Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 6 Hovedkontoret Tele Utgitt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverket INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap.: 6 Hovedkontoret Tele Utgitt: 01.04.03"

Transkript

1 Side: 1 av 10 1 DIREKTE TELEFON SYSTEM Togradiosystem Generelt Togradiosystem type SCANET Togradiosystem type GSM-R Blokktelefonanlegg Utforming av blokktelefonanlegg Nødtelefon Utforming av nødtelefonanlegg Togtelefonkontakter OFFENTLIG TELEFON SYSTEM Generelt om offentlige telefonsystemer NMT GSM PASSASJER INFORMASJON (PUBLIC ADRESS) Informasjon i tog Informasjon på stasjoner og holdeplasser DRIFTKOMMUNIKASJONSSYSTEMER Vedlikeholdsradio TTS systemet Skifteradio SIKKERHETSOVERVÅKING Posisjonsoverføring i kommunikasjonssystemer EMC...10

2 Side: 2 av 10 1 DIREKTE TELEFON SYSTEM 1.1 Togradiosystem Generelt Forskrift om krav til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (kravforskriften), 12-3 d), gir forankring for kravet om togradiosystem. Togradiosystemet er et hjelpeverktøy for toglederen og lokomotivføreren under framføring av et tog på en jernbanestrekning mellom stasjonene A og B innenfor sitt ansvarsområde. Ved hjelp av togradio kan det opprettes kontakt begge veier mellom togleder og lokomotivfører. De togradiosystemene som pr. i dag tilfredstiller kravene er SCANET togradiosystem og det UIC godkjente togradiosystemet GSM-R. For å tilfredsstille forskriftens krav, må tog ha installert godkjent togradiosystem etter Jernbaneverkets krav og spesifikasjoner. Fram til GSM-R blir tatt i bruk vil dette være SCANET togradiosystem. Da ny utrustning for SCANET er vanskelig å få tak i, må det eventuelt i en mellomfase søkes SJT om midlertidig dispensasjon for kravet om togradio. Alle typer togradioenheter som blir montert i kjøretøy skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som Post- og Teletilsynet setter til bruk av slikt utstyr i Norge. Utstyret skal tilfredsstille EMCdirektivet (89/336/EØF) og være CE-merket. Kravene i EN Railway applications- Electromagnetic Compatibility, Rolling Stock må tilfredstilles. Radioutstyret skal tilpasses hvert enkelt rullende materiell og monteres etter leverandørens monteringsanvisning. Monteringen og utstyret skal være akseptert av Jernbaneverket. Antenner for togradioenheter monteres på tak av kjøretøy etter produsentens anvisning (krav til fritt rom, jordplan, nærhet til elektrisk høyspentanlegg etc.) og under hensyntagen til togets fremføringsprofil. Det skal ved montering av flere antenner være minst 1m mellom antennene. Ved montering av to togradioantenner på samme kjøretøytak skal det være minst fire meter mellom disse Togradiosystem type SCANET Togradiosystemet (SCANET) finnes bare på elektrifiserte strekninger som er utrustet med ATC. Generelt finnes det ikke togradiodekning i våre tunneler, bare i noen få så som Oslotunnelen, Liertunnelen, Romeriksporten og enkelte kortere nye tunneler. Det vises forøvrig til Nettbeskrivelsen for detaljert dekningsbeskrivelse. Foruten å gi lokomotivføreren ordre under framføringen, kan togledelsen holde seg orientert om togenes posisjon innenfor sitt ansvarsområde med hjelp av togradiosystemet. En toglederstrekning er oppdelt i blokkstrekninger med tilhørende hovedsignal og blokktelefoner. Alle hovedsignalene har sitt unike nummer, og blokktelefonen har det samme nummeret. Dette nummeret overføres til togradio via baliser og togleder kan dermed se fra hvilket hovedsignal en lokomotivfører ringer, og dermed se togets posisjon.

3 Side: 3 av 10 Nærmere beskrivelser av installasjon av SCANET togradio finnes i Jernbaneverkets Tekniske Regelverk (JD 560). Installasjon og testing av SCANET utstyret skal være akseptert og godkjent av Jernbaneverket. Jernbaneverket har egne personer som gjør denne godkjenningen Togradiosystem type GSM-R En videre utbygging av togradiosystemet SCANET er ikke aktuelt. Det er nå vedtatt at en videre utbygging eller fornying av togradiosystemet skal rette seg etter UIC standarden EIRENE også kalt GSM-R. Endelig rutine for installasjon av GSM-R mobilenhet er ennå ikke fastsatt. 1.2 Blokktelefonanlegg Blokktelefonanlegg er et selektivt sentralisert signaltelefonsystem på en fjernstyrt strekning inkludert grensestasjon. For å kunne fremføre mer enn ett tog på en fjernstyrt jernbanestrekning er strekningen delt opp i flere blokkstrekninger. Det skal under normal drift bare befinne seg ett tog på en blokkstrekning. En blokkstrekning er beskyttet med linjeblokk og tilhørende signaler. Dersom det oppstår en feil i signalanlegget vil signalene vise stopp og tog kan ikke passere. Ved slike feil må togfører få tillatelse av togleder til å passere signalet og kjøre ut på blokkstrekningen. Slik tillatelse gis ved hjelp av togradio eller blokktelefon. Vanligvis benytter togfører togradiosystemet til å kommunisere med togleder. Dersom dette systemet er ute av drift, ikke er installert på aktuell strekning, eller lokomotiv, må togføreren benytte blokktelefonen for å oppnå kommunikasjon med togleder. Dette gjøres ved å løfte av blokktelefonens telefonrør. Rullende materiell må være konstruert på en hensiktsmessig måte, slik at av/ på stigning er mulig for lokomotivfører ute på fri linje Utforming av blokktelefonanlegg Blokktelefonene er plassert m foran signalene og i tilknytning til følgende steder: Ved innkjørhoved-, utkjørhoved-, indre hoved- og blokksignaler. Ved alle sidespor på linjen. Ved stasjonens stillerapparat. Utenpå stasjonsbygninger Ved veksel med sveivskap. På en del stasjoner er det blokktelefonapparater ved dvergsignaler. Apparatet er plassert 2-5 meter foran dvergsignalet. For å hindre at elektriske trekkraftaggregater kjører inn i kontaktledningens seksjonsfelt under strømbrudd, er dessuten blokktelefoner plasseres ved eller utenfor de oppsatte orienteringsstolper (røde/hvite). Blokktelefoninstruks er plassert lett synlig inne i hvert blokktelefonapparat. 1.3 Nødtelefon Nødtelefonanleggene består av telefoner plassert i tunneler. Anleggene inngår i jernbaneverkets linjesvitsjede nett, og nødanropene skjer direkte til togleder.

4 Side: 4 av 10 Rullende materiell må være konstruert på en hensiktsmessig måte, slik at av/ på stigning er mulig for lokomotivfører ute på fri linje Utforming av nødtelefonanlegg I nyere dobbeltsporede tunneler er det montert nødtelefoner for hver 600 m. på begge sider, mens det i enkeltsporede tunneler er montert på samme side som rømningsveien. Skilt som viser retning til nærmeste nødtelefon er plassert i forbindelse med anvisningsskilt for rømningsveier. Telefonene er plassert i skap eller boks. Ved skapet er det angitt i tidels km hvor på linja man befinner seg. Nødtelefoninstruks er plassert lett synlig inne i hvert nødtelefonapparat. 1.4 Togtelefonkontakter På strekninger som ikke har blokktelefon og kontinuerlig togradiodekning (inkl. togradiodekning i tunnel), er kontakter for togtelefon utplassert langs sporet beregnet på bruk ved uforutsatte stopp på fri linje. Det oppnås samtale med togleder ved at togfører kopler et medbragt bærbart telefonapparat til telefonkontakten og foretar anrop. Dette medfører ingen installasjon om bord på toget, men en egnet plass for lagring av selve telefonapparatet. Togtelefonkontaktene er plassert med maksimalt 1400 meters mellomrom. Nødtelefon vil etter hvert erstatte togtelefonkontaktene i tunneler. Det vises til Nettbeskrivelsen for detaljert dekningsbeskrivelse. Rullende materiell må være konstruert på en hensiktsmessig måte, med tanke på oppbevaring av telefonapparat og av- og påstigning for lokomotivfører ute på fri linje. Jernbaneverket vil på forespørsel oppgi leverandør og innkjøpsspesifikasjon.

5 Side: 5 av 10 2 OFFENTLIG TELEFON SYSTEM 2.1 Generelt om offentlige telefonsystemer På tog som ikke har installert togradiosystem eller som trafikkerer strekninger uten utbygd togradiodekning benyttes i dag offentlige mobiltelefonsystemer som eneste kommunikasjonssystem for tog i fart. Valg av mobiltelefonoperatør skal baseres på operatørens dekningsgrad for aktuelle strekning. Dersom takmontert antenne for mobiltelefon monteres gjelder de samme regler som for togradioantenner, jmf. avsnitt NMT 450 Pr. i dag er dette systemet godt utbygd og gir dekning langs de aller fleste strekningene og er pr. dags dato det vanligste mobiltelefonsystem i norske tog. Systemet vil imidlertid fases ut og avvikles innen få år. Det er opp til trafikkutøver å ta initiativ til å bytte til annet mobiltelefonsystem 2.3 GSM 900 Det er i dag to operatører som tilbyr dekning for GSM 900, Telenor AS og Netcom AS. Dekning langs jernbanestrekningene er noe variert. For oppdaterte dekningskart må hver enkelt operatør konfereres i hvert enkelt tilfelle.

6 Side: 6 av 10 3 PASSASJER INFORMASJON (PUBLIC ADRESS) 3.1 Informasjon i tog Det er trafikkutøver som har ansvaret for all informasjon som blir gitt i tog. Grensesnitt mot Jernbaneverket forutsettes ivaretatt ved hjelp av togradio eller GSM-R (mobiltelefon i enkelte tilfeller). 3.2 Informasjon på stasjoner og holdeplasser Jernbaneverket har ansvar for aktuell trafikkinformasjon på Jernbaneverkets stasjoner. I tillegg blir aktuell tid angitt ved hjelp av ur på plattformer m.v. Trafikkinformasjon blir gitt ved hjelp dynamiske skiltsystemer, i form av anvisere på plattformer, oversiktstavler og bildeskjermer, eller ved hjelp av meldinger over høyttaleranlegg. De ulike elementer i et informasjonssystem skal bidra til å sikre at aktuell informasjon blir presentert på en best mulig måte. Dette søkes ivaretatt ved at elementene i anleggene kvalitativt, med hensyn til utseende, plassering og informasjonsinnhold, gis et enhetlig uttrykk. Reisende skal gjenkjenne informasjonsbildet over alt hvor de møter Jernbaneverket.

7 Side: 7 av 10 4 DRIFTKOMMUNIKASJONSSYSTEMER 4.1 Vedlikeholdsradio VLR-nettet (vedlikeholdsradio) er i all hovedsak forbeholdt vedlikeholdstjenesten. Basisstasjonene for VLR-systemet er installert langs jernbanelinjen og gruppert i sektorer. De er parallellkoblet med en 2-pars kabel og knyttet til jernbanens telefonnett via en sentralenhet. Hvis det oppstår problemer i TRA-nettet (togradio), kan lokføreren benytte VLR-nettet som standby-system. Talekommunikasjon kan føres i dupleksdrift mellom mobilstasjonen og en stasjonær enhet i jernbanens telefonnett. Vedlikeholdsgrupper kommuniserer i semidupleksdrift ved hjelp av bærbare VLR-radioer. Det kan ikke føres to samtaler samtidig innenfor samme sektor. I SCANET togradio systemet inngår denne funksjonaliteten slik at egen installasjon om bord i tog for vedlikeholdsradio er unødvendig. Installasjon av annet utstyr for vedlikeholdsradio kreves ikke i tog uten togradio type SCANET. Det finnes egne håndholdte apparater for vedlikeholdsradio. Det er opp til trafikkutøveren selv å vurdere behov for bruk av vedlikeholdsradio. 4.2 TTS systemet Togtelegramsystemet (TTS) er et elektronisk meldingssystem som benyttes til å gi ekstraordinære meldinger om toggangen, som for eksempel meldinger om forsinkelser, innstillinger, ekstratog, linje- eller strømbrudd, arbeid i sporet osv. Systemet er bygget over X.400-standarden, med noen modifikasjoner for tilpasning til Jernbaneverkets behov. Pga. spesialtilpasningen kan ikke TTSsystemet utveksle meldinger med brukere på utsiden av systemet. TTS-systemet kan gi ordrer som virker inn på togfremføringen, men vil ikke kunne overstyre de lokale sikringsanlegg. TTS defineres derfor som et sekundært sikkerhetssystem. TTS-systemet har ikke vært gjenstand for sikkerhetsgranskning. TTS-systemet krever ingen installasjon på rullende materiell, men rullende materiell må være konstruert på en hensiktsmessig måte, slik at av og på stigning på fri linje og på perrong er mulig for lokomotivfører. 4.3 Skifteradio STR-nettet (skifteradio) er hovedsakelig konstruert for skiftepersonell som arbeider innenfor området til en jernbanestasjon. Kommunikasjonen opprettes på hovedkanalen mellom lokføreren og betjeningspanelet i jernbanestasjonen via dupleksforbindelse. Skiftepersonellet har bærbare radioer som tillater semidupleks sende-mottaksforbindelse. I SCANET togradio systemet inngår denne funksjonaliteten slik at egen installasjon om bord i tog for skifteradio er unødvendig.

8 Side: 8 av 10 Installasjon av annet utstyr for skifteradio kreves ikke i tog uten togradio type SCANET. Det finnes egne apparater for vedlikeholdsradio. Det er opp til trafikkutøveren selv å vurdere behov for bruk av skifteradio.

9 Side: 9 av 10 5 SIKKERHETSOVERVÅKING 5.1 Posisjonsoverføring i kommunikasjonssystemer Dette er en form for sikkerhetsovervåkning som går på at togleder med høy sikkerhet får vist på sin skjerm, posisjonen (signalnummeret) for det materiellet som anropes over togradiosystemet. Posisjoneringssystemet er i dag en del av SCANET togradio og har grensesnitt mot og benytter informasjon fra ATC systemet (Automatic Train Control system). Ved innføring av nytt togradiosystem (GSM-R) er det ennå uklart om informasjon fra dagens ATC skal benyttes til posisjonsvisning i togradiosystemet.

10 Side: 10 av 10 6 EMC Alle typer radiotelefoner og ATC som blir montert i kjøretøy skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som Post- og Teletilsynet setter til slikt utstyr for bruk i Norge. Utstyret skal tilfredsstille EMC-direktivet (89/336/EØF) og være CE-merket. Rullende materiell forutsettes å være i samsvar med EN Avvik kan etter nærmere vurdering aksepteres i enkelttilfeller. Samsvar med EN legges til grunn ved nybygg og oppgradering av infrastrukturanlegg. Når nytt rullende materiell skal testes og godkjennes skal personell for telesystemene være tilstede for å verifisere evt. påvirkning på Jernbaneverkets telesystemer. Dette organiseres av Jernbaneverket Hovedkontoret, seksjon Materiellsikkerhet. Psofometrisk støyspenning i kontaktledningen fra et tog skal ikke overstige 1,5A.

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National Banedivisjonen Tele / Telematic applications Side / Page: 1 av/of 7 1 DIREKTE TELEFON SYSTEM...2 1.1 Togradiosystem...2 1.1.1 Generelt...2 1.1.2 Togradiosystem GSM-R...2 1.2 Nødtelefon...3 1.2.1 Utforming

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Telefonanlegg for togframføring Side: 1 av 11 1 Hensikt og omfang...2 2 FUNKSJONELLE KRAV...3 2.1 Nummerplan...3 2.2 Blokktelfonanlegg...3 2.2.1 Viderekobling/parkering...4 2.2.2 Nummerplan...4 2.3 Togtelefonanlegg...4

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp.

Merknad: Det er feil i revisjonsoversikten på s. 7, som ikke er mulig å rette opp. Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 7 Innhold 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 I. GENERELT... 2 1.1. VIRKEOMRÅDE ( 1-1)... 2 1.1.1. Utfyllende bestemmelser om trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Risikoanalyse av jernbanekulvert ved Oslo Lufthavn Gardermoen Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet/HMS Av : Granli, Arild Striby, Gjertrud

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Innhold Introduksjon 1 Dette er Jernbaneverket 2 Samspillet kjøreveg og materiell 8 Strømforsyning 14 Signalanlegg 24 Teleanlegg 34 Ordforklaring 40 Dette informasjonsheftet er

Detaljer

Jernbaneverket FELLES BESTEMMELSER Kap.: 3 Banedivisjonen Regler for prosjektering, bygging og vedlikehold Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket FELLES BESTEMMELSER Kap.: 3 Banedivisjonen Regler for prosjektering, bygging og vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 94 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DEFINISJONER... 3 3 FORKORTELSER... 47 3.1 Forkortelser for Overbygning... 47 3.2 Forkortelser for Elkraft... 48 3.3 Forkortelser

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Desember 2005 FORPROSJEKT BASE OG AVFALLSENTRAL KOKSA

Desember 2005 FORPROSJEKT BASE OG AVFALLSENTRAL KOKSA Desember 2005 FORPROSJEKT BASE OG AVFALLSENTRAL KOKSA Forprosjekt base og avfallsentral ved Koksa Side 1 av 29 FORORD Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og IT Fornebu Eiendom, har siden våren 2005

Detaljer

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013.

Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Program for støtte til etablering av hurtigladestasjoner for ladbare biler P6-2013. Transnova viderefører støtte til etablering av ladestasjoner for ladbare biler som kan lades ved hjelp av hurtiglading.

Detaljer

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter

Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter Brukermanual Distribusjonsportalen for Jernbaneverket Infrastruktur, jernbaneforetak og utførende enheter FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 25.06.2015 Versjon: 1.3.2

Detaljer

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument

FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1. Tolkningsdokument FG-regler for søke- og gjenfinningssystemer for kjøretøy, anleggsmaskiner og båt med mer FG-221:1 Tolkningsdokument 1 Forord... 3 2 Orientering... 3 3 Revisjon... 4 4 Ikrafttreden... 4 5 Dekningsområde

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN.

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 1 av 34 Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...6 2 spesifikasjonens

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer

Brukermanual Registrering av kunngjøringer Brukermanual Registrering av kunngjøringer FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer Referanse.: Dato: 10.09.2014 Versjon: 1.6 Ansvarlig: Mons-Ivar Mjelde Jernbaneverket / Christian Stensholt

Detaljer