Smittevernberedskap i primærhelsetjenesten ved mistanke om Ebola tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittevernberedskap i primærhelsetjenesten ved mistanke om Ebola tverrfaglig og tverretatlig samarbeid"

Transkript

1 Smittevernberedskap i primærhelsetjenesten ved mistanke om Ebola tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Eli Sagvik Smittevernoverlgege Trondheim kommune

2 Agenda Etablert tverrfaglig krisestab i kommunen CIM som verktøy og samhandlingsplattform Vektlagt tverretatlig koordinering kommune/hf Gjennomført interkommunalt samarbeid Igangsatt medieovervåking, samordning, kommunikasjonsplan Gjennomført flere beredskapsøvelser Foretatt fortløpende revisjon og testing av rutiner Gjennomført opplæring og utprøving av utstyr Evaluert reell «look a like-hendelse» på Legevakta Våre erfaringer med forberedelsene Oppsummering/avslutning

3 Tverrfaglig krisestab i kommunen Krisestab etablert for samordning av arbeidsprosesser; Smittevernoverlege Kommuneoverlege Avdelingsoverlege fra Legevakta Kommunikasjonsrådgiver Informasjonssikkerhetsrådgiver Loggfører Beredskapsrådgiver

4 ARKIVBILDER FRA BEREDSKAPSROMMET

5 CIM som verktøy og samhandlingsplattform Medieovervåkning Loggføring av medieomtaler Føring av referat/rapporter fra møter i krisestab Innkalling til møter Meldinger internt og eksternt Fordeling av oppgaver i krisestab Kommunikasjonsplan utformet og godkjent i CIM Etablering av felles logg med St. Olavs Hospital Helse- CIM Pr ca. 200 loggpunkter i kommunens CIM

6

7 CIM som verktøy og samhandlingsplattform Informasjon samlet på ett sted gir oss oversikt og felles situasjonsforståelse Møtereferat blir skrevet til gjennomlesing og for kommentarer fra møtedeltakerne God hjelp fra beredskapsrådgiver loser oss gjennom møtene strukturerer informasjon og oppgaver som fordeles og videreformidles til den enkelte ansvarlig Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsplan inkl. eksempler på pressemeldinger God oversikt over media-dekningen

8 Tverretatlig koordinering 05.august RHF Midt-Norge tok initiativ til et samordningsmøte mtptrondheim Lufthavn -Værnes Deltagere fra Avinor, FM, kommune, RHF, HF, Regionalt kompetansesenter for smittevern, Ambulanse Midt-Norge 07. august St. Olavs Hospital, HF og Trondheim kommune med Legevakta gjennomførte et møte Avstemming av planer mellom TK og HF Oppfulgt med ukentlige møter Løpende kontakt mellom kommune og FHI

9 Vurderinger etter første møter i august Sannsynlighetenfor at person med ebolasmittevil dukke opp i Midt-Norge er ekstrem liten Konsekvensene for smittet person er meget alvorlige for samfunnet vurderes som mindre alvorlige, men det kan medføre uro/angst i befolkningen Konklusjon På grunn av konsekvens for eventuell pasient samt uro/angst i befolkningen er det fornuftig å verifisere at tiltak er samordnet og på plass

10 Ebola alarmen går Fra Adresseavisen 11.august:

11 Sentrale helsemyndigheter sier i september Risikoen for at vi får ebolatilfelleri Norge er fortsatt lav Imidlertid understreker flere allerede inntrufne hendelser betydningen av at gode rutiner for å håndtere både mistenkte og reelle tilfeller er på plass Særlig viktig å ha på plass prosedyrer som sikrer rask avklaring på grad av mistanke, slik at situasjoner der det ikke er reelt grunnlag for mistanke om ebolasykdomkan avkreftes raskt

12 Sentrale helsemyndigheter sier i september Dersom vi får tilfeller med Ebola i Norge er det avgjørende at lokale og sentrale helsemyndigheter er forberedt, og har gode rutiner for både smittevern og behandling Gode smitteverntiltak og oppfølging av nærkontakter vil hindre at et tilfelle med Ebola utvikler seg til en utbruddssituasjon i Norge Kommunene blir bedt om å gjennomgå sine smittevernplaner inkl. beredskapsplaner og tiltak Legger til grunn beredskap på smittevern 24/7

13 Så kom informasjon om at de første helsearbeiderne hadde blitt smittet ved pleie av pasienter i Vesten

14 Hva hadde gått galt? Uro blant ansatte Kan vi ta i mot en slik pasient? Er det beskyttelsesutstyret vi har valgt sikkert nok? Høyrisikosmitte-avd-påUllevål bruker annet utstyr Hvorfor har vi valgt annerledes? Ny gjennomgang av beskyttelseutstyret Endret på rutinene for å sikre de ansatte Sterkt fokus på å sikre riktig på og avkledning

15 Kronikk i Adresseavisen 16.oktober

16 Tverretatlig koordinering Kommune -HF Det er etablert god kontakt og samarbeid mellom smittevern i TK og HF -lang tid tilbake Regelmessige kontaktpunkt Varsling ved utbrudd Veiledningsfunksjon Samarbeide om rutiner og tiltak Siste beredskapsøvelse -april 2014 hvor TK deltok på fellesøvelse St. Olavs Hospital, NTNU og nødetater smittevern i TK og HF sammen med avdelingsoverlege på infeksjon bestemte at vi skulle gå gjennom/oppdatere og samkjøre våre beredskapsrutiner ved alvorlig hendelse høyrisiko-smittesituasjoner og utbruddshåndtering

17 Møter mellom kommune og HF smittevern TK Legevakt smittevern HF Regionalt kompetansesenter for smittevern Avd.overlegene ved Infeksjonsmedisin og Barn infeksjon AMK Akuttmottaket Laboratorier Røntgenavd. Beredskapssjef Støttefunksjoner HF med renhold og Sikkerhet

18 Møtene mellom kommune og HF Gjennomgang og samstemming av rutiner for mottak og håndtering av pasienter med mistanke om EVD Hovedmålsettingen i alle rutinene er at hvis pasient med mistenkt EVD smitte oppdages, skal pasienten isoleres på stedet og sluses til infeksjonsavdelingen med sikker transport og så snart det er mulig Infeksjonsavdeling tar ansvar for å behandle pasienten fram til event. transport til høyrisikosmitte-avdelingen ved Ullevål er klar

19 Noen aktuelle temaer vi har tatt opp Beskyttelsesutstyr hva bør vi velge? Opplæring med på-og avkledning Opplæring av alle eller skal det være team som skal læres opp Renhold prioriteringer. Hva er responstiden viktig for å få pas.påisolat samt få i drift LV og Akuttmottak Kontaktsmitteoppsporing Transport av pasient til St. Olavs Hospital kontakt med Ambulanse Midt-Norge en ambulanse som får spesiell kompetanse på CBRNe Transport av pasient til høyrisikosmitte-avdelingenved Ullevål Hvordan skal transporten foregå og hvor lang tid tar det før transporten kan være klar?

20

21 Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim Ligger på St. Olavs Hospital -Akutt hjerte Lungesenteret Interkommunal legevakta For ca innbyggere Samlokalisert med SKAP 56 sykepleiere 15 fast ansatte leger 120 leger i vaktordning

22 Ebola Håndtering på Legevakta Tidlig i august startet arbeidet med å få utarbeidet rutinen Ebolavirussykdom EVD Håndtering på Legevakta Utarbeidet i tett kontakt mellom smittevern i TK og Avdelingsoverlege og legevaktssjef ved LV Detaljert rutine hvor det kommer tydelig frem hvem som har ansvar for hva hver funksjon er detaljert beskrevet Kontaktoppsporing planlagt Informasjonsskriv til berørte Kontaktoppsporingsskjema

23 Revisjon og testing av rutiner Det har blitt mange revisjoner av rutinen! Veien blir til mens man går Går transportruten ved hver vakt Oppdager stadig situasjoner som vi ikke har tenkt på som medfører endringer i rutinen -> Forbedringer Utfordring med mange i vaktsystemet -antall legevaktsleger fra fastlegekorpsetsom har 3-4 vakter per måned

24 Gjennomført opplæring og utprøving av utstyr LV har hatt 2 fagdagerfor alle faste ansatte, hvor rutinen EbolavirussykdomEVD Håndtering på Legevakta er gjennomgått i detalj Holdt flere øvelser for å få implementert rutinen hos alle ansatte på Legevakta E-post fra legevaktsjefen til alle ansatte med pålegg om å signere at siste oppdaterte prosedyre er lest og forstått Oppdatert prosedyre varsles ved til alle ansatte, via intranettet til ansatte og i faste møter Beskyttelsesutstyret presentert og øvde Målet er å trene på på-og avkledning av beskyttelsesutstyr ved hver vakt

25

26

27 Informasjonsskriv til fastleger og kommuneleger

28 Kommunesamarbeid Trondheim kommune sin rolle i forhold til omkringliggende kommuner interkommunal legevaktsamarbeide -kommunene i Trondheimsregionen Hva med Stjørdal kommune og alle de andre?.. Informasjon via Fylkeslegen Informerer og deler våre erfaring og rutiner Skal informere på møte i Samfunnsmedisinsk forum i Sør- Trøndelag i samarbeid med Fylkesmannen kurs for samfunnsmedisinere og kommuneoverleger Tidlig i planleggingen tok kontakt med storbynettverket for legevaktsberedskap for å høre hvilke tiltak de hadde iverksatt (Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Asker og Bærum)

29 Smittevernberedskap i store og små kommuner i forhold til Ebola Møte mellom FSU akuttmedisinsk kjede og beredskap og smittevern Mottak av pasient i andre kommuner: Bør det være beskyttelsesutstyr lagret i kommunene? Kompetanse på på- og avkledning. Hvordan sikre det? Smittevask / renhold etter søl av blod og ansre kroppsvæsker Hva bør vi anbefale? Hva bør stå i smittevernplanene spesifikt om Ebola? Leder i FSU tar det til Enhet for samhandling/administrativt samarbeidsutvalg for behandling og konklusjon

30 Beredskapsøvelser 29. sept Beredskapstrening for kommunens kriseledelse med Ebola som tema 29. sept. Diskusjonsøvelse på St Olavs Hospital HF hvor TK deltok med tema Ebola 20. oktober ROS-analysepå St Olavs Hospital HF hvor TK deltok

31 Diskusjonsøvelse på St Olavs Bakgrunn Viser til arbeid med rutiner for mottak og håndtering av pasienter med mistanke om EVD Legevaktas og St. Olavs Hospital sine prosedyrer vedrørende smittevern gjennomgås Scenario pasient med mistanke om EVD oppdaget i: Akuttmottaket (voksen, barn) Legevakt eller Skaden (voksen, barn) Barnemottaket (voksen, barn)

32 Momenter til øvelsen Håndtering av; Person mistenkt for ebola-smitte Andre pasienter Ansatte Håndtering av ansatte Flytte mistenkt til infeksjonsavdelingen via mellomstasjon ved ambulanseinngangen - Kunnskapssenteret Klargjøring av luftsmitteisolat Transport av døde med mistanke om EVD Ambulansetransport Stansteam ved mistanke om EVD Kommunikasjonsplan ved EVD Smittevernvask ved EVD

33 Evaluert reell «looka likehendelse» på Legevakta Reell hendelse der en gravid kvinne med infeksjonsymptomerog mistanke om kontakt med pasient med mistenkt EVD møtte opp på LV Utløste rutinen Fungerte rutinen? MEN også hatt hendelser der rutinen ikke ble fulgt

34 Medieovervåking Samordning, kommunikasjonsplan Igangsatt medieovervåkning ved hjelp av søkemotor Opoint Medieovervåkning loggført til egen hendelse opprettet i kommunens styringssystem for sikkerhet og beredskap CIM Kommunikasjonsplan utarbeidet, diskutert og fremlagt for direktørbeslutning Kommunikasjonsplan og strategi for risikokommunikasjon samordnet mellom kommune og St Olavs Hospital, HF

35 Må være forberedt på stort mediapress Nyhetssaker om ebolasmittetnorsk helsearbeider som kom hjem fra Sierra Leone til Norge for behandling:

36 Kommunikasjon: Plakat Tidlig i planleggingen anbefalt oppslag/plakat ved inngang LV og Akuttmottak Hindre at pas. med mistenkt EVD kommer inn på LV og sykehuset Hvis mistanken opprettholdes blir pas. møtt av helsepersonell ved inngangen etter at det har blitt gjort en vurdering av smitterisiko Anbefalt av fagpersoner Smittevern og avdelingsoverlege infeksjonsmedisin MEN ble ikke vedtatt av direktør AVVENTE situasjonen NÅ vedtatt at plakatene skal settes opp

37 Samarbeidet i TK Krisestab ble satt tidlig: Krisestab er et sekretariat og koordinerende organ samt møtested for nøkkelpersoner i kommunens beredskapsarbeid I denne hendelsen ble beredskapsarbeidet koordinert av krisestaben Felles forståelse med loggføring av møtene i CIM Tett samarbeid med Legevakt og smittevern Kommunikasjonsenheten vært med god strategi på kommunikasjon og informasjon som lages Løpende deling av informasjon mellom kommunen og HF via CIM

38 Samarbeidet kommune og HF Opplever at FSU kommune og HF har jobbet sammen om samordning av beredskap over tid, jf samhandlingsreformen Møtested for viktige aktører i beredskapsarbeidet og smittevern TK og HF Aktuelle avdelinger lager sine rutiner og som vi deler VIKTIG at er tydelig i overgangen primærhelsetjenesten spesialisthelsetjenesten: avhengige av hverandre for å få det til Godt samarbeidsklima får til gode løsninger

39 Våre erfaringer med forberedelsene Styrket rolleforståelse internt og mellom kommune og HF Nyttig med kvalitetssikring av rutiner og arbeidsprosesser Styrket kommunikasjon mellom kommune, legevakt og fastleger Styrket interkommunal smittevernberedskap Trondheimsregionen Støtter hverandre med faglig kompetanse, rutiner og øvelser Opprettet en intern ebola-faggruppe VIKTIG med øvelser ser hvor det ikke henger sammen og hvor vi må endre på rutinene og hvor vi ikke har gode nok tiltak Mye arbeid, men vi føler at vi har vært proaktive, vunnet tid og styrket vår evne til eventuelt å håndtere en slik hendelse lokalt

40 Oppsummering/avslutning SAMARBEIDET er opplevd som nyttig for begge aktørene TK HF Koordinering av rutiner og tiltak Komme til tidlig opplevelse av at vinner tid Beredskapsarbeide i fredstid er lurt Evner å kvalitetssikre våre rutiner Gir en styrket trygghetsfølelse for ledelse og den enkelte ansatte som skal håndtere pasientene Diskutert vår kommunikasjonsplan over tid og sammen med HF Valgt å jobbe i felleskap innen i kommunen flere kompetansefelt støttet smittevernarbeidet

41 Takk for oppmerksomheten Eli Sagvik Smittevernoverlege Trondheim kommune

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya.

22. juli 2011. Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. 22. juli 2011 Vestre Viken HFs rapport om arbeidet knyttet til terrorhendelsene i Oslo og på Utøya. Innledning Rapporten - Bakgrunn og hensikt Terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya 22.juli

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Evalueringsrapport Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Scenario 3 3. Deltakere 3 3.1 Øvingsledelse 3 3.2 De som ble øvd 4 3.3 Responscelle 4 4. Mål for øvelsen

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien

SLUTTRAPPORT. OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien SLUTTRAPPORT OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien 2014 2015 2 INNHOLD Innhold INNHOLD... 2 FORORD... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

Nordisk-baltisk atomberedskapsøvelse: NB 8 Nuclear Emergency Exercise 2013 Den norske atomberedskapsorganisasjonens deltagelse i øvelsen

Nordisk-baltisk atomberedskapsøvelse: NB 8 Nuclear Emergency Exercise 2013 Den norske atomberedskapsorganisasjonens deltagelse i øvelsen StrålevernRapport 2014:3 Nordisk-baltisk atomberedskapsøvelse: NB 8 Nuclear Emergency Exercise 2013 Den norske atomberedskapsorganisasjonens deltagelse i øvelsen Referanse: Statens strålevern. NB 8 Nuclear

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører

Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Bergen, august 2002 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Ann-Kristin Larsen 21.02.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Øvelsestekniske forhold... 5 2 Oppsummering av hovedfunn... 6 3 Innledning... 9 3.1 Om

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2012 - Opptrappingsplanen psykiatri - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Forsidefoto: Irfan view

Forsidefoto: Irfan view Forsidefoto: Irfan view Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 12 1 Innledning... 13 1.1 Formål og problemstillinger... 13 1.2 Revisjonskriterier og metode... 13 2 Faktabeskrivelse...

Detaljer