Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune"

Transkript

1 Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i ROLLAG kommune Kontrollert enhet: Rollag kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 28. mai mars 2011 Adresse: Besøksadresse: Vrågåvegen 10, Rollag Postadresse: 3626 Rollag Epost: Telefon: Saksnummer hos Fylkesmannen: 2015/3330 Kontrollerte ordninger Produksjonstilskudd i jordbruket (PT) Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP) Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Tilskudd til landbruksvei Tilstede fra kommunen Navn Funksjon Åpningsmøte Intervju Befaring Sluttmøte Hans Henrik Thune Rådmann X X Gjermund Otterholt Enhetsleder X X Knut Landsverk Jordbrukssjef X X X X Ellen Skarsten Skogbrukssjef X X X X Tilstede fra Fylkesmannen Navn Funksjon Åpningsmøte Intervju Dokumentgjennomgang Befaring Sluttmøte Per Olav Granheim Seniorrådgiver X X X X X Marit Surlien Hoen Fylkesagronom X X X X X Ragnhild Skar Seniorrådgiver X X X X Pål Morten Skollerud Fylkesagronom X X X X Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 10 1 Sammendrag Kontrollområder og funn Definisjoner Generelt Avvik Merknader Status i forhold til forrige kontroll Grunnlag for kontrollen Gjennomføring av kontrollen Før kontrolldatoen På kontrolldatoen Etter kontrolldatoen Oppfølging etter kontrollen Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere Dokumentunderlag Vedlegg Sammendrag Ordning Tilskudd til landbruksvei Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Produksjonstilskudd (PT) Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) Funn Avvik manglende oversending av vedtak til FM Avvik manglende dokumentasjon av søknad Avvik manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak Merknad mangelfull dokumentasjon av vurderinger om avkorting Merknad manglende rutiner for oppfølging av vilkår for innvilget tilskudd

3 Side 3 av 10 2 Kontrollområder og funn 2.1 Definisjoner Avvik: Brudd på gjeldende regelverk. Det vil si mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov, forskrift eller rundskriv. Merknad: Forbedringspunkt. Det vil si forhold som ikke er i strid med fastsatte krav i regelverket, men som Fylkesmannen mener det er nødvendig å påpeke for å sikre god forvaltning av de kontrollerte ordningene. 2.2 Generelt Delegasjon: Det er ikke foretatt oppdatering av delegasjonsreglementet siden Fylkesmannen var på kontroll i Gjeldende delegasjonsreglement er fra mars Reglementet omfatter delegering fra kommunestyret til rådmannen og videredelegering til enhetsleder. Flere forvaltningsområder er delegert videre til jord- og/eller skogbrukssjef. Vi vurderer delegasjonsreglementet som tilstrekkelig for alle de kontrollerte tilskuddsordningene. Habilitet: Både avdelingslederen og jordbrukssjefen er gift med innehavere av foretak som søker om tilskudd. Kommunen er bevisst habilitetsutfordringer ved søknadene om tilskudd fra disse foretakene. FM ser at kommunen er mer påpasselige nå enn ved forrige kontroll, med at sakene avgjøres av habil person og at vedkommendes signatur og dato for vedtak finnes dokumentert på sakene. Kompetanse: Det er meget god landbruksfaglig kompetanse og erfaring i kommunen. Saksbehandlerne har svært god oversikt over saksområdene de arbeider med, og det gjøres en betydelig innsats. Rutinebeskrivelser og overlappende arbeidsområder: Kommunen har én saksbehandler på jordbruk og én saksbehandler på skogbruk. Det finnes ingen overlapping. Det mangler skriftlige rutinebeskrivelser for de ulike forvaltningsområdene som kommunen har ansvar for. FM mener at rutinebeskrivelser ville vært et godt tiltak for å redusere sårbarheten i tilfelle fravær. Slike beskrivelser må gjennomgås og oppdateres med jevne mellomrom. Orden og sporbarhet: Det er god, til dels svært god orden, og sporbarhet i sakene. Produksjonstilskudd: - Driftsfellesskap: Før kontrolldagen foretok Fylkesmannen en gjennomgang av alle foretak i Rollag kommune, som i følge søknadene om produksjonstilskudd, har driftssenter på samme eiendom som et annet foretak. Gjennomgangen avdekket få utfordringer på dette området. Det er foretatt gjennomgang av søknader fra noen foretak der det antas at det kan foreligge samarbeid. Temaet ble også berørt i intervju med saksbehandler. Han er bevisst problemstillingen og foretar vurderinger ved potensielle tilfeller. - Saksbehandler har svært gode rutiner for dokumentasjon av arealer og dyretall ved stedlig kontroll av foretak.

4 Side 4 av 10 - Fylkesmannen avdekket ingen avvik. - Det er gitt én merknad, se kapittel 2.4. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Kommunen har blitt mer påpasselig med årene til å sette vilkår i tilsagn om tilskudd til SMIL. - Befaringene viser at det føres streng kontroll med hva som godkjennes, både underveis i arbeidet (delutbetaling) og ved sluttbefaringen. - Kravet om miljøplan trinn 2 (MP2) eller tilsvarende beskrivelse i SMIL-søknadene følges ikke systematisk. Store variasjoner mellom søknadene. - I én sak behandlet av overordnet (grunnet habilitet) avviker rutinene ved ferdigattestering. - Fylkesmannen avdekket ingen avvik. - Det er gitt én merknad, se kapittel 2.4. Tilskudd til regionale miljøtilskudd i jordbruket i Buskerud (RMP) - God orden og sporbarhet i saker. - Ingen avvik eller merknader. Tilskudd til landbruksvei - God orden og sporbarhet i undersøkt sak. - Vegen ble befart. Den er ferdig til grusing. - Ingen mangler funnet. Saksbehandling landbruksvei - For den undersøkte perioden har kommunen fattet vedtak på to landbruksveger. Vedtak skal fortløpende oversendes FM til orientering (jf. landbruksveg-forskriften, 3-3, 6. ledd). - Det er gitt ett avvik, se kapitel Ingen merknader. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - God orden og sporbarhet i alle saker. - Forhold vedrørende habilitet er i orden (jf. avvik i kontroll 2011). - Det er gitt to avvik, se kapitel Ingen merknader. 2.3 Avvik Avvik 1 Landbruksvei manglende kopi av vedtak til FM Fakta: Kommunen har ikke oversendt vedtak om bygging av landbruksveg til FM. Kommunen har fattet to vedtak innenfor den perioden som ble kontrollert. Ingen av vedtakene var oversendt FM. Regelverk: Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål, 3-3, 6. ledd gir klare føringer på at vedtak og kartfestede opplysninger om veien skal oversendes fylkesmannen fortløpende.

5 Side 5 av 10 Vurdering: Ut fra gjennomgåtte saksdokumenter har vedtak i to landbruksvegsaker ikke blitt oversendt fylkesmannen. Når vedtak ikke oversendes mister FM muligheten til å påklage/oppheve eventuelle vedtak som er fattet i strid med gjeldende regelverk. Konklusjon: Rollag kommune har ikke oversendt vedtak med kartfestede opplysninger til fylkesmannen. Ny landbruksveiforskrift trer i kraft Denne har ikke lenger krav om at vedtak fysisk oversendes fylkesmannen, men alle vedtak skal registreres i fagsystemet ØKS. FM vil da kunne bruke fagsystemet til vurdering av kommunens vedtak og godkjenninger av lokale vegtiltak. Avvik 2 NMSK manglende dokumentasjon på at det søkes om tilskudd Fakta: Kommunen kan ikke dokumentere at det søkes om tilskudd på tiltaket (gjelder 3 av 4 tiltak). Regelverk: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, 9 gir klare føringer på hva et søknadsskjema skal inneholde. Vurdering: Ut fra bilaget skal det kunne leses at det søkes tilskudd for tiltaket som er gjennomført. Konklusjon: Benyttes skjema beskrevet i forskrift (SLF-909), dokumenteres skogeiers ønske om utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. Avvik 3 NMSK manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak Fakta: Kommunen kan ikke dokumentere at det er gjennomført kontroll på tiltak som har mottatt tilskudd. Regelverk: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, 12, 2. ledd, påpeker at kommunen i nødvendig utstrekning skal kontrollere at tiltaket er gjennomført i tråd med forutsetningene. Det vises samtidig til brev herfra datert om kontroll av tilskudd og skogfondsutbetaling i 2013 og tildelingsbrevet på fagmidler datert Begge brev gir føringer om at minimum 10 % av tiltakene som mottar tilskudd skal kontrolleres. Ønsket praksis: Kommunen skal kunne dokumentere feltkontroll av tiltak som har søkt om og fått innvilget tilskudd. Konklusjon: Kommunen må gjennomføre kontroll av tiltak i tråd med regelverk og anvisninger fra Fylkesmannen. 2.4 Merknader Merknad 1 - mangelfull dokumentasjon av vurderinger om avkorting Fakta: Kommunen mangler tilstrekkelig skriftlig dokumentasjon på at avkorting er vurdert. Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av , 12 og 13. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket av , 11 og 12. Avkorting er viet mye plass i alle kommentar- og saksbehandlingsrundskriv de siste åra. Se siste utgaver av nevnte rundskriv, dvs. rundskriv nr 29/2014 revidert versjon av (kapittel 11 og 12) og rundskriv nr 30/2014 revidert versjon av (kapittel 10.5).

6 Side 6 av 10 Vurdering: Landbruksdirektoratet fokuserer stadig mer på håndtering av søknader med feil. Det forutsettes nå at alle avvik mellom søknaden og faktisk situasjon skal vurderes av kommunen for potensiell avkorting i tilskuddet. Fylkesmannen er forpliktet til å følge opp overfor kommunene de påleggene som Landbruksdirektoratet gir. Det utbetales til dels høye tilskuddsbeløp til enkeltforetak basert på søkernes opplysninger om blant annet arealstørrelse og dyretall. Feil opplysninger kan føre til feil utbetaling. Det er derfor viktig med tiltak som bidrar til å sikre at opplysningene som gis er riktige. Avkorting er ett av flere slike tiltak. Konklusjon: Kommunen skal vurdere avkorting der kommunen avdekker avvik mellom søknad og faktiske forhold som kunne gitt feil merutbetaling av tilskudd. Kommunen skal redegjøre for vurderingene sine i brev til søker, med kopi til fylkesmannen: a) om hvorfor tilskuddet ikke avkortes, eller b) om hvorfor tilskuddet avkortes Merknad 2 SMIL - manglende rutiner for oppfølging av vilkår for innvilget tilskudd Fakta: Kommunen mangler rutiner for å kontrollere at vilkårene følges opp (ryddetiltak skal holdes i hevd i ti år, timelister etc.) Regelverk: I forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 3, fjerde avsnitt, fremgår det at kommunen kan sette vilkår. Se også rundskriv nr 17/2015 fra Landbruksdirektoratet, kapittel 3.4. Vurdering: For å unngå uklarheter og tvil om hvordan et tiltak skal utføres og vedlikeholdes, er det viktig at kommunen setter vilkår som utelater en hver tvil - i den grad det er mulig. Konklusjon: Kommunen bør i større grad bruke muligheten til å sette vilkår. Likeså bør kommunen ha gode rutiner for å følge opp at vilkårene overholdes. 2.5 Status i forhold til forrige kontroll Ved forrige kontroll 21. mars 2011 ble det gjennomført kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket (PT), regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud (RMP), tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Fylkesmannen ga avvik på mangelfull vurdering av habilitet der jordbrukssjefen hadde behandlet søknad om produksjonstilskudd og klage fra overordnets ektefelle. Skogbruksansvarlig hadde behandlet tilskuddssøknad fra kommunal skog. Dette har bedret seg siden forrige kontroll. Fylkesmannen fant påtegninger på aktuelle søknader om at overordnet hadde behandlet søknadene. Søknader fra Rollag kommuneskog blir nå oversendt FM for behandling. Ved kontrollen i 2011 ble det gitt merknad på manglende dokumentert søknad om tilskudd til skogkultur. Samme forhold ble avdekket ved denne kontrollen også. 3 Grunnlag for kontrollen Fylkesmannen har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i samsvar med forutsetningene. Fylkesmannens kontroll av kommunenes forvaltning av de økonomiske virkemidlene i landbruket inngår i dette arbeidet.

7 Side 7 av 10 Hensikten med forvaltningskontroll er å kontrollere kommunens etterlevelse av reglement for økonomistyring i staten av 12. desember 2003 (Økonomireglementet i Staten) 15 og særlovgivningen for tilskuddsområdene (forskrifter hjemlet i jordlova og skogbrukslova). Forvaltningskontrollen tar sikte på å avdekke i hvilken grad vilkårene for å få innvilget tilskudd er riktig vurdert og håndtert av kommunen. Oppfyllelse av vilkårene kan bli gjenstand for ytterligere kontroll hos de foretakene som søker tilskudd, jf. 15 i Økonomireglementet i Staten. Eventuelle avvik kan føre at kommunen må ta opp igjen enkeltsaker og vurdere dem på nytt. Aktuelle temaer i forvaltningskontrollen: Saksbehandlingsrutiner - Rutiner for mottak, datostempling og arkivering - Opplysning av saken - Dokumentasjon av endringer og feilrettinger - Dokumentasjon av vurderinger av konsekvenser ved feilopplysninger eller brudd på annet regelverk for jordbruksdrift - Begrunnelse for vedtak - Hjemmelsgrunnlag - Opplysning til søkerne om klageadgang - Habilitet Regelverk - Oppfyllelse av grunnvilkår for tilskudd, samt spesielle vilkår knyttet til den enkelte ordning Tiltaksplaner og aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK Delegasjonsreglement Hjemmelsgrunnlag FOR nr 1938: Reglement for økonomistyring i staten (Økonomireglementet i staten). «15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere. Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til 14. Tilskuddsforvaltere skal ivareta kontroll med at tilskuddsmottakere oppfyller de vilkår som er stilt for tilskuddet. Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser for kontroll av utøvelse av forvaltningsmyndighet som er delegert til enheter utenom statsforvaltningen.» LOV : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

8 Side 8 av 10 Særforskrifter: FOR nr 1200: Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR nr 1480: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven FOR nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket FOR nr 448: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket FOR nr 1227: Forskrift om tilskot til avløysing FOR nr 904: Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Forskriftene ovenfor er hjemlet i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3. I løpet av 2014 har det kommet nye forskrifter for produksjonstilskudd og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Alle de kontrollerte sakene er behandlet før de nye reglene trådte i kraft og er følgelig kontrollert etter de gamle forskriftene. Regler om utmåling av tilskudd fastsatt i de årlige jordbruksavtalene (dvs. etter forhandlinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner, dvs. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) Aktuelle veiledninger og rundskriv fra Statens landbruksforvaltning (nå Landbruksdirektoratet) 4 Gjennomføring av kontrollen 4.1 Før kontrolldatoen Fylkesmannen tok kontakt med kommunen om kontrollen pr epost 6. mai Etter at dato for kontrollen var avtalt, sendte Fylkesmannen brev (15. mai 2015) til kommunen med nærmere informasjon om kontrollen. Fylkesmannen foretok utvalg av aktuelle saker på forhånd. Oversikt over foretak hvor det er foretatt SMIL-tiltak som kunne være aktuelle å befare, ble sendt til kommunen dagen før kontrolldatoen. Før kontrolldatoen gikk Fylkesmannen igjennom elektroniske søknader og dokumentasjon som er sendt inn til oss, for de aktuelle sakene. Det ble dessuten hentet ut diverse lister fra Landbrukets informasjonsbase (LIB) og Rapporter og Brev (ROB), som også ble gjennomgått. Utvalgte tiltak (kontrollobjekt) innen skogbruk blir plukket ut gjennom tilgjengelige rapporter i fagsystemet ØKS. Supplerende informasjon hentes ut via registreringer i Web-SKAS. Det er ikke all dokumentasjon i sakene som er tilgjengelig via elektroniske kanaler eller som er sendt inn til Fylkesmannen. Det var derfor nødvendig med ytterligere dokumentgjennomgang ute hos kommunen på kontrolldatoen. 4.2 På kontrolldatoen Kontrolldagen startet med et åpningsmøte der rådmannen, avdelingsleder og de to saksbehandlerne deltok. Etterpå ble det gjennomført intervjuer med saksbehandlerne, samt dokumentgjennomgang av de aktuelle sakene. Etter lunsj ble det foretatt befaringer ute, mens arbeidet med dokumentgjennomgang fortsatte inne. På grunnlag av dette utarbeidet Fylkesmannen en foreløpig rapport fra kontrollen. Den foreløpige rapporten ble gjennomgått i sluttmøtet på ettermiddagen kontrolldagen.

9 Side 9 av Etter kontrolldatoen Fylkesmannen skriver en sluttrapport med blant annet mer utfyllende kommentarer til de funnene som er gjort. 5 Oppfølging etter kontrollen Dersom det er funnet avvik, må kommunen gi tilbakemelding til Fylkesmannen på hvordan kommunen vil lukke avvikene. Rollag kommune må seinest 15. september 2015 redegjøre for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Dersom avvik ikke er rettet opp på dette tidspunkt, skal redegjørelsen inneholde en tidfestet plan for hvordan avvikene skal rettes opp. Fylkesmannen krever ikke tilbakemelding på hvordan merknadene vurderes og følges opp. Vi mener likevel det er nødvendig å påpeke dem, slik at landbrukskontoret kan bedre forholdene og sikre god forvaltning. 6 Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere Kontrollrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på jamfør offentleglova. 7 Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: Søknader med vedlegg i de sakene som ble kontrollert samt feillister, utbetalingslister m.m. Tiltaksstrategi for jordbruket i Rollag. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Gjeldende for og Rollag kommune administrativt delegasjonsreglement, datert mars Rollag kommune - administrativt delegasjonsreglement for Plan og utvikling, datert 10. mars Vedlegg Oversikt over kontrollerte saker i Rollag kommune Nr Org.nr Foretakets/søkers navn Ordning/søknadsomgang Roy Sjødal SMIL, søknad Mari Hage Landsverk SMIL, søknad Hans Steinar Staaland SMIL, søknad 2010 og Asbjørn Teksle SMIL, søknad Tanja Grinde Bjørkegården SMIL, søknad Hans Vidar Bråten SMIL, søknad Hellik Fossan SMIL, søknad Asbjørn Teksle RMP, søknad Hans Steinar Staaland RMP, søknad Hellik Fossan RMP, søknad 2014

10 Side 10 av Mari Hage Landsverk RMP, søknad Kjell Bjørkgård PT, søkn.omg. i januar 2013, august Torstein Bjørkgård PT, søkn.omg. i januar 2013, august Mari Hage Landsverk PT, søkn.omg. i januar 2013, august Synnøve Kleivrud PT, søkn.omg. i januar 2013, august Søre Bjørkgård Melk DA PT, søkn.omg. i januar 2013, august Åse Marie Dammen Otterholt PT, søkn.omg. i januar 2013, august Skogfond kontonr Hellik Fossan NMSK, 5 (veg), Hans Vidar Bråten NMSK, 4 (skogkultur), Rollag kommune NMSK, 4 (skogkultur), Nils Kåre Bergan NMSK, 4 (skogkultur), Elin Bogstrand Ørsland NMSK, 4 (skogkultur), 2014 Befaring av ryddetiltak, restaureringsprosjekter eller skogrelatert tiltak ble gjennomført hos foretak/eiere merket med grønt.

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor

Sluttrapport kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor Landbruksavdelingen Follo landbrukskontor Postboks 183 1431 Ås Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Kontrollert enhet: Kongsberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 19. juni 2015 24. mars 2011 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KONGSBERG kommune Opprustet skogsbilveg på Fossnesmoen, Hvittingfoss. Telefon sentralbord: 32 26 66 00 fax: 32 26 66 56 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDS-FORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I NES KOMMUNE 1. JULI 2014 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett:

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLESBERG kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLESBERG kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLESBERG kommune Kontrollert enhet: Flesberg kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 25. august 2015 26. juni 2012 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KRØDSHERAD kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KRØDSHERAD kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i KRØDSHERAD kommune Vellykket ryddetiltak nær turistanlegg, Bøesetra Norefjell Telefon sentralbord: 32 26 66 00 fax: 32 26 66 56

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDSFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I ØVRE OG NEDRE EIKER KOMMUNER 4. JULI 2013 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604,

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDS- OG LOVFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I HEMSEDAL KOMMUNE 2. SEPTEMBER 2013 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604,

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDS- OG LOVFORVALTNINGEN I JORD- OG SKOGBRUKET I GOL KOMMUNE 17. SEPTEMBER 2013 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i SIGDAL kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i SIGDAL kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i SIGDAL kommune Ryddetiltak Hiåsen Telefon sentralbord: 32 26 66 00 fax: 32 26 66 56 E-post: Postmottak@fmbu.no Postadresse: Postboks

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i GOL kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i GOL kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i GOL kommune Kontrollert enhet: Gol kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 27. september 2017 17.9.2013 Adresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Leirfjord kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75

Detaljer

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune Landbruksavdelingen Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Sluttrapport om kontrollen av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i RINGERIKE og HOLE kommuner i 2016

Sluttrapport om kontrollen av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i RINGERIKE og HOLE kommuner i 2016 Sluttrapport om kontrollen av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i RINGERIKE og HOLE kommuner i 2016 Kontrollerte enheter: Ringerike kommune Hole kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 14. juni

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Tjeldsund/Evenes kommune Dato rapport : 24.6.2014 Kontroll avholdt dato : 22.5.2014 Gjennomført av Kontrollert(e) ordning(er) : Jostein Øvervatn og

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kommunene Lurøy og Træna Kontrollert ordning Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 02.07.2015 2015/3598-5 Deres dato Deres ref. Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd Miljøplan Tilskudd til sykdomsavløsning

KONTROLLRAPPORT. Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd Miljøplan Tilskudd til sykdomsavløsning KONTROLLRAPPORT Kontrollert enhet Hemne kommune Kontrolleder: Gaute Arnekleiv Saksnummer.: 2013/7019 Kontrolldato: 26.09.2013 Kontrollomfang: Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket Skogfond Produksjonstilskudd

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune

Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll den i Harstad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marit Gåre 776 42115 17.04.2015 2015/1080-8 Deres dato Deres ref. Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Rapport etter gjennomført forvaltningskontroll

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Lødingen kommune Dato rapport : 23.6.2014 Kontroll avholdt dato : 8.5.2014 Gjennomført av : Jostein Øvervatn og Regie Sjø Kontrollert(e) ordning(er)

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader.

Sammendrag Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. Det ble konstatert 6 avvik og 2 merknader. NOTAT Saksbehandler: Trude Larsen Sak: 2016/1606 Dato: 13.12.2016 Tlf. direkte: 74 16 80 86 E-post: fmnttla@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra dokumentkontroll Midtre

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, gårdskart, tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013

Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Landbruksavdelingen Rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordninger i Nordre Land kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 31. oktober 2013 kontroll av Nordre Land kommunes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 19.10.2015 2015/4884-9 521.0 Deres dato Deres ref. Gratangen kommune Nergårdveien 2 9471 GRATANGEN RAPPORT ETTTER GJENNOMFØRT

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bodø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i NES kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i NES kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i NES kommune Bildet er fra Espeset mellom. Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett:

Detaljer

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013

Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 LANDBRUKSAVDELINGEN Rapport etter forvaltingskontroll av tilskotsordningar i Vestre Toten kommune i 2013 Sammendrag Fylkesmannen i Oppland gjennomførte den 17. oktober 2013 kontroll av Vestre Toten kommunes

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015

Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Forvaltningskontrollrapport Brønnøy Kommune 2015 Kontrollerte ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forvaltningskontroll... 3 1 2 3 Sammendrag... 3 Begrepsavklaringer:...

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I LAVANGEN KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 29.10.2015 2015/5700-10 521.0 Deres dato Deres ref. Lavangen kommune / Loabága suohkan Nessveien 7 9357 TENNEVOLL RAPPORT ETTER

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Vi viser til forvaltnlngskontroll i Åfjord kommune den 5. og og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert.

Vi viser til forvaltnlngskontroll i Åfjord kommune den 5. og og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert. 7.10147/(gsw Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ílfllw Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Forvaltningskontrollen ble avholdt den 24. september 2015, og ble gjennomført av Anders Mona og Anstein Lyngstad.

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I KVÆFJORD KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 27.03.2015 2015/1089-9 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

FYLKESMANNEN I BUSKERUD

FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD SLUTTRAPPORT FRA KONTROLL AV TILSKUDDSFORVALTNINGEN I JORDBRUKET I HOL KOMMUNE 2. SEPTEMBER 2014 Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett:

Detaljer

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X

Deltakere fra kommunen Navn Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Steinar Sunde X X X Berit Wigemyr X X X Glenn Austegard Enhetsleder X X Landbruksavdelingen Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2016 Kontrollert enhet Søgne kommune Kontrollpersoner fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Kontrollomfang

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/5255 Arkivnr.: 461.0 Deres referanse: Anne Bjørg Rian Saksbehandler: Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter forvaltningstilsyn

Detaljer

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Dato: 27.08.2013 Saksnummer: 2013/3900 ARKIVKODE: 410 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 173 2261 Grue FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Ola Gillund og Lars Martin Hagen

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet

Fylkesmannens forvaltningskontroll av kommunenes tilskuddsforvaltning innenfor landbruksområdet Rundskriv 3/12 Kontaktperson: Fylkesmenn Lars Petter Mauseth Vår dato: 04.01.2012 Vår referanse: 201200001-3/001 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Ajourhold

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Dyrøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 03.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015 NOTAT Saksbehandler: Inger Skjerve Bjartnes Sak: 2015/2897 Dato: 15.1.2015 Tlf. direkte: 95 97 79 35 E-post: fmntibj@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra forvaltningskontrollen

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tranøy kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Tilskudd til

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune

Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Rapport etter forvaltningskontroll Balsfjord kommune i Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings- og

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar Risikovurderinger og stedlig kontroll Sole, 13.1.2015 Ragnhild Skar Krav om stedlig kontroll («stikkprøvekontrollen») Hjemmel for kontroll av søknader om produksjonstilskudd (jf. ny forskrift): 10. Opplysningsplikt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller. Kommunesamling Linn Marstrander

Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller. Kommunesamling Linn Marstrander Erfaringer fra Fylkesmannen sine kontroller Kommunesamling 17.03.16 Linn Marstrander HVORFOR KONTROLL? Hjemmel: Reglement i økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003, 15. Utbetalinger for produksjonstilskudd

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte)

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte) Rapport frå forvaltningskontroll Kommune: Gulen kommune Kontrolldato: 21.04.2016 Saksnummer.: 2016/1353 Rapportdato: 04.05.2016 Deltakarar frå kommunen: Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen)

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Kommune: Vinje Kontrolleiar: Bob Gottschal Saksnummer.: 2017/127 Kontrolldato: 26. og 27. juni 2017

KONTROLLRAPPORT. Kommune: Vinje Kontrolleiar: Bob Gottschal Saksnummer.: 2017/127 Kontrolldato: 26. og 27. juni 2017 Sakshandsamar, direktetelefon Bob Gottschal, 35 58 62 70 Vår dato 03.07.2017 Dykkar dato Vår ref. 2017/127 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Rapport frå forvaltningskontroll av tilskotsordningar

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS Vår dato: 27.11.2012 Vår referanse: 2012/7733 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Kjetil Bockmann Saksbehandler: Øvre Eiker Fjernvarme AS Fabrikkgaten 5 b 3320 VESTFOSSEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Vår dato Vår referanse 13.09.2016 2016/459-11671/2016 Arkivkode: V13/&58 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 18.07.2016 FYLKESMANNEN

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Skiptvet kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Skiptvet kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Skiptvet kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Skiptvet kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Postboks 115 1806 Skiptvet Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker kommune

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker kommune Vår dato: 12.11.2013 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende

Detaljer

om forvaltningskontroll

om forvaltningskontroll I 3 Vedlegg 1 Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune: Dato rapport: Kontroll avholdt dato: Gjennomført av: Til stede kommunen: Kontrollert(e) ordning(er): Ørland/Bjugn kommune 13.121.2015

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

2. Grunnlag for kontrollen

2. Grunnlag for kontrollen til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Førde Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 9. desember

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/6294 Arkivnr.: 461.0 Dykkar referanse: Petter Owesen Sakshandsamar: Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Innvalstelefon: 32266826 Rapport etter forvaltningstilsyn

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart

Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune. Kontrollert ordning: Gårdskart Rapport etter forvaltningskontroll i Torsken kommune Kontrollert ordning: Gårdskart KONTROLLRAPPORT Kontrollert kommune: Torsken kommune Kontrolltidspunkt: 18.05.17 til 01.06.17 Dato for kontrollrapport:

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Tromsø kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Spesielle miljøtiltak i jordbruket Kontrollert 31.05.16 Side 2 av 12 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Enger gjenvinningsstasjon

Rapport etter forurensningstilsyn ved Enger gjenvinningsstasjon Vår dato: 09.09.2011 Vår referanse: 2011/1583 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Pål Sperre Saksbehandler: Wilhelmsen & Sønner AS Hvittingfossveien 182 3080 Holmestrand Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLA kommune

Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLA kommune Sluttrapport om kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket i FLA kommune Kontrollert enhet: Flå kommune Kontrolldato: Forrige kontroll: 18. august 2015 31. august 2010 og 8. september 2015

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Uvdal gjenvinningsstasjon og Bekkeseth avfallssortering

Rapport etter forurensningstilsyn ved Uvdal gjenvinningsstasjon og Bekkeseth avfallssortering Vår dato: 12.09.2011 Vår referanse: 2011/517 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Stian Bekkeseth Saksbehandler: Bekkeseth AS Innvalgstelefon: 32266821 3632 UVDAL Rapport etter forurensningstilsyn ved Uvdal

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014

RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014 RISIKOBASERT KONTROLLPLAN 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Innledning Bakgrunn for utarbeidelse av en risikobasert kontrollplan er fullmaktsbrev 2014 fra Statens landbruksforvaltning til Fylkesmannen.

Detaljer

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd 37 Rundskriv 37/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 13.07.2009 Vår referanse: 200900001-37/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Oversendelse av tilsynsrapport - tilsyn med Sigdal kommune - barnehagemyndigheten

Oversendelse av tilsynsrapport - tilsyn med Sigdal kommune - barnehagemyndigheten Vår dato: 19.02.2013 Vår referanse: 2012/8258 Arkivnr.: 611 Deres referanse: Saksbehandler: Anne Christensson Hermansen Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266858 3350 PRESTFOSS Oversendelse av tilsynsrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1. Formål Formålet med tilskudd etter

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hønefoss Krom & Nikkel AS i Ringerike kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hønefoss Krom & Nikkel AS i Ringerike kommune Vår dato: 22.04.2013 Vår referanse: 2013/2336 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Hønefoss Krom & Nikkel AS Postboks 3104 3501 HØNEFOSS Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks ARENDAL

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks ARENDAL Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 15/56471-1 Deres dato: Deres referanse: Retningslinjer for avkorting ved brudd på krav om gjødslingsplan og forskrift

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Jølster Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12.

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel

Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift om organisk gjødsel Vår dato: 23.09.2013 Vår referanse: 2013/5222 Arkivnr.: 460 Dykkar referanse: Viel Ribberud Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapport etter forvaltningstilsyn om forskrift

Detaljer