. Bybanen i Bergen - Universell utforming Kommunalt råd for funksjonshemmede 18 april 2007 Bybanen i Bergen - Universell utforming Vedtatt trase- 1. byggetrinn Bybanetraséen Sentrum Nesttun - 9,8 km dobbeltspor - 2 terminaler - 12 holdeplasser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst

Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland - Lillehammer: 30. oktober 2012. Nettverkssamling Region øst Sykkelby Oppland 2 sykkelbyer i Oppland: Gjøvik og Lillehammer Felles styringsgruppe m representanter fra: Fylkeskommune Statens

Detaljer

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM

SOMMER. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM SOMMER 27. juni t.o.m. 14. august 2016 BERGEN SENTRUM MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Trasébeskrivelser... 2 4 Guide til ruteheftet... 5 1 Byparken Lagunen (Bybanen)... 6 11 2 Birkelundstoppen Sentrum...

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Bypakker i Møre og Romsdal Status

Bypakker i Møre og Romsdal Status Bypakker i Møre og Romsdal Status Kristiansund, Molde og Ålesund Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Investeringer i Møre-byene Bompengepolicy Bompenge-policy på riksveger: Lavtrafikerte

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2014/2015 (Alle punktene skal fylles ut. Ett skjema pr tiltak) Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Søker

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Fra 17. august 2015 BERGEN SENTRUM. Inkludert Bergen vest og Åsane

Fra 17. august 2015 BERGEN SENTRUM. Inkludert Bergen vest og Åsane Fra 17. august 2015 BERGEN SENTRUM Inkludert Bergen vest og Åsane MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Trasébeskrivelser... 2 4 Guide til ruteheftet... 5 1 Byparken Lagunen (Bybanen)... 6 11 2 Birkelundstoppen

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK.

OMRÅDEREGULERING FOR ARNA, GNR. 286, BNR. 692 M.FL., FYLKESVEG 276, GARNESVEGEN, BOMMANE RUNDKJØRING GARNES STASJON, GANG- OG SYKKELTILTAK. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.03.15 Saksnr.: 201320794/9 Emnekode:

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner.

Foreliggende notat gir en oppsummering av foreløpige hovedtall og konklusjoner. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Sund Vatn og Avlaup AS Dato: 17.11.2010, revidert 29.11.2010, 28.4.2011 og 12.5.2011 Tema: Planprogram for nytt fastlandssamband til og Bakgrunn Sivilingeniør

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger 07.05.2014 Etat for plan og geodata Alternativ 1: Sentrum: Alt. 1Aa: I dagen via Kaigaten - Småstrandgaten Bryggen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør

Miljøpakke for transport i Trondheim. m/økonomisk tilbehør Miljøpakke for transport i Trondheim m/økonomisk tilbehør Et klimavedtak som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer