Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: E-post: Utdanning Philosophiae doctor, Universitet i Bergen, Institutt for religion, historie, russisk Des des Doktorgradsprogrammet ved Universitet i Bergen Høsten 1994 Cand.philol. hovedfag kristendomskunnskap ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Skoleåret The Hebrew University of Jerusalem: Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet. Sommeren 1991 The Hebrew University of Jerusalem: Sommerkurs. Utvekslingsstudent fra Norges Forskningsråd, Kulturavtaleprogrammet. Våren 1990 Cand.Mag., Universitet i Trondheim (AVH) med kristendomskunnskap mellomfag, 10 vekttall pedagogikk, 20 vekttall sosiologi grunnfag og 4 vekttall sosiologi mellomfag (teori og metode) og 10 vekttall Afrikakunnskap. Høsten 1985 Exsamen Philosophicum, Universitet i Oslo Arbeid Forsker II ved KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning Forsker III ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning Stipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar Forskningsassistent ved KIFO Våren 1995 Timelærer Det teologiske fakultet, UiO Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Våren 1992 Timelærer ved Det teologiske fakultet, UiO Verv 2009 nov Ansattes representant i KIFOs styre Vararepresentant for de ansatte i KIFOs styre Medlem i representantskapet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) Tillitsvalgt i Forskerforbundet på KIFO Deltakelse i forskernettverk og arbeidsgrupper 2007 Medlem av styringsgruppa for Nordic Network of Thanatology 2007 Medlem av nettverket International Research on Confirmation Work November 2010 februar 2011 Medlem av Arbeidsgruppe for kirkestatistikk nedsatt av Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 2006 Representant for KIFO i Kirkerådets samarbeidsgruppe for kirkestatistikk 1

2 2006 Representant for KIFO i Statistisk sentralbyrås arbeidsgruppe for statistikk på kirke, gravlunder, krematorier og andre religiøse formål Det praktisk-teologiske seminar sitt forskningsnettverk på ritualer Deltakelse i forskningsprosjekter 2015 Kremasjonsprosjektet (NFR, PES2020) Reassembling Democracy (REDO) NFR-prosjekt Den offentlige sorgen (prosjektleder) The Second International Study on Confirmation Work Religionsstatistikk og medlemsforståelse (prosjektleder sammen med Ingunn Folkestad Breistein) 2012 Tros- og livssynsundersøkelsen 2012 (prosjektleder) Evaluering av trosopplæringsreformen Tiden etter konfirmasjon (prosjektleder) Pågår Død og rituell sorgbearbeiding i norsk skole (prosjektleder) Pågår The First International Study on Confirmation Work Religion 2008, International Social Survey Programme Menighetsutvikling i folkekirken. Et 3-årig FoU-prosjekt i regi av Det teologiske Menighetsfakultet Presters arbeidsforhold 2008 Undersøkelse blant foreldre med døve barn om trosopplæring Trosopplæringsreformens kompetansenettverksgruppe: Familiens rolle i trosopplæringen 2005 Evaluering av bispenominasjonen i Borg Brukerundersøkelsen i Tonsen menighet (prosjektleder) Medlemsundersøkelsen for Dnk (prosjektleder) Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Dnk (prosjektleder) Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Dnk (prosjektleder) Publikasjoner: Bøker 2013: Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.). Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) 2009: Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD). Bergen: Universitetet i Bergen. 1998: Rom i herberget? Kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir. (218 s) 1996: Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdanningen i Den norske kirke (AVU). Trondheim: Tapir. (125 s) 2

3 Artikler i tidsskrifter og bøker 2015 Silent actions emotion and mass mourning rituals after the terrorist attacks in Norway on 22 July Mortality 1: Ida Marie Høeg & Bernd Krupka. Skummer kirken fløten? Ungdom i kirkelige ungdomsmiljø. Prismet : (nivå 1) Ida Marie Høeg & Hans Stifoss-Hanssen. Nå er du hos Gud. Jeg vet ikke hvilken Gud du er hos, men du har det sikkert veldig bra.» Religion og ritualer ved død i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift : (nivå 1) Cultural boundaries for grief emotions connected to mourning rituals for the sudden death of a child. Sociological Research Online. (under vurdering) (nivå 1) 2013: Sammen med Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar Innledningskapittelet Den offentlige sorgen. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Folkekirken som sorgfellesskap. Den norske kirkes svar på 22. juli. I Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli, Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Rituals of Death in a Norwegian. School Context. In Deconstructing Death Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries, Michael Hviid Jacobsen (ed.), Odense: University Press of Southern Denmark. (nivå 1) Sammen med Ilona Pajari. Introduction to the Nordic issue of Mortality. Mortality 2013 (18)2: (nivå 1) Dåpsliturgi og aktørenes erfaringer med dåp. Nytt norsk kirkeblad : Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Prismet : (nivå 1) Innledning: Hvorfor religionsstatistikk. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Statistikk for kirke og samfunn i endring. I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), Trondheim: Akademika forlag. (nivå 1) Religious Education in the Nordic Public Sphere, Norway. In The 11th Nordic Conference of Religious Education. Conference book, Johannes Nissen and Povl Götke (ed.) 5 sider. E-book available on the homepage at the section of Theology, Faculty of Arts, Aarhus University. (nivå 1) Sammen med Eigil Morvik. Ung og aktiv? Ungdom år i Den norske kirke. I Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Erling Birkedal, Harald Hegstad, Turid Skorpe Lannem (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1) 2011: Kjønn og folkelig dåpsteologi. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2011 (1-2): (nivå 1) 2010: Leise Christensen, Duncan Dormor, Ida Marie Høeg, Wolfgang Ilg, Kati Niemelä: Protestant confirmation seen in a European perspective. In Religion and Youth, Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.), Surrey: Ashgate. (nivå1) 3

4 Motivation and Experiences of the Confirmands. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (eds), Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1) Ida Marie Høeg & Bernd Krupka: Confirmation Work in Norway. In Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, Friedrich Schweitzer, Wolfgang Ilg, Henrik Simojoki (Eds), Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus. (nivå 1) Religiøs tradering. I Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, Pål Ketil Botvar & Ulla Schmidt Schmidt (red.), Oslo: Universitetsforlaget. (nivå 1) Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge. Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring. I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå1) Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett. Humanistisk eller kristen konfirmasjon? I Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land. Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.), Oslo: IKO-forlaget. (nivå 1) Religion og alder. Kirke og kultur : (nivå 1) Ungdom og religion. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge : (nivå 1) 2009: Konfirmasjonstiden har vært bra jeg har fått litt mer kunnskap og har hatt det fint sammen med andre konfirmanter. I Samfunnet i gudstjenesten, Sig Lægdene (red.) s Tromsø: Kirkelig utdanningssenter i nord. 2006: Familien som kunde. Familiene i trosopplæringen og trosopplæringens markedstenkning. I Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.), s Trondheim: Tapir Akademisk forlag. (nivå 1) 2005: Agnes Vold. I Norsk biografisk leksikon, Jon Gunnar Arntzen & Knut Helle (red.), s Oslo: Kunnskapsforlaget. 2004: I baptise you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I Contemporary religion and church. A Nordic perspective, Ole Gunnar Winsnes (ed.), s Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 2003: Jødisk familieliv i Norge moderne utforming av tradisjonelt liv. I RAMBAM. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning : (fagfellevurdert) 2002: Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dåp og tradisjon i Den norske kirke. I Tallenes tale Perspektiver på statistikk og kirke, Ole Gunnar Winsnes (red.), s Trondheim: Tapir. Barnedåp en sterk tradisjon i et moderne samfunn. Nytt norsk kirkeblad. For teologi og praksis 6 (30): På kvinners vis? Kvinnelige prester på arbeidsmarked og karrierevei. I Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, Morten Huse og Cathrine Hansen (red.), s Trondheim: Tapir. 2001: Hvorfor være medlem av Den norske kirke? Norsk Teologisk Tidsskrift 2001, 2(102): Dåp som overgangsrite. En analyse av dåpens offentlige og private riter. Prismet :

5 Bare til fest? Kirkemedlemmers forhold til gudstjenesten. Tallenes tale Perspektiver på statistikk og kirke, Trondheim: Tapir. 2000: Medlemsundersøkelsen Holdninger til statskirkeordningen. Årbok for Den norske kirke 2000, s Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. 1999: Herrens tjenerinne. Norsk tidsskrift for misjon 1999, 3: : Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. St. Sunniva (6): Kvinner i en ny presterolle. Hva betyr kjønn for kvinnelige presters yrkesliv, og hvor relevant er begrepet den kvinnelige presterollen? Norsk teologisk tidsskrift : : Religionenes betydning for den jødiske identiteten. En undersøkelse blant 18 norske jøder. Kirke og kultur : Rapporter 2015: Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker. Når det rokkes ved tradisjon og tilhørighet. Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme. KIFO Rapport 2015:2 (130 s) Ida Marie Høeg & Irene Trysnes. Menighetenes samvirke med hjemmet. Evalueringsforskning på trosopplæringsreformen. Rapport 1. KIFO Notat 1/2012 (86 s) 2009: Ida Marie Høeg (red.) Tilstandsrapport for Den norske kirke KIFO Notat nr. 7/2009 (86s) Medlemskap i Den norske kirke. I Tilstandsrapport for Den norske kirke 2009, Ida Marie Høeg (red.) s Oslo: KIFO. Prest i Nidaros. En rapport om presters arbeidsforhold i Nidaros bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2009 (91 s) Prest i Agder og Telemark. En rapport om presters arbeidsforhold i Agder og Telemark bispedømme. KIFO Notat nr. 2 /2009 (92 s) Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2009 (86 s) Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker. Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold. KIFO Notat nr. 5 /2009 (132 s) 2008: Prest i Sør-Hålogaland. En rapport om presters arbeidsforhold i Sør-Hålogaland bispedømme. KIFO Notat nr. 1 /2008 (76 s) Prest i Borg. En rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme. KIFO Notat nr. 2 /2008 (78 s) Prest i Tunsberg. En rapport om presters arbeidsforhold i Tunsberg bispedømme. KIFO Notat nr. 3 /2008 (80 s) Prest i Stavanger. En rapport om presters arbeidsforhold i Stavanger bispedømme. KIFO Notat nr. 4 /2008 (84 s) Prest i Hamar. En rapport om presters arbeidsforhold i Hamar bispedømme. KIFO Notat nr. 6 /2008 (85 s) Prest i Møre. En rapport om presters arbeidsforhold i Møre bispedømme. KIFO Notat nr. 7 /2008 (87 s) 2005: 5

6 Sammen med Ulla Schmidt og Pål Ketil Botvar. Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg. Oslo: KIFO Notat (58 s) 2003: Brukerundersøkelse En spørreundersøkelse blant medlemmer i Tonsen menighet. Oslo: KIFO (Notat nr ) (53 s) 2000: Sammen med Harald Hegstad og Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke. Oslo: KIFO (74 s) Bokomtale 2008: Ulland, Dagfinn 2007: Guds karneval. En religionspsykologisk studie av Toronto-vekkelsens ekstatiske spiritualitet. Lund: Lunds Universitet (Lunds Studies in Pychology of Religion 9). Bokomtale i Norsk Teologisk Tidsskrift 2008 nr. 2 s : Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion, Oslo: Pax Forlag A/S. Bokomtale i St. Sunniva 2007(1 2): : Åse Røthing 2004: Parforhold. Idealer, forhandlinger, strategier. Oslo: Gyldendal. Bokomtale i St. Sunniva 2/2005: : Lena Löwndahl: Med kroppen som instrument. En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lund: Lunds University. (Lunds Studies in History of Religions) i Tidsskrift for kirke og religion 2 (15): : Linde Borgen 2000: Levende ritualer ved livets og naturens overganger. Grøndahl Dreyer Bokomtale i Prismet 3:137, : Åse Røthing 1998: Sex, kjønn og kristentro. Oslo: Verbum. Bokomtale i Nytt om kvinneforskning 2/99: Framtreden i media: kronikker, artikler, intervjuer 2014: NRK nyheter radio Intervju om julegudstjenester 24. desember. Vårt land. Gjør de døde om til diamanter. Intervju om gravlunden og askespredning. 9. desember, s , 11. desember. vart.land.no. Dagblad.no Her spres asken av Lois og Johns fra 22 kilometers høyde. Intervju om askespredning som alternativ til grav. 11. desember. Vårt Land Ber om nøytralt sted for sorgen. Intervju om kirkens rolle i minnesarrangementene etter 22. juli. 17. oktober, s Vårt Land Tyr til religion når barn dør. Intervju om ritualer og religion i skolen 19. august. s forskning.no Hva gjør skolen når en elev dør? Nyhetssak basert på en artikkel Ida Marie Høeg og Hans Stifoss-Hanssen skrev i Norsk pedagogisk tidsskrift. 16. august. Agderposten. Kristen ungdom anno Intervju om kristen ungdom og image.7. juli, s. 25. Vårt land. Får ikke ha gravferder my way. Intervju om endringer i norsk gravferdskultur. 16. juni, s. 16. Agderposten. Færre prester i et synkende kirkeskip. Intervju om oppslutningen om Den norske kirke. 9. mai, s

7 Fædrelandsvennen Nattverd som aldri før. Intervju om økning i oppslutningen om nattverd. 14. mai, s. 12. Radiorox. Nyheter. Intervju om konfirmasjon. Intervju hentet fra NRK. 9. mai. NRK, Østlandssendingen. Konfirmanter trenger ikke velge tradisjonelt. Intervju om konfirmasjon. 9. mai. Sunnmørsposten. På Landstoppen i konfirmasjon. Intervju om ungdoms motivasjon for kirkelig konfirmasjon. 3. mai. Budstikka. Kremasjonstallene øker jevnt i Asker og Bærum. Flere vil i vigslede gravhyller. Intervju om endringer i norsk gravferdskultur. 26. april. Vårt land. Gallup peker mot fortsatt dåpsras. Intervju om oppslutning om dåp. 25. april s. 1, P5. Intervju om konfirmasjon og gaver. 16. mars. Bergens Tidende. Dåpstallene i Norge stuper. Intervju om oppslutning om dåp. 24. mars, s. 12. Dine Penger. Sjekk hvordan du kan gjøre konfirmasjonen billigere. 1 av 10 gir mer enn til konfirmanten. Intervju om konfirmasjon og betydningen av gaver april. TV2 God morgen. Intervju om oppslutningen om dåp og alternative ritualer til dåp. 24. mars. Romerike blad. En skreddersydd begravelse. Intervju om alternative gravferdsformer. 19. mars. Radio Norge. Intervju om endringer i gravferdskulturen og askespredning. 18. mars. forskning.no Kirkegården ikke lenger siste hvilested. Kronikk. 2. mars. NRK.dagsnytt «Flere ønsker å spre asken etter sin død» Intervju om askespredning, 5. februar. fra kl og Vårt Land. Sekularisering også i kristne kjernefamilie. Intervju om religiøs sosialisering. 21. januar, s Budstikka. Intervju om arkitektur og populære bryllupskirker: 12. januar : Vårt Land. 7 av 10 vil ha skolegudstjeneste. Intervju om skolegudstjenester før jul. 12. desember, s Nrk.no Færre valgte å konfirmere seg. Intervju om konfirmasjon Vårt Land. Kronikk: Den norske kirke og sorgen etter 22. juli, 22. juli, s. 41. Vårt Land. Mannsterke 22. juli-markeringar. Intervju om markeringer i forbindelse med 22. juli, 22. juli, s 11. Vårt Land. Prester mener kirken overreagerte. Intervju om soknepresters holdninger til de kirkelige markeringene i forbindelse 22. juli, 22. juli s 10. Stavanger Aftenblad. Sorgens offentlige kapittel. Intervju om Den norske kirkes rolle i den offentlige sorgen etter 22. juli juli, s Forskningsetikk nr Datadeling krever erfaring. Intervju om datadeling i prosjektet Den offentlige sorgen, s Vårt Land. Her er folkets favoritter. Intervju med Ida Marie Høeg om brukernes tilfredshet med kirken (Difi-undersøkelsen), 12. juni s NRK TV1 Østlandssendingen. Stadig flere utradisjonelle seremonier. 3 min intervju om kirkelig vigsel i Den norske kirke og årsaken til nedgangen. 4. juni kl

8 NTB-melding. Få Oslofolk gifter seg i kirken. Intervju om vigselstall og holdninger til religiøs vigsel. 4. juni kl Aftenposten. Og så spør jeg deg: Hvorfor vil du ikke gifte deg i kirken? Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre, 4. juni s Aftenposten nettutgave. Oslos gifteklare svikter kirken. Intervju om holdninger til religiøs ritualer ved inngåelse av ekteskap blant medlemmer i Dnk og andre. 4. juni. Oss foreldre i mellom (Landsforeningen uventet barnedød) nr , Sorgritualer i skolen. s VG. Kampen om konfirmantene. Sånn kan du ha det som konfirmant i Norske tenåringer kan velge og vrake. Intervju om oppslutning om de ulike konfirmasjonsalternativene. 5. mai, s Budstikka. Er ikke blitt mindre religiøse. Intervju om oppslutningen om Den norske kirke i Asker og Bærum. 5. april, s. 6. Adresseavisen. Fire av ti ber aftenbønn. Intervju om aftenbønn. 16. mars, s Fri tanke. Medlemskap sier ikke alt om religiøsitet. Intervju om boka Religionsstatistikk og medlemsforståelse. 7. november Forskerforum. Slikt ein ikkje gjer. Intervju om tabu i akademia. November 2012, nr. 9, årg. 44, s Bergens Tidende. Svært få blir omvendt. Intervju om konfirmasjon og tiden etter konfirmasjon. 17. oktober, s. 13. Nederlands Dagblad. Sinds Breivik zit de kerk vol. Intervju om kirken og 22. juli. 17. august. Vårt Land. Lite religionsdialog etter 22. juli. Intervju om kirken og 22. juli. 13. juni, s. 22. Klassekampen. Åpnet dørene for sorgen. Intervju om kirken og 22. juli. 11. juni, s Budstikka. Det er et sterkt press på 14-åringene til å konfirmere seg. Intervju om konfirmasjon. 19. mai, s Fredrikstad Blad. Færre konfirmerer seg, s. 37 og Sebastian og Isoldes store dag, s. 34. Intervju om konfirmasjon. 12. mai. Vårt Land. Konkurrerer med flere. Intervju om kirkelig vigsel. 3. mai, s. 15. Framtida.no. Fleire enn åtte av ti konfirmerer seg. Intervju om konfirmasjon. 26. april. Vårt Land. Nestekjærlighet viktigere enn Jesus i trosopplæringen. Intervju om trosopplæring. 23. April. Kristeligt Dagblad. Kristendommens vigtigste bøn er måske på retur. Intervju om ungdom og bønn. 10. april. Aftenposten. Prestene er de nye jordbærplukkerne. Intervju om ansettelse av utenlandske prester i Den norske kirke. 7. april, s NRK2. Livssynsprogrammet Underveis. Intervju om navnefest og dåp. 8. feb. 2011: Strek mag. Norsk kirkeliv avfolkes. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. Nr Aftenposten. Flykter fra kirken. Intervju om religiøst engasjement og deltakelse. 14. mars. Dagbladet. Gud er en popstjerne. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 14. mars. Vårt Land. Kristen identitet foran tilhørighet. Intervju om bruk av fadderskap. 2. april, s Vårt Land. 1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet. Data fra den norske delen av konfirmantundersøkelsen presentert. 13. mai, s Budstikka. Kun fire vielser på ti år. Intervju om bruk av nye og eldre kirker til vielse. 9. juni, s

9 Intro. Barn, foreldre og kirke. IKO-forlaget. Intervju om foreldres fortolkning av dåp. September, s. 9. Vårt Land. Søker trøst i tente lys. Intervju og død om dødsritualer. 5. november, s Aftenposten. Intervju om dåp og ny gudstjenesteordning. 27. November, s : Aftenposten. Gamle sterkere i troen? Sitert fra artikkel om alder og religion. 14. desember. Budstikka. Kirkebesøket står sterkt. Intervju om kirkegang.6. desember. Budstikka. Ikke lenger førstevalget. Sitert på vigsel. 26. oktober. Budstikka. 7 av 10 gifter seg utenfor kirken. Intervju om vigsel. 25. oktober. Aftenposten. LEVE Tall fra Konfirmasjonsundersøkelsen presentert i artikkel om konfirmasjon. 18. september. FRI TANKE. nr : Rituell bekreftelse av familien. Intervju om navnefest og dåp. Bergens Tidende. Ikkje tilfredse med konflikthandtering. Intervju om presters arbeidsforhold. 25. august. Aftenposten. La de små barn komme til meg. Intervju om trosopplæring. 3. april. NRK P2. Sånn er livet + Blå time. Intervju om konfirmasjon. 22. april. NRK P1. Norgesglasset. Intervju om konfirmasjon. 26. april. Vårt Land. Svenske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 17. april. Aftenposten. Finske konfirmanter mest fornøyd. KIFO sitert. 16. april. A-magasinet. Prestens skyggeside. Ida Marie Høeg & Ann Kristin Gresaker sitert. 5. mars. 2009: Nordlys. Kirkelige konfirmanter er svake i troen. Intervju om konfirmasjon. 10. mars, s Artikkelen ble en NTB-melding og ble gjengitt på nettutgavene til Adresseavisa, NRK, Romsdal budstikke, Jalsbergavisen, TV 2, VG, Agderposten, Ranabladet, Romerikes Blad, Asker og Bærum budstikke, Forskning.no, bt.no, siste.no, Halden Arbeiderblad, DagenMagazinet, Finnmark Dagblad og den danske avisa Kristeligt Dagblad. Vårt Land (vl.no). Konfirmanter får et mer positivt syn på kristendommen. Intervju om kirkelig konfirmasjon. 10. mars. Aftenposten. Én av fire prester møter veggen. Intervju om presters arbeidsforhold, 10. mars, s Finnmark Dagblad. Så fast ein borg. Intervju om presters arbeidsforhold i 2. mai s Haugesund avis. Luksusklokke i konfirmasjonsgave. Intervju om konfirmasjon. 2. mai. Vårt land. Mer enn et pengedryss. Intervju om konfirmasjon. 2. mai, s Vårt land. Konfirmantene: Ikke viktigste å lære mer. Intervju om konfirmasjon, 9. mai, s Bergens tidende. Dåp og navnefest er viktig for parforhold. Intervju om den sosiale betydningen av navnefest og dåp. 20. oktober, s Budstikka. Flere dropper prest og bønn. Intervju om kirkelig vigsel. 16. november, s fritanke.no. Humanistisk gravferd øker i Asker og Bærum. Intervju om gravferdsritualer. 20. november. 2008: ABC nyheter. Meir kultur i kyrkja. Intervju om kirkens kulturarena. 16. mars. NRK1 Frokost TV april: 6 minutters intervju med om dåp og alternative ritualiseringer til dåp. Aftenposten. Familiefest og tradisjon viktigere enn penger. Intervju om konfirmasjonsundersøkelsen. 4. mai, s. 1, 4 og 5 i. (intervjuet kom også samme dag i nettutgavene til Dagsavisen og Nationen). Forskerforum. 10 kjappe. August: nr , s. 32. Sunnmørsposten. Press på prester. Intervju om presters arbeidsforhold, 15. oktober, s. 3. NRK Nyheter Møre og Romsdal. Intervju om presters arbeidsforhold. 15. oktober. Vårt land. Slitsom prestehverdag. Intervju om presters arbeidsforhold. 11. desember, s

10 2007: Vårt land. Årsaker til utmelding. Intervju om medlemmers forhold til Dnk, 28. juni, s. 3. Haugesunds Avis. I bøsser og spann. Intervju om konfirmasjon, 9. juni, s. 10. Dagsavisen. Flykter fra kirken etter homostriden. Intervju om årsaker til utmelding fra Den norske kirke, 20. juni, s. 12. Vårt Land. Hvem skal styrer valg av menighet? Intervju om medlemmers forhold til kirken, 16. august, s : NRK 1, FrokostTV. Intervju om Den norske kirkes syn på sine medlemmer, 30. januar. Dagsnytt , 07.30, osv.: Intervju om Den norske kirkes medlemmers betalingsvillighet for kirken. 30. januar. NRK P1. Politisk kvarter Intervju om medlemmenes syn på alternative finansieringsordninger av Den norske kirke og fortsatt formell oppslutning om kirken. 30. januar. Vårt Land. Kvinner søker Gud på nettet. Intervju o kjønn og religion, 19. april, s Nationen. Konserter skviser ut gudstjenester. Intervju om kirken som kulturarena. 27. desember, s. 4. Bergens Tidende. Kronikk: Faddere vår tids coacher. 4. mars : Vårt Land. Lite viktig om fadderen er kristen. Intervju om dåpsforeldres forståelse av fadderskap. 7. januar, s Aftenposten. Samling om det umoderne. Intervju om dåp. 17. april, s Bergensavisa. Dåpen ingen tom tradisjon. Intervju om betydningen av dåp. 17. april, s Også i Telemarksavisa. Kvinner og klær. Mitt store fete norske bryllup. Intervju om forestillinger og motiver for valg av kirkelig bryllup. 29. juni. 2001: Bergens tidende. Kronikk: 40 år med kvinnelige prester. 18. april. 2000: NRK1, frokost TV. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. januar. Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 26. januar. Dagsavisen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 10. februar. Aftenposten Intervju om medlemsundersøkelsen. 27. mai. Stavanger Aftenblad. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Vårt land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Dagen. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 27. mai. Bergens Tidende. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai. Aftenposten. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 28. mai. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 29. mai. Arbeidsmiljø (Utgiver: Arbeidsmiljøsenteret) Mai. Intervju om kvinnelige prester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke. NRK Radio. På kirkebakken. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. Juni. NRK Distrikts TV. avd. Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august. NRK Radio Rogaland. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 25. august. Vårt Land. Intervju om medlemsundersøkelsen i Den norske kirke. 20. desember. Vårt Land. Leserinnlegg til Popbarometer for kirkefolk? 10

11 1998: NRK TV Dagsrevyen. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester. 3. februar. NRK P1 Sånn er livet. Intervju om den kvinnelige presterollen. 4. februar, reprise 30. juli. NRK Dagsnytt. Intervju om ansettelsesforholdene til kvinnelige prester på 5. mars. 1996: Aftenposten. Kronikk: Jom kippur: Den helligste dagen i året. 23. sepember. Invitert presentasjon ved vitenskapelig konferanse: 2014: Den offentlige sorgen etter 22. juli. Konteksten til det kirkelige minnematerialet. Foredrag på konferanse om minematerialet etter 22. juli Riksarkivet. 3. april. Silent actions disaster rituals in addition to 22nd July Keynote speaker 2 nd Nordic Symposium of Death and Dying: Death, Dying and Bereavement Nordic Perspectives University of Helsinki april. Ulike kirkekulturer en mulighet eller et problem. I panel på seminaret: Menighetsutvikling i folkekirken. Det teologiske menighetsfakultet 27. mars. 2011: Religious Education in the Nordic Public Sphere. Plenumsforedrag på: 11 th Nordic Religious Education Conference Aarhus University. 7. juni. Tiden etter konfirmasjon. Foredrag på Det teologiske Menighetsfakultets fagseminar: Religiøs læring, artefakter og mediering 25. oktober. 2010: Confirmation Work in Europe. Motivation and Experiences. Plenumsforedrag på:1 st International Conference on Confirmantion Work in Europe. Danmark, Løgumkloster 28. februar. The state and potentials of death and dying studies in Norway. Plenumsforedrag på:1st Nordic Conference in Thanatology: Death, Dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 24. november. 2008: Ritualisering av død i norsk skole. Plenumsforedrag på: Rutiner, riter och minnesmärken. Lindköping Universitet, avd. Norrköping desember: 2006: School Memorial Services. Plenumsforedrag på: Rites in Connection to Death and Disposal of the Dead body. Lunds Universitet oktober. Paperpresentasjon ved vitenskapelig konferanse: 2014: Post Confirmation Youth in Church Youth work Average Youth or a Bunch of Religious Geniuses? Paper på: Belonging, Participating and Believing Young People in Faith Communities. The 3rd International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Helsinki June. Young People Taking Part in Christian Youth Work Average Youth or a Bunch of Religious Geniuses? Paper på: Change and Continuity Religion, State, Civil Society. 22nd Nordic Conference for Sociology of Religion. Copenhagen august. Interreligious Funerals as Response to Terror Attacks in Norway 22 July Interactions Across Religious and World View Divide. Paper på: Change and Continuity Religion, State, Civil Society. 22nd Nordic Conference for Sociology of Religion. Copenhage august. 11

12 The Terror Attacks on Norway 22 July 2011: Interreligious Funerals as a Response to Terror. Paper på: AAR, American Academy of Religion. Annual Meeting. San Diego november. 2013: Religion in death rituals in a school the context. Paper på: Death, Dying and Disposal 11 International Conference Theory meets practice. The Open University, Milton Keynes 6. september. Fellesskap og kulturell tilhørighet. Kristen identitet hos ungdom i Den norske kirke. Paper på: Fagdag for Tidsskriftet Prismet. Oslo 25. januar. Emotions, Death and Rituals in Public Space after Oslo/Utøya 22 July Paper på: The International Institute of Sociology IIS 40 th World Congress. New Delhi februar. Young peoples experiences with religious rituals. Paper på: Understanding Youth and Christian Youth Work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo mai. Silent actions Disaster rituals in addition to 22 July Paper på: The 21st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR), Umeå University, august. Young people s experiences with religious rituals. Paper på: Nordic Conference for Sociology of Religion, Umeå University august. 2011: Prayer and Youth. Paper på: ISSR-konferanse (International Society for the study of Religion). Aix-en-Provence 30. juni 3. juli. Ritualisering av død i norsk skole. Paper på: KIFO-seminar høsten 2011: Religion og skole. Problemer og utfordringer for eksisterende religions- og kirkestatistikk. Paper på: Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ansgar teologiske høgskole. Kristiansand mars. 2010: School Rituals of Death state. Paper på: 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november. Rituals of Death in Public Life. Paper på: The 20st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Kristiansand august. 2009: Religiøs tradering Paper på: KIFO-seminar. Oslo 11. mai. Demografiske og kirkestatistiske data på soknenivå. Paper på: Statistiske data og menighetsutvikling. Seminar på Det teologiske Menighetsfakultet 19. februar. Prøveforelesning oppgitt emne: Klassisk og moderne ritualforsknings anvendelighet i forbindelse med nutidig navngivningspraksis. Universitetet i Bergen 29. august. 2008: Confirmation survey in Norway. Paper på: Religion and Youth, British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group. Birmingham april. Ritual Sponsorship - the Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: KIFO Research Seminar. Oslo september. Ungdom og religion og kirkens arbeid med konfirmasjon: The European Confirmation Study, Norwegian section. Paper på: KIFO-seminaret. Oslo 17. november. 2007: Understanding Ritual. Paper på: IAHR International Association for the History of Religion / Swedish Society for the Study of History of Religions. Stockholm april. Den kroppslige dimensjonen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mai. 12

13 The Bodily Experience in Ritual Enactment Infant Baptism. Paper på: 29 th ISSR (International Society for the study of Religion) Conference. Leipzig juli. Identitetsdimensjonen i dåp og navnefest. Paper på: KIFO-seminar. Oslo november En markedsstyrt kirke. Paper på: Trosopplæringskonferansen med kompetansenettverket. Oslo mars. Religiøse navnefester. Paper på: KIFO-seminar. Oslo april. Endring og tilhørighet statskirkespørsmålet i perspektiv: Folkekirkelig oppslutning om Den norske kirkes ritualer: Overflatisk konvensjon eller dyp mening? Eksempelet dåp. Paper på: KIFO-seminar: Oslo 6. november. 2005: Hvilket teoretisk perspektiv gir mest når en skal forstå nye og gamle ritualiseringsformer ved livets begynnelse? Paper på: Nasjonal forskerutdanningskonferanse Identitet, kjønn og kropp. Bergen april Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mai. Vennskap og etikk. Bruk av venner som informanter. Paper på: Etikk-seminar på Høgskolen i Agder, Fakultet for humanistiske fag. Kristiansand 13. juni. Dåpsforeldres erfaringer med dåpsgudstjenesten. Paper på: Stipendiatseminaret ved IKRR, Universitetet i Bergen 14. juni. Ritualization of Godparents Tradition and Transformation. Paper på: Childhoods, University of Oslo 29. juni 3. juli. The Institution of Godparents in Baptism and Naming Ceremonies. Paper på: ISSR (International Society for the Sociology of Religion) Conference. Zagreb juli Medlemsskapets ställning i nordiska folkkyrkor. Paper på: Forskardagar. Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur. Uppsala oktober. 2004: Norsk og døpt to sider av samme sak. En kort innføring i dåpens religiøse og sosiale betydning i norsk historie. Paper på: KIFO-seminar Oslo mars. Ritualizing the Institution of Godparents Baptism and Alternative Rituals. Paper på: The 17th Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR): Riter mellom privatreligion och offentlighet. Reykjavik august. 2003: Ritualisering ved livets begynnelse. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Hverdag, hellighet og livsmot. Oslo oktober. Dåp og tradisjon. Foredrag på KIFOs tiårsjubileum: Oslo 19. september. Kirkerommet er ikke bare preken og gudstjeneste. Kirkemedlemmers holdninger til gudstjenesten og kirkerommets religiøse betydning. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar Kirkerom og estetikk. Oslo mars. Livssyn, livsspørsmål og livstolkning. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mars: 2002: Navnefest alternativ til dåp. Paper på: KIFO-seminar. Oslo april. Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Paper på: Dåp og tradisjon. Dåp, dåpsopplæring og tradisjon. Det praktisk-teologiske seminar. Randsvangen oktober. 2000: Kirkelige livsfaseritualer. Teorigrunnlag for analyse av data fra Medlemsundersøkelsen. Paper på: KIFO-seminar. Oslo mars. Hvorfor stå som medlem av Den norske kirke? Motiver for medlemskapet. Paper på: KIFOseminar. Oslo november. Dåpen som overgangsrite. En analyse av dåpens kirkelige og private riter. Paper på: Det praktisk-teologiske seminar om kirkens riter. Oslo 14. desember. 13

14 1999: Folk i møte med folkekirken. Paper på: KIFO-seminar. Oslo juni. 1998: Kvinnelige menighetsprester og ansettelsesforholdene i Den norske. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 15. mai. Kvinner i Guds hus. Rapport fra et prosjekt. Paper på: KIFO-seminar. Oslo 20. november. Foredrag og gjesteforelesninger: 2014: Hvordan er utviklingen egentlig? Status dåp. Foredrag på: Ledersamling for kirkeverger og proster i Hamar bispedømme. Hamar 6. november. Forståelser av død i vår tid. Hva kan ritualisering av død si oss om samfunnets forhold til død, sorg og minne? Foredrag for: Klinisk etikk komité ved SI Elverum Helsehuset. Elverum 6. november. Dåpstallene i fritt fall? Hva skjer? Fagseminar. Foredrag på: Nidaros bispedømme og etterutdanning for prester. Selbu 27. og 29. oktober Nye ritualer i moderne tid. Hvorfor velger mange bort kirkelige seremonier? Foredrag på: Stiftsdagen2014. Oslo bispedømme. Oslo 27. mai. Tiden etter konfirmasjon. Foredrag på: Fagseminar i Agder og Tunsberg bispedømme. Porsgrunn 22. januar 2013: Konfirmasjon, hva så? Foredrag på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 13. november. Offentlige markeringer og nye ritualer i forbindelse med 22. juli. Foredrag for: Center for SamtidsReligion. Aarhus 14. mai. Den norske kirke og den offentlige sorgen. Foredrag på: KIFO-konferanse Den offentlige sorgen etter 22. juli. Litteraturhuset i Oslo 12. juni. Savnet fellesskap? Ungdom og erfaringer med kirkelig ungdomsmiljø. Foredrag på: Fagdag Oslo domprosti. Oslo 22. november. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Fagdag om konfirmantarbeid Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober. Konfirmanter, ritualer og rituelle erfaring. Foredrag på: Fagdag på: Sør-Hålogaland bispedømmekontor. Oslo 16. oktober. Et delt samarbeid. Samarbeid mellom hjem og menighet om trosopplæring. Foredrag på: Konferanse for kompetansenettverket for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo 19. april. 2011: Ung og aktiv. Konsultasjon i Kirkerådet. Oslo 1. april. Unge menneskers forhold til kirke og kristendom. Foredrag for Løgumkloster: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september. Er der forskel på unge kvinder og unge mænds religiøse orientering? Foredrag på: Efteruddannelse for studenterpræster og akademiske medarbejdere. Jönköping 19. september. Kirken og hjemmet. Sammen med Irene Trysnes: Foredrag på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 27. oktober. 2010: Presters arbeidsforhold i Stavanger. Foredrag på: Prostemøte i Stavanger bispedømme. Sola 13. desember

15 Konfirmasjonstiden. Foredrag på: Nordisk religionspedagogisk nettverksmøte. Oslo 4. november. Protestantisk konfirmasjon. Motivasjon og utbytte. Foredrag på: Center for SamtidsReligion. Universitetet i Aarhus 2. mars. Dåp og emosjoner. Foredrag på: Mikkelsmessekonferanse. Liturgisk senter Trondheim 29. september. 2009: Presters arbeidsforhold i Nidaros. Foredrag på: Prostekonferanse i Nidaros bispedømme. Stiklestad 4. februar. Presters arbeidsforhold i Bjørgvin. Foredrag på: Prostekonferanse i Bjørgvin bispedømme. Jølster 14. oktober. Konfirmasjon og samfunn. Vennskap, tro og tradisjon. Foredrag på: Kirkelig utdanningssenter i Nords 10 årsjubileum. Tromsø mars. 2008: Presters arbeidsforhold i Hamar. Foredrag for: Bispedømmekontoret. Hamar 18. september. Presters arbeidsforhold i Borg. Foredrag for: Bispedømmekontoret. Fredrikstad 9. oktober. Presters arbeidsforhold i Møre. Foredrag for: bispedømmekontoret. Geiranger 14. oktober. Hva vet vi om konfirmantene? Foredrag sammen med Bernd Krupka på: Trosopplæringskonferansen Lillestrøm 22. oktober. Kjønn og arbeidsforhold i Den norske kirke. Foredrag for Kirkerådet 5. november. 2007: Menighetenes forhold til konfirmanter av skilte foreldre hva kan gjøres for å legge forholdene til rette for konfirmantene og deres foreldre. Foredrag på: Samarbeidsmøte mellom Agder bispedømme, Staver bispedømme og Kirkens familievernkontor. Oslo 12. januar. 2003: Hva sier Tonsen-rapporten? Foredrag: Menighetsmøte i Tonsen menighet. Oslo 23. april. Foreldres forventninger til dåp og dåpssamtale - empiriske data. Foredrag på: Tromsø prostisamling. Tromsø 22. oktober. Respons på Arve Brunvolls innlegg: Hva kommuniserer dåpsliturgien? Om menneskesynet i og omkring dåpsliturgien. Foredrag på: Det teologiske Menighetsfakultet 23. oktober 2002: Religionens rolle for bygging av kjønnsidentitet. Foredrag på: Dialogkonferanse, Norges Kristelige Studentforbund (NKSF) & Muslimsk Studentsamfunn (MSS), Blindern, 17. mars. Tonsenprosjektet. Foredrag for: Staben i Tonsen menighet. Mortensrud menighetssenter. Oslo 28. mai. 2000: Religionssosiologiske perspektiver på ritualer. Foredrag for: Presteforeningen. Oslo 6. juni. Hvordan skal vi forstå tallene fra Medlemsundersøkelsen om dåp og dåpsopplæring? Foredrag for: Regjeringens dåpsopplæringsutvalg. Oslo 20. juni. Holdninger og verdier i Folkekirken. Foredrag på: Kirke Oslo 4. oktober. 1999: Tilsettingspraksis i kirken 10 års erfaring. Innleder i paneldebatt på Norsk kommuneforbunds seminar på Sørmarka studie- og konferansesenter. Oslo 2. juni. Presterollen. Foredrag for: Vestre Aker prostilag av presteforeningen. Oslo 1. juni. 1998: Rom i herberget? Foredrag på: Norsk Kvinnelig Teologforenings årsmøte. Oslo 2. februar. Rom i herberget? Foredrag for: Kirkerådet. Oslo 5. februar. Fagfellevurdering: 15

16 2014: Fagfellevurdering av én bok i serien Prismet bok (IKO-forlaget). Fagfellevurdering av én artikkel i Norsk teologisk tidsskrift 2013: Fagfellevurdering av én artikkel i tidsskriftet Prismet. Fagfellevurdering av én artikkel i tidsskriftet Prismet. 2011: Fagfellevurdering av én artikkel i Studia Theologica Fagfellevurdering av én artikkel i tidsskriftet Nordic Journal of Religion and Society. 2006: Fagfellevurdering av én artikkel i tidsskriftet Social Compass. Bedømmelseskomiteer (dr.avh., disputaser, tilsettinger): Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Ånund Brottveit. 2011: Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningssjef Pia Lane. 2008: Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av forskningsassistent Ann Christin Gresaker. 2007: Medlem av tilsettingskomiteen ved KIFO for tilsetting av rådgiver Maria Aase. Undervisning: 2014: Høstsemesteret: Det teologiske fakultet, UiO master Religion og samfunn (RESA4201), Vitenskapsteori og metode (4 timer). 2013: Høstsemesteret: Det teologiske fakultet, UiO master Religion og samfunn (RESA4102) Vitenskapsteori og metode (6 timer). Høstsemesteret: Det teologiske fakultet, UiO bachelor Det fleirreligiøse Noreg (TFF1002) Religionssosiologi (2 timer). Høstsemesteret: UiA PhD-seminary Religion, Ethics and Society. Religion statistics and religious affiliation. 8. November (2 timer). Høstsemesteret: UiA PhD-seminary Religion, Ethics and Society. Senior reviewer. 8. november (2 timer). Det praktisk-teologiske seminar og Fagråd for kateketikk. Videreutdanningskurs for prester. Gudstjeneste som trosopplæring. Flotte opplevelser uten krav til tro! Oslo 18. april (2 timer). 2010: Bro Aschehoug videreutdanningskurs. Kurs for religionslærere. Norsk folkekirkereligiøsitet og religiøs pluralisering. Oslo 10. februar (4 timer). 2003: 16

17 Det teologiske fakultet, UiO. Kristendomskunnskap grunnfag. Medlemskap og kirkemedlemmer i Den norske kirke. 22. september (2 timer). 2002: Det praktisk-teologiske seminar. Etterutdanningskurs for prester. Barnedåp - en sterk tradisjon i et moderne samfunn. 11. september (2 timer). 2000: Det praktisk-teologiske seminar. Lederutvikling for kvinnelige prester. Kvinnelige prester, likestilling og karriereaspirasjoner. Oslo 20. november (2 timer). 1998: Vårsemesteret: Det praktisk-teologiske seminar. Praktikum. Samfunnsvitenskapelig kjønnsteori. Kjønn og arbeidsliv. Kvinnelige prester i Den norske kirke (5 timer). 1995: Vårsemesteret: Det teologiske fakultet, UiO. Timelærer Kristendomskunnskap grunnfag (48 timer). 1995: Vårsemesteret: Bredtvet videregående skole. Religionslærer i 45 % stilling. 1994: Desember: Bredtvet videregående skole. Religionslærer i 45 % stilling. 1992: Vårsemesteret: Det teologiske fakultet, UiO. Timelærer Kristendomskunnskap grunnfag (48 timer). Veiledning: 2013: Høstsemesteret: Veiledning av masterstudent ved Religion og samfunn (RESA4102) Det teologiske fakultet, UiO (2 undervisningstimer). 2011: Bi-veileder for Lars Hellerdal masterstudent i diakoni på Diakonhjemmet høgskole. 2006: Biveileder for Nina Valland Lyngset mastergradsstudent i pedagogikk ved NLA. Sensurering: 2015: Vår: Master SAM5147: Religion, Migration and Gender. Menighetsfakultet 2014: Høst: Bachelor Sociology of religion - Religion in contemporary societies (SOS2700) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UiO. Vår: Master i sosialt arbeid. Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis. Diakonhjemmet høgskole. 2013: Vår: Masteroppgaver Religion, Society and Global Issues (AVH5035), Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (AVH505). Det teologiske Menighetsfakultet. Vår: Bachelor Kirken som lærende fellesskap (PED2520 og PED5520) Det teologiske Menighetsfakultet. Vår: Religionssosiologi (KR-204) UiA. Høst: Religionssosiologi (KR-204) UiA. Annet faglig (eks lede sesjon, lede seminar): 17

18 2013: Konsulent for religionsverket for videregående skole Tro og tanke (Aschehoug) Fagansvarlig for konferansen Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo, mai. Ledet sesjonen: Challenges for Religious Education in the Nordic Countries på Nordic Conference for Sociology of Religion Umeå University. Umeå august. Ledet sesjonen: Researching Confirmation and Christian Youth Work (Session 2a) på Understanding Youth and Christian youth work in Civil Society. The second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe. Oslo mai. Deltok på framleggsseminar på Det teologiske Menighetsfakultet til boka: Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo 14. april. 2011: Sammen med Norges Kristne Råd (NKR), Ansgar Teologiske Høgskole, og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) arrangerte seminaret: Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Kan tallene gi oss et bilde av tilknytning og aktivitet? Ansgar Teologiske Høgskole. Kristiansand mars. Deltok på Nordic Network for Church Statistics. Tampere februar. 2010: Var med å arrangere og lede 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries. Aalborg University november. Ledet sesjon på 1st Nordic Conference in Thanatology: Death, dying and Bereavement in the Nordic Countries, Aalborg University 25. november. Deltok på ISA, World Congress of Sociology. Gøteborg juli. 2006: Driftet en av to nettverksgrupper i kompetansenettverket til Trosopplæringsreformen, Familiens rolle i trosopplæringen. Arbeidet har innebefattet to møter og ett seminar på våren. 2003: Deltakelse på forskerskole på KIFO med Prof. Wade Clark Roof november Deltakelse på American Academy of Religion (AAR). Georgia, Atlanta November. 2000: Presenterte Den norske kirkes medlemsundersøkelse for Kirke/stat- utvalget. Oslo 26. mai. Ledet sesjonen Religion and Gender på The 10st Nordic Conference for Sociology of Religion (NCSR). Oslo 10. august. 1998: Stortingets interpelasjonsdebatt. Kvinnelige prester og ansettelsesordningen i Den norske kirke ble diskutert på grunnlag av rapporten Rom i herberget? 5. mars kl Språk: Norsk (morsmål) Engelsk (tilnærmet flytende skriftlig og muntlig) Tysk (grunnleggende leseforståelse) Spansk (god muntlig forståelse) 18

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

KIFO Centre for Church Research

KIFO Centre for Church Research Godkjent av KIFOs styre, 16. februar 2009, KIFOstyre sak 3/09 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no: 3000

Detaljer

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET

MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET MENIGHETENES SAMVIRKE MED HJEMMET EVALUERINGSFORSKNING PÅ TROSOPPLÆRINGSREFORMEN RAPPORT 1 Ida Marie Høeg Irene Trysnes KIFO NOTAT 1/2012 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN 978-82-92972-22-9 e-post:kifo@kifo.no

Detaljer

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter Bakgrunnen for denne elevteksten er at klassen fikk besøk av forfatteren Peter Normann Waage, som holdt et engasjerende foredrag basert på sin egen bok Jeg. Individets kulturhistorie (Schibsted 2008).

Detaljer

Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Ida Marie Høeg

Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse. Ida Marie Høeg Velkommen til oss Ritualisering av livets begynnelse Ida Marie Høeg Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen Desember 2008 Forord Mange

Detaljer

Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Ulla Schmidt Curriculum Vitae Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth 19.12.1966, Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of

Detaljer

NÅR DET ROKKES VED TRADISJON OG TILHØRIGHET

NÅR DET ROKKES VED TRADISJON OG TILHØRIGHET Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker NÅR DET ROKKES VED TRADISJON OG TILHØRIGHET Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme KIFO Rapport 2015: 2 Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker NÅR DET ROKKES

Detaljer

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Ida Marie Høeg (ida.marie.hoeg@kifo.no) KIFO Stiftelsen kirkeforskning Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Innledning Tidligere,

Detaljer

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE NR.2/15. 81. ÅRG. TEMA Bærekraftig tro REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor Innhold

Detaljer

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT 4 LYTT TIL DEN INDRE MOTIVASJONEN 8 MANGE VEIER TIL ROM 12 SR-LEDER: Å SKAPE MENING 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT NR.1/15. 81. ÅRG. TEMA Yrke med mening REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad (red.) TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2012

Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad (red.) TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2012 Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad (red.) TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2012 KIFO Notat nr 4/2012 Illustrasjonsfoto (forsiden): Tormod Sikkeland KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2012 ISBN

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom 4 Forskningsfellesskap er fremtiden! 16 Menigheter i bevegelse? 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom nr.2/14. 80. årg. TEMA Læring og utvikling i menigheten rektor

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke ÆR RELEVANT Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR ANT TILGJENGELIG GELIG Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG Innhold ISBN: 978-82-7454-115-4 Kirkerådet, Oslo 2013 Bestilles

Detaljer

Internasjonalisering

Internasjonalisering 4 Religionens rolle i verden 6 Pastor og akademiker 8 På tur fra MF 10 Slutter, men ikke med misjon 16 Misjon fra alle steder til alle steder 22 To nye dekaner nr.3/13. 79. årg. TEMA Internasjonalisering

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 3 juni 2005 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 Foto: Linda Cartridge

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10 Lys& Liv Informasjonsblad for Menighetsfakultetet Nr. 2, februar 2007. 73. årgang Torleiv Austad takker av, s 10 Lys & Liv Tid for selvangivelse UTGIVER Det teologiske Menighetsfakultet. Lys & Liv er informasjonsbladet

Detaljer

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6

NR. 3 2008. nytt. Vakre dåpsbrosjyrer. Se side 4-.6 NR. 3 2008 nytt Vakre dåpsbrosjyrer Se side 4-.6 Det er ikke gitt at aktivitetskirken skaper en levende tro bare aktive barn. Idet dere døper dem...og lærer dem å holde... Isommer fikk jeg være med på

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Hva med et forskningsbasert fag i skolen?

Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Marie von der Lippe I norsk sammenheng har endringene i religions- og livssynsfaget de siste ti årene i liten grad bunnet i forskningsbasert fagutvikling eller

Detaljer

Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap

Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Seminar om menighetsutvikling MF 17. mars 2015 Heid Leganger-Krogstad Professor i religionspedagogikk, MF 2 25.03.2015 Målsetting: Ta tak i to utfordringer

Detaljer