Fotterapeutens profesjonelle rolle Lise Halvorsen. Kapittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotterapeutens profesjonelle rolle Lise Halvorsen. Kapittel"

Transkript

1 1 Fotterapeutens profesjonelle rolle Lise Halvorsen Kapittel

2 Kapittel 1 Fotterapeutens profesjonelle rolle Lise Halvorsen Kompetansemål: Eleven skal kunne beskrive fotterapifaget i historisk og kulturelt perspektiv og drøfte yrkesutøverens rolle og ansvar i utviklingen av faget (Vg2) Eleven skal kunne drøfte hva profesjonell yrkes utøvelse innebærer for fotterapeuten (Vg2) Når du har lest dette kapitlet skal du ha kunnskap om: fotterapifagets opprinnelse fotterapeutens rolle hva det vil si å være autorisert fotterapeut ulike muligheter innenfor fotterapifaget hva som kjennetegner en profesjonell yrkesutøver fotterapeutenes yrkesorganisasjoner i Norge og internasjonalt

3 Fotterapeutens profesjonelle rolle 9 Fagets opprinnelse Historien forteller at flere av helsetjenestene som tilbys i dag, har utviklet seg fra bartskjæreryrket også fotterapi. Opptegnelser fra midten av 1400-tallet viser at tyske bart skjærere i Bergen var høyt aktede håndverkere, jf. Store Norske Leksikon. I tillegg til å pleie skjegg og hår solgte de medisiner til utvortes bruk, virket som sårleger og spjelket brudd. De foretok også årelating, iglepåsetting og tannuttrekking, behandlet liktorner og, ikke minst, utførte kirurgiske inngrep. I militæret ble tilsvarende yrkesutøvere kalt feltskjærere. De var først og fremst sårleger og utførte amputasjoner. De første legene/medisinerne i Norge ble utdannet ved universitetet i København, og begynte å utøve sitt fag her i landet fra slutten av 1400-tallet. Kirurger, medisinere, bartskjærene og andre faggrupper opererte nå side om side. Konflikter mellom faggruppene oppstod, i hovedsak fordi legene anså de ufaglærtes virksomhet som en fare for folks helse. Det lå også i kortene at konkurransen var uønsket fra legenes side. For å redusere spenningen mellom de ulike gruppene kom det i 1794 en ny lov, som ble kalt kvakksalverforordningen. Loven markerte et skille mellom utdannede leger og andre grupper som utøvde medisinsk hjelp, og betegnelsen «kvakksalver» ble brukt som samlebetegnelse på alle ufaglærte behandlere. Slik fikk legene høyere status, og det ble større avstand mellom de ufaglærte og legene. Dette tresnittet av Hans Holbein ( ) viser en tysk kirurg som opererer en benskade, og er et stykke medisinhistorie. Det er representativt i forhold til metodene for behandling og kirurgi, som ble brukt på den tiden.

4 10 Kapittel 1 På 1800-tallet virket bartskjæren i stadig mindre grad som kirurg; bartskjæren ble barber. Den medisinske utdannelsen fikk mer tyngde da det første norske universitet, Det Kongelige Frederiks Universitet, ble grunnlagt i Oslo i 1811, og da Den norske lægeforening ble stiftet i I 1912 ble loven om offentlige legeforretninger vedtatt. Dette førte til at den medisinske delen av barbereryrket opphørte. Barbererens yrkesutøvelse bestod nå av å barbere, stelle hår og føtter og utøve skjønnhetspleie. Nå ble det fritt frem for alle å drive barber- og frisørnæring og faget bar preg av at flere utøvere ikke hadde kunnskap, var ukollegiale og startet en «drepende» priskonkurranse. Barber- og frisørfaget var dessuten ikke underlagt håndverk s- loven. I 1897 søkte derfor Kristiania-foreningen departementet om å bli underlagt loven, men fikk avslag. Landets barberere og frisører innså at dersom de skulle oppnå håndverksstatus igjen, måtte de samlet arbeide mot det målet. Norges Barber- og Frisørmesterforbund (bestående av menn) ble derfor stiftet i 1907, og det ble opprettet lokalforeninger i hele landet. Forbundet vedtok svenneprøve i faget i De søkte departementet igjen om å bli underlagt håndverksloven i 1913, og året etter nådde de sitt mål om å bli et håndverksfag. I 1927 samlet damefrisørene seg, og stiftet Norske Damefrisørers Landsforbund. De to forbundene slo seg sammen i 1937 og fikk navnet Norges Dame og Herrefrisørmestres Forbund (NDHF). Først i 1974 ble fotpleie og skjønnhetspleie adskilt fra frisørfaget. Dokumentene fra landsmøtet i NDHF viser at de ønsket å fjerne ordene «fotpleie og skjønnhetspleie» fra forbundets formålsparagraf:

5 Fotterapeutens profesjonelle rolle 11 «Endringene er en følge av at fotpleie og skjønnhetspleie er tatt bort fra opplæringsplan og prøveplakat, og i nær fremtid også vil bli tatt bort fra håndverksloven og overført til egne bestemmelser underlagt Helsedirektoratet». Norsk Fotpleieforbund fikk samme år et brev fra Industridepartementet, som bekreftet at fotpleien nå var adskilt fra frisørfaget. Det skulle gå enda fire år før fotpleierne fikk sin etterlengtede tittel i 1978 offentlig godkjent fotterapeut gjennom forskrift til lov av 14. juni nr. 47, om godkjennelse mv. av helsepersonell. Norsk Fotpleierforbund vedtok derfor på sitt landsmøte å skifte navn til Norske Fotterapeuters Forbund. Kampen for egen fotpleieopplæring Allerede i 1925 vet vi at flere utøvde fotpleie, som en egen gren adskilt fra frisørfaget. Blant annet tilbød skobutikken Scholl i Oslo sine kunder fotpleie, og selv kong Haakon 7. hadde sin egen faste «fotdame». Dette bidro nok til å gjøre faget kjent, og antallet utøvende fotpleiere fortsatte å øke. På begynnelsen av 50-tallet startet fotpleiernes profesjonskamp. Norsk Fotpleierforbund ble stiftet i Horten i 1952, av Margareta og Ronald Stensnes. Formålet med stiftelsen, jf. forbundets første utgivelse av FOTbladet i 1955, var: «å ivareta alle fotpleieres interesser ved å søke å høyne standarden bl.a. ved kurs, anskaffelse av faglitteratur og gjennom vårt organ gi medlemmene opplysninger om alt som kan tjene disse og beskyttelsen av vårt yrke. Ved gjennom myndighetene å skaffe beskyttelse for vårt virke, gjennom offentlig autorisasjon og gjennom opplysningsarbeid gjøre allmennheten oppmerksom på verdien av regelmessig fotpleie. Herunder kan en nevne arbeid i bedre skokultur, et meget viktig felt sett ut fra hele folkets interesser.» For å heve fagets kvalitet og opprette en offentlig opplæring adskilt fra frisørfaget ble det i 1956 satt ned en skolekomité i forbundet. Et ni måneder langt kurs ble foreslått, og i 1959 ble kursets pensum og reglement vedtatt. Kursdeltakerne fikk diplom etter gjennomført kurs. I 1961 ble Den Franske Kosmetolog Skole forespurt om de kunne arrangere kurset. Denne skolen ble grunnlagt i 1930 og er Norges eldste hudpleiefagskole. Året etter inngikk forbundet og skolen en avtale om et ettårig skoleløp, 1015 timer, adskilt fra annen undervisning. De første fotpleierne ble uteksaminert i 1964.

6 12 Kapittel 1 I 1965 søkte forbundet Kirke- og Undervisningsdepartementet om en egen skole i offentlig regi. Det var departementet positive til, men de mente at opplæringen var for kort. Samme år fikk de en bekreftelse fra Frisørforbundets mesterorganisasjon om at de ikke lenger ønsket fotpleie som egen gren i sin opplæring. Mens denne kampen fortsatte, ble det i perioden uteksaminert 96 fotpleiere fra Sofienberghjemmet. Da pålegget om å registrere seg i Momsregisteret kom i 1969, ble skillet mellom frisører og fotpleiere tydelig. Frisørene måtte ved salg av varer og tjenester betale moms, mens fotpleie ble ansett som en helsetjeneste og ble fritatt fra dette kravet. Først i 1973 skulle ønsket om skole i offentlig regi bli en realitet. Da kom opplæringen inn i opplæringsloven, og lagt inn under studieretningene helse- og sosialfag i den videregående skole. Flere skoler i landet opprettet dermed en ettårig fotpleieopplæring. Hamar Yrkesskole var først ute med sine tolv elever i Sofie Knutsen åpnet samme år privat skole med statsstøtte i Kristiansand, deretter Sogn Yrkesskole og Borg yrkesskole i 1975, for å nevne noen. Fotterapeutens rolle Som autorisert fotterapeut med den helsetjenesten du utøver, er det viktig at din rolle blir positivt mottatt av andre. Dette fordi vi har en betydningsfull rolle i forhold til dem vi skal hjelpe, og i forhold til annet helsepersonell vi skal samarbeide med. Som fotterapeut har du en rekke arbeidsoppgaver: Klargjøring av klinikken Ta imot pasienter Håndtere ulike henvendelser på telefon Igangsette tiltak for terapeutisk behandling innenfor ditt kompetanseområde og vurdere de tiltak som allerede er satt i gang Samarbeide med andre i helsevesenet, og ta initiativ til og tilrettelegge, slik at pasienten får den hjelpen og støtten han/ hun har behov for. Svare på spørsmål fra pasienter eller henvise videre Ta imot betaling Sende ut fakturaer og purringer Bestille varer Betale regninger Markedsføre klinikken

7 Fotterapeutens profesjonelle rolle 13

8 14 Kapittel 1 Hva er en rolle? En rolle er «summen av alle de regler og forventninger til oppførsel, som andre knytter til den bestemte oppgaven eller den posisjonen du har», jf. Store Norske Leksikon. Med andre ord har kolleger, pasienter og samarbeidspartnere forventninger til den yrkesrollen du har, og til den helsetjenesten du utøver som fotterapeut. Din holdning til yrket, personlige egenskaper, fagkunnskaper og hvordan du utøver yrket, påvirker hvordan du fyller denne rollen. Dersom du gjør ditt beste hver gang, vil vårt yrke oppnå anerkjennelse, og tjenesten vi utfører vil få status på lik linje med andre helset jenester i offentlig og privat sektor. Autorisasjon Etter endt utdanning kan du søke Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) om å få autorisasjon. Det er helsepersonellloven 48, som regulerer hvilke profesjoner innen helsevesenet som må ha autorisasjon. SAK gir, per 2013, profesjonsgodkjenning for 29 yrkesgrupper. Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven, jf. Kravet for å få autorisasjon, som fotterapeut, er at du har bestått eksamen i den videregående opplæringen. Autorisasjonen er, per 2013, et dokument som viser at du har de faglige kvalifikasjonene som kreves for å utøve helsetjenesten du er utdannet til, men i løpet av 2014 vil den kun blir registrert i Helsepersonellregisteret, som til enhver tid vil være oppdatert. Autorisasjonen opphører den dagen du fyller 75 år. Ønsker du å jobbe som fotterapeut etter dette, må du søke SAK om lisens. Hva innebærer det å ha en autorisasjon? Autorisasjon gir deg rett til å benytte tittelen «fotterapeut». Personer som ikke er autorisert, kan ikke gi seg selv en tittel, eller annonsere sin virksomhet, slik at de gir inntrykk av at de har autorisasjon som helsepersonell jf. 74 om bruk av beskyttet tittel. En kan f.eks. ikke kalle seg medisinsk fotpleier, fordi det kan forstås synonymt med at personen utfører medisinsk behandling på lik linje med en lege. Som fotterapeut har du et personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte, og holde deg faglig oppdatert. Du

9 Fotterapeutens profesjonelle rolle 15 vil også måtte avstå fra å gi helsehjelp på områder du ikke behersker og henvise til annet helsepersonell jf. helsepersonelloven 4. Dersom du av ulike grunner ikke lenger er skikket til å være i yrket, kan du miste din autorisasjon. Det er Statens helsetilsyn som tilbakekaller autorisasjonen når det foreligger grunner til det, som for eksempel sykdom, langt fravær fra yrket, rusmisbruk eller lovbrudd jf. helsepersonelloven 57. Autorisasjonen er hjemlet i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonel loven). I loven står det hvilke rettigheter og plikter du som fotterapeut har, og hva som skjer om du bryter noen av paragrafene i den. Flere av paragrafene i helsepersonelloven gjenspeiler de etiske retningslinjene for fotterapeuter. Vi skal derfor se nærmere på etiske retningslinjer når vi tar for oss de ulike paragrafene i helsepersonelloven i boken Fotterapi og ortopediteknikk Yrkesutøvelse. Du finner hele loven med kommentarer på eller du kan søke på «helsepersonelloven» på internett. Kompetansenivå Kompetansen du må ha for å bli godkjent som autorisert fotterapeut, er definert i hvert enkelt kompetansemål i læreplanen for Fotterapi og ortopediteknikk Vg2, og Fotterapi Vg3. Disse dokumentene beskriver hva en fotterapeut skal kunne når utdanningen er fullført, og hva myndigheter og pasienter forventer at du skal kunne i ditt daglige arbeid som fotterapeut.

10 16 Kapittel 1 Ifølge programområdenes formål skal du ha «grunnleggende ferdig heter, kunnskaper og holdninger i fotterapiutøvelsen, som gjør at du kan behandle og forebygge problemer knyttet til føttene». Det forventes at fotterapeuten også stimulerer pasienten til fysisk aktivitet. Det betyr at dine praktiske ferdigheter som fotterapeut er knyttet til kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon (fot, hud og negler) skoens oppbygning og funksjon sykdommer som har innvirkning på føttene (diabetes, revmatisme osv.) skader, sykdommer og andre problemer i hud- og negler på føttene og hvordan disse behandles biomekanikk (hvordan vi går) og ulike undersøkelser/analyser av føttene skoens påvirkning når vi går trykkavlastninger og såler materiallære feilstillinger i foten på grunn av sykdom eller sko

11 Fotterapeutens profesjonelle rolle 17 Med andre ord forventes det at fotterapeuten gjennom individuell behandling og veiledning utøver helsefremmende arbeid ved å stimulere til fysisk aktivitet og sunn fothelse hos pasienten, og til å forebygge belastningsskader. Det forventes i tillegg at du, som fotterapeut, kan samarbeide med ulike yrkesgrupper, og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. Du må også ha kunnskap om og følge de lover og forskrifter som gjelder for fotterapiutøvelsen, som for eksempel å føre journal og sørge for at HMS-forskriftene blir fulgt. Ulike muligheter innenfor faget Du kan spesialisere deg innen ulike felt. Én mulighet er å spesialisere deg innen biomekanisk terapi, som gjør at du kan samarbeide med bedriftshelsetjenesten, eller forskjellige fagteam innen biomekanikk. Biomekanisk terapi (BMT) bygger på ny kunnskap om skoens påvirkning på det gående, arbeidende mennesket. Det viser seg at skoen kan være primærårsaken eller sekundærårsaken til over 60 fot-, kne- og legglidelser! En fotteraput med 3 års grunnutdannelse kan fordype seg i faget biomekanisk terapi, og ta 1,5 års videreutdanning for å bli bedriftsterapeut. En bedriftsterapeut samarbeider med bedriftshelsetjenesten om skorelaterte fotlidelser og utfører skoanalyse, ganganalyse, leddtest, bevegelsestest og arbeidsprofil (på arbeidsplassen), og tilvirker såler på grunnlag av resultatene fra analysene. Kilde: Såleklinikken En annen mulighet er å benytte seg av ulike fagskoletilbud i Helseog oppvekstfagene. I dag finnes det ikke et fagskoletilbud direkte knyttet til fotterapeutens fagfelt, men det finnes nyttige videreutdanninger dersom du ønsker å lære mer om de forskjellige pasientgruppene du møter som fotterapeut. Eksempler på godkjente studier Helse, aldring og aktiv omsorg Kroniske sykdommer hos voksne og eldre, med fokus på diabetes, hjertesvikt og kols Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid Rehabilitering Barsel og barnepleie

12 18 Kapittel 1 Som fotterapeut kan du for eksempel videreutdanne deg innen barsel og barnepleie. Det finnes også fagskoletilbud innen veiledning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer. Det er ikke sikkert alle tilbudene finnes på skolene i ditt fylke, så du må kanskje regne med å måtte reise til en skole i nabofylket. På høgskoler kan du, dersom du har studiekompetanse eller realkompetanse, komme inn på kortere og lengre studier, for å videreutdanne deg innenfor ulike emner som interesserer deg innen helsefagene. Som fotterapeut vil du også kunne gå ulike kurs i regi av Fotterapeutforbundet, og hos leverandører som for eksempel har kunnskap og praktiske ferdigheter innen neglekorrigering osv.

13 Fotterapeutens profesjonelle rolle 19 Profesjonalitet Hva vil det si å være profesjonell? Ordet profesjonell kommer fra profesjon og det latinske ordet professi, og brukes på en person som er dyktig, erfaren og utdannet innen et område. profesjon = fag eller yrke som kjennetegnes av en spesiell kompetanse profesjonell = en person som opptrer med faglig kompetanse i et yrke og mottar lønn Profesjonell adferd skiller seg fra den adferden du har i private sammenhenger. Som privatperson kan du si og gjøre ting du ikke ville si eller gjøre i en arbeidssituasjon. Som profesjonell får du betalt for tjenesten du utøver, i motsetning til amatører. Du har taushetsplikt, blander ikke sammen jobb og fritid, og forholder deg til lover, forskrifter og skrevne/uskrevne regler. Du bør dessuten være forutsigbar, kunne innrømme feil, og ha respekt for andre mennesker og deres integritet. Det vil si at du trenger både faglige kunnskaper og praktiske ferdigheter, så vel som personlige egenskaper, verdier og holdninger, for å fylle din rolle som profesjonell fotterapeut. Å være personlig vil si, jf. Liv Aud Syversen (Nic Waal) og Ann Kristin Johannesen (BUP Bærum), «Å være et vanlig menneske på en profesjonell måte», dvs. å være menneskelig, ikke bare distansert faglig faglig, ikke bare menneskelig og nær interessert, ansvarlig og fordomsfri til stede nær, men ikke for nær Mange kaller dette for nøkkelkvalifikasjoner vi må ha for å kunne tilpasse oss et arbeidsliv. Holdninger Det er forsket mye på menneskers holdninger. Barns holdninger formes av familie og oppvekstmiljø i de første leveårene. Den sunne kritiske sansen hos barnet utvikles etter hvert som de blir eldre, og med erfaring.

14 20 Kapittel 1 Normer = regler (formelle) og forventninger om hvordan en skal oppføre seg (uformelle) Holdninger styres derfor senere i livet av tre hovedelementer, jf. Jeanine Bruun, Disse tre er: «oppfatninger, følelser og kunnskaper, som til sammen utgjør holdningen vi har ovenfor et objekt.» Objektet kan være en person, en sak eller en situasjon. Vi kan ha en positiv eller negativ holdning til objektet. Et eksempel kan være holdningen vi har til faget vårt! Dette bekrefter også Aadland, 1998, i sin modell, som omhandler prosessen fra verdier til holdninger: «verdier påvirker våre holdninger som igjen vises gjennom handlinger.» VERDIER NORMER Forståelse Fordommer Holdninger HANDLINGER Aadland sin modell på grunnleggende verdier, moral og etikk (kilde: Verdier Normer Handlinger Skjulte Følbare Synlige Denne modellen viser hvordan våre verdier, som er skjulte, påvirkes gjennom normer. Det kan være formelle eller uformelle normer. Normene, som er følbare, påvirker/endrer våre holdninger, noe som igjen kan påvirke/endre våre synlige handlinger. Det betyr, som Jeanine Bruun sier, at «Våre holdninger kan endres om vi får ny kunnskap», og kan f.eks. endre hvordan vi reagerer overfor et objekt. Har du opplevd å endre oppfatningen av, og følelser for, en person etter at du fikk ny kunnskap om og ble bedre kjent med denne personen? Det vil du antagelig oppleve flere ganger, som profesjonell fotterapeut overfor pasienter og kolleger. Holdninger er summen av tre faktorer: Tanker: styres av hva vi tror på, meninger og forventninger Følelser: kommer til uttrykk som sympati eller empati overfor et objekt Adferd: hvordan vi reagerer overfor et objekt Årmo mfl., 2009

15 Fotterapeutens profesjonelle rolle 21 Et profesjonelt ytre Begrepet «profesjonell» handler også om hvordan andre oppfatter oss i vår yrkesrolle. Ditt profesjonelle ytre er det første som møter pasienten. Pasienten får et førsteinntrykk av både deg i rollen som helsepersonell, og av klinikken i sin helhet. Det skapes ikke tillit til deg som helsepersonell eller den helsetjenesten du tilbyr, dersom du møter pasienten tyggende på en tyggegummi, iført masse sminke, olabukser og en slitt T-skjorte. Det kan være at du har både faglige kunnskaper og den rette erfaringen, men hvis du gir et uprofesjonelt inntrykk, er sannsynligheten stor for at det overskygger dine evner. Ditt profesjonelle ytre tolkes dit hen at du ikke har de kunnskaper, personlige egenskaper og holdninger som kreves av en fotterapeut. Pasienten kan kanskje oppfatte det som om du har tvilsom holdning til faget ditt, og dårlig arbeidsmoral. Et profesjonelt ytre innebærer at du skal kle deg slik at du blir oppfattet som en helsearbeider pasienten får tillit til. En fotterapeut bruker derfor uniform. Det er ikke akseptabelt å gå med de klærne du bruker i fritiden, i møte med pasienter. Hvilken av disse fotterapeutene synes du ser mest profesjonell ut?

16 22 Kapittel 1 I det daglige arbeidet hender det ofte at en fotterapeut blir tilsølt. Det kan for eksempel sprute væske fra slipemaskiner, eller du kan få hud- og neglerester på uniformen. Neglene kan lett bli infisert med soppmikrober. Derfor stilles det strenge krav til hygiene. Hensikten er at du skal være en barriere mot virus og bakterier. Du skal ikke være den som utsetter pasientene dine for smittsomme organismer, så det er viktig å være bevisst på at du kan bære smittes toffer på deg. Ved synlig søl er det viktig at du har ekstra skift, slik at du kan bytte uniform i løpet av dagen. Vi skal ikke forlate klinikken med arbeids klærne på, ikke en gang for å gå en tur på postkontoret eller kjøpe lunsj. Det er derfor et prinsipp at du har ren uniform hver dag, skifter over til dine private klær for å reise hjem etter jobb, og vasker uniformen ved arbeidsdagens slutt. Hygiene er spesielt avgjørende for et profesjonelt ytre, og generell renslighet bør være en selvfølge, det vil si at du er nøye med kroppspleien din. Like ille som svettelukt er lukten av sterk parfyme. Det kan være lurt å være forsiktig med parfyme og velge en deodorant som ikke er for parfymert. Pasienter med astma eller kols kan reagere med pustebesvær, mens andre kan få migrene av sterke lukter. Det er lite hensynsfullt å påføre en pasient besvær når de kommer for å få behandling! Dersom du har langt hår, må det settes opp, og eventuell sminke bør være diskré. For å beskytte deg selv og pasientene mot ulike mikroorganismer bør du ha kortklipte, rene negler uten neglelakk ta av ringer, klokker og smykker bruke hansker (Husk å vaske hendene etter bruk av hansker, da smittestoff kan ha kommet igjennom hansken. Bruk av hansker kan derfor gi falsk trygghet.) bruke maske bruke vernebriller Nyttige nettsider i forhold til hygiene i praksis: Fotterapeutforbundet Her finner du «HMS i klinikken for fotterapi, standard for lokaler, utstyr og hygiene». Folkehelseinstituttet Her finner du bl.a. brosjyren Nasjonal veileder i håndhygiene og ellers generelle smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet gir deg nyttig bakgrunnsinformasjon om viktigheten av og hvordan du utfører

17 Fotterapeutens profesjonelle rolle 23 håndhygiene og andre smitteverntiltak for å hindre smitte. Brosjyren finner du på nettet ved å søke med tittelen. Se for øvrig bokens tilhørende nettressurser, og les mer om hygiene i boken Fotterapi og ortopediteknikk Yrkesutøvelse. Yrkesidentitet Yrkesidentitet handler om å identifisere seg med det yrket vi har valgt. Yrkesidentitet skapes i samspillet mellom deg selv som yrkesutøver, det arbeidet du utfører og de menneskene du omgås. Yrke s- identitet utvikles i samhandling med andre når du får bekreftelse på det arbeidet du gjør, i møte med kolleger og pasienter, i samarbeid med pårørende og i kontakt med nettverk utenfor og andre yrkesgrupper. Vi utvikler stadig en bedre forståelse for vårt eget yrke, og føler etter hvert en tilhørighet til den gruppen som utfører det samme arbeidet. Den tilbakemeldingen du får på arbeidet du utfører, og evnen til å se deg selv i forhold til kritikk og ros, er med på å prege selvbildet og selvfølelsen din. Dette får igjen betydning for hvordan du identifiserer deg med yrket, jf. Paulsen mfl., NDLA.

18 24 Kapittel 1 En god yrkesidentitet innebærer at yrkesutøveren har oversikt over sitt eget arbeidsområde og kjenner grensene for sin kompetanse kan begrunne sine handlinger ut fra kunnskap bygger på yrkets verdigrunnlag og etiske retningslinjer reflekterer over egen yrkespraksis og kjenner lovverket som styrer yrkesutøvelsen, jf. Habberstad mfl., 2009 FOTTERAPEUTFORBUNDET Som medlem av Fotterapeutforbundet kan du markedsføre din klinikk ved å bruke forbundets logo, og på den måten synliggjøre din yrkesidentitet. I dette tilfellet ønsker vår yrkesgruppe å vise, gjennom dette symbolet, at vi er en gruppe profesjonelle yrkesutøvere av vårt fag. Dette fordi både autorisasjonen og forbundets logo er et symbol på faglært yrkesutøvelse. Det viser at du har den opplæringen som kreves for å jobbe selvstendig, og tar ansvar for ulike utfordringer du møter i yrket ditt. Det viser at du er en trygg utøver og har yrkesstolthet. Yrkesorganisasjon Å være medlem av en fagorganisasjon betyr i praksis å være med i et nettverk, som arbeider mot medlemmenes felles mål, og kan gi trygghet, kunnskap og innflytelse. Fotterapeutforbundet er yrkesorganisasjonen for autoriserte fottera peuter i Norge. Det ivaretar medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser. Alle som ønsker å melde seg inn, må være autoriserte fotterapeuter. På forbundets hjemmeside kan vi lese at Fotterapeutforbundet arbei der med å styrke fotterapeututdannelsen heve fotterapeuters kompetansenivå bedre status og kjennskap til tittelen autorisert fotterapeut gi fotterapeuten en mer fremtredende posisjon i det norske helsevesen I skrivende stund (2013) er Fotterapeutforbundet én av 19 yrkesorganisasjoner som er tilknyttet Delta, en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Medlemmer av Fotterapeutforbundet blir derfor automatisk også Delta-medlemmer.

19 Delta er igjen tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Dette er to sterke yrkesorganisasjoner, som bl.a. forhandler frem lønnsvilkår tariffavtaler og hovedavtaler på vegne av yrkesorganisasjonene. Du kan også få advokathjelp via Fotterapeutforbundet, dersom du f.eks. kommer i konflikt med din arbeidsgiver angående ansettelsesforhold eller lignende, og du kan søke om økonomiske midler til kurs. Fotterapeutens profesjonelle rolle 25

20 26 Kapittel 1 Dette kan være kurs og videreutdanning i regi av Fotterapeutforbundet og andre organisasjoner, innen ulike temaer du kan få behov for, som f.eks. diabetes. Fotterapeutforbundet utgir fagtidsskriftet Fotterapeuten fire ganger i året med bl.a. nyttig fagstoff og informasjon om hva som skjer innen yrket. Hvert år i september arrangerer forbundet en nasjonal fagkongress, som du kan delta på. Fotterapeutforbundet er videre medlem av den internasjonale føderasjonen av fotterapeutorganisasjoner, Federation Internationale des Podologues (FIP). FIP ble grunnlagt i 1947 og har fokus på globalt lederskap og internasjonal utvikling av det medisinske fagfeltet podiatry. FIP har medlemsorganisasjoner i 25 land på seks kontinenter. Med hjelp fra FIP og pasientorganisasjoner arbeider Fotterapeutforbundet nå med å få fotterapeututdannelsen over på høyskolenivå, på lik linje med en del andre land i Europa og ellers i verden. Oppgaver 1. Hvilken rolle spilte bartskjærene i Norge på 1400-tallet? 2. Når trådte loven som ble kalt kvakksalverforordningen i kraft? 3. Hvilke følger fikk kvakksalverforordnigen for de ufaglærte utøverne av medisinsk hjelp? 4. Når ble fotpleie offisielt adskilt fra frisørfaget? 5. Hvilken forskrift ga fotpleierne tittelen offentlig godkjent fotterapeut? 6. Hva er en rolle? 7. Nevn noen typiske arbeidsoppgaver for en fotterapeut. 8. Hva er kriteriene for å søke om autorisasjon som fotterapeut, og hvor lenge kan en beholde autorisasjonen? 9. Hva kan føre til at en helseutøver mister sin autorisasjon? 10. Hva forventes det at en autorisert fotterapeut skal kunne? Gå inn på og velg Læreplaner. Les kompetansemålene for de tre programfagene på fotterapi og ortopediteknikk Vg2, og fotterapi Vg3.

21 Fotterapeutens profesjonelle rolle Hvilke muligheter for spesialisering finnes det for fotterapeuter? 12. Hva vil det si å være profesjonell? 13. Hva påvirker våre holdninger? 14. Hva kjennetegner en yrkesutøver med klar yrkesidentitet? 15. Diskusjonsoppgave Hvilke fordeler får en ved å være tilknyttet en yrkesorganisasjon? 16. Diskusjonsoppgave Hva kjennetegner en profesjonell helseutøver? 17. Gruppeoppgave Rekvisitter: Kamera, plakat, tusj. I denne oppgaven skal dere lage en plakat (eller to), som viser forskjellene på det dere mener kjennetegner en profesjonell og en mindre profesjonell helseutøver. Ta bilder av dere selv, skriv ut bildene og lim dem på plakaten. Bildene kan vise forskjellige typer bekledning med tanke på hygiene og et profesjonelt utseende. I tillegg til bildene, kan dere lage en punktliste over hva som kjennetegner en profesjonell og en mindre profesjonell helseutøver. Presenter plakatene i plenum. Diskuter hva gode holdninger betyr i forhold til profesjonalitet og yrkesidentitet. 18. Gruppeoppgave Gå inn på samt hjemmesidene til tre forskjellige fotklinikker, og drøft om disse nettsidene viser profesjonalitet og en klar yrkesidentitet.

22 28 Kapittel 1 Mine notater

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN SYKEPLEIE TIL MUSLIMSKE PASIENTER MED AFRIKANSK BAKGRUNN ERFARINGSBASERT MASTER I INTERKULTURELT ARBEID MIKA-316

MISJONSHØGSKOLEN SYKEPLEIE TIL MUSLIMSKE PASIENTER MED AFRIKANSK BAKGRUNN ERFARINGSBASERT MASTER I INTERKULTURELT ARBEID MIKA-316 MISJONSHØGSKOLEN SYKEPLEIE TIL MUSLIMSKE PASIENTER MED AFRIKANSK BAKGRUNN ERFARINGSBASERT MASTER I INTERKULTURELT ARBEID MIKA-316 av ELISABETH FOLLESØY SOLÅS STAVANGER DESEMBER 2014 1 2 Innhold Forord...

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Helhetlig og praksisnær opplæring Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse Education is a preparation for life Fagopplæring av renholdere skal sikre yrkesfaglig kompetanse Ellen Petrine Fretheim November 2011 Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Veiledning av. turnusfysioterapeuter

Veiledning av. turnusfysioterapeuter veiledning av fysioterapeutkandidater Veiledning av Håndbok for veilederen Gerd Bjørke, Vippen Fleischer turnusfysioterapeuter HÅNDBOK FOR TURNUSVEILEDEREN Gerd Bjørke, Vippen Fleischer VEILEDNING AV FYSIOTERAPEUTKANDIDATER

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

M A S T E R O P P G A V E

M A S T E R O P P G A V E M A S T E R O P P G A V E Hvilke forutsetninger ligger til grunn for beslutninger i nyfødtmedisin? Utarbeidet av: Eirin Paulsen Fag: Masterstudium i organisasjon og ledelse Avdeling: Avdeling for økonomi,

Detaljer