Hensikt med forelesning. Computers are useless. They can only give you answers. Kart skal gjøre Oslo tryggere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11.02.13. Hensikt med forelesning. Computers are useless. They can only give you answers. Kart skal gjøre Oslo tryggere"

Transkript

1 Hensikt med forelesning Problema8sere den informasjonsmessige infrastruktur med fokus på tre spørsmål Hva med det som faller utenfor klassifiseringene og standardene eller mellom kategoriene? Hva med grensedragninger, redefineringer og hybridisering? Hva om selve vår rasjonelle problemforståelse udordres av noe som følger en annen logikk? Introdusere to typer analy8sk 8lnærming den poli8ske og den e8ske svein 1 Computers are useless. They can only give you answers. Pablo Picasso svein 2 Kart skal gjøre Oslo tryggere Inspirert av trygghetskartet for København kommune En nekbasert løsning der det lages et kart over byen med forskjellige fargekoder for ulike bydeler Fargeleggingen er basert på en årlig spørreunder- søkelse blant et stort antall beboere som kombineres med antall poli8anmeldelser i de respek8ve områder Kartet er ment å inngå i kriminalitetsforebyggende arbeid Trygghetsindeksen er en klassifisering basert på kombinasjon av meningsmåling og sta8s8kk Det blir et prototypisk eksempel på noe som inngår i det vi har kalt den informasjonsmessige infrastruktur Kilde: ARenposten 5.februar svein 3 1

2 Om å ikke passe inn A friend, who has recently moved to the Netherlands, makes an appointment to see a U.S. tax preparer. She has no phone. She walks in to the tax office and schedules a >me for the next day. What is your phone number, please? asks the polite young man managing the office calendar. I don t have one. I m sorry, I can t put your appointment in to the calendar without a phone number. Yes, but I don t have one. Silence. Would you like me to make one up? asks our friend. Oh, yes, sighs the calendar- filler, that would be great , says my friend. Perfect! the young man says. The computer accepted that just fine. See you tomorrow! * hkp://sbarbrow.wordpress.com/2012/10/17/standards- their- stories/ svein 4 Susan Leigh Star Grunner 8l at et objekt faller i restkategorier Geoffrey Bowker fordi objektet er ukjent fordi objektet inneholder to eller flere av de kategorier som inngår i klassifiseringsskjemaet fordi klassifiseringsskjemaet har en struktur der antall kategorier er begrenset fordi objektet er tabuisert eller s8gma8sert fordi objektet er så komplisert at det unndrar seg plassering i kategorier fordi den som klassifiserer mistror opplysningene fra den som skal klassifiseres fordi det kunnskapssystemet som ligger under klassifiseringen redefinerer kategorier (røyking fra nytelsesmiddel 8l lidelse) fordi de som klassifiserer er er underbetalt, kjeder seg, gir bengen eller forsøker å være snille og derfor feilplasserer svein 5 Den doble s8llheten Hva betyr det personlig og analy8sk å falle utenfor, å ikke passe inn i de ferdige kategoriene? Å falle i kategorien ukjent, ikke plasserbar eller annet betyr en dobbelt for>else først havner en i en garbage - kategori og så konstrueres kategorien slik at den ikke kan avgi noen historisk eller sosial informasjon. A category is something like a treaty or a cover of some sort that hides the messier version of what is inside (s. 273) En kategori dekker over/visker ut komplekse fortellinger Restkategoriene er avgjørende innslag i formelle systemer og vesentlige når det gjelder å gjøre dem forståelige og anvendelige. Når en kikker inn i restkategoriene eksponeres det som er tak for gik og aksioma8sk svein 6 2

3 Restkategorienes e8kk Ethvert individs levde erfaring er suveren og ukrenkelig. Ikke alt som det 8es om er entydig godt eller ondt. Det som er umoralsk er å holde det permanent utenfor det moralske er å reflektere over det og forsøke å tenke nyk om det som ikke passer inn. Vi plasseres alle i restkategorier under visse be8ngelser. Ingen er insider overalt. Å redde folk ut av en for8et posisjon må ikke ta form av paternalisme, men være basert på en poli8sk analyse og innsikt i mekanismene bak for8elsen. (Star og Bowker 2007, s.279) svein 7 Om å være allergisk mot løk Å spise på McDonalds opphever individuelle forskjeller, en må underlegge seg et verdisystem og vise en adferd som er diktert utenfra Det er all8d et misforhold mellom standardiserte eller konvensjonelle teknologiske systemer og den enkeltes behov McDonalds kan opprekholde likhet og stabilitet for mange mennesker. Om en er ekskludert fra seket av konvensjoner (for eksempel fordi en er allergisk mot løk) er det en kilde 8l kaos og trøbbel Et stabilisert nekverk er stabilt kun for noen de som er medlemmer av det praksisfelleskap som danner/bruker/ vedlikeholder det. Vi er alle marginale på en eller annen måte, som medlemmer av mer enn ek praksisfellesskap (én sosial verden) Kilde: S.L. Star i Asdal, Brenna og Moser (2001), s svein 8 Kan helse reduseres 8l en dimensjon? Ja, ved at en forholder seg 8l et subjek8vt opplevd og egendefinert helsebegrep Ja, ved å relatere helse 8l noe som kan registreres og måles objek8vt Ja, ved å legge sammen skåre på flere indikatorer Ja, ved å se de ulike komponentene i helse som en kausalkjede Sunnhet Friskhet Trivsel Nei, helse er et heterogent, flerdimensjonalt, kontekstuelt, prosessuelt og individuelt fenomen svein 9 3

4 Helsekuben Tre dimensjoner: Frisk (F) Sunn (S) Velvære (V) Syk (Y) Usunn (U) Mismot/u8lpass (M) ÅKe mulige (hjørne)kombinasjoner: FSV (B) FSM (C) FUV (E) FUM (H) YSV (G) YUV (A) YSM (F) YUM (D) svein juli- kommisjonens vurderinger relatert 8l IKT Se og utnyke potensialet i IKT- systemer (s.454) Mer avansert bruk av IKT er en nøkkel 8l bedre beredskap i frem8den (s.455) Bruken av sosiale medier midt i krisen ga 22/7 en unik sam8dighet (s.454) Nye holdninger og ny kultur knyket 8l IKT- utnykelse nevnes blant faktorene i kommisjonens vik8gste anbefaling (s.458) Poli8direktoratet må straks utarbeide en klar, helhetlig IKT- strategi for poli8et (s.459) PST må raskt få på plass en IKT- strategi (s.459) Kilde: NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli- kommisjonen svein 11 MoDores8lling terrorismens byråkra8sering Fredsforsker J. Peter Burgess hevder at 22. juli- kommisjonen har en rent byråkra8sk 8lnærming 8l terrorkatastrofen Han leser kommisjonens beskrivelse, analyse og forslag som ukrykk for en teknisk- byråkra8sk rasjonalisering en instrumentell 8lnærming Burgess mener en burde anlagt et mer viddavnende perspek8v som tar høyde for at ikke alt som skjedde 22.juli kan føres 8lbake 8l en meningsbærende rasjonalitet Han skriver: Det vi vet og har lært gjennom 22- juli- kommisjonen, er uhyre vik>g. Det vi ikke vet og ikke kan vite, er langt vik>gere. For uvissheten er terrorismens primære våpen Kilde: Morgenbladet januar 2013, s svein 12 4

5 Hybridisering To former eller varianter smelter sammen eller kan iden8fiseres som to (fortsak) adskilte varianter av en å samme 8ng, samme individ, samme organisasjon eller samme samfunn De stadige, raske og knapt registrerbare Online skirer og kombinasjoner av en 8lværelse Offline på nek og den fysiske 8lstedeværelesen Hva er du innkoblet i (og frakoblet fra) når du er online og hva er du innkoblet i og frakoblet fra når du er offline? Hva er virtuelt og hva er reelt med cyberspace? 13 Daniela Cerqui: Teknologiske framskrik og menneskets egenart Presenterer de sentrale idealer og ambisjoner når det gjelder ut hybridisering og integrering av mennesker og maskiner slik det forstås innenfor et tekno- vitenskapelig perspek8v (ingeniør- blikket) Problema8serer deke ut fra et antropologisk perspek8v som betoner menneskets egenart, iden8tet og hva som utgjør det genuint menneskelige 14 Revolusjoner i menneskehetens historie Økende fart og kontroll i kontakten med (om)verden Transport: Mestre rom og avstand ved å øke kapasiteten 8l forflytning Kommunikasjon: Mestre 8d ved å rernkommunisere og overføre informasjon mellom mennesker raskere enn mennesket selv kunne bevege seg Transplantasjon: Mestre (kontrollere) egen kropp ved direkte å inkorporere informasjon i organismen (Kevin Warvick) 15 5

6 Analogi eller sammensmel8ng? Det menneskelige minne (evnen 8l å vite, huske og glemme) Den direktekoblede menneskemaskinen eller maskinmennesket Maskinens elektroniske minne (evnen 8l å lagre og gjengi informasjon, simulere, representere prosesser) Tradisjonelt (kartesiansk) dimensjon og skille: Kroppen og sjelen NyK skille?: Materielle dimensjoner ved kropp og sjel kontra oversekelsen av disse 8l informasjon svein 16 Kan mennesket redefinere seg selv på en grenseløs måte, eller kommer vi på et eller annet 8dspunkt 8l en grense a breakpoint? hkp://vimeo.com/ Homer Simpson svein 17 E8sk spørsmål: Går det noen grenser for menneskelig framskrik? Går det grenser mellom det som 8lhører det menneskelige og det som er maskinens verden? Skjer det en hybridisering der disse grensene blir mer uklare? Kan grensene for det som er prak8sk teknisk mulig flykes forbi et kri8sk punkt? Når sluker et menneske å være et menneske og blir en menneskemasin eller et maskinmenneske Kan det tenkes en e8sk grense for det som er e8sk akseptabelt når det gjelder å forsvare menneskehetens integritet, iden8tet og egenart? svein 18 6

7 Undring om frem8den for menneskeheten Å seke en maskin inn i en kropp kan aldri være konsekvensfrik Pasienten må akseptere implantatet for å opprekholde sin iden8tet Å 8lføre kroppen noe kuns8g påvirker individers bevissthet om sik selv og sik menneskelige vesen Hva betyr det for individet å bli utstyrt med en ny teknologisk eller ar8fisiell funksjonalitet? 19 Undring (fortsekes) Hva skjer med mennesker i en 8d hvor mulighetene for å lage hybrider av mennesker og (data)maskiner utvides? Mange forskere anser ikke at noe i den menneskelige kropp 8lhører det som ikke bør røres alt er fysisk eller fysiologisk Blir vi en gang i stand 8l å konstruere en imitasjon eller simulering av hjernen? Vil det i så fall ha noen problema8ske konsekvenser? 20 Påstander om vår formbarhet Vi er det vi har når 8ngene vi disponerer i hverdagen forandrer seg, endres vi Vi er det vi gjør når sosiale praksiser og hverdagsvalg endres, skjer det noe med folk som gjør disse valgene Vi er språket vårt når ord og talemåter endres, følger tankemåtene eker Vi er vårt samspill når måtene vi er sammen med andre på endres, blir vi også nye Vi er det vi leser og lærer vår bagasje av kunnskap og dannelse former hvordan vi tenker og ter oss We are how we read (Maryanne Wolf): Lese og læremåter former vår fortolkningsevne og kogni8ve orientering - PP former både formidlere og publikum 21 7

8 Powerful eller pointless? John Bohannon says that bad powerpoint presenta8ons are a serious threat to the global economy. He es8mates that: Each day $250,000,000 (USD) is spent on presenta8ons, assuming each presenta8on is ½ hour long, with an average audience of 4 people that have an average salary of $35,000 USD. Each day there are 30,000,000 presenta8ons created ¼ of presenta8ons are a total waste of 8me $100,000,000,000 (USD) is wasted globally on presenta8ons each year Kilde: hkp://www.theteamw.com/2011/12/28/ Powerpoint er formidlingsteknologi basert på kategoriseringer Hver side i presentasjonen kan betraktes som en kategori Bulleted lists (som denne) er underkategorier i den store kategoriseringen MotsaK: Forelesningen som en sømløs, sammenhengende fortelling et kåseri svein 22 Need A Hand While Holding Your Hand- Held Phone? Sosialt og smart medium? There are a ton of ridiculous things you can spend your money on. There are a ton of silly things to buy on the Internet. First Forecast Mornings director Tony Chiudioni is king of finding these novelty items. This morning he found a creepy cellphone case! Ever wish you can hold your loved one s hand while talking to them? This will help you feel like you re doing just that. It is called the Hand Case for iphone 4/4S. The manufacturer applauds this device as being a great way to hold your phone. It comes in a regular hand, women s or children s hands. They even brag about the lines on the palm hkp://detroit.cbslocal.com/2012/03/20/need- a- hand- while- holding- your- hand- held- phone/ svein 23 Bidraget fra IT Overordnet drivkra-: Jo raskere en kan få 3lgang 3l informasjon desto bedre Talknusing: Effek8ve og lynraske registrering bearbeidinger og sammenfatning av så store og komplekse datamengder at de ville vært utenfor rekkevidde uten IT Krav 8l input. En viss grad av formalisering og 8lreKelegging for operasjonalisering, måling og opptelling LeK 8lgjengelig output. Den informasjonsmessige infrastruktur effek8viseres, demoka8seres og blir mangemannseie Det er 8lgangen 8l informasjonen som i økende grad er demokra8sert, ikke hvordan den grunnleggende sek er konstruert Bruken av informasjonen er segmentert folk kobler seg 8l den informasjonen som faller innenfor deres interesse eller arbeidsområde Overveldende informasjons8lfang det er en informasjonsjungel der ute hvordan orientere seg i jungelen? svein 24 8

9 Tilgjengelighet som kardinaldyd i informasjonssamfunnet Maksimalt med informasjon skal gjøres maksimalt 8lgjengelig Relevante personer (i et sosialt, økonomisk eller poli8sk nekverk) bør være maksimalt 8lgjengelige for hverandre Den informasjonsmessige infrastruktur bør være maksimalt 8lgjengelig for samfunnsborgerne (du ser systemet) Samfunnsborgerne bør være maksimalt 8lgjengelige for myndigheter og infrastruktur (systemet ser deg) Burde maksimalt bykes ut med op>malt, altså passe? svein 25 Hovedbegrep Analysenivå Hensikt Former for ins8tusjonalisering Sosiale prosesser Endring og nydannelse E3sk analyse Verdivalg og - avveininger Dilemmaer Individuelle personer i en posisjon der det kreves/ forventes reflekterte Samfunnsmessig bevisstgjøring og ansvarliggjøring Etablering av yrkeskodeks og kjøreregler /e8ske retningslinjer Poli3sk analyse Interesser og makt Konflikter og motstand Kollek8ve interessenter, organiserte og uorganiserte aktører som berøres Mobilisering, bevisstgjøring og deltakelse i beslutningstaking Organisasjonsdannelse Lover og avtaleverk Overvåke handlingsvalg Forhandlinger, reorganisering Håndtering, sanksjonering og og omfordeling av makt modifisering i henhold 8l prosedyrekrav. Innlemme nye områder og praksiser som er e8sk uregulert eller i gråsoner Mobilisere ikke- representerte interesser Myndiggjøre (empowerment) svein 26 Har en tendens 8l å gå sammen om en betoner at det handler om vanskelige og konsekvensrike valg som berører og mobiliserer både enkel8ndivider og kollek8ve aktører på ulike nivå E8kk Poli8kk Har en tendens 8l å skilles fra hverandre om en betoner at poli8kk dreier seg om maktkamp og tautrekking mellom interesser, mens e8ske valg er moralske valg som primært berører den enkelt og dennes forpliktelse knyket 8l verdier som avveies svein 27 9

10 Hint om poli8sk analyse Hvem er de sentrale aktørene, både de aktuelle og de skjulte / ikke- mobiliserte? Hva står på spill? Hvordan er det det kjempes om definert? Hvilke kunnskapsressurser disponerer interessentene? Hvilke maktressurser disponerer de? På hvilke arenaer synliggjøres motsetninger? Skjer det vik8ge endringer i makt- og kunnskapsforhold over 8d? Er konfliktene aksentuert og tydelige eller nedtonet? Finnes det skjulte dagsordener som dekker over hva det strides om? Hvordan er feltet regulert, ins8tusjonalisert og forsøkt stabilisert? Hva kjennetegner de dominerende hersketeknikker? Hva kjennetegner motstanden og de strategier som benykes for kri8kk og presentasjon av alterna8ver? svein 28 Hint om e8sk analyse Hvordan er de sentrale verdikonflikter på området definert? Råder det strid om denne definisjonen? Er formulering av verdikonflikter grunnet på en avklart virkelighetsbeskrivelse det råder enighet om? Er det mange og lite eksplike normer som står mot hverandre eller et lite antall godt spesifiserte verdier? Er konsekvensene av ulike valg tydelige, forutsigbare og oversiktelige eller omstridte og mye overlak 8l kvalifisert gjetning? Hvordan er e8ske valgsituasjoner forbundet med at aktører med ulike interesser forsvarer eller motarbeider ulike verdier (åpen eller kamuflert poli8sering)? Er de e8ske spørsmålene gjenstand for en stor og ganske permanent oppmerksomhet og diskusjon eller dukker de opp sporadisk og avgrenset 8l spesielle samfunnsgrupper (for eksempel profesjoner) Er e8ske spørsmål på et bestemt område regulert gjenom yrkeskodekser eller lovgivning? svein 29 Grenser og begrensninger i den informasjonsmessige infrastruktur Restkategorier, heterogenitet (Star og Bowker) Sammenveving/hybridisering (Cerqui) Rasjonalitetens irrasjonalitet (G. Ritzer) Rasjonalitetstro og - skepsis (J.P.Burgess) Risikosamfunnet (U. Beck) Opplyst forvirring (M. Castells) svein 30 10

Hensikt med forelesning

Hensikt med forelesning Hensikt med forelesning Problema3sere den informasjonsmessige infrastruktur med fokus på tre spørsmål Hva med det som faller utenfor klassifiseringene og standardene eller mellom kategoriene? Hva med grensedragninger,

Detaljer

Hensikt med forelesningen

Hensikt med forelesningen Hensikt med forelesningen Belyse følgende spørsmål: Hva utgjør hovedretninger i e;sk teori/filosofi? Hva vil det si å handle e;sk? Hva er sentrale e;ske spørsmål innen IT? Teknologisk perfeksjon hva er

Detaljer

Hensikt med forelesningen

Hensikt med forelesningen Hensikt med forelesningen Drø2e dagliglivets koblinger mellom IT og poli9kk (poli9kk på et organisasjonsnivå) Belyse hvordan forståelsene og bruken av IT er relatert 9l ulike gruppers selvforståelse og

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hensikt med forelesningen

Hensikt med forelesningen Hensikt med forelesningen Overordnet: Hvordan endrer 4lgang på IT- teknologi folks 4lværelse og karakter? Hvem bruker Interne> og på hvilke måter? Hvordan henger bruk av sosiale medier på ne>et sammen

Detaljer

Velkommen )l INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn

Velkommen )l INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn Velkommen )l INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn Emneansvarlig: Svein Hovde Kontor: 7160 (Ole- Johan Dahls hus) E- post: s.a.hovde@sosgeo.uio.no Presentasjonsrunde Emnets forhistorie ved Tone BraOeteig

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

IT og samfunn 2/2/12. Velkommen,l INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn

IT og samfunn 2/2/12. Velkommen,l INF 3700 Informasjonsteknologi og samfunn Hjemmesiden til IN166/IN166A - Informasjonsteknologi og samfunn Carefully updated by Knut, 18/9 2000 Forelesere: Tone Bratteteig og Knut Rolland Pensum Forelesningsplan Foiler fra forelesninger Alt om

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Økologisk økonomi Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur Grønn festival Nesodden, Hellviktangen, Søndag 30. August 2015 Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk/hhb/uin

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se.

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK 1.TRINN 2015-16 Uke Emne/ Ordforråd/Uttrykk 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Uke Emne/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnel se. Finn riktig mål fra Her lager du mål du kan kunnskapsløftet: kopiere inn på ukebrev. kopier inn fra udir.no. Jeg kan /Jeg vet Her skriver stikkord om

Detaljer

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverringer En spesiell utfordring Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverring: definisjon. En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Hensikt med forelesningen

Hensikt med forelesningen 17.02.15 svein Hensikt med forelesningen Belyse ansvar, moral, kultur og e

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Leif Verdu-Isachsen Daglig leder kodedesign KODE Design AS Brukersentrert design

Leif Verdu-Isachsen Daglig leder kodedesign KODE Design AS Brukersentrert design Leif Verdu-Isachsen Daglig leder kodedesign 26-08-2007 KODE Design AS Brukersentrert design 26-08-2007 KODE Design AS Alle er farget av sin historie Newcastle school of Fine Arts 26-08-2007 KODE Design

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Menneskere'gheter bare på papiret? Kollek6vets ansvar for enkel6ndividet. Makt og avmakt innen barnevern og psykiatri.

Menneskere'gheter bare på papiret? Kollek6vets ansvar for enkel6ndividet. Makt og avmakt innen barnevern og psykiatri. Menneskere'gheter bare på papiret? Kollek6vets ansvar for enkel6ndividet. Makt og avmakt innen barnevern og psykiatri. Gro Hillestad Thune Advokat og 6dligere medlem av Den Europeiske Menneskere'ghetskommisjon

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogikk

Inkludering og spesialpedagogikk Inkludering og spesialpedagogikk Kjell-Arne Solli Høgskolen i Østfold avdeling lærerutdanning Motsetninger eller to sider av samme sak? Tegning af Roald Als i Dagbladet Politiken februar 2009 INCLUSION

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Kapt Trond Sakshaug Planoffiser HV-01 Orienteringen er UGRADERT Innhold Begreper og perspektiv Generelle hovedinntrykk fra prosessen Trussel Trussel Hva

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet

Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet + Inkludér Pasienter Hva deler pasienter på sosiale medier? Om selvbeskyttelse selvdefinisjon selvbestemmelse synlighet Maja van der Velden è Institutt for informatikk (Ifi) è Universitetet i Oslo è majava@ifi.uio.no

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

inf 1510: teoretisk grunnlag

inf 1510: teoretisk grunnlag inf 1510: teoretisk grunnlag Tone Bratteteig Hva er egentlig design og bruk? Hva vet vi om disse ak4vitetene? & Hvordan kan vi beskrive dem? inf1510: 28. januar 2014 ideer livsløp: design + bruk visjon

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven?

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? av Tom Rath Co-author of How full is your bucket? oversatt av Kristin Vislie, Coach og partner i HumanKapitalGruppen Er Gallup i mot

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Hensikt med forelesning

Hensikt med forelesning Hensikt med forelesning Gi noen hint om hva sosiologi handler om Hva kjennetegner bruk - vår omgang med ting? Den foregår i hverdagssituasjoner Den er dynamisk og krever kontinuerlig tilpasning, læring

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Arne Loftsgarden Bærum, 1. november 2014 Referat telefonmøte torsdag 27.

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

INF INF1820. Arne Skjærholt. Terza lezione INF1820. Arne Skjærholt. Terza lezione

INF INF1820. Arne Skjærholt. Terza lezione INF1820. Arne Skjærholt. Terza lezione Arne Skjærholt Terza lezione Arne Skjærholt Terza lezione Regulære uttrykk Regex Regulære uttrykk (regular expressions) er et godt eksempel på det som kalles finite-state methods (hvorfor det heter det

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva.

Lyslykter i porselen. De tre størrelsene: Katalog høst 2015. Alle priser i NOK inkl. mva. Katalog høst 2015 Lyslykter i porselen Alle priser i NOK inkl. mva. Store: Medium: Små: Høyde ca. 15 cm, pris: kr. 975,Par kr. 1750,Høyde ca. 10 cm, pris: kr. 600,Høyde ca. 8 cm, pris: kr. 500,- Alle Lisas

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN EN TRUSSEL ELLER BERIKELSE?

MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN EN TRUSSEL ELLER BERIKELSE? MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN EN TRUSSEL ELLER BERIKELSE? PRESENTASJON AV RAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, BNL Stine Skaufel Kilskar, SINTEF Kinga Wasilkiewicz,

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer