Forsikring av skipsfart- og offshoreaktivitet i Arktis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikring av skipsfart- og offshoreaktivitet i Arktis"

Transkript

1 Nordisk institutt for sjørett Det juridiske fakultet Forsikring av skipsfart- og offshoreaktivitet i Arktis Formål Formålet med prosjektet er å øke kunnskap om forsikringsmessige utfordringer og muligheter knyttet til skipsfart- og offshore aktiviteter i Arktis. Med forsikring av skipsfart og offshoreaktivitet menes forsikring av enhver interesse knyttet til slik aktivitet, dvs. mot skade på/tap av eiendom, avbrudd/inntektstap, og erstatningsansvar overfor tredjemann. Med «Arktis» eller nordområdene menes hele det sirkumpolare Arktis, inkludert Barentsregionen og Barentshavet, jf. skissen nedenfor.

2 2 Økningen av kunnskap er i første omgang tenkt gjennomført ved et seminar hvor aktører fra skipsfarts-, offshore- og forsikringsnæringene innleder om utviklingen av skipsfarten og offshoresektorene i de aktuelle områdene, de typer risiko disse områdene representerer, hvilke forsikringsmessige utfordringer man i dag står overfor og hvordan disse er løst i dagens forsikringstilbud og om det ev. foreligger muligheter for mer hensiktsmessige løsninger. Målet med seminaret er å samle informasjon om disse spørsmålene. Informasjonen skal i neste omgang tjene som utgangspunkt dels for et forskningsprosjekt om forsikring av skipsfarts- og offshore aktiviteter i Arktis, dels som grunnlag for utvikling av standardiserte forsikringsvilkår som kan brukes for aktiviteter i dette farvannet. Et helt konkret mål er at man ved hjelp av informasjonen fra seminaret skal kunne utarbeide vilkår for forsikring av skip og mobile offshore enheter under transport i Arktiske områder i forbindelse med revisjonen av Nordisk Sjøforsikringsplan, 2013 (NP), som er det rettslige grunnlaget for forsikring av skip mot skade/tap og inntektstap i nordiske sjøforsikringsselskaper. Arbeidet med revisjonen ble satt i gang i juni 2014 og skal ferdigstilles innen juni 2015 for ikrafttredelse januar Arbeidet utføres av en komité satt sammen av deltagere fra de Nordiske Rederiforbundene (med NR som koordinator) og The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor), med Nordisk institutt for sjørett (Nifs) som sekretariat (formann og sekretær i komiteen). Prosjektsammendrag Det er økende aktivitet av norsk skipsfart og utvinning av olje og gass i nordområdene. Hoveddelen av det norske sjøarealet ligger i nordområdene, som er rike på naturressurser som olje, gass, mineraler og fisk. I disse områdene fører globale klimaendringer til økende issmelting. I 2012 nådde issmeltingen et rekordnivå og isutbredelsen ligger i dag under de rekordlave målingene fra Konsekvensen er at tidligere isfylte farvann i Polhavet og omkringliggende havområder gradvis blir mer tilgjengelige for internasjonal skipstrafikk. Etter delelinjen i Barentshavet mellom Russland og Norge er det også åpnet for utvinning av olje og gass i disse områdene. Det er derfor et stort potensial for aktiviteter i nordområdene. Det antas at 22 prosent av verdens uoppdagede petroleumsressurser finnes nord for Polarsirkelen, herunder i den norske delen av Barentshavet. Ser man dette i sammenheng med Regjeringens satsningsområder i nord og delelinjeavtalen med Russland forventes det mer petroleumsrelaterte offshoreaktiviteter i nord. Dette vil også føre til maritim aktivitet med destinasjonstransport med frakt av varer og tjenester inn til arktiske destinasjoner og naturressurser. Issmeltingen vil dessuten føre til at det åpner seg tre nye potensielle sjøruter for internasjonal skipsfart gjennom Arktis; Nordøstpassasjen; Nordvestpassasjen og Transpolar rute, se figuren nedenfor.

3 3 I 2010 gikk fem skip med totalt tonn last gjennom Nordøstpassasjen, mens det i 2012 passerte 46 skip med totalt 1,2 millioner tonn gjennom nordøstpassasjen. I 2013 passerte hele 71 skip med ca. 1,4 millioner tonn last. I 2014 har det så langt kun vært en passering pga mye is hittil i år. Rederiforbundet anslår at man sparer ca. 40 % av transportstrekningen og ca. 20 % drivstoff på å gå igjennom Nordøstpassasjen kontra via Suezkanalen på strekningen Yokohama-Hamburg. Fra Murmansk til Japan sparer man 13 dager. Samtidig innebærer aktivitet i disse områdene andre typer risiko enn tilsvarende aktiviteter i sydligere strøk. Stikkord her er klimarisiko i form av is, mørke og polare lavtrykk, risiko knyttet til forurensning og beredskap i forhold til forurensning, politisk risiko og risiko knyttet til manglende infrastruktur langs kysten. Vi trenger mer informasjon om disse risikofaktorene og hvordan de kan håndteres, herunder muligheter for å tegne forsikring. Erfaring hittil er at det er vanskelig og tidkrevende å tegne forsikring for disse aktivitetene særlig når det gjelder skader/tap og avbrudd, mens ansvarsforsikringen reiser særlige rettslige problemer. Vi ønsker gjennom seminaret å øke kunnskapen for aktørene om hvilke dekningsbehov skipsfarten og offshorenæringene har, hvilket forsikringstilbud som faktisk finnes, og mulighetene for å utvikle andre og bedre dekninger enn de som finnes i dag. Prosjektperiode Januar-mars Formidlingsplan NIFS har etablert et samarbeid med NR, Cefor, Den norske krigsforsikring for Skib (DNK), Norwegian Hull Club (NHC), Skuld og Gard for gjennomføringen av dette prosjektet. NR og Cefor er ko-arrangører for seminaret. Den videre planleggingen av seminaret vil skje gjennom en workshop i november 2014, hvor partene vil definere problemstillinger som seminaret skal belyse, eventuelle foredragsholdere og deltagere. Noen aktuelle

4 4 foredragsholdere er Sergey Balmasov ved Center of High North Logistics og Ulf Hagen fra Tschudi Arctic Transit, som bistår rederier med å tilrettelegge for passeringer, herunder kontakt med russiske myndigheter. Nifs har tidligere hatt samarbeid med Felix Tscudi, som også er en aktuell foredragsholder. Deltagergruppen vil i første rekke være personer i de respektive næringene og ev. politikere i berørte departementer. Vi vil også forsøke å få med representanter for det internasjonale ansvarsforsikrings- og reassuransemarkedet. Selve seminaret er planlagt avholdt i februar/mars 2015, og vil bestå av innledninger og diskusjon knyttet til de problemstillinger partene blir enige om. Generelt vil dette ligge innenfor de temaer som er angitt i prosjektskissen nedenfor. Formidlingen vil primært skje via deltakelse på seminaret fra aktuelle stakeholders. Vi tar i tillegg sikte på å publisere innledningen i MarIus, som er en tidskriftserie eiet av Sjørettsfondet og mye brukt publiseringskanal for Nifs. MarIus er godkjent i UiOs tellende publiseringskanaler. Vi er også i kontakt med arrangørene av Nor-Shipping, som er en ledende nordisk skipsfarts konferanse som arrangeres hvert annet år. Konferansen har 50 års jubileum 2-5 juni 2015 på Lillestrøm med blant annet en rettslig sesjon og en forsikring sesjon. Vår ko-arrangør NR og samarbeidspartner Skuld er blant hovedsponsorene, og planen er at resultatene fra seminaret skal presenteres i en av disse sesjonene. Vi vil også se på mulighetene for å presentere resultatene gjennom en kronikk i avisen. Hensikten er at dette materialet deretter skal bearbeides videre i to former. For det første pågår det for tiden en revisjon av NP, som omfatter alle forsikringer av skip og mobile off shore enheter med unntak av ansvarsforsikring, men som ikke i dag inkluderer de farvann vi snakker om her. Rederisiden ønsker at man ser på muligheten for å inkludere standardvilkår for forsikringer for disse farvannene. For det andre skal materialet brukes i et post.docprosjekt om forsikringer i Arktis, som tar for seg problemene i bredere forstand med utgangspunkt i prosjektskissen nedenfor. To år av dette prosjektet er allerede finansiert av NR og samarbeidspartnerne for denne søknaden, og den aktuelle kandidaten er Kaja de Vibe Malling, som for tiden arbeider med avslutningen av en doktorgrad på instituttet og fungerer som sekretær i komiteen for revisjon av NP. Prosjektskisse Prosjektets problemstillinger faller naturlig i tre deler, hvorav særlig de to første er egnet for kartlegging gjennom seminaret. Den første delen gjelder risikoanalysen for å kartlegge forsikringsbehovet i nordområdene. Den andre delen gjelder analysen av eksisterende forsikringstilbud i forhold til det behovet som er avdekket. Prosjektet tredje del, nemlig å vurdere hvilke klausulmodeller som er mest hensiktsmessig, og eventuelt utvikle nye modeller for å løse de problemer forsikring i nordområdene reiser, er tenkt gjennomført i det etterfølgende post doc prosjektet på grunnlag av den informasjonen som fremkommer på seminaret, jf. ovenfor. I det følgende omtales de to første delene. 1 Risikoanalyse og dekningsbehov En analyse av forsikringsbehovet i nordområdene må ta utgangspunkt i det risikobildet aktørene står overfor. Risikoanalyse hører under fagområdet risikostyring eller risk

5 5 management, som i hovedsak bygger på økonomisk metode og med særlig vekt på statistikk. Skjematisk kan en analyse av risiko deles i tre; identifisering av risiko, måling av risiko og håndtering av risiko, herunder finansiering gjennom forsikring. I forhold til dette prosjektet vil det viktigste være å kartlegge de sentrale risikofaktorer som gjelder i nordområdene. Risikofaktorene kan true eiendeler og dermed også inntjening for skip eller plattformer, som f.eks. risiko knyttet til is, mørke og kulde, politisk usikkerhet og risiko knyttet til manglende infrastruktur mht. bergning/redningsoperasjoner og nødhavn. Andre risikofaktorer er knyttet til risikoen for erstatningsansvar overfor tredjemann. Skipsfart og petroleumsutvinning kan føre til forurensning som kan utløse forskjellige typer av ansvarsregimer. Her trenger vi informasjon om hvilke regimer som kommer til anvendelse i det aktuelle område, og om hvilke muligheter som finnes for å begrense et utslipp gjennom infrastruktur og tilgang på redningskompetanse. Fart i nordområder kan også medføre risiko for skader på passasjerer og last som rederiet eventuelt vil hefte for. Prosjektet tar sikte på å få aktører fra hhv skipsfart, offshore og forsikringsnæringene til å redegjøre for sine syn på hvilke risikofaktorer det dreier seg om, hvilke utfordringer disse risiki reiser mht. håndtering og betydningen av forsikring for å finansiere risikoen. 2 Dekningstilbud og rettslige problemstillinger Den andre hovedproblemstillingen er å undersøke dekningstilbudet i nordområdene. Generelt er forsikringsmarkedet delt mellom skip og mobile offshoreinnretninger på den ene siden og faste plattformer på den andre siden. For øvrig sondres det også mellom de forskjellige interesser som er forsikret. Begge sondringene har betydning for de problemstillinger som må tas opp, og som bør belyses gjennom innledninger fra parter fra de berørte næringer. Forsikring av skip og mobile offshore innretninger er i det nordiske markedet regulert gjennom to sett med standardvilkår. Det første vilkårssettet er Nordisk Plan, og omfatter bl.a. tingsskade, inntektstap, og krigsrisiko. Et hovedproblem her er at NP ikke omfatter farvannene nord for 72 grader, området ut til 100 nautiske mil fra Øst-Grønlands grunnlinje og området ut til 50 nautiske mil fra Jan Mayens grunnlinje. Også Øst-asiatiske farvann og Beringhavet nord for 54 o 30 n. b. og farvann som bare kan nås ved passering av denne grensen inklusive reiser til de Aleutiske øyer er unntatt. Dette betyr at slike forsikringer i disse områdene må skreddersys. Temaet her er derfor hvordan slike skreddersydde løsninger ser ut, hvordan de avviker fra NPs generelle regler og spesielt hvilke typer egenrisikoklausuler som benyttes for å fordele risikoen. Det andre vilkårssettet er såkalt P&I forsikring (Protection and Indemnity) som tegnes av P&I klubbene Skuld og Gard. De har ikke noe tilsvarende fartsområde unntak, men ansvarsforsikring for transport i disse områdene reiser særlige juridiske problemstillinger. F.eks. reiser destinasjonstransport i Arktiske områder spørsmål om ansvar for skade på last ved deviasjon fra avtalt transportrute, forholdet mellom transportrute og krav om isklasse, forholdet mellom dekning av miljøansvar og rederiets mulighet for redningstiltak osv. For faste plattformer finnes ikke standardiserte vilkår. Her trenger vi informasjon om hva slags dekninger som er tilgjengelig for utvinning av olje og gass i nordområder, og hvilke begrensninger som gjelder for slike dekninger.

6 6 Samarbeidsparter NIFS arrangerer seminaret sammen med Norges Rederiforbund og The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR) Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for over 160 norsktilknyttede bedrifter inne skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet CEFOR (opprinnelig Sjøassurandørenes Centralforening) representerer sjøforsikringsselskaper i de nordiske landene. Foreningens arbeider for å fremme nordisk sjøforsikring og utviklingen av denne. Andre samarbeidsparter er Norwegian Hull Club (Gjensidig Assuranseforening) er en sjøassuranseforening og har som formål å drive direkte gjensidig skadeforsikringsvirksomhet innen bransjen sjø- og transportforsikring, gjenforsikringsvirksomhet samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet Den Norske Krigsforsikring for Skib, Gjensidig Forening (forkortet DNK) er en norsk gjensidig skipsassuranforening i Oslo, eid av den norske rederinæringen i fellesskap. DNK assurerer norske skip og borerigger for krigsrisiko over hele verden, og har dessuten beredskapsoppgaver for skipsfarten. På dette feltet er foreningen blant de største i verden. Assuranceforeningen Skuld er et internasjonalt gjensidig sjøforsikringsselskap basert i Oslo, Norge, som spesialiserer seg på rederansvar Assuranceforeningen Gard er et internasjonalt gjensidig sjøforsikringsselskap. Selskapet baserer seg på rederansvar. Budsjett - Forskning i Arktis - seminar Personalkostnader Lønn stipendiat i ltr. 57, 2 uker Forarbeid og planlegging Lønn stipendiat i ltr. 57, 2 uker Gjennomgang og bearbeidelse av resultater for publisering og presentasjoner Seminarkostnader Lokalleie (sponset av samarbeidspartnere) 0 Møtekostnader 40 deltagere Inkl materiell og lunch innreisende foredragsholdere Reisekostnader kost/losji innreisende Seminarmiddag med foredragsholdere 10 personer på statens satser Totalkostnader seminar

Innledning til møte i Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003

Innledning til møte i Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 Innledning til møte i Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 REVISJON AV ATEN-KONVENSJONEN OM TRANSPORT AV PASSASJERER OG DERES BAGASJE TIL SJØS P&I KLUBBENES SYN - Kjetil Eivindstad, Gard Services

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Høringsuttalelse skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II

Høringsuttalelse skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no 2. juli 2015 Deres ref.: 15/1709 SL HWH/KR Høringsuttalelse skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper konsekvenser av Solvens II Det vises til

Detaljer

Re: HØRING - Ratifikasjon og gjennomføring av Aten-konvensjonen 2002 og gjennomføring EU rådsforordning 392/2009 (Aten-forordningen)

Re: HØRING - Ratifikasjon og gjennomføring av Aten-konvensjonen 2002 og gjennomføring EU rådsforordning 392/2009 (Aten-forordningen) Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo GARD AS P&I P.O. Box 789 Stoa NO-4809 ARENDAL NORWAY companymail@gard.no www.gard.no attn: deres ref: vår ref: 201201908 EP TOF/mk KE dato:

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute Forsikring av skip på Den nordlige sjørute BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for nautikkfag Av: Magne Jacobsen Kand.nr. 16 Haugesund Våren 2009 Forsikring av skip på Den nordlige

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE 18. 10. 2010 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr 988 215 864, PB 613, N-8508 Narvik Innhold 1. SAMMENDRAG...

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Sluttrapport fra høringskonferansen i Ålesund 1

Sluttrapport fra høringskonferansen i Ålesund 1 Sluttrapport fra høringskonferansen i Ålesund 1 1 Denne rapporten representerer en gjennomgang av de synspunktene som kom frem under konferansen og er ikke nødvendigvis et uttrykk for Miljøverndepartementets

Detaljer

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data

Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data RAPPORT 5/2012 ISBN 978-82-7492-258-7 ISSN 1890-5226 Shipping i Polhavet databehov og tilgjengelige data Mette Ravn Midtgard, Audun Iversen, Thorkel C. Askildsen og Eirik Mikkelsen Forsideillustrasjon:

Detaljer

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige

Detaljer

Sikkerhetspolitisk Bibliotek

Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk Bibliotek Innhold... Sikkerhetspolitisk Bibliotek Nr. 1-2005 4 Oppgaver og ressurser under Global Partnership -hva skal koordineres og hvorfor? 4 Omfang og kompleksitet 6 Internasjonale

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 19/05. FoU i petroleumsnæringen - aktører og kontraktspraksis. av Hans Raaum Buller

SNF RAPPORT NR. 19/05. FoU i petroleumsnæringen - aktører og kontraktspraksis. av Hans Raaum Buller SNF RAPPORT NR. 19/05 FoU i petroleumsnæringen - aktører og kontraktspraksis av Hans Raaum Buller SNF prosjekt nr. 7220 Gassmarkeder, menneskelig kapital og selskapsstrategier (Petropol) Prosjektet er

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer