Curriculum Vitae, Lars Råmunddal, april 2015 CURRICULUM VITAE. LARS RÅMUNDDAL Dosent, Ph.D.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae, Lars Råmunddal, april 2015 CURRICULUM VITAE. LARS RÅMUNDDAL Dosent, Ph.D."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE LARS RÅMUNDDAL Dosent, Ph.D. 1. Personlig Født: 4. mars 1949 Adresse: Odderhei Terrasse 7, 4639 Kristiansand. Telefoner: (J) , (M) E- mail: Sivilstand: Gift med Lillian (f. Høibo), 3 barn. Stilling: Dosent i praktisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole, Fredrik Fransons vei 4, 4635 Kristiansand. 2. Utdannelse Drottningborg Handelsskole, Grimstad, 1966h-67v Det Norske Misjonsforbunds Teologiske Seminar, Oslo, 1969h-1972v, og ordinert som pastor 1972v Hebraisk forberedende prøve for teologer (Universitet i Oslo), 1974 v Cand. philol. fra Universitetet i Trondheim 1978h med kristendomskunnskap hovedfag (Trondheim) og nordisk språk og litteratur mellomfag og historie grunnfag (Universitetet i Oslo) Pedagogisk Seminar (Kristiansand Lærerhøgskole), 1979h Ph.D. i praktisk teologi (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo), 2009h 3. Praksis/ansettelser Programsekretær i Norea Radio, Oslo, 1968v/h Deltidspastor i Majorstua Misjonsmenighet, Oslo, 1970h-78v Sivilarbeider ved Industritjeneste, Oslo, 1972h-73v Timelærer ved Det Norske Misjonsforbunds Teologiske Seminar, Oslo, 1977h og 1978v Lektor ved Kristiansand Handelsgymnasium og Handelsskole, 1979n-87v, med permisjon 1984h-1986v. Hovedlærer i religion, norsk og historie, 1981h-1984v Lektor ved Ansgar Teologiske Seminar (ATS), nå Ansgar Teologiske Høgskole (ATH), fra 1984h (avbrudd ) med undervisningsansvar hovedsakelig innenfor nytestamentlig, systematisk og praktisk teologi Jeg har hatt følgende stillinger ved ATS/ATH: Forskningsstipendiat, 1985h-86v Informasjonsleder ved Ansgarskolen, 1987h-88v Prosjektleder for strategisk planlegging ved Ansgarskolen, 1988h-89v 1

2 Studieinspektør ved ATS , fungerende rektor 1992v Rektor ved Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, 1993h-1997v Høgskolelektor ved ATH, 1997h-99, og førstelektor fra 1999v 1 Prosjektleder for utarbeidelse av kvalitetssikringssystem ved ATH i 50 % stilling, 2003v Forskningsleder ved ATH i 20 % stilling, 2004h-2005v Stipendiat i praktisk teologi i 50 % stilling, 2004h-2009h Førsteamanuensis, fra 2010v og dosent fra desember Programansvarlig for Master i praktisk teologi og Master i ledelse og menighetsutvikling, 2013h- 4. Publikasjoner 4.1 Vitenskapelige arbeider 1991: Etter nytestamentlig mønster. En studie av menighetssyn og ordningsforståelse i norske frimenighetssamfunn. Oslo, Ansgar Forlag. Boken er en bearbeidelse av hovedoppgave i kristendomskunnskap 1976: De kongregasjonalistiske prinsipper. En analyse av den kongregasjonalistiske kirkeforståelse, med særlig henblikk på norske frikirker med kongregasjonalistisk/independentistisk menighetsordning. Hovedoppgave i kristendomskunnskap ved Religionsvitenskapelig Institutt, Universitetet i Trondheim 2003: Vekststrategier i norske frikirker. Artikkel i: Bind 3 i Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultetet Trondheim 2003/2004, Tapir Akademisk Forlag, ss (Artikkelen er også levert som disiplinspesifikt essay i doktorgradsprogrammet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2009) 2010: Åndskamp som teologisk problem og utfordring for kirken. Noen praktisk-teologiske refleksjoner inspirert av Paul Hieberts forståelse av forholdet mellom worldview og spiritual warfare, i: Halvårstidsskrift for praktisk teologi , ss : Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, KIFO Perspektiv/Church Research Perspectives. Boken er en bearbeidelse av dr. avhandlingen: 2009: Konsept og endring. En kvalitativ studie av hvordan lokale ekklesiologier formes gjennom initierte endringsprosesser i to norske menigheter, PhD-avhandling ved Det teologiske Menighetsfakultet, forsvart, 11. desember Opprykk til førstelektor etter kommisjonsvurdering 12. mars Kommisjonen var sammensatt av: dosent Runar Eldebo, Stockholm, professor Tormod Engelsviken og førsteamanuensis Birger Løvlie, Volda. Kommisjonens administrator var førsteamanuensis (nå professor) teol.dr., Hallvard Hagelia, Kristiansand. 2 Opprykk til dosent etter kommisjonsvurdering 13. desember Kommisjonen var sammensatt av professor Harald Askeland, Oslo, professor Leif Gunnar Engedal, Oslo og professor Eila Helander, Helsingfors. Førsteamanuensis Ingunn Folkestad Breistein var kommisjonens administrator. 2

3 2012: Ideelle menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger teologi eller strategi? En drøfting av ideelle menighets- og medlemsbeskrivelser i nyere menighetsutviklende konsepter, i: Breistein, Ingunn Folkestad og Ida Marie Høeg (red.): Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Trondheim: Akademika Forlag 2012: Er menighetsutvikling naturlig? En kritisk drøfting av Christian A. Schwarz biologiske kirkevekstparadigme, i: Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Oslo: IKO forlaget 2013: Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi, i: Forankring og fornyelse. Ansgarskolen , Hildegunn M.T. Schuff, Reidar Salvesen og Hallvard Hagelia (red.) 2014: Is Church Development Natural? A Critical and Constructive Analysis of Christian A. Schwarz s Biotic Church Growth Theory, i: Ecclesiolgy 10 (2014) Vitenskapelig publikasjon under utarbeidelse Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse, antologi under utarbeidelse der jeg er medforfatter og sitter i redaksjonskomiteen sammen med professor Jan Inge Jenssen og professor António Barbosa da Silva. Jeg skriver følgende kapitler i boken: - Den normative basis for menighetsutvikling: Den teologiske normativitetens spesifikke karakter og dens forhold til anvendelsen av empiriske data og teorier i praktisk teologi/menighetsutvikling, (António Barbosa da Silva er medforfatter) - Menighetens natur og funksjon. En drøfting av den ekklesiologiske kjernenormativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. - Menighetsutvikling som praktisk-teologisk fag - Hva er menighet og hvorfor menighetsutvikling? - De konfesjonelle tradisjonenes innvirkning på menighetsutvikling - En helhetlig strategisk tilnærming til utvikling og vekst i menighet - Hva er særegent ved lederskap i en menighetskontekst? Om menighetsutviklende lederskap i et nytestamentlig og teologisk-normativt perspektiv - Hva gjør forkynnelsen menighetsutviklende? En praktisk-teologisk drøfting av forkynnelsens funksjon i en menighetsutviklende kontekst 4.3 Andre publikasjoner og div. publiserte artikler 1983: Enhet og mangfold. Misjonsforbundet i en ny tid. Studiehefte utgitt av Det Norske Misjonsforbunds Studieråd, Oslo 1984: Underveis (red.). Festskrift i anledning 50-årsjubilieet for Salem Misjonsmenighet, Kristiansand 3

4 1987: Forfatter av kapitlene: Døpt til Kristus (34) og Gå inn i menigheten, i: Konfirmantboken Livsviktig, Det Norske Misjonsforbund/Det Norske Misjonsforbunds Ungdom/Ansgar brevskole 1989: Den tapte dimensjon. Åndskampen i et bibelsk perspektiv. Oslo, Ansgar Forlag 1991: Den Hellige Ånd i vår tid. Tre artikler i Misjonsbladet. Den hjemløse kirke, nr 9/91, En flyktnings fottrinn, nr 10/91, Hjemkomst", nr 11/ : Veien til ny vekst. Noen tanker om betydningen av bønnen og Ordets tjeneste for menighetens vekst i dag. Artikkel i Misjonsbladet 6/ : Skjulte ressurser. Tanker om menighetsfornyelsens teologi og strategi. Fire artikler i Misjonsbladet, nr 17, 18, 19, 20/ : Lederskap og sannhet. Noen refleksjoner ut fra 3 Johannes brev. Artikkel i Misjonsbladet, nr 3/ : HØR. Herrens ord til sendebrevmenighetene i Åpenbaringsboken kap 2 og 3 tolket som Åndens budskap til menigheten i dag, Ansgarskolen, Kristiansand 1994: Fornyelse og lederskap. To artikler i Misjonsbladet, nr 2 og 3/ : Skjulte ressurser. Elementer til en teologi om menighetens oppbygging, fornyelse og vekst, Oslo: Rex Forlag 1997: Bønn i Ånden. Bidrag til boken: Tid for bønn, S. Lorentsen (red.), Oslo: 1997: Slitesterk åndelighet. Lederartikkel i AnsgarNytt, 2/ : Bibel og vekkelse (red.). Festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november Akademisk Fagforlag AS/Ansgar Teologiske Høgskole 1998: Enhetsmenigheten. Refleksjoner til menighetsforståelsen i Det Norske Misjonsforbund, i: Bibel og vekkelse. Festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november Akademisk Fagforlag/Ansgar Teologiske Høgskole 2000: Disippelliv. Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet. Oslo, Luther Forlag 2000: Menighetssynet i Det Norske Misjonsforbund. Artikkel i Det Norske Misjonsforbunds Menighetshåndbok 2000: Menigheten i Det nye testamente. Artikkel i Det Norske Misjonsforbunds Menighetshåndbok 4

5 2000:.fri oss fra det onde. Rapport fra Lausanne-konsultasjonen Deliver us from Evil i Nairobi August Artikkel i Misjonsbladet 2/ : Teologi og karismatikk. Forholdet mellom teologisk fagstudium og karismatisk spiritualitet i lys av ulike forståelsesparadigmer, i: Refleks , ss : Importert menighetsutvikling. Kronikk i Vårt Land, 16. februar : Hvilket Misjonsforbund vil vi ha?, artikkel i Misjonsbladet 5/ : Fire artikler i Misjonsbladet om menighetsutvikling i dag: Menighet i vår tid: Hvordan skal vi forholde oss til fortida? 10/2005 Menighet i vår tid: Hvordan skal vi møte framtida? 11/2005 Menighet i vår tid: Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? 12/2005 Menighet i vår tid: Hvordan gjøre gudstjenesten mer utadvendt og gjestvennlig? 1/2006 Planlagt utgivelse 2016: Klar tale. Søkelys på menighetens profetiske tjeneste. 5. Upubliserte arbeider 5.1 Vitenskapsteoretisk essay og prøveforelesninger for doktorgrad 2009: Dikotomi eller komplementaritet? Forholdet mellom forståelse og forklaring i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Vitenskapsteoretisk essay i doktorgradsprogrammet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2009: Muligheter og utfordringer prinsipielt og praktisk mellom empiriske og eksplisitt normative vitenskaper, Prøveforelesning over oppgitt emne, Det teologiske Menighetsfakultet, 10. desember (2009) 2009: Åndskamp som teologisk problem og utfordring for kirken. Noen praktisk-teologiske refleksjoner inspirert av de siste tiårs misjonsfaglige behandling av tematikken, Prøveforelesning over selvvalgt emne, Det teologiske Menighetsfakultet, 10. desember (2009) 5.2 Kompendier og div. studiemateriell 1997: Urkristendommen. Det nye testamentets samtid, tilblivelse og innhold. Kompendium til NT-studiet i samarbeid med Robert W. Gornitzka, Ansgar Teologiske Høgskole 1999: Evangelikal menighetsteologi. Kurshefte til Modul PRA 101: Pastorallære, Ansgar Teologiske Høgskole 5

6 2000: Nytestamentlig samtidshistorie. Et sammendrag. Studiekompendium til Modul KRL 101: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2000: Sentrale temaer i de synoptiske evangeliene, Undervisning kristendom grunnfag, Ansgar Teologiske Høgskole 2001:..hele Guds plan.. Kompendium til dogmatikkstudiet. Modul KRL 106: Kirkens tro, Ansgar Teologiske Høgskole 2001: Oversikt og bakgrunn. Studiekompendium til den nytestamentlige innledningslære, Modul KRL 101: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Linjer og termer i paulinsk bibelteologi. Kursmateriale til Modul KRL 203: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Tekst og tema. Eksegetisk og bibelteologisk gjennomgang av ulike tekster og temaer i Det nye testamentet. Studiekompendium til KRL 101: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Metodehjelperen. Innføring i oppgaveskriving og i bruk av eksegetisk metode. Metodehefte til Modul KRL 101: Bibelvitenskap (Seminarmodellen), Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Hva vil det si å være en disippel? Studiehefte til boken: Disippelliv. Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet, Oslo : Medforfatter av kursheftet: Utrustet for å tjene. Et redskap til å oppdage hvordan Gud har skapt og utrustet meg til å tjene, Salem Misjonsmenighet, Kristiansand og Ansgarskolen 2003: Hvordan skal en kristen forholde seg til den demoniske virkelighet? Et kurshefte 2003: Endetidslæren og israelsspørsmålet. Uttalelse i Salem Misjonsmenighet, R. Salvesen og L. Råmunddal 2003: Evangelikal teologi. Historiske og teologiske hovedlinjer. Kursmateriale for modulen KRL 201, ved Ansgar Teologiske Høgskole 2003: Pentekostal og karismatisk teologi. Historiske og teologiske hovedlinjer. Kursmateriale for modulen KRL 206 ved Ansgar Teologiske Høgskole 2004/2010: En evangelikal teologi for menighetsutvikling, Kurshefte for PRA 112, Ansgar Teologiske Høgskole 2009: Perspektiver på menighetsutvikling, Kurshefte for PRA 115, Ansgar Teologiske Høgskole 2013: Innføring i menighetsutvikling. Korshefte for PRA 203, Ansgar Teologiske Høgskole 6

7 5.3 Div. foredrag 1985: Identitet og enhet. Om det å ha en konfesjonell identitet i en enhetsbevegelse. Foredrag på Det Norske Misjonsforbunds kirkevekstdager oktober : Ånd og kraft - en tapt dimensjon i får forkynnelse? Foredrag ved Det Norske Misjonsforbunds pastor- og misjonærmøte 7. mars : Trenger vi en ny type lederskapstenkning? Noen aktuelle og bibelske perspektiv på menighetslederskap. Foredrag på lederskapskonferanse i Trondheim Misjonskirke, 24. november : Fokus på Den Hellig Ånd. Foredrag på Det Norske Misjonsforbunds Ungdoms lederseminar 6. oktober : Lederskapet og åndskampen. Foredrag på Vestre distrikts årsmøte 9. mars : Fornyelse og vekkelse. Fremmedfrykt eller gjenkjennelse? Foredrag på Søndre distrikts fornyelseskonferanse, 18. mars : Åpne og levende menigheter. Noen refleksjoner til DNMs visjon. Foredrag på Det Norske Misjonsforbunds Stabsmøte, 10. mars : Forandringsprosesser i menigheten. Hvorfor og hvordan? Foredrag på menighetsseminar i Trondheim Misjonsmenighet, 30. mars 2003 (Power Point-presentasjon) 2003: Evangeliserende gudstjenester. Hvordan kan en søker-orientert møteform fornye gudstjenesten i tradisjonelle frikirkelige menigheter? Foredrag på menighetsseminar i Trondheim Misjonsmenighet, 2. november 2003 (Power Point-presentasjon) 2007: Bruk av importerte konsepter for menighetsutvikling i Den norske kirke. Perspektiver fra et empirisk prosjekt. Innlegg på konsultasjon om menighetsutvikling i et transatlantisk perspektiv, Det teologiske Menighetsfakultet, Januar : Målrettet forsamlingsarbeid inspirert av Purpose Driven Church-konseptet. Foredrag på strategidag i Svenska Missionskyrkan, Storckholm, 19. januar : Grimstad Misjonsmenighet i forskningens lys. Orientering om forskningsprosjektet Konsept og endring, i ledersamling 28. april : Menighetsutviklingskonsepter og menighetsforståelse. En presentasjon og vurdering av menighetsforståelse og syn på medlemskap i menighetsutviklende materiale fra Naturlig menighetsutvikling, Willow Creek og Saddleback og av konsekvensene av konseptideenes tilpasning og 7

8 bruk i en norsk folkekirkemenighet og en frimenighet. Innlegg på fagkonferanse om Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ansgar Teologiske Høgskole, mars : Menighetsutvikling trenger vi det? Foredrag på seminar i anledning Ansgarskolens 100- årsjubileum : Hva er utrustende lederskap? Foredrag for lederskapet i Arendal Misjonskirke oktober Annet upublisert materiale 1987: Informasjonsplan for Ansgarskolen, Kristiansand 1989: Strategisk plan for Ansgarskolen, Kristiansand 2000: AnsgarStrategi 2000: Strateginotat for Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 2003: Kvalitetssikringssystem for Ansgar Teologiske Høgskole (m/web-basert presentasjon). Bl.a. forfatter av: Visjon, verdier og mål for ATH og FoU-strategi for ATH 6. Undervisningserfaring og FoU-arbeid 6.1 Undervisning videregående skole (5 år) Mine fag var: Religion, norsk og historie/samfunnsfag. Jeg fungerte også som hovedlærer i disse fagene (1981h-1984v) med en del tilretteleggings- og pedagogisk utviklingsansvar. 6.2 Undervisning høgskolenivå Fra 1984h har jeg undervist i en rekke fag ved 4-årig teologisk seminar: Bibelvitenskap: Innledningslære GT/NT, samtidshistorie NT, bibelteologi NT, eksegese NT (grunn- og mellomfagsnivå) Systematisk teologi: Dogmatikk og etikk Historisk teologi: Konfesjonskunnskap Praktisk teologi: Lederskap, pastoral- og menighetsteologi, en rekke kurs og seminarer i menigheter og kristne organisasjoner, samt etterutdanningskurs for pastorer og menighetsledere Andre fag: Misjonskunnskap og misjonshistorie, religionspedagogikk, fagdidaktikk til kristendomsfaget 8

9 Kurs på bachelor-nivå ved ATH fra 2002: KRL 101 Innledning og oversikt (NT) KRL 101 Tekst og tolkning (NT) KRL 106 Kirkens tro (dogmatikk) KRL 103 Konfesjonskunnskap EXP 102 Teologiske perspektiver og hermeneutikk PRA 112 Teologi for menighetsutvikling PRA 113 Kristen gudstjeneste PRA 115 Perspektiver på menighetsutviklende tjeneste EXP 102 Teologiske perspektiver og hermeneutikk KRL 201 Evangelikal teologi KRL 203 Paulinsk bibelteologi KRL 206 Pentekostal og karismatisk teologi Veiledning av emneoppgaver i alle kurs. Kurs på master-nivå ved ATH fra 2010: MAK 542 Menighetsutvikling i en postmoderne tid MAK 544 Ledelse av endringsprosesser i menighet MAK 549 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling MAL 501 Menighetsutvikling og misjonal menighet Veiledning av emneoppgaver i alle kurs og veiledning av masteravhandlinger 6.3 FoU-arbeid Det året jeg var forskningsleder ved ATH, 2004h-2005v, utarbeidet jeg ATHs første FoU-plan, med visjon, mål og virkemidler. Jeg gjennomførte fra et kvalitativt forskningsprosjekt i to norske menigheter med fokus på hvordan ulike menigheter bruker importerte menighetsutviklende konsepter for å reforme sin menighetstenkning og gjøre den mer målrettet mot det oppdrag de mente at lokalmenigheter har i dag. Jeg hadde spesielt fokus på lokalmenighetenes bruk av Naturlig menighetsutvikling og materiale fra de amerikanske menighetene Willow Creek og Saddleback Church. Forskningen resulterte i PhD-avhandlingen: Konsept og endring, som ble levert ved Det teologiske Menighetsfakultet i Som programansvarlig for Master i praktisk teologi/master i ledelse og menighetsutvikling ved ATH har jeg også ansvar for å planlegge og gjennomføre forskningsaktivitet. Master i ledelse og menighetsutvikling er en samarbeidsmaster mellom ATH, Örebro Teologiska Högskola og Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo og krever derfor et relativt utbredt forskningssamarbeid. Juni 2013 ble Nordisk fagkonferanse i praktisk teologi arrangert i Oslo, og bidragene derfra vil bli publisert i det nystartende (i 2014) Scandinavian Journal for Leadership and Theology, som er et open access- og nettbasert tidsskrift. Regelmessige fagkonferanser og workshops for forskere på feltet lederskap og teologi planlegges avholdt. 9

10 6.4 Studieplanutvikling Studieutvikling på bibelskole og 4-årig teologisk seminar fra 1984h. I forbindelse med at jeg fungerte som prosjektleder for strategisk planlegging på Ansgarskolen ( ), som studieinspektør for Teologiseminaret ( ) og som rektor for Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Seminar/Høgskole (1992h, 1993h-1997v) hadde jeg et hovedansvar for studieplanutvikling. Jeg var også forfatter av søknaden som i 1995 ga ATH grunnfagsog mellomfagsgodkjenning i kristendomskunnskap. Bachelor-emner/kurs i kristendom/teologi De emnene jeg har vært med på å utvikle etter studieomleggingen på begynnelsen av 2000-tallet er: KRL 101: Bibelen/NT, KRL 106: Kirkens tro, KRL. 201: Evangelikal teologi, KRL 203: Paulinsk teologi, KRL 206: Pentekostal og karismatisk teologi, PRA 112: Teologi for menighetsutvikling, PRA 113: Kristen gudstjeneste, PRA 115; Perspektiver på menighetsutviklende tjeneste. Master i praktisk teologi Jeg ga bidrag til utviklingen av ATH s mastergrad: Master i kristendomskunnskap, som ble godkjent av NOKUT i Masterstudiet har to valgmuligheter: bibelvitenskap eller praktisk teologi. Master i bibelvitenskap ble implementert umiddelbart, mens den i praktisk teologi ble utsatt pga. ressurssituasjonen. De to siste årene har jeg vært pådriver og aktiv medvirkende i forbindelse med implementering av dette masterløpet i praktisk teologi ved ATH. I den forbindelse gjennomgikk masterplanen for praktisk teologi en revisjon der et par nye kurs ble utviklet: MAK 542: Menighetsutvikling i en postmoderne tid og MAK 544: Ledelse av endringsprosesser i menighet. Disse kursene har jeg ved siden av den studieplanmessige utvikling av også vært sterkt engasjert i den pedagogiske og undervisningsmessige gjennomføring av. Parallelt med oppstarten av master i praktisk teologi ved ATH har jeg vært med i utvikling av et master i ledelse og menighetsutvikling som tilbys som et samarbeid mellom teologiske institusjoner på nordisk plan med utgangspunkt i ATH s allerede godkjente master. NOKUTgodkjenning forelå våren Fra høsten 2013 er jeg programansvarlig for dette studiet. 6.5 Ekstern sensor Fra 2005 sensor ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo. Fra 2010 sensor ved Høyskolen for ledelse og teologi, Oslo Fra 2011 sensor ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole, Oslo 6.6 Kommisjonsarbeid Medlem av kommisjonen som vurderte Reidar Salvesens søknad om opprykk til førstelektor De to andre medlemmene av kommisjonen var professor Njål Skrunes og 1. amanuensis Elisabet Haakedal 10

11 7. Div. tillitsverv Styremedlem Majorstua Misjonsmenighet, Oslo, Styremedlem og formann for Ansgarskolens Elevlag, Styremedlem Salem Evangeliske Frikirke (nå: Salem Misjonsmenighet), Kristiansand, og menighetsformann/styreleder, Styremedlem av Internasjonalt Masse Media Institutt (IMMI), Eldste i Salem Misjonsmenighet, Kristiansand,

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG Av Lars Råmunddal Innhold Innledning... 2 Litt om praktisk teologi og fagbetegnelsen menighetsutvikling... 2 Hva er praktisk teologi?... 2 Menighetsutvikling

Detaljer

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling

Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling Studieplan Mastergrad i ledelse og menighetsutvikling - et studieprogram i innenfor fagområdet praktisk teologi Denne mastergraden er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi.

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... 7 Formidlingskompetanse... 7 Sosial kompetanse... 8 Yrkesetisk kompetanse...

Detaljer

MUSIKK MUSIKKTEKNOLOGI MUSIKK & HELSE PSYKOLOGI INTERKULTURELLE STUDIER TEOLOGI

MUSIKK MUSIKKTEKNOLOGI MUSIKK & HELSE PSYKOLOGI INTERKULTURELLE STUDIER TEOLOGI MUSIKK MUSIKKTEKNOLOGI MUSIKK & HELSE PSYKOLOGI INTERKULTURELLE STUDIER TEOLOGI STUDIEBROSJYRE Bachelorog Masterstudier Kristiansand KRISTIANSAND - DIN STUDENTBY! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar 2015-16 1 Innhold GENERELT OM PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI... 3 Visjon... 3 Målsetting... 3 Oppbygging av profesjonsstudiet... 4 Hovedkomponenter... 4 PRAKTISK TEOLOGISK

Detaljer

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP Ansgar Bibelskole INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELS E... 3 ANS GAR BIBELS KOLE... 6 HISTORIKK...6 FORMÅL...6 Bibelskolens overordnede målsetting er:... 6 Undervisningens

Detaljer

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Versjon 0908 Side 1 av 84 BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 STUDIETILBUD... 3 MODULENE I BACHELORSTUDIET... 3 MODUL

Detaljer

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier Studiebrosjyre 2014-2015 Musikk og MUSIKKteknologi PSYKOLOGI Interkulturelle studier TEOLOGI Bachelorog Masterstudier Kristiansand Kristiansand - din studentby! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9

lysliv &liv 3 juni www.mf.no 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 3 juni 2005 71. årgang : MARGARETH GLAD - NY PRAKSISLEDER PÅ PRAKTIKUM 12-13 : MAGNE SÆBØ MEDARBEIDER I DEN NYE BIBLIA HEBRAICA 8-9 Foto: Linda Cartridge

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON 120 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013-2014 Godkjent av Fagråd: AR 04/13 Godkjent av høgskolens styre: FMH 32/12 Godkjent av NOKUT: 05. 01. 11 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

KIFO Centre for Church Research

KIFO Centre for Church Research Godkjent av KIFOs styre, 16. februar 2009, KIFOstyre sak 3/09 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no: 3000

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10

ÅRSMELDING 2009. Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 ÅRSMELDING 2009 Vedtatt på KIFO styremøte 17. mars 2010, Sak 3/10 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studiekatalog Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studieprogram ved Høyskolen for Ledelse og Teologi: Bachelor i teologi og ledelse - Årsstudium i Kristendom - Grunnstudium i RLE - Årsstudium i barne-

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON. 120 STUDIEPOENG Høsten 2015

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON. 120 STUDIEPOENG Høsten 2015 STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON 120 STUDIEPOENG Høsten 2015 Godkjent av Akademisk råd: April 2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Grunnlag for oppnåelse av mastergrad...

Detaljer

Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap

Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap Studieplan for Årsstudium i Kristendom-, religionog livssynskunnskap (60 studiepoeng) Studieåret 2008-2009 FJELLHAUG MISJONSHØGSKOLE - 1 - Innledning Innledning Årsstudium i Kristendom-, religon- og livssynskunnskap

Detaljer

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi studiekatalog INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium

Detaljer

Menigheten i Det nye testamente

Menigheten i Det nye testamente Menigheten i Det nye testamente Artikkel i Misjonsforbundets menighetshåndbok, 2000 Av Lars Råmunddal I denne artikkelen vil det bli anlagt to perspektiv på presentasjonen av det nytestamentlige materialet:

Detaljer

De konfesjonelle tradisjonenes betydning for menighetsutvikling

De konfesjonelle tradisjonenes betydning for menighetsutvikling De konfesjonelle tradisjonenes betydning for menighetsutvikling Lars Råmunddal Innhold INNLEDNING... 2 BEGREPET TRADISJON OG ULIKE MÅTER Å FORHOLDE SEG TIL TRADISJON PÅ.. 3 HVA ER TRADISJON OG HVORFOR

Detaljer

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp)

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Studieplan for Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Deltid Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Innledning Årsstudium KRL utgjør første studieåret i Bachelor i kristendom

Detaljer

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole

Læreplan for teamlinjen. Ansgar Bibelskole Læreplan for teamlinjen Ansgar Bibelskole Skoleåret 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 ANSGAR BIBELSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 TEAMLINJE... 7 FORMÅL... 7 KOMPETANSE... 7 ARBEIDSMÅTER

Detaljer

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studier Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra januar 2014 Forkunnskapskrav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er spennende

Detaljer

Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT

Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT Revidert utgave 19. november 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1 Bakgrunn 1 Visjon og formål som mål for kvalitetsarbeid 1 HLT s verdier som

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole

Timelærer ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 01.12 1994 31.07.95 Religionslærer ved Bredtvet videregående skole Curriculum Vitae for Ida Marie Høeg Personalia Født: 04.11.65 Sivil status: Gift, tre barn Adresse: Olasrudveien 44, 1284 Oslo Telefon: 93 24 08 89 E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no Utdanning 01.10.2009 Philosophiae

Detaljer

lysliv &liv 2 mars Nybakt rektor www.mf.no portretteres på side 2-3 70. årgang

lysliv &liv 2 mars Nybakt rektor www.mf.no portretteres på side 2-3 70. årgang lysliv Informasjonblad for Menighetsfakultetet nr &liv 2 mars 2004 70. årgang : ÅNDELIG VEILEDNING FRIVILLIG TILBUD TIL STUDENTENE side 8-9 : SUBCHURCHEREN ASLE EIKREM side 20 MFs styre har kalt professor

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Til høringsinstansene Dato: 24.03.2014 Vår ref: 14/51-2 KAA Deres ref: Invitasjon til høring - Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende?

Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende? 1 Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende? En praktisk-teologisk drøfting av forkynnelsens funksjon i en menighetsutviklende kontekst Lars Råmunddal Innledning... 2 Menighetsbyggende forkynnelse mellom

Detaljer