Dell Channel-forhandleravtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dell Channel-forhandleravtale"

Transkript

1 Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere og forbruksvarer ( Utstyr ) og diverse Hardware Support Services/ Støttetjenester For Maskinvare, Frittstående Tjenester ( Services eller Tjenester ) og Forsikringsprodukter, de enkelte produktkategoriene defineres i pkt 1.6 (alle kategorier samlet benevnt Produkter ) fra Dell AS, org. nr , Hoffsveien 1, N-0203 Oslo, med henblikk på videresalg, uten noen form for modifikasjoner eller tilpasning av disse Produktene, til virksomheter og/eller forbrukere ( Sluttbruker(e) ) etablert eller bosatt i Norge ( Territoriet ), til disses interne bruk. 1.2 Dersom forhandler ønsker å kjøpe inn Produkter som angitt over, vil denne Avtale, herunder de bilag og eventuelt andre dokumenter som Avtalen refererer til, gjelde for forholdet mellom Deres virksomhet og Dell. De og Deres virksomhet vil gjennomgående bli referert til som Forhandleren eller De/Dem i dette dokument, og aktuelle selskaper i Dell-konsernet vil bli referert til som Dell eller vi/oss. Vi kan også komme til å referere til Dem som en Part som i den sammenheng vil si Forhandleren eller Dell eller Avtalens Parter som vil si Forhandleren og Dell der dette er aktuelt. 1.3 Denne Avtalen, inklusiv bilag og andre dokumenter, som Avtalen uttrykkeligt henviser til, utgjør Forhandlerens kontraktsmessige forhold med Dell i relasjon til Forhandlerens rett til å kjøpe Produkter fra Dell og videreselge disse. Disse dokumenter erstatter alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler, forståelser og forpliktelser mellom Forhandleren og Dell. Forhandleren og Dell aksepterer begge, at Forhandlerens beslutning om å inngå denne Avtalen utelukkende er basert på innholdet av denne Avtalen inklusiv bilag. 1.4 Avtalen går foran vilkår og bestemmelser i alle andre dokumenter, Dells standardvilkår eller generelle betingelser, som måtte være vedlagt eller trykket på bestillingsskjemaer, ordrebekreftelser, fakturaer m.v. 1.5 Dersom det er uoverensstemmelser mellom innholdet i nevnte dokumenter vil de ha følgende prioritet, og en senere versjon av et gitt dokument vil gå foran den tidligere versjonen av samme: 1. denne Avtale og eventuelle tillegg; 2. Bilagene; 3. Dell Servicebeskrivelser og Utstyrsbeskrivelser (sammen benevnt Dell Produktspesifikasjon(er) ); og 4. andre dokumenter som det er henvist til i denne Avtale, unntatt der det er uoverensstemmelse mellom et Bilag eller en Dell Produktspesifikasjon og Avtalen, vil Bilaget eller slik Dell Produktspesifikasjon gå foran Avtalen når det gjelder det forhold som det aktuelle dokument omhandler. 1.6 De enkelte Dell Produkter defineres som følger og vil ha tilsvarende betydning i de aktuelle Produktspesifikasjoner: a) Utstyr har den betydning som angitt i punkt 1.1 og som er ytterligere beskrevet i den aktuelle utstyrsbeskrivelse ( Utstyrsbeskrivelse ) og omfatter hardware produsert av Dell eller på vegne av Dell og som er merket med Dell, b) Hardware Support Services og/eller Støttetjenester For Maskinvare betyr Dell-merket service og utvidet servicesupport som er tilknyttet det Utstyr som til enhver tid selges fra Dell og som er ytterligere beskrevet i det aktuelle tilbud og servicesupportbeskrivelsen ( Dell Servicebeskrivelse ), c) Frittstående Tjenester betyr Dell-merket service som ikke er knyttet til noe spesielt Utstyr, og som til enhver tid vil bli stilt til rådighet fra Dell og som er ytterligere beskrevet i Dell Servicebeskrivelse, for eksempel vil modulservice og Sikkerhetsservice være ytterligere beskrevet i Bilag 4, d) Kundetilpasset service / CIF betyr Dells kundetilpassede løsninger som Dell tilbyr for skreddersydd Utstyr, e) Forsikringsprodukter betyr Dell-merkede forsikringsbaserte produkter, herunder skadeforsikring (hendelig uhell), som vil være tilknyttet et spesifikt Utstyr og som til enhver tid selges fra Dell og som er ytterligere beskrevet i Dells Servicebeskrivelse. 1.7 Dersom Forhandler er sertifisert av Dell (der dette er aktuelt) og ønsker å videreselge: a) Hardware Support Service/Støttetjenester For Maskinvare, vil punkt 9.5 og 9.6 samt Bilag 3 komme til anvendelse i tillegg til de øvrige vilkår i denne Avtale; b) Frittstående Tjenester, vil punkt 9.8 og Bilag 4 komme til anvendelse i tillegg til de øvrige vilkår i denne Avtale; c) Forsikringsprodukter; vil punkt 9.6 og Bilag 5 komme til anvendelse i tillegg til de øvrige vilkår i denne Avtale; d) Noen av Produktene i flere land eller utenfor Territoriet, vil det være nødvendig med en separat avtale og Forhandlers Account Manager må kontaktes for ytterligere detaljer. 1.8 Dell kan etter eget skjønn beslutte at Forhandler skal få tilbud om videresalg av spesifikke Produkter og kreve ytterligere opplæring og sertifisering for å sikre at videresalget av Produktene skjer på en måte vil gi Sluttkunden best mulig opplevelse. Forhandler skal markedsføre ethvert Dell Produkt i samsvar med Dells Produktspesifikasjoner og der det er aktuelt i henhold til de særskilte bestemmelsene i denne Avtale, som skal videreføres i neste ledd. 1.9 Denne Avtalen trer i kraft mellom Partene når Forhandleren legger sin første ordre hos Dell, og gjelder inntil den sies opp i overensstemmelse med punkt 15 nedenfor. 1/32

2 2. Samarbeidsformer 2.1 Forhandler vil videreselge de aktuelle Produkter med fokus på salg til Sluttbrukere i Territoriet, med det forbehold at når det gjelder Forsikringsprodukter (som krever relevant sertifisering) vil Forhandler være faktureringsagent i henhold til bestemmelsene i Bilag 5 til Avtalen. Forhandler kan fritt fastsette videresalgsprisen. Når det gjelder Forsikringsprodukter kan imidlertid forsikringsselskapet ha fastsatt en maksimumpris for salg til Sluttbrukere. Forhandler kan ikke selge Produkter utenfor EØS-området. Dersom Forhandler direkte eller indirekte videreselger, eller dersom Sluttbruker flytter, et Produkt til et geografisk område hvor Dells servicesupport ikke er tilgjengelig eller ikke tilbys til samme pris som Forhandler har kjøpt den for, skal Forhandler informere Sluttbruker om at følgende situasjoner kan oppstå: Produktet er ikke dekket av den aktuelle service eller at det kan påløpe en merpris for å kunne få samme servicesupport i samme område. Dersom Forhandler eller Sluttbrukere velger ikke å betale en slik merpris, kan servicen bli endret til en annen kategori service som er tilgjengelig i det nye området til den pris som er betalt eller en lavere pris uten at det vil bli gitt noen refusjon. I noen områder vil det ikke være noen tilgjengelig Dell service. Særskilt tilpasset service, som ikke inngår i Dells standard Produkter kan kjøpes forutsatt at dette avtales med Dell og at det er i samsvar med en tilpasset arbeidsbeskrivelse (SOW). 2.2 Der Forhandler har akseptert disse vilkår etter søknad om medlemskap i Dell Partner Direct Programmet ( Programmet ) og blir akseptert til Programmet, vil Forhandler bli referert til som en Dell Partner (en Partner ). Som Dell Partner vil Forhandler kunne gjøre bestillinger via sin Account Manager eller direkte online via Dells online Produkt-data- og bestillingssystem Premier Pages ( Portal ). Forhandler er ansvarlig for å holde sitt passord eller annen kode hemmelig. 2.3 Denne Avtale utgjør sammen med Produkt- og Servicespesifikasjonene og prisene på Portalen (herunder, men ikke begrenset til eventuelle betingelser som gjelder rabatt eller andre incentivordninger, som Dell til enhver tid kan tilby Partnere) hele det kontraktsmessige samarbeid mellom Dell og Forhandler med hensyn til de Produkter som Forhandler bestiller fra Dell. 2.4 Forhandler godkjenner at informasjon om sin virksomhet (herunder virksomhetens navn, adresse, telefonnummer, internettadresse, partnertype/nivå, forretningsområder samt kontaktpersoner) offentliggjøres på for kunder som leter etter en Dell-forhandler, via en Partneroversikt eller tilsvarende online verktøy. 3. Om "Partnerskapet" Anvendelsen av betegnelsen "Partner" i denne Avtalen har på ingen måte til hensikt å pålegge partene juridiske eller kontraktrettslige forpliktelser, som er gjeldende for et juridisk partnerskap eller lignende forhold, og både Forhandleren og Dell er fortsatt uavhengige leverandører. 4. Bruk av Dells "Partnerlogo" Forhandler har, i henhold til Dells gjeldene bestemmelser for slik bruk, rett til å benytte aktuell Dell Partnerlogo(er) og bilder som Dell har opphavsretten til, samt annet materiale med Dells Partnerlogo(er) til et spesifisert nivå for deltakelse i Programmet uten beregning av den periode som gjelder for det kontraktsmessige samarbeid. Forhandler er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av Dell Partnerlogo(er) og/eller retningslinjer for bruk av bilder som Dell har opphavsretten til. Partnere kan finne retningslinjene på Portalen, for tiden tilgjengelig på: ernal%20guidelines/partnerdirect_external_guidelines_2011_emea.pdf. Forhandlere som ikke er godkjent til Programmet må be om å få et eksemplar av retningslinjene ved anmodning om godkjennelse til å benytte Dells logoer eller bilder. 5. Overholdelse av immaterielle rettigheter 5.1 Varemerket "Dell" og Dells immaterielle rettigheter, herunder, men ikke begrenset til all opphavsrett og alle varemerker, servicemerker, patenter, databaserettigheter, designrettigheter og domenenavn, registrerte såvel som uregistrerte, er meget viktige for Dell, og Forhandler må kun bruke Dells immaterielle rettigheter i overensstemmelse med Dells skriftlige instruksjoner. Partnere, kan finne instruksjonene på Portalen. Alminnelige Forhandlere skal rekvirere et eksemplar av instruksjonene ved anmodning om godkjennelse av bruk av Dells immaterielle rettigheter. Når Forhandler søker om å få benytte Dells bilder, skal Forhandler også akseptere Dells alminnelige bestemmelser for bruk av bilder underlagt Dells opphavsrett. 5.2 Dell påberoper seg ikke noen rettigheter til Forhandlerens immaterielle rettigheter. Dell og Forhandler forplikter seg gjensidig til å holde skadesløs den annen Part mot erstatningskrav, som fremsettes av tredjeparter i forbindelse med Partenes respektive bruk av immaterielle rettigheter. Forhandler vil således (bortsett fra i de tilfeller hvor Dell er forpliktet til å holde Forhandler skadesløs i henhold til punkt 5.3) holde Dell skadesløs mot ethvert krav mot Dell fra tredjepart (herunder Sluttbrukere) som gjelder (i) Forhandler eller Sluttkundes bruk av Produkter; (ii) Forhandlers bruk av Dells opphavsrettslig beskyttede tegn, varemerker, servicemerker, patenter, logoer, symboler og/eller andre varemerker på en måte som det ikke er tillatelse til i henhold til denne Avtale; (iii) Forhandlers eller Sluttbrukers markedsføring, markedsføringsaktiviteter eller salg av Dell Produkter på en måte som ikke omfattes av denne Avtale; (iv) krav eller påstander om at Dell Produkter krenker tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre privatrettslige rettigheter; (v) overtredelse av Forhandlers avgitte garantier i henhold til Avtalen; (vi) Forhandlers eller Sluttkunders uberettigede endring av Dell Produkter eller tilhørende software eller dokumentasjon 2/32

3 eller uautorisert kombinasjon av noe som er levert i henhold til denne Avtale med noen som helst hardware, software, produkt eller annet materiale som ikke er spesifisert eller levert av Dell. 5.3 Dells forpliktelser med hensyn til skadesløsholdelse: Dell vil holde Forhandler skadesløs mot ethvert krav fra tredjepart som gjelder (i) krav eller påstander om at et Dell Produkt som er levert av Dell krenker tredjeparts gyldige patent, opphavsrett, forretningshemmeligheter eller annen immateriell rettighet i henhold til gjeldende lovgivning i Territoriet; eller (ii) Dells bruk av Forhandlers opphavsrettslig beskyttede tegn, varemerker, servicemerker, patenter, logoer, symboler og/eller andre varemerker på en måte som det ikke er tillatelse til i henhold til denne Avtale. Uavhengig av foregående setning påtar Dell seg ingen forpliktelser til å holde Forhandler skadesløs dersom et krav er basert eller gjelder utstyr, software eller tjenester som ikke er levert av Dell; eller (iii) endringer gjort i Produkter og tilhørende software og dokumentasjon i henhold til Forhandlers eller Sluttbrukers instruks. 5.4 Dersom det reises krav med påstand om krenkelse som angitt i punkt 5.2 eller dersom Dell vurderer at det er sannsynlig at krav vil bli reist, vil Dell ha rett til, etter eget skjønn, enten (i) å skaffe, uten ytterligere omkostninger for Forhandler, retten eller lisensen slik at Forhandler kan fortsette å bruke det krenkede materiale uten at det blir reist et krav, eller (ii) å erstatte eller endre det krenkede materiale, slik at det ikke lengre er krenket. Dersom disse muligheter ikke med rimelighet er tilgjengelige, har Dell rett til etter eget skjønn å si opp denne Avtale eller enhver relevant bestilling uten å pådra seg noe ansvar. 5.5 Hvis Forhandler har rett til å anvende og selge tredjeparts immaterielle rettigheter (herunder som ledd i Dell Custom Factory Integration ( CFI )) er Forhandlers bruk av sådanne immaterielle rettigheter utelukkende basert på tillatelse gitt av den gjeldende tredjepart, og det er utelukkende Forhandlers ansvar å innhente fornøden tillatelse fra eierne av sådanne rettigheter. Anvendelse av Dells CFI betinges av at Forhandler aksepterer de til enhver tid gjeldende vilkår for CFI med henblikk på tilpasning av Produktene iht. Sluttbrukers ønsker. Disse vilkår kan rekvireres etter anmodning. 6. Ordreplassering, ordrebekreftelse og egnethet til et bestemt formål 6.1 Dersom Forhandler ønsker å bestille on-line, vil Dell utstede brukernavn og passord ("Kjøpskoder") til Forhandler. Gjennom å akseptere og bruke Kjøpskodene, erkjenner Forhandler gyldigheten av en elektronisk ordre, og i dette henseende oppfyllelse av krav om skriftlighet, og aksepterer sitt ansvar for full betaling for Produkter som er bestilt gjennom å benytte Forhandlers Kjøpskoder. Forhandler er forpliktet til å holde Kjøpskodene konfidensielle og føre kontroll over bruken. Dersom Forhandler har mistanke om at Kjøpskodene dine er blitt misbrukt, bes Forhandler om å kontakte og orientere din kontaktperson hos Dell umiddelbart. 6.2 Enhver ordre fra Forhandler anses som et tilbud om å kjøpe Produkter fra Dell, og Dell anses først å ha akseptert dette ved utstedelse av ordrebekreftelse. Dells Produkter inklusive service leveres som beskrevet i Dells Produkt- og servicebeskrivelser under forutsetning av at disse er tilgjengelige. Dell forbeholder seg retten til å foreta endringer av spesifikasjonene på løpende basis. Når Dell har utstedt en ordrebekreftelse, har Forhandler ikke rett til å avbestille ordren verken helt eller delvis, uten Dells skriftlige forhåndsamtykke, med unntak av de tilfellene som er beskrevet i punkt 15. Ethvert avvik i en ordre må avtales skriftlig mellom Partene. I forhold til hver bestilling av Frittstående Tjenester skal Forhandler levere en undertegnet bestilling til Dell som angir Sluttbrukers navn og adresse og den aktuelle Frittstående Tjenester som er bestilt. Forhandler skal gi Dell disse opplysninger på angitt bestillingsskjema dersom Dell ber om det. Dell skal umiddelbart gi beskjed til Forhandler dersom en bestilling ikke kan behandles på grunn av manglende opplysninger; dvs. en bestilling som mangler nødvendige opplysninger vil ikke bli behandlet før man har fullstendige opplysninger. Frittstående Tjenester som har avtalerperioder eller forlengelser vil kunne faktureres Forhandler på månedsbasis (forlengelser vil være en ny bestilling og vil være underlagt de til enhver gjeldende priser på tidspunktet for forlengelsen). 6.3 Dell garanterer ikke Produktenes egnethet for noe bestemt formål. Dells Produkter er utelukkende fremstillet og testet med henblikk på bruk i alminnelig kontormiljø og ikke til bruk i høyrisiko miljø, herunder medisinske formål, atomkraft, kontroll av kollektiv- og lufttransport eller andre formål, som er av særdeles vesentlig betydning. Forhandler forstår og aksepterer, at Dell ikke innestår for at Produktene kan anvendes til høyrisiko formål. Enhver anvendelse av Produktene i høyrisikomiljøer skal aksepteres uttrykkelig og skriftlig av Dell i forbindelse med bekreftelse av ordre på Produkter til slik bruk. 6.4 Hvis Dell hjelper Forhandler med konfigurering og fremskaffelse av dennes ordre, ytes Dells veiledning utelukkende som et ikke-bindende forslag, for hvilket Dell ikke kan holdes ansvarlig, med mindre dette i en konkret sak er avtalt utrykkelig og skriftlig for individuelle ordrer underskrevet av en av Dells direktører. Forhandler skal derfor selv kontrollere og godkjenne egnetheten av sådanne forslag og en sådan veiledning, innen Forhandler avgir ordren. 6.5 Når Dell oppfyller en ordre forbeholder Dell seg retten til å erstatte Produkter inklusive services, som i enhver henseende svarer til eller er bedre enn de Produkter, som Forhandler har bestilt. Dell foretar dog ingen vesentlige endringer av de bestilte Produkter uten din godkjennelse. Dell forbeholder seg retten til å levere rekondisjonerte deler til bruk som reservedeler eller til reparasjon av komponenter, og Dell er dessuten berettiget til å selge fullt rekondisjonerte Produkter til Forhandler - under forutsetning av at Dell gjør Forhandler oppmerksom på at Produktet er rekondisjonert innen eller ved utførelse av ordren. 3/32

4 7. Levering og returer 7.1 Dell fremstiller og leverer Utstyr til Forhandleren i overensstemmelse med det som er anført i ordrebekreftelsen, via Dells standardprosess for fremstilling og levering eller på annen avtalt måte. Dell forbeholder seg retten til å erstatte Utstyr og komponenter med annnet Utstyr og komponenter, dersom disse er tilsvarende eller bedre. Leveringsperioden eller den leveringsdatoen som er angitt på ordrebekreftelsen er kun et estimat, og Dell skal ikke være forpliktet til å levere til disse datoene, med mindre dette er uttrykkelig avtalt mellom Partene. 7.2 Levering av Utstyr anses utført i det det er klar til overlevering på bestemmelsesstedet slik dette er avtalt i ordrebekreftelsen eller på annen lokasjon som måtte være avtalt mellom Partene ( Leveringsstedet ), herunder når Dell har påtatt seg å levere til Sluttbruker på Forhandlers vegne. Ved Levering skal Forhandler avlesse Utstyret av kjøretøyet. Risikoen for og eiendomsretten til Utstyret overføres til Forhandleren ved Levering på Leveringsstedet. Dell beholder eiendomsretten til Utstyret frem til man har mottatt fullstendig betaling. Frem til fullstendig betaling er mottatt av Dell skal Forhandler påse at Utstyret fremdeles kan identifiseres som tilhørende Dell. Forhandler har imidlertid rett til å videreselge Utstyr som ledd i vanlig forretningsdrift. Dersom eiendomsretten ennå ikke er overtatt av Forhandler og Forhandler er i en situasjon som omfattes av bestemmelsene i punkt 15.2 eller dersom Dell med rimelighet har god grunn til å tro at en slik situasjon vil oppstå og følgelig gir meddelelse om dette, så kan Dell til enhver tid kreve, forutsatt at Utstyret ikke er videresolgt eller ugjenkallelig innarbeidet i et annet produkt, uten å begrense enhver annen rettighet eller ethvert annet rettsmiddel som Dell måtte ha, at Forhandler leverer tilbake Utstyret, og dersom Forhandler unnlater å gjøre det, få adgang til enhver lokasjon som tilhører Forhandler eller tredjepart, hvor man oppbevarer Utstyret, for inspeksjon og/eller tilbakelevering av utstyret. Forhandler gir følgelig Dell, Dells agenter og ansatt en ugjenkallelig rett til uten noen som helst begrensning og når som helst å få adgang til ethvert lokale hvor Utstyret befinner seg eller måtte befinne seg, uten å gi forutgående meddelelse om at man vil inspisere Utstyret, eller der Forhandlers rett til Utstyret er opphørt, å ta tilbake utstyret. Dell har rett til å ta rettslige skritt overfor Forhandler for å få til betaling for Utstyret selv om eiendomsretten til Utstyret ennå ikke er gått over til Forhandler. 7.3 Forhandleren er forpliktet til å informere Dell om manglende eller skadede Utstyr eller emballasje seneste innen 48 timer fra Levering. Forhandleren er videre forpliktet å til innen syv (7) dager orientere Dell såfremt Utstyr inneholder mangler i forhold til den relevante ordre, med angivelse av hva mangelen består av. Dersom Forhandler ikke reklamerer i henhold til overstående, anses Utstyret og emballasjen for akseptert. Dersom reklamasjon er foretatt etter ovenstående, kan Dell foreta omlevering av Utstyr til Leveringsstedet eller annet sted avtalt mellem Partene. Omlevering skal skje i henhold til sedvanlig leveringstid for det relevante Utstyr. Kostnadene for enhver omlevering som ikke kan lastes Dell, faktureres Forhandleren. Hvis Forhandleren ikke aksepterer Leveringen av Utstyr, selvom Utstyret er i overensstemmelse med ordrebekreftelsen, vil Dell fakturerere omkostninger til Levering, håndtering og oppbevaring av Utstyr til Forhandleren. Såfremt Forhandleren ikke aksepterer og mottar Utstyr, som er i overensstemmelse med ordrebekreftelsen innen fire (4) uker fra tidspunktet for forsøkt levering, aksepterer Forhandleren at Dell med en (1) ukes varsel og etter Dells valg er berettiget til å gjenvinne de omhandlede Utstyr og videreselge disse til en tredjepart på Forhandlerens vegne, og vil være berettiget til inntektene for slikt salg. Forhandlerens forpliktelse til å betale for det bestilte Utstyr bortfaller ikke ved Dells videresalg af Utstyret. 7.4 Forhandleren vil ikke og er ikke berettiget til å kreve betaling av bøter eller andre beløp i anledning af Dells forsinkelser eller overskridelser i henhold til opplyste estimerte leveringsdato eller annen påstått forsinkelse. 7.5 Dells alminnelige betingelser for direkte salg gjelder ikke for Forhandleren eller dennes kunder (Sluttbrukerne) og alt Utstyr som selges til Forhandlerens kunder omfattes av Forhandlerens eventuelle vilkår for retur. Med forbehold for pkt 7.7 aksepterer Dell ikke returnering av Utstyr eller avbestilling av Service eller Forsikringsproduker fra Forhandleren eller Forhandlerens kunder, og Produkter som ikke returneres i overensstemmelse med pkt. 7.3 skal anses som akseptert av Forhandleren og kan ikke returneres til Dell, med unntak av hva som gjelder etter pkt Forhandleren er herunder særlig ansvarlig for håndtering, innsamling og andre oppgaver relatert til Utstyr som returneres til Forhandleren av dennes kunder. Dette gjelder uansett om Utstyret returneres innenfor Forhandlerens eventuelle angrefrist eller i henhold til angrerett som fastsatt i lov om angrerett mv. av 21. desember 2001 eller tilsvarende regler, herunder oppdateringer av disse. 7.6 Forhandler kan på vegne av sine kunder kreve erstatning av manglende, feil eller skadet Utstyr innen en periode på 30 dager fra Leveringstidspunktet. Risiko og eiendomsrett til det Utstyr som returneres i henhold til dette punkt vil gå over på Dell (eller den transportør som Dell har leiet) ved fysisk levering og Dell vil dekke alle transportkostnader. Etter denne periode vil øvrige spørsmål som gjelder defekt Utstyr bli behandlet av Dell direkte i forhold til Sluttbrukeren i henhold til Produktgarantien (som definert i punkt 9 nedenfor), hvilket innebærer at Dell skal utbedre eller, dersom utbedring av praktiske hensyn ikke er rimelig, erstatte Produktet direkte til Forhandlerens kunde innen rimelig tid og i samsvar med de vilkår som er angitt i Produktgarantien. Forhandler har ikke rett til å returnere Utstyr for erstatning eller mot kreditt utover det som følger av punktene 7.3 og 7.6. Transportskader og etterfølgende krav om erstatning på grunn av skader som oppstår under transport mellom Forhandler og Forhandlers kunde eller Sluttkunde, er Forhandlers ansvar og ethvert krav om erstatning av skade på Utstyr under transport vil bli håndtert i samsvar med det foran nevnte, men med Forhandler som ansvarlig for all utskifting av Utstyr og transportkostnader. 7.7 Dersom Forhandlers kunde avbestiller et Forsikringsprodukt i samsvar med en lovbestemt angrerett, vil Dell tilbakebetale Forhandler eventuell premie som Forhandler har refundert dennes kunde. 8. Overholdelse av lovgivningen 8.1 Forhandler er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og regler i forbindelse med Forhandlers deltagelse i Programmet. Dette omfatter følgende meget viktige områder: a) Eksport: Utstyr, software og teknologi, som er omfattet av denne Avtalen, kan være gjenstand for eksportregulerende lover og 4/32

5 regler i Norge, den Europeiske Union, USA og andre land i EMEA (Europa, MellomØsten og Afrika). Forhandler skal overholde slike eksportregulerende lover og regler. - flere detaljer om dette krav finnes i nedenstående bilag 1; b) Miljøforhold: Destruksjon eller gjenbruk av Utstyr, som er omfattet av Avtalen, kan være underlagt gjeldende miljølover og -regler. Forhandler skal derfor overholde sådanne miljølover og -regler, som er gjeldende for Forhandler, herunder men ikke begrenset til reglene under den relevante nasjonale anvendelse av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC og 2003/108/EC) flere detaljer om dette krav finnes i nedenstående bilag 1; og c) Anti-korrupsjonslovgivning og standarder: Forhandler er forpliktet til å overholde gjeldende korrupsjonslovgivning og standarder og til å utarbeide nødvendige rutiner for å unngå enhver form for bestikkelse og korrupsjon for ytterligere detaljer vises til Bilag 1. d) Avgifter: Forhandler skal betale alle gjeldende avgifter. Forhandler kan muligvis være berettiget til avgiftsfritak fra tid til annen, i hvilket tilfelle Dell anmoder Forhandler om å fremvise dokumentasjon for et slikt fritak. e) Overholdelse av lovpliktige bestemmelser: Forhandler er innforstått med at Dell Utstyr som selges fra USA, Canada eller EU er merket eller sertifisert i henhold til lovgivningsmessige forskrifter som kreves for at kunne selge Utstyret til USA, Canada og USA. Ytterligere lovpålagte merker er påkrevet ved levering til andre områder. Forhandler er ansvarlig for innhenting av nødvendige tilleggsmerker. Forhandler er også ansvarlig for fortsatt overholdelse av lovpliktige bestemmelser, herunder men ikke begrenset til regler og standarder om elektrostatiske utladninger og elektrisk utstråling, ved enhver endring eller tillegg foretatt på et Dell Utstyr etter utsendelse fra Dell. Dersom Forhandler for eksempel gjør endringer i design, vil Forhandler være ansvarlig for overholdelse av enhver gjeldende lovpålagt bestemmelse om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), produktsikkerhet og miljøbeskyttelse i ethvert land hvor Utstyret vil bli levert. Forhandler skal sørge for at Dell Utstyret fortsatt er i samsvar med disse lovpålagte bestemmelser og godkjennelser etter at Utstyret er sendt fra Dell. 8.2 Hver av Partene skal overholde slike regulatoriske og andre forpliktelser som fastsatt i Bilag Kontraktsmessige og juridiske garantier og Tjenester 9.1 Dell forventer at Forhandler oppfyller alle normale juridiske forpliktelser for en forhandler av Produkter og tilhørende service til ervervsbrukere og forbrukere, som er gjeldende i Forhandlers land, inkludert å overholde relevante ufravikelige forbrukerrettigheter. 9.2 Med mindre Partene har avtalt annet, vil Dell yte en standard garanti ( Produktgaranti ) på alle Utstyr i overenskomst med Bilag I tillegg til alminnelig Produktgaranti kan Forhandler, når det gjelder Utstyr som er beregnet på tilfeller hvor en virksomhet er Sluttbruker, kjøpe ytterligere support og service med tanke på videresalg av dette sammen med Utstyret, også i samsvar med det som er angitt i Bilag 2, som gjelder Utstyr som er beregnet på Sluttbrukere, kan det i visse tilfeller kjøpes utvidede garantier som vil være spesifikt knyttet til det innkjøpte Utstyr, med individuelle serie-/produktnumre som er angitt på den relevante ordrebekreftelsen fra Dell. 9.4 I forbindelse med ervervelsen av Produktgarantien, aksepterer Forhandler å: a) Levere til Dell regelmessige og oppdaterte rapporter om lagerbeholdning og salg, etter Dells anmodning om slike; b) For så vidt angår Sluttbrukere som er forbrukere, å gjøre sitt ytterste for å bistå Dell med å sørge for at disse mottar behørig informasjon om status på og vilkår for Dells Produktgaranti og for hvordan disse kan benytte seg av rettigheter i henhold til Produktgarantien. c) I den utstrekning Forhandler er databehandler i samsvar med Sluttbrukers instruks, skal Forhandler sørge for at dette skjer i forbindelse med inngåelse av skriftlig avtale med Sluttbruker, som oppfyller der de forpliktelser som fremgår av standardkontraktsbestemmelsene i avgjørelse 2010/87/EC om overføring av personopplysninger mellom dataansvarlig og databehandler. 9.5 Bestemmelsen i dette punkt gjelder kun for Forhandlers kjøp til videresalg av Dell-merket Hardware Support Services (levert av Dell eller underleverandør av Dell). Forhandler overtar leveransen av Dell-merkede utvidede garantier og service og skal påse at kontrakten med Sluttbruker omfatter videreføringsbestemmelsene som fremgår av Bilag Forhandler skal påse at Sluttbruker er gjort kjent med Dells leveringsforpliktelser av ethvert Produkt er underlagt Dells Produktspesifikasjoner, herunder Dell Servicebeskrivelse for den aktuelle Hardware Support Service eller en aktuelle Servicebeskrivelse. Forhandler skal følge Dells retningslinjer for videresalg av Dell Produkter, som til enhver tid er oppdatert av Dell. Dell forbeholder seg retten til å revidere sine generelle og valgfrie service- og supportprogrammer samt de vilkår som gjelder for disse, uten å gi Forhandler varsel om dette på forhånd. Dell er ikke forpliktet til å yte service eller support til Forhandler og dennes kunder før Dell har mottatt fullstendig betaling for de Produkter og/eller service-/supportavtaler som Forhandler har kjøpt. 5/32

6 9.7 Dell Produkter leveres i utgangspunktet av en enhet innen Dell-konsernet eller dets tredjepartleverandør eller underleverandør. Dersom det foreligger avtale mellom Partene om Forhandlers videresalg til virksomhetssluttbrukere, uavhengig av om dette gjelder spesifikke Produkter eller ikke, som bærer begge Parters merker og/eller leveres av Forhandler eller tredjepartsleverandør i samarbeid med Dell eller som leveres av Forhandler i henhold til et Dell-tilbud uten mulighet til å overdra leveransen til Dell, godtar Forhandler at det inngås en Dell Master Service Agreement eller annen passende avtale som gjelder levering av tjenester i samarbeid mellom Partene, samt at Forhandler vil overholde de retningslinjer (som Dell vil utarbeide om nødvendig) i tilknytning til levering av slike tjenester som skal leveres til virksomhetssluttbrukere fra Forhandler eller dennes tredjepartsleverandør sammen med eller på vegne av Dell. 9.8 Dette avsnittet 9.8 er kun relevant for deg dersom du kjøper Frittstående Tjenester a) Overdragelse av lisens. Dell gir Forhandler under perioden for relevant servicelevering en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig rettighet og lisens til: (i) å videre lisensiere programvare og dokumentasjon relatert til Frittstående Tjenester og forsynt av Dell direkte til Sluttbruken som kjøper Frittstående Tjenester fra Forhandler og (ii) vise og bruke slik programvare og dokumentasjon for å demonstrere og forsyne de Frittstående Tjenestene til Sluttbruker i henhold til denne Avtalen. Med unntak av udtsyr kjøpt av Sluttbrukeren vil Forhandler kreve at Sluttbruker returnerer alt utstyr eller maskinvare brukt i anskaffelsen av Frittstående Tjenester ( Utstyr eid av Dell") til Dell ved utløp eller oppsigelse av perioden for de relevante Frittstående Tjenester. Dersom Sluttbrukeren ikke returnerer slikt utstyr eid av Dell til Dell i god og salgbar tilstand, er Forhandler ansvarlig for erstatningskostnaden for slikt utstyr på det tidspunktet. b) Lisensbegrensninger. Forhandler skal ikke utpeke andre personer, selskaper eller enheter til videreforhandler eller agent for Frittstående Tjenester. Forhandler skal ikke selv eller på vegne av andre, eller gi Sluttbrukeren tillatelse til å (i) selge, videre lisensiere, utpeke eller overføre noe programvare, utstyr eller dokumentasjon knyttet til de Frittstående Tjenestene, med mindre annet følger av denne Avtale, (ii) dekompilere, demontere, eller rekonstruere eller kopiere noe utstyr, programvare eller dokumentasjon i relasjon til de Frittstående Tjenestene, (iii) fjerne fra noe utstyr, programvare eller dokumentasjon relatert til de Frittstående Tjenestene, noe språk eller betegnelse som indikerer den konfidensielle naturen derav eller eiendomsrettigheter for Dell eller dets leverandører i slike punkter. Videre skal ikke Forhandler selv, eller ved å gi tillatelse til Sluttbruker: (I) bruke noen del av de Frittstående Tjenestene til å ha virksomhet i drive som timesharing, utsetting, servicebyrå, være vert for, serviceleverandør for applikasjon, eller kontrollert serviceleverandørmiljø; (II) endre eller duplisere noen aspekter av noen deler av de Frittstående Tjenestene, unntatt som uttrykkelig tillatt under denne Avtale; eller (III) utpeke, overføre, distribuere eller på annen måte gi tilgang til programvare eller deler av denne, utstyr eller dokumentasjon relatert til de Frittstående Tjenestene til noen tredjepart eller på annen måte bruke Frittstående Tjenester til fordel for noen tredjepart; eller (IV) gjøre de Frittstående Tjenestene tilgjengelige i land som ikke er blitt godkjent for bruk av Dell. c) Programvare og Dells Frittstående Tjenester. I forholdet mellom Dell og Forhandler eller noen Sluttbruker, skal Dell eie alle rettigheter, titler og interesse i og til programvaren og dokumentasjon som gjelder de Frittstående Tjenestene. Du anerkjenner at slik programvare og dokumentasjon utgjør konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter som eksklusivt tilhører Dell eller dets lisensgivere. d) Vilkår og betingelser for Sluttbruker. De Frittstående Tjenestene skal være gitt til Sluttbruker av Dell på Forhandlers vegne i henhold til den relevante, sist oppdaterte, beskrivelsen av Dell Service Beskrivelse (den siste versjonen er på Partner Portal) og medfører at Forhandler må betale Dell samtlige beløp som forfaller under denne Avtale på en betimelig måte og i henhold til vilkårene fastsatt i denne Avtale, samt at Forhandler skal inkorporere de relevante vilkår og betingelser fastsatt i Bilag 4 i sin skriftlige avtale med Sluttbrukeren (enkeltvis definert som "Avtale for Sluttbruker"), I forhold til Modulære Tjenester må Forhandler også sikre en signert versjon av Dells Retningslinjer for Akseptabelt Bruk (Acceptable Use Policy) fra Sluttbruker i henhold til den til enhver tid gjeldende Bilag 4. Forhandler skal forsyne Dell med bevis på at ovennevnte kriterier er etterlevet. Partene er enige i at det ikke skal være noen kryssgarantier, ansvar eller forpliktelser etablert med eller for noen Sluttbruke, og hver part skal alene være ansvarlig for garantier, ansvar eller forpliktelser som parten etablerer, pådrar seg eller påtar seg overfor Sluttbruker. Forhandler skal ikke uten Dells forutgående skriftlige godkjennelse utstede garantier eller erklæringer vedrørende de Frittstående Tjenestene eller hva gjelder kvalitet, salgbarhet, kompatibilitet, egnethet for noe bestemt formål, ukrenkelighet eller andre anliggende, med mindre slik informasjon uttrykkelig fremgår av salgs- og markedsføringslitteratur, samt salgsfremmende materiale som utgitt av Dell. e) Arbeid på Sluttbrukers eller Forhandlers lokaler. Om og i den utstrekning de Frittstående Tjenestene krever at Dell er tilstede ved Sluttbrukers og/eller Forhandlers lokaler (hvor dette ikke er oppført i Servicebeskrivelsen), skal Forhandleren tilbakebetale til Dell alle rimelige, faktiske utlagte utgifter, inkludert men ikke begrenset til forsendelse, reiseutgifter, hotell og måltider, pådratt i forbindelse med implementeringen, ytelsen eller leveringen av de Frittstående Tjenestene. f) Støtte. I forhold til de Frittstående Tjenestene som er Dell/Dell Secure Works-kontrollerte sikkerhetstjenester ("Sikkerhetstjenester"), vil Forhandleren være den primære kontakten for Sluttbruker med hensyn til spørsmål og problemer angående Sikkerhetstjenestene, og Forhandler skal videreformidle til Dell alle spørsmål eller problemer relatert til leveringen av Sikkerhetstjenester i den utstrekning disse er utført av Dell på Forhandlers vegne. I særlig grad skal Forhandler forsøke å feilsøke anmodninger og forespørsler fra Sluttbruker angående Sikkerhetstjenestene. 6/32

7 g) Autorisasjoner. Forhandler skal så lenge denne Avtalen er i kraft, for egen regning,, foreta, anskaffe og vedlikeholde samtlig dokumentasjon, registreringer, rapporter, lisenser, tillatelser og autorisasjoner for at Forhandler skal kunne utføre sine plikter under denne Avtale. Videre skal Forhandler for egen regning sørge for å overholde samtlige regelverk og gjeldende lovgivning ved utførelsen av sine forpliktelser under Avtalen. 10. Dells forpliktelser 10.1 Dell skal holde skadesløs Forhandler for krav, tap, erstatning, omkostninger eller utgifter (herunder advokatomkostninger), forutsatt at slike omkostninger og utgifter er rimelige og dokumenterte og er pålagt Forhandleren grunnet krenkelse av en tredjemanns immaterielle rettigheter som følge av kjøp, mottagelse, bruk eller besittelse av Dells Dell-merkede Produkter, forutsatt at slik krenkelse ikke er oppstått som følge av: a) Endring eller manipulasjon av Produktene b) Anvendelse av Produktene sammen med utstyr, programmer eller material som ikke er levert av Dell eller av Dell godkjent til slik anvendelse eller kombinasjon; eller c) Materiale som Forhandleren har fremskaffet til Dell til bruk for en ferdigpakket verdiapplikasjon (for eksempel CFI-services) Under forutsetning av at Dell i all vesentlighet har svart på Forhandlers anmodninger og handlinger på samme måte som med andre Forhandlere, som befinner seg i samme situasjon på samme tidspunkt, kan Dell ikke holdes ansvarlige overfor Forhandler for å nekte Forhandler adgang til Programmet, for det nivå av registrering, som Dell gir Forhandler innenfor Programmet, eller for å heve eller senke Forhandlers status på eller fjerne Forhandler fra Programmet Det er nødvendig for Dell å justere Programmene fra tid til annen med henblikk på å avspeile endringer hos Dell, Forhandler, andre Forhandlere og markedet. Derfor forbeholder Dell seg retten til uten ansvar overfor Forhandler å endre eller justere betingelsene, fordelene, nivåene, adgangskravene på og til Programmet, Forhandlers forpliktelser, samt til helt å trekke tilbake Programmet, under forutsetning av at det gis minimum en måneds varsel til Forhandler om dette, enten på Portalen, på Premier Page eller via e-post. Hvis Forhandler ikke kan akseptere de endringer som skal foretas, er Forhandler berettiget til å trekke seg tilbake fra det nivå av Programmet, som Forhandler deltar på, eller helt fra Programmet, innen endringene trer i kraft. 11. Forhandlers forpliktelser 11.1 Forhandler forplikter seg til å holde Dell skadesløs i forbindelse med ansvar, krav, tap, skader, erstatningsplikt, omkostninger og utgifter (herunder for juridisk bistand) forutsatt at slike tap, utgifter og omkostninger er rimelige og kan dokumenteres, som Dell pådrar seg følge av: (1) at Forhandler ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til persondatabeskyttelse som angitt i Bilag 1; (2) forpliktelser som gjelder immaterielle rettigheter; (3) taushetsplikt; (4) foretar uautoriserte endringer i Utstyr, mottatt programvare eller tjenester; (5) leverer materiale til bruk som ledd i CFI, hvilket innebærer krenkelse av immaterielle rettigheter; (6) ikke overholder sin forpliktelse til korrekt fjerning av avfall (herunder, men ikke begrenset til sine forpliktelser i henhold til aktuell gjennomføring av Direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) og 2003/108/EC; (7) Forhandler ikke oppfyller sin plikt til å informere Sluttbruker om de spesifikasjoner som gjelder Utstyr, Service eller Forsikringsprodukter eller andre Dell Produkter, herunder, men ikke begrenset til de begrensninger som gjelder for slike Produkter, og Sluttbrukers forpliktelser i tilknytning til kjøp av slike Dell Produkter, ved å gi Forhandlers kunder de aktuelle opplysninger om spesifikasjoner som gjelder Dell Produktene, herunder servicebeskrivelse som er tilgjengelig på og gjøre det klart for Forhandlers Kunder og Sluttbrukere at det er Forhandler som er deres kontraktpart ved inngåelse av enhver avtale om videresalg og levering av Dell Produkter til Forhandlers kunder; (8) Forhandler ikke sørger for å inkludere de obligatoriske minimumskrav som fremgår av en Sluttbrukeravtale og/eller (9) Forhandler gir feilaktige eller villedende opplysninger til Sluttbruker Forhandler vil også kunne holdes ansvarlig overfor Dell, hvis Forhandlers handlinger eller unnlatelser påfører Programmet eller Dell mer generell skade, en ugunstig kommersiell posisjon eller et kommersielt dårlig renommé - herunder, men ikke begrenset til, via offentliggjørelse av priser, spesifikasjoner, teknisk support og andre opplysninger, som stilles til rådighet for Forhandler via Portalen, Premier Pages eller på annen måte til tredjeparter Dersom Partene har avtalt at Dell skal yte støtte til markedsføring (enten i henhold til et generelt program tilgjengelige for alle Forhandlere via Programmet eller på annen måte), ytes slike tilskudd kun dersom Partene har signert et markedsføringsbilag til Avtalen eller inngår separat markedsføringsavtale, og under forutsetning av at Forhandler forsyner Dell med nødvendig dokumentasjon for utførelsen av markedsføring etter Dells rimelige anmodning om dette. Forhandler skal utstede korrekt faktura til Dell for markedsføringstilskuddet, i overensstemmelse med relevante markedsføringsbilag eller -avtale. 12. Gjennomføring av erstatningskrav Erstatningskrav i medhold av punktene 10 og 11 ovenfor begrenses ikke av punkt 13 nedenfor. De nevnte erstatninger betales av Dell til Forhandler eller av Forhandler til Dell (benevnt "Erstatningsgiveren ) til den annen Part (benevnt "Erstatningsmottageren" ), under forutsetning av at: (i) Erstatningsmottageren gir skriftlig meddelelse til Erstatningsgiveren om eventuelle erstatningskrav eller saksanlegg snarest mulig etter mottagelse av disse i skriftlig form; 7/32

8 (ii) Erstatningsmottageren ikke erkjenner noe ansvar; og (iii) Erstatningsmottageren handler i overensstemmelse med Erstatningsgiverens rimelige instruksjoner til bruk for forsvar eller forlik i forbindelse med erstatningsansvar eller saksanlegg på Erstatningsgiverens bekostning, dog således at Erstatningsmottageren ikke er forpliktet til å forsvare seg eller inngå forlik på noen måte, som er skadelig for Erstatningsmottageren; og (iv) hvis Erstatningsmottageren er Alminnelig Forhandler eller Partner så skal denne overholde og sørge for at dennes medarbeidere og leverandører overholder alle Dells rimelige instruksjoner. 13. Begrensning av forpliktelser 13.1 Partenes samlede ansvar overfor hverandre i henhold til Avtalen (uavhengig av om slikt ansvar oppstår på grunn av uaktsomhet, kontraktsbrudd, uriktige opplysninger eller på annen måte) er begrenset som angitt i dette punkt a) Ingen av Partene kan fraskrive seg eller begrense sitt ansvar overfor den annen Part ved (1) dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet, (2) bedrageri, (3) svikaktig handling eller (4) enhver annen forpliktelse hvor ansvaret ifølge lov ikke begrenses eller fraskrives. b) Med henvisning til punkt 13.2 (a) kan en Parts ansvar, uavhengig av hvordan forholdet har oppstått som følge av eller i tilknytning til denne Avtale, ikke under noen omstendighet overstige det minste beløp av følgende (i) 125% av prisen som Forhandler har betalt for det aktuelle Produkt (inklusive service og programvare) eller motverdien av EUR i den valuta som benyttes i det land hvor Forhandlerens virksomhet er registrert, ved anvendelse av Dells valutakurs på dato for utstedelse av ordrebekreftelsen Uansett det ansvar og de begrensninger som er beskrevet i punkt 13.2, med forbehold av punkt 13.2 (a), har Partene utover det i intet tilfelle ansvar for: 1. indirekte tap og følgetap 2. uteblitt eller forventet fortjeneste, lønn, inntekt eller forventede besparelser, 3. tap som den skadelidende Part kunne ha unngått, herunder ved å følge den annen Parts rimelige råd og anvisninger, 4. tap, som er en følge av, at en Part ikke har foretatt fullstendige og oppdaterte sikkerhetskopier av edb-programmer og data, 5. tap relatert til omstendigheter, som er unntatt fra (Produkt-)garanti, 6. tap som følge av skadet rykte, eller 7. tap, som skyldes force majeure Disse begrensninger er rimelige ut fra sammenhengen i avtaleforholdet mellom Dell og Partner og tatt i betraktning den tydelige kommunikasjon av vilkårene samt Partenes rimelige forventninger til de forhold som er beskrevet over Utover hva som følger av punkt 13.3 er Dell ikke ansvarlig overfor Forhandler for: 1. tap relatert til mangler eller defekter, som Dell har avhjulpet innenfor rimelig tid, samt 2. tap som følge av Dells bruk av materiale eller anvisninger, levert eller spesifisert av Forhandler eller dennes Sluttbruker (eksempelvis CFI-services), 13.5 I tillegg til punkt 13.2 ovenfor er Dell videre overfor forhandleren ansvarlig for (et sådant ansvar begrenses ikke av punkt 13.2 (b)): i. dekke direkte krav fra Sluttbrukere vedrørende Produktansvar i relasjon til et Produkt, i henhold til ufravikelig lovgivning, dersom slike mangler ikke kan avhjelpes med ansvarsbegrensning og forutsatt at slike krav håndteres av Bilag 1), samt ii. eventuelle direkte omkostninger i forbindelse med en tilbaketrekking av et Produkt/Utstyr (som håndteres i henhold til Bilag 1). Dell er dog under ingen omstendigheter ansvarlig for krav vedrørende produktansvar eller omkostninger i forbindelse med tilbaketrekking, såfremt slike er oppstått som følge av Forhandlers (medvirkende) forsømmelse, eller såfremt Forhandler har forsømt å følge de i denne Avtale beskrevne prosesser under punkt 13 eller Dells rimelige anvisninger Bortsett fra de begrensninger som følger av lov, jf punkt 13.2, skal Partenes ansvar overfor den annen (uansett om ansvaret beror på forsømmelse, uaktsomhet, mislighold, vanhjemmel eller annen årsak) begrenses i det omfang den skadelidende Part har unnlatt å iverksette rimelige bestrebelser for å begrense sitt tap. Når en Part ( Skadelidte ) retter krav mot den annen Part ( Skadevolder ) vedrørende ansvar som er knyttet til en ordre, skal Skadelidte så snart som mulig skriftlig underrette Skadevolder om sitt krav, og for at kravet skal være å anse som et gyldig krav, vedlegge fullstendig dokumentasjon for og informasjon om kravet (herunder hvilke skritt som er tatt, bakgrunnen for tapet, ytterligere dokumentasjon etc.). Ingen av Partene har rett til å fremme krav mot den annen, dersom kravet ikke blir rettet til Skadevolder innen det seneste av følgende to tidspunkter (i) seks måneder fra den dato hvor handlingen som var årsaken til kravet skjedde, eller (ii) 6 måneder fra den dag hvor Parten/Skadelidende fikk kjennskap til kravet Forhandler er forpliktet til å opprettholde nødvendig forsikring (herunder sedvanlig ansvarsforsikring og arbeidsulykkeforsikring) med henblikk på oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen og skal sende dokumentasjon om dette innen ti (10) arbeidsdager, såfremt Dell ber om dette. Opprettholdelse av nødvendig forsikring i overensstemmelse med dette punkt er en betingelse for denne Avtalens 8/32

9 gyldighet. 14. Priser og betaling 14.1 Ordrebekreftelse spesifiserer den pris som Forhandleren skal betale for fremstilling, fremskaffelse og levering av Produktet, samt eventuelle tilleggskostnader for ytterligere tjenester, Prisene og alle andre omkostninger er angitt eksklusiv mva og andre relevante avgifter og skatter som skal betales av Forhandleren Der dette er avtalt mellom Partene, enten skriftlig og signert av begge Parter, eller i form av standard programmer som er tilgjengelige for alle Forhandlere eller for Forhandlere i de enkelte land eller Programmet, kan Forhandlere være berettiget til rabatter eller prisavslag på kjøp av Produkter. Prisavslag skjer på det tidspunkt hvor ordren foretas, mens rabatter generelt gjennomføres via utstedelse av kreditnota til Forhandleren til justering opp mot sener ordrer. Ethvert markedsføringstilskudd som måtte være avtalt mellom Partene, og som Dell skal betale i relasjon til Produktmarkedsføringsinitiativer, vil kun bli utbetalt av Dell på bakgrunn av korrekt faktura utstedt til Dell i henhold til punkt For så vidt intet annet er skriftlig akseptert av Dell, og avhengig av den ytte kreditt, som baseres på Dells vurdering av Forhandlerens soliditet, er betalingsvilkårene 30 dager fra fakturadato. Morarente på 4 % p.a. over EURIBORs tremåneders rentesats på fakturadatoen tillegges alle forfalte beløp. Dell forbeholder seg retten til å overdra forfalte betalinger til en tredjemann med henblikk på inndrivelse. Dell forbeholder seg videre retten til å tilbakeholde fremtidige leveranser ved for sen eller uteblitt betaling Forhandler skal innen fjorten (14) dager fra fakturadato gjøre oppmerksom på eventuelle tvilsspørsmål eller tvister, hvoretter fakturaen vil bli betraktet som korrekt og forfalt til betaling 30 dager fra fakturadato. Punkter på fakturaen, som er omfattet av en tvist, eller hele fakturaer som er omtvistet, forfaller ikke til betaling før fjorten (14) dager etter at tvisten er løst. Deler av fakturaer som ikke er omfattet av tvisten skal betales til forfall Forhandler er ikke berettiget til å foreta motregning, fradrag eller tilbakeholdelse av betaling for noe beløp i en faktura under henvisning til noen form for tvist eller krav, der punkt 14.4 er gjeldende Dell yter Forhandleren spesifikke priser og annen assistanse og support i søknader, og på Portalen, og disse priser og denne assistanse og support er betinget av de Produkter som leveres til Forhandler, med mindre annet er skriftlig avtalt, senere leveres direkte til en virksomhet til denne bruk og ikke til videresalg, Forhandlers bruk, levering til en forbruker eller levering til en annen Sluttbruker enn den som fremgår av Forhandlers opplysninger til Dell. Såfremt Forhandler forsøker å oppnå særlige priser hos Dell for en spesifikk avtale med Sluttbruker, skal Forhandler innestå for at denne er en virksomhet og at denne har gitt Forhandler sitt samtykke til å gi videre opplysninger om Sluttbrukers virksomhet til bruk for Dells evaluering av søknaden om særlige priser fra Dell i overensstemmelse med Bilag 1. Opplysninger om Sluttbrukere innsamlet på denne måte vil ikke bli angitt til andre formål Bevisst, gjentatt eller uaktsom fremsettelse av uriktige opplysninger med henblikk på å oppnå fordeler eller få adgang til disse spesifikke priser, assistanse og/eller support vil bli ansett som et vesentlig brudd på denne Avtalen. Dell forbeholder seg retten til å fakturere Forhandler prisforskjellen eller den normale omkostning eller pris for det leverte, som Dell med rimelighet anser for å være passende, hvis Forhandler fremsetter uriktige opplysninger til Dell for å oppnå en lavere pris enn den, som Forhandler er berettiget til, eller oppnå support eller assistanse som Forhandler enten ikke er berettiget til, eller support eller assistanse til en lavere pris enn den Forhandler er berettiget til. En faktura for slike omkostninger forfaller ved mottagelse og kan underlegges forsinkelsesrenter ved for sent betaling og rettslig innkreving ved domstolene Forhandler er ansvarlig for betaling av alle relevante skatter, avgifter, gebyrer og andre utgifter, herunder merverdiavgift, som er pålagt av offentlige myndigheter for ordre i henhold til denne Avtale, unntatt skatt på Dells nettoinntekt, bruttoinntekt, eiendom eller Dells ansettelsesbetingelser. Forhandler erkjenner å være ansvarlig for betaling av alle skatter og avgifter som pålegges en Service i det geografiske område hvor Forhandler eller Sluttbruker mottar Servicen. Forhandler skal holde Dell skadesløs mot ethvert krav, tap, saksanlegg, erstatningsansvar, dom, avgjørelse eller forlikt og eventuelle omkostninger (herunder for juridiske tjenester) som Dell eller assosiert selskap til Dell måtte pådra seg og som oppstår på grunn av at en utgift, skatteforpliktelse, avgift i henhold til dette punkt 14, ikke blir betalt av Forhandler. Dersom Dell i henhold til gjeldende lov eller forskrift skal kreve opp eller ettergi skatt og/eller avgift som gjelder Produktene, vil Dell angi beløpet særskilt i fakturaen til Forhandler Dell vil utstede korrekt faktura til Forhandler, hvor merverdiavgift blir beregnet på et beløp som skal betales i henhold til Avtalen og skal sørge for at fakturaen oppfyller alle lovpålagte krav for at Forhandler kan oppnå fritak for merverdiavgift, forutsatt at slik fritaksprosedyre er tilgjengelig ( Mva-faktura ). Forhandler vil ved mottak av Mva-fakturaen betale merverdiavgiften i henhold til de bestemmelser som gjelder for det aktuelle beløp Dersom Dell har beregnet feil merverdiavgift, vil fakturaen bli korrigert umiddelbart etter at Dell har fått meddelelse om dette. Dersom Forhandler har betalt et for høyt beløp vil Dell utstede kreditnota. Dersom Forhandler har betalt et for lavt beløp, skal Forhandler betale det utestående beløp til Dell innen 15 dager etter at Forhandler har mottatt den korrekte fakturaen Dersom Forhandler i henhold til forskrift er forpliktet til å holde tilbake eller gjøre fradrag i beløp som skal betales til Dell, skal Forhandler betale nettobeløp til Dell. Forhandler må fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon overfor Dell slik at man kan innberette det beløp som er holdt 9/32

10 tilbake eller som det er gjort fradrag for, overfor de relevante myndigheter, og Forhandler skal yte Dell all nødvendig bistand for at Dell skal kunne kreve tilbake beløpet fra innkrevingsmyndighetene. Dersom det foreligger en dobbeltbeskatningsavtale som muliggjør redusering av det tilbakeholdte beløp, skal Forhandler ene og alene holde tilbake og betale det reduserte beløp. Dell påtar seg intet ansvar (inklusive bøter, renter eller andre omkostninger) forbundet med Forhandlers manglende oppfyllelse av skattereglene. 15. Oppsigelse av Avtalen 15.1 Begge Parter er berettiget til å si opp denne Avtalen, og således trekkes seg fra Programmet, med en måneds skriftlig varsel. Med unntak for de tilfeller hvor bestemmelsene i det neste avsnitt av denne Avtalen gjelder, frigjør oppsigelse av Avtalen ikke noen av Partene fra deres plikt til å oppfylle forpliktelser som er inngått mellom Partene på eller innen oppsigelsesdatoen, herunder især forpliktelser i forbindelse med oppfyllelse av avgitte ordre, betaling av skyldige beløp samt overholdelse av forpliktelse vedrørende databeskyttelse, immaterielle rettigheter, fortrolighet og erstatningsansvar Dell kan nekte å godta nye ordre og nekte å oppfylle resterende forpliktelser under eksisterende ordre som er plassert i henhold til denne Avtalen, hvis Forhandler: a) vesentlig misligholder denne Avtalen, og misligholdelsen ikke kan avhjelpes (herunder bevisst, gjentatt eller uaktsom villedning av Dell for å oppnå priser, support eller assistanse som Forhandler ikke er berettiget til); b) vesentlig misligholder denne Avtalen, hvor misligholdelsen kan avhjelpes, men Forhandler unnlater å avhjelpe denne innen en rimelig, skriftlig opplyst frist for utbedringen av misligholdelsen; c) unnlater å betale skyldige beløp senest 30 dager etter at de er forfalt til betaling - med mindre annet er avtalt skriftlig på forhånd; d) bryter eksportlovgivning, blir insolvent eller erklæres konkurs eller likvidasjon, kommer under betalingsstansning, utsteder et båndleggelsesdokument, inngår avtale med kreditorer, inngår forlik eller tilsvarende omstendigheter; e) handler på en måte, som etter Dells rimelige skjønn er skadelig for Dell eller for Programmet, herunder især via offentliggjørelse av priser, spesifikasjoner, teknisk support og andre opplysninger, som stilles til rådighet for Forhandler via Portalen, Premier Pages eller på annen måte, til tredjepart - herunder samlet til datainnsamlings- og analysefirmaer Dell har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse til Forhandler dersom Forhandler bryter den eksportlovgivning og den antikorrupsjonslovgivning som er angitt i punkt 8 og i Bilag Forhandler er berettiget til å annullere ordre i tilfeller hvor Dell: a) vesentlig misligholder denne Avtalen, hvor misligholdet kan avhjelpes, og unnlater å avhjelpe denne innen en rimelig, skriftlig opplyst frist for utbedringen av misligholdelsen; eller b) bortsett fra som en del av en virksomhetsomlegging eller reorganisasjon blir insolvent eller erklæres konkurs, kommer under betalingsstansning, utsteder et båndleggelsesdokument, inngår avtale med kreditorer, inngår forlik eller tilsvarende omstendigheter, 16. Force Majeure Ingen av Partene er forpliktet til å prøve å oppfylle deres forpliktelser i henhold til denne Avtalen og kan ikke holdes ansvarlig for deres manglende oppfyllelse for det tilfelle, at Partene er forhindret fra å gjøre dette enten som følge av begivenheter uten for deres egen rimelige kontroll, f.eks. brann, oversvømmelse, krig, embargo, streik, uforutsett mangel på materialer, forsinkelse eller avbrytelse av transport, eller statlig handling eller handling eller forsømmelse fra den annen Part ("force majeure-begivenheter"), under forutsetning av at den Part, som er berørt av slike omstendigheter, straks gir den annen Part skriftlig meddelelse om dette og benytter alle rimelige midler for å avhjelpe force majeure-begivenheten med det samme. For det tilfelle at oppfyllelse (med mindre det er relatert til betaling av skyldige beløp) ikke er mulig i en periode på over 30 dager, er begge Parter berettiget til skriftlig å si opp den del av avtalen som omhandler den/de berørte ordre, uten at den andre Part kan holdes ansvarlig for denne handling. 17. Generelle bestemmelser 17.1 Ingen endring av denne Avtale vil tre i kraft bortsett fra når den enten er: (i) meddelt fra Dell til Forhandler eller Partner PP eller Portalen og Forhandler ikke har gjort innsigelser mot denne innen en rimelig frist som angitt av Dell ved meddelelse om endringen; eller (ii) skriftlig og undertegnet av bemyndiget representant for hver av Partene. Dell har dog etter eget skjønn rett til å endre øvrige forhold i Programmet, herunder, men ikke begrenset til, Produktspesifikasjoner som Forhandleren har fått tilgang til, prisfastsettelse og prismekanismer som gjelder for Forhandlere, ethvert rabatt- eller incentivprogram som Dell til enhver tid tilbyr Partnere, Programhåndboken, innholdet i og metodene for drift av Partner- eller Forhandler PP eller Portalen, samt vilkår og betingelser for registrering og sertifisering av Partnere. Partene er selvstendig næringsdrivende som handler uavhengig av hverandre, og Partene har ikke noe partnerskap, agentforhold, representantskap eller annen funksjon seg imellom i henhold til denne Avtale Meddelelser i henhold til denne Avtalen kan sendes pr. e-post eller brev til de juridiske avdelinger hos de respektive Parter og anses for å ha virkning ved mottak når det foreligger enten et ikke-automatisert svar eller en kvittering for mottagelse En Parts unnlatelse av å håndheve eller gjøre bruk av noen bestemmelser eller rettigheter, som oppstår som følge av denne Avtalen, skal ikke anses som et frafall av en slik bestemmelse eller rettighet, og har på ingen måte betydning for denne Partens rettigheter til å håndheve eller 10/32

11 gjøre bruk av disse bestemmelsene på et senere tidspunkt Hvis Dell eller Forhandler på et gitt tidspunkt unnlater å håndheve eller gjøre bruk av gjeldende lovfestede bestemmelser, vil dette ikke bli anset som en frafallelse av noen av Partenes respektive rettigheter Dell forbeholder seg retten til helt eller delvis å tildele eller overdra sine rettigheter og forpliktelser til kompetent tredjepart eller til et assosiert selskap av Dell. Dells godkjennelse av samarbeid med Forhandler er basert på visse utvelgelseskriterier, herunder, men ikke begrenset til, slike [kriterier] som gjelder kredittnivå og overholdelse av eksportrestriksjoner. Forhandler har derfor ikke rett til, verken helt eller delvis, å overdra sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Avtalen uten skriftlig samtykke fra Dell. Dell har videre en plikt overfor Forhandler i henhold til Avtalen, samt også overfor Sluttbrukere av Produkter, i form av garanti. Dells forpliktelser overfor Forhandler kan imidlertid ikke overdras uten Dells skriftlige samtykke, og en tredjepart, som ikke er Sluttbruker, kan derfor ikke håndheve disse forpliktelser overfor Dell. Produktgarantier kan kun overdras i samsvar med Dells standard prosesser for registrering og overdragelse av servicenummermerke (service tag) Partenes rettigheter og forpliktelser reguleres av norsk lovgivning og Dell og Forhandler aksepterer at enhver tvist (kontraktsrettslig eller ikke) som måtte oppstå på bakgrunn av denne avtale skal avgjøres av ved de norske domstoler. Wienkonvensjonen om avtaler om internasjonale kjøp (CISG) vil ikke komme til anvendelse Dersom det viser seg at en av bestemmelsene i denne Avtale er ugyldig eller at de/n er umulig å håndheve, skal gjeldende bestemmelse begrenses eller falle bort, slik at Avtalens øvrige bestemmelser vil være gyldige. 11/32

12 BILAG 1: DATABESKYTTELSE, PRODUKTSIKKERHET, FORTROLIGHET VED TILBAKEKALLING OG OVERHOLDELSE AV EKSPORTLOVGIVNING, SAMT OVERHOLDELSE AV WEEE-DIREKTIVET A. DATABESKYTTELSE 1. Begge Parter har plikt til å overholde bestemmelsene i Databeskyttelsesdirektivet 95/46/EC eller tilsvarende lokal lovgivning. I den utstrekning Forhandler overfører personopplysninger til Dell i tilknytning til Avtalen vil Dell anses som databehandler. Som behandlingsansvarlig bekrefter Forhandler at Forhandler har innhentet alle nødvendige tillatelser for lovlig databehandling før data overføres til Dell. Forhandler gir tillatelse til at Dell innhenter, bruker, lagrer og overfører de personopplysninger som Forhandler stiller til Dells disposisjon med tanke på at Dell kan yte service i henhold til Avtalen og til bruk for andre formål som måtte være angitt i Avtalen, eller tilhørende arbeid. Dell kan som ledd i sin normale virksomhet overføre personopplysninger globalt via selskapets systemer til andre enheter, agenter eller underleverandører innen samme konsern eller relevante forretningsforbindelser som kan ha løpende tilgang til personopplysninger. Når det gjøres slike overføringer, skal Dell sørge for iverksettelse av nødvendige sikkerhetstiltak ved overføring av personopplysninger i henhold til denne Avtale, og Dell har inngått de nødvendige avtaler med hver av de aktuelle tredjeparter for så vidt angår løpende overholdelse av personopplysningsregelverket. 2. Forhandler bekrefter at Dell er underlagt Forhandlers instruks når det gjelder i hvilket omfang Dell har rett til å behandle personopplysninger. Dell har følgelig intet ansvar for krav fremsatt av Forhandler på grunn av handling eller unnlatelse fra Dells side, dersom slik handling eller unnlatelse skjer som følge av at Dell har fulgt Forhandlers instruks. B. FORTROLIGHET 1. I denne bestemmelsen B betyr "Fortrolige Opplysninger" alle fortrolige opplysninger, som fremlegges (uansett om dette er skriftlig, muntlig eller på annen måte, og uansett om det er direkte eller indirekte) av den ene Part ("den Fremleggende Part ) til den annen Part ("den Mottagende Part") "), uansett om dette skjer før eller etter inngåelsen av Avtalen, herunder, men ikke begrenset til opplysninger om den Fremleggende Parts kunder, aktiviteter, prosesser, planer eller hensikter, produktopplysninger, know how, designrettigheter, forretningshemmeligheter, markedsmuligheter, økonomi og forretningsaktiviteter. 2. Alle opplysninger, som leveres på eller via Premier Pages, Portalen eller datakilder, og hvor det kun er adgang via Portalen, skal behandles som Fortrolige Opplysninger, til tross for at de også kan ses av andre Alminnelige Forhandlere og/eller Partnere, og må ikke fremlegges til tredjeparter uten forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Dell. 3. Den Mottagende Part er forpliktet til: ikke å bruke Fortrolige Opplysninger til andre formål enn at utføre sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen og ikke å fremlegge Fortrolige Opplysninger til andre personer, med mindre det foreligger forutgående skriftlig tillatelse fra den Fremleggende Part, eller som det fremgår av nedenstående bestemmelse 4 og Den Mottagende Part kan fremlegge fortrolige opplysninger til en "Mottager, hvis det er tale om noen av dennes direktører, andre ledende medarbeidere, ansatte, profesjonelle rådgivere og leverandører, i det omfang en slik fremleggelse er nødvendig i forbindelse med oppfyllelse av Avtalen. Den Mottagende Part skal sikre, at alle Mottagere er kjent med og overholder den Mottagende Parts forpliktelser om fortrolighet og begrensninger for bruk i henhold til denne Avtalen, som om Mottageren var en av Partene til denne Avtalen. 5. Den Mottagende Part er berettiget til å fremlegge Fortrolige Opplysninger i det omfang dette kreves av loven, regler eller noe påbud fra en lovgivende myndighet med jurisdiksjon hva gjelder denne Part, under forutsetning av at denne Part bestreber seg på å redusere omfanget av en slik fremleggelse og bevare fortroligheten av slike Fortrolige Opplysninger som fremlegges. 6. Ovenstående bestemmelser 4 og 5 er ikke gjeldende for Fortrolige Opplysninger, som: på avtaledatoen eller på noe tidspunkt deretter blir offentlig kjent på annen måte enn som følge av den Mottagende Parts eller den Fremleggende Parts brudd på Avtalen, eller som den Mottagende Part til den Fremleggende Parts rimelige tilfredshet kan påvise har vært kjent av den Mottagende Part, innen fremleggelsen til den Mottagende Part. 7. Ingen af Partene er berettiget til at fremsette eller godkjende pressemeddelelser i forbindelse med Avtalen (herunder til, men ikke begrenset til London Stock Exchange, NASDAQ, noen annen relevant børs og/eller noen tilsynsmyndighet) uten den annen Parts forutgående skriftlige tillatelse. 8. Alle opplysninger, som Forhandleren får adgang til i henhold til denne Avtalen, herunder oplysninger om Dell, Intel, Microsoft eller McAfee, må ikke anvendes av Forhandleren, hverken direkte eller indirekte, til eventuelle senere anbud, tilbud eller forhandlinger med Intel, Microsoft, McAfee eller annen tredjepart. Alle opplysninger, som Dell får adgang til i henhold til denne Avtalen, herunder opplysninger om Forhandleren, må ikke anvendes av Dell, hverken direkte eller indirekte, til eventuelle fremtidige anbud, tilbud eller forhandlinger med tredjepart. C. PRODUKTSIKKERHET OG TILBAKEKALLING 1. Partene skal overholde sine respektive forpliktelser om produktsikkerhet og tilbakekalling vedrørende Utstyr. 2. Hvis det er problemer i forbindelse med produktsikkerhet eller i forbindelse med tilbakekalling av Utstyr, skal Forhandleren hjelpe Dell med å kontakte Sluttbrukerne og tilbakekalle Utstyret. Dell er ansvarlig for Forhandlerens rimelige, påviselige og nødvendige kostnader i forbindelse med overholdelse av Dells uttrykkelige instruksjoner, som er betalt i forbindelse med denne bestemmelsen. Omkostninger, som Forhandler pådrar seg uavhengig av instruksjoner fra Dell i relasjon til tilbakekalling av Utstyr, vil ikke bli refundert av Dell, med mindre Partene har avtalt dette i det enkelte tilfelle. D. KRAV TIL REGISTRERING OG REVISJON Partene skal sørge for å ha nøyaktige og leselige registre som er i tråd med lovfestede krav, og skal gi den andre Parten rimelig tilgang til sine lokaler, samt gi innsyn i og kopier av informasjon det er rimelig at denne Parten kan be om med hensyn til Partenes ytelse i henhold 12/32

13 til Avtalen, herunder, uten begrensning, informasjon om fakturering, regnskapskrav, overholdelse av punkt B (fortrolighet), og annet som det er rimelig å stille krav om for å få løst konflikter med tredjeparter. E. OVERHOLDELSE AV EKSPORTLOVER 1. Hver av Partene skal på egen bekostning overholde alle anvendelige lover, forskrifter og bestemmelser fra en myndighet med jurisdiksjon over partens aktiviteter i tilknytning til Avtalen. 2. Hver Part skal overbringe den andre Parten den informasjonen som er nødvendig for at den andre Parten skal kunne overholde anvendelige lover og bestemmelser angående Produktene. 3. Partene erkjenner at Produktene som er lisensiert og solgt i henhold til Avtalen, er underlagt eksportkontrollover og -bestemmelser for EU, USA eller for andre land som de leveres fra, og som de fremstilles eller brukes i, og samtykker i å rette seg etter disse lovene og bestemmelsene. 4. For å unngå tvil skal Produkter, programvare eller teknologi som Dell benytter i henhold til Forhandlerens instrukser, som et ledd i CFIservices, utelukkende være Forhandlerens ansvar, og Forhandleren holder hermed Dell skadesløs med hensyn til alle forpliktelser og alt ansvar vedrørende forskrifter og eksportsamsvar, i henhold til prosedyrene fastsatt i Avtalen. 5. I henhold til USAs lover og bestemmelser, jvf. punkt 3 ovenfor, kan Produkter som er kjøpt i henhold til Avtalen, ikke selges, leies eller på andre måter overføres til Sluttbrukere omfattet av restriksjoner (inklusiv de som er på Enhetslister fra U.S Department of Commerce og Bureau of Industry and Security), eller land som er underlagt restriksjoner (for tiden Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syria). Produktene kan heller ikke selges, leies eller på andre måter overføres til eller benyttes av en Sluttbruker som er involvert i aktiviteter som omfatter masseødeleggelsesvåpen, herunder, men ikke nødvendigvis begrenset til, aktiviteter som omfatter design, utvikling, produksjon eller bruk av kjernefysisk materiale, atomanlegg eller atomvåpen, missiler eller støtte til missilprosjekter, eller kjemiske eller biologiske våpen. 6. Forhandler samtykker i å forsvare og holde Dell skadesløs overfor alle krav, begjæringer og søksmål, forårsaket av Forhandlers brudd eller påstått brudd på anvendelige eksportlover, bestemmelser og forskrifter. Hvis Produkterne av Forhandler selges i strid med disse restriksjoner, er Dell ikke forpliktet til å yte garanti eller teknisk support. F. OVERHOLDELSE AV ANTIKORRUPSJONSLOVGIVNING 1. Partene er enige om å overholde den til enhver tid gjeldende antikorrupsjonslovgivning, herunder The Foreign Corrupt Practices Act of the United States ( FCPA ), The UK Bribery Act 2010 ( Antikorrupsjonslovgivning ) og skal ikke tilby gaver eller betale noe beløp eller inngå avtaler, eller gi tillatelse til at det tilbys eller gis bort til noen noe som har verdi med hensikt å påvirke en offentlig eller privat instans i deres beslutningsprosess eller tiltak, under den hensikt å få innflytelse på tildeling, støtte eller drift av en Parts virksomhet. 2. Partene innestår for at verken de selv eller deres ansatte i tilknytning til Avtalen vil gi, tilby, love noen form for betaling eller overføre verdier direkte eller indirekte til i) embetsmann eller offentlig ansatte (herunder ansatte hos offentlig eide eller kontrollerte selskaper og offentlige internasjonale organisasjoner); ii) politisk parti, politikere eller politiske kandidater; iii) til mellommenn for noen av de foran nevnte; iv) andre personer eller juridiske enheter dersom slik betaling eller overføring av midler vil være i strid med den lokale lovgivning dersom slike tjenester tilbys. 3. Forhandler aksepterer 3.1. å overholde retningsliner og prosedyrer som gjelder korrupsjon under hele avtaleperioden, herunder, men ikke begrenset til, prosedyrer som er utviklet for å sikre at Forhandler og dennes Assosierte Personer (se punktet F.4) overholder gjeldende Antikorrupsjonslovgivning på anmodning fra Dell fremlegge kopier av slike retningslinjer og prosedyrer på hensiktsmessig måte overvåke og håndheve slike retningslinjer og prosedyrer. 4. Dersom Forhandler subkontraherer noen del av bestemmelsene i henhold til denne Avtale til tredjepart eller mottar tjenester i forbindelse med Forhandlers utøvelse av Avtalen (enhver tredjepart utgjør en Assosiert Person); skal Forhandler pålegge en Assosiert Person antikorrupsjonsforpliktelser som ikke er mindre byrdefulle enn de antikorrupsjonsforpliktelser som Forhandler er pålagt i henhold til denne bestemmelse. Forhandler garanterer at verken Forhandler eller noen av Forhandlers ledere, ansatte eller Assosierte Personer er tiltalt for overtredelse av loven som omfatter bestikkelser, korrupsjon, bedrageri eller svik eller ikke er kjent med at disse har vært eller er gjenstand for noen offentlig myndighets (statlig, administrativt organ eller tilsynsmyndighet) etterforskning, granskning eller tvangsforfølgelse som gjelder overtredelse eller påstått overtredelse av Antikorrupsjonslovgivningen. Forhandler skal umiddelbart varsle Dell dersom Forhandler eller noen av dennes ledere eller ansatte eller Assosierte Personer har opptrådt på en måte som kan være i strid med Antikorrupsjonslovgivningen. Partene skal da umiddelbart innkalles til møte, dersom dette er hensiktsmessig i lys av den potensielle Antikorrupsjonslovgivningsproblematikk som man har fått kjennskap til. G. OVERHOLDELSE AV WEEE DIREKTIVET Dell bekrefter å overholde gjeldende miljøvernlovgivning og forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, EUs WEEE-direktiv ( WEEEdirektivet ), direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer, som senere er endret ved direktiv 2008/12/EF og direktiv 2008/103/EF ( Batteridirektivet ) og direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall, som senere er endret ved direktiv 2004/12/EF ( Emballasjedirektivet ), som er implementert i enhver medlemsstat der dette er hensiktsmessig. Forhandler vil overholde alle gjeldende bestemmelser i gjeldende miljøvernlovgivning, - bestemmelser, -forskrifter og standarder som er utstedt av offentlige myndigheter og alle relevante regler for god opptreden eller tilsvarende retningslinjer utstedt av ethvert representativt organ for industrien, uavhengig av om disse er rettslig bindende, herunder de ovennevnte direktiver som er implementert i hver medlemsstat og enhver annen miljøvernbestemmelse som vil være aktuell i forhold til fjerning og gjenbruk av Utstyr, batterier og emballasje. Forhandler skal på forespørsel fra 13/32

14 Dell fremlegge dokumentasjon på overholdelse av ovennevnte. Partene er særlig enige om følgende: 1. I tilfeller hvor Dell fakturerer og leverer Utstyr til Forhandler i et Dell Direct land*, hvor ovennævnte direktiver finder anvendelse, bærer Dell ansvaret for overholdelse av ovennævnte direktiver, som ændret fra tid til annen, herunder men ikke begrenset til rapportering av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) som er brakt i omsetning, visning af gebyrer/avgifter, betaling av eventuelle miljøavgifter til den relevante myndighet, der dette er påkrevet, samt retur av Utstyr i medfør av Dell s WEEE gjenbruksprogram 2. I tilfeller hvor Dell fakturerer og leverer Utstyr til Forhandler og Forhandler vil importere utstyret til et land hvor ovennevnte direktiver kommer til anvendelse, vil Forhandler bære ansvaret for overholdelse av WEEE-Direktivet, Batteridrektivet og Emballasjedirektivet, og Forhandler vil følgelig (men ikke begrenset til): innberette alt Utstyr, alle batterier og all emballasje som selges i hver medlemsstat (herunder i land som ikke er EU-medlem, men som har implementert WEEE-Direktivet) til rette myndighet der hvor WEEE-direktivet er implementert; og være ansvarlig for betaling av enhver miljøavgift der dette er aktuelt og ta tilbake Utstyret i henhold til WEEE- Direktivet i henhold til nasjonale regler som har implementert direktivet. 3. I tilfeller hvor Forhandler sender Utstyr videre til andre land, bærer Forhandler ansvaret for overholdelse av ovennævnte direktiver, bestemmelser, Code of Conducts og retningslinjer i den relevante medlemsstat der Utstyret bringes i omsetning. 4. Dell anser alle Forhandlers kjøp av bedrifts-utstyr i Dell Direct lande som bedriftsmessie salg og vil innberette salget som bedrifts-salg til den relevante myndighet i de relevante medlemsstatene. I alle andre medlemsstater vil salget bli innberettet som salg av Utstyr som brukes både i bedrift og privat. 4.1 I tilfeller hvor Forhandler selger bedrifts-utsyr til en forbruker, og der dette er påkrevet i den relevante medlemsstaten, er Forhandler ansvarlig for overholdelse av relvant miljølovgivgnin, herunder men ikke begrenset til følgende: medlemsskap av complianceprogram, rapportering av EEE som er brakt i omsetning på det relevante marked, innkreving, innsamling og betaling av eventuell miljøgebyr til den relevante myndighet, samt retur og behandling af Utstyr i overensstemmelse med lovgivningen herom. * Dell Direct land (alle andre lande anses for inddirekte lande): Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal, Nederland, Spania, Sverige, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Schweiz og Norge. BILAG 2: GARANTI OG SERVICESUPPORT FOR SLUTTBRUKERE A. GARANTI- OG SUPPORTVILKÅR ALLE SLUTTBRUKERE 1. Dell-merkede hardwareprodukter vil på tidspunktet for levering være i overensstemmelse med Dells gjeldende spesifikasjoner og vil, som minimum, være omfattet af Dells Basic Hardware Support garanti for hvert enkelt Utstyr og for Garantiperioden som beskrevet under punktene B2 og C2 nedenfor, avhengig av hvem Sluttbruker er. Detaljert informasjon om Basic Hardware Support-garantien utleveres på etterspørsel eller er tilgjengelige på avhengig av hvilket land Utstyret ble shippet til (og Sluttbrukerens land dersom dette er forskjellig). 2. Garantien for Utsyr omfatter ikke skader som skyldes eksterne forhold, inklusive men ikke begrenset til uhell, misbruk, feilhåndtering, varme, fukt eller andre miljøforhold, elektriske problemer, service (inklusive installasjon och av-installasjon) som ikke utføres av eller er godkjent av Dell, bruk som ikke er i overensstemmelse med instruksjonene for Utstyret, alminnelig slitasje, og problemer som skyldes bruk av deler og komponenter som ikke er levert av Dell. 3. Garantien omfatter ikke tilbehør eller deler som er lagt til et Dellsystem etter at systemet er sendt fra Dell eller ikke-dell-merkede tilbehør eller deler lagt til et Dellsystem gjennem CFI service. 4. Garantien omfatter ikke forbruksvarer, såsom blekkpatroner. 5. Dell yter ingen garanti når Sluttbrukeren eller Alminnelig Forhandler eller Partneren har foretatt uautoriserte eller ikke-godkjente endringer eller reparasjoner på Utstyr som Dell har levert inklusiv, men ikke begrenset til, bruk av reparasjons- eller erstatningskomponenter eller software som Dell, etter rimelig vurdering, ikke anser for sikre eller ikke anser for brukbare i eller med Utstyret som Dell har levert. Hvis Forhandleren åpner, endrer eller reparerer Utstyr som Dell har levert, bortfaller Dells ansvar overfor Forhandleren eller Sluttbrukeren for Utstyrets sikkerhet eller overensstemmelse med lovkrav, medmindre Forhandleren eller Sluttbrukeren utelukkende handlet i overensstemmelse med Dells skriftlige eller muntlige instruksjoner (via Teknisk Support eller annen Dell support) ved åpningen, endringen eller reperasjonen. 6. Med Dell-merkede anses hardwareprodukter som er påført varemerket Dell, inklusive alle standardkomponenter, unntatt følgende deler: (i) software, lydkort, høytalere, eksterne apparater, tilbehør eller deler som er tilført de Dell-merkede hardwareprodukter etter de er sendt fra Dell; (ii) tilbehør eller deler som er lagt til de Dell-merkede hardwareprodukter gjennom Dells CFI service på Forhandlerens begjæring; (iii) tillbehør eller deler som ikke er installert på Dells fabrik; (iv) tredjeparts software og perifere produkter; eller (v) skjermer, tastaturer og mus, hvis de ikke er inkludert i Dells standardprisliste. 7. Medmindre Partene skriftlig avtaler annet, vil notebookbatterier som inngår i Dell-merkede Utstyr omfattes av en garanti på et (1) år. 14/32

15 8. Dell gir ikke garanti på software eller Utstyr som Dell leverer til Forhandleren, men som er lisensiert eller produsert av en tredjepart. Det er Forhandlerens ansvar å sikre at garantier og lisenser fra disse tredjeparter oppfyller Forhandlerens og dennes kundes behov. Dell kan anmode en tredjepartsleverandør eller softwarelisensgiver om å oppfylle Dells eller enhver softwarelisensgivers juridiske forpliktelser overfor Forhandleren eller overfor sluttbrukeren som Dell har, i forhold til leveringen av Utstyret eller lisensgiverens software. 9. Dell har ikke testet eller sertifisert sitt Utstyr til anvendelse i høyrisiko-apparater inklusiv men ikke begrenset til medisinske formål, kjernekraft, kontroll med masse- og lufttransportkontroll eller noen annen potensiell livskritisk eller vesentlig bruk. Forhandleren er inneforstått med at Dell ikke innestår for, eller gir noen garanti for at Utstyret er egnet til noen høyrisiko bruk. 10. Dell forbeholder seg retten til å levere reparerte deler til bruk som reserve- eller reparasjonsdeler. 11. Reservedeler eller komponenter som anvendes ved service eller reparasjon av Utstyr har en garantitid på 90 (nitti) dager fra Levering eller i den resterende Garantiperiode for det angjeldende Utstyr, hvis denne er lengere. 12. Dell har eiendomsretten til alt erstattede eller innsamlede Utstyr eller komponenter. Hvis Utstyr som er blitt erstattet og som burde være returnert til Dell, ikke er returnert innen rimelig tid etter Dells anmodning, forbeholder Dell seg rett til å fakturere Forhandleren (eller sluttbrukeren direkte hvis det er mulig) for slikt Utstyr. 13. Dell påtar seg ikke ansvar for sikkerheten og/eller fortroligheten for data som er lagret på Utstyr før eller under service utført under Garantien. 14. Dersom Utstyr som kjøpes under denne Avtale videreselges av Forhandleren / Partneren utenfor det land som Utstyret ble leveret til av Dell, er Forhandleren / Partneren inneforstått med at Produktgarantien, etter Dells forgodtbefinnende opphører eller Dells supportnivå endres avhengig av hvilket land sluttbrukeren som ønsker support befinner seg. 15. Varigheten og omfanget av Dell-garantien kan variere avhengig av hvilket land Utstyret sendes til og hvilket land Sluttbrukeren befinner seg i, hvis disse er forskjellige. 16. Dells Produktsupport og service vil bli levert av Dell eller Dells servicepartnere. Reparasjon eller utskiftning av Utstyr under Garantien vil bli foretatt av Dell eller Dells servicepartnere innen rimelig tid. B. GARANTI OG SUPPORT FOR BEDRIFTER 1. Alt Utstyr som selges av Forhandler til en bedrift (eller en annan forhandler) omfattes av: a. Nasjonal lovgivning som gjelder for fremstillerens forpliktelser (i motsetning til selgers forpliktelser) med hensyn til Utstyr som selges til bedrifter i det land til hvilket Utstyret shippes fra Dell. Enhver lovbestemt garanti i det landet som Utstyr blir shippet til, og som etter lov kan bli unntatt av tilvirker, skal være å anse som unntatt av Dell under denne Avtalen; og b. I henhold til dette Bilag 2, Dells generelle Produktgaranti (som er nærmere beskrevet i punkt B), hvor Garantiperioden starter på tidspunktet for den næringsdrivende Sluttbrukers kjøp av Utstyr og løper i den periode som er beskrevet i punkt B2 nedenfor. Produktgarantien som beskrevet i dette punkt utgjør Forhandlers eneste beføyelse i henhold til denne Avtale og trer i stedet for enhver lovfestet fravikelig garanti- og reklamasjonsrett. 2. I tillegg til det i afsnit A ovenfor anførte er Garantiperioden for alt Utstyr som selges til en bedrift skal være lik den som angis i relevant ordrebekreftelse på individuell Utstyrs-basis (SKU), dog slik at det i det tilfelle ingen Garantiperiode spesifiseres i orderbekreftelsen, skal Garantiperioden være lik 12 (tolv) måneder for alt Utstyr fra bedriftens innkjøpsdato, inklusive eventuellt Utstyr for demonstrasjon. 3. Enhver eventuell ytterligere garanti eller forpliktelse som tilbys av Forhandler eller dennes kunde til en bedrift skal utelukkende gjelde for Forhandler, kunde og Sluttbrukeren. Dell er ikke part i en slik avtale, og slike vilkår og forpliktelser skal ikke under noen omstendighet være bindende for Dell. 4. Dersom annet ikke er avtalt gjennom en ordrebekreftelse på Utstyrs-basis (SKU), skal Utstyr være omfattet av Dells generelle Garanti (som er i overensstemmelse med lovgivningen på området for bedrifter) slik som beskrevet i Dells generelle garantiservice som finnes på avhengig av hvilket land Utstyret sendes til og hvor Sluttbrukeren (bedrift) befinner seg. Dells garanti begrenser og erstatter, i den utstrekning dette er tillatt etter gjeldende lovgivning, alle øvrige garantier og rett til reklamasjon som er gitt, enten via lov eller avtale. Innenfor rammen av Garantien gjelder følgende: a. om det foreligger et mangel ved Utstyret som oppdages innefor Garantiperioden, kan Sluttbrukeren kontakte Dell direkte (via Dells Tekniske Support, slik Sluttbrukeren får informasjon om) og Dell vil diagnostisere problemet per telefon og, dersom nødvendig, vil Dell bytte ut eller reparere Utstyret under forutsetning av at: i. bedriften må oppfylle Dells eksportkontroll og registrere Utstyrets serie-/produktnummer for at Dell skal oppfylle disse kontraktuelle rettigheter overfor dem; og ii. Dell på en tilstrekkelig måte har fått informasjon om Utstyrets mangler gjennom Teknisk Support og innenfor Garantiperioden. b. Dersom det ved at Utstyret er meldt inn til Teknisk Support med mangel, oppdages at Utstyret ikke er registrert med serie- /produktnummer og at Utstyrets Garantiperiode fortsatt løper, skal Dell registrere Utstyrets serie-/produktnummer og behandle 15/32

16 feilrapporten i henhold til Garantien. Ved registreringen av serie-/produktnummer hos Dells Tekniske Support-team, kommer Sluttbrukeren til å avkreves en aksept av Dells generelle vilkår for Support (Terms & Conditions of Support Services), som finnes på avhengig av til hvilket land Utstyret ble sendt til og hvor Sluttbruker (bedriften) befinner seg. c. Dersom det ikke er særskilt regulert i skriftlig avtale mellom Forhandler og Dell, at Forhandler selv skal drive med support-tjenester vedrørende Utstyr, og Forhandler likevel utfører denne typen tjenester, eller på noe vis manipulerer eller demonterer Utstyr, vil Garantien ikke lenger gjelde. Dell tilbyr Teknisk Support kun dersom Utstyrets serie-/produktnummer er registrert hos Dell gjennom Dells online-tjeneste for registrering av serie-/produktnummer eller gjennom Teknisk Support. d. Dells Tekniske Support utfører Dells tekniske standardsupport for Utstyr (som tilbys Dells bedriftskunder i samme land som Utstyret shippes til). Åpningstidene hos Teknisk Support kan variera fra land til land, men support er generelt tilgjengelig i lokal kontortid fra mandag til fredag (eksklusive alle nasjonale helligdager). Alle supportspørsmål relatert til Utstyret dirigeres til et teknisk supportombud som forsøker å løse spørsmålet gjennom å følge Dells standardrutiner. Gjeldende supportalternativ, åpningstider og kontaktinformasjon finnes på Dell kommer også til å å foreta rimelige bestrebelser for å tilby kontinuerlig webbasert selvhjelpsssupport, tilgjengelig 24 (tjuefire) timer i døgnet på C. GARANTI FOR SLUTTBRUKERE SOM ER FORBRUKERE 1. Alt Utstyr, som selges av Forhandler til en Sluttbruker, som er forbruker, omfattes av: a. Gjeldende ufravikelig nasjonal lovgivning om produsenters forpliktelser (i motsetning til selgeres forpliktelser) for Utstyr som selges til sluttbrukere (forbrukere) i det land der Dell leverer Utstyret. Enhver fravikelig lovfestet forpliktelse vedrørende garanti og/eller reklamasjonsrett, som måtte påhvile en produsent enten overfor Forhandler eller overfor Sluttbrukere i det land der Utstyret leveres, fraskrives herved av Dell i relasjon til denne Avtale; og b. I henhold til Bilag 2, Dells generelle Produktgaranti (som beskrives nærmere i punkt C herunder), hvor Garantiperiode starter på datoen for forbruker-sluttbrukers kjøp av Utstyret, og løper i den periode som angis i punkt C2 nedenfor. Produktgarantien påvirker ikke forbruker-sluttbrukers ufravigelige lovfestede rettigheter. 2. I tillegg til det i afsnit A ovenfor anførte er varigheten af Garantiperioden for Utstyr som selges til en forbruker-slutbruker, fremgår av den relevante ordrebekreftelse for Utstyret (SKU). Såfremt Garantiperioden for Utstyr ikke fremgår af ordrebekreftelsen, skal Garantiperioden være 12 (tolv) måneder på Utstyret, inklusive eventuellt Utstyr for demonstrasjon. 3. Forhandler skal annonsere og markedsføre Garantiperioden på alt Utstyr som selges til forbruker-sluttbrukere, som en tidsperiode fra datoen for Sluttbrukers kjøp av Utstyret. Forhandler må ikke markedsføre eller annonsere noen annen garanti for Utstyr uten å ha informert Dell på forhånd. Enhver form for ytterligere garanti eller annen forpliktelse, som tilbys eller gis av Forhandler eller dennes kunde til en forbruker-sluttbruker i forhold til Utstyr, utgjør et avtaleforhold mellom Forhandler/dennes kunde (som selger av Utstyret) og Sluttbruker (forbruker). Dell er ikke part i en slik avtale, og dennes vilkår skal ikke forplikte Dell. 4. Såfremt ikke annet er avtalt via en ordrebekreftelse på det enkelte Utstyret (SKU), omfattes Utstyret av Dells generelle Forbrukergaranti (som Dell tilbyr alle sine direkte forbrukerkunder i det land Utstyret er levert i). Innenfor Forbrukergarantiens rammer gjelder følgende: a. Sluttbruker skal henvende seg direkte til Dell (via Dells Tekniske Support, hvis kontaktdetaljer Sluttbrukeren vil få nærmere informasjon om ), såfremt det oppstår feil ved Utstyret i Garantiperioden, hvoretter Dell vil diagnostisere problemet via telefon og, såfremt Dell vurderer nødvendigheten av det, reparere eller ombytte Utstyret, forutsatt at: i. Utstyrets serie-/produktnummer er blitt registerert hos Dell via Dells online-verktøy for registrering af serie-/produktnummer eller via Teknisk Support; og ii. Dell er blitt behørig underrettet om Utstyts mangler via Teknisk Support innenfor Garantiperioden. b. Dersom det, etter at henvendelse om Utstyrets mangel er foretatt til Teknisk Support, oppdages at Utstyrets serie-/produktnummer ikke er blitt registrert, men Utstyret fortsatt er innenfor Garantiperioden, skal Dell registrere Utstyrets serie-/produktnummer og behandle feilmelding i overensstemmelse med Forbrukergarantien. Ved registreringen av serie-/produktnummer hos Dells Tekniske Support-team, vil Sluttbruger bli bedt om å akseptere Dells Generelle Betingelser for Support, som finnes på avhengig av i hvilket land Utstyret ble levert, og hvor Sluttbruker befinner seg. c. Medmindre annet fremgår av en særskilt skriftlig avtale mellom Forhandler og Dell vedrørende Forhandlers eller en av denne utropt tredjeparts utførelse av service og support på Utstyret, vil Forhandlers/tredjeparts tjenester, reparasjon, endring, manipulasjon, eller demontering af Utstyret, medføre at Forbrukergarantien faller bort. d. Dell vil utelukkende levere Teknisk Support via telefon, og online chat, avhengig av Utstyrs-tupe, og i overensstemmelse med Dells generelle supporttilbud (som tilbys Dells direkte forbrukerkunder i samme land som Utstyret er levert i), såfremt Utstyrets serie- /produktnummer er blitt registrert via Dells online-verktøy for registrering av serie-/produktnummer eller via Teknisk Support. e. Dells Tekniske Support leverer Dells generelle tekniske support på Utstyret (hvilket også tilbys Dells direkte forbrukerkunder i det land hvor Utstyret er levert). Åpningstidene hos Teknisk Support kan variere fra land til land, men support kan generelt fås som 16/32

17 minimum innenfor normal kontortid, mandag til fredag (bortsett fra på vanlige nasjonal- og helligdager). Alle supporthenvendelser relatert til Utstyr videresendes til til en medarbeider på Teknisk Support, som vil forsøke å besvare henvendelsen i overensstemmelse med Dells standardrutiner. Tilgjengelige supportmuligheter, åpningstider og kontaktopplysninger finnes på Dell vil videre, i det omfang dette er muligt, sørge for kontinuerlig webbasered selvhjelpssupport, som er tilgjengelig 24 (fireogtyve) timer i døgnet på BILAG 3- STØTTETJENESTER FOR MASKINVARE Nedenfor følger vilkårene og betingelsene for videresalg av Støttetjenester For Maskinvare som Forhandler samtykker i å inkludere i sine avtaler med Sluttbrukere, samt kreve at sine underforhandlere inkluderer i sine avtaler med sine Sluttbrukere. Disse vilkårene skal gjelde mellom enheten som kjøper af Støttetjenester For Maskinvare ( Kunden ) fra Forhandleren ( Selgeren ). Kunden og Selger samtykker i å etterleve følgende vilkår og betingelser: 1. Alle Støttetjenester for Maskinvare for levert maskinvare vil bli beskrevet i detalj i en servicebeskrivelse for den relevante Støttetjenesten. Servicebeskrivelser for Støttetjenester For Maskinvare (Hardware Support Services) er tilgjengelige på Kunden samtykker i at Selgeren, ikke Dell, er den avtaleparten i forhold til Kundens kjøp av Støttetjenester fra Selgeren. 2. Støttetjenester For Maskinvare skal være de reparasjonstjenester som er nødvendige for å reparere en mangel i materiale eller konstruksjonen av Dell produkter. Forebyggende vedlikehold er ikke inkludert og Selgeren skal ikke være ansvarlig for reparasjoner av Dell-Utstyr forårsaket av problemer med programvare eller tredjepartsprodukter som Kunden har skaffet. Med mindre presisert i en servicebeskrivelse, inkluderer ikke Støttetjenester for Maskinvare reparasjon av noet Utstyr eller komponenter som har blitt skadet som et resultat av (1) arbeid utført av andre enn Dell eller dets representanter på vegne av Selgeren (2) ulykker, feilaktig bruk eller misbruk av Utstyret eller komponenten (slik som, men ikke begrenset til, bruk av feil linjespenning eller sikringer, bruk av ukompatible enheter eller tilbehør, feilaktig eller utilstrekkelig ventilasjon, eller unnlatelse til å følge bruksanvisningene) gitt av andre enn Dell eller dets representanter på vegne av Selgeren (3) flytting av Utstyret fra en geografisk beliggenhet eller enhet til en annen, eller (4) naturkatastrofe, inkludert men ikke begrenset til, lynnedslag, oversvømmelser, tornado, jordskjelv eller orkan. Deler brukt til reparasjonen eller service av Utstyr kan være nye, tilsvarende nye, ombygd eller reparert. 3. Tredjepartsutstyr betyr enhver maskinvare, tjeneste eller programvare fra tredjeparter. Produsenters garantier eller kontraktvilkår og betingelser for Tredjepartsutstyr kan bli kjent ugyldig dersom Selgerne eller noen andre, andre enn produsenten eller dets autoriserte representanter, forsyner tjenester for eller arbeider på maskinvaren eller programvaren (slik som vedlikehold og reparasjon). I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, SKAL IKKE SELGER TA ANSVAR FOR GARANTIER FOR TREDJEPARTSUTSTYR ELLER FOR NOEN EFFEKT SOM DELL TJENESTER KAN HA PÅ DE GARANTIENE. 4. Kunden gir herved Selgeren og/eller Selgerens utnevnte serviceleverandør ("Serviceleverandør") autorisasjon til å bruke eller gi tilgang til Tredjepartsutstyr skaffet av Kunden dersom dette er nødvendig eller dersom dette er forespurt av Kunden under utførelsen av Støttetjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, kopiering, lagring, og reinstallasjon av sikkerhetssystem eller data. Kunden skal forsvare og holde Selgeren og Serviceleverandøren skadeløs fra tredjepartskrav eller søksmål som oppstår på grunn av Kundens unnlatelse til å gi slik autorisasjon (inkludert, men uten begrensning til, anskaffelse av behørige lisenser, intellektuelle eiendomsrettigheter, eller andre tillatelser, regulerende sertifiseringer, eller godkjennelser assosiert med teknologi, programvare eller andre komponenter). 5. Programvarelisens gitt av Dell. Kundens bruk av Programvare i forbindelse med Støttetjenestene skal være i henhold til vilkårene som følger med Programvaren. Programvare inkluderer programvare lokalt installert på Sluttbrukers systemer og programvare som Sluttbrukeren får tilgang til gjennom internett eller andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, nettsider og internettportaler). Dersom vilkårene ikke følger med Programvaren, er Kundens bruk av Programvaren underlagt Dells lisensavtale for tjenester & Retningslinjer for akseptabelt bruk ( AUP ) som er tilgjengelig på Ved å få tilgang, laste ned, installere, aktivere eller på andre måter bruke Programvare, aksepterer Kunden vilkårene fastsatt i AUP. 6. Databeskyttelse: Behandling av personlig data. Begrepene som anvendes i dette punkt 6 skal ha samme betydning som definert i den norske loven om personopplysninger som implementerer artikkel 2 i det Europeiske databeskyttelsesdirektivet 95/46/EC og de følgende vilkårene skal ha mer spesifikk betydning: Databeskyttelseslov betyr Direktiv 95/46/EC inkludert endringer, revisjoner, beslutninger eller konsolideringer, eller annen gjeldende lovgivning for databeskyttelse. 17/32

18 Dell Personale betyr alle ansatte, tjenestemenn, agenter eller konsulenter eller underleverandører for Dell engasjert for å levere Tjenester. Kunden skal gi personopplysinger til Selgeren og Serviceleverandøren og Dell Personale sammen med slik annen informasjon som det er rimelig å kreve for å kunne forsyne Tjenester. Dell kan, som del av sin alminnelige virksomhet, foreta globale overføringer av Personlig Data fra sine systemer, til andre enheter, agenter eller underleverandører i samme firmagruppe, eller til andre relevante forretningspartnere som kan få tilfeldig tilgang til Personlig Data. Ved en slik overførsel av Personlig Data, skal Dell sikre at de personopplysninger som overføres i henhold til denne Avtalen beskyttes i tilstrekkelig grad, og skal herunder inngå en avtale med enhver slik tredjepart for å sikre overholdelse av gjeldende lover for personopplysningsvern. Kunden anerkjenner at Selgeren, serviceleverandøren og Dell er avhengig av Kundens instruksjoner med hensyn til i hvilken utstrekning Dell er berettiget til å bruke og behandle personopplysninger. Følgelig vil verken Selgeren, Serviceleverandøren eller Dell være ansvarlig for krav fremmet av Kunden eller annet datasubjekt som oppstår som følge av en handling eller unnlatelse av Selgeren, Serviceleverandøren eller Dells personale til den utstrekning en slik handling eller unnlatelse ble foretatt i henhold til kundens eller Sluttbrukerens instruksjoner. BILAG 4 - FRITTSTÅENDE TJENESTER Nedenfor følger vilkårene og betingelsene for videresalg av Frittstående Tjenester som Forhandler herved samtykker i å inkludere i dine avtaler med Sluttbrukere ( Sluttbrukeravtaler ), samt kreve at sine underforhandlere inkluderer i sine avtaler med sine Sluttbrukere. Således skal vilkårene gjelde mellom Forhandleren og enheten som kjøper de Frittstående Tjenestene fra Forhandleren. Vennligst merk at avsnitt A er påkrevet å innta i samtlige Sluttbrukeravtaler, og at relevante underavsnitt innenfor avsnitt B gjelder per relevant Tjeneste (som oppført). A. Felles vilkår som skal inkluderes for alle Frittstående Tjenester I det følgende skal Dell være Dell AS og Partner [sett inn partnerenhet] og Sluttbruker skal være [sett inn kundeenhet] som finnes på [sett inn kundeadresse]. 1. Partner har solgt de følgende Dell Frittstående Tjenestene [sett inn Dell tjeneste] ( Tjenestene ) til Sluttbruker. Dell forsyner visse Frittstående Tjenester til Sluttbruker på vegne av Partneren. Partene samtykker i å observere og handle i samsvar med forordningene nedenfor i forhold til Tjenestene. 2. Sluttbrukerens ansvar 2.1 Sluttbruker skal gi Partner, Dell eller noen andre som handler på deres vegne, inkludert underleverandører og konsulenter i samarbeidet, tilgang og detaljert informasjon som er rimelig og nødvendig for Dell for å muliggjøre implementering og levering av Tjenestene, inkludert (i) testtid på Sluttbrukerens datasystemer og nettverk slik at Partner og/eller Dell har tilstrekkelig informasjon til å forsyne Tjenestene og (ii) en ansatt som har betydelig og tilfredsstillende kompetanse innen datasystem, nettverks- og prosjektledelseserfaring til å handle som prosjektleder og som et kontaktpunkt mellom Sluttbruker og Dell. Partner og Dell vil ikke være ansvarlig for unnlatelser til å utføre Tjenestene i den utstrekning slike unnlatelser er forårsaket av Sluttbrukers forsinkelse eller unnlatelse til å utføre dets ansvar under denne Sluttbrukeravtalen. 2.2 Om og i den utstrekning Dell forsyner Tjenestene på vegne av Partner, er forpliktelsene for Dell til å overholde relevant servicespesifikasjon vedrørende Tjenestene avhengig av Dells (eller andre som handler på vegne av Dell) evne til å direkte koble seg mot Sluttbrukers utstyr på Sluttbrukers nettverk gjennom en godkjent server i Dells sikre driftssenter eller hvor Tjenestene er fysisk på stedet. Om og i den utstrekning Dell må koble seg opp mot Sluttbrukers utstyr via SluttbrukersVPN eller på andre indirekte eller uvanlige måter, og Dell er påkrevet å utføre tilføyelser, flytting, eller endringer til eller på andre måter få tilgang til slikt utstyr i forbindelse med henvendelser om spesielle tilfeller eller andre forespørsel om hjelp, kan Dell (i) ikke gi noen garanti eller forsikring om samsvar med servicespesifikasjonen, og (ii) skal ikke ha noe ansvar eller forpliktelse for unnlatelser til å yte service eller for forsinkelse i utførelse av dets forpliktelser, og er heller ikke ansvarlig for å oppfylle de eksakte servicespesifikasjonene og SLA i denne relasjon. 2.3 Dell vil ta alle mulige forholdsregler for å minimere den negative effekten på Sluttbrukers datasystemer og nettverk; men Sluttbrukeren anerkjenner at ytelsen av en slik service kan midlertidig degradere driften av Sluttbrukers datasystemer og nettverk. Sluttbruker holder herved Dell skadesløs for alle tap, skader, utgifter eller søksmål som Sluttbruker kan pådra seg i forbindelse med Tjenestene. 3. Immaterielle rettigheter 18/32

19 3.1 Sluttbruker garanterer at han innehar de nødvendige rettigheter og myndigheter til å overføre Sluttbrukerdata (som definert nedenfor) til Dell og alle av Dells kontrahenter, agenter eller underleverandører som yter alle eller deler av Tjenestene under denne Avtalen. I løpet av Avtaleperioden gir Sluttbruker Dell en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke Sluttbrukers data kun for alle rimelige og nødvendige formål i samsvar med Sluttbrukeravtalen og for Dell og Partner til å utføre Tjenestene som fremstilt herunder. Denne Sluttbrukeravtalen innebærer ingen overdragelse til Dell eller annen tredjepart avrettigheter, tittel eller interesse i eller til Sluttbrukerdata eller andre tilhørende immaterielle rettigheter, men innebærer kun en begrenset bruksrettighet som oppheves samtidig med og i henhold til denne Sluttbrukeravtalen. 3.2 Mellom Sluttbruker og Dell, vil Dell eller dets tredjeparts lisensinnehavere eie alle rettigheter, titler og interesse i og til den relevante programvaren, Tjenestene, tjenesterelaterte produkter og dokumentasjon. Denne Sluttbrukeravtalen medfører ingen overførsel eller overdragelse, til Dell eller noen tredjepart, rettigheter, tittel eller interesse i eller til Sluttbrukerdata eller andre tilhørende immaterielle rettigheter, men innebærer kun en begrenset bruksrettighet som oppheves samtidig med og i henhold til denne Sluttbrukeravtalen. Dell vil beholde eierforholdet til samtlige kopier av relevant servicedokumentasjon. I tillegg, samtykker Sluttbruker i at Dell er eier av alle rettigheter, titler og interesser i alle immaterielle rettigheter så vel som ideer, oppfinnelser, metoder, prosesser, dataprogrammer (inkludert enhver kildekode, objektkode, forbedringer og modifiseringer), sammen med alle filene (inkludert inndata og utdatamaterialer), all dokumentasjon relatert til det foregående, all media ved hvilket det foregående er funnet (inkludert kassetter, disker og andre lagringsmedier), og annen dokumentasjon eller eksempler på det foregående, i hvert tilfelle, utviklet av Dell i forbindelse med utførelsen av Tjenesten forsynt av Dell før eller etter datoen på Sluttbrukeravtalen. Sluttbruker overlater herved alle rettigheter, titler og interesser i slike opphavsretter og andre immaterielle rettigheter til Dell; forutsatt at slikt relatert materiale ikke inkluderer informasjon eller data som tilhører eller gjelder Sluttbrukersom beskrevet i avsnitt Ved oppsigelse av denne Sluttbrukeravtalen vil hver part, ved forespørsel fra den andre parten og i den utstrekning det er mulig, returnere, eller ved den andre partens forespørsel, ødelegge alle kopier av den andre partens immaterielle rettigheter i denne partens besittelse, forvaring eller kontroll. For utstyr som ikke er kjøpt av Sluttbruker, men brukt av Sluttbruker og forsynt av Dell som en del av Tjenestene i følge servicebestillingen, skal Sluttbruker slette, ødelegge og stoppe bruk av all programvare forsynt av Dell som finnes på slikt utstyr ved utløp eller oppsigelse av Sluttbrukeravtalen. 4. Begunstiget tredjepart. Dell skal være den tiltenkte tredjeparten begunstiget under denne Sluttbrukeravtalen. 5. Begrenset garanti PARTNER GARANTERER AT I LØPET AV PERIODEN AV DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN, SKAL TJENESTENE I DET ALT VESENTLIGSTE VÆRE I SAMSVAR MED DEN RELEVANTE DELL SERVICEBESKRIVELSEN SLIK DEN TIL ENHVER TID ER. SLUTTBRUKERS ENESTE RETTSMIDDEL FOR EVENTUELLE FREMSATTE KRAV KNYTTET TIL BRUDD PÅ SLA SKAL VÆRE SERVICEKREDITT. PARTNER AVGIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL GAMMELT UTSTYR FORSYNT TIL SLUTTBRUKER FOR BRUK I LØPET AV TJENESTENE, MEN VIL VIDEREFORMIDLE GARANTIER FRA GJELDENDE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OM NOEN. MED UNNTAK AV DEN FOREGÅENDE BEGRENSETE GARANTIEN, ER ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER PÅSTÅTTE, INKLUSIVE MEN UTEN BEGRENSNING TIL NOEN GARANTITITLER, UKRENKELIGHET, SKIKKETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER SALGBARHET, HERVED EKSKLUDERTE. UNNTATT SOM UTTRYKKELIG FREMSTILT I DEN FØRSTE SETNINGEN I DETTE AVSNITTET 5.1 GARANTERER IKKE PARTNER AT BRUK ELLER DRIFT AV TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI ELLER AT MANGLER I PROGRAMVARE ELLER UTSTYR VIL BLI KORRIGERT. 6. Ansvarsbegrensninger. SLUTTBRUKERS ENESTE RETTSMIDDEL FOR BRUDD PÅ DEN FOREGÅENDE BEGRENSETE GARANTIEN SKAL VÆRE, ETTER PARTNERENS SKJØNN ENTEN: TILBAKEBETALING AV BETALINGER FOR TJENESTENE BETALT TIL PARTNER, ELLER (II) REPARASJON ELLER ERSTATNING AV IKKE-OVERENSSTEMMELIG UTSTYR, OG/ELLER NY SERVICETJENESTE. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DELL/PARTNER/UNDERFORHANDLER ELLER DETS LISENSINNEHAVERE ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR Å BETALE ERSTATNING FOR MER ENN UTGIFTENE BETALT FOR NOE UTSTYR OG TJENESTER I DE SEKS (6) MÅNEDENE ETTER AT KRAVET BLE FREMMET. 7. Skadebegrensning MED UNNTAGELSE AV SVINDEL ELLER PERSONLIG SKADE, VIL IKKE DELL, PARTNER ELLER DETS LISENSINNEHAVERE ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFBARE ELLER KONSEKVENSTAP (INKLUDERT TAPT INNTEKT, FORTJENESTE ELLER FORRETNINGSMULIGHETER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN ELLER FOR TAP ELLER KORRUPSJON AV DATA, UAVHENGIG AV OM PARTNER ELLER DELL HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN AV SLIKE SKADER. DENNE SAMLETE BEGRENSNINGEN GJELDER ALLE SØKSMÅL, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, KONTRAKTBRUDD, GARANTIBRUDD, OVJEKTIVT ANSVAR, FEILREPRESENTASJONER OG ANNEN FORVOLDT SKADE. AVGIFTENE I DENNE AVTALE REFLEKTERER OG ER FASTSATT I TILLIT TIL BEGRENSNINGEN AV SKADER FREMSTILT I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN. 8. Databeskyttelse. 8.1 I dette avsnittet 8, skal termene datakontrollør, databehandler, personlig data og behandling være som definert i det til en hver tid gjeldende Europeiske Direktivet 95/46/EC for beskyttelse av individer med hensyn til behandling av personlig data og til fri bevegelse av slike opplysninger ( Direktivet ). 19/32

20 8.2 I den utstrekning Sluttbruker og Partner er datakontrollører for personlige data behandlet under eller i forbindelse med Sluttbrukeravtalen, skal hver part handle i samsvar med bestemmelsene og forpliktelsene fastsatt i Direktivet. 8.3 Som datakontrollør bekrefter Sluttbruker at den har anskaffet alle nødvendige autorisasjoner for lovlig behandling av personlig data, før personlig data overføres til Partner og/eller Dell. I den utstrekning Partner og/eller Dell behandler personlig data som en dataprosessor for Sluttbruker under eller i forbindelse med Sluttbrukeravtalen, skal Partner og/eller Dell sikre tilstrekkelig beskyttelse av slike personlige data. 8.4 Kunden gir Partner og/eller Dell myndighet til å samle, bruke, lagre og overføre personlig data som Sluttbruker oppgir til Partner og/eller Dell med det formål å utføre Tjenestene under Sluttbrukeravtalen. 8.5 Dell kan, som del av sin alminnelige virksomhet, foreta globale overføringer av personlig data fra sine systemer, til andre enheter, agenter eller underleverandører i samme firmagruppe, eller til andre relevante forretningspartnere som kan få tilfeldig tilgang til personlig data. Ved slike overføringer av personlige data skal Dell sikre at de opplysninger som overføres i tilstrekkelig grad beskyttes under eller i forbindelse med levering av Tjenestene. 8.6 Hverken Partner eller Dell skal være ansvarlig for krav anlagt av Sluttbruker eller et dataobjekt som er oppstått fra en handling eller utelatelse av Partner eller Dell i den utstrekning en slik handling eller utelatelse er foretatt i samsvar med Sluttbrukers instruksjoner. 9. Ansettelse Sluttbruker anerkjenner og samtykker i at ingen personer (slik som ansatte for Sluttbruker eller tidligere serviceleverandør) var fullstendig eller hovedsakelig dedikert til å drive en tilsvarende tjeneste til fordel for Sluttbruker før avtale om Tjenestene av Dell på vegne av Partner ble inngått. Sluttbruker skal sikre at ingen personer overføres til Dell og at ingen personer vil anses som ansatt hos Dell i henhold til gjeldende lovgivning. Sluttbruker påtar seg herved fullt ansvar og holder Dell skadeløs for alle krav mot Dell, inkludert, men ikke begrenset til, krav fra overførte, innkommende eller utgående Sluttbruker eller tredjeparts ansatte, så vel som enhver kostnad eller utgift, rimelige advokatutgifter eller annet økonomisk ansvar for Dell som oppstår fra eller i forhold til at slike ansatte overføres til Dell eller Dells underleverandører som et resultat av Dells levering av Tjenestene på vegne av Partner. B (1) Modulære Tjenester B. Spesifikke ytterligere minimumsvilkår som skal inkluderes for visse Frittstående Tjenester Ingen ytterligere minimumsvilkår skal inkluderes i din Sluttbrukeravtale i forhold til Modulære Tjenester, i stedet samtykker du i at: de Modulære Tjenestebestemmelsene i liste A nedenfor gjelder mellom Dell og Forhandler i forhold til videresalg og i forhold til Modulære Tjenester på abonnentbasis til Sluttbruker, også henvist til i bilag A til dette bilag 4 B (1) som MSR Sluttbrukere ; og sikre at hver Sluttbruker aksepterer AUP inntatt i bilag B nedenfor og returnerer en signert versjon til Dell eller om tilgjengelig, trykker på godkjennelsesknappen for AUP på nettet - servicebestemmelser av Dell er avhengig av at Sluttbruker aksepterer AUP Bilag A til Bilag 4- B (1)- Bestemmelse om Modulære tjenester Ved å kjøpe disse Modulære Tjenestene fra Dell eller dersom Forhandler får en demonstrasjon, eller inngår i en prøveperiode eller evalueringsprogram som inkluderer disse Modulære Tjenestene, samtykker Forhandler i å være bundet av alle vilkår og betingelser fremstilt i dette Bilag A, inkludert dets bilag i tillegg til resten av denne Avtalen. Antallet systemer og MSR Sluttbrukere dersom Forhandler har kjøpt en eller flere av de Modulære Tjenestene som er gjort tilgjengelig for videresalg( Modulære Tjenester"), abonnementsprisen og gjeldende lengde for de relevante Modulære Tjenestene (som definert i paragraf 3 nedenfor) indikeres i faktura fra Dell, ordrebekreftelse eller bestillingsordre. Forhandler sier deg enig i at fornyelse, modifisering, forlengelse eller vedvarende videresalg av Modulære Tjenester utover den innledende perioden (se vilkår for abonnementsservice i paragraf 3 nedenfor) er underlagt disse vilkårene slik de til enhver tid foreligger. Dells avtale for servicelisens & retningslinjer for akseptabelt bruk MRS Sluttbrukeres bruk av abonnementet for Modulære Tjenester videresolgt av Forhandler er begrenset til perioden (se paragraf 3 nedenfor) og er avhengig av MRS Sluttbrukerens utførelse/elektronisk godkjennelse av Dells lisensavtale for modulært videresalg og Dells Retningslinjer for akseptabelt bruk, som gjort tilgjengelig av Dell (se liste B til dette Bilag 4 B1). Det er Forhandlers ansvar å sikre at MSR Sluttbruker har fullbyrdet/elektronisk godkjent Dells Lisensavtale for modulært videresalg og Retningslinjene for akseptabelt bruk. Hvor elektronisk godkjennelse av MSR Sluttbrukere ikke er mulig via portalen må du returnere den fullbyrdete Lisensavtalen for modulært videresalg og Retningslinjene for akseptabelt bruk til Dell før Dell vil levere de Modulære Tjenestene. Andre bilag Kun de spesifikke Modulære Tjenestene identifisert på din faktura, ordrebekreftelse eller bestillingsordre er inkludert i ditt kjøp av Modulære Tjenester. Valgfrie tjenester 20/32

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Side 1 av 5 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester,

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer