FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM"

Transkript

1 NR 20.J ni 1 99 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

2 Ja nå går vi atter en sommer i møte, et nytt skoleår er over, og forberedelsene til et nytt er allerede i gang. Vi har startet forberedelsene på Beitostølen helsesportsenter, der vi skal være i 3 uker. Vi prøver å finne noen fritidsaktiviteter som kan passe for Magnus. Det er ikke så lett å finne noe som passer fordi konsentrasjonen og interessen er så som så. Ridning og svømming er det som frister mest, bortsett fra musikk og tv. I skrivende stund har vi 2 uker igjen så det blir spennende om vi får noe ut av turen og lærdommen. Det årlige treffet blir på Solastranden, i år som i fjor. 30/7 1/8. Hjertelig Velkommen til de som melder seg på. Vi har fått avsatt 2 uker på Frambu neste år. Arsplanen står bak i avisen, ukene 6 og 7 er våre uker. Det er 99% sikkert at det er riktig, endelig bekreftelse skjer på brukermøte en gang i september.påmeldingsskjema kommer i neste RTS-post. Vi savner noen ord fra leserne, redaksjonen er mottakelig for alt, besteforeldre tanter og onkler er hjertelig velkomne med innlegg. Det behøver ikke være en doktoravhandling, et lite notat med et lite bilde er nok. God sommer Ole arne Kristiansen

3 , KENNETH Kenneth har blitt stor gult na, han har nettopp fylt I~ år. Han kommuniserer nesten utelukkende med tegn og kroppsspråk. Han har nå regynt med data på skolen, det. Oere av programmene ~ans er basert p:1 tegn. Progr.munet ~D:lglig språk" printer b:'ide tcgnforklanng og tekst nat h:m sbivcr. Se eksempel:?,j -- ~) - "f ~'-. ~, ~ ~ I' ~ ~ /?J Nå er det april og var På denne målen lætcr han oodc tegnet og ordbildct. Eller dette prinsippet hm skolen sammen med Østcrlidc habilitering. bygget opp en samtalclx>k som han kan bruke sammen med andre som ikke kan tegn. Den cr inndelt i grupper etter en fargek:ode for verb, ting, personer os\'. Slik kan han peke på de ordene han trenger for å formidle seg lil andre. Forclopig bruker han den ikke sil mye, fordi det er lin tungvint og han har ikke helt forn ti fordelen med den ennå, fordi han slort sett er sammen med cuer i nærheten av kjente som fo~r ham. eller kan tolke for han, men tanken er at han skal ha Iren å bruke den til han blir storre og da vil trenge den mer. På fotiden driver Kenneth med ridning. Han har gått på vanlig rideskole i flere k Han er glad i hestene og liker dette godt. Nl falger han ct kurs i handic3pridning med f)siotcrapeut som instruktor. Foruten at mm koser seg. er det veldig fin mosjon for ham God trening for ryggen og balansen. EUcrs har han støttekontakt cn kveld i uken. Den blir brukt i s\'ommcb:1sscngct. Dettc gleder han seg like mye til hver gang. Han har ogsa blitt veldig flink til å gå tur. Han er også glad i rolige aktivltetct. sltk som dataspill, kassett/cd spiller, boker, puslespill og TV. Vi har a,'l:lstning cn helg pr. mlncd. Da er han i privat hjem hos min søster". Dettc fungerer veldig bm Kenneth har han tannrcgujcnng. De begynte med seue bo)jc pd innsiden a' tennene for å utvide kjc\'cn. P5 den nuten ble det pbss til a1!e tennene og han slapp 3. trekke noen. P5 grunn av faren for Ol)'e hull. da det var vanskelig med skikkelig. reuhold.,ar regulerio&eo pl lill kortere tid cnn normalt Reguleringen ble foretatt i samarbeid med Taka senteret i Oslo Vi er godt fornoyd med resultalet.

4 Kenneth har også tau seg briller nå. Vi var redd for problemer med' f3 han til å bruke dem. men det har gån over all forventning. Han merker selv den store forbedringen av syjlct og \'il ikke gå uten.. Kenneth er velsignet med god helse og er sjelden syk. Han har migrene der anfallene utloscs a\ enkelte matvarer. slik som ost. sjokolade osv. Han har også intoleranse for melkeprodukter. der han f?lr problemer med m.:lgen, men hvis vi er forsiktige med hva han spiser unngar \'i mye 3\ ubehagelighetene llicu delte. Kenneth er en blid og glad gutt og på gode dager ser vi ganske lyst på fremtiden for ham. Hilsen Marilog Jan

5

6 Frambu er en møteplass for barn, ungdom og voksne med sjeldne funksjonshemninger, og deres familier. Trodde du at Frambu var et vanllq sykehus? Nei, Frambu pr et senter som tar I mot barn, unge og voks ne med en sjelden funksjonshemning, og deres familier, og som har som sin viktigste oppgave et gi infonnasjon om de sjeldne funksjonshemningene. Frambu ligger dessuten ute i skogen og har egen bamehage og skole. Kommer du pa besøk til oss pa Frambu kan du ha med deg bade foreldre og søsken (Dette gjelder ikke under helseleir om sommeren). Pa Frambu faf du møte mange andre barn med samme sjelden funksjonshemning som deg selv. Kanskje kan du fa noen nye venner? Ved Frambu skole og barnehage er det mange lærere og miljøarbeidere. De hjelper deg å lære mer om din egen eller dine søskens sjeldne funksjonshemning. Her kan du "Se der er det noen som ser ut akkurat som meg» JentE' pa Frambu, co. 4 ar. ogsa fa følge ukeplanen fra hjem meskolen. I Frambu skole og bar nehage finner de dessuten pa mye rart. For eksempel kan du fa spille dukketeater. Du kan ogsa fa lære mer om data og leke i svømme bassenget hver dag. På Frambu finnes det mange ulike fritidsaktiviteter. Pa sommeren arrangeres det blant annet kanoturer og på vinteren hender det at flere lar prøve hest og slede. Frambu har dyktige fritidskonsulen ter som vil hjelpe deg med de ulike aktivitetene. Hva med bytur til Oslo, klatring utendørs og overnatting i gapahauk. Eller hva med rulle'itoldans? "Pa Frambu har jeg fatt være med pa ting jeg aldri har gjort tidligere» - Jente om Frambu. co 10 or

7 Frambu er etla1ldsdekkende informasjolls- og kompewnsesenterfor barn, IIl/ge og \'oksne med III\Ialgte sjeldnefunksjollshemninger, ogfor deres familier. Frambu består av Stiftelsen FramblI og Fmmbll bamehage og skole. Semeret arbeiderfor (i fremme mestri1lg hos den enkelte med en sjelden tilstand og hans/het/lies familie, og for li sryrke kompetallsen hos fagpersoner lokalt og sentralt. Redaktøren FRAMBUdet frnm'itår i ny dr::l.kt. Fm å være et temabl3d har vi i \'inler omsk;]pt det til et ~nt meldings-iinformasjonsbrev_ Bakgrunnen for endringen ligger f(le'~t og fremst i vårt ønske om å vekdegge Frambus identitet som informasjon.ssenter. Med prioritet på korte og relevante meldinger om hva som rører seg på og omkring Frambu. håper vi å nå et større publikum. Vi håper også å komme i tettere dialog med våre brukere. Hva ønsker dere å vite om oss? Vi oppfordrer herved både barn, ungdom og voksne. saml fagpersoner, lil å komme med tips og meldinger som kan være relevante i vårt informasjonsbrev. Dette er en utfordring til våre lesere i året Redaksjonen i FRAMBUdet tar mål av seg til å utgi informa.sjon"brevet tre ganger årlig: rundl jul. pi..ke og på hosten. Nesle nummer kommer rundt I. september Tip" oss via e-post på adressen: Vi på Frambu ønsker god lesing - og god sommer! Mene Siri 8rønmo Infonnasjonskonsulent Ny Frambu-web._ =-..-.:.=:..-:-:..-:.;".~-:t:'-::-=:-:'="'''= '''- _.._--_.._ Familien Ifokus F. Ioø _..._ N IIIj _NOj h '._1"'_ F... ~ Of l",i410ni4 F.o",~. ~Ihl.dkj Ho '" _.,.. lo. holo D ",._ 11"1'_ WJI I HI'!"j,IMtil'hl!.'!~i.!iHi"i.I.I Ø i1,..!,i. ~1"'------Tl----C"rrfJJ,,,~... =.=-=.c---~.----,.1 Fmmbu la ut ~ine nye nettsider I. februar pl adressen: hrrp:/1\1'1\'1\lmll,bu.ilu Diagnoselx',kri\eb.ene er foibatl under utarbeidelse. Disse,il bli lagt ut fonlopende og med mll om ferdigstillelse i ropet av mai Tilbud om lret~ infonna~jonsoppholdog drens fagseminarer er imidknid allerede oppdaterte og lagt ul i sin helhet. 'yn pl Frambu, neusider er al vi har lagt ut utfyllende seminarbeskri\elser med e-p(nadresse lil \lr seminarkoordinator. Dette h.1per,i kan imotekomme deler a, seminardcltakeme~ infonna.,jon~behov. Vi haper 02'''' al del ~<ln gi okt dialog mellom dellakere og seminarans,arlige. og effekli,i,cre,oknadsprosessen. Egne soknadsskjema lil fag'l:minan:ne,il bli IJgt ut pa egen,ide ilopel a\,ommeren. Brukere a\ Frarnbu, nye nettsider har ::lllerede anledning lil ~ be 0111 :-,oj...n;.lds,kjcmil til fagseminarer og inforrlhl5jonsopphoid på Frambu over llenel men dette må skje via e-po~t. informa,jon'lllaleriell ved hen,endel,e p.' i'-po'c V:ire brukere kan og...:' få til~endl

8 Nytt informasjonsmateriell: Frumbu... nye Små..krift...cric: Nr. I JJmter med Rett.~.r/l(Jromfra :SÅofealJer og oppowr. Inntrykk fra ct familieopphold pa Frambu. Av Greie Hummelvoll. psykolog på Framhu. På v:1re nellsider har vi ellers lagl ut sentrale adresser til våre diagnosegruppers foreninger og lagt linker til våre sentrale samarbeidspartnere. Vi har dessuten fått en egen nyhetsside. Her vil du finne nyheter både fra Frambu og miljoet omkring. Gode nettsider krever slik. som vårt nye informasjonsbrev. dialog med våre lesere og brukere. Informasjonsseksjonen på Framhu håper dere tar kontakt om det er noe som er uklan. har spørsmål eller kommentarer. Send oss post på adressen: Vi ønsker dere lykke til med surfingen på vår nye Frambu-web! Nr. 1)lenla med TIlmer.".H/drom ; barne/lage og skole. Av Anne-Kin Pfi"ler og Torill Mclfald. hhv. spesialpedagog og datapedagog i Frarnbu barnehage og skole. Nr. 3) Bdnl med Rubinstein TtJyiJi'lyndrom i b(lnl~/wg~ OK saofe. Et tille!!!! til frambu-brosjyrcn Rubinstcin-Taybi..yndrom. Av Christian Aashamar og Ruth Aancrud. hhv. rektor og spesialpedagog i Frambu barnehage og..kole. Nr. 4) Epidemw'-nis bl/flo.m. Fotter plaket lh' smerter, sår og blemmer. Av Siri Gunne.s. fysioterapistudent i turnustjeneste på Frambu. Nr. 5) Bammed Ehler Danlvs syndrom i hamehake og skole. Av Wenche Laumann. spesialpedagog i Frambu barnehage og skole. Øn..ker du å få lilsendt en eller nere nummer av Små-skriftserien. ta kontakt med informa.sjon...seksjonen på Frambu på telefon: eller send o...s forcspøn:1 på e-pa..t: N.B: Ny Frambukatalog fot år et under produksjon og vil bli utgitt ca. I. september Ny seminarkatalog for høsten 1999 vil bli utgitt ca. 15. juni. Prosjektnytt : Nettverk; tre generasjoner Frambu har i samarbeid med Handikappede bams foreldreforening (HBF) utarbeidet el prosjekt kalt Neltverk i tre generasjoner. Prosjektet ble stanel opp i august og har som utgangspunkt å bidra med kunnskap om besteforeldrenes betydning i familier med handikappede barn. og fremme engasjement for nettverksbygging i disse familiene. Prosjektet har også som et av sine formål å skape grunnlag for diskusjon om hvorvidt foreldre kan forvente at besteforeldre kan være ressurspersoner, og på hvilke måter de kan være det. Prosjektet munner ut i et temahefte med portrettintervjuer av sju besteforeldre og en fagrapport, begge skrevet av cand.philol. Lillian Halvorsen. I fagrapporten beskriver Halvorsen nærmere de prosesser som fremmer. og de som hindrcr, deltagelse fra besteforcldre. Dette gjør hun ved hjelp av et stort incervjumateriale. Halvorsen har intervjuct ni foreldre. samt seks besteforeldre, om deres forvemninger til og erfaringer fra besteforeldrerollen. Forelopig preger disse betraktningene analysen: Besteforeldre oppleves SOIll, og opplever seg selv som, en ressurs dersom de deltar aktivt i barncbarnas hverdag - som å passe på et krevende barn. passe barnet over tid. eventuelt være tilstede sammen med foreldrene på sykehus eller i møte med fagpersonell. Besteforeldre oppleves likevel forst og fremst som en ressurs dersom de er mnke til å gi emosjonell stotte: dvs. bekrefter foreldrenes erfaringer og reaksjoner, lyner og gir gode råd med utgangspunkt i respekt for foreldrenes følelser. Besteforeldre som bor langt unna og er forbindret fra å delta aktivt. kan derfor ogsa oppfattes som en ressurs. Også telefonsamtaler kan gi emosjonell stolle. Problemet i mange familier. og mellom generasjoner. er ofte manglende nærbet og forståelse for den andre generasjonens hverdag og situasjon. Foreldre med et funksjonshemmet barn er heller ikke alltid like mnke til å tydeliggjore sine behov overfor egne foreldre. eller til å informere besteforeldrene lilstrekkelig om barnebarnets diagnose. Kanskje ønsker heller ikke alle besle-

9 foreldre å passe sine barnebarn, verken de funksjonshemmede eller deres søsken. Det er likevel ingenting som sier at ikke besteforeldre kan være en ressurs på andre oltlj"åder. Fascinerende er historien om bestefaren som var en kløpper til å skaffe seg informasjon om siu barnebarns sjeldne diagnose. Dette var til glede både for han selv og barnets bestemor - og ikke minst for hans dauer og svigersønn som hadde nok med å få hverdagens timekabal til :\ gå opp. Nå...surfe~ bestefar på Internett! Prosjektkonsulenr Lillian Hah'orsen kim kontaktes på tlf eller ptj e-postadressen: Nordisk samarbeidsprosjekt februar hadde Frambu besøk fra Agrenska i Sverige og fra Center for Små Handicapgrupper i Århus som begge arbeider med sjeldne funksjonshemninger. Bespksansvarlig var Frambu barnehage og skole, som har etabien kontakt. skapt nem'erk og f3n sau en del rammer for el nordisk samarbeid m.h.t. sosialmedisinske og -pedagogiske problemstillinger. Under det nordiske samarbeidsmøtet på Frambu inngikk flere fagpersoner på Frambu avtale med fagpersoner fra Ågrenska. Felles tema av inleresse er for eksempel «SØsken til funksjonshemmede., «datapedagogilli, «kommunikasjon. og «rådgivning til hjelpeapparatet>. Et mål er å gå sammen og produsere infonnasjonsmatriell til beste for våre brukere. Nyttig å vite: Frambu godkjent av Helsetilsynet som senter for hele familien! Det betyr al de lokale trygdekontorene vil dekke reisemgifter og gi sykepenger til flere i en familie som ønsker å reise pj infonllasjonsopphold pd FramblI også søsken! Frambu har dessuten fdtt avklart at reiselltgifter tilyrkesaktii'e omsorgspersoner - somfeks. be~ teforeldre og ekrefef/er ril voksne med lliagnose - får sykemelding og opplæringspenger/sykepenger pj. linje medfunksjonshemmede. Alt i alt belyr derte at Frambu kan gjore sitt tilbud mer tilgjengelig overfor sine bmkere og deres familier. Ny Etat Fra I. januar 1999 ble en ny Etat for rddssekreterimer og enkelte andre helsefaglige oppgaver etablert under Sosial- og helsedepartementet. Etaten er den nye koordinerende enhet for de landsdekkende lilbud for sjeldne fimksjonshemningu. Etaten skal samordne l'irksomheten mellom kompetansesentrene Frambu, Smågruppesente"t l'ed Rikshospitaler(SSSSJ, Trenings- og rådgil'ningssenreret l'ed Sunnaas sykeluu(trsj. TAKOsenterel og Insrillltt for blødere. Ny opplæringslov Kirke-, undervisnings- og forskningsdepanementet mrslu om ny lov om gnmnskolen og videregdende opplæringfra I. augllst Loven vil regulere spesialundervisningen for førskolebarn, barn og unge i gnmnskole, videregåemle skole og ungdom ifagopplæring og voksne. Den nye opplæringsloven stiller nye krat' lil hele skoleverket, spesielt kan nevnes: økt krav til individuell opplæringsplan(iopj, økt krav til tilpasset arbeidsplass for elevene, krav til bedre fraværsreglemenr for elever med kroniske lidelser (spesielt med tanke på den videregdende skolen) og økt krav til rådgivning spesielt i forhold til videregdende skole og yrkesvalg. Er det noen som ønsker flere opplysninger om den nye opplæringsloven, ta kontakt med rektor i Frambu barnehage og skole. Christian Aashamar. Rektor kan nås på tlf: eller på e-posladressen:

10 Det nytter En familie med en sønn med en av Frambus diagnoser. søkte glitlen inn i kommullens barnehage pil fiill tid. Familien fikk barnehageplass, men fordi gutten trengle en ekstra assistent ble det for dyrt mente kommunen og gav[amilien bart! 50%. dl'5. halv barnellageplass. Siden man; dentle konununen Iikew!1 mdtte betalefor hel p/ass. miltte foreldrene ta utgiftene med full barnehageplass. Saken ble kjaget inn for kommunen, mtn ikke imøtekommet. Familien rddfone seg da med Frombu,jikk kon/aktet advokat og meldte saken inn for sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen slo fast at ndr kommunen reduserer et barnehagetilbud. kall ikke kommune/l krew' betaling for mer enn det tilbudet kommunen/aktisk gir. Saken tok fire år fra den ble stantt til den ble bragt i mål. Den viser likevel at det n}1ler å si fra! Frambu vil minne foreldre om at de fleste med hus- og hjemforsikring også har en reltshjelpsforsikring. dvs. at det kan innrømmes fri advokathjelp i saker som inkluderer deres barn. Sjekk forsikringsavtalene! Tilbud om informasjonsopphold på Frambu høsten 1999 Dato Informasjonsopphold Och.,kcrc Søknadsfrist Genitale anomalier Bam/foreldre ungdom 0.2 yoksne Muskelsvkdommer Bam/foreldre. unodom ot!' voksne Tuberos sklerose Bam/foreldre unljdom 09 voksne Analatresi Barn/foreldre. unodom ot!' voksne Revmatiske sykdommer hos barn Barn 0-16 år Ol.! deres foreldre RVlJlJmarrrsbrokk Barn 0-16 år 0.2 deres foreldre Fremmedspråkli.2e mldiagnose* Barn/foreldre unt!'dom Ol.! voksne AD'>:elman svndrom Barn Ol! deres foreldre Nevrofibromatose Bam/foreldre. ungdom og voksne I uke 45 skal Frambu som et ledd i et prosjekt gi informasjonsopphold til fremmedspråklige innvandrerfamilier med funksjonshemmede barn. Målet er todelt: å samle familier som ikke behersker norsk godt nok til å kunne delta på vanlige informasjonsopphold og gi dem et tilbud på lik linje med norske familier å gi fagpersoner mulighel lil okt kunnskap om gruppen Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe bestående av interne og ekslerne fagpersoner som skal planlegge informasjonsoppholdet. Det er beslemt at det skal gis tilbud til 10 språkgrupper - de med kurdisk elter punjab som morsmål. Det er videre planlagt oppfølging av prosjektet i år 2000 med workshop og et to-ukers familieopphold. Språkgrupper for familioppholdet i 2000 er ikke bestemt. Velkommen til infonnasjonsopphold på Frambu! Frambu Sandbakkveien 18 14O-l SIGGERUD ni E-post: Neste utgivelse av FRAMBUdet kommer ca. 1. september 1999

11 SEMINAR Prader Willi syndrom « Williams syndrom « Rubinstein-Taybi syndrom « Phenylketonuri « SEMINAR Rett syndrom « Blødersykdommer « SEMINAR Nevrofibromatose (un dom) Muskelsykdommer « Ichthyose « Cystisk fibrose « SEMINAR Muskels kdommer (ungdom) Leir « Leir « Leir « Huntingtons sykdom « SEMINAR R mar sbrokk « Nevrofibromatose I von Hippel-Undaus syndrom « MObius s ndram Hvite uker « Fra ilt x syndrom « SEMINAR «Innvandrerbak runn» « Epidermolysis bullosa Craniofaciale misdannelser og overvekstsyndromer « SEMINAR EKSTERN/INTERN INTERNSEMINAR

12 KENNETH ~enneth er elev,ved ATO avdelingen ved Orstad skole i Klepp kommune. Det er for tiden 6 e ever ved avdeimgen. Kenneth går i 7. klasse og er delvis imegren i klassen sin ca 10 f. u.ka; D~.rneste av undervisningen foregår på ATD, individuelt eller i grupper Kenneth ~:r I ~I.~ IOdlvlduel,le lær,eplan." J:Ian har væn elev denne skolen siden han begynte j'første klasse l en. skolen Ikke ~I~ger I h~emm~miljøet, kommer han til oss i drosje. ATD gir også en. kombinert skole/fntldsordmng, slik at etter skoletid er det fritidstilbud fram til kl På skolen er Kenneth stort sett en positiv gutt, lett å motivere for det meste til tross for at han har store språkproblemer. Manglende talespråk gjør at det meste av kommunikasjonen foregår ved håndtegn, kroppsspråk og mimikk. l visse sammenhenger kan han bruke stemmen sin lin I oktober -97 var Kenneth til tverrfaglig utredning ved Barnehabiliteringen 0sterlide. Målsettingen har vært å bidra til vurdering av hans kognitive funksjonsnivå, samt finne fram til gode alternative kommunikasjonsformer for han. Det antas at han har en sentralvanske med å utvikle tale eller har en nedsatt funksjon lokalt i taleorganet. Kommunikasjon blir derfor satsningsområde for Kenneth framover. Vi vil da bruke tegnspråk, håndtegn sammen med ord.. Som hjelpemiddel i dette arbeidet vil vi bruke dataprogrammet "Daglig språk".

13 "."..,..... I kjasse 7A ved Ofstad skole er Kenneth med i forming, musikk og norsk. Den faglige avstanden er etter hven blitt så stor at det er vanskelig for Kenneth å få noe faglig utbytte av undervisningen. I norsk har han siu eget opplegg. I forming og musikk prøver vi å f.elge klassens opplegg ved å tilrettelegge oppgavene for han så godt som mulig. Kenneth er utrolig stolt av produktene sine og elsker å være i sløyden. Han har alltid med seg sin egen lærer, for han trenger mye hjelp og støtte. De andre elevene tar godt imot Kenneth, er vant med hans tilstedeværelse. Det sosiale samspill med elevene i klassen er heller lite. Det er likevel viktig å være til stede og være synlig i skolemiljøet både ute og inne. Kenneth liker godt å leke alene eller være tilskuer til ting som skjer. Til sammen vil all erfaring og samhandling med andre være med å styrke hans sosiale kompetanse. Det er en utfordrende jobb å være hovedlærer til Kenneth. Man må i stor grad utnytte hans interesser og sterke sider i læringsprosessen. Forandringer skjer ikke så fort, men det er likevel et spennende og engasjerende arbeid. For ATO Karin Grønmo Bjørnsen

14 Hovedvekten i undervisningen for Kenneth er lagt på leseopplæring og evnen til kommunikasjon via tegn og tale. For å styrke kommunikasjonen legger vi vekt på samtaletrening. Vi bruker en samtalebok hvor vi tegner og skriver begivenheter og dagligdagse ting han har vært med på. Han har godt urbytte av visuell støtte i læringssituasjonen. Ellers må han oppmuntres til å bruke tegn og er avhengig av at andre kan tegn for å fremme læreprosessen. Beker er noe Kenneth er svært glad i og liker godt å bli lest for. Det er en god innfallsvinkel til videre læring. I leseopplæringen har vi gjort mye bruk av ordbildemetoden i kombinasjon med lydering. Han har bl. a. brukt boka "Jeg lærer å lese" (1. 0. Andersen) log 2. Ener hven har han lært mange ordbilder. Han kan lese små setninger sammenhengende og viser da med tegn hva han leser. Setningene kan bestå av 5-10 læne ord, bare ikke ordene blir på mer enn en til to stavelser. Kenneth er veldig kjekk å jobbe med og har hatt framgang i leseferdighetene. Vi bruker også datamaskin til å trene på ordbilder og til å lære å skrive på tastatur. På ATO har Kenneth noen enetimer, men mye av undervisningen foregår i grupper sammen med de andre elevene. Dette for å fremme språkforståelsen og styrke den sosiale delen. Vi har egen musikkgruppe, grupper med lek, spill og lesegruppe. Kenneth er svært aktiv i musikken, klapper rytmen, kan gjeme dirigere litt og ser ut til å kose seg. Av og til kan han bruke stemmen sin litt. Gruppen reiser og bader en gang i uken i varmtvannsbasseng. det liker han ekstra godt. Han klarer seg fint i vannet og "svømmer" på sin måte. Dette skoleåret har vi prøvd oss en del med tema/prosjektarbeid etter L 97. Elevene arbeider med et kjent, begrenset emne på et svært enkelt nivå. (eks. dyr, årstider, sansene). Hensikten er å gi barna erfaringer og opplevelser som kan gi forståelse av helheter og sammenhenger. Selv om funksjonsnivået hos de enkelte elevene i gruppen er svært forskjellig, har vi til nå gode erfaringer. Som innfallsvinkler bruker vi norsk, forming, musikk og heimkunnskap. Vi drar på utflukter, bruker naturen og ikke minst at elevene får utvikle relasjoner seg imellom.

15 I FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Stiftet 14 juni 1990 på Frambu Helsesenter ' ø Ole Arne kristiansen Haresvingen Vestfossen Tlf Bjørg Røe Bjørndalsskogen Loddefjord Tlf fAS'.U" Marit Smith Jacobsen KongIevn Kleppe Tlf VAaAMAII,., Sigbjørn Løvås Anton Brøggersgt 4041 Hafrsfjord Tlf ,...,., Ola Røren Bjørnsonsvn, Narvik Tlf s.,u.en..., Oddvar Wersland IWlUIUOUM, Knut Rogstad Maiblomveien 2 Kildeveien Stavanger 0590 Oslo Tlf Tlf Postadresse: kongleveien Kleppe =-

16

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Hva gjør Frambu? Frambu

Hva gjør Frambu? Frambu Hva gjør Frambu? Frambu tilbyr kurs og lokal veiledning til barn, unge og voksne med en av de sjeldne og lite kjente diagnosene som er listet opp bak i denne brosjyren. Tilbudet gjelder også for pårørende,

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Søknadsskjema 2015 Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Sett kryss hvis du søker på én bestemt leir. Prioriter med tall dersom du har flere alternativer. Leir 1 23.06-03.07 Alder:

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

POS?:8/V FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

POS?:8/V FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM POS?:8/V FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Lederen N er det atter tid for RTS post, vi tror at den blir like bra n som sist.men er det noen som savner noe eller har noen tips s bare ta kontakt med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser Sjelden, jeg? Ungdomsmedisinsk konferanse 2008 Birgitte Bjerkely Sykepleier, rådgiver, Rikshospitalet Hva er en sjelden medisinsk tilstand? Hvis en medisinsk tilstand forekommer hos færre enn 1/10 000

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser. Erfaringer fra et prosjekt

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser. Erfaringer fra et prosjekt Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Erfaringer fra et prosjekt Frambu 19.05.09 Anne Hertzberg Faser i prosjektet 2007: Startet oversettelser

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Brukermedvirkning i forskning. Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge Brukermedvirkning i forskning Refleksjoner rundt brukernes erfaringer fra del 2 av Sjeldne funksjonshemninger i Norge 1 Sjelden-prosjektet: Forankring og organisering Sentralt prinsipp i anbudsdokumentet

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Språkleker. - til glede og nytte hjemme og på skolen

Språkleker. - til glede og nytte hjemme og på skolen Språkleker - til glede og nytte hjemme og på skolen Les for barnet ditt mariner dem i billedbøker! Det gir nærhet Er en møteplass for barn og voksne der de leser høyt, samtaler og undrer seg Utvikler,

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

PERSONALET: BARNEGRUPPEN

PERSONALET: BARNEGRUPPEN PERSONALET: Siren Benedicte Quandt: pedagogisk leder Cecilie Bjørkelund: barne og ungdomsarbeider Pakamart Kopol: assistent Silje Kleppe: lærling TELEFONNR. DIREKTE: 55513122 BARNEGRUPPEN Det er 19 barn

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring En metode for å veilede elever til en mer positiv elevrolle Fra bekymring til forandring gjennom samtale, veiledning

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle Støttearkopplæringspakke rehab del 2 Brukerrolle/Hjelperolle Hva er en rolle? Vi har alle ulike roller i ulike faser av livet; på hjemmebane, på jobb, blant venner/nettverk Roller skifter og noen ganger

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 SVS er en åpen og inkluderende skole legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring viser respekt for elevene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting MUNTLIGE AKTIVITETER 1 Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting TRE MUNTLIGE FERDIGHETER Spontan samhandling / interaksjon Muntlig produksjon / presentasjon Å lytte og forstå 2 SPONTAN SAMHANDLING

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

TOMMELITEN November 2016

TOMMELITEN November 2016 TOMMELITEN November 2016 Oktober på Tommeliten Mye har skjedd på avdelingen denne måneden. Ikke minst blant barn og voksne. Ishan har begynt, Margrethe har sluttet og Liv er ny pedagogisk leder. De nye

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN 1. Generelt om Ytterøy barnehage I vår skjønte vi at barnehagens lokaler kom til å bli for små ettersom mange nye barn søkte barnehageplass hos oss. Dette

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Unntatt offentlighet INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Personalia: Navn: Adresse: Født dato: Skole: Trinn: Individuell opplæringsplan utarbeides for elever som mottar spesialundervisning. De foresatte skal

Detaljer

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Råd til skole og foreldre Minst 60 minutter barn i skolealder bør være i aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer