FOREDRAG PÅ 100-ÅRSJUBILEET TIL LO I TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREDRAG PÅ 100-ÅRSJUBILEET TIL LO I TRONDHEIM"

Transkript

1 FOREDRAG PÅ 100-ÅRSJUBILEET TIL LO I TRONDHEIM Av Torstein Johansen, distriktssekretær EL & IT Forbundet Trøndelag Ærede jubilanter - kamerater. Det er med stor respekt jeg står her i dag. Jeg tør påstå at LO i Trondheim, tidligere Trondheim faglige Samorganisasjon, har spilt en svært viktig rolle i norsk samfunnsutvikling både i tidligere og nyere tid. Denne organisasjonens initiativ og aktiviteter har hatt stor innvirkning på den politiske utviklinga på mange områder, både lokalt og sentralt, både når det gjeld politikk generelt og fagligpolitisk spesielt, og i nyere tid har Trondheimskonferansen stått sentralt i denne sammenheng. Jeg vil først få takke for tilliten jeg fikk til å belyse temaet: Betydningen av lokal aktivitet i fagorganisasjonen og Trondheimskonferansen. Jeg velger å ta utgangspunkt i Trondheimskonferansen, og vil prøve å relatere betydningen av lokal aktivitet i fagorganisasjonen i forhold til erfaringene vi har med den. Et annet utgangspunkt for meg er at en fagbevegelse uten opposisjon blir en fagbevegelse uten bevegelse, og når halve ordet er borte, blir det egentlig lite igjen.. På 80-tallet bygde det seg opp en stadig mer hørbar opposisjon i LO. Det var stigende arbeidsledighet og stor misnøye med den markedsliberalistiske politikken til Brundtlandregjeringa. Da LO sin linje stort sett var å være enig med Arbeiderpartiet, vokste det etter hvert fram krav om endring av kursen. I 1988 økte frustrasjonen da Brundtland-regjeringa vedtok lønnsloven, som ble godtatt av LO uten å mukke. Elektrikernes Fagforening gikk så langt som å gå til politisk streik mot lønnsloven, og streiket dermed indirekte mot LOs ledelse og moderasjonslinja. Den første landsomfattende samlinga i nyere tid hvor store deler av opposisjonen i LO var representert, var da konferansen Ja til Arbeid ble arrangert i Kristiansand i april Hovedgrunnlaget for konferansen ligger delvis i navnet. Venstresida i LO mente at det var feil å møte arbeidsledighet med å ta kjøpekraft fra folk. Og det var også feil å holde lønningene nede for å

2 øke konkurranseevnen i forhold til utlandet, jfr. dagens debatt om sosial dumping. Trønderne som var i Kristiansand hadde tatt på seg å avholde neste konferanse. Den første Trondheimskonferansen ble arrangert i Folkets Hus i Trondheim november Det var 11 lokale fagforeninger og klubber som sto bak. Vi så en uvanlig dugnadsånd, hvor representanter fra de forskjellige organisasjonene stilte opp i stort monn. Arrangementskomiteen la møtene sine til Nygaardsvoldheimen, basen til Elektrikernes Fagforening oppe i marka, og det var kanskje ikke så dumt, da det var nok av folk i Folkets Hus som ikke likte det vi dreiv med. Arrangementsteknisk var det ikke like enkelt den gangen som nå. Ettersom det ikke var noen av fagforeningene i Folkets Hus som var oss behjelpelig, hadde vi ikke noe kontor som vi kunne bruke. Det var dårlig med mobiltelefoner på den tida, og vi hadde bruk for fax. Da var det greit å ha med folk fra Televerket i arrangementskomiteen. Gutta tok med et par telefoner og en fax fra jobb. Telefonlinje var den neste utfordringa. Kreativiteten er stor i fagbevegelsen; de tok med seg en rull kabel, rulla den ut i korridoren og koblet seg på den nærmeste koblingsboksen. Jeg er redd at det var en eller annen fagforening som fikk noen ekstra tellerskritt på regninga den helga. Konferansen åpnet med et smell, hvor man dro tråden tilbake til Tranmæl og Fagopposisjonen av (Vi kan ta et kjapt tilbakeblikk til 1911, da Trondheim Faglige Samorganisasjon ble stiftet. I formålsparagrafen heter det blant annet at alle byens arbeidere skulle samles til felles kamp mot utbytterne og utbyttesamfunnet, arbeide for å gjøre hele fagorganisasjonen bevisst sosialistisk, og dessuten prøve å regulere prisene på livsnødvendigheter. Det er den samme ideen som ligger bak Trondheimskonferansen styrken får vi når vi møtes på tvers av forbundsområdene.) I alt samlet den første Trondheimskonferansen 280 deltakere fra 115 fagforeninger fra hele landet. Det til tross for at både LO, forbund, Trondheim faglige Samorganisasjon og større fagforeninger i Trondheim tok avstand fra opprørskonferansen.

3 Mange som deltok ble truet med eksklusjoner, og dette var sikkert med på å begrense deltakerantallet. Daværende LOsekretær Yngve Haagensen, deltok på LOs representantskap på Royal Garden da Trondheimskonferansen startet. Han stilte opp i media i duell med representanter fra arrangørene. Media var nok mer interessert i konferansen den gang enn nå. Konferansen munnet ut i en opposisjon mot LOs politikk på mange områder, og da spesielt i forhold til motstand mot moderasjonslinja. Da Per Østvold på vegne av Oslo-miljøet tok på seg å arrangere neste konferanse, men Oslo ikke klarte å gjennomføre det, ble det igjen Trondheim som måtte følge opp drøyt 2 år etter, i januar Igjen var det de lokale fagforeningene som samarbeidet, og denne gang møtte det opp nær 300 utsendinger fra hele landet. Det ble spesielt fokusert på det manglende demokratiet i LO, og viktige stikkord var mer innflytelse til medlemmene, løsriving fra Arbeiderpartiet og en mer offensiv organisasjon. Vi kan spørre oss: hadde det blitt noe av Trondheimskonferansen uten at det var stor aktivitet i de lokale fagforeningene og klubbene? Nei, mener jeg, denne konferansen ble ansett som en trussel mot det bestående, og ble motarbeidet av de fleste forbund og lokalorganisasjoner. Det var nødvendig med lokalt initiativ fra de mest radikale klubbene og fagforeningene for å ha mulighet til å dra dette i gang. Og jeg tror det ikke kunne ha skjedd andre steder enn i Trondheim. Samorg i Trondheim ble stadig mer radikalisert, og i 1993 var organisasjonen klar til å overta stafettpinnen fra fagforeningene. Det var politisk utvalg med leder Siri Flack som sto for arrangementet av konferansen, som fikk navnet Fagbevegelsen mot år 2000 samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter. Siden har konferansen vært avholdt hvert år, pussig nok unntatt i år 2000, da tidspunktet ble forskjøvet fra sist på året til først på neste år. Det er sikkert mange her som husker hva fruen fra Singsaker, Flettfrid, sa på konferansen på Prinsen i 1994; Denne fagbevegelsen er nå mot alt mulig, nu er de til og med mot år I 2001 fikk konferansen tilbake sitt opprinnelige navn: Trondheimskonferansen.

4 Oppslutningen om konferansen har svingt, og det vitner om stahet og tro på det man holdt på med når man fortsatte hvert år, tross nedgang til rundt 100 deltakere da oppslutningen var som dårligst. Med de siste årenes massive oppslutning, med over 600 påmeldte på det meste, ser vi at den sedvanlige utholdenheten i fagbevegelsen igjen lønte seg. Årsaken til svingningene er nok sammensatt. I starten bar konferansen mest preg av å utmeisle ei alternativ politisk linje for LO. Etter hvert har kunnskapsformidling blitt viktigere, selv om det ikke mangler på resolusjoner med skarpt politisk innhold. Tema som har gått som en rød tråd gjennom konferansene er Arbeidsmiljø, helse og velferdspolitikk. Og innledere og vinkling har hele tiden vært i forhold til den aktuelle politiske situasjonen. I 2006 ble arbeidsmedisiner Ebba Wergeland tildelt en hederspris, et smidd kunstverk utført av smedene Odd Inge Holmberget og Torgeir Henriksen, begge organisert i Domkirkearbeidernes Tjenestemannslag. Det fikk hun fordi hun i mange år har bidratt som innleder med sin omfattende kunnskap om sammenhengene mellom arbeidsmiljø og folkehelse, kamp for AML, sykelønnsordninga og 6-timerdagen. En annen nær venn av konferansen er Gerd Liv Valla. Som nestleder i NTL innledet hun første gang i 1995 om Arbeidsdeling med vekt på 6-timersdagen. Samme år innledet nestleder i LO, Esther Kostøl, om Norsk og internasjonal fagbevegelses stilling og framtid. Vi kan vel si at konferansen på en måte ble stuerein det året, men det finnes faktisk fortsatt enkelte organisasjonsledd i LO hvor man mener at man bør hold seg unna Trondheimskonferansen. Hva har så Trondheimskonferansen bidratt til? For det første til å styrke den politiske debatten i Norge. Kunnskap er avgjørende i enhver debatt, og jeg vil tro at de fleste som deltar kommer hit år etter år for å få mer innsikt i de temaene som konferansen tar opp. Deltakerne står dermed bedre rustet til å fortsette arbeidet i sitt eget miljø, noe den lokale aktiviteten nyter godt av.

5 Politisk ser vi at konferansen har klart å sette dagsorden når det gjelder viktige saker. Man blir gjerne enige på konferansen om aksjoner og markeringer, noe som gjør det lettere å legge større press på myndigheter og politikere. Saker som kan nevnes er sykelønnsordninga, Arbeidsmiljøloven, AFP, Ny folketrygd, Uførepensjon etc. Tida gjør det ikke mulig å gå nærmere inn på det som har skjedd på det enkelte område, men det er ikke tvil om at konferansens kunnskapsformidling og vedtak har hatt stor betydning for kampen mot rasering av lov- og avtaleverk og velferdsgodene. Sjøl om man ikke kan si at vi vant en full seier i alle sakene, sånn som vi gjorde med sykelønnsordninga, så tror jeg at uten Trondheimskonferansen som en viktig drakraft, ville motstanden mot angrepene blitt svekket. Fagbevegelsen har tross alt oppnådd å slå tilbake mange av de opprinnelige kuttforslagene på de nevnte områdene, venstresida har vunne oppsiktsvekkende seire på LO-kongressen (for eksempel når det gjelder AFP og uførepensjon), og LOs ledelse har på flere områder blitt tvunget til å følge ei anna linje enn dem egentlig har stått for. Trondheimskonferansen har gitt den lokale fagbevegelsen tro på seg sjøl. Det er bare herlig når Arne Byrkjeflot står fram foran konferansen og sier at; den her kampen ska vi vinn. Da føler vi at det faktisk er mulig, og da får vi et ekstra puff i arbeidet ovenfor egne fagforeninger og forbund. I tillegg er det selvfølgelig mye enklere å jobbe videre med sakene når du kan bruke de vedtatte resolusjonene. Mang bruker dem som et utgangspunkt for arbeidet i egen organisasjon. Jeg mener at samarbeidet rundt Trondheimskonferansen har bidratt til å samkjøre fagforeningene i Trondheim. Det er nå blitt en selvfølge å stille opp med fanen om det er noen som ber om det. EL & IT Forbundet har den senere tid hatt flere politiske markeringer i Oslo vedrørende kvalifikasjonsforskriften for elektrofagfolk. Da er det flott at fagforeningene gir sin støtte ved å levere fanene te oss, som vi putter i en bil og kjører til Oslo med. Sist LO i Trondheim mobiliserte, kjørte 26 tillitsvalgte og 18 faner med buss til Gjøvik tidlig om morgenen, for å støtte de streikende ved Bekken og Strøm. Vi deltok på en drøy times markering før vi returnerte og var tilbake i 10-tida om kvelden. En slik oppslutning vitne om et sterkt lokalt engasjement. Og på

6 toppen av alt vant de streikende, de som gjorde den virkelige jobben, en full seier da arbeidsgiveren krøyp til korset og skrev under tariffavtalen. Da føler du at du har vært med på nå viktig. En annen sak som har blitt mulig takket være et godt samarbeid mellom fagforeningene, er Trondheimsmodellen, som ble unnfanget før valget i Den er bygd på det samme tankegodset som Trondheimskonferansen. I et foredrag av vår eminente sekretær, John-Peder Denstad, sier han følgende: Trondheimsmodellen innebærer en offensiv politisert fagbevegelse, som har gitt stor inspirasjon i kampen for å slå tilbake den nyliberalistiske offensiven i samfunns- og arbeidsliv med angrep på faglige rettigheter og velferdsstat. Det er vel ganske analogt med hva Trondheimskonferansen står for. Grunnprinsippene i Trondheimsmodellen er ifølge John-P.: Fagbevegelsen en selvstendig politisk kraft Alliansebygging Konkrete krav Hele bredden i fagbevegelsen Angrep ikke kun forsvar Mobilisering. Akkurat de samme prinsippene som ligger til grunn for Trondheimskonferansen. Det er farlig å si hvem eller hva som har æren for det som skjer i samfunnet, men vi kan vel være så beskjedne å si at Trondheimskonferansen har lagt et grunnlag for Trondheimsmodellen, som igjen har ført til et rød-grønt bystyre i Trondheim ved to valg, og da de samme prinsippene ble overført til stortingsvalget, klarte vi jaggu det samme da også i samarbeid med fagbevegelsen over hele landet. Da ideen om å starte ei ny Arbeideravis ble født for flere år siden, var det vel en del som rista på hodet. Men prosjektet kom allikevel i gang etter lengre tids vurdering, og entusiasmen var stor. Det vitner om vilje til å satse, til å gå framover. Nå vet vi at det ikke varte så lenge akkurat, men vi har lært på det og. Og vi gir oss ikke! Vi gaper ikke riktig så høyt, for nå er vi nesten i mål med å reise nok kapital til å få startet nettavisa Arbeideravisa, og være sikret drift i minst ett år. Redaktør, journalist og daglig leder i nettavisa i en og samme person, Albert Collett, er her i kveld for å dekke dagens begivenhet for Fri Fagbevegelse.

7 Det er mange egenskaper som er viktig for å ha en slagkraftig fagbevegelse, som tro på sine egne meninger og saker, solidaritet, sjøltillit, inspirasjon og iderikhet. Jeg mener at disse egenskapene har blitt styrket i fagbevegelsen i Trondheim takket være Trondheimskonferansen og Trondheimsmodellen. Det er en stolt 100-åring som i dag feirer seg sjøl. Så jeg håper (og er sikker på) at fagbevegelsen i Trondheim ikke har tenkt å sove på sine laurbær vi skal videre og om nødvendig må vi ta i bruk det gamle ordtaket: tvers gjennom lov til seier! GRATULERER MED DAGEN!

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Kampen for tariffavtale på bedriften Bekken & Strøm.

Kampen for tariffavtale på bedriften Bekken & Strøm. Kampen for tariffavtale på bedriften Bekken & Strøm. Pettersen & Sønn For å oppsummere streiken på Bekken og Strøm og den lokale fagbevegelsens forberedelser for den forestående kampen må vi gå noe lenger

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer:

Rød-grønn konsolidering SIDE 3. I dette nummer: I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE OKTOBER N R. 6 07 ÅRGANG 5 Fagforbundets tillitsvalgte sto fremst i kampen mot Frp ved høstens valg. Rød-grønn konsolidering SIDE 3 I dette nummer: Valgresultat og

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 LEDER INNHOLD: Det er en gang for alt dette blir min første leder som redaktør, egentlig den

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15

grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15 grafiske TYPO- MEDDELELSER Fra pakkeriet i Media Norge Trykk Oslo, som vi også kjenner som Schibsted Trykk Side 14-15 Utgitt av Oslo Grafiske Fagforening Nummer 1 I 2011 I 96. årgang Leder Tøffedamer og

Detaljer

Kvinnelønna. Av Siri Jensen

Kvinnelønna. Av Siri Jensen Kvinnelønna Av Siri Jensen Kvinnelønna av Siri Jensen, leder av faglig utvalg i Rødt Utgitt av tidsskriftet Rødt!. 2008, 3. reviderte utgave Tidligere utgaver i 1995 og 2000 ISBN nummer 978-82-917784-8

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29.

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2005 Årgang 10 I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. november

Detaljer

Sammen for rødgrønn seier!

Sammen for rødgrønn seier! LOs fylkeskonferanse i Hedmark vår 2013 Sammen for rødgrønn seier! Vi ser fram mot valget Ernst Tore Bakken i Familie og likestillingsutvalget, Fellesforbundet. Valgåret er her og det er igjen tid for

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer