Hensikt med forelesning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikt med forelesning"

Transkript

1 Hensikt med forelesning Problema3sere den informasjonsmessige infrastruktur med fokus på tre spørsmål Hva med det som faller utenfor klassifiseringene og standardene eller mellom kategoriene? Hva med grensedragninger, redefineringer og hybridisering? Hva om selve vår rasjonelle problemforståelse u?ordres av noe som følger en annen logikk? Introdusere to typer analy3sk 3lnærming den poli3ske og den e3ske svein 1

2 Computers are useless. They can only give you answers. Pablo Picasso svein 2

3 Kart skal gjøre Oslo tryggere Inspirert av trygghetskartet for København kommune En nekbasert løsning der det lages et kart over byen med forskjellige fargekoder for ulike bydeler Fargeleggingen er basert på en årlig spørreunder- søkelse blant et stort antall beboere som kombineres med antall poli3anmeldelser i de respek3ve områder Kartet er ment å inngå i kriminalitetsforebyggende arbeid Trygghetsindeksen er en klassifisering basert på kombinasjon av meningsmåling og sta3s3kk Det blir et prototypisk eksempel på noe som inngår i det vi har kalt den informasjonsmessige infrastruktur Kilde: ARenposten 5.februar svein 3

4 Om å ikke passe inn A friend, who has recently moved to the Netherlands, makes an appointment to see a U.S. tax preparer. She has no phone. She walks in to the tax office and schedules a >me for the next day. What is your phone number, please? asks the polite young man managing the office calendar. I don t have one. I m sorry, I can t put your appointment in to the calendar without a phone number. Yes, but I don t have one. Silence. Would you like me to make one up? asks our friend. Oh, yes, sighs the calendar- filler, that would be great , says my friend. Perfect! the young man says. The computer accepted that just fine. See you tomorrow! * hkp://sbarbrow.wordpress.com/2012/10/17/standards- their- stories/ svein 4

5 Susan Leigh Star Grunner 3l at et objekt faller i restkategorier Geoffrey Bowker fordi objektet er ukjent fordi objektet inneholder to eller flere av de kategorier som inngår i klassifiseringsskjemaet fordi klassifiseringsskjemaet har en struktur der antall kategorier er begrenset fordi objektet er tabuisert eller s3gma3sert fordi objektet er så komplisert at det unndrar seg plassering i kategorier fordi den som klassifiserer mistror opplysningene fra den som skal klassifiseres fordi det kunnskapssystemet som ligger under klassifiseringen redefinerer kategorier (røyking fra nytelsesmiddel 3l lidelse) fordi de som klassifiserer er er underbetalt, kjeder seg, gir bengen eller forsøker å være snille og derfor feilplasserer svein 5

6 Den doble s3llheten Hva betyr det personlig og analy3sk å falle utenfor, å ikke passe inn i de ferdige kategoriene? Å falle i kategorien ukjent, ikke plasserbar eller annet betyr en dobbelt for>else først havner en i en garbage - kategori og så konstrueres kategorien slik at den ikke kan avgi noen historisk eller sosial informasjon. A category is something like a treaty or a cover of some sort that hides the messier version of what is inside (s. 273) En kategori dekker over/visker ut komplekse fortellinger Restkategoriene er avgjørende innslag i formelle systemer og vesentlige når det gjelder å gjøre dem forståelige og anvendelige. Når en kikker inn i restkategoriene eksponeres det som er tak for gik og aksioma3sk svein 6

7 Restkategorienes e3kk Ethvert individs levde erfaring er suveren og ukrenkelig. Ikke alt som det 3es om er entydig godt eller ondt. Det som er umoralsk er å holde det permanent utenfor det moralske er å reflektere over det og forsøke å tenke nyk om det som ikke passer inn. Vi plasseres alle i restkategorier under visse be3ngelser. Ingen er insider overalt. Å redde folk ut av en for3et posisjon må ikke ta form av paternalisme, men være basert på en poli3sk analyse og innsikt i mekanismene bak for3elsen. (Star og Bowker 2007, s.279) svein 7

8 Om å være allergisk mot løk Å spise på McDonalds opphever individuelle forskjeller, en må underlegge seg et verdisystem og vise en adferd som er diktert utenfra Det er all3d et misforhold mellom standardiserte eller konvensjonelle teknologiske systemer og den enkeltes behov McDonalds kan opprekholde likhet og stabilitet for mange mennesker. Om en er ekskludert fra seket av konvensjoner (for eksempel fordi en er allergisk mot løk) er det en kilde 3l kaos og trøbbel Et stabilisert nekverk er stabilt kun for noen de som er medlemmer av det praksisfelleskap som danner/bruker/ vedlikeholder det. Vi er alle marginale på en eller annen måte, som medlemmer av mer enn ek praksisfellesskap (én sosial verden) Kilde: S.L. Star i Asdal, Brenna og Moser (2001), s svein 8

9 Kan helse reduseres 3l en dimensjon? Ja, ved at en forholder seg 3l et subjek3vt opplevd og egendefinert helsebegrep Ja, ved å relatere helse 3l noe som kan registreres og måles objek3vt Ja, ved å legge sammen skåre på flere indikatorer Ja, ved å se de ulike komponentene i helse som en kausalkjede Sunnhet Friskhet Trivsel Nei, helse er et heterogent, flerdimensjonalt, kontekstuelt, prosessuelt og individuelt fenomen svein 9

10 Helsekuben Tre dimensjoner: Frisk (F) Sunn (S) Velvære (V) Syk (Y) Usunn (U) Mismot/u3lpass (M) ÅKe mulige (hjørne)kombinasjoner: FSV (B) FSM (C) FUV (E) FUM (H) YSV (G) YUV (A) YSM (F) YUM (D) svein 10

11 22. juli- kommisjonens vurderinger relatert 3l IKT Se og utnyke potensialet i IKT- systemer (s.454) Mer avansert bruk av IKT er en nøkkel 3l bedre beredskap i frem3den (s.455) Bruken av sosiale medier midt i krisen ga 22/7 en unik sam3dighet (s.454) Nye holdninger og ny kultur knyket 3l IKT- utnykelse nevnes blant faktorene i kommisjonens vik3gste anbefaling (s.458) Poli3direktoratet må straks utarbeide en klar, helhetlig IKT- strategi for poli3et (s.459) PST må raskt få på plass en IKT- strategi (s.459) Kilde: NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli- kommisjonen svein 11

12 Mo?ores3lling terrorismens byråkra3sering Fredsforsker J. Peter Burgess hevder at 22. juli- kommisjonen har en rent byråkra3sk 3lnærming 3l terrorkatastrofen Han leser kommisjonens beskrivelse, analyse og forslag som ukrykk for en teknisk- byråkra3sk rasjonalisering en instrumentell 3lnærming Burgess mener en burde anlagt et mer vid?avnende perspek3v som tar høyde for at ikke alt som skjedde 22.juli kan føres 3lbake 3l en meningsbærende rasjonalitet Han skriver: Det vi vet og har lært gjennom 22- juli- kommisjonen, er uhyre vik>g. Det vi ikke vet og ikke kan vite, er langt vik>gere. For uvissheten er terrorismens primære våpen Kilde: Morgenbladet januar 2013, s svein 12

13 Hybridisering To former eller varianter smelter sammen eller kan iden3fiseres som to (fortsak) adskilte varianter av en å samme 3ng, samme individ, samme organisasjon eller samme samfunn Online De stadige, raske og knapt registrerbare skirer og kombinasjoner av en 3lværelse på nek og den fysiske 3lstedeværelesen Offline Hva er du innkoblet i (og frakoblet fra) når du er online og hva er du innkoblet i og frakoblet fra når du er offline? Hva er virtuelt og hva er reelt med cyberspace? svein 13

14 Daniela Cerqui: Teknologiske framskrik og menneskets egenart Presenterer de sentrale idealer og ambisjoner når det gjelder ut hybridisering og integrering av mennesker og maskiner slik det forstås innenfor et tekno- vitenskapelig perspek3v (ingeniør- blikket) Problema3serer deke ut fra et antropologisk perspek3v som betoner menneskets egenart, iden3tet og hva som utgjør det genuint menneskelige svein 14

15 Revolusjoner i menneskehetens historie Økende fart og kontroll i kontakten med (om)verden Transport: Mestre rom og avstand ved å øke kapasiteten 3l forflytning Kommunikasjon: Mestre 3d ved å rernkommunisere og overføre informasjon mellom mennesker raskere enn mennesket selv kunne bevege seg Transplantasjon: Mestre (kontrollere) egen kropp ved direkte å inkorporere informasjon i organismen (Kevin Warvick) svein 15

16 Analogi eller sammensmel3ng? Det menneskelige minne (evnen 3l å vite, huske og glemme) Den direktekoblede menneskemaskinen eller maskinmennesket Maskinens elektroniske minne (evnen 3l å lagre og gjengi informasjon, simulere, representere prosesser) Tradisjonelt (kartesiansk) dimensjon og skille: Kroppen og sjelen NyK skille?: Materielle dimensjoner ved kropp og sjel kontra oversekelsen av disse 3l informasjon svein 16

17 Kan mennesket redefinere seg selv på en grenseløs måte, eller kommer vi på et eller annet 3dspunkt 3l en grense a breakpoint? hkp://vimeo.com/ Homer Simpson svein 17

18 E3sk spørsmål: Går det noen grenser for menneskelig framskrik? Går det grenser mellom det som 3lhører det menneskelige og det som er maskinens verden? Skjer det en hybridisering der disse grensene blir mer uklare? Kan grensene for det som er prak3sk teknisk mulig flykes forbi et kri3sk punkt? Når sluker et menneske å være et menneske og blir en menneskemasin eller et maskinmenneske Kan det tenkes en e3sk grense for det som er e3sk akseptabelt når det gjelder å forsvare menneskehetens integritet, iden3tet og egenart? svein 18

19 Undring om frem3den for menneskeheten Å seke en maskin inn i en kropp kan aldri være konsekvensfrik Pasienten må akseptere implantatet for å opprekholde sin iden3tet Å 3lføre kroppen noe kuns3g påvirker individers bevissthet om sik selv og sik menneskelige vesen Hva betyr det for individet å bli utstyrt med en ny teknologisk eller ar3fisiell funksjonalitet? svein 19

20 Undring (fortsekes) Hva skjer med mennesker i en 3d hvor mulighetene for å lage hybrider av mennesker og (data)maskiner utvides? Mange forskere anser ikke at noe i den menneskelige kropp 3lhører det som ikke bør røres alt er fysisk eller fysiologisk Blir vi en gang i stand 3l å konstruere en imitasjon eller simulering av hjernen? Vil det i så fall ha noen problema3ske konsekvenser? svein 20

21 Påstander om vår formbarhet Vi er det vi har når 3ngene vi disponerer i hverdagen forandrer seg, endres vi Vi er det vi gjør når sosiale praksiser og hverdagsvalg endres, skjer det noe med folk som gjør disse valgene Vi er språket vårt når ord og talemåter endres, følger tankemåtene eker Vi er vårt samspill når måtene vi er sammen med andre på endres, blir vi også nye Vi er det vi leser og lærer vår bagasje av kunnskap og dannelse former hvordan vi tenker og ter oss We are how we read (Maryanne Wolf): Lese og læremåter former vår fortolkningsevne og kogni3ve orientering - PP former både formidlere og publikum svein 21

22 Powerful eller pointless? John Bohannon says that bad powerpoint presenta3ons are a serious threat to the global economy. He es3mates that: Each day $250,000,000 (USD) is spent on presenta3ons, assuming each presenta3on is ½ hour long, with an average audience of 4 people that have an average salary of $35,000 USD. Each day there are 30,000,000 presenta3ons created ¼ of presenta3ons are a total waste of 3me $100,000,000,000 (USD) is wasted globally on presenta3ons each year Kilde: hkp://www.theteamw.com/2011/12/28/ Powerpoint er formidlingsteknologi basert på kategoriseringer Hver side i presentasjonen kan betraktes som en kategori Bulleted lists (som denne) er underkategorier i den store kategoriseringen MotsaK: Forelesningen som en sømløs, sammenhengende fortelling et kåseri svein 22

23 Need A Hand While Holding Your Hand- Held Phone? Sosialt og smart medium? There are a ton of ridiculous things you can spend your money on. There are a ton of silly things to buy on the Internet. First Forecast Mornings director Tony Chiudioni is king of finding these novelty items. This morning he found a creepy cellphone case! Ever wish you can hold your loved one s hand while talking to them? This will help you feel like you re doing just that. It is called the Hand Case for iphone 4/4S. The manufacturer applauds this device as being a great way to hold your phone. It comes in a regular hand, women s or children s hands. They even brag about the lines on the palm hkp://detroit.cbslocal.com/2012/03/20/need- a- hand- while- holding- your- hand- held- phone/ svein 23

24 Bidraget fra IT Overordnet drivkra-: Jo raskere en kan få 3lgang 3l informasjon desto bedre Talknusing: Effek3ve og lynraske registrering bearbeidinger og sammenfatning av så store og komplekse datamengder at de ville vært utenfor rekkevidde uten IT Krav 3l input. En viss grad av formalisering og 3lreKelegging for operasjonalisering, måling og opptelling LeK 3lgjengelig output. Den informasjonsmessige infrastruktur effek3viseres, demoka3seres og blir mangemannseie Det er 3lgangen 3l informasjonen som i økende grad er demokra3sert, ikke hvordan den grunnleggende sek er konstruert Bruken av informasjonen er segmentert folk kobler seg 3l den informasjonen som faller innenfor deres interesse eller arbeidsområde Overveldende informasjons3lfang det er en informasjonsjungel der ute hvordan orientere seg i jungelen? svein 24

25 Tilgjengelighet som kardinaldyd i informasjonssamfunnet Maksimalt med informasjon skal gjøres maksimalt 3lgjengelig Relevante personer (i et sosialt, økonomisk eller poli3sk nekverk) bør være maksimalt 3lgjengelige for hverandre Den informasjonsmessige infrastruktur bør være maksimalt 3lgjengelig for samfunnsborgerne (du ser systemet) Samfunnsborgerne bør være maksimalt 3lgjengelige for myndigheter og infrastruktur (systemet ser deg) Burde maksimalt bykes ut med op>malt, altså passe? svein 25

26 Hovedbegrep Analysenivå Hensikt Former for ins3tusjonalisering Sosiale prosesser Endring og nydannelse E3sk analyse Verdivalg og - avveininger Dilemmaer Individuelle personer i en posisjon der det kreves/ forventes reflekterte Samfunnsmessig bevisstgjøring og ansvarliggjøring Etablering av yrkeskodeks og kjøreregler /e3ske retningslinjer Overvåke handlingsvalg Håndtering, sanksjonering og modifisering i henhold 3l prosedyrekrav. Innlemme nye områder og praksiser som er e3sk uregulert eller i gråsoner Poli3sk analyse Interesser og makt Konflikter og motstand Kollek3ve interessenter, organiserte og uorganiserte aktører som berøres Mobilisering, bevisstgjøring og deltakelse i beslutningstaking Organisasjonsdannelse Lover og avtaleverk Forhandlinger, reorganisering og omfordeling av makt Mobilisere ikke- representerte interesser Myndiggjøre (empowerment) svein 26

27 Har en tendens 3l å gå sammen om en betoner at det handler om vanskelige og konsekvensrike valg som berører og mobiliserer både enkel3ndivider og kollek3ve aktører på ulike nivå E3kk Poli3kk Har en tendens 3l å skilles fra hverandre om en betoner at poli3kk dreier seg om maktkamp og tautrekking mellom interesser, mens e3ske valg er moralske valg som primært berører den enkelt og dennes forpliktelse knyket 3l verdier som avveies svein 27

28 Hint om poli3sk analyse Hvem er de sentrale aktørene, både de aktuelle og de skjulte / ikke- mobiliserte? Hva står på spill? Hvordan er det det kjempes om definert? Hvilke kunnskapsressurser disponerer interessentene? Hvilke maktressurser disponerer de? På hvilke arenaer synliggjøres motsetninger? Skjer det vik3ge endringer i makt- og kunnskapsforhold over 3d? Er konfliktene aksentuert og tydelige eller nedtonet? Finnes det skjulte dagsordener som dekker over hva det strides om? Hvordan er feltet regulert, ins3tusjonalisert og forsøkt stabilisert? Hva kjennetegner de dominerende hersketeknikker? Hva kjennetegner motstanden og de strategier som benykes for kri3kk og presentasjon av alterna3ver? svein 28

29 Hint om e3sk analyse Hvordan er de sentrale verdikonflikter på området definert? Råder det strid om denne definisjonen? Er formulering av verdikonflikter grunnet på en avklart virkelighetsbeskrivelse det råder enighet om? Er det mange og lite eksplike normer som står mot hverandre eller et lite antall godt spesifiserte verdier? Er konsekvensene av ulike valg tydelige, forutsigbare og oversiktelige eller omstridte og mye overlak 3l kvalifisert gjetning? Hvordan er e3ske valgsituasjoner forbundet med at aktører med ulike interesser forsvarer eller motarbeider ulike verdier (åpen eller kamuflert poli3sering)? Er de e3ske spørsmålene gjenstand for en stor og ganske permanent oppmerksomhet og diskusjon eller dukker de opp sporadisk og avgrenset 3l spesielle samfunnsgrupper (for eksempel profesjoner) Er e3ske spørsmål på et bestemt område regulert gjenom yrkeskodekser eller lovgivning? svein 29

30 Grenser og begrensninger i den informasjonsmessige infrastruktur Restkategorier, heterogenitet (Star og Bowker) Sammenveving/hybridisering (Cerqui) Rasjonalitetens irrasjonalitet (G. Ritzer) Rasjonalitetstro og - skepsis (J.P.Burgess) Risikosamfunnet (U. Beck) Opplyst forvirring (M. Castells) svein 30

Det var som dopselger jeg kunne lykkes.

Det var som dopselger jeg kunne lykkes. Det var som dopselger jeg kunne lykkes. En studie av ungdommers vei mot rusbruk Øyvind Mettenes Masteroppgave i sosialt arbeid Mastergradstudiet i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Hilde Marie Schjerven 2

Hilde Marie Schjerven 2 1 Hva kjennetegner eleven i det 21.århundre? Hva for slags skoler, læreplaner kommer vi =l å ha? Hva tror du at det er behov for? Hva vil du at skal kjennetegne denne skolen i fram=da? Hvordan skal vi

Detaljer

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap?

Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002 Sammendrag Denne oppgaven stiller, begrunner og drøfter spørsmålene: - Hva er

Detaljer

Kathrine Strandheim Jeg kan følge med og kanskje lære meg det

Kathrine Strandheim Jeg kan følge med og kanskje lære meg det Kathrine Strandheim Jeg kan følge med og kanskje lære meg det -En kvalitativ studie med fokus på opplevelser av deltakelse og mestring i faget kroppsøving hos barn med funksjonsnedsettelser Masteroppgave

Detaljer

Line Nybakk Akerholt

Line Nybakk Akerholt Line Nybakk Akerholt Drammensbiblioteket og læringsarenaen - kan fokus på en felles læringsarena være et institusjonelt bindemiddel i et sambibliotek? Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap Kull heltid 2013, innlevering mai 2015 Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie Kjerstin Wolter Bader Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Strategi. 1 Definisjoner av strategi. Leif-Runar Forsth. IPO AS, www.ipo.no. 1.1 Fra militær til sivil strategi. 1.

Strategi. 1 Definisjoner av strategi. Leif-Runar Forsth. IPO AS, www.ipo.no. 1.1 Fra militær til sivil strategi. 1. Strategi Leif-Runar Forsth IPO AS, www.ipo.no 1 Definisjoner av strategi 1.1 Fra militær til sivil strategi Ordet strategi er relativt nytt i sivil sammenheng. Først i de seinere tiåra har strategi blitt

Detaljer

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for ILP Masteroppgave2014 30stp Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Hilde Ericsson Forord Denne masteroppgaven på 30 studiepoeng,

Detaljer

Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner

Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner Distribuering av kunnskap i høyteknologiske organisasjoner Johan Gudheim Hansen Master i informatikk Oppgaven levert: September 2007 Hovedveileder: Knut-Helge Ronæs Rolland, IDI Biveileder(e): Anders Christensen,

Detaljer

Lina Lucia Camilo Steilland. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø

Lina Lucia Camilo Steilland. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø Pedagogisk og fysisk tilrettelegging for utagerende barn i barnehage. En kvalitativ studie av de fysiske forholds betydning for en hensiktsmessig pedagogisk tilrettelegging for et utagerende barn. Lina

Detaljer

BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER

BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER Hanne Bekkelund Myhrvold og Anita Lilleengen 2010 Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Master i barnehagepedagogikk

Detaljer

Oppdragrapport nr. 1-2006. Elling Borgeraas. Knapphetens økonomi

Oppdragrapport nr. 1-2006. Elling Borgeraas. Knapphetens økonomi Oppdragrapport nr. 1-2006 Elling Borgeraas SIFO 2006 Oppdragsrapport nr.1 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Krigsskolens identitet

Krigsskolens identitet Krigsskolens identitet En studie om organisatorisk identitet og omdømmebygging STV 6901 Odd Egil Ørslien Ronny Balto Pettersen Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem Bjørn Øystein Angel Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem - en analyse av barns selvoppfatninger og livshistorier Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, august 2009 Norges

Detaljer

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser.

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. En case studie basert på Gudrun Øvrebergs kunnskaper og erfaringer. Trudi Henden Avdeling for folkehelsefag

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Smilet er en vanskelig del av jobben

Smilet er en vanskelig del av jobben Smilet er en vanskelig del av jobben En kritisk-pedagogisk tilnærming til hvordan selgere av gatemagasinet Megafon opplever læring og endringsmuligheter gjennom jobben Henriette Sørum Masteroppgave i pedagogikk

Detaljer

Sist, men ikke minst, må jeg takke Asle for å ha en utømmelig kilde med tålmodighet.

Sist, men ikke minst, må jeg takke Asle for å ha en utømmelig kilde med tålmodighet. Forord Aller først vil jeg gjerne takke alle ungdommene som har deltatt i denne studien. Tusen takk for at dere åpent delte deres tanker og erfaringer med meg. Deres stemmer har lenge vært en del av min

Detaljer

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro Forord Det daglige arbeidet i Nav handler om å realisere lovens intensjoner og politiske føringer, innenfor gitte rammer, til beste for den enkelte bruker. Skjønnsutøvelse i Nav handler om å veie intensjoner,

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

«Men hvordan klarer du å stå i det?»

«Men hvordan klarer du å stå i det?» Henrik Lie Nymoen «Men hvordan klarer du å stå i det?» Gruppeveiledning og mestring i psykososialt arbeid Masteroppgave i rådgivning Trondheim, mai 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk

Detaljer

Hverdagsliv og drømmer

Hverdagsliv og drømmer ordlandsforskning F-rapport nr. 6/2009 Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole Hverdagsliv og drømmer For unge som står utenfor arbeid og skole av Hilde Marie Thrana Cecilie Høj

Detaljer

1. Intranett utvikling, fem faser

1. Intranett utvikling, fem faser Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett utvikling, fem faser Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2003

Detaljer