SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK"

Transkript

1 Beregnet til Sarepta Energi AS Dokument type Notat vurdering av miljø Dato Mars 2015 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK VURDERING AV MILJØ VED ENDRING AV PLANOMRÅDET

2 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK - MILJØVURDERING Revisjon Dato Utført av ISLTRH Kontrollert av AFLTRH Godkjent av Beskrivelse ISLTRH [T] Ref. Doc-ID Foto forside Sørmarkfjellet vindkraftverk sett fra Sve i Svesfjorden. Avstand til nærmeste turbin 4,5 km. Foto: Trond Simensen. Visualisering: Marit Storflor Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T F

3 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK - MILJØVURDERING 1 SAMMENDRAG Tabell 1 oppsummerer konsekvensgrader vurdert i forbindelse med konsesjonssøknad av 2006, nye vurderinger av konsekvensgrader i forbindelse med tilleggsutredninger gjennomført i 2009, og miljøvurderinger i forbindelse med omsøkt utvidelse av planområdet i nord-vestlige og sør-vestlige deler av Sørmarkfjellet vindkraftverk. Tabell 1 Sammenligning av vurdert konsekvensgrad i 2006, 2009 og miljøvurderinger gjennomført i Tema Oksbåsheia 2006 Sørmarkfjellet 2009 Kommentarer til gjennomførte utredninger og vurdering i forhold til en utvidelse av planområdet på Sørmarkfjellet Konsekvensgrad Konsekvensgrad Landskap Middels / stor negativ Middels / stor negativ Landskap er vurdert strengere i 2009 enn i Dette er årsaken til at det ikke blir endringer i konfliktnivået selv om det er gjort tilpasninger. 2015: En utvidelse av planområdet på Sørmarkfjellet vil føre til at noen få turbiner vil være synlige fra Drageid leirskole. Lavere tetthet av turbiner medfører at tiltaket oppfattes som mindre visuelt dominerende da antall synlige turbiner blir langt færre i områder med størst visuell påvirkning. Kulturminner Middels negativ Middels / stor negativ Konfliktgraden har økt på grunn av nye registreringer (fangstanlegg) på Sørmarkfjellet. 2015: En utvidelse av planområdet på Sørmarkfjellet vil ikke komme i konflikt med Riksantikvarens vilkår til dispensasjon fra kulturminneloven. Friluftsliv Middels / stor negativ Middels / stor negativ Redusert planområde og tilpasninger opp mot friluftsliv gav ikke redusert konsekvensgrad grunnet fortetningen av turbiner på Sørmarkfjellet. 2015: Ved en utvidelse av planområdet på Sørmarkfjellet vil en del av det statlig sikrede friluftsområdet vest for Sørmarkfjellet komme innenfor vindkraftverkets planområde. Det skal ikke plasseres turbiner på det statlig sikrede friluftsområdet, men framføring av vei synes å være aktuelt. Områdene som benyttes mest av Drageid leirskole blir ikke direkte berørt av plangrenseutvidel-

4 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK - MILJØVURDERING 2 sen. Naturmiljø Stor negativ Ubetydelig - middels negativ Fjerning av turbinene på Oksbåsheia har stor effekt. Konsekvensgraden for fugl er middels negativ. 2015: En utvidelse av planområdet jf. søknad vil gi lavere turbintetthet på Sørmarkfjellet. Dette medfører lavere risiko for at fugl kolliderer med turbiner. Støy Meget stor negativ (5 helårsboliger og 39 fritidsboliger) Meget stor negativ (3 fritidsboliger) Reindrift Liten negativ Liten negativ Reiseliv Ikke konsekvensvurdert - kun kort beskrevet Nasjonalt nivå: Ubetydelig Støykonflikten er redusert betydelig fra 2006 til : I tilknytning til søknaden om utvidelse av planområdet på Sørmarkfjellet er det gjennomført støyberegninger med utgangspunkt i endingssøknadens eksempelturbin og eksempel på utbyggingsløsning. Resultatet viser at ingen helårsboliger eller fritidsboliger blir berørt av støy over anbefalt støygrense. Regionalt nivå: Liten negativ Lokalt nivå: Liten negativ for fisketurisme Stor negativ for "Naturopplevelsesturisme"

5 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 3 INNHOLD Sammendrag 1 Innhold 3 1. Innledning 4 2. Vurdering av miljø ved utvidelse av planområdet Tidligere gjennomførte utredninger Miljøvurderinger ved utvidet planområde Landskap Friluftsliv Naturmiljø Kulturminner Støy 9 TABELLER Tabell 1 Sammenligning av vurdert konsekvensgrad i 2006, 2009 og miljøvurderinger gjennomført i FIGURER Figur 1 Forslag til utvidet planområde. Nye områder som omsøkes er skravert med rødt Figur 2 Visualisering fra 2006 viser at 1-2 turbiner vil være synlige fra Drageid leirskole... 6 Figur 3 Visualisering fra 2009 viser at ingen turbiner vil være synlige fra Drageid leirskole... 6 Figur 4 Statlig sikret friluftsområdet vest for Sørmarkfjellet Figur 5 Temakart for naturmiljø. Konsesjonsgitte turbiner er vist som grå sirkler... 8 Figur 6 Støysonekart for Sørmarkfjellet vindkraftverk basert på turbinlayout ihht søknad om utvidet planområde VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Synlighetskart Skyggekastkart

6 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 4 1. INNLEDNING Sarepta Energi AS fikk i 2010 konsesjon til å bygge og drive Sørmarkfjellet vindkraftverk med en installert effekt på 150 MW. Utredningsalternativet som lå til grunn for vedtatt konsesjon var basert på en turbinlayout med 65 vindturbiner, à 2,3 MW. Det konsesjonsgitte planområdet med utredet turbinalternativ vil ikke gi en bærekraftig økonomi i prosjektet. Sarepta Energi AS ønsker derfor å utvide planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk i Flatanger og Osen kommuner. Utvidelsen innebærer at deler av de områdene på Sørmarkfjellet som ble utelatt i 2009 igjen skal innlemmes i planområdet. Det anses at denne utvidelsen vil være nødvendig for å realisere et økonomisk bærekraftig vindkraftprosjekt på Sørmarkfjellet. Med tillatelse til å inkludere deler av de områdene som ble utelatt i 2009 vurderes en tekniskøkonomisk optimal løsning for Sørmarkfjellet vindkraftverk å være opp mot 130 MW med dagens rammebetingelser og teknologi. Vurderinger av dagens turbinteknologi tilsier at turbinene som skal anvendes vil ha en effekt på minimum 3 MW. Sammen med en lavere installert effekt vil antallet turbiner på Sørmarkfjellet vindkraftverk bli et sted mellom turbiner, sammenlignet med 65 turbiner i utredningsalternativet som lå til grunn for konsesjon. Med andre ord innebærer den utredede løsningen en reduksjon i antall turbiner på rundt 40 %. Kartet i Figur 1 viser konsesjonsgitt planområde avgrenset med grønn linje. Områder som omsøkes ligger sør-vest og nord-vest for det konsesjonsgitte planområdet, og er skravert med rødt. I kartet vises også restriksjonsområder knyttet til fugl, kulturminner og friluftsliv. Figur 1 Forslag til utvidet planområde. Nye områder som omsøkes er skravert med rødt. I dette notatet sammenstilles konsekvensvurderinger fra konsekvensutredningene som ble gjennomført i 2006 og tilleggsutredningene i 2009, i tillegg til at det vurderes hvordan en utvidelse av planområdet på Sørmarkfjellet i nord-vest og sør-vest påvirker sentrale utredningstema.

7 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 5 2. VURDERING AV MILJØ VED UTVIDELSE AV PLANOMRÅ- DET 2.1 Tidligere gjennomførte utredninger I 2006 ble det utredet og søkt om konsesjon for vindkraftverk på Oksbåsheia og Sørmarkfjellet. I 2008 ba NVE om at hele Oksbåsheia og de mest eksponerte områdene av Sørmarkfjellet ble tatt ut av søknaden. I tillegg ba NVE om tilleggsutredninger på landskap, fugl og natur- og turistbasert reiseliv for gjenværende områder på Sørmarkfjellet. I 2009 ble det sendt inn tilleggsutredninger og en endringssøknad. I 2010 gav NVE konsesjon til Sørmarkfjellet vindkraftverk basert på endringssøknaden som ble sendt inn året før. Vindkraftverket fikk rettskraftig konsesjon i Miljøvurderinger ved utvidet planområde Det er ikke gjennomført nye konsekvensutredninger i forbindelse med at planområdet nå søkes utvidet. Årsaken til det er at denne utvidelsen i stor grad inkluderer deler av de områdene som ble tatt ut fra Sørmarkfjellet vindkraftverk i Det betyr at de opprinnelige vurderinger som ble gjort i konsekvensutredningene fra 2006 som omhandlet Sørmarkfjellet igjen er å regne som aktuelle. Det er derfor gjennomført en vurdering av konsekvensgrad gitt i 2006 og konsekvensgrad gitt i tilleggsutredningene av Gjennom å sammenligne disse, sett opp mot justeringer i antall turbiner, blir det i dette notatet gjort en vurdering av hvordan de ulike utredningstema påvirkes ved å utvide planområdet slik det nå omsøkes. Det er gjort en vurdering av følgende utredningstema: Landskap Friluftsliv Naturmiljø Kulturminner Støy 2.3 Landskap Energiloven gir ingen føringer for spesifikk plassering av turbiner. Plassering av turbiner skjer fritt så lenge de er innenfor konsesjonsgitt planområde, ikke kommer i konflikt med evt. restriksjonsområder eller at antall turbiner ikke overstiger installert effekt angitt i konsesjon. I enkelte saker kan NVE også gi føringer for maksimal høyde på turbin. I praksis betyr dette at visualiseringer som utarbeides i tilknytning til konsekvensutredninger svært sjelden vil bli det reelle landskapsbildet etter en evt. utbygging. Det ble utarbeidet visualiseringer fra Drageid leirskole i 2006 og i Visualiseringene fra 2006 viser at turbiner ville være synlige fra Drageid leirskole. Ved å trekke ut de mest eksponerte delene av planområdet, viser de reviderte visualiseringene fra 2009 at ingen turbiner ville være synlige fra Drageid. Det er naturlig å anta at ved en delvis tilbakeføring av det eksponerte området i sør-vest, noe som gjør det mulig å plassere turbiner lenger vest, vil medføre at turbiner på Sørmarkfjellet vindkraftverk vil bli synlig fra Drageid leirskole. Figur 2 og Figur 3 viser visualiseringene fra Drageid leirskole fra henholdsvis 2006 og Selv om det ikke med sikkerhet kan sies at en tilbakeføring av eksponerte deler av planområdet vil medføre en oppfatning av landskapsbildet slik det gjengis i visualiseringen fra 2006, kan det med stor sikkerhet sies at turbiner vil bli synlige fra Drageid leirskole dersom de omsøkte områdene inkluderes i planområdet.

8 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 6 Figur 2 Visualisering fra 2006 viser at 1-2 turbiner vil være synlige fra Drageid leirskole Figur 3 Visualisering fra 2009 viser at ingen turbiner vil være synlige fra Drageid leirskole Ettersom den nye utbyggingsløsningen for Sørmarkfjellet vindkraftverk i denne søknaden omfatter langt færre turbiner, vil den kunne oppfattes som mindre dominerende og slik sett ha redusert negativ påvirkning på landskapet sammenlignet med konsesjonsgitt løsning. Så til tross for at det også søkes om en utvidelse i den nord-vestlige delen av planområdet, så vil den samlede oppfatningen av vindkraftverket, ikke minst sett fra nordsiden av Jøssundfjorden og i retning sørøst, være lavere grad av dominans. I forbindelse med søknad om utvidelse av planområde er det utarbeidet nytt synlighetskart. Dette ligger som Vedlegg 1 til denne rapporten.

9 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING Friluftsliv Sørmarkfjellet er et relativt lettgått område når en først kommer opp på heiene. Området brukes av lokalbefolkningen, av Drageid leirskole og også noe av tilreisende. I tilleggsutredningen gjennomført i 2009 ble influensområdet definert som det området der det antas at opplevelsesverdier, friluftsliv og ferdsel kan påvirkes av vindkraftverket, enten gjennom at det er synlig eller gjennom støy fra vindkraftverket. En utvidelse av planområdet vil komme i berøring med det statlig sikrede friluftsområdet vest for Sørmarkfjellet. Dette omfatter likevel deler som er helt i ytterkant av det statlig sikrede friluftsområdet og som også regnes som bratt og lite tilgjengelig. En utvidelse av planområdet vil ikke komme i berøring med de delene av det statlig sikrede friluftsområdet som brukes mest av Drageid leirskole. Figur 4 viser det statlig sikrede friluftsområdet som ligger vest for Sørmarkfjellet. Drageid leirskole ligger sentralt i det sikrede friluftsområdet. I kartet er dette friluftsområdet skravert med blått, mens det rød-skraverte viser hvilke områder Drageid leirskole benytter mest til sine aktiviteter. Rød og stiplet linje viser en tursti som går delvis inn i det konsesjonsgitte planområdet. De svarte prikkene i kartet viser den utbygginsløsningen det er gitt konsesjon på. Drageid leirskole Utvidelse av planområdet berører en del av det statlig sikrede friluftsområdet Figur 4 Statlig sikret friluftsområdet vest for Sørmarkfjellet. Ved en utvidelse av planområdet, slik det nå søkes om, vil en liten del av planområdet komme innenfor det statlig sikrede friluftsområdet. Dette gjengis i kartet i Figur 4 som en svart sirkel. Det vil ikke bli plassert turbiner innenfor denne delen av planområdet, men det kan bli aktuelt at en internvei legges her. Kartet i Figur 4 viser også plassering av turbiner ihht konsesjon gitt i Eksempelløsningen som ligger til grunn for søknaden om utvidet planområde omfatter langt færre turbiner. Dette kan i noen grad gi en bedre friluftslivopplevelse for de som ferdes i planområdet. I tillegg vil de som benytter influensområdet i sin utøvelse av friluftsliv oppleve inngrepet som noe mindre ved at det er færre synlige turbiner på Sørmarkfjellet. Konsekvensgraden for friluftsliv i 2006 og i 2009 ble vurdert likt, middels/stor negativ konsekvens. Grunnen til at den ikke ble endret tross en reduksjon av planområdet, var at nytt omsøkt

10 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 8 planområdet i 2009 hadde en fortetning av turbiner på Sørmarkfjellet. Dette veide opp for det reduserte planområdet. Etablering av turbiner i områdene som omsøkes i endringssøknaden vurderes ikke å ha stor betydning for konsekvensene for utøvelsen av friluftsliv. Uavhengig av om planområdet utvides eller ikke, vil en etablering av vindkraft på Sørmarkfjellet virke ødeleggende for områdets preg av uberørthet, noe som ofte har stor betydning for de som i dag benytter området til friluftslivsaktiviteter. 2.5 Naturmiljø I forbindelse med tilleggsutredningene i 2009 ble det gjennomført grundige utredninger av fuglelivet i området. Den nordlige delen av planområdet, området rundt Molinvatnet, trekkes fram som et område av stor verdi for fugl, spesielt storlom. I konsesjon av 2010 er Molinvatnet angitt som restriksjonsområdet da det trolig er hekkeområde for storlom. I Figur 5 vises plasseringen av turbiner ihht det som ble konsesjonsgitt. Tettheten av turbiner, spesielt rundt Molinvatnet (angitt med rød sirkel i kartet), var avgjørende for at konsekvensgraden for fugl fra tilleggsutredningene i 2009 ble vurdert til middels negativ. Molinvatnet Figur 5 Temakart for naturmiljø. Konsesjonsgitte turbiner er vist som grå sirkler Totalt for naturmiljø ble konsekvensgraden i 2009 vurdert til liten/middels negativ, sammenlignet med stor negativ i Den reduserte konsekvensgraden skyldes hovedsakelig at planområdet på Oksbåsheia ble utelatt.

11 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 9 For ytterligere å redusere den negative påvirkningen for fugl blir det i tilleggsutredningene av 2009 foreslått som avbøtende tiltak å redusere tettheten av turbiner omkring Molinvatnet. I den nye søknaden om utvidelse av planområdet er tettheten av turbiner i hele planområdet redusert med over 40 %. Spesielt rundt Molinvatnet blir det færre turbiner fordi nye vindmålinger tilsier at deler av områdene er lite egnet for vindkraft, jf. Figur 1. En utvidelse av konsesjonsgitt planområde og færre turbiner vurderes til ikke å påvirke naturmiljø i negativ retning. En lavere tetthet av turbiner gi lavere risiko for at fugl kolliderer med turbiner. 2.6 Kulturminner I 2006 ble vindkraftverket vurdert til å gi middels negativ konsekvens for kulturminner. I tilleggsutredningen av 2009 ble konsekvensgraden vurdert til middels/stor negativ. Den noe mer negative konsekvensgraden skyldes at det i sammenheng med utarbeidelsen av tilleggsutredningene ble avdekket nye fornminner på Sørmarkfjellet. Dette er gamle fangstsystemer som er definert som automatisk fredede kulturminner. Disse kulturminnene er derfor tillagt stor verdi. I Figur 1 er kulturminnene markert med gult. Riksantikvaren gav i 2012 dispensasjon fra kulturminneloven for fangstsystemene på Sørmarkfjellet. I denne dispensasjonen er det satt vilkår om at turbinene skal plasseres så langt unna kulturminnelokalitetene som mulig, og de nærmeste turbinene minst 50 meter fra kulturminnelokalitetens ytre grense. Dette for å verne kulturminnelokaliteten i størst mulig grad. Veianlegg skal også legges minimum 50 meter fra kulturminnefeltene. Inngrep som beskrives i søknad om utvidet planområde vil ikke komme i direkte konflikt med restriksjonsområdene for kulturminner på Sørmarkfjellet. En utvidelse av planområdet i nordvest og sør-vest vurderes derfor ikke å gi vesentlig større negativ innvirkning for tema kulturminner for Sørmarkfjellet vindkraftverk. 2.7 Støy Det er blitt gjennomført beregninger på støy ihht. T-1442, retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging både i konsekvensutredningen i 2006, tilleggsutredningen i 2009 og nå i forbindelse med ny søknad om utvidet planområde. Utbredelsen av støy er avhengig av type turbin, størrelse på turbin, antall turbiner og turbinlayout. I støyretningslinjene er det definert ulike støysoner. Gul støysone (45-55 L den db) er definert som en vurderingssone og betyr at det må iverksettes støyreduserende tiltak på støyfølsom bebyggelse i de tilfeller der disse kommer innenfor gul støysone. Tidligere gjennomførte støyberegninger: 2006: 39 fritidsboliger ville oppleve støy over anbefalte støygrenser (gul støysone) 2009: 3 fritidsboliger ville oppleve støy over anbefalte støygrenser (gul støysone) I støyberegningene som nå er blitt gjennomført i tilknytning til søknaden om utvidelse av planområde, ble det benyttet en eksempelturbin fra Siemens på 3,2 MW. Denne turbinen vurderes å være representativ for dagens vindkraftteknologi. Støyberegningene gjennomført i forbindelse med søknad om utvidet planområde gav følgende resultater: 2015: Ingen fritidsboliger vil oppleve støy over anbefalte støygrenser (gul støysone). Kartet i Figur 6 viser støyutbredelsen fra Sørmarkfjellet vindkraftverk basert på turbintype og turbinlayout i søknad om utvidet planområde. Blå prikker i kartet viser støyfølsom bebyggelse.

12 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 10 Ingen boliger, fritidsboliger eller annen bebyggelse som karakteriseres som støyfølsom bebyggelse kommer innenfor gul støysone. Figur 6 Støysonekart for Sørmarkfjellet vindkraftverk basert på turbinlayout ihht søknad om utvidet planområde.

13 SØRMARKFJELLET VINDKRAFTVERK MILJØVURDERING 11

14 VEDLEGG 1 12

15 VEDLEGG 2 13

Flatanger Kommunestyre

Flatanger Kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Planendringssøknad Sørmarkfjellet vindkraftverk. Osen og Flatanger kommune i Sør - Trøndelag og Nord - Trøndelag fylker

Bakgrunn for vedtak. Planendringssøknad Sørmarkfjellet vindkraftverk. Osen og Flatanger kommune i Sør - Trøndelag og Nord - Trøndelag fylker Bakgrunn for vedtak Planendringssøknad Sørmarkfjellet vindkraftverk Osen og Flatanger kommune i Sør - Trøndelag og Nord - Trøndelag fylker Tiltakshaver Sarepta Energi AS Referanse 200802039-163 Dato 19.06.2015

Detaljer

Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk

Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk Mars 2015 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunn 4 2.1 Om søknaden 4 2.2 Status for vindkraft i Norge og Midt-Norge 4 2.3

Detaljer

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger Roan vindkraftverk Roan kommune, Sør-Trøndelag Tilleggsutredninger August 2009 Forord Sarepta Energi AS legger med dette fram tilleggsutredninger for Roan vindkraftverk i hht krav fra NVE av 18.05.2009.

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-3 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4037-3 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4038-3 Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4038-3 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt OKSBÅSHEIA - MELDING Kommune OSEN OG FLATANGER Fylke SØR- OG NORD- TRØNDELAG Utbygger Nord-Trøndelag E. verk Antall møller

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Gjeldende plansituasjon før endring:

Gjeldende plansituasjon før endring: Planbeskrivelse Endring E18 Årdalen Tvedestrand kommune Kart ikke i målestokk Gjeldende plansituasjon før endring: I gjeldende reguleringsplan krysser E18 Årdalen i en 165 meter lang bru. Brua krysser

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Erlend Fitje OPPRETTET AV. Peter Nikolai Molin

OPPDRAGSLEDER Erlend Fitje OPPRETTET AV. Peter Nikolai Molin OPPDRAG Tilleggsutredning Høgås, Elgåsen og Joarknatten vindkraftverk OPPDRAGSNUMMER 170824 OPPDRAGSLEDER Erlend Fitje OPPRETTET AV Peter Nikolai Molin DATO Tilleggsutredning for Høgås og Joarknatten vindkraftverk

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Austri Kvitvola DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning

Austri Kvitvola DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning Saknr. 12/3302-4 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Austri Kvitvola DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk - Høring av konsesjonssøknad og konsekvensutredning Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Nord-Odal kommune - Kommunehuset Dato: kl. 8.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Nord-Odal kommune - Kommunehuset Dato: kl. 8.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Nord-Odal kommune - Kommunehuset Dato: 15.04.2013 kl. 8.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 15.04.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 95/13 12/3302 Austri

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport landskap. Vedleggshefte med kart og visualiseringer

Oksbåsheia vindpark. Konsekvensutredning fagrapport landskap. Vedleggshefte med kart og visualiseringer Oksbåsheia vindpark Konsekvensutredning fagrapport landskap Vedleggshefte med kart og visualiseringer Panoramabilde fra moloen ved Sæter brygge mot øst. Vindturbiner på Oksbåsheia til venstre i bildet,

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK BAKGRUNN OG TILPASSNINGER var tidligere en del av vindkraftprosjektet Ulvarudla som var under konsesjonsbehandling i perioden 2007-2012. I Olje

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Ingunn Milford Kolbjørn Selvåg Ingunn Milford REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Ingunn Milford Kolbjørn Selvåg Ingunn Milford REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Allum skytebane - støyvurdering for Larvik kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 128337-RIA-NOT-01 OPPDRAGSGIVER Larvik Kommune, Arealplan OPPDRAGSLEDER Ingunn Milford KONTAKTPERSON

Detaljer

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Statkraft Development AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Om metodikk i konsekvensutredning

Om metodikk i konsekvensutredning 1 Om metodikk i konsekvensutredning Konsekvensvifta (Håndbok 140 SVV) => Verdi: vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er (kriterier) Omfang: vurdering av hvilke endringer prosjektet antas

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Sandnes vindkraftverk - Vurdering av klage på vedtak om avslag

Sandnes vindkraftverk - Vurdering av klage på vedtak om avslag Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 01.02.2016 Vår ref.: 200906346-90 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt Sandnes vindkraftverk - Vurdering

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt HÅSKOGHEIA - Kommune FLEKKEFJORD Fylke VEST-AGDER MELDING Utbygger Norsk Hydro Antall møller 15-25 Planområde Produksjon a.

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger Teigen TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen - Saggrenda, Teigen DOKUMENTKODE 813749-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, region sør OPPDRAGSLEDER Cecilie Øinæs Opsanger KONTAKTPERSON Lasse

Detaljer

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006

Oksbåsheia vindpark. Brosjyre Juli 2006 Brosjyre Juli 2006 Kart over planområdet Hvorfor vindkraft Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Hydro har begge lang erfaring med fornybar energi og satser på vindkraftutbygging. Samarbeidet mellom NTE

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning

Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning Norges vassdrags- og energidirektorat v/anette Ødegård Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: jh 19. februar 2016 Dalsbotnfjellet vindkraftverk endringssøknad for ny nettilknytning

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

MINNER OM AT DETTE ER ET TELEFONMØTE KL Når klokka blir må du som er innkalt på møte

MINNER OM AT DETTE ER ET TELEFONMØTE KL Når klokka blir må du som er innkalt på møte Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Journalpost.: 09/17778 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet 29.06.2009 Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Sammendrag Fylkesrådet takker prosjektgruppen

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

0.2 2015-02-03 2. utkast har en ny tabell 3.2 og små redaksjonelle endringer

0.2 2015-02-03 2. utkast har en ny tabell 3.2 og små redaksjonelle endringer Historikk DATO SBESKRIVELSE 0.1 2015-01-27 Første utkast 0.2 2015-02-03 2. utkast har en ny tabell 3.2 og små redaksjonelle endringer 1.0 2015-02-04 Utvidet til 7 alternativer 2015-05-19 Utvidet til 10

Detaljer

C-rap-001 Støyutredning--- Kommunedelplan Radøy Sør

C-rap-001 Støyutredning--- Kommunedelplan Radøy Sør Rambøll Norge AS C-rap-001 Støyutredning--- Rambøll Bergen AS Kommunedelplan Radøy Sør (Rev. 0) 2008-01-21 Kommunedelplan Radøy Sør C-rap-001 Støyutredning Oppdragsnr.: 5070144 Oppdragsgiver: Rambøll Bergen

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 697/2011

Rapport Rapport nr.: 697/2011 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 697/2011 Til: Realkapital Utvikling Postboks 1921 Vika 0125 Oslo Att.: Otto K. Blix Hulbak otto.blix.hulbak@rku.no Kopi: VISTA Utredning AS C. J.

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune.

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune. NOTAT Oppdrag Odd Husbys veg 17/17A Dato 2011-02-02 Notat nr. 002 Til Sivilingeniør GODHAVN AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Solem Arkitektur as T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

Konsekvensutredning Støy

Konsekvensutredning Støy Tverlandet Eiendom AS Konsekvensutredning Støy Naurstadhøgda massedeponi Tverlandet Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: Aku01 Versjon: E0 2017-09-28 Oppdragsgiver: Tverlandet Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

420 kv linje, Namsos-Storheia

420 kv linje, Namsos-Storheia 420 kv linje, Namsos-Storheia Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag har ved flere anledninger fremført våre synspunkter vedrørende planene uten i nevneverdige grad å bli hørt. Det vises til våre

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

Sarepta Energi AS - Haraheia vindkraftverk i Roan kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Sarepta Energi AS - Haraheia vindkraftverk i Roan kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Sarepta Energi AS 7736 STEINKJER Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Vår dato: A & 07. 2007 Vår ref.: NVE 200705374-3 kte/lhb Arkiv: 511 Deres dato:

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel?

Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Forebygging av støyplage Støyvarselkart for vegtrafikk et godt hjelpemiddel? Torunn Moltumyr Støyvarselkart Hva er det? Støysonekart som vegvesenet utarbeide for eksisterende veger og oversender kommunene

Detaljer

Områdeplan for Arsvågen næringsområde

Områdeplan for Arsvågen næringsområde Statens vegvesen Områdeplan for Arsvågen næringsområde Fagrapport landskapsbilde Konsekvensvurdering 2015-05-20 Oppdragsnr. 5144240 01 2015-05-20 Revidert etter tilbakemeldinger fra SVV og Bokn kommune

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013.

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. NOTAT Til: Norsk Energi AS v/ Sven Danielsen Utført av: Morten Sandbakken Kontrollert av: Oppdragsnr: 11640-00 Dato: Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. Energisentral på Forus-Stavanger

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 01 15.04.2010 SK CM JET 00 19.03.2010 SK CM JET Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - Godkjenning av detaljplan

Raskiftet vindkraftverk - Godkjenning av detaljplan Austri Raskiftet DA Studievegen 2 2815 GJØVIK Vår dato: 21.12.2015 Vår ref.: 201102774-251 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Bjerkestrand 22959298/erbj@nve.no Raskiftet vindkraftverk

Detaljer

STOKKFJELLET VINDKRAFTVERK FRILUFTSLIV OG FERDSEL

STOKKFJELLET VINDKRAFTVERK FRILUFTSLIV OG FERDSEL Beregnet til TrønderEnergi Kraft AS Dokument type Fagrapport - konsekvensutredning Date August 2013 STOKKFJELLET VINDKRAFTVERK FRILUFTSLIV OG FERDSEL 1 Dato 2013/08/30 Utført av Ingunn Skaufel Kontrollert

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune t? Norges vassdrags- og energidirektorat N V E KTE-notat 47/2008 Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: 511 Kopi: e- og ener id artementet 1na Ro erud Arne Olsen 12.09.2008 NVE 200704252-60 Sign.:

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA 27.09.11 Trønder-plan AS Støyberegning Brutomta Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK... 4 3 TRAFIKKDATA...

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn Reguleringsplan Ytrebygda barnehage. Bergen kommune, etat for utbygging FORELØPIG REV

NOTAT. 1. Bakgrunn Reguleringsplan Ytrebygda barnehage. Bergen kommune, etat for utbygging FORELØPIG REV NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 5120105 Reguleringsplan Ytrebygda barnehage Bergen kommune, etat for utbygging S-not-001 Støy FORELØPIG REV. 03.10.2014 Bergen kommune Dato 2012-10-03 Rambøll Mellomila

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt HAUGSHORNET - Kommune SANDE Fylke MØRE OG ROMSDAL MELDING Utbygger Norsk Hydro ASA Antall møller 20-25 Planområde Produksjon

Detaljer

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser

Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Salvasskardelva kraftverk Kommentarer til høringsuttalelser Mottatte høringsuttalelser I forbindelse med høringsrunden knyttet til behandlingen av konsesjonssøknaden for Salvasskardelva kraftverk er det

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå NOTAT Til: Skedsmo skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. februar 2017 Emne: Beregninger av støy fra Lahaug skytebane 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger av støy fra

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Lier hageby DOKUMENTKODE 128205-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lier Boligutvikling AS OPPDRAGSLEDER Vemund S. Thorød KONTAKTPERSON Civitas AS /v Tine Aagesen SAKSBEH

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Fosen Vind AS Storheia vindkraftverk Vedtak om endring av installert effekt

Fosen Vind AS Storheia vindkraftverk Vedtak om endring av installert effekt Fosen Vind AS Sluppenvegen 6 7037 TRONDHEIM Vår dato: 23.12.2015 Vår ref.: 200700502-244 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no Fosen Vind AS Storheia vindkraftverk

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

... Skriv under denne linjen Vedlegg: Høringsutkast regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark{ }

... Skriv under denne linjen Vedlegg: Høringsutkast regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark{ } HØRING - REGIONALE FØRINGER FOR BEHANDLING AV VINDKRAFTSAKER I HEDMARK Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 13/1493 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson Saken skal behandles i: Formannskapet... Skriv under denne linjen

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer