FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM"

Transkript

1 NR 20.J ni 1 99 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

2 Ja nå går vi atter en sommer i møte, et nytt skoleår er over, og forberedelsene til et nytt er allerede i gang. Vi har startet forberedelsene på Beitostølen helsesportsenter, der vi skal være i 3 uker. Vi prøver å finne noen fritidsaktiviteter som kan passe for Magnus. Det er ikke så lett å finne noe som passer fordi konsentrasjonen og interessen er så som så. Ridning og svømming er det som frister mest, bortsett fra musikk og tv. I skrivende stund har vi 2 uker igjen så det blir spennende om vi får noe ut av turen og lærdommen. Det årlige treffet blir på Solastranden, i år som i fjor. 30/7 1/8. Hjertelig Velkommen til de som melder seg på. Vi har fått avsatt 2 uker på Frambu neste år. Arsplanen står bak i avisen, ukene 6 og 7 er våre uker. Det er 99% sikkert at det er riktig, endelig bekreftelse skjer på brukermøte en gang i september.påmeldingsskjema kommer i neste RTS-post. Vi savner noen ord fra leserne, redaksjonen er mottakelig for alt, besteforeldre tanter og onkler er hjertelig velkomne med innlegg. Det behøver ikke være en doktoravhandling, et lite notat med et lite bilde er nok. God sommer Ole arne Kristiansen

3 , KENNETH Kenneth har blitt stor gult na, han har nettopp fylt I~ år. Han kommuniserer nesten utelukkende med tegn og kroppsspråk. Han har nå regynt med data på skolen, det. Oere av programmene ~ans er basert p:1 tegn. Progr.munet ~D:lglig språk" printer b:'ide tcgnforklanng og tekst nat h:m sbivcr. Se eksempel:?,j -- ~) - "f ~'-. ~, ~ ~ I' ~ ~ /?J Nå er det april og var På denne målen lætcr han oodc tegnet og ordbildct. Eller dette prinsippet hm skolen sammen med Østcrlidc habilitering. bygget opp en samtalclx>k som han kan bruke sammen med andre som ikke kan tegn. Den cr inndelt i grupper etter en fargek:ode for verb, ting, personer os\'. Slik kan han peke på de ordene han trenger for å formidle seg lil andre. Forclopig bruker han den ikke sil mye, fordi det er lin tungvint og han har ikke helt forn ti fordelen med den ennå, fordi han slort sett er sammen med cuer i nærheten av kjente som fo~r ham. eller kan tolke for han, men tanken er at han skal ha Iren å bruke den til han blir storre og da vil trenge den mer. På fotiden driver Kenneth med ridning. Han har gått på vanlig rideskole i flere k Han er glad i hestene og liker dette godt. Nl falger han ct kurs i handic3pridning med f)siotcrapeut som instruktor. Foruten at mm koser seg. er det veldig fin mosjon for ham God trening for ryggen og balansen. EUcrs har han støttekontakt cn kveld i uken. Den blir brukt i s\'ommcb:1sscngct. Dettc gleder han seg like mye til hver gang. Han har ogsa blitt veldig flink til å gå tur. Han er også glad i rolige aktivltetct. sltk som dataspill, kassett/cd spiller, boker, puslespill og TV. Vi har a,'l:lstning cn helg pr. mlncd. Da er han i privat hjem hos min søster". Dettc fungerer veldig bm Kenneth har han tannrcgujcnng. De begynte med seue bo)jc pd innsiden a' tennene for å utvide kjc\'cn. P5 den nuten ble det pbss til a1!e tennene og han slapp 3. trekke noen. P5 grunn av faren for Ol)'e hull. da det var vanskelig med skikkelig. reuhold.,ar regulerio&eo pl lill kortere tid cnn normalt Reguleringen ble foretatt i samarbeid med Taka senteret i Oslo Vi er godt fornoyd med resultalet.

4 Kenneth har også tau seg briller nå. Vi var redd for problemer med' f3 han til å bruke dem. men det har gån over all forventning. Han merker selv den store forbedringen av syjlct og \'il ikke gå uten.. Kenneth er velsignet med god helse og er sjelden syk. Han har migrene der anfallene utloscs a\ enkelte matvarer. slik som ost. sjokolade osv. Han har også intoleranse for melkeprodukter. der han f?lr problemer med m.:lgen, men hvis vi er forsiktige med hva han spiser unngar \'i mye 3\ ubehagelighetene llicu delte. Kenneth er en blid og glad gutt og på gode dager ser vi ganske lyst på fremtiden for ham. Hilsen Marilog Jan

5

6 Frambu er en møteplass for barn, ungdom og voksne med sjeldne funksjonshemninger, og deres familier. Trodde du at Frambu var et vanllq sykehus? Nei, Frambu pr et senter som tar I mot barn, unge og voks ne med en sjelden funksjonshemning, og deres familier, og som har som sin viktigste oppgave et gi infonnasjon om de sjeldne funksjonshemningene. Frambu ligger dessuten ute i skogen og har egen bamehage og skole. Kommer du pa besøk til oss pa Frambu kan du ha med deg bade foreldre og søsken (Dette gjelder ikke under helseleir om sommeren). Pa Frambu faf du møte mange andre barn med samme sjelden funksjonshemning som deg selv. Kanskje kan du fa noen nye venner? Ved Frambu skole og barnehage er det mange lærere og miljøarbeidere. De hjelper deg å lære mer om din egen eller dine søskens sjeldne funksjonshemning. Her kan du "Se der er det noen som ser ut akkurat som meg» JentE' pa Frambu, co. 4 ar. ogsa fa følge ukeplanen fra hjem meskolen. I Frambu skole og bar nehage finner de dessuten pa mye rart. For eksempel kan du fa spille dukketeater. Du kan ogsa fa lære mer om data og leke i svømme bassenget hver dag. På Frambu finnes det mange ulike fritidsaktiviteter. Pa sommeren arrangeres det blant annet kanoturer og på vinteren hender det at flere lar prøve hest og slede. Frambu har dyktige fritidskonsulen ter som vil hjelpe deg med de ulike aktivitetene. Hva med bytur til Oslo, klatring utendørs og overnatting i gapahauk. Eller hva med rulle'itoldans? "Pa Frambu har jeg fatt være med pa ting jeg aldri har gjort tidligere» - Jente om Frambu. co 10 or

7 Frambu er etla1ldsdekkende informasjolls- og kompewnsesenterfor barn, IIl/ge og \'oksne med III\Ialgte sjeldnefunksjollshemninger, ogfor deres familier. Frambu består av Stiftelsen FramblI og Fmmbll bamehage og skole. Semeret arbeiderfor (i fremme mestri1lg hos den enkelte med en sjelden tilstand og hans/het/lies familie, og for li sryrke kompetallsen hos fagpersoner lokalt og sentralt. Redaktøren FRAMBUdet frnm'itår i ny dr::l.kt. Fm å være et temabl3d har vi i \'inler omsk;]pt det til et ~nt meldings-iinformasjonsbrev_ Bakgrunnen for endringen ligger f(le'~t og fremst i vårt ønske om å vekdegge Frambus identitet som informasjon.ssenter. Med prioritet på korte og relevante meldinger om hva som rører seg på og omkring Frambu. håper vi å nå et større publikum. Vi håper også å komme i tettere dialog med våre brukere. Hva ønsker dere å vite om oss? Vi oppfordrer herved både barn, ungdom og voksne. saml fagpersoner, lil å komme med tips og meldinger som kan være relevante i vårt informasjonsbrev. Dette er en utfordring til våre lesere i året Redaksjonen i FRAMBUdet tar mål av seg til å utgi informa.sjon"brevet tre ganger årlig: rundl jul. pi..ke og på hosten. Nesle nummer kommer rundt I. september Tip" oss via e-post på adressen: Vi på Frambu ønsker god lesing - og god sommer! Mene Siri 8rønmo Infonnasjonskonsulent Ny Frambu-web._ =-..-.:.=:..-:-:..-:.;".~-:t:'-::-=:-:'="'''= '''- _.._--_.._ Familien Ifokus F. Ioø _..._ N IIIj _NOj h '._1"'_ F... ~ Of l",i410ni4 F.o",~. ~Ihl.dkj Ho '" _.,.. lo. holo D ",._ 11"1'_ WJI I HI'!"j,IMtil'hl!.'!~i.!iHi"i.I.I Ø i1,..!,i. ~1"'------Tl----C"rrfJJ,,,~... =.=-=.c---~.----,.1 Fmmbu la ut ~ine nye nettsider I. februar pl adressen: hrrp:/1\1'1\'1\lmll,bu.ilu Diagnoselx',kri\eb.ene er foibatl under utarbeidelse. Disse,il bli lagt ut fonlopende og med mll om ferdigstillelse i ropet av mai Tilbud om lret~ infonna~jonsoppholdog drens fagseminarer er imidknid allerede oppdaterte og lagt ul i sin helhet. 'yn pl Frambu, neusider er al vi har lagt ut utfyllende seminarbeskri\elser med e-p(nadresse lil \lr seminarkoordinator. Dette h.1per,i kan imotekomme deler a, seminardcltakeme~ infonna.,jon~behov. Vi haper 02'''' al del ~<ln gi okt dialog mellom dellakere og seminarans,arlige. og effekli,i,cre,oknadsprosessen. Egne soknadsskjema lil fag'l:minan:ne,il bli IJgt ut pa egen,ide ilopel a\,ommeren. Brukere a\ Frarnbu, nye nettsider har ::lllerede anledning lil ~ be 0111 :-,oj...n;.lds,kjcmil til fagseminarer og inforrlhl5jonsopphoid på Frambu over llenel men dette må skje via e-po~t. informa,jon'lllaleriell ved hen,endel,e p.' i'-po'c V:ire brukere kan og...:' få til~endl

8 Nytt informasjonsmateriell: Frumbu... nye Små..krift...cric: Nr. I JJmter med Rett.~.r/l(Jromfra :SÅofealJer og oppowr. Inntrykk fra ct familieopphold pa Frambu. Av Greie Hummelvoll. psykolog på Framhu. På v:1re nellsider har vi ellers lagl ut sentrale adresser til våre diagnosegruppers foreninger og lagt linker til våre sentrale samarbeidspartnere. Vi har dessuten fått en egen nyhetsside. Her vil du finne nyheter både fra Frambu og miljoet omkring. Gode nettsider krever slik. som vårt nye informasjonsbrev. dialog med våre lesere og brukere. Informasjonsseksjonen på Framhu håper dere tar kontakt om det er noe som er uklan. har spørsmål eller kommentarer. Send oss post på adressen: Vi ønsker dere lykke til med surfingen på vår nye Frambu-web! Nr. 1)lenla med TIlmer.".H/drom ; barne/lage og skole. Av Anne-Kin Pfi"ler og Torill Mclfald. hhv. spesialpedagog og datapedagog i Frarnbu barnehage og skole. Nr. 3) Bdnl med Rubinstein TtJyiJi'lyndrom i b(lnl~/wg~ OK saofe. Et tille!!!! til frambu-brosjyrcn Rubinstcin-Taybi..yndrom. Av Christian Aashamar og Ruth Aancrud. hhv. rektor og spesialpedagog i Frambu barnehage og..kole. Nr. 4) Epidemw'-nis bl/flo.m. Fotter plaket lh' smerter, sår og blemmer. Av Siri Gunne.s. fysioterapistudent i turnustjeneste på Frambu. Nr. 5) Bammed Ehler Danlvs syndrom i hamehake og skole. Av Wenche Laumann. spesialpedagog i Frambu barnehage og skole. Øn..ker du å få lilsendt en eller nere nummer av Små-skriftserien. ta kontakt med informa.sjon...seksjonen på Frambu på telefon: eller send o...s forcspøn:1 på e-pa..t: N.B: Ny Frambukatalog fot år et under produksjon og vil bli utgitt ca. I. september Ny seminarkatalog for høsten 1999 vil bli utgitt ca. 15. juni. Prosjektnytt : Nettverk; tre generasjoner Frambu har i samarbeid med Handikappede bams foreldreforening (HBF) utarbeidet el prosjekt kalt Neltverk i tre generasjoner. Prosjektet ble stanel opp i august og har som utgangspunkt å bidra med kunnskap om besteforeldrenes betydning i familier med handikappede barn. og fremme engasjement for nettverksbygging i disse familiene. Prosjektet har også som et av sine formål å skape grunnlag for diskusjon om hvorvidt foreldre kan forvente at besteforeldre kan være ressurspersoner, og på hvilke måter de kan være det. Prosjektet munner ut i et temahefte med portrettintervjuer av sju besteforeldre og en fagrapport, begge skrevet av cand.philol. Lillian Halvorsen. I fagrapporten beskriver Halvorsen nærmere de prosesser som fremmer. og de som hindrcr, deltagelse fra besteforcldre. Dette gjør hun ved hjelp av et stort incervjumateriale. Halvorsen har intervjuct ni foreldre. samt seks besteforeldre, om deres forvemninger til og erfaringer fra besteforeldrerollen. Forelopig preger disse betraktningene analysen: Besteforeldre oppleves SOIll, og opplever seg selv som, en ressurs dersom de deltar aktivt i barncbarnas hverdag - som å passe på et krevende barn. passe barnet over tid. eventuelt være tilstede sammen med foreldrene på sykehus eller i møte med fagpersonell. Besteforeldre oppleves likevel forst og fremst som en ressurs dersom de er mnke til å gi emosjonell stotte: dvs. bekrefter foreldrenes erfaringer og reaksjoner, lyner og gir gode råd med utgangspunkt i respekt for foreldrenes følelser. Besteforeldre som bor langt unna og er forbindret fra å delta aktivt. kan derfor ogsa oppfattes som en ressurs. Også telefonsamtaler kan gi emosjonell stolle. Problemet i mange familier. og mellom generasjoner. er ofte manglende nærbet og forståelse for den andre generasjonens hverdag og situasjon. Foreldre med et funksjonshemmet barn er heller ikke alltid like mnke til å tydeliggjore sine behov overfor egne foreldre. eller til å informere besteforeldrene lilstrekkelig om barnebarnets diagnose. Kanskje ønsker heller ikke alle besle-

9 foreldre å passe sine barnebarn, verken de funksjonshemmede eller deres søsken. Det er likevel ingenting som sier at ikke besteforeldre kan være en ressurs på andre oltlj"åder. Fascinerende er historien om bestefaren som var en kløpper til å skaffe seg informasjon om siu barnebarns sjeldne diagnose. Dette var til glede både for han selv og barnets bestemor - og ikke minst for hans dauer og svigersønn som hadde nok med å få hverdagens timekabal til :\ gå opp. Nå...surfe~ bestefar på Internett! Prosjektkonsulenr Lillian Hah'orsen kim kontaktes på tlf eller ptj e-postadressen: Nordisk samarbeidsprosjekt februar hadde Frambu besøk fra Agrenska i Sverige og fra Center for Små Handicapgrupper i Århus som begge arbeider med sjeldne funksjonshemninger. Bespksansvarlig var Frambu barnehage og skole, som har etabien kontakt. skapt nem'erk og f3n sau en del rammer for el nordisk samarbeid m.h.t. sosialmedisinske og -pedagogiske problemstillinger. Under det nordiske samarbeidsmøtet på Frambu inngikk flere fagpersoner på Frambu avtale med fagpersoner fra Ågrenska. Felles tema av inleresse er for eksempel «SØsken til funksjonshemmede., «datapedagogilli, «kommunikasjon. og «rådgivning til hjelpeapparatet>. Et mål er å gå sammen og produsere infonnasjonsmatriell til beste for våre brukere. Nyttig å vite: Frambu godkjent av Helsetilsynet som senter for hele familien! Det betyr al de lokale trygdekontorene vil dekke reisemgifter og gi sykepenger til flere i en familie som ønsker å reise pj infonllasjonsopphold pd FramblI også søsken! Frambu har dessuten fdtt avklart at reiselltgifter tilyrkesaktii'e omsorgspersoner - somfeks. be~ teforeldre og ekrefef/er ril voksne med lliagnose - får sykemelding og opplæringspenger/sykepenger pj. linje medfunksjonshemmede. Alt i alt belyr derte at Frambu kan gjore sitt tilbud mer tilgjengelig overfor sine bmkere og deres familier. Ny Etat Fra I. januar 1999 ble en ny Etat for rddssekreterimer og enkelte andre helsefaglige oppgaver etablert under Sosial- og helsedepartementet. Etaten er den nye koordinerende enhet for de landsdekkende lilbud for sjeldne fimksjonshemningu. Etaten skal samordne l'irksomheten mellom kompetansesentrene Frambu, Smågruppesente"t l'ed Rikshospitaler(SSSSJ, Trenings- og rådgil'ningssenreret l'ed Sunnaas sykeluu(trsj. TAKOsenterel og Insrillltt for blødere. Ny opplæringslov Kirke-, undervisnings- og forskningsdepanementet mrslu om ny lov om gnmnskolen og videregdende opplæringfra I. augllst Loven vil regulere spesialundervisningen for førskolebarn, barn og unge i gnmnskole, videregåemle skole og ungdom ifagopplæring og voksne. Den nye opplæringsloven stiller nye krat' lil hele skoleverket, spesielt kan nevnes: økt krav til individuell opplæringsplan(iopj, økt krav til tilpasset arbeidsplass for elevene, krav til bedre fraværsreglemenr for elever med kroniske lidelser (spesielt med tanke på den videregdende skolen) og økt krav til rådgivning spesielt i forhold til videregdende skole og yrkesvalg. Er det noen som ønsker flere opplysninger om den nye opplæringsloven, ta kontakt med rektor i Frambu barnehage og skole. Christian Aashamar. Rektor kan nås på tlf: eller på e-posladressen:

10 Det nytter En familie med en sønn med en av Frambus diagnoser. søkte glitlen inn i kommullens barnehage pil fiill tid. Familien fikk barnehageplass, men fordi gutten trengle en ekstra assistent ble det for dyrt mente kommunen og gav[amilien bart! 50%. dl'5. halv barnellageplass. Siden man; dentle konununen Iikew!1 mdtte betalefor hel p/ass. miltte foreldrene ta utgiftene med full barnehageplass. Saken ble kjaget inn for kommunen, mtn ikke imøtekommet. Familien rddfone seg da med Frombu,jikk kon/aktet advokat og meldte saken inn for sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen slo fast at ndr kommunen reduserer et barnehagetilbud. kall ikke kommune/l krew' betaling for mer enn det tilbudet kommunen/aktisk gir. Saken tok fire år fra den ble stantt til den ble bragt i mål. Den viser likevel at det n}1ler å si fra! Frambu vil minne foreldre om at de fleste med hus- og hjemforsikring også har en reltshjelpsforsikring. dvs. at det kan innrømmes fri advokathjelp i saker som inkluderer deres barn. Sjekk forsikringsavtalene! Tilbud om informasjonsopphold på Frambu høsten 1999 Dato Informasjonsopphold Och.,kcrc Søknadsfrist Genitale anomalier Bam/foreldre ungdom 0.2 yoksne Muskelsvkdommer Bam/foreldre. unodom ot!' voksne Tuberos sklerose Bam/foreldre unljdom 09 voksne Analatresi Barn/foreldre. unodom ot!' voksne Revmatiske sykdommer hos barn Barn 0-16 år Ol.! deres foreldre RVlJlJmarrrsbrokk Barn 0-16 år 0.2 deres foreldre Fremmedspråkli.2e mldiagnose* Barn/foreldre unt!'dom Ol.! voksne AD'>:elman svndrom Barn Ol! deres foreldre Nevrofibromatose Bam/foreldre. ungdom og voksne I uke 45 skal Frambu som et ledd i et prosjekt gi informasjonsopphold til fremmedspråklige innvandrerfamilier med funksjonshemmede barn. Målet er todelt: å samle familier som ikke behersker norsk godt nok til å kunne delta på vanlige informasjonsopphold og gi dem et tilbud på lik linje med norske familier å gi fagpersoner mulighel lil okt kunnskap om gruppen Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe bestående av interne og ekslerne fagpersoner som skal planlegge informasjonsoppholdet. Det er beslemt at det skal gis tilbud til 10 språkgrupper - de med kurdisk elter punjab som morsmål. Det er videre planlagt oppfølging av prosjektet i år 2000 med workshop og et to-ukers familieopphold. Språkgrupper for familioppholdet i 2000 er ikke bestemt. Velkommen til infonnasjonsopphold på Frambu! Frambu Sandbakkveien 18 14O-l SIGGERUD ni E-post: Neste utgivelse av FRAMBUdet kommer ca. 1. september 1999

11 SEMINAR Prader Willi syndrom « Williams syndrom « Rubinstein-Taybi syndrom « Phenylketonuri « SEMINAR Rett syndrom « Blødersykdommer « SEMINAR Nevrofibromatose (un dom) Muskelsykdommer « Ichthyose « Cystisk fibrose « SEMINAR Muskels kdommer (ungdom) Leir « Leir « Leir « Huntingtons sykdom « SEMINAR R mar sbrokk « Nevrofibromatose I von Hippel-Undaus syndrom « MObius s ndram Hvite uker « Fra ilt x syndrom « SEMINAR «Innvandrerbak runn» « Epidermolysis bullosa Craniofaciale misdannelser og overvekstsyndromer « SEMINAR EKSTERN/INTERN INTERNSEMINAR

12 KENNETH ~enneth er elev,ved ATO avdelingen ved Orstad skole i Klepp kommune. Det er for tiden 6 e ever ved avdeimgen. Kenneth går i 7. klasse og er delvis imegren i klassen sin ca 10 f. u.ka; D~.rneste av undervisningen foregår på ATD, individuelt eller i grupper Kenneth ~:r I ~I.~ IOdlvlduel,le lær,eplan." J:Ian har væn elev denne skolen siden han begynte j'første klasse l en. skolen Ikke ~I~ger I h~emm~miljøet, kommer han til oss i drosje. ATD gir også en. kombinert skole/fntldsordmng, slik at etter skoletid er det fritidstilbud fram til kl På skolen er Kenneth stort sett en positiv gutt, lett å motivere for det meste til tross for at han har store språkproblemer. Manglende talespråk gjør at det meste av kommunikasjonen foregår ved håndtegn, kroppsspråk og mimikk. l visse sammenhenger kan han bruke stemmen sin lin I oktober -97 var Kenneth til tverrfaglig utredning ved Barnehabiliteringen 0sterlide. Målsettingen har vært å bidra til vurdering av hans kognitive funksjonsnivå, samt finne fram til gode alternative kommunikasjonsformer for han. Det antas at han har en sentralvanske med å utvikle tale eller har en nedsatt funksjon lokalt i taleorganet. Kommunikasjon blir derfor satsningsområde for Kenneth framover. Vi vil da bruke tegnspråk, håndtegn sammen med ord.. Som hjelpemiddel i dette arbeidet vil vi bruke dataprogrammet "Daglig språk".

13 "."..,..... I kjasse 7A ved Ofstad skole er Kenneth med i forming, musikk og norsk. Den faglige avstanden er etter hven blitt så stor at det er vanskelig for Kenneth å få noe faglig utbytte av undervisningen. I norsk har han siu eget opplegg. I forming og musikk prøver vi å f.elge klassens opplegg ved å tilrettelegge oppgavene for han så godt som mulig. Kenneth er utrolig stolt av produktene sine og elsker å være i sløyden. Han har alltid med seg sin egen lærer, for han trenger mye hjelp og støtte. De andre elevene tar godt imot Kenneth, er vant med hans tilstedeværelse. Det sosiale samspill med elevene i klassen er heller lite. Det er likevel viktig å være til stede og være synlig i skolemiljøet både ute og inne. Kenneth liker godt å leke alene eller være tilskuer til ting som skjer. Til sammen vil all erfaring og samhandling med andre være med å styrke hans sosiale kompetanse. Det er en utfordrende jobb å være hovedlærer til Kenneth. Man må i stor grad utnytte hans interesser og sterke sider i læringsprosessen. Forandringer skjer ikke så fort, men det er likevel et spennende og engasjerende arbeid. For ATO Karin Grønmo Bjørnsen

14 Hovedvekten i undervisningen for Kenneth er lagt på leseopplæring og evnen til kommunikasjon via tegn og tale. For å styrke kommunikasjonen legger vi vekt på samtaletrening. Vi bruker en samtalebok hvor vi tegner og skriver begivenheter og dagligdagse ting han har vært med på. Han har godt urbytte av visuell støtte i læringssituasjonen. Ellers må han oppmuntres til å bruke tegn og er avhengig av at andre kan tegn for å fremme læreprosessen. Beker er noe Kenneth er svært glad i og liker godt å bli lest for. Det er en god innfallsvinkel til videre læring. I leseopplæringen har vi gjort mye bruk av ordbildemetoden i kombinasjon med lydering. Han har bl. a. brukt boka "Jeg lærer å lese" (1. 0. Andersen) log 2. Ener hven har han lært mange ordbilder. Han kan lese små setninger sammenhengende og viser da med tegn hva han leser. Setningene kan bestå av 5-10 læne ord, bare ikke ordene blir på mer enn en til to stavelser. Kenneth er veldig kjekk å jobbe med og har hatt framgang i leseferdighetene. Vi bruker også datamaskin til å trene på ordbilder og til å lære å skrive på tastatur. På ATO har Kenneth noen enetimer, men mye av undervisningen foregår i grupper sammen med de andre elevene. Dette for å fremme språkforståelsen og styrke den sosiale delen. Vi har egen musikkgruppe, grupper med lek, spill og lesegruppe. Kenneth er svært aktiv i musikken, klapper rytmen, kan gjeme dirigere litt og ser ut til å kose seg. Av og til kan han bruke stemmen sin litt. Gruppen reiser og bader en gang i uken i varmtvannsbasseng. det liker han ekstra godt. Han klarer seg fint i vannet og "svømmer" på sin måte. Dette skoleåret har vi prøvd oss en del med tema/prosjektarbeid etter L 97. Elevene arbeider med et kjent, begrenset emne på et svært enkelt nivå. (eks. dyr, årstider, sansene). Hensikten er å gi barna erfaringer og opplevelser som kan gi forståelse av helheter og sammenhenger. Selv om funksjonsnivået hos de enkelte elevene i gruppen er svært forskjellig, har vi til nå gode erfaringer. Som innfallsvinkler bruker vi norsk, forming, musikk og heimkunnskap. Vi drar på utflukter, bruker naturen og ikke minst at elevene får utvikle relasjoner seg imellom.

15 I FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Stiftet 14 juni 1990 på Frambu Helsesenter ' ø Ole Arne kristiansen Haresvingen Vestfossen Tlf Bjørg Røe Bjørndalsskogen Loddefjord Tlf fAS'.U" Marit Smith Jacobsen KongIevn Kleppe Tlf VAaAMAII,., Sigbjørn Løvås Anton Brøggersgt 4041 Hafrsfjord Tlf ,...,., Ola Røren Bjørnsonsvn, Narvik Tlf s.,u.en..., Oddvar Wersland IWlUIUOUM, Knut Rogstad Maiblomveien 2 Kildeveien Stavanger 0590 Oslo Tlf Tlf Postadresse: kongleveien Kleppe =-

16

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

FRAMBU - Senter for sjeldne funksjonshemninger

FRAMBU - Senter for sjeldne funksjonshemninger FRAMBU - Senter for sjeldne funksjonshemninger Frambu er et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for barn, unge og voksne med en sjelden diagnose og deres familier. Senteret arbeider for å fremme

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hva gjør Frambu? Frambu

Hva gjør Frambu? Frambu Hva gjør Frambu? Frambu tilbyr kurs og lokal veiledning til barn, unge og voksne med en av de sjeldne og lite kjente diagnosene som er listet opp bak i denne brosjyren. Tilbudet gjelder også for pårørende,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Søknadsskjema 2015 Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Sett kryss hvis du søker på én bestemt leir. Prioriter med tall dersom du har flere alternativer. Leir 1 23.06-03.07 Alder:

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har gledet oss til å møte igjen dere som har vært på ferie, og til å bli kjent med dere som er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Frambu, senter for sjeldne funksonshemninger Sandbakkveien 18 1404 Siggerud Frambu 4.1. 2006 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Tema: Den levende skogen Spurvene OKTOBER 2016 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Uke nr 40 (3-7.10) Mandag Tirsdag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK NOVEMBER 2015 Hei Først og fremst vil vi begynne med å ønske Marte velkommen som det 14. og yngste barnet vi har på avdelingen. Hun begynte nå i november, og vi gleder oss til å

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

En spesiell barnehage

En spesiell barnehage En spesiell barnehage Tekst og foto: Sølvi Linde Oslo er på sitt vakreste når jeg på besøker til Mølleplassen Spesialbarnehage. Det er høst, gule blader på trærne, sol og høy klar himmel. Jeg blir mottatt

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser Sjelden, jeg? Ungdomsmedisinsk konferanse 2008 Birgitte Bjerkely Sykepleier, rådgiver, Rikshospitalet Hva er en sjelden medisinsk tilstand? Hvis en medisinsk tilstand forekommer hos færre enn 1/10 000

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2011 Hei alle sammen! Nå er vi i gang med barnehageåret 2011/2012 og det er mye nytt og annerledes på Sverdet. Ny barnegruppe, nytt voksenteam og nye prosjekter å

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål L er 5 år, gått i barnehagen siste år Situasjonsbeskrivelse Hvem er til stede? Hvor skjer det? Hva leses/fortelles? Hvordan

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE Velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til J., N., A., S. og H., som begynner på Rødstrupene denne måneden. Velkommen til S. og T.som begynner på Grønnfinkene.

Detaljer

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Barnets navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Barnehagens navn: Målet er å få til gode samtaler, der barnehage og foreldre er likeverdige parter som skal informeres

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan)

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) AVDELINGENS FOKUS : Personalet på Blåklokkene har barnet i fokus,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium. Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Williams syndrom - Et vakkert mysterium Prosjektnr: 2015/RB16452 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for Williams Syndrom Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. Base 2 Vår/Sommer Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. Base 2 Vår/Sommer Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog Base 2 Vår/Sommer 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vår! Våren nærmer seg og vi har varmere temperaturer i møte. Vi tenker å ønske våren velkommen med nye kurs på MAKS. Vi fortsetter

Detaljer