Industriveien. Mulighetsstudie. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industriveien. Mulighetsstudie. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj."

Transkript

1 Industriveien Mulighetsstudie Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Knut Sveinung Rekaa Smedplassen Prosjekt AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave KSR LHB KSR RPA 2 2. utgave KSR LHB KSR RPA Klæbuvn. 196 b, Trondheim, E-post:

2 2 Innhold 1 Generelt Håndbøker og rapporter Eksisterende situasjon Forutsetninger Estimert trafikkmengde Dagens trafikkmengde Redusert trafikkmengde når eksisterende industri avvikles Turproduksjon fra nye boliger Påvirkning fra infrastrukturprosjekt Ny vegforbindelse mellom E6 og rundkjøring på John Aae s veg Avkjøring fra E6 til Johan Tillers vei stenges Ferdigstillelse av Heimdalsveien Johan Tillers vei føres i kulvert under jernbane som erstatning for dagens enveiskjørte bru En fremtidig toveiskjørt kobling mellom Johan Tillers vei og E6 via Hårstadkrysset Redusert fartsgrense i Industriveien Total påvirkning fra fremtidige infrastrukturprosjekt Estimert trafikkmengde i Industriveien Oppsummering Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

3 3 1 Generelt Området avgrenset av Industriveien, jernbanen, Sivert Thonstads vei og Johan Tillers vei på Heimdal (heretter kalt området A), består i dag i all hovedsak av industri, se bilde 1. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for en fremtidig bruk av dette området til boligformål. I den forbindelse skal det gjøres en vurdering av trafikken i Industriveien, samt status for vann- og avløpsledninger i området. 2 Håndbøker og rapporter Følgende kildemateriale er brukt i forbindelse med notatet: Håndbok V713 Trafikkberegninger, veiledning (utgitt av Statens vegvesen, 1988), videre omtalt som V713. NVDB Vegkart, Prosam. Rapport 137, Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus, videre omtalt som Prosam 137. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder (Statens Vegvesen, 2005) Kommuneplanens arealdel (Trondheim Kommune) 3 Eksisterende situasjon Industriveien langs område A, avgrenset av Sivert Thonstads vei og Johan Tillers vei, er 820 meter lang. Vegen har to kjørefelt med tilhørende gang- og sykkelveg. Vest for industriveien ligger industriområdet som i en fremtidig situasjon kan bli omregulert til boligformål. Øst for veien ligger et boligområde på ca. 420 dekar. Ellers er følgende registrert for Industriveien: Fartsgrense: 50 km/t Trafikkmengde (ÅDT): 5700 (Statens vegvesens Nasjonale vegdatabank, NVDB, 2014). Bilde 1: Flyfoto over prosjektområde. Kilde: Norge i bilder (2013). Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

4 4 4 Forutsetninger Ved estimering av framtidig trafikkmengde må det gjøres en rekke forutsetninger og antagelser som i de aller fleste tilfeller kan diskuteres. Det kan være betydelig usikkerhet knyttet til estimering av trafikkmengder. I estimeringen av fremtidig trafikkmengde i Industriveien, er følgende lagt til grunn: Dagens trafikkmengde (ÅDT). Redusert trafikkmengde fra eksisterende industri som forventes avviklet. Økt trafikkmengde pga. nye boliger der eksisterende industri forventes avviklet. Påvirkning fra pågående og fremtidige infrastrukturprosjekt i området. 5 Estimert trafikkmengde Trafikkmengden skal estimeres for en framtidig situasjon. Ved framskriving av trafikkmengde forutsetter man normalt en trafikkvekst, men i dette området er det, i samråd med Byplan, Trondheim Kommune, forutsatt 0 % trafikkvekst. ÅDT-verdiene videre gjelder derfor både for dagens og fremtidig situasjon. 5.1 Dagens trafikkmengde Dagens trafikkmengde i Industriveien er hentet fra norsk vegdatabank (NVDB, 2014): Veg Trafikkmengde ÅDT Industriveien 5700 Tabell 1: Oversikt trafikkmengde (ÅDT) i Industriveien forbi område A. 5.2 Redusert trafikkmengde når eksisterende industri avvikles Ved en fremtidig situasjon der industrien på område A avvikles til fordel for boligbygging, vil trafikken som i dag genereres fra dette næringsområdet forsvinne. All biltrafikk til og fra område A vil gå via Industriveien. I beregningene for trafikkmengden er følgende antatt: Industri genererer en gjennomsnittlig turproduksjon på 3,5 turer per 100 m 2 (V713). Industriområdet har en størrelse på ca. 85,4 dekar. Veg Estimert redusert turproduksjon fra eksisterende industri Turproduksjon = 3,5 turer/m 854m = 2990 Trafikkmengde ÅDT 2990 Tabell 2: Estimert redusert trafikkmengde fra eksisterende industri på område A. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

5 5 5.3 Turproduksjon fra nye boliger En fremtidig situasjon med tett boligbebyggelse på område A vil generere ny trafikk til Industriveien. Ved estimering av turproduksjonen dette skaper, er følgende forutsatt: Omtrent 25 % av trafikken til område A har innkjøring til p-kjeller fra Sivert Thonstads vei, og utkjøring i Industriveien. Resterende 75 % har både inn- og utkjøring fra Industriveien. Det antas en boligtetthet på 15 boliger per dekar (Paus, Pir II). For å estimere turproduksjonen fra det nye boligområdet, må det gjøres en vurdering av turproduksjon per bolig. Landsgjennomsnittet for dette er 3,5 turer per bolig (V713), men dette representerer et gjennomsnitt for alle boligtyper og gjelder for hele landet, og sier derfor lite om situasjonen på område A. Nærhet til arbeidsplasser, skoler, barnehager, matbutikk etc. påvirker turproduksjonen. Ikke minst påvirker kollektivtilbudet og forholdene for å kunne gå eller sykle betydelig (Prosam 137). Følgende nøkkeltall er hentet fra Prosam 137: I tett bebyggelse/blokk bor det i gjennomsnitt 2,5 personer per bolig Med høy boligtetthet, 10-19,9 km fra sentrum og 2,5 personer per bolig, har man en turproduksjon på i snitt 3,05 turer per bolig. I tett bebyggelse/blokk er det i gjennomsnitt 0,8 biler per boenhet. Disse tallene gjelder for Oslo og Akershus, og på grunn av mindre køproblematikk i Trondheim kan man forvente at noen flere turer foretas med bil. Imidlertid er det fra område A kort avstand til barneskole og flere barnehager. Det er kort avstand til et meget sentralt kollektivknutepunkt i Trondheim, Heimdal stasjon. I tillegg er det gode sykkelmuligheter langs Bjørndalen, Heimdalsvegen (fra 2016) og over til City Syd/Tiller. Dette har helt klart en betydning for turproduksjonen som kan forventes fra området, og antas å veie opp for denne forskjellen mellom Oslo/Akershus og Trondheim. I beregningene videre er det derfor antatt 3,05 turer per bolig som et utgangspunkt. Turproduksjon fra område A = 3,05 turer/bolig 15boliger/dekar 85,4dekar = 3907 Prosjektet har et mål om å begrense turproduksjonen fra nye boliger. Et effektivt virkemiddel for dette er å innføre parkeringsrestriksjoner, slik at tilbudet blir lavere enn etterspørselen. For område A planlegges det kun 0,5-0,8 parkeringsplasser per boenhet, et snitt på 0,65. For blokkbebyggelse med høy boligtetthet og 10-19,9 km fra sentrum, er det forventet et gjennomsnitt på 0,8 biler per husholdning (Prosam 137). Dvs. at område A, med 0,65 parkeringsplasser per boenhet, har 1, = 19 % mindre parkeringskapasitet enn det som, er antatt i beregningene over. Det kan dermed trekkes fra 19 % i estimatet over: Turproduksjon fra område A = 3907 (1 0,19) = 3165 Videre har vi at ca. 25 % av boligene på område A får innkjøring fra Sivert Thonstads vei. Svært liten del av denne trafikken forventes å komme via Industriveien. Denne andelen estimeres til 5 %. Den trafikkmengden som skapes i område A som vil belaste Industriveien blir derfor: Trafikkmengde Industriveien = 3165 (0,75 + 0,5 0,25 1,05) = 2790 Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

6 6 Veg Estimert turproduksjon (0,5-0,8 p-plasser per boenhet og 15 boenheter per dekar) Tabell 3: Estimert turproduksjon ved boligbygging på område A. Trafikkmengde ÅDT Påvirkning fra infrastrukturprosjekt Det er vanskelig å vurdere hvordan fremtidige infrastrukturprosjekt faktisk vil påvirke Industriveien, og dette avsnittet vil derfor ha betydelige usikkerhetsmomenter. Vurderingene er basert på en systematisk gjennomgang av hvert enkelt prosjekt som er vurdert til å kunne påvirke trafikken i Industriveien. Det er skilt mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Med bakgrunn i Statens Vegvesen sine erfaringstall (V713) er det estimert at eksisterende boligområde øst for Industriveien, mellom Sivert Thonstads vei og Johan Tillers vei, som i dag bruker Industriveien som tilfart genererer en trafikkmengde på omtrent: 120 boliger 3,5 bilturer per bolig = 420 Lokaltrafikken i Industriveien forbi område A blir dermed summen av lokaltrafikken fra begge sider av Industriveien. Vi får dermed: LokaltrafikkÅDT = = 3210 Det er i all hovedsak gjennomgangstrafikken som vil bli påvirket av omkringliggende infrastrukturprosjekt. I dag er denne omtrent: GjennomgangstrafikkÅDT = 5700 ( ) = 2300kjt/døgn Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

7 Ny vegforbindelse mellom E6 og rundkjøring på John Aae s veg Det bygges en ny vegforbindelse mellom rundkjøringen i krysset under E6 ved City Syd og rundkjøringen på John Aae s veg, se bilde 3. Det vil ikke bli noen direkte kobling fra E6 til Sivert Thonstads vei. Dette prosjektet vil avlaste trafikken mellom Vestre Rosten og Østre Rosten, hvor trafikken i dag er sterkt belastet. Prosjektet vil også gi en noe raskere vei mellom Heimdal og City Syd/Ivar Lykkes veg. Den alternative ruten mellom Heimdal og Østre Rosten er via Industriveien og Sandmoen. Denne ruten er noe lengre, men benyttes i dag i de periodene det er saktegående trafikk på John Aaes veg. Når den nye vegforbindelsen kommer på plass forventes det at mesteparten av denne trafikken forsvinner. Det er kun trafikk fra Heimdal som følger Industriveien langs område A. Med bakgrunn i Statens Vegvesen sitt vegkart(nvdb, 2014), samt skjønn, er det gjort en vurdering av hvordan denne trafikken fordeler seg gjennom Sandmoen i dag, se bilde 3. Bilde 2: Antatt fordeling av trafikken fra Industriveien retning Østre Rosten. Dette gir følgende trafikkmengde: ,6 0,8 0,5 = 720 Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

8 8 Bilde 3: Ny vegforbindelse mellom E6 og John Aae s veg Avkjøring fra E6 til Johan Tillers vei stenges I forbindelse med bygging av ny firefelts E6 (Klett Sentervegen), vil dagens avkjøring fra E6 til Johan Tillers vei forsvinne, se bilde 4. I dag har denne avkjøringen en ÅDT på Når avkjøringen stenges må denne trafikken finne nye ruter. Med bakgrunn i Statens Vegvesen sitt vegkart(nvdb, 2014), samt skjønn, er trafikkbildet vurdert til å gi denne fordelingen av dagens trafikk fra avkjøringen: Andel som følger Johan Tillers vei over jernbanen: 40 % Andel som skal sør for Johan Tillers vei: 30 % Andel som skal nord for Johan Tillers vei: 30 % Av dette antas det at ca. 10 % av trafikken som skal sør for Johan Tillers vei, og ca. 30 % av trafikken som skal nord for Johan Tillers vei, vil følge Industriveien langs område A når avkjøringen fra E6 stenges. Dette medfører en estimert økt trafikkmengde på: 1500 (0,30 0,10 + 0,30 0,30) = 180 Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

9 9 Bilde 4: Avkjøring fra E6 til Johan Tillers vei stenges. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

10 Ferdigstillelse av Heimdalsveien Før arbeidene i Heimdalsveien startet vinteren 2013/2014, hadde Heimdalsvegen ÅDT på Vegen får langsgående gang- og sykkelveg, og justeres både horisontalt og vertikalt, noe som vil bedre fremkommeligheten for kjørende. Vegen planlegges ferdigstilt i slutten av 2015 (Statens Vegvesen). Se også bilde 5. I 2014 og 2015 fører anleggsarbeidene til at biltrafikken er svært begrenset i Heimdalsveien. Dette medfører at trafikkmengden i Industriveien forbi område A i 2014 trolig var kunstig høyt. For å beregne hvor mye dette kan utgjøre, er følgende vurdering gjort: 50 % av trafikken som gikk på Heimdalsvegen før anleggsarbeidene startet (2013) går i 2014 via Industriveien og Sandmoen. 0 % av trafikken fra Klett til Heimdal kjører i 2014 Industriveien forbi område A. 100 % av trafikken fra Heimdal til Klett kjører i 2014 Industriveien forbi område A. Dette medfører at trafikkmengden for Industriveien forbi område A kan reduseres med: ,5 0,5 = 775 Bilde 5: Ferdigstillelse av Heimdalsveien. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

11 Johan Tillers vei føres i kulvert under jernbane som erstatning for dagens enveiskjørte bru Johan Tillers vei planlegges forlenget i en ny toveiskjørt kulvert under jernbanen og kobles på Heimdalsvegen i eksisterende rundkjøring, se bilde 6. Samtidig planlegges eksisterende enveiskjørte bru over jernbanen omgjort til gang- og sykkelbru. Tiltaket vil medføre at trafikk mellom Heggstadmoen / boligområdet sør for Johan Tillers vei og Heimdal vil gå utenom Industriveien for kjørende i begge retninger, i motsetning til dagens situasjon hvor trafikken fra Heimdal hovedsakelig går via Industriveien. Dagens bru har en ÅDT på Med en toveiskjørt kulvert som erstatter brua kan vi anta en dobling i ÅDT, til Denne trafikken kommer fra E6, Industriveien sør eller Industriveien nord. Med bakgrunn i Statens Vegvesen sitt vegkart(nvdb, 2014), samt skjønn, er trafikkbildet vurdert til å gi denne fordelingen av trafikken som krysser jernbanen: Andel fra E6: 30 % Andel fra Industriveien sør: 50 % Andel fra Industriveien nord: 20 % Det er først og fremst trafikken fra Heimdalområdet mot Industriveien sør for Johan Tillers vei som kan medføre en reduksjon i trafikkmengden forbi område A. Denne reduksjonen estimeres til å være ,50 = 1550 Bilde 6: Ny toveiskjørt kulvert erstatter eks. enveiskjørt bru. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

12 En fremtidig toveiskjørt kobling mellom Johan Tillers vei og E6 via Hårstadkrysset Dette prosjektet har vært omtalt, men om det blir gjennomført er usikkert. Prosjektet innebærer å knytte Johan Tillers vei sammen med det nye toplans ruterkrysset over E6 ved Hårstad, som bygges som en del av prosjektet E6 Klett Sentervegen, se bilde 7. En slik kobling må forventes å påvirke trafikkbildet på og rundt Industriveien. I dag er ÅDT på avkjøringen fra E6 til Johan Tillers vei med en toveiskjørt løsning er det naturlig å anta at trafikken omtrent vil dobles. Det er vanskelig å si noe om hvordan trafikken i Industriveien forbi område A påvirkes av denne endringen. Et estimat er gjort med grunnlag i Statens Vegvesen sitt vegkart(nvdb, 2014), samt skjønn. Trafikken som vil benytte denne koblingen, er vurdert til å fordele seg omtrent slik: Andel som følger Johan Tillers vei over jernbanen: 40 % Andel sør for Johan Tillers vei: 30 % Andel nord for Johan Tillers vei: 30 % Av dette antas at ca. 10 % av trafikken som skal sør for Johan Tillers vei, og ca. 30 % av trafikken som skal nord for Johan Tillers vei, tidligere fulgte Industriveien langs område A. Dette medfører en estimert redusert trafikkmengde på: 1500 (0,30 0,10 + 0,30 0,30) = 180 Bilde 7: Ny kobling mellom Johan Tillers vei og Hårstadkrysset. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

13 Redusert fartsgrense i Industriveien I dag er fartsgrensen i Industriveien forbi område A 50 km/t. Hvis område A omgjøres til et boligområde, vil forutsetningene for fastsettelse av fartsgrense endres. Samleveger i bolig- /sentrumsområder anbefales en fartsgrense på 40 eller 30 km/t, avhengig av hvor godt myke trafikanter separeres fra annen trafikk (Statens Vegvesen, 2005). Med en fartsgrense på 40 eller 30 km/t er det krav til å anlegge fysiske fartsdempende tiltak dersom 15 % av kjøretøyene overskrider fartsgrensen med mer enn 5 km/t (Statens Vegvesen, 2005). Dette sikrer at fartsnivået i Industriveien ved en reduksjon av fartsgrensen vil gå ned. Konsekvensen av å redusere fartsnivået i Industriveien vil være at veien blir mindre attraktiv for gjennomkjøring, og øker muligheten for at trafikanter benytter alternative ruter. I tillegg bidrar lav hastighet til å skape en trygghetsfølelse som gjør det mer attraktivt for myke trafikanter å benytte seg av Industriveien. Hvor mye gjennomgangstrafikken reduseres ved nedsettelse av fartsgrensen er stedsavhengig, og avhenger blant annet av nærhet til og kapasitet på alternative ruter. For Industriveien vurderes det til at det finnes flere gode alternativer for mye av dagens gjennomgangstrafikk. Under er det gjort en skjønnsmessig vurdering av forventet reduksjon på gjennomgangstrafikken ved fartsgrensenedsettelse til 40 eller 30 km/t. Ettersom størrelsen på gjennomgangstrafikken vil endre seg i en fremtidig situasjon, er forventet redusert trafikk som følge av nedsatt fartsgrense angitt som prosent av gjennomgangstrafikken. Veg Forventet redusert gjennomgangstrafikk ved fartsgrense 40 km/t Forventet redusert gjennomgangstrafikk ved fartsgrense 30 km/t Industriveien -40 % -70 % Tabell 4: Forventet redusert gjennomgangstrafikk ved reduksjon av fartsgrense. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

14 Total påvirkning fra fremtidige infrastrukturprosjekt Hvordan trafikkmengden i Industriveien forbi område A påvirkes av ulike infrastrukturprosjekt er usikkert og sammensatt. Det er nødvendig å se flere prosjekt i sammenheng, og gjøre en skjønnsmessig vurdering av totalbildet. Gjennomgangstrafikken i Industriveien forventes å være ca kjt/døgn. Det er kun denne som forventes å bli påvirket av de nevnte infrastrukturprosjektene. Isolert sett kan de ulike prosjektene forventes å gi følgende reduksjon/økning i trafikkmengden på Industriveien forbi område A: Prosjektnummer Infrastrukturprosjekt Forventet redusert trafikkmengde 1 Ny vegforbindelse mellom -700 rundkjøring på E6 og rundkjøring på John Aae s veg 2 Avkjøring fra E6 til Johan Tillers +200 vei stenges 3 Ferdigstillelse av Heimdalsveien Johan Tillers vei i toveiskjørt kulvert under jernbanen 5 Ny toveiskjørt kobling mellom Johan Tillers vei og E6 i Hårstadkrysset Tabell 5: Oversikt over hvor mye hvert prosjekt isolert sett påvirker trafikken i Industriveien forbi område A. Prosjekt nr. 1, 2, og 3 blir realisert. Disse prosjektene vurderes å være uavhengige av hverandre, og påvirkningen de forventes å ha på Industriveien forbi område A kan derfor summeres. Prosjekt nr. 1 og 3 påvirker gjennomgangstrafikken, mens prosjekt nr. 2 påvirker først og fremst lokaltrafikken. ÅDT i Industriveien forbi område A ved ferdigstillelse av prosjekt 1, 2, og 3 = ( ) = = 4200 Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt infrastrukturprosjekt nr. 4 og 5 blir realisert. Hvis prosjekt 4 tas med i beregningen, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering, da den estimerte trafikkreduksjonen er beregnet fra dagens situasjon uten hensyn til de øvrige prosjektene. Mesteparten av trafikkreduksjonen dette prosjektet medfører er allerede oppnådd gjennom prosjekt 1 og 3. I dag utgjør gjennomgangstrafikken 2300 kjt/døgn. Prosjekt 4 ble estimert til å redusere gjennomgangstrafikken med 1500kjt/døgn. Dvs. en reduksjon på 1500/2300 x 100 = 65 %. Hvis vi legger den samme prosentandelen til grunn, blir trafikkmengden hvis man inkluderer prosjekt 4: (1 0,65) = 3680 Hvis prosjekt 5 etableres, vil ikke prosjekt 2 lenger gjelde. Det er i hovedsak lokaltrafikken som påvirkes. Prosjektet er estimert til å redusere lokaltrafikken med = 400 kjt/døgn. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

15 15 Under følger en oppsummering av hvordan infrastrukturprosjektene over påvirker trafikkmengden i Industriveien. I tillegg tas det med en kolonne for hver av de ulike aktuelle fartsgrensene. Estimert trafikkmengde 50 km/t 40 km/t 30 km/t etter ferdigstillelse av angitte prosjekter Før ferdigstillelse av prosjekt Prosjekt 1, 2, og Prosjekt 1, 2, 3 og Prosjekt 1, 2, 3, 4 og Tabell 6: Oversikt over forventet trafikkmengde (ÅDT) i Industriveien forbi område A ved ferdigstillelse av ulike prosjekter og for ulike fartsgrenser i Industriveien. 5.5 Estimert trafikkmengde i Industriveien Følgende legges til grunn i det endelige estimatet for trafikkmengden i Industriveien forbi område A i en fremtidig situasjon: Samtlige nevnte infrastrukturprosjekt fullføres. Fremtidig trafikkmengde estimeres for fartsgrense 50, 40 og 30 km/t. På grunn av flere antagelser og usikkerhetsmoment, så angis verdiene i et intervall med +/- 25 % fra estimatet i tabell 6. Veg Estimert trafikkmengde, fartsgrense 50 km/t Estimert trafikkmengde, fartsgrense 40 km/t Estimert trafikkmengde, fartsgrense 30 km/t Trafikkmengde ÅDT (2015) Tabell 7: Estimert trafikkmengde i Industriveien forbi område A. Estimatet er grovt og det er gjort flere antagelser for å komme frem til verdiene. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

16 16 6 Oppsummering Utgangspunktet for notatet er å vurdere fremtidig trafikkmengde i Industriveien mellom Sivert Thonstads vei og Johan Tillers vei. Trafikksituasjonen i dette området er sammensatt, og påstartede og planlagte infrastrukturprosjekt i området må forventes å påvirke trafikkmengden. Hvordan endret arealbruk på dagens industriområde vest for Industriveien vil påvirke fremtidig trafikkmengde i Industriveien er også vurdert. Det er gjort en rekke forutsetninger og vurderinger som kan diskuteres, og usikkerheten i estimatet er betydelig. Den estimerte trafikkmengden er kun ment å gi en indikasjon på hvilken trafikkmengde man kan forvente i Industriveien i en fremtidig situasjon, og gir ikke noe eksakt bilde av den fremtidige trafikksituasjonen. Den estimerte trafikkmengden i Industriveien fremgår av tabell 7, og er angitt for tre alternative fartsgrenser. Tallene for 2035 er estimert ut fra en forventet årlig trafikkvekst på 2 %. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\Veg\-Trafikkmengde Industriveien\Industriveien

17 IDRETTSVEIEN 1 OG 3, HEIMDAL Detaljregulering Prosjekt nr V-003 Støv Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Roar Paulsen Smedplassen Prosjekt AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave RPA KRL RPA RPA Klæbuvn. 196 b, Trondheim, E-post:

18 2 Idrettsveien 1 og 3, Heimdal Detaljregulering V-003 Støv RPA 1 Innhold 1 Innledning Dokumenter og rapporter Vurdering Anleggsfasen Driftsfasen (ferdigsituasjon) Tiltak Anleggsfasen Driftsfasen... 5 Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\V-02 Krydderfabrikken - Støv.docx

19 3 Idrettsveien 1 og 3, Heimdal Detaljregulering V-003 Støv RPA 1 1 Innledning Det er igangsatt planarbeid på eiendom 316/110, 316/89, 316/648 og 316/649, Heimdal (adresse Idrettsveien 1 og 3). Formålet med planarbeidet er å omregulere fra industri boligformål I forbindelse med planarbeidet skal det gjøres en vurdering av trafikk, inklusiv skoleveg, støy/støv og vann/avløp. Dette notatet omhandler støv. 2 Dokumenter og rapporter Følgende dokumenter og rapporter er brukt i forbindelse med notatet: - Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) - Lokal luftkvalitet, Tiltaksveileder, Miljødirektoratet (Rapport 48/2013) - Kommuneplanens arealdel , ViaNova Trondheim 3 Vurdering Det er foretatt en vurdering av to situasjoner som vurderes med hensyn på støv / luftforurensing. Bilde 1:Illustrasjonsplan over framtidig bebyggelse på eiendommen. Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\V-02 Krydderfabrikken - Støv.docx

20 4 Idrettsveien 1 og 3, Heimdal Detaljregulering V-003 Støv RPA Anleggsfasen I forbindelse med anleggsarbeider vil det kunne oppstå støvflukt ved håndtering av støvende masser og materialer, spesielt ved vind og tørt vær. Det vil også normalt genereres utslipp til luft i forbindelse med anleggsvirksomhet. Utslipp i en anleggsfase vil være støv og eksos fra anleggsmaskiner. Bygningsarbeider vil også kunne medføre lokal forurensning ved for eksempel fasadearbeider, betongsaging etc. Det er ikke planlagt parkeringskjeller i forbindelse med utbyggingen. 3.2 Driftsfasen (ferdigsituasjon) Planområdet grenser inntil Industriveien og jernbanen. Planområdets beliggenhet medfører at det vil bli berørt av støv fra tilstøtende veger og jernbanen. Det forventes nedgang i vegtrafikk ved planområdet i forbindelse med utbyggingen og øvrige infrastrukturtiltak som påvirker trafikken i området. Utomhusarealer på eiendommen vil bestå av grønne flater og gjesteparkering. Boliger bygges i etasje. Det etableres sørvestvendt hage/grøntareal på utbyggingsområdet. Hagen blir skjermet av boligblokker fra trafikkarealer. 4 Tiltak 4.1 Anleggsfasen For å ivareta omgivelsene i anleggsfasen bør det etableres gode løsninger og rutiner for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, renhold og støvdemping. Avbøtende tiltak for støvflukt i anleggsperioden kan være støvdemping ved bruk av vann ved utgraving, utfylling, eventuell rivning, vanning av kjørebaner uten fast dekke. Etablering av vaskeanlegg for vasking av kjøretøy før utkjøring av anleggsområdet kan vurderes. Tildekking av lasteplan ved transport av støvende masser kan også vurderes. Avbøtende tiltak som kan forebygge støvbelastninger ved bygningsarbeider kan være plasttildekning, skjerming og oppsug. Et forbud mot unødvendig tomgangskjøring på anleggsområdet anbefales for å unngå unødvendig reduksjon av den lokale luftkvaliteten i anleggsfasen. Det henvises til kommunedelplanens arealdel for bestemmelser vedrørende krav til bygge- og anleggsfasen, utdrag: 23.1 Plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping. Nødvendige beskyttelsestiltak Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\V-02 Krydderfabrikken - Støv.docx

21 5 Idrettsveien 1 og 3, Heimdal Detaljregulering V-003 Støv RPA 1 skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt for bygge- og anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520, tilfredsstilles. 4.2 Driftsfasen Boligblokkene vil fungere som en skjerming mot støv fra veg på utearealer. Evt støv fra jernbanen anses ikke å være en problemstilling i forhold til utbyggingen. Det etableres grønne arealer som vil fungere som vegetasjonsskjerming mot trafikkarealer sør for utbyggingsområdet. Øvrige lokale avbøtende tiltak for driftsfasen kan være vasking av trafikkarealer med fast dekke for å fjerne vegstøv og vanning av veger/gangveger uten fast dekke, samt ytterligere etablering av vegetasjonsskjerming dersom man opplever utfordringer med lokal luftkvalitet. Det henvises til kommunedelplanens arealdel for bestemmelser vedrørende luftkvalitet, utdrag: 22.1 Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, skal legges til grunn for planlegging av tiltak etter plan- og bygningsloven Q:\Prosjekt\2015\ Krydderfabrikken\2. Fag\Notat\V-02 Krydderfabrikken - Støv.docx

NARDOBAKKEN. Detaljregulering. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave HBP MST HBP HBP

NARDOBAKKEN. Detaljregulering. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave HBP MST HBP HBP NARDOBAKKEN Detaljregulering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Havstad Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Vedlegg 13: Støynotat. Byåsveien 162, gnr 96 bnr 183. Trondheim Saksnr: 14/ (187584/14) L12

Vedlegg 13: Støynotat. Byåsveien 162, gnr 96 bnr 183. Trondheim Saksnr: 14/ (187584/14) L12 Trondheim 28.11.2014 Vedlegg 1: Støynotat Byåsveien 162, gnr 96 bnr 18. Saksnr: 14/8156-1 (187584/14) L12 Per Knudsen Arkitektkontor AS - Brattørgata 5-7010 Trondheim - Tlf. 7 52 91 0 - Fax 7 52 96 8 pka@pka.no

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Granåsen barnehage Detaljreguleringsplan 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkvurdering Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Heimdal Sentrum. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Heimdal Sentrum. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim PKA Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansva rlig Prosj.leder 0 10.03.2016 1. utgave

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID:

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: 2014004 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.08.2015 Kommunestyrets godkjenning, sak 41/15: 03.09.2015

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia.

KANALBYEN. Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. KANALBYEN Trafikkvurdering i forbindelse med utbyggingen av Silokaia. 3478\th 03.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORUTSETNINGER... 4 2.1 Dagens situasjon... 4 2.2 Planlagt

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120017 Arkivsak: 11/45037 Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2016 Dato

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning. Veidekke Entreprenør AS. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 00

RAPPORT. Støyutredning. Veidekke Entreprenør AS. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 00 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Veidekke Entreprenør AS Skaun Ungdomsskole Prosjektnummer: 50500001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 00 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Veidekke Entreprenør

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. IVAR LYKKES VEG 1 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK Arkivsaksnr.: 04/13329 Saksbehandler: Kjell Ivar Kjølhamar

Saksframlegg. Trondheim kommune. IVAR LYKKES VEG 1 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK Arkivsaksnr.: 04/13329 Saksbehandler: Kjell Ivar Kjølhamar Saksframlegg IVAR LYKKES VEG 1 OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 27.10.05 Arkivsaksnr.: 04/13329 Saksbehandler: Kjell Ivar Kjølhamar Forslag til vedtak Bygningsrådet anbefaler at reguleringsplan (vedlegg

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20150017 Arkivsak:13/35229 Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 19.8.2015

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Lier hageby DOKUMENTKODE 128205-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lier Boligutvikling AS OPPDRAGSLEDER Vemund S. Thorød KONTAKTPERSON Civitas AS /v Tine Aagesen SAKSBEH

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Være Østre. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Være Østre. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE.

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. HØNEFOSS, 06.11.2014 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen og Tysvær kommune å foreta støyvurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

NOTAT. Utbygging ved Dansrudveien. Støyvurdering av Holmestrandveien

NOTAT. Utbygging ved Dansrudveien. Støyvurdering av Holmestrandveien NOTAT Oppdrag 2090123 Trafikkanalyse Dansrud Kunde Hindhamar AS Notat nr. 2 rev 1 Til Terje Hindhamar, Hindhamar AS Fra Kopi Knut Iver Skøien, Ramboll Norge AS Elin Børrud, Rambøll Norge AS Utbygging ved

Detaljer