Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du gjør avtaler. Vi garanterer."

Transkript

1 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer.

2 Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste eller produkt du selger eller kjøper. Uansett er poenget med garantien å sikre at forpliktelsene i henhold til kontrakten kan oppfylles selv om en av partene får økonomiske problemer. Mye raskere Vi er forsikringsselskapet som tilbyr trygge garantiforsikringer uten komplikasjoner eller høye kostnader. Våre garantiforsikringer er like trygge og fungerer på samme måte som en bankgaranti. Mye smidigere Sammenlignet med en bankgaranti er disse garantiforsikringene enklere å administrere og bruke. Men fremfor alt er de mer kostnadseffektive. Ingen sikkerhet Vi foretar grundige risikovurderinger av kunder, kontraktsparter og selve avtalen. Vanligvis krever vi ikke sikkerhet for den garantien vi tilbyr. Derfor behøver du som kunde ikke å binde kapital eller belaste kreditten din hos banken. Når vi har tilbudt en garanti, betaler kunden en premie. Hvor stor premien er, avhenger av størrelsen på avtalen og på risikoen forbundet med garantien. Blant våre sterke sider er også rask og effektiv intern håndtering. Vi tilbyr kundene våre enkel og smidig håndtering av garantier, enten gjennom direkte kontakt med våre engasjerte medarbeidere eller via nettjenesten FastTrack. Enkelt raskt, smidig og sikkert. Velkommen til Nordic Guarantee! 2 3

3 Forsikring fremtidens garantiprodukt. I takt med at risikobevisstheten i samfunnet øker, velger stadig flere bedrifter og organisasjoner å kreve garantier når de inngår avtaler og kontrakter. Dette gjelder særlig anbudsgarantier og betalingsgarantier, som har økt kraftig de siste årene. Dessuten er det viktig at garantien ikke bare skal gi trygghet, men også være rask og enkel å administrere. Bankgaranti er det klart vanligste garantiproduktet, og det antas å utgjøre rundt 80 prosent av alle garantier i det nordiske markedet. Resten består av ulike forsikringsløsninger, og her utgjør Nordic Guarantees markedsandel i Norge, Sverige og Finland omtrent 30 prosent. Spesialister på garantiforsikring Vi er unike på markedet, siden vi arbeider utelukkende på det nordiske markedet, og siden Nordic Guarantee spesialiserer seg på garantiforsikringer. De andre aktørene, utenom bankene, fokuserer hovedsakelig på kredittforsikring eller andre finansielle tjenester. Marked i endring SAMARBEID MED SOLIDE REASSURANDØRSELSKAPER Nordic Guarantee har lenge samarbeidet med flere velrenommerte og økonomisk meget solide reassurandørselskaper. På denne måten kan Nordic Guarantee tilby kundene garantier for betydelige beløp. Illustrasjonen til høyre viser reassurandørenes rating hos Standard & Poor s. A+ 50% A 13% AA- 37% Nordic Guarantee har lenge hatt en solid posisjon i bygg- og anleggssektoren. I denne sektoren er garantier veldig vanlige, og man forventer at en entreprenør kan stille en sikkerhet som garanterer at forpliktelsene overfor oppdragsgiveren kan oppfylles. Reiselivsbransjen er et annet viktig kundesegment for oss. Her er produktene knyttet til lovbestemte krav som reiseselskapene må oppfylle. Garantier brukes også innenfor industri- og verkstedssektoren, f.eks. ved større investeringer i nye maskiner eller anlegg. I dag er bankgarantier den vanligste løsningen, men interessen for garantiforsikringer øker. Dette skyldes bla. strengere krav til kapitaldekning for bankene som ble introdusert gjennom Basel III. Med bakgrunn i disse kravene forventes det at bankene ikke vil tilby bankgarantier i samme utstrekning som tidligere og heller ikke til samme vilkår. Denne endringen skaper forretningsmuligheter for kontraktsgarantier hvor Nordic Guarantee er forsikringsspesialist. 4 5

4 Nordisk vekst globalt perspektiv. Nordic Guarantee spesialiserer seg på det nordiske markedet, med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Vi har nærhet til kundene og deres hjemmemarkeder. Vi har omfattende kunnskaper om lokale forhold i ulike bransjer og kan derfor oppfylle krav og ønsker på en enkel og kundetilpasset måte. Ekspansjon i flere bransjer Vi har Norden som base, men satser på vekst i flere bransjer med behov for trygge og skreddersydde garantiløsninger. Gjennom ekspansjonen ser vi at det også utvikler seg nye samarbeidsformer som styrker vårt tilbud av garantiforsikringer. Strategisk allianse Samtidig får virksomheten vår et stadig tydeligere internasjonalt preg, siden vi satser også utenfor de tradisjonelle hjemmemarkedene. Bakgrunnen for det er vårt strategiske samarbeid med det internasjonale forsikringskonsernet Lombard Insurance Group, som også er deleier i Nordic Guarantee. Samarbeidet med Lombard gir oss et mer solid økonomisk grunnlag, slik at vi kan tilby vesentlig større garantier enn før. Erfaringsutveksling En annen fordel er det nettverket vi får tilgang til gjennom Lombard. Det gjør at vi kan hjelpe nordiske bedrifter som vil ekspandere utenfor Norden, særlig på det stadig mer interessante afrikanske markedet, men også i andre deler av verden. Hos både Lombard og Nordic Guarantee har vi lang erfaring med risikovurdering og teknisk analyse, noe som åpner for omfattende erfaringsutveksling på dette området. 6 7

5 Tryggere forretninger på en enklere måte. Nordic Guarantees garantiforsikringer øker tryggheten og sikkerheten for kundenes forretninger. En garantiforsikring tar utgangspunkt i en avtale mellom to parter, der vi garanterer for en av partenes forpliktelser. Lavere kostnad belaster ikke kreditten Våre garantiforsikringer er like trygge og fungerer på samme måte som en bankgaranti. Sammenlignet med en bankgaranti er disse forsikringene enklere å administrere og bruke. Men fremfor alt er de mer kostnadseffektive. Vi foretar grundige risikovurderinger av kunder, kontraktsparter og selve forretningsavtalen. Vanligvis krever vi ikke sikkerhet for den garantien vi tilbyr. Derfor behøver ikke kunden å binde kapital eller belaste kreditten sin hos banken. Når vi har tilbudt en garanti, betaler kunden en premie. Hvor stor premien er, avhenger av størrelsen på avtalen og risikoen forbundet med garantien. Solid kompetanse Vi har jobbet med garantiforsikringer i over 20 år og har bygd opp en spesialistkompetanse og et produktutvalg få kan matche. Med kompetanse mener vi først og fremst kunnskaper om forretningsanalyse, kontrakts- og avtalehåndtering, risikovurdering samt ikke minst omfattende kompetanse innenfor ulike bransjer. Med utgangspunktet i dette tilbyr vi den best egnede garantiløsningen. Takket være vår lange erfaring med garantiforsikringer kan vi også være en sparringspartner i avtaleprosessen med innspill til selve avtalen og dens forpliktelser. Smidig håndtering Blant våre sterke sider er også rask og effektiv intern håndtering. Vi tilbyr enkel og smidig administrasjon, uansett om kundene har direkte kontakt med våre medarbeidere eller bruker våre nettjenester. Denne enkelheten kjennetegner all håndtering både bestilling av nye garantier, uthenting av oppdragsrapporter og administrasjon av eksisterende garantier. Via nettjenesten FastTrack har kunden oversikt over sine garantier, og kan logge inn når som helst på døgnet for å administrere og kontrollere garantier, kontraktsbeløp, garantibeløp og løpetider. Som kunde kan man også sjekke status for søknader samt laste ned eller skrive ut garantier, inkludert tilhørende dokumenter. Tjenesten er helt nettbasert, dvs. tilgjengelig og oppdatert døgnet rundt enkelt og kostnadsfritt. VI TILBYR FASTTRACK TILGJENGELIG HELE DØGNET Via nettjenesten FastTrack har kunden oversikt over garantiene sine og kan logge inn når som helst på døgnet for å bestille, administrere og kontrollere garantier, kontraktsbeløp, garantibeløp og løpetider enkelt og kostnadsfritt. Spesialistkompetanse og kunnskaper om garantier og kontrakter. Solid kjennskap til kundenes bransjer. Rask, effektiv og pålitelig service. Brukervennlig og komplett nettjeneste for overvåking, administrasjon og oppfølging av egne garantier. Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Over 20 års erfaring med risikovurdering samt anskaffelser og kontraktshåndtering. Kostnadseffektive og skreddersydde garantiløsninger. 8 9

6 Våre garantiforsikringer. Vi tilbyr rundt ti typer garantiforsikringer, som vi deler inn i fire områder: Bygg- og prosjektgarantier, Betalingsgarantier, Forskuddsgarantier og Reisegarantier. Med utgangspunkt i vår kompetanse på forretningsanalyse og risikovurdering utvikler vi også kundespesifikke produkter på forespørsel. Bygg- og prosjektgarantier Anbudsgaranti Ved større entrepriser er det vanlig at oppdragsgiveren krever sikkerhet for at entreprenøren kan oppfylle forpliktelsene i et innlevert anbud. Anbudsgarantien fungerer alltid på samme måte, uavhengig av entrepriseform, og følger alltid kontrakten. I tillegg er den svært enkel å innarbeide i anbuds- og kontraktsdokumentene. Hvis anbudet ikke blir antatt, opphører garantien automatisk. Utførelsesgaranti Entreprenører og leverandører møter ofte krav om utførelsesgaranti. Den sikrer at de oppfyller sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren i et bygge- eller industriprosjekt. Garantien kompenserer en oppdragsgiver for feil som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstilling hvis leverandøren får økonomiske problemer. Dessuten sikrer garantien at leveransen blir fullført selv om leverandøren går konkurs. Reklamasjonstidsgaranti Når en byggentreprise eller et prosjekt er ferdig, er det vanlig med en reklamasjonstid, som kan strekke seg over flere år. Reklamasjonstidsgarantien sikrer at eventuelle feil og mangler kan rettes opp selv om leverandøren går konkurs eller avvikler virksomheten i løpet av reklamasjonstiden. Byggsikkerhet For byggebransjen finnes det en egen garanti som kalles Byggsikkerhet, og som er en kombinasjon av Utførelsesgaranti og Reklamasjonstidsgaranti. Byggsikkerhet beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til entrepriseavtalen. Garantien gjelder dessuten i reklamasjonstiden som følger etter at entreprisen er fullført

7 Betalingsgarantier Betalingsgarantier brukes i mange bransjer. De sikrer at en selger eller entreprenør får betalt i henhold til kontrakten selv om kjøperen får økonomiske problemer. Tollkredittgaranti Bedrifter som driver handel over landegrensene, må betale skatter og avgifter til tollmyndighetene i det aktuelle landet. Av praktiske årsaker kan myndighetene gi bedriften en kreditt, men da må bedriften samtidig stille sikkerhet for den gjelden som følger med kreditten. Slik sikkerhet kan stilles med en tollkredittgaranti. Denne garantien gjør at tollmyndighetene får igjen pengene selv om bedriften skulle få økonomiske problemer. Skattetrekksgaranti I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper sørge for innbetaling av skatt (forskuddstrekk) er garantert. Det vanlige er at skattepengene settes inn på en skattetrekkskonto. Pengene på en slik konto er bundet frem til utbetalingen, og kan kun utbetales til Kemnerkontoret. En skattetrekksgaranti er likestilt med innbetaling til sperret konto. For selskapet kan dette være en fordel ved at de ellers låste midlene kan brukes på en mer lønnsom måte. Forskuddsgaranti Forskuddsgarantien sikrer tilbakebetaling av et forskudd til kjøperen/bestilleren i tilfelle en leveranse skulle utebli eller være feil, f.eks. på grunn av økonomiske problemer. Det er kjøperen/bestilleren som krever at selgeren tegner en garanti som gjelder fra det tidspunktet selgeren har fått forskuddet. Garantibeløpet tilsvarer størrelsen på forskuddsbetalingen. Reisegaranti I de nordiske landene er det lovbestemt at bedrifter som driver med pakkereiser, må stille en garanti overfor myndighetene. Denne garantien kalles reisegaranti og fungerer som sikkerhet for de reisendes forskuddsbetaling og eventuelle kostnader forbundet med hjemreise. REASSURANSE Det er viktig at Nordic Guarantees kunder og garantihavere har tillit til at den beskyttelsen garantiene gir, er varig og pålitelig. 10 reassurandørselskaper med global virksomhet alle med minst A-rating hos Standard & Poor s deler risikoen i Nordic Guarantees garantiportefølje

8 NORDIC GUARANTEE Premie Erstatning for eventuell skade LEVERANDØR KJØPER/BESTILLER Eiere og nettverk. Siden 2003 har Nordic Guarantee vært en del av Fairford Group et internasjonalt, familieeid konsern som investerer i vekstselskaper. Vi har også et nært samarbeid med det internasjonale forsikringsselskapet Lombard Insurance Group, som også er deleier i Nordic Guarantee. Oppfyller kontrakten EKSEMPEL PÅ GARANTIFORSIKRING Betaler iht. kontrakt 1. Bestiller og leverandør utarbeider et avtaleforslag. 2. Med utgangspunkt i avtalen og vurdering av leverandørens økonomiske styrke foretar Nordic Guarantee en risikovurdering. Deretter kan vi velge å tilby en garantiforsikring. 3. Leverandøren betaler en garantipremie til oss og foretar leveransen overfor bestilleren. 4. Bestilleren betaler deretter leverandøren for leveransen som er foretatt. 5. Hvis leverandøren ikke er i stand til å levere i henhold til vilkårene, fordi leverandøren har fått økonomiske problemer, gjelder garantiforsikringen. Nordic Guarantee gir da bestilleren erstatning i henhold til garantivilkårene. OM LOMBARD Lombard Insurance Group er et privateid forsikringsselskap med base i Johannesburg i Sør-Afrika. Selskapet spesialiserer seg på garantier, hvor de største produktene er garantier for bygge- og verkstedsindustrien, kredittforsikringer samt livsforsikring. Økonomisk oversikt (konsern): (millioner ZAR) Nettoomsetning Resultat før skatt Eiendeler Egenkapital (1 ZAR = 0,6 NOK per 15. august 2014) Du finner mer informasjon på VÅR HISTORIE 1993 Nordic Guarantee blir etablert i Sverige Vårt norske kontor åpner i Oslo Nordic Guarantee blir kjøpt opp av Fairford Group Vi åpner kontor i Helsinki i Finland Nordic Guarantee blir etablert i Danmark, med kontor i København Vårt andre kontor i Sverige åpner i Malmö Nordic Guarantee innleder samarbeidet med Lombard Insurance Lombard blir deleier i Nordic Guarantee. OM FAIRFORD Fairford Holdings Ltd Fairford Holdings Ltd. er et familieeiet investeringsselskap som ønsker å skape en stabil, diversifisert og profesjonelt forvaltet europeisk investeringsportefølje. Målet er langsiktig verdiskaping gjennom oppkjøp, utvikling og salg av privateide bedrifter samt gjennom langsiktige samarbeid med aktører som deler selskapets kjerneverdier. Fairford er hele tiden på utkikk etter muligheter blant unoterte selskaper, særlig på det svenske og det britiske markedet. De største bedriftene selskapet eier: Safegate (system for flyplasser), Axel Christiernsson (fett og smøreoljer), AP&T (automasjon, presser og verktøy). Mer informasjon: Økonomisk oversikt (konsern): (millioner EUR) Nettoomsetning Resultat før skatt Eiendeler Egenkapital

9 Hva mener kundene våre? Hva synes kundene om oss, og hva bør vi bli flinkere til? Det er utgangspunktet for vår faste undersøkelse, der Nordic Guarantee oppnår gode resultater når det gjelder kundetilfredshet. Undersøkelsen resulterer i en verdi på Customer Satisfaction Index (CSI), en indeks for kundetilfredshet. Den viser hvor fornøyde kundene totalt sett er med virksomheten. Dessuten kan verdien sammenlignes med andre bransjer. Gjennomsnittlig CSIverdi innenfor bank og forsikring er 67. Vi er stolte over at vi har oppnådd et resultat som er godt over dette gjennomsnittet, men målet er selvfølgelig å bli enda bedre og få enda mer fornøyde kunder. It s a huge advantage for us to have one single guarantee supplier for all our markets. As a travel agent you don t normally have many tangible assets, so we gain a lot by not having to tie up funds in sureties with the banks. Lars Ohlsén, CFO Select Travel Fokus på riktige ting Flere hundre kunder deltar anonymt i undersøkelsen, som gjennomføres av et uavhengig analyseselskap. Det kundene fremhever, er påliteligheten, hurtigheten og kvaliteten på håndteringen. Mange kunder legger vekt på at tjenestene våre gjør forretningsvirksomheten deres enklere. Det er nettopp denne typen nytteverdi vi ønsker å levere og bli forbundet med. With Nordic Guarantee we got a guarantee supplier who could arrange a perfectly tailor-made solution for us, and who did it within a very limited time frame. We got a guarantee solution which works for our whole Nordic operation. Anders Holst, CFO LensWay 16 17

10 Bredde, kompetanse og engasjement Ambisjonen vår er å kunne tilby alle typer garanti som næringslivet i Norden trenger. Hvis du har spesielle krav som våre eksisterende produkter ikke oppfyller, lover vi å gjøre alt vi kan for å tilby deg en skreddersydd løsning. Det er en ambisjon som stiller store krav til våre kunnskaper og arbeidsmetoder. Våre to grunnpilarer lang erfaring med garantier og en solid forståelse av de konkrete behovene innenfor ulike bransjer er viktige og hjelper oss langt på vei. Men like viktig er vår fremste rettesnor, nemlig at vi skal strekke oss ekstra langt, og ligge ett steg foran. Vi tror på nye tilnærminger og på å møte deg som kunde ut fra din situasjon og dine behov. Så hvorfor ikke prøve en raskere og smidigere måte å sikre forretningene på? Du finner oss i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Om oss. Nordic Guarantee exists to make business easier for Nordic companies. Top quality service, delivered with passion one step ahead. Du gjør avtaler. Vi garanterer. Virksomheten vår ble startet opp i 1993 av noen av Sveriges største forsikringsselskaper. Siden den gang har vi vært blant de største aktørene innen garantier, og vi eies i dag av de internasjonale konsernene Fairford Group og Lombard Insurance. Alle våre medarbeidere har lang erfaring med garantier og risikoanalyse samt solide kunnskaper om de økonomiske og forretningsmessige vilkårene forbundet med det å drive forretningsvirksomhet. Vi har velprøvde prosesser og verktøy for analyse, kontroll og oppfølging av risiko. Reassuranse og risikospredning At vi er reassurert, betyr at vi deler risikoen med gjenforsikringsselskaper, samtidig som de følger opp virksomheten vår fortløpende. Som forsikringsselskap er vi også underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Garantiporteføljen vår omfatter flere ulike bransjer og selskaper av ulik størrelse. Derfor kan kundene og garantihaverne våre alltid føle seg helt trygge. DETTE ER NORDIC GUARANTEE Nordic Guarantee er et forsikringsselskap som ble grunnlagt i 1993, og som tilbyr trygge, fleksible garantiforsikringer til næringslivet i Norden. En garantiforsikring innebærer at vi garanterer for en av partenes forpliktelser i henhold til en avtale. Garantiene vi tilbyr, kan deles inn i fire områder: Bygg- og prosjektgarantier, Betalingsgarantier, Forskuddsgarantier og Reisegarantier. Vi har drøyt 30 medarbeidere og rundt kunder. Våre konkurransefortrinn er fokus på garantiforsikring, produktets enkelhet og kostnadseffektivitet, bred bransjekunnskap samt lang erfaring med forretningsanalyse og risikovurdering. I tillegg er vi kjent for å tilby smidig og rask service, og for å ha engasjerte medarbeidere. Markedet vårt er Norden, og vi har kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Våre største kundesegmenter er byggebransjen og reiselivsbransjen. Nordic Guarantee er en uavhengig aktør i garantimarkedet. Vi samarbeider med velrenommerte reassurandørselskaper med høy kredittrating og kan stille garanti for svært store beløp. Forsikringsvirksomhet er regulert og underlagt tilsyn av myndighetene i hvert enkelt land. Siden 2003 har Nordic Guarantee vært en del av Fairford Group et internasjonalt, familieeid konsern som investerer i vekstselskaper. Vi samarbeider med det internasjonale forsikringskonsernet Lombard Insurance Group, som også er deleier i Nordic Guarantee. Samarbeidet gir oss et mer solid økonomisk grunnlag samt mulighet til å hjelpe kunder som ekspanderer globalt

11 Nordic Guarantee Sørkedalsveien 10 C, 0369 Oslo Tel E-post Internett 20

Euler Hermes garantier. For verkstedindustrien, for entreprenører, for leverandører til Olje og gassvirksomhet

Euler Hermes garantier. For verkstedindustrien, for entreprenører, for leverandører til Olje og gassvirksomhet Euler Hermes garantier For verkstedindustrien, for entreprenører, for leverandører til Olje og gassvirksomhet Euler Hermes har gjennom et århundre bygget opp en betydelig kompetanse innen garantier, kredittforsikring

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Øyvind Ajer, GIEK Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge AS Bryne, 29. mai 2016 Sett inn video Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue 5002630. 08.09. 7000. Kampen Grafisk En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man gjerne på økonomi. Dine ønsker i fokus.

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Velkommen til SEOP Vi i Skanska setter pris på våre hardt arbeidende og kunnskapsrike medarbeidere. Vi forstår at vår videre fremgang avhenger av deg og dine personlige anstrengelser,

Detaljer

Hvordan kan Fokus Bank s løsninger skape mest mulig verdi for din bedrift

Hvordan kan Fokus Bank s løsninger skape mest mulig verdi for din bedrift Hvordan kan Fokus Bank s løsninger skape mest mulig verdi for din bedrift Livet som bedriftseier Strategi Budsjetter Styret / styrearbeid Finanser Likviditet Lover / regler Ansatte Kunder / leverandører..

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade.

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Del den sunne sjokoladen med andre og det kan fort bli meget lønnsomt for deg og din familie. Foruten fordeler med bedre helse, kan du faktisk tjene penger ved

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Presentasjon av Axpo Nordic AS

Presentasjon av Axpo Nordic AS Presentasjon av Axpo Nordic AS Konsesjonskraftseminar 21.mai 2014 Carl-Henrik Siebke, Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Introduksjon til Axpo og Axpo Nordic 2. Hvilke tjenester kan Axpo Nordic tilby?

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2016

Rapport for 1. kvartal 2016 Rapport for 1. kvartal 216 Rapport for 1. kvartal 216 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner

webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner Suksesshistorie fra en kunde webcrm banet vei for etablering av virksomhet og vekst for ny smykkedesigner CRM BANET VEI FOR EN VEL LYKKET MARKEDSETABLERING Den danske smykkedesigneren SPIASPIA hadde en

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Konsernrapport høst 2013

Konsernrapport høst 2013 Konsernrapport høst 2013 Bakke AS vil fra 31.12.2013 inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen

Detaljer

SWARCO NORDIC PARKERINGSLØSNINGER FRA SWARCO. SWARCO I First in Traffic Solutions.

SWARCO NORDIC PARKERINGSLØSNINGER FRA SWARCO. SWARCO I First in Traffic Solutions. SWARCO NORDIC PARKERINGSLØSNINGER FRA SWARCO SWARCO I First in Traffic Solutions. NØKKELFERDIGE FORRETNINGSOPTIMALISERTE PARKERINGSLØSNINGER SWARCO spesialiserer seg innenfor skreddersydde, forretningsoptimaliserte

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Brüssel, Lørdag 24. september 2011

Brüssel, Lørdag 24. september 2011 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

NORDISK PROSJEKTEKSPORTFOND

NORDISK PROSJEKTEKSPORTFOND NORDISK PROSJEKTEKSPORTFOND Nordisk prosjekteksportfond - NOPEF Postboks 241 Fabiansgatan 34 FIN-00171 Helsinki Finland Telefon: + 358 9 1800 350 Telefaks: + 358 9 650 113 email: fornavn.etternavn@nopef.com

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL - SUKSESS ELLER KATASTROFE 2 INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Agenda: Globale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Etiske regler for MEF

Etiske regler for MEF Etiske regler for MEF Vedtatt på landsmøtet 1996 Sist endret på landsmøtet 2006 Innledning Maskinentreprenørenes Forbunds (MEFs) etiske regler har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2015

Rapport for 3. kvartal 2015 Rapport for 3. kvartal 215 Rapport for 3. kvartal 215 Folkia AS byttet i mai 215 navn til Folkefinans AS. Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester.

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge Ute Borghardt Fosså, GIEK Oslo, 23. september 2015 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske

Detaljer