Hensikt med forelesning. Computers are useless. They can only give you answers. Kart skal gjøre Oslo tryggere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11.02.13. Hensikt med forelesning. Computers are useless. They can only give you answers. Kart skal gjøre Oslo tryggere"

Transkript

1 Hensikt med forelesning Problema8sere den informasjonsmessige infrastruktur med fokus på tre spørsmål Hva med det som faller utenfor klassifiseringene og standardene eller mellom kategoriene? Hva med grensedragninger, redefineringer og hybridisering? Hva om selve vår rasjonelle problemforståelse udordres av noe som følger en annen logikk? Introdusere to typer analy8sk 8lnærming den poli8ske og den e8ske svein 1 Computers are useless. They can only give you answers. Pablo Picasso svein 2 Kart skal gjøre Oslo tryggere Inspirert av trygghetskartet for København kommune En nekbasert løsning der det lages et kart over byen med forskjellige fargekoder for ulike bydeler Fargeleggingen er basert på en årlig spørreunder- søkelse blant et stort antall beboere som kombineres med antall poli8anmeldelser i de respek8ve områder Kartet er ment å inngå i kriminalitetsforebyggende arbeid Trygghetsindeksen er en klassifisering basert på kombinasjon av meningsmåling og sta8s8kk Det blir et prototypisk eksempel på noe som inngår i det vi har kalt den informasjonsmessige infrastruktur Kilde: ARenposten 5.februar svein 3 1

2 Om å ikke passe inn A friend, who has recently moved to the Netherlands, makes an appointment to see a U.S. tax preparer. She has no phone. She walks in to the tax office and schedules a >me for the next day. What is your phone number, please? asks the polite young man managing the office calendar. I don t have one. I m sorry, I can t put your appointment in to the calendar without a phone number. Yes, but I don t have one. Silence. Would you like me to make one up? asks our friend. Oh, yes, sighs the calendar- filler, that would be great , says my friend. Perfect! the young man says. The computer accepted that just fine. See you tomorrow! * hkp://sbarbrow.wordpress.com/2012/10/17/standards- their- stories/ svein 4 Susan Leigh Star Grunner 8l at et objekt faller i restkategorier Geoffrey Bowker fordi objektet er ukjent fordi objektet inneholder to eller flere av de kategorier som inngår i klassifiseringsskjemaet fordi klassifiseringsskjemaet har en struktur der antall kategorier er begrenset fordi objektet er tabuisert eller s8gma8sert fordi objektet er så komplisert at det unndrar seg plassering i kategorier fordi den som klassifiserer mistror opplysningene fra den som skal klassifiseres fordi det kunnskapssystemet som ligger under klassifiseringen redefinerer kategorier (røyking fra nytelsesmiddel 8l lidelse) fordi de som klassifiserer er er underbetalt, kjeder seg, gir bengen eller forsøker å være snille og derfor feilplasserer svein 5 Den doble s8llheten Hva betyr det personlig og analy8sk å falle utenfor, å ikke passe inn i de ferdige kategoriene? Å falle i kategorien ukjent, ikke plasserbar eller annet betyr en dobbelt for>else først havner en i en garbage - kategori og så konstrueres kategorien slik at den ikke kan avgi noen historisk eller sosial informasjon. A category is something like a treaty or a cover of some sort that hides the messier version of what is inside (s. 273) En kategori dekker over/visker ut komplekse fortellinger Restkategoriene er avgjørende innslag i formelle systemer og vesentlige når det gjelder å gjøre dem forståelige og anvendelige. Når en kikker inn i restkategoriene eksponeres det som er tak for gik og aksioma8sk svein 6 2

3 Restkategorienes e8kk Ethvert individs levde erfaring er suveren og ukrenkelig. Ikke alt som det 8es om er entydig godt eller ondt. Det som er umoralsk er å holde det permanent utenfor det moralske er å reflektere over det og forsøke å tenke nyk om det som ikke passer inn. Vi plasseres alle i restkategorier under visse be8ngelser. Ingen er insider overalt. Å redde folk ut av en for8et posisjon må ikke ta form av paternalisme, men være basert på en poli8sk analyse og innsikt i mekanismene bak for8elsen. (Star og Bowker 2007, s.279) svein 7 Om å være allergisk mot løk Å spise på McDonalds opphever individuelle forskjeller, en må underlegge seg et verdisystem og vise en adferd som er diktert utenfra Det er all8d et misforhold mellom standardiserte eller konvensjonelle teknologiske systemer og den enkeltes behov McDonalds kan opprekholde likhet og stabilitet for mange mennesker. Om en er ekskludert fra seket av konvensjoner (for eksempel fordi en er allergisk mot løk) er det en kilde 8l kaos og trøbbel Et stabilisert nekverk er stabilt kun for noen de som er medlemmer av det praksisfelleskap som danner/bruker/ vedlikeholder det. Vi er alle marginale på en eller annen måte, som medlemmer av mer enn ek praksisfellesskap (én sosial verden) Kilde: S.L. Star i Asdal, Brenna og Moser (2001), s svein 8 Kan helse reduseres 8l en dimensjon? Ja, ved at en forholder seg 8l et subjek8vt opplevd og egendefinert helsebegrep Ja, ved å relatere helse 8l noe som kan registreres og måles objek8vt Ja, ved å legge sammen skåre på flere indikatorer Ja, ved å se de ulike komponentene i helse som en kausalkjede Sunnhet Friskhet Trivsel Nei, helse er et heterogent, flerdimensjonalt, kontekstuelt, prosessuelt og individuelt fenomen svein 9 3

4 Helsekuben Tre dimensjoner: Frisk (F) Sunn (S) Velvære (V) Syk (Y) Usunn (U) Mismot/u8lpass (M) ÅKe mulige (hjørne)kombinasjoner: FSV (B) FSM (C) FUV (E) FUM (H) YSV (G) YUV (A) YSM (F) YUM (D) svein juli- kommisjonens vurderinger relatert 8l IKT Se og utnyke potensialet i IKT- systemer (s.454) Mer avansert bruk av IKT er en nøkkel 8l bedre beredskap i frem8den (s.455) Bruken av sosiale medier midt i krisen ga 22/7 en unik sam8dighet (s.454) Nye holdninger og ny kultur knyket 8l IKT- utnykelse nevnes blant faktorene i kommisjonens vik8gste anbefaling (s.458) Poli8direktoratet må straks utarbeide en klar, helhetlig IKT- strategi for poli8et (s.459) PST må raskt få på plass en IKT- strategi (s.459) Kilde: NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli- kommisjonen svein 11 MoDores8lling terrorismens byråkra8sering Fredsforsker J. Peter Burgess hevder at 22. juli- kommisjonen har en rent byråkra8sk 8lnærming 8l terrorkatastrofen Han leser kommisjonens beskrivelse, analyse og forslag som ukrykk for en teknisk- byråkra8sk rasjonalisering en instrumentell 8lnærming Burgess mener en burde anlagt et mer viddavnende perspek8v som tar høyde for at ikke alt som skjedde 22.juli kan føres 8lbake 8l en meningsbærende rasjonalitet Han skriver: Det vi vet og har lært gjennom 22- juli- kommisjonen, er uhyre vik>g. Det vi ikke vet og ikke kan vite, er langt vik>gere. For uvissheten er terrorismens primære våpen Kilde: Morgenbladet januar 2013, s svein 12 4

5 Hybridisering To former eller varianter smelter sammen eller kan iden8fiseres som to (fortsak) adskilte varianter av en å samme 8ng, samme individ, samme organisasjon eller samme samfunn De stadige, raske og knapt registrerbare Online skirer og kombinasjoner av en 8lværelse Offline på nek og den fysiske 8lstedeværelesen Hva er du innkoblet i (og frakoblet fra) når du er online og hva er du innkoblet i og frakoblet fra når du er offline? Hva er virtuelt og hva er reelt med cyberspace? 13 Daniela Cerqui: Teknologiske framskrik og menneskets egenart Presenterer de sentrale idealer og ambisjoner når det gjelder ut hybridisering og integrering av mennesker og maskiner slik det forstås innenfor et tekno- vitenskapelig perspek8v (ingeniør- blikket) Problema8serer deke ut fra et antropologisk perspek8v som betoner menneskets egenart, iden8tet og hva som utgjør det genuint menneskelige 14 Revolusjoner i menneskehetens historie Økende fart og kontroll i kontakten med (om)verden Transport: Mestre rom og avstand ved å øke kapasiteten 8l forflytning Kommunikasjon: Mestre 8d ved å rernkommunisere og overføre informasjon mellom mennesker raskere enn mennesket selv kunne bevege seg Transplantasjon: Mestre (kontrollere) egen kropp ved direkte å inkorporere informasjon i organismen (Kevin Warvick) 15 5

6 Analogi eller sammensmel8ng? Det menneskelige minne (evnen 8l å vite, huske og glemme) Den direktekoblede menneskemaskinen eller maskinmennesket Maskinens elektroniske minne (evnen 8l å lagre og gjengi informasjon, simulere, representere prosesser) Tradisjonelt (kartesiansk) dimensjon og skille: Kroppen og sjelen NyK skille?: Materielle dimensjoner ved kropp og sjel kontra oversekelsen av disse 8l informasjon svein 16 Kan mennesket redefinere seg selv på en grenseløs måte, eller kommer vi på et eller annet 8dspunkt 8l en grense a breakpoint? hkp://vimeo.com/ Homer Simpson svein 17 E8sk spørsmål: Går det noen grenser for menneskelig framskrik? Går det grenser mellom det som 8lhører det menneskelige og det som er maskinens verden? Skjer det en hybridisering der disse grensene blir mer uklare? Kan grensene for det som er prak8sk teknisk mulig flykes forbi et kri8sk punkt? Når sluker et menneske å være et menneske og blir en menneskemasin eller et maskinmenneske Kan det tenkes en e8sk grense for det som er e8sk akseptabelt når det gjelder å forsvare menneskehetens integritet, iden8tet og egenart? svein 18 6

7 Undring om frem8den for menneskeheten Å seke en maskin inn i en kropp kan aldri være konsekvensfrik Pasienten må akseptere implantatet for å opprekholde sin iden8tet Å 8lføre kroppen noe kuns8g påvirker individers bevissthet om sik selv og sik menneskelige vesen Hva betyr det for individet å bli utstyrt med en ny teknologisk eller ar8fisiell funksjonalitet? 19 Undring (fortsekes) Hva skjer med mennesker i en 8d hvor mulighetene for å lage hybrider av mennesker og (data)maskiner utvides? Mange forskere anser ikke at noe i den menneskelige kropp 8lhører det som ikke bør røres alt er fysisk eller fysiologisk Blir vi en gang i stand 8l å konstruere en imitasjon eller simulering av hjernen? Vil det i så fall ha noen problema8ske konsekvenser? 20 Påstander om vår formbarhet Vi er det vi har når 8ngene vi disponerer i hverdagen forandrer seg, endres vi Vi er det vi gjør når sosiale praksiser og hverdagsvalg endres, skjer det noe med folk som gjør disse valgene Vi er språket vårt når ord og talemåter endres, følger tankemåtene eker Vi er vårt samspill når måtene vi er sammen med andre på endres, blir vi også nye Vi er det vi leser og lærer vår bagasje av kunnskap og dannelse former hvordan vi tenker og ter oss We are how we read (Maryanne Wolf): Lese og læremåter former vår fortolkningsevne og kogni8ve orientering - PP former både formidlere og publikum 21 7

8 Powerful eller pointless? John Bohannon says that bad powerpoint presenta8ons are a serious threat to the global economy. He es8mates that: Each day $250,000,000 (USD) is spent on presenta8ons, assuming each presenta8on is ½ hour long, with an average audience of 4 people that have an average salary of $35,000 USD. Each day there are 30,000,000 presenta8ons created ¼ of presenta8ons are a total waste of 8me $100,000,000,000 (USD) is wasted globally on presenta8ons each year Kilde: hkp://www.theteamw.com/2011/12/28/ Powerpoint er formidlingsteknologi basert på kategoriseringer Hver side i presentasjonen kan betraktes som en kategori Bulleted lists (som denne) er underkategorier i den store kategoriseringen MotsaK: Forelesningen som en sømløs, sammenhengende fortelling et kåseri svein 22 Need A Hand While Holding Your Hand- Held Phone? Sosialt og smart medium? There are a ton of ridiculous things you can spend your money on. There are a ton of silly things to buy on the Internet. First Forecast Mornings director Tony Chiudioni is king of finding these novelty items. This morning he found a creepy cellphone case! Ever wish you can hold your loved one s hand while talking to them? This will help you feel like you re doing just that. It is called the Hand Case for iphone 4/4S. The manufacturer applauds this device as being a great way to hold your phone. It comes in a regular hand, women s or children s hands. They even brag about the lines on the palm hkp://detroit.cbslocal.com/2012/03/20/need- a- hand- while- holding- your- hand- held- phone/ svein 23 Bidraget fra IT Overordnet drivkra-: Jo raskere en kan få 3lgang 3l informasjon desto bedre Talknusing: Effek8ve og lynraske registrering bearbeidinger og sammenfatning av så store og komplekse datamengder at de ville vært utenfor rekkevidde uten IT Krav 8l input. En viss grad av formalisering og 8lreKelegging for operasjonalisering, måling og opptelling LeK 8lgjengelig output. Den informasjonsmessige infrastruktur effek8viseres, demoka8seres og blir mangemannseie Det er 8lgangen 8l informasjonen som i økende grad er demokra8sert, ikke hvordan den grunnleggende sek er konstruert Bruken av informasjonen er segmentert folk kobler seg 8l den informasjonen som faller innenfor deres interesse eller arbeidsområde Overveldende informasjons8lfang det er en informasjonsjungel der ute hvordan orientere seg i jungelen? svein 24 8

9 Tilgjengelighet som kardinaldyd i informasjonssamfunnet Maksimalt med informasjon skal gjøres maksimalt 8lgjengelig Relevante personer (i et sosialt, økonomisk eller poli8sk nekverk) bør være maksimalt 8lgjengelige for hverandre Den informasjonsmessige infrastruktur bør være maksimalt 8lgjengelig for samfunnsborgerne (du ser systemet) Samfunnsborgerne bør være maksimalt 8lgjengelige for myndigheter og infrastruktur (systemet ser deg) Burde maksimalt bykes ut med op>malt, altså passe? svein 25 Hovedbegrep Analysenivå Hensikt Former for ins8tusjonalisering Sosiale prosesser Endring og nydannelse E3sk analyse Verdivalg og - avveininger Dilemmaer Individuelle personer i en posisjon der det kreves/ forventes reflekterte Samfunnsmessig bevisstgjøring og ansvarliggjøring Etablering av yrkeskodeks og kjøreregler /e8ske retningslinjer Poli3sk analyse Interesser og makt Konflikter og motstand Kollek8ve interessenter, organiserte og uorganiserte aktører som berøres Mobilisering, bevisstgjøring og deltakelse i beslutningstaking Organisasjonsdannelse Lover og avtaleverk Overvåke handlingsvalg Forhandlinger, reorganisering Håndtering, sanksjonering og og omfordeling av makt modifisering i henhold 8l prosedyrekrav. Innlemme nye områder og praksiser som er e8sk uregulert eller i gråsoner Mobilisere ikke- representerte interesser Myndiggjøre (empowerment) svein 26 Har en tendens 8l å gå sammen om en betoner at det handler om vanskelige og konsekvensrike valg som berører og mobiliserer både enkel8ndivider og kollek8ve aktører på ulike nivå E8kk Poli8kk Har en tendens 8l å skilles fra hverandre om en betoner at poli8kk dreier seg om maktkamp og tautrekking mellom interesser, mens e8ske valg er moralske valg som primært berører den enkelt og dennes forpliktelse knyket 8l verdier som avveies svein 27 9

10 Hint om poli8sk analyse Hvem er de sentrale aktørene, både de aktuelle og de skjulte / ikke- mobiliserte? Hva står på spill? Hvordan er det det kjempes om definert? Hvilke kunnskapsressurser disponerer interessentene? Hvilke maktressurser disponerer de? På hvilke arenaer synliggjøres motsetninger? Skjer det vik8ge endringer i makt- og kunnskapsforhold over 8d? Er konfliktene aksentuert og tydelige eller nedtonet? Finnes det skjulte dagsordener som dekker over hva det strides om? Hvordan er feltet regulert, ins8tusjonalisert og forsøkt stabilisert? Hva kjennetegner de dominerende hersketeknikker? Hva kjennetegner motstanden og de strategier som benykes for kri8kk og presentasjon av alterna8ver? svein 28 Hint om e8sk analyse Hvordan er de sentrale verdikonflikter på området definert? Råder det strid om denne definisjonen? Er formulering av verdikonflikter grunnet på en avklart virkelighetsbeskrivelse det råder enighet om? Er det mange og lite eksplike normer som står mot hverandre eller et lite antall godt spesifiserte verdier? Er konsekvensene av ulike valg tydelige, forutsigbare og oversiktelige eller omstridte og mye overlak 8l kvalifisert gjetning? Hvordan er e8ske valgsituasjoner forbundet med at aktører med ulike interesser forsvarer eller motarbeider ulike verdier (åpen eller kamuflert poli8sering)? Er de e8ske spørsmålene gjenstand for en stor og ganske permanent oppmerksomhet og diskusjon eller dukker de opp sporadisk og avgrenset 8l spesielle samfunnsgrupper (for eksempel profesjoner) Er e8ske spørsmål på et bestemt område regulert gjenom yrkeskodekser eller lovgivning? svein 29 Grenser og begrensninger i den informasjonsmessige infrastruktur Restkategorier, heterogenitet (Star og Bowker) Sammenveving/hybridisering (Cerqui) Rasjonalitetens irrasjonalitet (G. Ritzer) Rasjonalitetstro og - skepsis (J.P.Burgess) Risikosamfunnet (U. Beck) Opplyst forvirring (M. Castells) svein 30 10

Hensikt med forelesning

Hensikt med forelesning Hensikt med forelesning Problema3sere den informasjonsmessige infrastruktur med fokus på tre spørsmål Hva med det som faller utenfor klassifiseringene og standardene eller mellom kategoriene? Hva med grensedragninger,

Detaljer

Hensikt med forelesningen

Hensikt med forelesningen Hensikt med forelesningen Belyse følgende spørsmål: Hva utgjør hovedretninger i e;sk teori/filosofi? Hva vil det si å handle e;sk? Hva er sentrale e;ske spørsmål innen IT? Teknologisk perfeksjon hva er

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se.

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Uke Emne/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Finn riktig mål fra Her lager du mål du kan kunnskapsløftet: kopiere inn på ukebrev. kopier inn fra udir.no. Jeg kan /Jeg vet Her skriver stikkord om

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogikk

Inkludering og spesialpedagogikk Inkludering og spesialpedagogikk Kjell-Arne Solli Høgskolen i Østfold avdeling lærerutdanning Motsetninger eller to sider av samme sak? Tegning af Roald Als i Dagbladet Politiken februar 2009 INCLUSION

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet + Inkludér Pasienter Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet Maja van der Velden è Institutt for informatikk (Ifi) è Universitetet i Oslo è majava@ifi.uio.no

Detaljer

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Kapt Trond Sakshaug Planoffiser HV-01 Orienteringen er UGRADERT Innhold Begreper og perspektiv Generelle hovedinntrykk fra prosessen Trussel Trussel Hva

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

inf 1510: teoretisk grunnlag

inf 1510: teoretisk grunnlag inf 1510: teoretisk grunnlag Tone Bratteteig Hva er egentlig design og bruk? Hva vet vi om disse ak4vitetene? & Hvordan kan vi beskrive dem? inf1510: 28. januar 2014 ideer livsløp: design + bruk visjon

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven?

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? av Tom Rath Co-author of How full is your bucket? oversatt av Kristin Vislie, Coach og partner i HumanKapitalGruppen Er Gallup i mot

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

Menneskere'gheter bare på papiret? Kollek6vets ansvar for enkel6ndividet. Makt og avmakt innen barnevern og psykiatri.

Menneskere'gheter bare på papiret? Kollek6vets ansvar for enkel6ndividet. Makt og avmakt innen barnevern og psykiatri. Menneskere'gheter bare på papiret? Kollek6vets ansvar for enkel6ndividet. Makt og avmakt innen barnevern og psykiatri. Gro Hillestad Thune Advokat og 6dligere medlem av Den Europeiske Menneskere'ghetskommisjon

Detaljer

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Disposisjon Best Interest prinsippet et grunnleggende prinsipp. Information

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss

Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss Landsmøte i Samfunnsviterne 5. November 2013: Mening og motivasjon; om hvorfor jakten på vinnerkultur og hårete mål ikke virker for de fleste av oss There s something about leaving here, I guess and there

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Me#e Ellingsdalen We Shall Overcome - WSO www.wso.no

Me#e Ellingsdalen We Shall Overcome - WSO www.wso.no Me#e Ellingsdalen We Shall Overcome - WSO www.wso.no Erfaringsne0verket, FB Hun kunne si# fag og hilste meg all;d med ordene: Hvordan er stemningsleiet i dag? Så enkelt kan man spenne bein for et annet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Erfaringer fra deltakere på gruppebasert lærings- og mestringskurs om diabetes 2. En kvalita:v metasyntese.

Erfaringer fra deltakere på gruppebasert lærings- og mestringskurs om diabetes 2. En kvalita:v metasyntese. Erfaringer fra deltakere på gruppebasert lærings- og mestringskurs om diabetes 2. En kvalita:v metasyntese. Masteroppgave i Folkehelsevitenskap, Universitetet i Agder, 2015 Ingeborg Landén Bakgrunn En

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Vite, Ville, Velge, Våge, Være, Vinne

Vite, Ville, Velge, Våge, Være, Vinne Vite, Ville, Velge, Våge, Være, Vinne Arbeidsmiljøkongressen Bergen 24.Oktober 2014 There was a very cautious man, Who never laughed or played. He never risked, he never tried, He never song or prayed.

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller:

Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller: Ingress Tradisjonelt har næringslivet gruppert sin verdiskapning i 3 distinkte modeller: Verdikjeden, prosjektbasert virksomhet og nettverksbasert virksomhet. Felles for alle tre er at de setter rammen

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus.

Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Pasientrettighetene endres, hva skjer med pasientrollen? Johannes Kolnes, Seksjon for Helsetjenesteutvikling, Haukeland Universitetssykehus. Viktig å fastslå Pasientrollen er i betydelig endring NÅ! Internasjonalt

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Stedstilhørighet og mobilitet -innvandreres bosetting i distriktskommuner-

Stedstilhørighet og mobilitet -innvandreres bosetting i distriktskommuner- Stedstilhørighet og mobilitet -innvandreres bosetting i distriktskommuner- Seniorforsker Guri Mette Vestby Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) guri-mette.vestby@nibr.no Bygdeforskningsdagen

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift SE : Piloten Stemmer fra grasrota Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift Thinkingoutsidethebox: Overcoming the limitations we put on ourself by other people. Ikke la oss undervurdere den

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Helge Skrivervik as helge@mymayday.com Dash Brukerforum 2015 Trondheim 15/10/15 Change - forandring Endring er ikke noe vi venter på, men noe

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring 29.08.2013 Ny GIV Aust-Agder v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse

Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skolelederen er nøkkelen til suksess - også når det gjelder digital kompetanse Kjennetegn ved skoler som lykkes:

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Seminar 10.09.15 psykologspesialist Trine Iversen Depressive lidelser Hva er det?

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2015 Faglærere: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger A U G U S T MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer