Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD"

Transkript

1 Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD, post doc, LBK, NTNU, Trondheim Nevropsykolog og leder, HABU, SSHF, Arendal

2 Terminologi FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorders - fellesbetegnelse på spekteret av kliniske følgetilstander relatert til alkoholpåvirkning i fosterlivet. Kliniske diagnoser Fetal Alcohol Syndrome (FAS) Partial Fetal Alcohol Syndrome (PFAS, tidl. FAE) Alcohol Related Neurodevelopmental Disabilities Alcohol Related Birth Defects Klinisk suspekt, men normal funksjon Normal, men ikke i forhold til sitt potentiale Adapted from Streissguth

3 FASD er ikke en grenseverdi-tilstand FASD representerer et kontinuum som går fra lettere kognitive og atferdsmessige vansker til det ekstreme misdannelsessyndrom som ofte fører til tidlig (foster)død eller store funksjonshemninger hos barnet. For de midlere tilfellene av dette symptomkomplekset blir problemene til barnet på et eller annet tidspunkt oppdaget av foreldre, lærere, helse/sosialvesen, rettsvesenet. Disse barna/familiene har behov for utredning/ diagnose/ behandling/tiltak/oppfølging

4 Diagnostiske utfordringer Uspesifikke sykdomsbilder Multifaktorielle årsaksfaktorer som sammen virker det kliniske bildet: genetiske, prenatale (multi-drugs), postnatale påvirkninger/miljøfaktorer Sykdomsbildet varierer med alderen Tverrfaglig diagnostisering/utredning Ingen enhetlige kriterier for diagnose Forsinket diagnostisering forverrer situasjonen/prognosen

5 Diagnosekriterier fra 1978 The diagnosis of FAS can only be made when the patient has signs of abnormality in each of the three categories: 1) Prenatal and/or postnatal growth retardation [weight and/or length below the 10th percentile] 2) Central nervous system involvement (including neurological abnormality, developmental delay, behavioral dysfunction or deficit, intellectual impairment, and/or structural abnormalities, such as microcephaly (HO < 3rd percentile) or brain malformations found on imaging studies or autopsy. 3) Characteristic face, currently qualitatively described as including short palpebral fissures, an elongated midface, a long and flattened philtrum, thin upper lip, and flattened maxilla. (Clarren & Smith 1978)

6 Mangler ved kriteriene Mangel på objektive kvantitative mål Hvor uttalte skal ansiktskriteriene være? Hvor mange av dem må være til stede? CNS-avvikene: Hvor uttalte må de strukturelle og/eller funksjonelle avvikene være? FAE: fetal alcohol effect uspesifikt begrep ADHD + litt alkohol i svangerskapet = FAE Uttalt alkohol + mikrocefali + alvorlig mental retardasjon + vekstretardasjon + ingen FASansiktstrekk

7 Diagnostic Guide: The 4-Digit Diagnostic Code (1997) Diagnose basert på graden av tilstedeværelse av 4 nøkkelkriterier på (FASD): (1) Vekstretardasjon (2) FAS ansiktskarakteristika / fenotype (3) CNS avvik (4) Alkoholeksponering i sv.skapet Sier noe om alkoholeksponering, men ikke at dette nødvendigvis er årsak til forandringene.

8 Diagnostic Guide: Fetal Alcohol Syndrome and Related Conditions (Susan Astley, 2004). Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network, Center on Human Development and Disability, University of Washington, Seattle, WA, USA

9 Diagnostic Guide: The 4-Digit Diagnostic Code Gradert 1-4 (Likert skala) hvor 1 = totalt fravær av kriterium og 4 = klassisk" tilstedeværelse av et FAS kriterium. Basert på en 4-talls kode: diagnostisering av barn med FASD inndelt i: FAS, partiell FAS (PFAS), alkoholrelatert neurodevelopmental disorder (ARND = utviklingsforstyrrelse), statisk encefalopati (SE) eller neurobehavioral disorder (NB = atferdsforstyrrelse).

10 Gradering av tilstedeværelse av hver av de 4 nøkkel-kriteriene 4-talls kode 4444: Mest alvorlige diagnose FAS - betydelig vekstavvik, alle 3 FAS ansiktstrekk, strukturelle/nevrologiske holdepunkter for CNS skade, og bekreftet prenatal eksposisjon for høye nivåer av alkohol. 4-talls kode 1111: normal vekst, ingen av de 3 FAS trekkene, ingen holdepunkter for CNS avvik, og bekreftet fravær av alkohol i svangerskapet. Definitivt ikke FASD.

11 Hvordan innhente nødvendige opplysninger? Anamnese: Spørreskjema (Patient Information Form) og intervju Tverrfaglig undersøkelse med testing gjort tidligere eller under utredningen Supplerende medisinske undersøkelser Arbeidsfordeling: Lege: vekst, ansiktskarakteristika, nevrologisk undersøkelse, evt. vurdere MR Andre fagfolk: CNS funksjonstesting Utfylling: Etter teamdiskusjon

12 FASD Diagnostic Form

13

14 Vekstpercentilskjema nyfødte

15 Vekstpercentilskjema større barn

16 Vekstestimering

17 Ansiktskarakteristika Typiske FAS karakteristika (Smith, 1979). En rekke seinere studier bekreftet den høye spesifisiteten og sensitiviteten for FAS (Astley & Clarren, 1996, , 2004). Fravær av disse kriteriene svekker FAS diagnosen betydelig. Hvert av karakteristikaene er ikke spesifikk(e) for FAS, kan sees ved ulike syndromer, men kombinasjonen har høy spesifisitet for FAS. Obs! Barnebilder! Uenighet om trekkene blir mindre uttalte med tiden.

18 Utseendemessige effekter Kraniofaciale særtrekk : Mikrocefali Små øyenspalter Epicanthus fold Øreanomalier Flatt midtansikt Lav neserygg, kort nese Dårlig definert philtrum Lite lepperødt på overleppa Mikrognati

19 FAS fenotype The FAS Facial Phenotype: 3 karakteristika 1. Liten øyespalteåpning (<2 SD fra gj.snitt) 2. Glatt filtrum (Rank 4 el. 5 på Lip-Philtrum Guide) 3. Tynn overleppe (Rank 4 el. 5 på Lip- Philtrum Guide)

20

21 Øyespaltemåling

22

23 Øyespaltestørrelse hos nyfødte

24

25 Smiling en feilkilde! Riktig posisjon for vurdering

26

27 Astley S. Can J Clin Pharmacol 2010; 17(1): e132-e164

28 Raseuavhengige FAS trekk

29 CNS avvik Strukturelle avvik: Mikrokefali, bildefunn (MRI) Nevrologiske symptomer: Kramper, tremor

30 Alkohol - Teratogen effekt på CNS utvikling

31 Alkohol og hjernemisdannelser Toksisk for hjernen fra begynnelsen til slutten av svangerskapet Store hjernemisdannelser: stort alkoholinntak tidlig i svangerskapet (8-16 glass/dag: 97% anormale hjerner) Mikrokefali (for liten hjerne): siste tredjedel av svangerskapet, nedsatt hjernevekst, mulig dose-respons effekt.

32

33 Funksjonelle CNS avvik

34 Begrensninger i tolkning av CNS avvik Mulighetene til å oppdage strukturelle CNS avvik avhenger av sensitiviteten til måleverktøyene og tolkning, eks. MR-funn Hva er sikker patologi? Normalvariasjon Ikke alle strukturelle avvik/nevrologiske symptomer fører til målbare funksjonsutfall Ikke alle funksjonelle avvik skyldes hjernepatologi Fagpersonens ansvar å finne de rette testene testbatteri «skreddersydd» for FASD? Andre årsaker til funksjonsutfall enn FASD? Alder ved undersøkelse avgjør hva man kan finne av funksjonelle avvik

35 Gradering CNS affeksjon Rangering 4: Sikker CNS affeksjon Strukturelle avvik: mikrocefali (<2SD), større misdannelser (MRI), nevrologiske symptomer /funn som kan skyldes prenatal skade: kramper/epilepsi, tremor, høy gane, innslått tommel, andre tegn på encephalopati. Rangering 3: Sannsynlig CNS affeksjon Store utslag (skåre <2 SD) på standardisert testing, disability, problemer på flere ( 3) områder Rangering 2: Mulig CNS affeksjon Forsinket utvikling, noe utslag på tester Neurobehavioural disorder Rangering 1: Ingen/lite sannsynlig CNS affeksjon Normal utvikling, normale testresultater, ingen åpenbare strukturelle hjerneavvik

36 Gradering av CNS avvik forts. Graderingen betyr: Sterkere bevis for/sannsynlighet for underliggende hjerneskade (rank 1-4) Økende alvorlighetsgrad av CNS dysfunksjon (rank 1-3) Institute of Medicine report (Stratton et al., 1996) FAS can be characterized by behavioral or cognitive problems that are thought to result from organic brain damage, that are not easily related to genetic background or environmental influences, and are resistant to improvement with traditionally effective intervention techniques.

37

38

39

40 Diagnosekoder De 256 diagnostiske kodene (4x4x4x4=4 4 ) kan grupperes i 22 diagnostiske kategorier (A-V). A Føtalt alkohol syndrom FAS (alkohol tilstede) B Føtalt alkohol syndrom (alkohol ukjent) C Partielt FAS (alkohol tilstede) D FAS fenokopi (ingen alkohol eksponering bekreftet) E Klare fysiske funn/statisk encefalopati (alkohol) F Statisk encefalopati (alkohol tilstede) G Fysiske funn / neurobehavioral disorder (alkohol) H Neurobehavioral disorder (alkohol tilstede)

41 FASD: Kategoridiagnose og koder A Føtalt alkohol syndrom -12 kombinasjoner (bekreftet alkohol eksposisjon) B Føtalt alkohol syndrom (alkohol eksposisjon ukjent) C Partielt føtalt alkohol syndrom (bekreftet alkohol) D Føtalt alkohol syndrom fenokopi (ingen alkohol)

42 FASD: Kategoridiagnose og koder forts. E Vekstfunn / statisk encefalopati (bekreftet alkohol) F Statisk encefalopati (bekreftet alkohol eksposisjon) G Vekstfunn / neurobehavioral disorder (bekreftet alkohol) H Neurobehavioral disorder (bekreftet alkohol)

43 Partielt FAS Alle ansiktskriteriene pluss tegn til CNS avvik/dysfunksjon, men ikke nødvendigvis vekstavvik. Vekstavvik og CNS påvirkning, men ikke alle (men de fleste) av ansiktskriteriene er tilstede. Alvorlighetsgrad av CNS funn like store som ved FAS. IQ ofte høyere, atferdsvanskene ofte større (mer innsikt i egen situasjon?)

44 Online Course: (2004) FASD 4-Digit Diagnostic Code

45 Fordeling FASD diagnoser Astley S, UWS, Can J Clin Pharmacol 2010;17(1) e132-e barn/voksne FAS utredning, kjent prenatal alkoholeksponering 4% FAS / 7% PFAS (alvorlig kognitiv/atferdsmessig dysfunksjon og FAS ansiktsfenotype). 28% statisk encephalopati (alvorlig kognitiv/atferdsmessig dysfunksjon, men ikke FAS ansiktsfenotype). 52% neurobehavioural disorder (mild til moderat kognitiv/ atferdsmessig dysfunksjon, men ikke FAS ansiktsfenotype). 9% ingen tegn til CNS affeksjon (2% vekstretardasjon og/eller FAS ansiktskarakteristika, 7% hadde ingen av delene). Overvekt av afroamerikanere, personer med indiansk/ innfødt Alaska, færre av kaukasere og asiater Gutter/menn: 58%, jenter/kvinner: 42%

46 Fordeling FASD diagnoser II Landgren M et al., Pediatrics 2010;125;e1178-e barnehjemsbarn adoptert fra Øst-Europa FAS utredning, us etter 5 år, 40 gutter/31 jenter, gj.sn. 7.5 år. 34% mistanke om prenatal alkoholeksponering. 52% hadde FASD 30% FAS 14% PFAS 8% neurobehavioural disorder (kognitiv/ atferdsmessig dysfunksjon, men ikke FAS ansiktsfenotype). 11% medfødte misdannelser (alle disse hadde FAS). 23% mental retardasjon 9% autisme, 51% ADHD, 34% DCD

47 Differensialdiagnoser til FASD Genetiske syndromer: Mange av disse har ansiktstrekk som kan likne på FAS, samt kortvoksthet og forsinket utvikling Aarskog syndrom Williams syndrom Noonan's syndrom Dubowitz syndrom Cornelia-DeLange syndrom Føtalt valproat syndrom Andre

48 Takk for Pause oppmerksomheten

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Rapport IS-1284 Alkohol og graviditet Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe Heftets tittel Utgitt Bestillingsnummer Alkohol og graviditet Hva er farlig

Detaljer

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus

Detaljer

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? ADHD-konferansen 2. -3.mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert

Detaljer

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Rusrelaterte skader på foster og barn Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Skader ved bruk av rusmiddel Berekna at omlag 500.000 foster blir eksponert for psykoaktive

Detaljer

Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak. Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge

Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak. Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge 1 Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge og Inger Marie Noone Barne Ungdoms Psykiatri (BUP) Karasjok,

Detaljer

Forfattere Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (AFE): Linn Getz Anna Luise Kirkengen Irene Hetlevik Kontaktadresse: irene.hetlevik@ntnu.

Forfattere Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (AFE): Linn Getz Anna Luise Kirkengen Irene Hetlevik Kontaktadresse: irene.hetlevik@ntnu. Forfattere Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Trondheim (AFE): Linn Getz Anna Luise Kirkengen Irene Hetlevik Kontaktadresse: irene.hetlevik@ntnu.no Ekstern bidragsyter Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi

Detaljer

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Barn eksponert RUS -Effekter for på rus i barna svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Aline og Frydenberg barnevernsenter, avdeling Aline. Aline familieavdeling (3 team:barnevernkons.

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

Klinisk nevropsykologi

Klinisk nevropsykologi Knut A. Hestad og Jens Egeland (red.) Klinisk nevropsykologi Undersøkelse av voksne pasienter Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2010 ISBN 978-82-519-2467-2 Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det

Detaljer

fag Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Oversikt fra en doktorgradsavhandling: FAGARTIKKEL

fag Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Oversikt fra en doktorgradsavhandling: FAGARTIKKEL fag FAGARTIKKEL Oversikt fra en doktorgradsavhandling: Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Kari Anne Indredavik Evensen, fysioterapeut, PhD i klinisk medisin, Institutt for

Detaljer

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen Pediatrisk Endokrinologi 2007;21: 45-52. Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen Maria Winther Gunnes 1,2, Torunn Fiskerstrand 3, Pétur B. Júlíusson 2 2 Seksjon for endokrinologi og

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

Forord. Prosjektarbeidet er utført i Oslo våren 2013.

Forord. Prosjektarbeidet er utført i Oslo våren 2013. Rett til å velge eller rett til å leve? En diskursanalyse av debatten om bruk av tidlig ultralyd og screening etter Downs syndrom i norske blogger. The right to choose or the right to live? A discourse

Detaljer

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN

FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN FAGLIG STANDARD FOR DIAGNOSTISERING AV AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER HOS BARN Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes Syndrom og narkolepsi Helse Vest RHF Retningslinjer for diagnostisering av ASF

Detaljer

ADHD i dagens samfunn

ADHD i dagens samfunn ADHD i dagens samfunn En teoretisk oppgave om økningen av ADHD- diagnosen i skolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Martine Misvær Brustad August 2011 NTNU Dragvoll- pedagogisk institutt Forord Ja,

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Korfor-rapport 2009/01

Korfor-rapport 2009/01 Henning Mohaupt, Rogaland A-senter Fanny Duckert, Korfor BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING Korfor-rapport 2009/01 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon... 4 1.1 Bakgrunn og problemstillinger...

Detaljer