Salgsoppgave Kavaleren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsoppgave Kavaleren"

Transkript

1 Salgsoppgave Kavaleren Adresse og matrikkelnummer Fjellgata 30, 0556 Oslo Eiendommen gnr. 227, bnr. 91, i Oslo kommune. Eier/ selger/hjemmelshaver Fjellgata 30 KS, organisasjonsnummer , er hjemmelshaver og selger av boligprosjektet Kavaleren. Entreprenør er JM Norge AS Tomt og grunnareal Eiendommens areal er på kvm. Terrenget faller skrått nedover fra Fjellgata mot Gøteborggata. Utearealene vil bli «universelt utformet» så langt topografi gjør det mulig. Det tas forbehold om justering av endelig tomteareal og tomtegrenser. Tilsvarende forbehold tas dersom fradeling eller sammenføyning skal finne sted etter krav fra offentlige myndigheter. Det tas også forbehold om justering av fellesarealer i forbindelse med seksjoneringen hvis dette anses hensiktsmessig. Tinglyste servitutter Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen gnr. 227, bnr. 91: Bestemmelse om bebyggelse Erklæring/avtale med bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv Skjønn. Bestemmelse om garasje/parkering Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om vann/kloakkledning Erklæring/avtale med bestemmelse om trafostasjon/kiosk Bestemmelse om garasje/parkering Erklæring/avtale ang. propanlagring Erklæring/avtale med bestemmelse om bruksendring Bestemmelse om reparasjon og vedlikehold av bygning Erklæring/avtale med bruksrett til plass til biloppstilling og bruksrett til kjørbar adkomstvei til biloppstillingsplasser Erklæring/avtale om at allmennheten skal ha rett til fri ferdsel over del av eiendommen Erklæringene datert senere enn 1955 finnes tilgjengelig hos megler. Det kan bli påheftet ytterligere servitutter som er nødvendig for gjennomføringen av utbyggingen av prosjektet Kavaleren. Dette omfatter typisk erklæringer om bruksretter og vedlikeholdsforpliktelser i forbindelse med fradeling av arealer, rettigheter og plikter knyttet til sambruksarealer som grøntarealer, veier, tekniske rom/installasjoner, ledninger, fellestiltak til fordel for de eiendommer som inngår i områdene rundt tomten, m.m. Det vil bli tinglyst rett til allmenn ferdsel over eiendommen. Det vil bli tinglyst rett til 27 parkeringsplasser i garasjeanlegget for Dælenenggata 20. Fjellgata 30 KS er ansvarlig får etablering av disse plassene. Øvrige erklæringer/avtaler som er nødvendig for gjennomføringen av utbyggingen av prosjektet Kavaleren kan bli tinglyst på gnr. 227 bnr. 91 og/eller fradelte parseller av denne. Utinglyste forpliktelser I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Tlf.: /6

2 Byggemåte Bygningene fundamenteres med betongsåle støpt på komprimert sprengsteinsfylling og noe pæler til fjell. Vegger mot terreng (grunnmurer) støpes i betong og isoleres utvendig for garasjekjeller. Bærende yttervegg utføres med cm tykke veggelementer i tre med brannisolerte stålsøyler for bæring. Innvendige bærende leilighetskillevegger er av 20 cm betong. Etasjeskiller utføres med 25 cm betong. Yttervegger er bindingsverk av tre med cm isolasjon og fuktbestandig plate utvendig. Fasadene vil hovedsakelig bestå av tegl/puss, for øvrig trepanel. Betongdekket isoleres på overside som kompakttak. Isolasjon skråskjæres med fall til sluk og tekkes med to lags pappmembran. Vannet fra takflatene ledes bort i rør innvendig i bygget. Se for øvrig prosjektets leveransebeskrivelse. Garasje Det blir eget garasjeanlegg under bakkenivå med innkjøring fra Gøteborggata. Parkeringsplassene i garasjeanlegget kan ikke benyttes av seksjonseiere som ikke har ervervet særskilt rett til parkering. Det gjøres oppmerksom på at naboeiendommen Dælenenggata 20 er forbeholdt 27 parkeringsplasser i garasjeanlegget. Parkeringsplass i garasjeanlegget medfølger visse leiligheter, se prosjektets prisliste for nærmere angivelse. Eier- og bruksrettighet til kjøpt parkeringsplass i garasjeanlegget vil enten sikres som ideell andel i garasjeseksjon, underjordisk bruksnummer, eller gjennom et garasjeandelslag som har tinglyst bruks-/ vedtektsfestet rett til parkeringsplasser. Valg av modell avhenger av hvilken modell Oslo kommune / Statens kartverk tillater. Selger står dog fritt til å velge blant godkjente modeller. Organiseringen vil uansett innebære at kjøper av parkeringsplass får rett til bruk av en parkeringsplass. Kostnader til drift og vedlikehold av parkeringsanlegget fordeles blant eierne av de kjøpte parkeringsplasser i forhold til antall parkeringsplasser den enkelte disponerer. Plassene kan fritt leies ut, men det tas forbehold om at boligseksjonseiere i sameiet vil ha fortrinnsrett. Dersom det er usolgte plasser ved ferdigstillelse, vil Fjellgata 30 KS eie disse frem til de blir solgt. Plassene kan leies ut. Det tas også forbehold om at usolgte plasser kan bli solgt til andre enn seksjonseiere i sameiet. Reguleringsplan og bestemmelser Eiendommen gnr. 227, bnr. 91 ble juni 2014 vedtatt regulert til: Bebyggelse og anlegg boligbebyggelse Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kjøreveg. Maksimal kotehøyde på denne eiendommen er iht. reguleringsbestemmelsene 63,5. Iht. reguleringsbestemmelsene for tomten skal det opparbeides en gangforbindelse mellom Gøteborggata og Fjellgata, denne vil ligge på tomtens sørvestlige side. Videre skal det etableres 27 biloppstillingsplasser for å dekke tinglyst rett til parkering for eiendommen gnr. 227, bnr. 572 i garasjeanlegget. All parkeringsplasser skal etableres i garasjeanlegg under terreng. Området sør for eiendommen (motsatt side av Fjellgata) er regulert til spesialområde bevaring (bolig). Se reguleringsbestemmelse S-3026, datert for nærmere informasjon. Området sørvest for eiendommen (se felt 4 i reguleringskart) er regulert til byggeområde for bolig. Maksimal gesimshøyde på denne tomten er kote 52,6. Se reguleringsbestemmelse S-3626, datert for nærmere informasjon. Området vest for eiendommen (se felt 3 i reguleringskart) er regulert til byggeområde for bolig. Høyeste gesimshøyde på denne delen av tomten er kote 55,3. Se reguleringsbestemmelse S-3626, datert for nærmere informasjon. Vest for eiendommen er det også regulert for kjørevei til garasjeanlegget, og vest for kjøreveien er det et område regulert til spesialområde bevaring (bolig) iht. reguleringsbestemmelse S-3626, datert Nordvest for eiendommen (mot Gøteborggata) er det regulert til byggeområde for bolig iht. reguleringsbestemmelse S-3777, datert Denne eiendommen har noe variabel kotehøyde, der maksimal kotehøyde iht. regulering er 59,5. Tlf.: /6

3 Nordøst for eiendommen (langs Dælenenggata) er det regulert til byggeområde for bolig, forretning iht. reguleringsbestemmelser S-4389, datert På tomten øst for sistnevnte tomt er det regulert til byggeområde for industri iht. reguleringsbestemmelse S-2255, senere endret S-2937, datert Som vedlegg til salgsoppgaven ligger reguleringskart med reguleringsbestemmelser godkjent av Oslo bystyre den Andre offentlige planer Interessenter oppfordres spesielt til å ta kontakt med Plan- og Bygningsetaten for å sette seg inn i de planer og prosesser som pågår for området. Videre utbygging Kavaleren består av to bygninger hvor Hus 2 ligger på tomtens vestre del, med to oppganger. Hus 1 ligger på tomtens østre del langs Fjellgata med to oppganger. Hus 2 vil være på 8 etasjer hvor nederste plan kun får tilgang fra den ene oppgangen. Hus 1 vil være på 7 etasjer. Ferdigstillelse av utomhusareal vil kunne skje på et senere tidspunkt enn innflytting. All byggingen vil i perioder medføre noe støy og endring av fremtidig bebyggelse vil kunne skje. Videresalg Ved eventuell transport av kjøpekontrakt før overtagelse kreves et gebyr stort kr ,- inkl. mva. Ny kjøper må godkjennes av Fjellgata 30 KS. Transportkontrakt må være Fjellgata 30 KS i hende innen én måned før varslet overtagelse. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg som er gjort av kjøper. Transport av garantier til ny kjøper krever samtykke fra garantist. Eventuelle gebyrer for en slik transport dekkes av kjøper. Vi gjør oppmerksom på at selskap ikke kan transportere kjøpekontrakten. Overtakelse Boligene i Hus 2 ventes klar for overtakelse Q4 2017, mens boligene i Hus 1 ventes klar for overtagelse Q Selgers frist til å ha eiendommen klar til overtagelse er 730 kalenderdager etter blankettens forbehold er bortfalt. (blankettens forbehold vedr. antall solgte enheter, offentlig godkjennelse etc.). Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtakelsestidspunkt, som vil være å regne som en frist iht. Bustadoppføringslova. Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene. Fjellgata 30 KS kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Fjellgata 30 KS skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Avbestilling Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling før igangsettelsestillatelse aksepterer kjøper at det påløper et avbestillingsgebyr på 5 % av vederlaget inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsene i buofl. 53, slik at selger i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Konsesjon Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Ferdigattest/ brukstillatelse Prosjektet vil bli bygd iht. Byggeforskriftene TEK 10. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på boligen senest på dagen for overtakelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen, men Kjøper er gjort kjent med at denne normalt foreligger lang tid etter overtakelse. Eier- og organisasjonsform Leilighetene vil bli solgt som eierleiligheter og organisert som sameie og følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også på Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper gir styret fullmakt til å overta Tlf.: /6

4 sameiet felles areal. Selger har på vegne av sameiet engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører til å forestå driften av sameiet innenfor de rammer som sameiet vedtar. Ved ervervet av boligen blir kjøper deleier i boligsameiet. Selger kan justere størrelsen på de enkelte sameiene, antall enheter i sameiet, plassering av boder, tekniske rom, parkeringsplasser og lignende på fellesareal. Se for øvrig opplysninger om eierforhold til parkeringsplasser i punktet over vedrørende garasje. Vedtekter Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet og velforening. Som vedlegg og som en del av denne avtalen følger foreløpige vedtekter som gjelder for sameiet. Likeledes plikter Kjøper å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra overtakelsestidspunktet. Endelig budsjett over driftsutgiftene samt vedtektene stadfestes av sameiet i ekstraordinært sameiermøte. Regler for styring og drift av boligsameiet følges av Eierseksjonsloven. Fellesutgifter Størrelsen på fellesutgiftene avgjøres av Kavaleren eierseksjonssameie. Fellesutgiftene avhenger av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Et forventet nivå ved overtakelse vil ligge på ca. kr. 32,- per kvm BRA pr. måned og inkluderer blant annet fjernvarme, varmtvann, forsikring, kommunale avgifter, forretningsførsel, renhold, vaktmester, m.m. Tv-pakke og internett kommer i tillegg, og kostnaden er stipulert til ca. kr. 275,- pr. leilighet pr. måned. For parkeringsplasser kommer i tillegg ca. Kr. 75,-/mnd. pr. biloppstillingsplass. Innen overtagelse innbetales ekstraordinært oppstartkapital med 2 måneders fellesutgifter til forretningsfører. Dette for å sikre at Sameiet er likvid fra første dag som kjøperne flytter inn. Forsikring JM Norge AS holder eiendommen forsikret i byggeperioden. Eiendommen skal være forsikret av JM Norge AS frem til 2 uker etter at sameiets innvendige fellesarealer er overtatt av sameiet. Sameiet skal deretter tegne egen forsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring. Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse. Kontantinnbetaling må være fri egenkapital. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i medhold av buofl ) Eventuelle tilleggsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger. 3) Resterende del av kjøpesummen betales til megler senest innen 3 dager før overtakelse. Kjøpers innbetalingsplikt er betinget av at garanti jfr. Bustadoppføringslova 12 fra selger er mottatt. Totalprisen på boligen er prisen iht. prisliste med tillegg av omkostninger spesifisert nedenfor. Kjøpesum og omkostninger for garasjeplass kommer eventuelt i tillegg. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi. Dokumentavgiften av tomteverdi utgjør ca. kr. 283,- pr. kvm. BRA. For tinglysing av skjøte betaler kjøper tinglysningsgebyr med kr For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr i omkostninger pr. pantedokument. Se prisliste for dokumentavgift pr. leilighet. I tillegg skal kjøper betale andel kostnader for etablering av sameiet, kr 215,- pr leilighet. Ved kjøp av parkeringsplass kan dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesum påløpe pr. parkeringsplass. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene. I tillegg skal kjøper betale andel kostnader for etablering av sameiet, kr. 215,- pr. leilighet samt 2 måneders fellesutgifter ved overtakelse som oppstartskapital for sameiet. Denne faktureres direkte fra OBOS Eiendomsforvaltning AS. Arealer definisjoner Arealene er matematisk avrundet og vil således kunne avvike med inntil 0,5 kvm. Arealene i prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P-rom. De oppgitte arealer er å betrakte som cirka- Tlf.: /6

5 arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større en det oppgitte areal. Bustadoppføringslova/ garantier Kjøpet følger Bustadoppføringslova hvor Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt en garanti på 3 % av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 -fem- år etter overtakelsen jf. buofl. 12, 3 ledd. Selger kan stille garanti i henhold til buofl. 47 for å disponere innbetalte kjøpesum. Kjøper vil i så tilfelle ikke opparbeide renter av beløpet det er stilt garanti for. Ønskede endringer av garantier ved eventuelt videresalg/transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger/utbygger. Forbehold Fjellgata 30KS tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: - Igangsettingstillatelse er gitt innen % av totalt 135 boliger og/eller boliger tilsvarende 50 % av totalverdien i prosjektet er solgt innen Byggestart vedtas av Fjellgata 30 KS styrende organer innen Fjellgata 30 KS skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Fjellgata 30 KS er bundet av kontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til kjøper om at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 kalenderdager etter utløpet av den aktuelle fristen. Dersom kontrakten bortfaller som følge av forbeholdene ovenfor, skal kjøper umiddelbart få tilbakeført innbetalt beløp samt renter opptjent på meglers klientkonto. Renter blir ikke utbetalt dersom beløpet er mindre enn ½ rettsgebyr. Ut over dette har Fjellgata 30 KS ved bortfall av kontrakten intet ansvar overfor kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene (herunder ferdigstillelsesfristen) forlenges. Kontraktens betingelser for øvrig vil i et slikt tilfelle være de samme. Da prosjektet fortsatt er inne i prosjekterings- og byggefase er alle opplysninger i leveransebeskrivelsen gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte generelle standard forringes i nevneverdig grad. Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan og fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av leveransebeskrivelse samt kontraktstegninger. Vedlegg Følgende dokumenter er en del av denne salgsoppgaven: Blankett Leveransebeskrivelse Utomhusplan Foreløpige etasjeplaner Foreløpige fasade- og snittegninger Kontraktstegning for den enkelte leilighet Utkast til vedtekter for Kavaleren Eierseksjonssameie Reguleringskart og vedtatt reguleringsbestemmelser datert Grunnboksutskrift datert Energiattest Energimerke utstedes av Fjellgata 30 KS og er eget vedlegg til kjøpekontrakten. I leilighetsbygg vil ulik plassering av leilighetene med hensyn på varmetap føre til at energimerket kan variere. Likningsverdi Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 70 prosent for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Tlf.: /6

6 Statistisk sentralbyrå sine årlige kvadratmetersatser. For beregning av likningsverdi, gå inn på: https://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/bil-ogbolig/bolig/likningsverdi/boligkalkulator/boligkalkulator/ Adgang til utleie Leiligheten kan leies ut i sin helhet. Ved utleie av boligen skal det straks gis skriftlig melding til styret og til sameiets forretningsfører, iht. sameiets vedtekter. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse forkjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf. eierseksjonsloven kap. III. Dette er kjøpers risiko. Hvitvasking Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Megler er pliktig å gjennomføre identitetskontroll av alle involverte parter. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Elektronisk kommunikasjon Kjøper er underrettet om og aksepterer at e-postkommunikasjon er å betegne som skriftlig kommunikasjon. Eiendomsmegler Røisland & Co Prosjektsalg AS, org Dronning Eufemias gate Oslo Eiendomsmeglers vederlag: Vederlag betales av Selger. Vederlaget er avtalt med et snitt på kr ,- eks. mva., samt et oppgjørshonorar på kr ,- eks. mva. pr. leilighetssalg. Ansvarlig og utførende eiendomsmegler: Ansvarlig megler i forbindelse med salget er Eiendomsmegler Andreas Øvsthus. Han vil i selve salget bli assistert av Eiendomsmeglerfullmektig Eskil Flakstad, Eiendomsmegler Beate Wik, Eiendomsmeglerfullmektig Lars Bratseth, Eiendomsmegler Øystein Embretsen, Megler Hege Andresen, Eiendomsmeglerfullmektig Karoline S. Køber, Eiendomsmeglerfullmektig Martine Røisland og Medhjelper Per-Henrik Rolfsen. Oslo, , rev Tlf.: /6

Salgsoppgave Årvolltoppen

Salgsoppgave Årvolltoppen Salgsoppgave Årvolltoppen Adresse og matrikkelnummer Årvollveien 72, 0590 Oslo Eiendommen gnr. 86, bnr. 467, i Oslo kommune. Eier/ selger/hjemmelshaver JM Norge AS er hjemmelshaver og selger av boligprosjektet

Detaljer

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer.

Salgsoppgave Hus 12. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Salgsoppgave Hus 12 Adresse og matrikkelnummer Hans Nordahls gate 58-62, 0485 Oslo. Eiendommen gnr. 79, bnr. 127 i Oslo kommune. Det tas forbehold om endelig matrikkelnummer. Eier/ selger Grefsen Utvikling

Detaljer

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73. Salgsoppgave H73 Adresse og matrikkelnummer Grønlandsleiret 73, 0190 Oslo. Eiendommen gnr. 230, bnr. 110 i Oslo kommune Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Byggetrinn 1 D1-D3 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal senere fradeles. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Salgstrinn 1 Bygg D1 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 156, 118, 117, 86, 52, 44, 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal sammenslås til en eiendom og senere dele opp. Endelig

Detaljer

Salgsoppgave Cliffhanger

Salgsoppgave Cliffhanger Salgsoppgave Cliffhanger Adresse og matrikkelnummer Trelastgata 27, 0191 Oslo. Parsell av gnr. 234, bnr. 80 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Eier/ selger Barcode 131 AS ved Oslo

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Sørkedalsveien 8 AS Org nr: 889 859 202 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo som Selger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Barcode 131 AS Org nr: 993 453 803 Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo Tlf: 22 36 60 20 som Selger fnr Mobil:,

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III

OSLO LØREN. PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III OSLO LØREN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park III SPIREA PARK III 16.09.2015 Spireaveien 14, 0580 Oslo Gårdsnr. 124, bruksnr. 113 i Oslo kommune BYGGHERRE OG TILTAKSHAVER JM Norge Region Oslo ARKITEKT Derlick

Detaljer

Strandefjorden Panorama 2

Strandefjorden Panorama 2 Strandefjorden Panorama 2 Prisliste Med alle leiligheter medfølger 1 p-plass og 1 sportsbod i kjeller Omkostninger for kjøper: Dokumentavgift: Ref. prisliste Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 525 Tinglysingsgebyr

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413402 Mellom: Martodden Utbygging KS org.nr. 890 529 402 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303 HAMAR

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil: E-post: (heretter

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 06.7.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 090 000 Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m²

Detaljer