Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for 2012."

Transkript

1 Byrådssak 269/13 Bergensprogrammets Handlingsprogram , Plan og byggeprogram for 2014 samt Årsmelding for MASR ESARK Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram følgende dokument som gjelder Bergensprogrammet; Handlingsprogram for perioden Liste over prioriterte tiltak i perioden Plan- og byggeprogram 2014 Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 Ettersom Bergen kommune ikke har status som fylkesveg- eller riksvegmyndighet, er kommunen gitt status som uttalepart til fylkeskommunen i saker som gjelder Bergensprogrammet, herunder de 4-årige handlingsprogram og årlige plan- og byggeprogram. Kommunens har gjennom deltatt i utarbeidelsen av sakens dokumenter sammen med de to øvrige partene i Bergensprogrammet; Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Denne saken forholder seg i all hovedsak til programområdene. De to store prosjektene Bybanen og ringveg vest er avklart gjennom Stortingets behandling av bompengesøknaden, og verken dette handlingsprogrammet eller de årlige byggeprogrammene vil påvirke det. Plan- og byggeprogrammene i hver fireårsperiode forankres i det tilhørende handlingsprogrammet. Av bystyresak 291/12 går det fram at plan- og byggeprogrammet for 2013 har en investeringsramme på vel 1,5 milliarder kroner; 224 mill. kr satt av til programområdene (sekkepostene), 933 mill. kr til Bybanen og 370 mill. kr til Ringveg vest. Det ble og vedtatt at «Bevilgningene til sykkeltiltak økes til 85 mill kroner ved at de øvrige programområdene reduseres tilsvarende.» Sammenlignet med forutsetningene i handlingsprogrammet , får økte bompengeinntekter fra juli 2013 betydning for totalt disponible midler for neste periode Handlingsprogrammet Et tilbakeblikk på perioden viser at Bergensprogrammet hadde til disposisjon 678,9 millioner 2010-kroner, til programområdene. Omregnet til 2014 kroner tilsvarer dette 870 mill. kr. For kommende periode samsvarer rammen til programområdene med St.prp. 143S ( ) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet, og i neste handlingsplan-periode, er det til disposisjon mill kroner. Disse foreslås fordelt som i tabellen neste side, der investeringsnivå for perioden er tatt med for sammenligningens skyld. Det store bildet, er at økonomien i Bergensprogrammet gir lite rom for å starte nye prosjekter innenfor programområdene, utover de som allerede er startet eller på annen måte har politiske vedtak knyttet til seg. Totalt legges det opp til at det investeres for mill. kr til programområdene (sekkepostene) i perioden (2014-kroner). På de store prosjektene, Bybanen og ringveg vest, skal det investeres for om lag 3,3 mrd. kr i samme periode. Ringveg vest skal ferdigstilles i 2015, og det forventes et forbruk på vel 488 mill. kr i perioden Bybanen etappe 3 er forutsatt ferdig i 2016, og det skal investeres for ca 2,83 mrd 2014-kr. 1

2 Programområdene Mill kroner %- fordeling Mill kroner %- fordeling Miljø- og sentrumstiltak 120,3 13,8 82 7,9 Gang- og sykkeltiltak 228,4 26, ,4 Trafikksikkerhetstiltak 135,1 15, ,5 Kollektivtiltak 248,4 28, ,5 Planlegging inkl. kommunikasjon , ,4 Andre tiltak 24 2,3 869, Kroneverdien for er også korrigert for ny mva Miljø/sentrum GS TS Kollektiv Planl/komm Andre tiltak 12 Fordeling I tillegg til å se hen til dagens fordeling mellom programområdene er det lagt til grunn politiske signaler og føringer gitt gjennom behandlingen av den siste bompengesøknaden og søknad om belønningsmidler: Gang- og sykkeltiltak bør prioriteres høyest, både ut fra et ønske om ytterligere satsing og for å ivareta bindinger som prioriteringen av Totlandsveien og Hjellestadvegen innebærer. Kollektivtiltakene bør fortsatt ha høy prioritet, for å gjennomføre kollektivfeltene i Fyllingsdalen i tråd med nylig har vedtatt reguleringsplan, samt innfartsparkering ved Birkelandsskiftet. Prioriteringen over, tilsier at det blir mindre til andre tiltak, blant annet vil postene til Miljø- og sentrumstiltak og Trafikksikringstiltak være mindre kommende periode. Samtidig brukes midler fra posten Trafikksikring til del-finansiering av Totlandsveien. Trafikksikringsmidler skal i kommende periode også bidra til realisering av Hjellestadvegen. Det er foreslått en økning i planmidlene i perioden ut fra fortsatt stort behov for planavklaringer for gang/sykkel- og kollektivprosjekter, samt at planlegging av videre Bybanesatsing er kostnadskrevende. I tabellen over er det lagt inn en ny linje, kalt "Andre tiltak". Dette gjelder bidrag til finansiering av Sandslikrysset slik dette ble tatt inn ved bystyrets behandling av nevnte sak 47/12. Bindinger i perioden Ut fra pågående prosjekter og prosesser, lovpålagte oppgaver o.l., binder opp om lag 185 mill.kr i perioden, som fordeler seg slik: miljø- og sentrumstiltakene, 19,6 mill. kr, der 14 mill. kr skal gå til lovpålagte støytiltak etter forurensingsloven, og 3,6 mill. kr til inndekning av forventet merforbruk i år. gang-/sykkelveitiltak; 60,6 mill. kr til Totlandsveien, Kringsjåvegen, sykkelfelt Lars Hilles gate, og tiltak langs Bybanens etappe 2 og 5,6 mill. kr til inndekning av forventet merforbruk i år. 2

3 TS-midlene har bindinger 32 mill. kr, hovedsakelig til Totlandsveien, men også mindre igangsatte tiltak for fotgjengersikring. Kollektivtiltak; 33 mill. kr, opprusting av holdeplasser, samt at kollektivfeltet mot Askøy får oppstart i år. Det er også bindinger knyttet til merforbruk på 9 mill. kr i Nye tiltak i perioden Det er til en viss grad utfordrende å identifisere nye tiltak, og periodisere disse i handlingsprogrammet. Ønsket om, og behovet for, tiltak innenfor ulike programområder er stort, mens friheten i det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Kostbare prosjekter binder opp midler over flere år, slik at noen prosjekter foreslås flyttet noe ut i tid, slik at sluttføringen kan utstå til neste periode ( ). Miljø-/sentrumstiltak. Prosjektering og miljøundersøkelser pågår for opprustning av Kong Oscars gate fra Nygaten til Vetrlidsalmenning; et stort og komplisert prosjekt og det neste største prosjektet i sentrum med kostnad på 80 mill. kr. Dette tilsvarer rammen i perioden, og når knapt 20 mill. kr allerede er bundet opp, anbefales å utsette den faktiske oppstarten til 2016 slik at sluttfinansieringen blir i Da vil en og ha tid til å avklare sentrale problemstillinger knyttet til grunnvann i området, før anleggsstart. Gang- og sykkeltiltak. Største prosjektet er Hjellestadvegen, der første delstrekning fram til Ådland bru har en kostnad på 150 mill. kr. Selv om det foreslås å fordele kostnadene mellom GS og TS, i forholdet 118/32 vil det være svært krevende å totalfinansiere strekningen i perioden, tatt i betraktning at 118 mill. kr tilsvarer 45 % av de tilgjengelige midlene. Det foreslås derfor at prosjektering starter i 2015, med fysisk oppstart i I tråd med Kommuneplanens arealdel satser kommunen generelt på å stimulere til knutepunktsutvikling, med vekt på bybanestoppene. Områdeplaner følges konkret opp med utbyggingsavtaler for å sikre offentlig infrastruktur, som i ulik grad også er prioriterte tiltak i Bergensprogrammet. Det foreslås derfor å sette av 30 mill. kr til g-/s-tiltak, slik at bidrag fra Bergensprogrammet kan utløse private bidrag, og på den måten få mer ut av de samlede midlene. For eksempel kan dette gjelde på Wergeland. Av andre gang-/sykkelveiprosjekter som forventes startet opp i perioden, nevnes; - ny gang-/sykkelbro på Nygårdstangen sør for brannstasjonen og over til nytt skole/svømmeanlegg - nytt g/s-tilbud langs Fyllingsdalsveien fra Allestadvegen til Skarphaugen (+ kollektivfelt). - standardheving av g-/sveg langs Bjørgevegen (Straumevegen-Sandeidet), der masser fra E39 Osveien tenkes anvendt. - sykkeltiltak som ble tatt ut av budsjettet for Bybanen etappe 3, finansieres i perioden. Trafikksikringstiltak. TS-tiltakene planlegges med grunnlag i løpende kunnskap om ulykkessituasjonen på vegnettet, og vil variere fra år til år. Det er derfor bare satt av midler til Hjellestadvegen av kjente tiltak på denne budsjettposten. Tiltak og midler avklares nærmere i de årlige byggeprogrammene. Kollektivtiltak; Utgjør i hovedsak to store prosjekt; kollektivfelt i Fyllingsdalen nedre del, og nytt p- hus for innfartsparkering v/birkelandsskiftet. I tillegg kommer opprusting av holdeplasser til universell utforming, og etablering av kollektivsnuplassen på Kråkenes som p.t. er under regulering. Arbeid med Sletten terminal som nå er under regulering, foreslås startet opp i 2016 for sluttfinansiering neste planperiode. Andre tiltak Med bakgrunn i bystyrets vedtak i sak 47/12 om utvidelse av Bergensprogrammet, er det satt av 24 mill.kr i bidrag fra Bergensprogrammet til nytt Sandslikryss. Øvrige kostnader dekkes av private og over riksvegbudsjettet. Plan- og byggeprogram for 2014 Det er lagt til grunn en investeringsramme på vel 2 mrd. kr i Av disse går vel 1,7 mrd. kr til de to store prosjektene Bybanen og ringveg vest, mens 344 mill. kr er satt av til programområdene. 3

4 Tabellen under viser forslag til fordeling- alle tall i kr. Bevilgning Eksterne midler Disponibelt 2014 Miljø-/sentrumstiltak fra bompengefondet Gang-/sykkeltiltak Trafikksikring Kollektivtiltak Planlegging Kommunikasjon Rv580 Sandslikrysset Som en vil se av tabellen over er posten til gang- og sykkeltiltak nå økt til nærmere 100 mill. kr, jamfør bystyrets mål om en ramme på 85 mill. kr for Miljø- og sentrumstiltak Det er satt av 5 mill. kr til lovpålagte støytiltak. Arbeidet med miljøundersøkelser knyttet til Kong Oscars gate fortsetter, og finansieres delvis med midler fra bompengefondet. Her vil 1 mill.kr. utgjøre delbidrag til krysstiltak Michael Krohnsgate/Lotheveien, der øvrige kostnader dekkes av private utbyggere. Gang-/sykkeltiltak Følgende pågående prosjekter videreføres: Sykkelfelt i Lars Hilles gate Totlandsveien Sykkelfelt i Kringsjåvegen, Nygårdsvikveien til Lyderhornsvegen. Nye prosjekter som startes i 2014: Fyllingsdalsveien; Oppgradert sykkeltilbud i forbindelse med kollektivfelt Nygårdstangen; ny gang-/sykkelbro til forbindelsen mellom Florida og ny videregående skole. Salhusveien; Sykkelveg med fortau, Ulset sykehjem- Ulsetstemma, og Åsamyrane-Ulset vest. Sykkelveg med fortau fra Kanalveien til den nye Høyskolen på Kronstad. Sykkelveg i Fabrikkgaten Bjørgevegen; Sykkelveg med fortau fra Straumevegen til Sandeidet. I tillegg kommer dekning av kostnadene for Bybanens etablering av sykkeltiltak langs Osbanetraseen og ved "Fana Blikk". En mindre sum er satt av til oppgradering av Fløenstien og til sykkelparkering i sentrum. Til oppfølging av sykkelbyavtalen, er det satt av 2 millioner kroner, som kommer i tillegg til de midlene som tildeles sentralt. Trafikksikring; største prosjektet er Totlandsveien, som samfinansieres med sykkelposten. En rekke tiltak for fotgjengersikring, som Krokeidevegen, Flaktveit/Nyborg/Rolland, Drotningsvik/Alvøen og Eidsvågveien videreføres i Det er videre satt av midler til oppfølging av ts-planen, og ferdigstillelse av ny rundkjøring på Nordås. Kollektivtiltak; Følgende pågående prosjekter videreføres i 2014: Opprusting av holdeplasser til universell tilgjengelig standard. Opprusting av sentrumsterminalen Åsamyrvegen, venstresvingefelt i kryss ved Rollandslia, for å bedre bussenes fremkommelighet Kollektivfelt på Askøyvegen, inn mot krysset ved Storavatnet Det foreslås å starte disse nye prosjektene i 2014: Kollektivsnuplass på Kråkenes. Kollektivfelt i Fyllingsdalsveien, Allestadvegen - Skarphaugen. 4

5 Innfartsparkering ved Birkelandsskiftet Kollektivsnuplass ved Hesjaholtet i Fyllingsdalen. I tillegg nevnes at opprusting av søndre del av Bergen busstasjon fortsetter i 2014, finansiert utenfor Bergensprogrammet. De store prosjektene; Bybanens byggetrinn 2 forventes finansielt sluttført i 2014, og det er satt av 25 mill. kr til dette. For 3.etappe og bygging av nytt verksted/depot for Bybanen på Kokstad forventes et forbruk på om lag 1,4 mrd. kr. Ringveg vest forventes ferdigstilt i Forventet forbruk i 2014 er 374 mill.kr. Andre prosjekt; i tråd med bystyresak 47/12 om utvidelse av Bergensprogrammet skal Sandslikrysset delfinansieres over programområdene. Krysset som er kostnadsregnet til 240 mill.kr. finansieres ved et spleiselag der private bidrar med 120 mill.kr. og et statlig bidrag over riksvegmidler på 80 mill.kr. For øvrig foreslås å anvende innsparte midler fra 1.etappe av ringveg vest 36 mill.kr til krysset, og at Bergensprogrammet for øvrig bidrar med 4 mill. kr. Statens andel er foreslått delt; 60 mill. kr finansieres i perioden , mens de resterende utbetales i Det foreslås derfor at 20 mill. kr finansieres over Bergensprogrammet som en mellomløsning mot senere tilbakebetaling over riksvegbudsjettet. I 2014 er det derfor satt av 8 mill.kr til dette. Planprogram 2014 I 2014 er det satt av 40 mill.kr. til planlegging. De enkelte planprosjekter er nærmere omtalt i fagnotatet og planprogrammet, og vil de nærmeste årene både ta utgangspunkt i handlingsprogram for og status i pågående prosjekt. I det videre nevnes noen av de viktigste planoppgavene i 2014: Gang- og sykkeltiltak; plan for sammenhengende tilbud gjennom Fyllingsdalen og langs Bjørgeveien. I tillegg vil det bli arbeidet med utredninger/planavklaringer i Bergen sentrum og videreføring av sykkelveg fra Minde Alle til Bergen sentrum. Trafikksikkerhetstiltak som vil bli gjenstand for planarbeid er rundkjøring for kryss Krokeidevegen/Fanavegen, med undergang, ref innbyggerinitiativ samt større utredninger relatert til trafikksikkerhet av blant annet områdene rundt Olsvik/Kjøkkelvik. Kollektivtiltak. Den største planoppgaven også i 2014 vil være arbeidet med reguleringsplan for videreføring av bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. I tillegg nevnes reguleringsplan for kollektivfelt i Folke Bernadottesvei og planbehandling av reguleringsplan for kollektivfelt i Fyllingsdalsveien på strekningen fra kryss ved Allestadveien til kryss ved Krokatjønnveien. I tillegg blir reguleringsplan for vendesløyfe Øvre Kråkenes og bussknutepunkt på Sletten viktige planprosjekt i Sentrumstiltak/ miljøtiltak vil i 2014 utgjøre planer for helhetlige prinsippløsninger i sentrum for gående, syklende, kollektivtrafikk og øvrig gatebruk, der ulike behov utredes i sammenheng. Administrasjon/informasjon I tillegg til diverse møter/samlinger, skal denne posten finansiere 12 stillinger fordelt med 7 i Bergen kommune, 4 ved Statens vegvesen og 1 i Hordaland fylkeskommune. For øvrig nevnes at det over riksvegbudsjettets planmidler vil bli utarbeidet reguleringsplan for sykkelløsninger i Carl Konows gate, Garnesvegen, samt forbedrede sykkelløsninger både nordover langs E39 og sydover fra Fjøsanger via Nesttun til Rådal langs dagens sykkelvegtrase. Dette er riksvegprosjekter som ikke belaster økonomien i Bergensprogrammet. Årsmelding 2012 Vedlagt denne saken følger «Årsmelding for Bergensprogrammet 2012», som også kan leses på Bergensprogrammets nettside I 2012 ble det investert for knapt 1,2 mrd. kr. i regi av Bergensprogrammet. I tillegg kommer 300 mill. kr finansiert over riksvegbudsjettet. Det er noe mindre enn forutsatt i byggeprogrammet for samme det året. Dette skyldes at flere større prosjekt kom senere i gang enn planlagt og at det var usikkert hvor store midler som ville bli overført fra året før (2011) da byggeprogrammet ble utformet. Realiteten er at det ble overført færre millioner enn forutsatt. 5

6 I hovedtrekk har forbruket, i forhold til planlagt, vært slik tabellen under viser (alle tall i tusen). Planlagt Faktisk Programområdene (eksklusiv planlegging) Kommunale veger Ringveg vest Bybanen Minde Alle-Kanalveien Planlegging Sum Bergensprogrammet Mindreforbruket på de to store prosjektene i Bergensprogrammet utgjør 142 mill. kr, mens det for programområdene var et mindreforbruk på 16 mill. kr. Dette utgjør om lag 14 % for begge postene. På kommunale veier er det et mål å investere for om lag 10 mill. kr/år. I 2012 ble det investert for 7 mill. kr, mens forbruket i 2011 var 12,6 mill.kr, slik at dette jevner seg ut over tid. I vedlagte fagnotat datert og selve Årsmeldingen 2012, beskrives og kommenteres forbruk og oppnådde resultater ytterligere. Fagetaten vurderer det slik at handlingsprogrammet og plan- og byggeprogrammet 2014, på en god måte følger opp de politiske føringer som ligger i bompengesøknad og andre dokumenter. Det pekes på at det særlig innenfor programområdene er en vesentlig vekst i disponible midler (20 %), i forhold til forrige periode. Samtidig pekes på at det likevel er slik at oppstart av flere store, og økonomisk krevende, prosjekter, gir lite handlingsrom for nye tiltak. Med mange store prosjekter, har det derfor vært utfordrende å periodisere forbruket over fire år på en slik måte at en holder seg innenfor de økonomiske rammene for perioden. For å få dette til, har det blant annet vært nødvendig å skyve noe på enkeltprosjekter, slik at en overføres sluttfinansieringen til neste periode. Det gir samtidig fremtidige bindinger som det er viktig å være oppmerksom på. Likevel mener fagetaten at handlingsprogrammet, slik det nå er lagt opp, viser en utstrakt satsing på viktige områder som gang-/sykkel og kollektiv. Utfordringen ligger i stor grad i opprusting i sentrum, der foreslåtte tiltak er kostbare og vanskelig lar seg gjennomføre innenfor planperioden. Når det gjelder årsmeldingen konstaterer fagetaten at det har vært stor aktivitet i Bergensprogrammet i De store prosjektene er i stor grad i rute som planlagt. Etaten registrerer også økt aktivitet på sekkepostene i 2012, og i sum har man her holdt seg til planlagt budsjett. Det har imidlertid vært en dreining av forbruket, der en større andel av midlene er gått til planlegging, spesielt for Bybanen mot nord. Dette var det ikke tatt høyde for i byggeprogrammet, og må ivaretas i handlingsprogrammet for perioden , og byggeprogrammene i årene fremover. Byrådet tiltrer i hovedsak fagetatens vurderinger omkring situasjonen i dag og de neste fire årene. Særlig vil byrådet vise til at økningen i rammene til gang- og sykkelveger til 85 mill. kr som bystyret var opptatt av for byggeprogrammet inneværende år videreføres ved at det for kommende fireårsperiode foreslås 338 mill kr til dette formålet, slik at det ønskede nivået kan opprettholdes. Byrådet vil imidlertid oppfordre til å fremskynde realiseringen av Hjellestadveien, slik at det får en oppstartbevilgning i Nå som reguleringsplanen for veien er vedtatt, skaper dette klare forventninger i bydelen om oppfølging i form av bygging. Gjennom Kommunedelplan for Mildehalvøyen ble utviklingen av flere områder satt på vent gjennom konkrete rekkefølgekrav om opparbeidelse av Hjellestadvegen. I tillegg er dette prosjektet konkret nevnt ved Stortingets behandling i vår. Byrådet vil 6

7 derfor oppfordre til at en skyver ut i tid ett av de øvrige tiltakene i begynnelsen av perioden, slik at en kan komme i gang med prosjektering/ grunnerverv for Hjellestadveien allerede i Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Saken legges fram for bystyret, jfr. bystyresak 183/10 og 217/09. Hordaland fylkesting vedtar handlingsprogram og årlige budsjett for fylkesvegnettet der Bergensprogrammet inngår. I dette tilfellet Handlingsprogram og Plan- og byggeprogram for Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar følgende dokumenter til orientering: 1. Handlingsprogram for perioden Liste over prioriterte tiltak i perioden Plan- og byggeprogram Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 Realiseringen av Hjellestadvegen søkes forsert slik at prosjektering kan startes opp i Dato: 22. oktober 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert Handlingsprogram ( ) Liste over prioriterte tiltak Plan- og byggeprogram 2014 Fagnotat datert om Årsmelding Årsmelding for Bergensprogrammet 2012 se 7

Planprogrammet for Bergensprogrammet inneholder følgende innsatsområder og beløp (alle tall i 1000-kroner):

Planprogrammet for Bergensprogrammet inneholder følgende innsatsområder og beløp (alle tall i 1000-kroner): Dato: 16. desember 2010 Byrådssak /10 Byrådet Bergensprogrammet - plan- og byggeprogram for NIHO SARK-510-200001704-471 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet den 26. juni 2010 handlingsprogram for Bergensprogrammet

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Saksnr.: 200001704-521 Emnekode: ESARK-510

Detaljer

Handlingsprogram ( )

Handlingsprogram ( ) Handlingsprogram (2014-2017) 1 Innhold Handlingsprogram 2014-2017 for Bergensprogrammet (programområdene)... 3 Bakgrunn... 3 Erfaringer fra forrige periode:... 3 Regional transportplan 2013-2024... 3 Plan

Detaljer

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015 29.09.2014 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Hovedprioriteringene i finansierings- og utbyggingsplan for Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget. Med grunnlag i disse prioriteringene er det fylkeskommunen

Detaljer

Plan- og byggeprogram 2014

Plan- og byggeprogram 2014 02.10.2013 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Plan- og byggeprogram for viser forslag til fordeling av midler på plan- og byggeprosjekter i. Forslaget er i samsvar med forutsetningene i handlingsprogrammet,

Detaljer

Plan og byggeprogrammet følger i all hovedsak opp handlingsplaner for det enkelte programområde.

Plan og byggeprogrammet følger i all hovedsak opp handlingsplaner for det enkelte programområde. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-576 Emnekode: ESARK-510 Saksbeh: RHER Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato:

Detaljer

Byrådssak 412/15. Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 ESARK

Byrådssak 412/15. Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 ESARK Byrådssak 412/15 Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 OHST ESARK-510-200001704-575 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram Plan- og byggeprogram 2016 for Bergensprogrammet. Prioriteringer

Detaljer

03.10.2012. Plan- og byggeprogram 2013

03.10.2012. Plan- og byggeprogram 2013 03.10.2012 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Plan- og byggeprogram for viser forslag til fordeling av midler på plan- og byggeprosjekter i. Forslaget er i samsvar med forutsetningene i handlingsprogrammet,

Detaljer

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram Dato: 9. februar 2010 Byrådssak /10 Byrådet Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010, handlingsprogram 2010-2013. MASR SARK-510-200700511-72 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

Byrådssak 412/15. Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 ESARK

Byrådssak 412/15. Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 ESARK Byrådssak 412/15 Bergensprogrammet - Plan- og byggeprogram 2016 OHST ESARK-510-200001704-575 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram Plan- og byggeprogram 2016 for Bergensprogrammet. Prioriteringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-481 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til plan- og byggeprogram 2016 for kommunale veger.

Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til plan- og byggeprogram 2016 for kommunale veger. Byrådssak 416/15 Trafikksikkerhet - Plan- og byggeprogram 2016 for kommunale veger OHST ESARK-5631-201222251-353 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem forslag til plan- og byggeprogram 2016

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Dato: 9. februar 2010

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Dato: 9. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200700511-70 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Byrådssak 381/16. Plan- og byggeprogram 2017 for Bergensprogrammet ESARK

Byrådssak 381/16. Plan- og byggeprogram 2017 for Bergensprogrammet ESARK Byrådssak 381/16 Plan- og byggeprogram 2017 for Bergensprogrammet OHST ESARK-510-200001704-603 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram Plan- og byggeprogram 2017 for Bergensprogrammet. Prioriteringer

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Plan- og byggeprogram 2016

Plan- og byggeprogram 2016 Plan- og byggeprogram 2016 Innledning Stortinget har vedtatt hovedprioriteringene i Bergensprogrammet. Årlige budsjett med plan- og byggeprogram vedtas endelig av fylkestinget i Hordaland, etter forutgående

Detaljer

Byrådssak 1408/09. Dato: 24. november Byrådet. Omklassifisering av offentlige veger i Bergen kommune. SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1408/09. Dato: 24. november Byrådet. Omklassifisering av offentlige veger i Bergen kommune. SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. november 2009 Byrådssak 1408/09 Byrådet Omklassifisering av offentlige veger i Bergen kommune. MBDA SARK-5619-200909013-10 Hva saken gjelder: Forvaltningsreformen som trer i kraft fra 01.01.2010

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 219-08 Emnekode 5621 Arkivsak 200710731 Til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Høring; bruk av overskytende midler etter avvikling av Askøybrua a/s- kommunens

Detaljer

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK Byrådssak 22/14 Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017 MASR ESARK-5631-201222251-273 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak om «Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017»,

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling.

Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. Byrådssak 218/12 Ytrebygda, Gnr. 119 m.fl, planid 62000000. Reguleringsplan for E39/Rv 580 Rådal - Sørås, 2. gangs behandling. NIHO ESARK-5120-201013289-124 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette

Detaljer

Plan- og byggeprogram 2012

Plan- og byggeprogram 2012 Plan- og byggeprogram 2012 1 Innledning Plan- og byggeprogram for 2012 viser forslag til fordeling av tilgjengelige midler på plan- og byggeprosjekter i 2012. I tillegg er Handlingsprogram for 2010-2013

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Februar Planprogram 2007

Februar Planprogram 2007 Februar 2007 Planprogram 2007 Innhold Planprogram Bergensprogrammet 2007... 2 Prosjekter innsendt til formell planbehandling... 3 Oversikt over forslag til nye planprosjekt... 3 Forslag til planprogram

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogram ( )

Vedlegg til handlingsprogram ( ) Vedlegg til handlingsprogram (2014-2017) 1 Innhold Sentrumstiltak... 4 Gang- og sykkeltiltak... 7 Trafikksikkerhetstiltak... 13 Kollektivtiltak... 15 2 3 Sentrumstiltak Når det gjelder trafikkløsninger

Detaljer

Fagnotat Plan- og byggeprogram for trafikksikkerhet kommunale veger 2017

Fagnotat Plan- og byggeprogram for trafikksikkerhet kommunale veger 2017 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten Fagnotat Til: Fra: Seksjon plan og transport v/ Sidsel Daviknes Sørgard Trafikketaten Saksnr.: 201222251-369 Emnekode: ESARK-5631 Saksbeh: SOMI Kopi til: Dato:

Detaljer

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for handlingsprogram

Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for handlingsprogram Bergensprogrammet. Plan- og byggeprogram for 2010. handlingsprogram 2010-2013. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280610 sak 183-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det

Detaljer

Anvendelse av overskuddsmasser fra E39 Os-Bergen og E39/Rv580 Rådalskrysset

Anvendelse av overskuddsmasser fra E39 Os-Bergen og E39/Rv580 Rådalskrysset Byrådssak 1431 /13 Anvendelse av overskuddsmasser fra E39 Os-Bergen og E39/Rv580 Rådalskrysset MASR ESARK-6461-201212956-29 Hva saken gjelder: I denne saken beskrives status for i alt 7 planprosesser for

Detaljer

Februar 2007. Byggeprogram 2007

Februar 2007. Byggeprogram 2007 Februar 2007 Byggeprogram 2007 INNLEDNING BYGGEPROGRAM 2007 2 Gang- og sykkelprosjekter 5 Trafikksikring 6 Kollektivtiltak 7 Planlegging 7 Øvrige riksveger, strekningsvise tiltak 8 Stamveger 8 Fylkesveger

Detaljer

Årsmelding 2005. bergensprogrammet

Årsmelding 2005. bergensprogrammet Årsmelding 2005 bergensprogrammet Mai 2005 Bergensprogrammets 9 hovedmål 1 Trafikkveksten skal dempes 2 Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 3 En større del av trafikkveksten skal over på kollektivtrafikken

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Byrådssak 1080 /17. Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 ESARK

Byrådssak 1080 /17. Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 ESARK Byrådssak 1080 /17 Belønningsordningen - søknad om økte økonomiske rammer for 2017 OHST ESARK-510-201429500-30 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet viser i brev av 24. januar 2017 (vedlegg 1) til

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2013 Innhold Årsmelding 2013... 3 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2013... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 - Byutviklingen skal gi

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /74

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /74 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 10.06.2011 Saksnr.: 200902380/74 Emnekode:

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012

INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN TIL DISPOSISJON - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Saknr. 11/2450-3 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre INVESTERINGSBUDSJETT FYLKESVEGER - PROGRAMPOSTEN "TIL DISPOSISJON" - FORSLAG TIL FORDELING AV MIDLER FOR 2012 Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid

E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid Byrådssak 1397 /13 E16 Arna - Vågsbotn, høring av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid, planid 63120000 NIHO ESARK-5120-201317433-10 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2014-2023) er E16

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

Sykkelveg Møllendalsveien (del II)

Sykkelveg Møllendalsveien (del II) 2016 Sykkelveg Møllendalsveien (del II) Veglys langs GS-rute Kvamsvegen Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2015/2016 Småpudden gang- og sykkelbro

Detaljer

Høring - Utkast til handlingsprogram (2019) for Statens vegvesen

Høring - Utkast til handlingsprogram (2019) for Statens vegvesen Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 264/09 Byrådet Høring - Utkast til handlingsprogram 2010-2013(2019) for Statens vegvesen MASR SARK-5621-200710731-36 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Intern korrespondanse Saksnr.: 200819795-333 Saksbehandler: MASR Emnekode: SARK-5120 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Marte Holm Byråd Lisbeth

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Handlingsprogram Miljøløftet

Handlingsprogram Miljøløftet SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2017/16982-1 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 29.11.2017 Fylkesutvalet 07.12.2017 Fylkestinget 12.12.2017

Detaljer

Byrådssak 1162 /14 ESARK

Byrådssak 1162 /14 ESARK Byrådssak 1162 /14 Fyllingsdalen, Gnr. 22, 23 Fv540, del av Hjalmar Brantings vei og Folke Bernadottes vei, strekningen Skarphaugen - Ørnahaugen. Etablering av hovedrute for sykkel, kollektivfelt, samt

Detaljer

Bergensprogrammet i samfunnet

Bergensprogrammet i samfunnet ÅRSMELDING 2014 Bergensprogrammet i samfunnet Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er vedtatt av Stortinget. I perioden 2002-2014 er det investert for vel 13 milliarder kroner i samferdselsprosjekter

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID

Strømmen. Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? KONTAKTER / ANSVARLIGE INFO OM ARBEID Hvordan blir kjøremønster i byggeperioden? INFO OM ARBEID Informasjonsansvarlig Stengte veier i hele anleggsperioden: Jonas Lies vei stenges permanent for utkjøring til Fjøsangerveien før oppstart av byggearbeidene.

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling OHST ESARK

Byrådsavdeling for byutvikling OHST ESARK Dato: 19.12.16 Administrativ sak Områderegulering for Laksevåg, gnr. 123 bnr. 271 m.fl. Rv. 555 Storavatnet. Ny kollektivterminal og grønnstruktur. Arealplan-ID 64550000. Oppstart av planarbeid Byrådsavdeling

Detaljer

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes Bergensprogrammet Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak samferdselsdirektør Ove Foldnes Målene i Bergensprogrammet (2002-2015) trafikkveksten skal dempes byutviklingen skal gi

Detaljer

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland. Utvidelse av planområdet. Innarbeiding av framtidig løsning for Flyplassvegen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 26.2.2013 Saksnr.: 200908907/170 Emnekode:

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg

Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Klima, miljø og byutvikling Byråd Filip Rygg Etat for plan og geodata Ansvar for overordnet areal- og transportplanlegging, offentlige planer og utredninger, sykkel og bybane, kartdatabaser, planregister,

Detaljer

Byrådssak /16. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen- orientering om planarbeidet ESARK

Byrådssak /16. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen- orientering om planarbeidet ESARK Byrådssak /16 Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen- orientering om planarbeidet MASR ESARK-5120-201423440-91 Hva saken gjelder: Byrådet vil med dette orientere om status for planarbeidet for Bybanen fra

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 021210 sak 568-10 og avga følgende innstilling: 1. Sykkelsatsingen representerer

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Reguleringsplan for Årstad, gnr.. 13 bnr. 355, Storetveitvegen, sykkelanlegg.

Reguleringsplan for Årstad, gnr.. 13 bnr. 355, Storetveitvegen, sykkelanlegg. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 24.04.2013 Saksnr.: 201315266/2 Emnekode:

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelekspressveg i Kristiansand kommune. - Høystandard gang- og sykkelveg

Handlingsplan for Sykkelekspressveg i Kristiansand kommune. - Høystandard gang- og sykkelveg Handlingsplan for Sykkelekspressveg i Kristiansand kommune - Høystandard gang- og sykkelveg Dato: 18.12.2014 Rev. 06.02.2015 Innholdsfortegnelse Innledning:... 3 Status på sykkelekspressvegen... 3 Fremdrift

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Dato: 11. oktober 2010 Byrådssak 528/10 Byrådet Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 NIHO SARK-7112-200806629-142 Hva saken gjelder: Sykkelstrategi for Bergen 2010 2019 ble

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Dato: April 2008. Årsmelding 2007. bilde

Dato: April 2008. Årsmelding 2007. bilde Dato: April 2008 Årsmelding 2007 bilde Årsmelding 2007 Vaskerelven Foto: Cecilie Bakke Johannessen Forside: Åpning av Vestre Torggate Foto: Cecilie Bakke Johannessen Innhold Bergensprogrammets 9 hovedmål...

Detaljer

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster...

Inntekter og utgifter... Forbruk 2012... Forbruk fordelt på enkelte poster... ÅRSMELDING 2012 Innhold Årsmelding 2012... 3 10-års jubileum... 4 Bergensprogrammets ni hovedmål... Oppsummering av status for målene i perioden, medregnet 2012... 1 - Trafikkveksten skal dempes... 2 -

Detaljer

Byutviklingskomiteen Innstillinger og innkomne forslag

Byutviklingskomiteen Innstillinger og innkomne forslag Byutviklingskomiteen 2.6.2016. Innstillinger og innkomne forslag Opprettet 2.6.2016 kl. 17.40 PS 37/16 Gåstrategi for Trondheim Forlag til innstilling: Bystyret vedtar forslag til gåstrategi for Trondheim.

Detaljer

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/191-7. Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/191-7 Ark.nr. N02 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at eventuelle overskridelser i forbindelse

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Plan- og byggeprogram 2017

Plan- og byggeprogram 2017 11.10.2016 Plan- og byggeprogram 2017 1 Innledning Stortinget har vedtatt hovedprioriteringene i Bergensprogrammet. Årlige budsjett med plan- og byggeprogram vedtas endelig av fylkestinget i Hordaland,

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /29

Fagnotat Saksnr.: /29 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.10.2010 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Handlingsplan Trafikksikkerhet

Handlingsplan Trafikksikkerhet Handlingsplan Trafikksikkerhet 2014-2017 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 040914 sak 182-14 og avga følgende innstilling: 1. Handlingsplan for Trafikksikkerhet 2014-2017 for kommunale

Detaljer

Behandling av offentlige planer. Mette Svanes Etat for plan og geodata

Behandling av offentlige planer. Mette Svanes Etat for plan og geodata Behandling av offentlige planer Mette Svanes Etat for plan og geodata Plantyper Kommuneplanens arealdel (KPA), - gjelder for hele kommunen Kommunedelplaner (KDP), kan utarbeides for område eller tema

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

9.2.2010 PLAN- OG BYGGEPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

9.2.2010 PLAN- OG BYGGEPROGRAM 2010 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 9.2. PLAN- OG BYGGEPROGRAM HANDLINGSPROGRAM -2013 Innledning I dette dokumentet er plan- og byggeprogrammet for, samt forslag til handlingsprogram for perioden -2013, slått sammen til ett dokument. Dokumentet

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 21.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.45 18.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år

Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Bergensprogrammet hvordan var det mulig? Edel Eikeseth Leder for Bergensprogrammets styringsgruppe gjennom 10 år Starten Hva er Bergensprogrammet? Svare på bysamfunnets miljø- og transportutfordringer

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Årsmelding 2010 10.05. 2011. Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune

Årsmelding 2010 10.05. 2011. Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune Årsmelding 2010 10.05. 2011 Foto: Lujza Olsen/Bergen kommune 2 Årsmelding 2010 Innhold Årsmelding 2010 3 Bergensprogrammets ni hovedmål 4 Sammendrag 5 Organisering 2010 7 Forvaltningsendringer 8 Etatenes

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Oppstart av kommunedelplan (plan ) og høring av planprogram

Kollektivsystemet fra Bergen sentrum til Bergen vest. Oppstart av kommunedelplan (plan ) og høring av planprogram BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Saksnr.: 201427487/1 Emnekode: ESARK-5120

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014

Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanen: Hvor står prosessen nå? Filip Rygg (KrF) Byråd for klima, miljø og byutvikling Bergen Næringsråd 29.januar 2014 Bybanenett vedtatt 2010 Bybanen skal være ryggraden i Bergens fremtidige kollektivsystem

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer