Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du gjør avtaler. Vi garanterer."

Transkript

1 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer.

2 Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste eller produkt du selger eller kjøper. Uansett er poenget med garantien å sikre at forpliktelsene i henhold til kontrakten kan oppfylles selv om en av partene får økonomiske problemer. Mye raskere Vi er forsikringsselskapet som tilbyr trygge garantiforsikringer uten komplikasjoner eller høye kostnader. Våre garantiforsikringer er like trygge og fungerer på samme måte som en bankgaranti. Mye smidigere Sammenlignet med en bankgaranti er disse garantiforsikringene enklere å administrere og bruke. Men fremfor alt er de mer kostnadseffektive. Ingen sikkerhet Vi foretar grundige risikovurderinger av kunder, kontraktsparter og selve avtalen. Vanligvis krever vi ikke sikkerhet for den garantien vi tilbyr. Derfor behøver du som kunde ikke å binde kapital eller belaste kreditten din hos banken. Når vi har tilbudt en garanti, betaler kunden en premie. Hvor stor premien er, avhenger av størrelsen på avtalen og på risikoen forbundet med garantien. Blant våre sterke sider er også rask og effektiv intern håndtering. Vi tilbyr kundene våre enkel og smidig håndtering av garantier, enten gjennom direkte kontakt med våre engasjerte medarbeidere eller via nettjenesten FastTrack. Enkelt raskt, smidig og sikkert. Velkommen til Nordic Guarantee! 2 3

3 Forsikring fremtidens garantiprodukt. I takt med at risikobevisstheten i samfunnet øker, velger stadig flere bedrifter og organisasjoner å kreve garantier når de inngår avtaler og kontrakter. Dette gjelder særlig anbudsgarantier og betalingsgarantier, som har økt kraftig de siste årene. Dessuten er det viktig at garantien ikke bare skal gi trygghet, men også være rask og enkel å administrere. Bankgaranti er det klart vanligste garantiproduktet, og det antas å utgjøre rundt 80 prosent av alle garantier i det nordiske markedet. Resten består av ulike forsikringsløsninger, og her utgjør Nordic Guarantees markedsandel i Norge, Sverige og Finland omtrent 30 prosent. Spesialister på garantiforsikring Vi er unike på markedet, siden vi arbeider utelukkende på det nordiske markedet, og siden Nordic Guarantee spesialiserer seg på garantiforsikringer. De andre aktørene, utenom bankene, fokuserer hovedsakelig på kredittforsikring eller andre finansielle tjenester. Marked i endring SAMARBEID MED SOLIDE REASSURANDØRSELSKAPER Nordic Guarantee har lenge samarbeidet med flere velrenommerte og økonomisk meget solide reassurandørselskaper. På denne måten kan Nordic Guarantee tilby kundene garantier for betydelige beløp. Illustrasjonen til høyre viser reassurandørenes rating hos Standard & Poor s. A+ 50% A 13% AA- 37% Nordic Guarantee har lenge hatt en solid posisjon i bygg- og anleggssektoren. I denne sektoren er garantier veldig vanlige, og man forventer at en entreprenør kan stille en sikkerhet som garanterer at forpliktelsene overfor oppdragsgiveren kan oppfylles. Reiselivsbransjen er et annet viktig kundesegment for oss. Her er produktene knyttet til lovbestemte krav som reiseselskapene må oppfylle. Garantier brukes også innenfor industri- og verkstedssektoren, f.eks. ved større investeringer i nye maskiner eller anlegg. I dag er bankgarantier den vanligste løsningen, men interessen for garantiforsikringer øker. Dette skyldes bla. strengere krav til kapitaldekning for bankene som ble introdusert gjennom Basel III. Med bakgrunn i disse kravene forventes det at bankene ikke vil tilby bankgarantier i samme utstrekning som tidligere og heller ikke til samme vilkår. Denne endringen skaper forretningsmuligheter for kontraktsgarantier hvor Nordic Guarantee er forsikringsspesialist. 4 5

4 Nordisk vekst globalt perspektiv. Nordic Guarantee spesialiserer seg på det nordiske markedet, med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Vi har nærhet til kundene og deres hjemmemarkeder. Vi har omfattende kunnskaper om lokale forhold i ulike bransjer og kan derfor oppfylle krav og ønsker på en enkel og kundetilpasset måte. Ekspansjon i flere bransjer Vi har Norden som base, men satser på vekst i flere bransjer med behov for trygge og skreddersydde garantiløsninger. Gjennom ekspansjonen ser vi at det også utvikler seg nye samarbeidsformer som styrker vårt tilbud av garantiforsikringer. Strategisk allianse Samtidig får virksomheten vår et stadig tydeligere internasjonalt preg, siden vi satser også utenfor de tradisjonelle hjemmemarkedene. Bakgrunnen for det er vårt strategiske samarbeid med det internasjonale forsikringskonsernet Lombard Insurance Group, som også er deleier i Nordic Guarantee. Samarbeidet med Lombard gir oss et mer solid økonomisk grunnlag, slik at vi kan tilby vesentlig større garantier enn før. Erfaringsutveksling En annen fordel er det nettverket vi får tilgang til gjennom Lombard. Det gjør at vi kan hjelpe nordiske bedrifter som vil ekspandere utenfor Norden, særlig på det stadig mer interessante afrikanske markedet, men også i andre deler av verden. Hos både Lombard og Nordic Guarantee har vi lang erfaring med risikovurdering og teknisk analyse, noe som åpner for omfattende erfaringsutveksling på dette området. 6 7

5 Tryggere forretninger på en enklere måte. Nordic Guarantees garantiforsikringer øker tryggheten og sikkerheten for kundenes forretninger. En garantiforsikring tar utgangspunkt i en avtale mellom to parter, der vi garanterer for en av partenes forpliktelser. Lavere kostnad belaster ikke kreditten Våre garantiforsikringer er like trygge og fungerer på samme måte som en bankgaranti. Sammenlignet med en bankgaranti er disse forsikringene enklere å administrere og bruke. Men fremfor alt er de mer kostnadseffektive. Vi foretar grundige risikovurderinger av kunder, kontraktsparter og selve forretningsavtalen. Vanligvis krever vi ikke sikkerhet for den garantien vi tilbyr. Derfor behøver ikke kunden å binde kapital eller belaste kreditten sin hos banken. Når vi har tilbudt en garanti, betaler kunden en premie. Hvor stor premien er, avhenger av størrelsen på avtalen og risikoen forbundet med garantien. Solid kompetanse Vi har jobbet med garantiforsikringer i over 20 år og har bygd opp en spesialistkompetanse og et produktutvalg få kan matche. Med kompetanse mener vi først og fremst kunnskaper om forretningsanalyse, kontrakts- og avtalehåndtering, risikovurdering samt ikke minst omfattende kompetanse innenfor ulike bransjer. Med utgangspunktet i dette tilbyr vi den best egnede garantiløsningen. Takket være vår lange erfaring med garantiforsikringer kan vi også være en sparringspartner i avtaleprosessen med innspill til selve avtalen og dens forpliktelser. Smidig håndtering Blant våre sterke sider er også rask og effektiv intern håndtering. Vi tilbyr enkel og smidig administrasjon, uansett om kundene har direkte kontakt med våre medarbeidere eller bruker våre nettjenester. Denne enkelheten kjennetegner all håndtering både bestilling av nye garantier, uthenting av oppdragsrapporter og administrasjon av eksisterende garantier. Via nettjenesten FastTrack har kunden oversikt over sine garantier, og kan logge inn når som helst på døgnet for å administrere og kontrollere garantier, kontraktsbeløp, garantibeløp og løpetider. Som kunde kan man også sjekke status for søknader samt laste ned eller skrive ut garantier, inkludert tilhørende dokumenter. Tjenesten er helt nettbasert, dvs. tilgjengelig og oppdatert døgnet rundt enkelt og kostnadsfritt. VI TILBYR FASTTRACK TILGJENGELIG HELE DØGNET Via nettjenesten FastTrack har kunden oversikt over garantiene sine og kan logge inn når som helst på døgnet for å bestille, administrere og kontrollere garantier, kontraktsbeløp, garantibeløp og løpetider enkelt og kostnadsfritt. Spesialistkompetanse og kunnskaper om garantier og kontrakter. Solid kjennskap til kundenes bransjer. Rask, effektiv og pålitelig service. Brukervennlig og komplett nettjeneste for overvåking, administrasjon og oppfølging av egne garantier. Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Over 20 års erfaring med risikovurdering samt anskaffelser og kontraktshåndtering. Kostnadseffektive og skreddersydde garantiløsninger. 8 9

6 Våre garantiforsikringer. Vi tilbyr rundt ti typer garantiforsikringer, som vi deler inn i fire områder: Bygg- og prosjektgarantier, Betalingsgarantier, Forskuddsgarantier og Reisegarantier. Med utgangspunkt i vår kompetanse på forretningsanalyse og risikovurdering utvikler vi også kundespesifikke produkter på forespørsel. Bygg- og prosjektgarantier Anbudsgaranti Ved større entrepriser er det vanlig at oppdragsgiveren krever sikkerhet for at entreprenøren kan oppfylle forpliktelsene i et innlevert anbud. Anbudsgarantien fungerer alltid på samme måte, uavhengig av entrepriseform, og følger alltid kontrakten. I tillegg er den svært enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumentene. Hvis anbudet ikke blir antatt, opphører garantien automatisk. Utførelsesgaranti Entreprenører og leverandører møter ofte krav om utførelsesgaranti. Den sikrer at de oppfyller sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren i et bygge- eller industriprosjekt. Garantien kompenserer en oppdragsgiver for feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstilling hvis leverandøren får økonomiske problemer. Dessuten sikrer garantien at leveransen blir fullført selv om leverandøren går konkurs. Reklamasjonstidsgaranti Når en byggentreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en reklamasjonstid, som kan strekke seg over flere år. Reklamasjonstidsgarantien sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden. Byggsikkerhet For byggebransjen finnes det en egen garanti som kalles Byggsikkerhet, og som er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført

7 Betalingsgarantier Betalingsgarantier brukes i mange bransjer. De sikrer at en selger eller entreprenør får betalt i henhold til kontrakten selv om kjøperen får økonomiske problemer. Tollkredittgaranti Bedrifter som driver handel over landegrensene, må betale skatter og avgifter til tollmyndighetene i det aktuelle landet. Av praktiske årsaker kan myndighetene gi bedriften en kreditt, men da må bedriften samtidig stille sikkerhet for den gjelden som følger med kreditten. Slik sikkerhet kan stilles med en tollkredittgaranti. Denne garantien gjør at tollmyndighetene får igjen pengene selv om bedriften skulle få økonomiske problemer. Skattetrekksgaranti I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper sørge for innbetaling av skatt (forskuddstrekk) er garantert. Det vanlige er at skattepengene settes inn på en skattetrekkskonto. Pengene på en slik konto er bundet frem til utbetalingen, og kan kun utbetales til Kemnerkontoret. En skattetrekksgaranti er likestilt med innbetaling til sperret konto. For selskapet kan dette være en fordel ved at de ellers låste midlene kan brukes på en mer lønnsom måte. Forskuddsgaranti Forskuddsgarantien sikrer tilbakebetaling av et forskudd til kjøperen/bestilleren i tilfelle en leveranse skulle utebli eller være feil, f.eks. på grunn av økonomiske problemer. Det er kjøperen/bestilleren som krever at selgeren tegner en garanti som gjelder fra det tidspunktet selgeren har fått forskuddet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen. Reisegaranti I de nordiske landene er det lovbestemt at bedrifter som driver med pakkereiser, må stille en garanti overfor myndighetene. Denne garantien kalles reisegaranti og fungerer som sikkerhet for de reisendes forskuddsbetaling og eventuelle kostnader forbundet med hjemreise. REASSURANSE Det er viktig at Nordic Guarantees kunder og garantihavere har tillit til at den beskyttelsen garantiene gir, er varig og pålitelig. 10 reassurandørselskaper med global virksomhet alle med minst A-rating hos Standard & Poor s deler risikoen i Nordic Guarantees garantiportefølje

8 NORDIC GUARANTEE Premie Erstatning for eventuell skade LEVERANDØR KJØPER/BESTILLER Eiere og nettverk. Siden 2003 har Nordic Guarantee vært en del av Fairford Group et internasjonalt, familieeid konsern som investerer i vekstselskaper. Vi har også et nært samarbeid med det internasjonale forsikringsselskapet Lombard Insurance Group, som også er deleier i Nordic Guarantee. Oppfyller kontrakten EKSEMPEL PÅ GARANTIFORSIKRING Betaler iht. kontrakt 1. Bestiller og leverandør utarbeider et avtaleforslag. 2. Med utgangspunkt i avtalen og vurdering av leverandørens økonomiske styrke foretar Nordic Guarantee en risikovurdering. Deretter kan vi velge å tilby en garantiforsikring. 3. Leverandøren betaler en garantipremie til oss og foretar leveransen overfor bestilleren. 4. Bestilleren betaler deretter leverandøren for leveransen som er foretatt. 5. Hvis leverandøren ikke er i stand til å levere i henhold til vilkårene, fordi leverandøren har fått økonomiske problemer, gjelder garantiforsikringen. Nordic Guarantee gir da bestilleren erstatning i henhold til garantivilkårene. OM LOMBARD Lombard Insurance Group er et privateid forsikringsselskap med base i Johannesburg i Sør-Afrika. Selskapet spesialiserer seg på garantier, hvor de største produktene er garantier for bygge- og verkstedsindustrien, kredittforsikringer samt livsforsikring. Økonomisk oversikt (konsern): (millioner ZAR) Nettoomsetning Resultat før skatt Eiendeler Egenkapital (1 ZAR = 0,6 NOK per 15. august 2014) Du finner mer informasjon på VÅR HISTORIE 1993 Nordic Guarantee blir etablert i Sverige Vårt norske kontor åpner i Oslo Nordic Guarantee blir kjøpt opp av Fairford Group Vi åpner kontor i Helsinki i Finland Nordic Guarantee blir etablert i Danmark, med kontor i København Vårt andre kontor i Sverige åpner i Malmö Nordic Guarantee innleder samarbeidet med Lombard Insurance Lombard blir deleier i Nordic Guarantee. OM FAIRFORD Fairford Holdings Ltd Fairford Holdings Ltd. er et familieeiet investeringsselskap som ønsker å skape en stabil, diversifisert og profesjonelt forvaltet europeisk investeringsportefølje. Målet er langsiktig verdiskaping gjennom oppkjøp, utvikling og salg av privateide bedrifter samt gjennom langsiktige samarbeid med aktører som deler selskapets kjerneverdier. Fairford er hele tiden på utkikk etter muligheter blant unoterte selskaper, særlig på det svenske og det britiske markedet. De største bedriftene selskapet eier: Safegate (system for flyplasser), Axel Christiernsson (fett og smøreoljer), AP&T (automasjon, presser og verktøy). Mer informasjon: Økonomisk oversikt (konsern): (millioner EUR) Nettoomsetning Resultat før skatt Eiendeler Egenkapital

9 Hva mener kundene våre? Hva synes kundene om oss, og hva bør vi bli flinkere til? Det er utgangspunktet for vår faste undersøkelse, der Nordic Guarantee oppnår gode resultater når det gjelder kundetilfredshet. Undersøkelsen resulterer i en verdi på Customer Satisfaction Index (CSI), en indeks for kundetilfredshet. Den viser hvor fornøyde kundene totalt sett er med virksomheten. Dessuten kan verdien sammenlignes med andre bransjer. Gjennomsnittlig CSIverdi innenfor bank og forsikring er 67. Vi er stolte over at vi har oppnådd et resultat som er godt over dette gjennomsnittet, men målet er selvfølgelig å bli enda bedre og få enda mer fornøyde kunder. It s a huge advantage for us to have one single guarantee supplier for all our markets. As a travel agent you don t normally have many tangible assets, so we gain a lot by not having to tie up funds in sureties with the banks. Lars Ohlsén, CFO Select Travel Fokus på riktige ting Flere hundre kunder deltar anonymt i undersøkelsen, som gjennomføres av et uavhengig analyseselskap. Det kundene fremhever, er påliteligheten, hurtigheten og kvaliteten på håndteringen. Mange kunder legger vekt på at tjenestene våre gjør forretningsvirksomheten deres enklere. Det er nettopp denne typen nytteverdi vi ønsker å levere og bli forbundet med. With Nordic Guarantee we got a guarantee supplier who could arrange a perfectly tailor-made solution for us, and who did it within a very limited time frame. We got a guarantee solution which works for our whole Nordic operation. Anders Holst, CFO LensWay 16 17

10 Bredde, kompetanse og engasjement Ambisjonen vår er å kunne tilby alle typer garanti som næringslivet i Norden trenger. Hvis du har spesielle krav som våre eksisterende produkter ikke oppfyller, lover vi å gjøre alt vi kan for å tilby deg en skreddersydd løsning. Det er en ambisjon som stiller store krav til våre kunnskaper og arbeidsmetoder. Våre to grunnpilarer lang erfaring med garantier og en solid forståelse av de konkrete behovene innenfor ulike bransjer er viktige og hjelper oss langt på vei. Men like viktig er vår fremste rettesnor, nemlig at vi skal strekke oss ekstra langt, og ligge ett steg foran. Vi tror på nye tilnærminger og på å møte deg som kunde ut fra din situasjon og dine behov. Så hvorfor ikke prøve en raskere og smidigere måte å sikre forretningene på? Du finner oss i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Om oss. Nordic Guarantee exists to make business easier for Nordic companies. Top quality service, delivered with passion one step ahead. Du gjør avtaler. Vi garanterer. Virksomheten vår ble startet opp i 1993 av noen av Sveriges største forsikringsselskaper. Siden den gang har vi vært blant de største aktørene innen garantier, og vi eies i dag av de internasjonale konsernene Fairford Group og Lombard Insurance. Alle våre medarbeidere har lang erfaring med garantier og risikoanalyse samt solide kunnskaper om de økonomiske og forretningsmessige vilkårene forbundet med det å drive forretningsvirksomhet. Vi har velprøvde prosesser og verktøy for analyse, kontroll og oppfølging av risiko. Reassuranse og risikospredning At vi er reassurert, betyr at vi deler risikoen med gjenforsikringsselskaper, samtidig som de følger opp virksomheten vår fortløpende. Som forsikringsselskap er vi også underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Garantiporteføljen vår omfatter flere ulike bransjer og selskaper av ulik størrelse. Derfor kan kundene og garantihaverne våre alltid føle seg helt trygge. DETTE ER NORDIC GUARANTEE Nordic Guarantee er et forsikringsselskap som ble grunnlagt i 1993, og som tilbyr trygge, fleksible garantiforsikringer til næringslivet i Norden. En garantiforsikring innebærer at vi garanterer for en av partenes forpliktelser i henhold til en avtale. Garantiene vi tilbyr, kan deles inn i fire områder: Bygg- og prosjektgarantier, Betalingsgarantier, Forskuddsgarantier og Reisegarantier. Vi har drøyt 30 medarbeidere og rundt kunder. Våre konkurransefortrinn er fokus på garantiforsikring, produktets enkelhet og kostnadseffektivitet, bred bransjekunnskap samt lang erfaring med forretningsanalyse og risikovurdering. I tillegg er vi kjent for å tilby smidig og rask service, og for å ha engasjerte medarbeidere. Markedet vårt er Norden, og vi har kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Våre største kundesegmenter er byggebransjen og reiselivsbransjen. Nordic Guarantee er en uavhengig aktør i garantimarkedet. Vi samarbeider med velrenommerte reassurandørselskaper med høy kredittrating og kan stille garanti for svært store beløp. Forsikringsvirksomhet er regulert og underlagt tilsyn av myndighetene i hvert enkelt land. Siden 2003 har Nordic Guarantee vært en del av Fairford Group et internasjonalt, familieeid konsern som investerer i vekstselskaper. Vi samarbeider med det internasjonale forsikringskonsernet Lombard Insurance Group, som også er deleier i Nordic Guarantee. Samarbeidet gir oss et mer solid økonomisk grunnlag samt mulighet til å hjelpe kunder som ekspanderer globalt

11 Nordic Guarantee Sørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo Tel E-post Internett 20

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer