Bruk av konsulenttjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av konsulenttjenester"

Transkript

1 Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssiing Metode Kvalitetssiing Høring Har kommunen rutiner og praksis ved kjøp av konsulenttjenester som er i samsvar med gjeldene lovverk? Revisjonsiterier Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesreglement og innkjøpsveileder i Skien kommune KOSTRA Fakta og funn Funn i regnskapet og kontroll av anskaffelsesprosesser Rutiner og praksis for kjøp av konsulenttjenester Revisors kommentar/vurderinger Konklusjon og anbefalinger Har kommunen en strategi for bruk av konsulenttjenester? Revisjonsiterier Fakta og funn Revisors kommentar/vurderinger Konklusjon og anbefalinger Skjer det en kompetanseoverføring fra konsulent til ansatte i kommunen? Revisjonsiterier Fakta og funn Revisors kommentar/vurderinger Konklusjon og anbefalinger Foretas det evaluering av konsulentkjøp? Revisjonsiterier Fakta og funn Revisors kommentar/vurderinger Konklusjon og anbefalinger Litteratur og kildereferanser ii

3 Sammendrag gjennomførte høsten 2006 og vinteren 2007 forvaltningsrevisjonen etter bestilling fra kontrollutvalget i Skien. Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Vi har satt fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Vi har også sett nærmere på om det foretas kompetanseoverføring fra konsulent til ansatte, og om det foretas en evaluering i etterkant av et utført konsulentoppdrag. Vi undersøkte årene 2005 og Skien kommune har utarbeidet et Anskaffelsesreglement som er basert på lov og forsift om offentlige anskaffelser, og en siftlig Innkjøpsveileder som gir veiledning om hvordan kjøp skal foretas i kommunen. Dette gjør rutinen mer tilgjengelig for de ansatte, også de som ikke har hatt opplæring i lovverket. De ansatte har god kjennskap til reglementet og det er godt innarbeidet i kommunens rutiner. Våre kontroller viser at det er foretatt noen kjøp av konsulenttjenester i strid med regelverket i Skien kommune og lov og forsift om offentlige anskaffelser. Vi har gjennom våre undersøkelser sett eksempler på direkte kjøp som er gjort uten å kontakte flere enn én leverandør/konsulent. Siftlig begrunnelse for valg ved tildeling av kontrakter foreligger ikke alltid. Vi har fått inntrykk av at kommunens spisskompetanse på området, innkjøpsavdelingen, er en viktig støtte ved kjøp i kommunen. Dette gjelder spesielt store kjøp. Delegasjonsreglementets bestemmelserom hvem som har myndighet til å bestille konsulenttjenester, blir etter vår erfaring fulgt. Kommunen har ingen overordnet strategi for hvilke tjenester de ønsker å utføre selv og hvilke tjenester de ønsker å kjøpe eksternt. Det fokuseres i liten grad på kompetanseoverføring fra konsulent til ansatte i forbindelse med oppdragene. Få virksomheter har en siftlig rutine for evaluering av utførte oppdrag. Våre undersøkelser har ikke avdekket vesentlige feil i regnskapsføringen på artsnivå. Vi mener derfor at KOSTRA-rapportering1 på området er riktig. KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet 1 iii

4 Våre anbefalinger er at kommunen bør: vurdere å utarbeide en siftlig strategi for bruk av eksterne konsulenter ved større konsulentoppdrag. begrunne sine valg siftlig ved tildeling av kontrakter. utarbeide en rutine som gjør at kompetanse/kunnskap blir overført fra konsulent til ansatte, der hvor det er mulig og hensiktsmessig. foreta siftlig evaluering etter avsluttet konsulentoppdrag. Det bør være en sammenheng mellom oppdragets størrelse og det administrative merarbeidet. Skien, Alf Olav Uldal forvaltningsrevisor Sissel Rasmussen revisor iv

5 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jf forsift om kontrollutvalg kapittel 5 og forsift om revisjon kapittel 3. Ifølge forsift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjentestandarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 1.1 Bakgrunn Revisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til vedtak i kontrollutvalget i møte 5. april 2006, sak 11/ Problemstillinger Formålet med prosjektet er å analysere kommunens bruk av konsulenttjenester. Revisjonen har satt fokus på om lov og regelverk følges ved kjøp av konsulenttjenester. Med utgangspunkt i formålet har vi utarbeidet følgende problemstillinger: 1. Har kommunen rutiner og praksis for kjøp av konsulenttjenester som er i samsvar med gjeldene lovverk? 2. Har kommunen en strategi for bruk av konsulenttjenester? 3. Skjer det kompetanseoverføring fra konsulent til ansatte i kommunen? 4. Blir kjøp av konsulenttjenester evaluert i ettertid? 1.3 Avgrensing Prosjektet er avgrenset til årene 2005 og Vi har kun undersøkt kjøp av konsulenttjenester som er ført i driftsregnskapet. Vi har valgt å fokusere på bruk av art2, for å illustrere hvor stort omfanget av konsulenttjenester er. Vi har ikke vurdert den faglige kvaliteten på de utførte oppdragene. 2 En art skal vise hvilken utgift/inntekt som benyttes i kommunens virksomhet 1

6 2 Metode og kvalitetssiing 2.1 Metode Metodene vi har brukt i prosjektet er dokumentanalyse, postale intervju (e-post) og personlig intervju. Vi begynte med en forundersøkelse som var av utforskende karakter for å få økt innsikt, kunnskap og forståelse innenfor området. På bakgrunn av forundersøkelsen, samlet vi inn data gjennom spørreskjemaer og intervjuer. Vi intervjuet fagsjefer og enhetsledere på de avdelingene hvor kommunen kjøper mest konsulenttjenester. Vi gjennomførte åpne intervjuer. Dette er en kvalitativ undersøkelse som brukes når vi vil besvare spørsmål som ikke er lette å måle eller kvantifisere. Metoden ble valgt for å kunne gi intervjuobjektet muligheten til å kunne snakke fritt og komme med innspill. Dette gjør at vi kan få innsikt i problemstillinger og viktig informasjon som ikke ville vært mulig å få gjennom et standard intervju/spørreskjema. Denne formen for intervju gjør det også lettere å fjerne feilkilder som misforståelser av spørsmål, fordi vi har mulighet til å forklare ting nærmere og komme med oppfølgingsspørsmål. I alt kontaktet vi seks fagsjefer, seks enhetsledere og en stabssjef for å kartlegge rutiner ved kjøp av konsulenttjenester innenfor deres område. Gjennom intervjuer og spørreskjemaer har kjøp innenfor alle avdelinger blitt kontrollert i kommunen.. Vi utførte en kontroll av leverandører og kontaktet deretter de ansatte som er ansvarlige for bestillingene i kommunen. Vi kontrollerte flere avtaler mellom konsulenter og kommunen for å kontrollere om lovverk og forsifter er blitt fulgt i hvert tilfelle. For å kontrollere om kommunen fører kostnadene på riktig KOSTRA-art, gjennomførte vi en bilagskontroll. Vi tok ut rapport som viser artene fordelt på ansvar og tjeneste, samt et ansvarsområde sortert etter leverandør for å se på omfanget av tjenestene. 2.2 Kvalitetssiing For å sie at dataene som er samlet inn er troverdige og gyldige, ble dataene kvalitetssiet. Ved intervjuene var to revisorer til stede for å sie at intervjuobjektene ble sitert og forstått mest mulig objektivt. Videre ble de delene av intervjuene som ble brukt, verifisert av intervjuobjektene. Uttalelsene og informasjonen ble også verifisert opp motsaksdokumentene. 2.3 Høring Utkast av rapporten er sendt til rådmannen i Skien kommune til uttalelse. Høringsuttalelsen ligger som vedlegg 2 i rapporten. Administrasjonens kommentarer/presiseringer ertatt til etterretning og innarbeidet i rapporten. 2

7 3 Har kommunen rutiner og praksis ved kjøp av konsulenttjenester som er i samsvar med gjeldene lovverk? 3.1 Revisjonsiterier Lov om offentlige anskaffelser Fra trådde ny lov om offentlige anskaffelser i aft. Det er noen endringer i forhold til lov og forsift som gjaldt i 2005 og Vi vil i følgende besive hvilke bestemmelser som var gjeldende i henhold til lov og forsift om offentlige anskaffelser i den undersøkte perioden. Formålet med lov om offentlige anskaffelser er i henhold til 1 å bidra til økt verdiskapning i samfunnet, ved å sie mest mulig effektiv ressursbruk. Dette skal gjøres gjennom å basere de offentlige anskaffelsene på forretningsmessighet og likebehandling. Revisjonsiterier Revisjonsiterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som undersøkes. Revisjonsiteriene er basis for de analyser og vurderinger som foretas, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.3 Det er fastsatt terskelverdier som får betydning for hvorvidt anskaffelsen skal gjennomføres i form av en anbudskonkurranse eller en direkte anskaffelse. Direkte anskaffelse kan brukes når prisen på anskaffelsen ikke overstiger eks mva4. Uansett konkurranseform skal konkurransen gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandørene og som er i henhold til god anbuds- og forretningsskikk.5 Rammeavtaler som kommunen inngår kan ha avtaletid på maksimalt 48 måneder. Oppdragsgiver har en opplysningsplikt/plikt til å begrunne6 sine vedtak siftlig i en anskaffelsesprosess som er basert på konkurranse. Begrunnelsen skal bidra til at de leverandørene som ikke har fått kontrakt, føler seg trygge på at oppdragsgiveren har opptrådt korrekt i forhold til regelverket og de prosedyrer og valg de selv har sagt de vil følge. Begrunnelsen skal også gi leverandøreneet grunnlag for å bli bedre tilbydere av tjenester. Ved kjøp bør kommunen vurdere kjøpets størrelse opp mot hva som brukes for å anskaffe varen/tjenesten. Selv om det ikke er fastsatt uttrykkelig verken i anskaffelsesloven eller anskaffelsesforsiften, gjelder det også et av om proporsjonalitet. Kravet innebærer at handlinger eller beslutninger ikke må gå videre enn hva som er nødvendig for å oppnå formålet med handlingen eller beslutningen, og det må ikke være misforhold mellom formålet med handlingen og midlene som velges for å realisere formålet Anskaffelsesreglement og innkjøpsveileder i Skien kommune Anskaffelsesreglementet i kommunen er basert på lov om offentlig anskaffelser og forsifter. Reglementet gjelder for hele kommunen. Alle anskaffelser med verdi over skal kunngjøres og forsift om offentlige anskaffelser skal følges. Ved anskaffelser med verdi mellom og skal det innhentes tilbud fra minst 3 leverandører. Det er Lov om offentlige anskaffelser 5 andre ledd og forsiftens 3-1 første ledd Forsiftens 11-2 første ledd bokstav a 5 Forsiftens 3-1 andre ledd 6 Beste praksis offentlige anskaffelser praktisk veileder til hjelp i innkjøpsprosessen, utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet i 2004 side 51-52, jf forsiftens 3-8 andre ledd. 7 Dragsten, Marianne H Håndbok i offentlige anskaffelser. Universitetsforlaget. Side

8 fagsjefer eller ansatte med delegert myndighet som kan foreta kjøp utenfor kommunens rammeavtaler. Anskaffelsesreglementet består av tre deler: Retningslinjer for innkjøp, miljøpolicy og etiske retningslinjer. Reglementet er tilgjengelig for alle ansatte gjennom intranettet i kommunen. Formålet med retningslinjene er å fastsette Skien kommunes innkjøpspolitikk, slik at kommunen har en felles opptreden overfor leverandører og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken avdeling det er som foretar anskaffelsen. Kommunens miljøpolicy sier at kommunens innkjøp skal gjøres mest mulig miljøeffektivt. Viktige vurderingspunkter på dette området er knyttet til råvarer, produksjon, produktet i bruk, gjenvinning og sluttbehandling. Formålet med etiske retningslinjer ved innkjøp er i følge anskaffelsesreglementet: å bidra til reell og lik konkurranse om oppdrag å skape tillit til offentlige beslutninger å sie det offentliges renommé å sie et felles etisk rammeverk for alle involverte i innkjøpsprosessen Innkjøpsveilederen i Skien kommune er utformet av innkjøpsenheten. Den gir en innføringen i hvordan kjøp skal foretas i Skien kommune. Den henviser til kommunens anskaffelsesreglement og lov og forsift omoffentlige anskaffelser. Veilederen gir også en kortfattet besivelse av de viktigste områdene i lovverket, samt en forklaring av nøkkelbegrep innen innkjøp. Veilederen angir hvilke rammeavtaler kommunen har. Fullstendig oversikt og premisser for avtalene med leverandørene har de ansatte tilgang til gjennom innkjøpsdatabasen. Veilederen angir også en oversikt for valg av anskaffelsesprosedyre KOSTRA Fra 1. januar 2001 ble det innført nye forsifter for kommunale budsjett og regnskap. Kommunal- og regionaldepartementet har i forbindelse med dette utgitt en egen forsift om rapportering til staten fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA forsiften). Forsiften angir rammene for hva kommunen skal rapportere og hvordan dette skal gjøres. I tillegg har departementet gitt ut Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner. Et hovedpoeng i KOSTRA er at kommuner og fylkeskommuner skal rapportere ensartede opplysninger, slik at man kan sammenligne kommuner bl a på produktivitet. Ifølge vedlegg 3 til forsiften, skal konsulenttjenester bokføres på art 270 i regnskapet. 4

9 Revisjonsiteriet kan på bakgrunn av ovennevnte utredning defineres slik: Kommunens kjøp av konsulenttjenester bør følge kommunens anskaffelsesreglement og innkjøpsveileder som er basert på lov og forsift omoffentlige anskaffelser Valg av konsulent bør begrunnes siftlig Innrapportering av regnskapsarter skal følge KOSTRA-forsiften 3.2 Fakta og funn En sammenlignbar kommune til Skien er Porsgrunn. De tilhører samme gruppering i KOSTRA, som er basert på kommunenes befolkningsstørrelse og økonomiske rammevilkår. Tallene fra KOSTRA-rapporteringen i 2005 viser at Porsgrunn bruker noe mer på konsulenttjenester enn Skien i prosent av driftskostnadene. Skien bruker også mindre i forhold til gjennomsnittet i sin gruppe og i forhold til gjennomsnittet for alle kommunene i landet. Tall fra 2006 er ikke klare, siden KOSTRA-tallene for 2006 ikke er endelige før i juni Tallene i tabell nr 1 er uten merverdiavgift på 25%. Konsulenttjenester i alt (drift) Skien Porsgrunn Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Telemark Gj.snitt alle kommuner Tabell nr Tall i tusen % av driftskostnadene i kommunen ,5 0,6 0,7 0,6 0,7 Kilde Statistisk sentralbyrå Funn i regnskapet og kontroll av anskaffelsesprosesser Tallmaterialet som legges til grunn i prosjektet er hentet fra driftsregnskapet. Vi har hentet ut tall fra årene 2005 og Se vedlegg 1 for oversikt. I Skien kommunes kontoplan fremkommer kostnader til konsulenttjenester knyttet til drift på artene1270 Øvrige konsulenttjenester, 1271 Juridisk bistand, 1272 Kontrollprøver og 1273 Honorarer. I vår bilagskontroll fant vi ikke vesentlige feilføringer, men vi har funnet noen bilag som bør føres på artene for konsulenttjenester. I 2005 takserte Skien alle eiendommene i kommunen fordi både arealer og verdier på de fleste eiendommene hadde endret seg mye etter den siste takseringen i Skien og Porsgrunn utformet et felles anbud, som resulterte i at kommunene valgte Verditakst AS som leverandør. I dette tilfellet ble anskaffelsesprosessen gjennomført i tråd med lov om offentlige anskaffelser og det ble ført protokoll fra konkurransen. Kontroll av vannkvalitet er påbudt kommunen som vannleverandør.8 Denne tjenesten kjøpes gjennom Labnett og har ikke blitt konkurranseutsatt. Kjøpene utgjør totalt i kommunen i 2005 og i Begge kjøp er uten merverdiavgift. VA(vann og avløp)-enheten foretar også en del direkte kjøp ved prosjektering av nye VAledninger og ledninger som skal fornyes. De fleste av disse anleggene har en Jamfør FOR nr 1372: Forsift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforsiften) 5, 1.ledd. 8 5

10 prosjekteringskostnad på til Enheten kontakter en leverandør for å få et pristilbud. Enheten velger leverandøren ut fra deres kjennskap til de aktuelle leverandørene Rutiner og praksis for kjøp av konsulenttjenester Kommunen har en omfattende siftlig rutine for kjøp av konsulenttjenester. Alle ansatte vi har kontaktet i forbindelse med dette prosjektet har hatt kjennskap til reglementet. Det generelle regelverket brukes som utgangspunkt for kjøp og ved tvilstilfeller har enhetene som rutine å kontakte innkjøpsavdeling. Spesielt ingeniørvesenet, som kjøper mye konsulenttjenester, bruker innkjøpsavdelingen som en viktig støtte ved kjøp. Konsulenttjenester kjøpes ofte på områder hvor kommunen mangler kompetanse, trenger faglig utvikling eller fordi det er dårlig kapasitet i avdelingen. Direkte kjøpene begrunnes i liten grad, men ved anbud sives det protokoll og konsulentene vurderes på objektive iterier. Det varierer fra enhet til enhet på hvilket grunnlag konsulenter velges. God erfaring med konsulenten fra før, kompetanse og pris er utvalgsiterier som respondentene9 nevner som viktige. Kjøp av konsulenttjenester foretas av ansatte med delegert myndighet. Enhets-/avdelingsledere har i liten grad videredelegert sin myndighet til å foreta kjøp. 3.3 Revisors kommentar/vurderinger Sammenliknet med KOSTRA gjennomsnittall fra kommunegruppe 13, Telemark fylke, landets kommuner og Porsgrunn, har Skien et lavere utgiftsnivå på bruk av konsulenter i forhold til drift. Regnskapsundersøkelsen viser ingen vesentlige avvik i bruk av KOSTRA-artene og dette tyder på at rapporterte tall fra Skien er reelle. Vår gjennomgang av regnskapet og opplysninger innhentet ved intervjuer, viser at omfanget av konsulenttjenester samsvarer godt med det som fremgår av artene Korrekt bruk av art gir et godt grunnlag for å undersøke om Skien kommune kjøper mye konsulenttjenester i forhold til sammenlignbare kommuner. Kjøpet av laboratorietjenester gjennom Labnett er i utgangspunktet i strid med lov om offentlige anskaffelser. Lov om helsemessig og sosial beredskap pålegger imidlertid leverandør(kommunen) å ha beredskap for slike kontroller under ekstraordinære situasjoner som naturkatastrofer m.m.10 Innkjøper av denne tjenesten har derfor gjort en avveining mellom å kjøpe tjenesten uten konkurranse og ulovlig i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og å ha vannkontrollør i nærhet, det vil si god beredskap. Dette tilfellet har blitt besevet og sendt til avklaring hos Mattilsynets hovedkontor av ansvarlig innkjøper i kommunen. Kommunen har ikke mottatt svar på denne henvendelsen. Det er fordeler og ulemper ved at kommunen bruker de samme konsulentene flere ganger. Det blir ofte mer effektiv arbeidstid ved at konsulenten kjenner kommunen/enheten godt og derfor bruker mindre tid til å sette seg inn i kommunens systemer. Avhengigheten kommunen får til konsulenten kan tale imot bruk av samme konsulent hver gang. I kontrollene av anskaffelsesprosessene så vi at det er foretatt kjøp i strid med Anskaffelsesreglementet i kommunen. Vi har gjennom våre undersøkelser sett eksempler på direkte kjøp som er gjort uten å kontakte flere enn én leverandør/konsulent. 9 En respondent er en deltaker i undersøkelsene. Jamfør LOV nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap. 2-1 og

11 Direkte kjøp er en konkurranseform og flere konsulenter bør kontaktes for å få tilbud på tjenesten. Det bør være en proporsjonalitet mellom kjøpets størrelse og hvilke ressurser som brukes til å skaffe det. Det er også gjort kjøp som burde vært sendt på anbud og områder hvor det muligens ville vært lønnsomt for kommunen å inngå rammeavtaler. Gjennom intervjuene har vi fått inntrykk av at kommunens ansatte i stor grad benytter seg av kommunens innkjøpsavdeling, som innehar spisskompetanse på området. De ansatte bruker innkjøpsavdelingen som en viktig rådgiver i forbindelse med tvilstilfeller, og for å avklare spørsmål knyttet til kjøp i kommunen. Anskaffelsesreglementet ser ut til å være godt innarbeidet i kommunens rutiner. Anskaffelsesreglementet er basert på lov og forsift om offentlige anskaffelser, men er blitt tilpasset i en siftlig rutine i kommunen. Dette gjør at det er mer tilgjengelig for de ansatte, også de som ikke har hatt opplæring i lovverket. Undersøkelsen viser at valg for tildeling av kontrakt/kjøp av tjenester ikke alltid begrunnes. Ved å begrunne valg av konsulent, får kommunen en dokumentasjon på hvorfor de valgte konsulenten. En begrunnelse med tilbakemelding til konsulenten ville også kunne gi tilbyderne mulighet til å forbedre seg ved en senere anledning.11 Vi har ikke sett eksempler på myndighetsutøvelse i strid med delegasjonsreglementet. Det er hovedsakelig enhetsleder som tar seg av bestillinger av konsulenttjenester. Om denne myndigheten er videredelegert, skjer kjøpet i samråd med eller gjennom enhetsleder. 3.4 Konklusjon og anbefalinger Våre undersøkelser viser at kommunen har gode siftlige rutiner for kjøp av varer og tjenester. Tildeling av kontrakter/kjøp av tjenester begrunnes ikke alltid siftlig. Det har vært foretatt noen direkte kjøp i strid med lov og forsift om offentlige anskaffelser og kommunens eget anskaffelsesreglement. På bakgrunn av følgende funn vil revisor anbefale følgende: Kommunen bør begrunne sine valg siftlig ved tildeling av kontrakter 11 Beste praksis offentlige anskaffelser praktisk veileder til hjelp i innkjøpsprosessen, utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet i 2004 side 51 7

12 4 Har kommunen en strategi for bruk av konsulenttjenester? 4.1 Revisjonsiterier Når en kommune skal vurdere hvorvidt de skal kjøpe en tjeneste/produkt i markedet eller utføre den selv, er transaksjonskostnadene12 en viktig kostnadsdriver. Dette er kostnader forbundet med organisering og utveksling av transaksjoner som oppstår når en kommune/selskap kjøper en tjeneste i markedet i motsetning til å lage den selv. Det kan bli betydelige kostnader i forbindelse med innhenting av tilbud, kontraktinngåelse og oppfølging av at premissene i kontrakten blir etterlevd. En veileder for kjøp av konsulenttjenester utarbeidet i 1990 fra Statskonsult13 fremhever viktigheten av å tenke gjennom hvilke problemer som er aktuelle og utforme en strategi for bruk av eksterne konsulenter. En slik strategi bør minst inneholde14: en besivelse av virksomhetens egen kompetanse omtale av behovet for kompetanse på kort og lang sikt hvilke betingelser som skal regulere kjøp av konsulenttjenester retningslinjer for hvordan konsulenter skal benyttes i organisasjonen av til resultat og kompetanseoverføring Riksrevisjonen har undersøkt kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten. I deres rapport15 fremheves det at strategi for konsulentbruk blant annet bør inneholde besivelser av virksomhetens egen kompetanse og behovet på kort og lang sikt. De ansattes kompetanse bør vurderes før et eventuelt konsulentkjøp. Revisjonsiteriet kan på bakgrunn av ovennevnte utredning defineres slik: Kommunen bør ha en strategi for kjøp av konsulenttjenester o Intern kompetanse og alternative løsninger bør vurderes før en kjøper konsulenttjenester 4.2 Fakta og funn Konsulenttjenester brukes hovedsakelig når kommunens ansatte behøver ekstern spesialkompetanse, faglig utvikling og inspirasjon. Kapasitetsproblemer nevnes også som en årsak til bruk av konsulenter. Respondentene sier at de ikke har en strategi for hvilken kompetanse de bør ha i sin egen enhet og hvilken kompetanse de bør kjøpe. Respondentene sier imidlertid at de ofte vurderer sin egen kompetanse og kompetanse til andre i kommunen før de fortar kjøp av konsulenttjenester. Til tross for at det ikke er en nedsevet strategi for hvilke områder enheten skal bygge opp egen kompetanse og hvor de skal kjøpe ekstern, har respondentene et reflektert syn på dette. Det ledende synet er at de prøver å unngå bruk av konsulenter, så fremt de selv har den Konsept av Ronald Coase, ref: Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. og Schaefer, S Economics of Strategy.John Wiley & Sons, Inc. Side 127, , 175, , Statskonsult er et statseid selskap med kunnskap om organisering, styring, ledelse, informasjonsteknologi, kompetanse og kommunikasjon i offentlig sektor. 14 Oversikten er hentet fra forvalningsprosjektet Fornuftig bruk av konsulenttjenester? fra Bærum kommunerevisjon. Listen er utarbeidet på bakgrunn av Statskonsult sin veileder. 15 Dokument nr. 3:8 ( ), Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten, side

13 kompetansen og kapasiteten de trenger. Flere enheter har ikke muligheten til å kjøpe konsulenttjenester fordi det ikke er nok penger til dette på budsjettet. I enkelte tilfeller har det blitt leid inn personell fordi enheten ikke har klart å reuttere gjennom vanlige ansettelser eller fordi enheten har slitt med langtidsfravær. I disse tilfellene har enhetslederne vært oppmerksom på at dette ikke er lønnsomt for enheten. 4.3 Revisors kommentar/vurderinger Timesatsen blir ofte lavere når kommunen utfører tjenesten selv og beholder kompetansen internt. En kommune vil likevel ikke alltid ha mulighet til å inneha spisskompetanse på alle områder. Det kan være situasjoner hvor det vil være fornuftig å benytte seg av konsulenter fremfor egne ansatte. For eksempel kan bruk av konsulenter være viktig i forhold til kompetanseoppbygging og lederutvikling i kommunen. Det vil også være fagfelt som er så spesialiserte at kommunen ikke bør opprettholde kompetansen på området, fordi kommunen sjelden har behov for denne kompetansen. Undersøkelsen viser at respondentene hovedsakelig benytter seg av konsulenttjenester på områder hvor de selv mangler kompetanse eller hvor det skal bygges opp kompetanse hos de ansatte. Det leies også inn konsulenter fordi enheten ikke har kapasitet til å ta seg av oppgavene. Det største omfanget av konsulentbruk til å ta seg av topper i ordinært arbeid er knyttet til investeringer og ikke til drift. På driftssiden skyldes hovedsakelig innleie av personell pga kapasitetsproblemer, at enhetene har hatt problemer med reuttering eller midlertidig sykefravær. Å vurdere kompetansen til egne ansatte før det kjøpes inn konsulenttjenester, er en viktig rutine for å redusere unødvendig konsulentbruk. Undersøkelsene viser at mange av respondentene ofte vurderer kompetansen i egen enhet og i resten av kommunen før de kjøper inn eksterne konsulenter. Ved større kjøp involveres innkjøpsenheten. 4.4 Konklusjon og anbefalinger Kommunen har ikke utarbeidet en siftlig strategi for bruk av konsulenttjenester, men vurderer ofte egen kompetanse før de kjøper konsulenttjenester. Kommunen forsøker å begrense bruken av konsulenter til innhenting av ekstern spesialkompetanse, faglig utvikling og inspirasjon. Det er også noe bruk av konsulenter på grunn av kapasitetsproblemer. På bakgrunn av våre funn vil vi anbefale følgende: Kommunen bør vurdere å utarbeide en siftlig strategi for bruk av eksterne konsulenter ved større oppdrag. 9

14 5 Skjer det en kompetanseoverføring fra konsulent til ansatte i kommunen? 5.1 Revisjonsiterier Lov og forsifter inneholder ingen bestemmelser som sier at det skal foregå en kompetanseoverføring mellomoppdragsenhet og konsulent. Det bør likevel være en del av en kommunes strategiske arbeid å klarlegge organisasjonens kompetansebehov i fremtiden, og hvilke muligheter for kompetanseutvikling som finnes i dag, og så utvikle strategier for hvordan man på best måte kan nyttegjøre seg mulighetene16. Revisjonsiteriet kan på bakgrunn av ovennevnte utredning defineres slik: Kommunen bør ha en rutine som gjør at kompetanse/kunnskap blir overført fra konsulent til ansatte der hvor det er mulig 5.2 Fakta og funn Kommunen har ikke noen fastlagt praksis for å overføre kunnskap fra konsulent til ansatte. Det er veldig vilkårlig praksis på dette området. Det har blitt påpekt at mye av kompetansen går fra kommune til konsulent og ikke motsatt. På IT-enheten brukes konsulentene aktivt til kompetanseoppbygging. Ved innleide konsulenter vil ansatte i avdelingen delta i arbeidet, slik at de kan nyttiggjøre seg av kompetansen ved en senere anledning. Andre enheter har også liknende praksis der hvor det er mulig. Noen enheter kjøper inn tjenester for å styrke bemanningen ved midlertidig underkapasitet. I noen tilfeller kjøpes det inn konsulenter fordi det trengs en spisskompetanse eller en objektiv tredjepart. Dette vil være tilfelle innenfor barnevern, hvor det kjøpes inn tjenester fra psykolog/advokat for å forhindre at kommunen fungerer som både saksbehandler og representant for de berørte. Noen avtaler kommunen har med konsulenten forhindrer kompetanseoverføring til de ansatte i kommunen, fordi kommunen i noen avtaler forbundet med drifting/oppdatering av dataprogrammer, vil være forpliktet til å bruke konsulenten til dette. Konsulenten vil således ikke ha incentiv til å gi opplæring til de ansatte. 5.3 Revisors kommentar/vurderinger Hvis kompetanse overføres til de ansatte, er det mulig at kommunen ikke har behov for å reengasjere konsulenter så ofte. Reengasjering kan også skapeet avhengighetsforhold til konsulenten. I de tilfellene hvor det kjøpes inn tjenester fordi enheten ikke har kapasitet til å ta seg av oppgaven selv eller ved behov for en uavhengig tredjepart, vil det ikke være hensiktsmessig å fokusere på kompetanseoverføring. Kompetanseoverføring bør ligge som premiss i de fleste konsulentoppdragene. Hvis mulig, bør ansatte delta aktivt i utformingen av, og arbeidet med konsulentoppdraget. Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J Hvordan organisasjoner fungerer: Innføring i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget. 2. utgave. Side

15 Kommunen kan få et kompetanseproblem dersom kunnskap og erfaring går fra de ansatte til konsulenten og konsulentene ikke bidrar til å øke kompetansen til de ansatte. 5.4 Konklusjon og anbefalinger Kompetanse blir i noen grad overført fra konsulent til de ansatte gjennom konsulentoppdragene. Kommunen har ingen rutine for å sie kompetanseoverføring mellomkonsulent og ansatte i dag. På bakgrunn av våre funn vil vi anbefale følgende: Kommunen bør utarbeide en rutine som gjør at kompetanse/kunnskap blir overført fra konsulent til ansatte, der hvor det er mulig og hensiktsmessig. Denne bør være en del av rutinene i Anskaffelsesreglementet i kommunen. 11

16 6 Foretas det evaluering av konsulentkjøp? 6.1 Revisjonsiterier Lovverket for offentlige anskaffelser har ingen regler for evaluering av et konsulentoppdrag. I følge Anskaffelsesreglementet til kommunen bør utgåtte rammeavtaler evalueres.17 Viktigheten av å hensynta de erfaringer man har gjort i gjeldende avtale i en ny forespørsel understrekes. Denne evalueringen bør skje gjennom et standard evalueringsskjema, sammenstilles på avdelingsnivå og deretter bli videreformidlet til innkjøpssjefen. Riksrevisjonen siver i sin rapport at Stortinget har sluttet opp om at evalueringer av konsulentoppdrag i ettertid vil være et nyttig redskap for å bevisstgjøre virksomheten på god og dårlig håndtering av konsulentoppdrag18. Ifølge riksrevisjonens rapport er følgende spørsmål sentrale ved evaluering av konsulentkjøp: Er målet med bruken av konsulenten oppnådd? Står de resultatene som er oppnådd i et fornuftig forhold til de konsulenthonorar som er utbetalt (kost/nytte)? Er eventuelle mål om kompetanseoverføring oppfylt? Er virksomheten fornøyd med sin egen økonomiske og faglige styring av oppdraget? Holder konsulentens produkt (sluttrapport eller lignende) tilstrekkelig faglig mål? Revisjonsiteriet kan på bakgrunn av ovennevnte utredning defineres slik: Kommunen bør evaluere konsulentkjøp siftlig. 6.2 Fakta og funn Våre undersøkelser viser at det er lite fokus på evaluering av konsulentoppdrag. Renovasjonsenheten evaluerer arbeidet underveis og gir tilbakemelding til konsulenten. Andre enheter mener de ofte er fornøyd med det utførte arbeidet, fordi det ble lagt ned mye arbeid i bestillingen. Kommunen har ikke siftlig rutine for å evaluere konsulentoppdrag som ikke omfattes av rammeavtaler. Ved noen avdelinger forligger ingen siftlige evalueringer i etterkant avutførte konsulentoppdrag. Ofte foregår denne kun muntlig ved enheten. 6.3 Revisors kommentar/vurderinger Siftlige evalueringer er viktig fordi det gjør evalueringen tilgjengelig for flere av kommunenes ansatte og styrker kommunens mulighet for læring over tid. Erfaringer fra et konsulentoppdrag bør få innvirkning på senere kjøp. Konsulentoppdraget bør evalueres i etterkant på bakgrunn av de avene man satte og de forventningene man hadde da kommunen besluttet å leie inn en konsulent. Evaluering kan bidra til at det blir fokus på kvaliteten på det arbeidet konsulenten gjør. Bestiller kan etter en evaluering lettere vurdere om resultatene rettferdiggjør midlene som er brukt på oppdraget. Evaluering kan også gjøre bestiller mer bevisst på positive og negative erfaringer Anskaffelsesreglementet for Skien kommune side 10. Kapittel 6-4. Forvaltningsrapport Fornuftig bruk av konsulenttjenester utarbeidet av Bærum kommunerevisjon, jf Riksrevisjonens rapport om konsulenttjenester Side

17 med konsulent og bestillingsprosess. Denne erfaringen kan andre ansatte ta del i dersom evalueringen skjer siftlig og gjøres tilgjengelig for alle som bestiller tjenester i kommunen. 6.4 Konklusjon og anbefalinger Konsulentoppdrag evalueres i liten grad siftlig. På bakgrunn av våre funn vil vi anbefale følgende: Kommunen bør foreta siftlig evaluering etter avsluttet konsulentoppdrag. Dette bør være en del av rutinene i Anskaffelsesreglementet i kommunen 13

18 Litteratur og kildereferanser LOV nr 19: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV nr 69: Lov om offentlige anskaffelser LOV nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap. FOR nr 616: Forsift om offentlige anskaffelser FOR nr 1372: Forsift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforsiften) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Anskaffelsesreglementet for Skien kommuen Innkjøpsveileder i Skien kommune Delegeringsreglementet i Skien kommune KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. og Schaefer, S Economics of Strategy.John Wiley & Sons, Inc. Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J Hvordan organisasjoner fungerer: Innføring i organisasjon og ledelse. Fagbokforlaget. 2. utgave. Bærum kommunerevisjon Fornuftig bruk av konsulenttjenester?. Riksrevisjonen Dokument nr. 3:8. (Om undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten) Nærings- og handelsdepartementet Beste praksis offentlige anskaffelser. (Praktisk veileder til hjelp i innkjøpsprosessen) Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) 14

19 BRUK AV KONSULENTTJENESTER VEDLEGG 1 Regnskapstall for konsulenttjenester (drift) i Skien kommune fordelt på ansvarsområder (per ) Øvrige konsulenttjenester 1271 Juridisk Bistand 1272 Kontrollprøver 1273 Honorarer Sentraladministrasjonen¹ Ingeniørvesenet Byutviklingsavdelingen Skole- og barnehageavdelingen² Kulturavdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen Helse- og sosialavdelingen Konsulenttjenester drift Sum % av total konsulentbruk drift Øvrige konsulenttjenester 1271 Juridisk Bistand 1272 Kontrollprøver 1273 Honorarer Sentraladministrasjonen¹ Ingeniørvesenet Byutviklingsavdelingen Skole- og barnehageavdelingen² Kulturavdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen Helse- og sosialavdelingen Konsulenttjenester drift Sum % av total konsulentbruk drift ¹ Dette er summen av tall fra ansvar 1* og 9* i regnskapet ² Dette er summen av tall fra ansvar 21* og 817* i regnskapet 1

20

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Drangedal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 717 005 2006 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Porsgrunn kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705 013 2006 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1. Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...1 2. Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune"

Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/3469-3 Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

OPPFØLGING AV RAPPORT OM. Bruk av konsulenttjenester. Rakkestad kommune

OPPFØLGING AV RAPPORT OM. Bruk av konsulenttjenester. Rakkestad kommune OPPFØLGING AV RAPPORT OM Bruk av konsulenttjenester Rakkestad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Hjemmel for oppfølging... 2 1.3 Formål og problemstilling... 2 2 OPPFØLGINGSKRITERIER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Bruk av eksterne konsulenter i Tromsø kommune NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Bruk av eksterne konsulenter i Tromsø kommune NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V Bruk av eksterne konsulenter i Tromsø kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2007 En undersøkelse av administrasjonens bruk av eksterne konsulenter i Tromsø kommune En rapport laget av: KomRev

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012 Forvaltningsrevisjon performance auditing value for money audit Trondheim 7. juni 2012 formål Deltakerne skal få kjennskap til: forvaltningsrevisjonsprosessen bl.a. bestilling, planlegging og gjennomføring,

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET FREDAG 19. AUGUST 2016 KL

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET FREDAG 19. AUGUST 2016 KL J nr: KU Ø 20/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET FREDAG 19. AUGUST 2016 KL. 09.00 ÅPENT MØTE Eventuelle forfall meldes snarest til Servicekontoret Ørland kommune tlf 72 51 40 00. Varamann

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET ONSDAG 15. JUNI 2016 KL

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET ONSDAG 15. JUNI 2016 KL J nr: KU Ø 16/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE PÅ RÅDHUSET ONSDAG 15. JUNI 2016 KL. 09.00 ÅPENT MØTE Eventuelle forfall meldes snarest til Servicekontoret Ørland kommune tlf 72 51 40 00. Varamann

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/22/16 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/22/16 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 13.09.2016 alu/22/16 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/73 85 27 24 Ordfører i Ørland kommune KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2012/1816-72 Torbjørn Willumsen, 38273012 150 18.03.2013 Til: Kommunalsjefer/Enhetsledere mfl. INNKJØPSREGLEMENT FOR

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Dokument nr. 3:8 (2003 2004) Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester

Dokument nr. 3:8 (2003 2004) Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester Dokument nr. 3:8 (2003 2004) Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten Riksrevisjonen Dokument nr. 3:8 (2003 2004) Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Tjenester innen Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendommer INNHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref. Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref. 2010 000 212 Notat oktober 2010 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utvalg...

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 18.09.2017 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Anbud Tips til lokale innkjøpere

Anbud Tips til lokale innkjøpere 08.10.2014 MORTEN RIISE Anbud Tips til lokale innkjøpere Hvordan gjennomføre en tilbudsforespørsel enklest mulig? Informasjon om nytt dokument angående IKTrutine ved innkjøp 1 Hva er en tilbudsforespørsel?

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Rakkestad kommune 2010 2014 2 017-2018 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Kontrollutvalget Saksbehandler: Even Ediassen, Tom Seljeås, Thomas Benson Deres ref.: Vår ref.: 15/17607/EED Dato: 08.12.2015 NOTAT SAKSNR 34/15 - BRUK AV KONSULENTER, ADVOKATER

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer