Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 20/21 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å øke antall båtplasser i båthavna ved Åros Feriesenter - GB 20/21 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Åros Feriesenter, for etablering av flere båtplasser enn planbestemmelsene åpner for. Avslaget begrunnes med at ulempene ved en dispensasjon vurderes å være vesentlig større enn fordelene. Bakgrunn for saken: Kommunen gav den tillatelse til oppføring av flytebrygge med totalt 75 båtplasser. Den søker Telebryggen AS, på vegne av tiltakshaver, om dispensasjon fra reguleringsplanens 6 for etablering av ytterligere 77 båtplasser totalt inntil 152 plasser. Saksutredning: Søknaden: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse 6.2 hvor det sies: «I området skal det legges ut flytebrygger og etableres trafikkområder og fortøyningsanlegg for maksimalt 75 båtplasser. Området kan benyttes til gjestehavn, båtutleie og utleieplasser for utleieleiligheter i H1-3 og HB1-5. Båtplassene skal øremerkes reiselivsanlegget». Dispensasjonen gjelder økning av antall båtplasser til maksimalt inntil 152 plasser. Plassene planlegges innenfor det området som i planen er avsatt til småbåtanlegg. Tiltaket medfører således kun at det legges ut flere fortøyningsbommer på eksisterende brygge. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen, der anlegget skal plasseres ligger innenfor område avsatt privat småbåtanlegg i reguleringsplanen for Åros Feriesenter, datert

2 Naturmangfoldloven: Saken har vært forelagt fagleder miljøvern for uttalelse. I notat av påpekes det at det er registrert ålegressenger og brakkvannsdelta i området og at dette er viktige naturtyper for fisk og andre livsformer. Det konkluderes med at en dobling av antallet båter neppe vil redusere den samlede miljøbelastningen og at forurensningsfaren ansees å øke. Det vises til uttalelsen i sin helhet. Relevante punkter i klage fra nabo med tiltakshavers/ansvarlig søkers påfølgende kommentarer i kursiv skrift: Det foreligger protester fra flere naboer. Eier av GB 20/241, Stifjellet 28, Annemie og Espen Kolding sier i brev av 6. mars at de er bekymret for sin vannforsyning som er lagt i nærheten av anlegget. Videre sies det at de ikke deler Herlofsens påstand om at det ikke er økt forurensningsfare med mindre båter. De påpeker at det alltid er fare for forurensning og utslipp med mindre båter og at faren øker med antallet båter. Denne merknaden er ikke kommentert av søker. Advokat Jakob Bakka protesterer på søknaden på vegne av eiere av GB 20/141 Ragnar Kristiansen og eier av GB 20/140 Terje Larsen. Bakka påpeker at en dobling av antallet båtplasser vil være et betydelig avvik fra reguleringsplanens bestemmelser. Det vises til at antallet plasser var tema for meklingen mellom Fylkesmannens Miljøvernavdeling og kommunen. Det sies at det er klart at en dobling av antallet plasser vil åpne opp for en aktivitet og belastning på området som går langt utover det som er hensyntatt og tiltenkt i reguleringsplanen. Bakka påpeker at den nåværende situasjonen hvor det er tilrettelagt for gjestehavn som i sommermånedene har vært besøkt av familiebåter har lagt en demper på støyen i området. Bakka avslutter med følgende konklusjon: Kristiansen og Larsen som naboer ønsker derfor at det fortsatt skal være stort innslag av store båtplasser som kan ta imot familier som er på båttur, og det må antas at Åros Feriesenter også ser seg best tjent med et slikt klientell. Vi kan ikke se at en økning av antall båtplasser innenfor grensene for båthavnen skulle medføre større ulemper for naboer, snarere tvert imot. I større båter oppholder personer seg ofte i båten mens den ligger i båthavna, og med den fare for støy fra musikk m.m. som dette kan medføre. Likeledes er det større forurensningsfare fra større båter enn fra småbåter. Det er nok ikke gjester med familiebåter som har dempet støy fra andre båter eller restauranten ved reiselivsanlegget. Driver av feriesenteret er svært opptatt av å tilrettelegge forholdene for alle som bor ved anlegget, herunder de mange barnefamilier. Administrasjonens kommentar til protester. Hva som faktisk gir størst miljøbelastning og forurensingsfare av store eller små båter er ikke så lett å dokumentere. Det er heller ingen av partene som har lagt frem dokumentasjon på sine påstander. Når det gjelder støy fra folk som oppholder seg i området, kan ikke kommunen se at dette påvirkes av hverken antall båter eller båtenes størrelse. Det er imidlertid klart at omfanget av støy fra båter som skal til og fra bryggeanlegget økes med antallet båtplasser. Det vises til merknader og kommentarer i sin helhet. Uttalelser fra annen myndighet: Saken har vært oversendt Vest-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder for uttalelse.

3 Fylkeskommunen har ikke uttalt seg innen fristen. Fylkesmannens Miljøvernavdeling uttaler seg til saken i brev av Det pekes på at begrensningen på maks 75 båtplasser ble satt, som følge av mekling mellom kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Bakgrunnen for meklingen var at miljøvernavdelingen hadde pekt på at «båthavna kommer i konflikt med registrert nasjonalt og regionalt viktig strandsone/naturtype i indre del. Videre er det registrert lokalt viktige ålegressamfunn i sjøen på begge sider av båthavna». Fylkesmannen konkluderer med følgende: «Miljøvernavdelingen viser til at båthavna som ble godkjent skulle være et kompromiss mellom miljøverdiene og turistanleggets behov for båtplasser og gjestebrygge. Når det nå er søkt om mer enn en dobling av båtplasser, samt at yttersiden av bryggeanlegget trolig i tillegg kan benyttes til gjestebrygge, vil dette etter vår vurdering bety en vesentlig økt båtbruk og miljøbelastning i området. Vi gir derfor kommunen råd om å fastholde reguleringsbestemmelsene og avslå søknaden». Det vises til Miljøvernavdelingens brev i sin helhet. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Våre erfaringer etter første driftsår viser at det er mer behov for og etterspørsel etter mindre båtplasser og vi søker derfor om at maksimalt antall båtplasser økes til inntil 152 mindre plasser som vist i vedlagte skisse. Administrasjonen forstår behovet for flere plasser, men dette kan neppe brukes som argument for å få dispensasjon. Økningen i antall plasser vil fullt og helt holdes innenfor eksisterende godkjente bryggeanlegg og gjeldende reguleringsgrenser, og vil ikke endre utstrekning eller arealbehov for båthavnen. I praksis betyr dette således kun utlegging av noen ekstra fortøyningsbommer, slik at havnen passer bedre for mindre båter. Det er neppe de fysiske endringene på bryggeanlegget som er utfordringen i denne saken. Det er positivt at anlegget holdes innenfor formålsgrensene. Det som er utfordringen i denne saken er den virkningen endringene vil medføre i forhold til bruken av anlegget. Vi kan ikke se at dette vil medføre noen konsekvenser for det estetiske bildet, eller miljøet, og endringen vil knapt være synlig. En endring vil heller ikke medføre økt fare for forurensing, da mindre båter/joller medfører svært begrenset risiko for utslipp. Administrasjonen er enig i at endringen av selve bryggeanlegget, estetisk sett, er uproblematisk. Når det gjelder forurensningsfaren kan vi ikke se at det foreligger noen dokumentasjon på hva som er til størst fare. Dagen situasjon er 75 båtplasser med skiftende forhold mellom små og mellomstore båter. Dette søkes endret til 152 plasser for småbåter. Når det gjelder hva som utgjør størst miljøbelastning foreligger det lite dokumentasjon i saken, det henvises til Fagleder miljøvern sin uttalelse. Vi ser imidlertid at en så stor økning av antallet båter kan medføre en betydelig økt trafikk i området. Bruk av småbåter som kjører til og fra anlegget, kan etter administrasjonens vurdering medføre en betydelig økning av støyen i området. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om dispensasjon fra bestemmeslens 6.2, for etablering av 152 båtplasser. Reguleringsbestemmelsen sier at det tillates maksimalt 75 båtplasser. Omsøkt dispensasjon vil, etter administrasjonens vurdering ikke kunne skape uheldig

4 presedens da saken er spesiell og slike saker må vurderes på selvstendig grunnlag i hvert enkelt tilfelle. Reguleringsplanen med bestemmelser, er vedtatt av kommunestyret, og er en forholdsvis ny plan som generelt sett ikke bør fravikes. Begrensningen i antall plasser opplyses av Fylkesmannens miljøvernavdeling å være satt som et kompromiss mellom miljøverdiene og turistanleggets behov for båtplasser. Formålet med begrensningen var således å redusere den samlede miljøbelastningen i området. Området er imidlertid avsatt til formålet og hele den planlagte utvidelsen finner sted innenfor område avsatt til småbåthavn. Vi kan av den grunn ikke se at intensjonene med å begrense omfanget av tiltaket blir vesentlig skadelidende. Administrasjonen mener etter en konkret vurdering at en dispensasjon i denne saken ikke vil medføre at intensjonene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum ansees derfor oppfylt. Fordelene med å gi dispensasjon i dette konkrete tilfellet er begrenset til de samfunnsmessige fordelene, en økt aktivitet i området gir, i form av økt omsetning på feriesenteret og generelt i kommunen. Øvrige fordeler ansees å være fordeler til gunst for tiltakshaver disse skal normalt ikke tillegges vekt i slike saker. Ulempene er delvis påpekt av naboer som frykter økt støy i området. Administrasjonen mener tiltaket i liten grad vil påvirke den generelle støyen fra mennesker som oppholder seg i området på kvelds og nattestid. Vi ser imidlertid at en dobling av antallet båtplasser vil kunne påvirke støybildet negativt ved at det blir en dobling i antallet båter som skal til og fra anlegget. Trafikken vil også kunne øke som følge av at småbåter i større grad kjører til og fra anlegget flere ganger om dagen enn det større turbåter vil gjøre. Vi ser videre at en dobling i antallet båter vil kunne medføre en større fare for forurensning, det vises her til fagleder miljøvern sin uttalelse. Det vurderes som en vesentlig ulempe for naboer i området at båttrafikken til og fra anlegget økes betydelig. Administrasjonen kan etter ovenstående og etter en samlet vurdering ikke se at fordelene er vesentlig større enn ulempene. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum ansees derfor ikke oppfylt. Administrasjonen anbefaler at søknaden avslås. Konklusjon vedrørende dispensasjonssøknaden: Arealenheten har vurdert dispensasjonssøknaden og konkluderer med at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene, og forutsetningene for å kunne gi den omsøkte dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 foreligger ikke. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. 1 Fortetting av flytemolo - Åros Feriesenter - GB 20/21 - Årossanden 9 2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Åros Feriesenter - GB 20/21 3 Tilsvar på nabovarsel av GB 20/21 - Åros 4 Viser til brev av korreksjon - protest på nabovarsel - kopi av brev til Telebryggen AS 5 Nabovarsel vedr. disp. 6 Kopi av anmeldelse datert

5 7 Protest - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Åros Feriesenter 8 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - økning av antall båtplasser i båthavn 9 Merknader til uttalelser fra adv. Jakob Bakka og Fylkesmannen - søknad fra Åros Feriesenter AS om dispensasjon - vedtatt Uttalelse fra fagleder miljø og landbruk til søknad om disp. for økning i antall båtplasser - Åros Feriesenter - GB 20/21

6 AREALENHETEN Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder Fylkeskommune Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2013/ /2015 Mottakskontroll 20/ Fortetting av flytemolo - Åros Feriesenter - GB 20/21 - Årossanden 9 Byggested: Årossanden 9, 4640 SØGNE Gnr/Bnr: 20/21 Tiltakshaver: Åros Feriesenter Adresse: Årossanden 9, 4640 SØGNE Søker: Telebryggen AS Adresse: Plassen 42, 3919 PORSGRUNN Tiltakets art: Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon Søknad om dispensasjon oversendes for uttalelse. Det vises til vedlagte saksdokumenter. Arealenheten ber om en rask tilbakemelding. Dersom uttalelse ikke foreligger innen 4 uker, blir saken videre behandlet uten denne uttalelsen, jf. PBL 21-5 og forvaltningslovens 16. Det er viktig at vårt saksnummer samt gnr/bnr oppgis i uttalelsen. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplan for Åros Feriesenter, datert , i område regulert til småbåthavn. Hilsen Berit Wigemyr Mottakskontroll Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Åros Feriesenter - GB 20/21 2 Tilsvar på nabovarsel av GB 20/21 - Åros 3 Viser til brev av korreksjon - protest på nabovarsel - kopi av brev til Telebryggen AS 4 Kopi av anmeldelse datert Nabovarsel vedr. disp. Kopi til: Telebryggen AS Plassen PORSGRUNN Åros Feriesenter Årossanden SØGNE Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

7

8

9

10

11 ADVOKATFIRMAET KIÆR Telebryggen AS Plassen PORSGRUNN /3 330 Var ref: /22896 JB/eks Dato: 20. februar 2015 NABOVARSEL VEDR. BÅTHAVN - GNR 20, BNR 21 PÅ ÅROS I SØGNE Det vises til nabovarsel dat i ovennevnte sak. Eiere av eiendommene gnr 20, bnr 141, Ragnar Kristiansen, og gnr 20, bnr 140, Terje Larsen, protesterer mot det varslede tiltak i form av endringer av båthavn tilhørende Åros Feriesenter. Det er ingen tvil om at en dobling av antall båtplasser i forhold til det maksimale antall som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan, innebærer et betydelig avvik fra reguleringsplanens bestemmelser. Antallet båtplasser var et tema under behandlingen av reguleringsplanen, og ble fastsatt som et resultat av mekling med Fylkesmannens miljøvernavdeling etter at miljøvernavdelingen hadde reist innsigelse. Som følge av meklingen var det også lagt inn bestemmelse om at båtplassene skal øremerkes reiselivsanlegget. Det er ingen tvil om at en dobling av kapasiteten - selv om det holdes innenfor det samme geografiske området- medfører at hensyn bak begrensningen på 75 plasser blir vesentlig tilsidesatt. Det er den samlede belastning med antallet båter knyttet til anlegget som ivaretas gjennom bestemmelse om at det tillates maksimalt 75 båtplasser, og det er klart at dobling av antall båtplasser åpner opp for en aktivitet og belastning på området som går langt utover det som er hensyntatt og tiltenkt i reguleringsplanen. Det er i forhold til reguleringsplanen av underordnet betydning hvorvidt aktiviteten er knyttet til store eller små båtplasser. Vilkårene for dispensasjon i pbl andre ledd er derfor ikke oppfylt. Det er ingen tvil om at båthavnen som sådan er til ulempe for naboskapet, og større aktivitet med stor økning av antall båter vil medføre en økt belastning også for naboskapet, Åros Feriesenter har fremstilt båthavna som gjestehavn, og med de store båtplassene har det vært tilrettelagt for besøk av familiebåter. Funksj onen som gjestehavn har da hatt den fordel at gjester med familiebåter har lagt en Advokatfirmaet lájæi' DA MNA Org m NO :! 93-1 x\~l\//\ Kontoradresse Hzmdelcns Hus Rådhusgata 3 K l'lsil(1l137jhl1 Avrlelmgskoiiloi Ex): S;1gat::11b)'gget Posladiessc Postboks I Klisuimsand Tlf SS 00 Faks, Ol no www advkjaer no ADVOCATIA Oslo: Advokatfirmaet Kvale Bergen/Førde: Advokntfirmact Hams Trondheim: Advokatfinnnet Bje:kan SI:1\ Stznzmger/Br_vne: Advokalfinnaet Havet' Kristiansand: Adxoknlfirlnact Kjæl Tromsø: Atlvokazfnrnmet Rekve, Pleym Lillehammer: Advoknrlirinaet Tlmllaug Molde: Advokatfmlmet Oveibo Gjoriz, \v\\'\v ndvocimn no.

12 ADVOKATFIRMAET KIÆ R Side 2 demper på utendørsstøynivå fra andre gjester til Åros Feriesenter. Gjestene med familiebåter krever ro på kvelds- og nattetid, og dette har hatt positiv effekt på det verste av festing og bråket fra puben. Problemet med fyllebråk fra puben har til tider vært så stort at det har gått ut over nattesøvnen for naboene og det har vært så problematisk at det noen ganger har vært nødvendig med å varsle politiet for å få slutt på dette bråket Kristiansen og Larsen som naboer ønsker derfor at det fortsatt skal være stort innslag av store båtplasser som kan ta imot familier som er på båttur, og det må antas at Åros Feriesenter også ser seg best tjent med et slikt klientell. í Med vennlig hilsen ADVAOKATFIRMAET 1 wk; ' i 7 k, \JKZ YJ2 1kob akka \ advokat aer. no KJ ÆR DA Kopi: Søgne kommune, Arealenheten, Pb 1050, 4682 Søgne Ragnar Kristiansen, Henrik Wergelandsgate 94 a, 4614 Kristiansand Terje Larsen, Ryttergangen 5, 4630 Kristiansand g:\advisor\dok\20 l 5_ l \krilbnpl 5vw.doc

13 á

14 i ADVOKATFIRMAET KJÆ R Telebryggen AS Plassen Porsgrunn I3/38 (få Vår ref:.lb/itisc Dato: 3. mars 2015 VEDR. NABOVARSEL FOR BATHAVN GNR. 20, BNR. 21 PÅ ÅRos I SØGNE Det vises til mitt brev datert på vegne av Ragnar Kristiansen og Terje Larsen. I brevet er det anført at det har vært problemer med «fyllebråk fra puben». Dette finner jeg å måtte korrigere../. Det er på det rene at det har vain store problemer med bråk fra området ved puben, og dette har til tider vært så stort at det har gått utover nattesøvnen for naboene, og det ble på et tidspunkt nødvendig med politianmeldelse. Kristiansen og Larsen har imidlertid ikke grunnlag for å hevde at bråket skyldes fulle mennesker innenfor skjenkeområdet til puben. I politianmeldelsen er det støy fra høy musikk som beskrives. Jeg vedlegger kopi av anmeldelse datert fra Lisbeth og Terje Larsen. Uavhengig av årsaken til støyen har gjestene med familiebåter i båthavna hatt en klart dempende effekt som følge av at gjester i båter krever ro på kvelds- og nattestid. Kristiansen og Larsen som naboer motsetter seg utvidelse av antall båtplasser - de båtplasser som skal være i båthavna må være av en slik størrelse at de kan ta imot familier som er på båttur og ikke i større antall enn det som reguleringsplanen hj emler. Jakob Ba a Kopi: Søgne kommune, Arealenheten, Postboks 1050, 4682 Søgne Ragnar Kristiansen, Henrik Wergelands gate 94 A, 4614 Kristiansand Terje Larsen, Ryttergangen 5, 4630 Kristiansand Advokatfirnme! kjær DA MNA Org nr. NO l\-'i\/a Kontoradresse. Handelens Hus Rådhusgata 3 Kristiansand Avdelingskontor Sagntunbygget Postadresse' Postboks I Kristiansand Tlf.: Faks: Ol ADVOCATIA Oslo: Advokatfinnaet Bergen/Førde: Advokatfirmaet Trondheim: Advokatfirmaet Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Kristiansand: Advokattirtttaet Evje Kvale Harris Bjerkan-Stav Havet' Kjær Tromsø: Advokatfirmaet Rekve, Pie) m Lillehammer: Advokatfirmaet Molde: Advokatfirmaet WV\VV fldvoc}1il3.ho Thallattg Overbo Gjortz

15 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/469053_fix.html Side 1 av Fra: Jan Inghard Dato: :45:51 Til: Berit Wigemyr Tittel: VS: Nabovarsel vedr. disp. Hei. Sender en noe forsinket nabovarsel vedr. vår sak på Åros Feriesenter. Jeg beklager på det sterkeste at ikke denne har kommet før men sender her over dette som avtalt. Dette kan vell da behandles om 14 dager. M V H christer

16 1 Politianmeldelse av Kristian Herlofsen, Årosveien 9, 4640 Søgne. Kristian Herlofsen (heretter KH) anmeldes herved for kraftig forstyrrelse sitt serveringssted Strand-Puben på Åros Camping i Søgne. av ro og orden ved Faktiske forhold: Høytalere/forsterkere samt levende musikk er plassert på Strand-Pubens uterestaurant og det spilles meget høyt. Som nærmeste nabo til Strand-Puben er vi så plaget av denne lyden at det er blitt uutholdelig å være på hytta lenger. Dersom det fra Politiet sin side er gitt særskilt tillatelse til ovennevnte, er denne politianmeldelsen å betrakt som en klage,jfr. forskrift om politivedtekt Søgne kommune, Vest-Agder, paragraf 4. Sang og musikk, 1. avsnitt: "Den som på eller ut mot oflentlig sted vil firernføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller frarnvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet". Denne musikken på Strand-Pubens uterestaurant startet 30.mai Etter avholdt møte med KH ble det enighet om at all musikk fra høytalere/forsterkere samt "liveband" plassert på uterestauranten heretter skulle flyttes inn i Puben og skyvedører ut mot uterestauranten skal være lukket når musikk spilles. De følgende to uker ble all musikk spilt inne på Puben og skyvedørene var lukket. Støyniväet var nå akseptabelt og vi kunne se fram til sommeren uten plagsom støy fra Puben. ' o Når firiværet kom ble høytalere igjen/plassert på ut3restrturaijttenwftg støyen var sågpíaggsotn at vi 'fatgtu reísflijeni. i i ` i ' " i Onsdag 9. Fredag 11. og lørdag 12. juli, ble det igjen spilt livemusikk på uterestauranten. Lyden var så kraftig at det dundret i husveggen. Vi er begge så slitne av dette og livskvaliteten ved å være på hytta er borte. Lisbet er nå så kjørt at hun tirsdag 15. juli 2014 ble sykemeldt pga all støyen fru Strand- Puben.(se xfedlegg). ;,.»- Vi har 3 uker igjen av sommerferien og må derfor på det høfligste be om at politiet straks stopper denne bruken av liøytalere og livemusikk på uterestauranten. KH må igjen sørge for at all musikk flyttes inn i Puben og skyvedørene til titerestauranten et lukket. Da er problemet løst. Til slutt ønsker vi svar på om dette musikkkonseptet på uterestatiranten er i samsvar med hva som ble omsøkt når skjenkebevilling ble gitt? Søgne, 16.07, Med vennlig hlilå/ / Lisbeth og erje arsen 4 _ «Bl Ryttergangen 5.i X "7, 4630 Kristiansand 7 i å ' Mottatt: \ l. i ' \. j,.1. I, z,.. I' l//j.fttfj 5447 p?

17 Søgne kommune avdeling for byggesaker Postboks 1051, 4682 SØGNE Forbeholden protest til søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Åros Feriesenter Jeg viser til nabovarsel datert vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Åros Feriesenter (vedtak Søgne kommunestyre ). Med dette sendes en forbeholden protest til dispensasjon for utvidelse av fortøyningsanlegg for i alt 152 mindre båtplasser. Som eier av fritidseiendom gnr 20 bnr 241, Stifjellet 28, i Søgne kommune, er vi bekymret for vår vannforsyning som går langs og imellom fjellveggen og driftsbygningen og svømmehallen til Åros Feriesenter, videre ut i sjøen der flytebryggen er inntegnet, og over til vår eiendom (se vedlagte tegning der rørledningen er inntegnet med rød farge). Vi må ha garantier for at denne vannledning ikke blir berørt, at den blir skjermet, og at den gjøres tilgjengelig for eventuell utbedring. Den planlagte/ omsøkte flytebrygge kommer veldig tett opp til våre bade- og rekreasjonsorriråder. Anleggelse av en flytebrygge slik den er planlagt vil medføre økt trafikk. Vi har allerede fått mye båttrafikk fra bryggeanlegget i Trosevika. Spesielt økt trafikk på venstre side av planlagt hovedbrygg, mot vår eiendom og Trosevika, vil være til sjenanse. Man må i tillegg regne med at båter legger til pâ denne siden av bryggen (selv om dette muligens ikke skal være tillatt). Omsøkte brygge er stor og vil sette sitt preg/ endre på landskapet i uforholdsmessig stor grad. I tillegg vil dette medføre økt trafikk og støy. Et altemativ kan da være å lage en mindre brygge, og forskyve denne mot eksisterende brygge. Vi er ikke enig i utbygger, Kristian Herlofsen, sin påstand i brev vedlegg Bl, om at det ikke er økt fare for forurensing med mindre båter/ joller. Det er alltid fare for forurensing og utslipp med mindre båter, og denne faren øker med antall båter. Med vennlig hilsen...w f en Kolding Likelydende brev er sendt til Telebryggen AS Annemie & Espen Kolding de Haas Telefon p. (+47) Sofiemyr, den Hermodsvei 1 Telefon a. (+47) mars Sofiemyr Mobil (+47)

18 Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ole-Johan Eik Deres ref.: 2013/3808 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2014/1642 Arkivkode: Søgne kommune Postboks Søgne Årossanden 9 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for økning av antall båtplasser i båthavn på gnr. 20 bnr. 21 Vi viser til kommunens skriv av Det er søkt om å utvide antall båtplasser i eksisterende småbåthavn på Åros Feriesenter fra 75 til 152 plasser. For båthavna gjelder følgende reguleringsbestemmelser vedtatt av kommunestyret : «I området skal det legges ut flytebrygger og etableres trafikkområder og fortøyningsanlegg for maksimalt 75 båtplasser. Området kan benyttes til gjestehavn, båtutleie og utleieplasser for utleieleiligheter i H1-3 og HB1-5. Båtplassene skal øremerkes reiselivsanlegget.» Antall båtplasser og at plassene skulle øremerkes reiselivsanlegget var et meklingsresultat. Dette ble oppnådd den etter at miljøvernavdelingen ut fra strandsonevernet generelt og registrerte naturforvaltningsinteresser spesielt den hadde fremmet innsigelse til hele båthavna. I innsigelsesbrevet påpekte vi blant annet følgende: Denne båthavna kommer i konflikt med registrert nasjonalt og regionalt viktig strandsone/naturtype i indre del. Videre er det registrert lokalt viktige ålegressamfunn i sjøen på begge sider av båthavna. Det framgår i søknaden at etterspørselen viser at det er behov for flere mindre båtplasser. Det framgår ikke om dette er båtplasser øremerket reiselivsanlegget. Hvis ikke kreves dispensasjon også fra dette vilkåret. Miljøvernavdelingen viser til at båthavna som ble godkjent skulle være et kompromiss mellom miljøverdiene og turistanleggets behov for båtplasser og gjestebrygge. Når det nå er søkt om mer enn en dobling av båtplasser, samt at yttersiden av bryggeanlegget trolig i tillegg kan benyttes til gjestebrygge, vil dette etter vår vurdering bety en vesentlig økt båtbruk og miljøbelastning i området. Vi gir derfor kommunen råd om å fastholde reguleringsbestemmelsene og avslå søknaden. Vi minner om at det av pbl. 19-2, annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling til disse vilkårene, jf. forvaltningslovens krav til begrunnelse.

19 Side 2 av 2 Magnus Thomassen (e.f.) ass. miljøverndirektør Ole-Johan Eik seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Telebryggen AS

20 1 VVIGEMYR & CO ADVOKATFIRMA Søgne kommune pb Kristiansand (3/ ex o X Deres ref.: Vår ref.: /18266 HW/åb Kristiansand, AD: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR økning AV ANTALL BÅTPLASSER PÅ GNR. 20, BNR. 21 I SøGNE SØKER; ÅROS FERIESENTER AS I INNLEDNING Jeg viser til søknad fra Åros Feriesenter AS om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Åros Feriesenter AS vedtatt av Søgne kommunestyre 25. november Videre viser jeg til uttalelser til søknaden fra adv. Jakob Bakka på vegne av eiere av to naboeiendommer samt til uttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen av Jeg skal på vegne av Åros Feriesenter AS gjennom dette brev fremkomme med merknader til de to uttalelsene. II UTTALELSEN FRA ADV. JAKOB BAKKA PÅ VEGNE AV NABOER. Innledningsvis skal jeg presisere at det ikke søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om at båtplassene i bâtanlegget skal øremerkes reiselivsanlegget. Det er nettopp for å styrke reiselivsanlegget og arbeidsplassene ved dette at det søkes om å kunne øke antall båtplasser innenfor grensene av regulert båthavn. Dette fordi det viser seg â være langt større behov for små plasser enn for større plasser. Herunder er det en markedstrend at særlig tyske "fisketurister" er en voksende kundegiuppe som også etterspør leie av rom og båt utenom høysesongen på sommeren. For å imøtekomme dette markedet, er det ønskelig åkunne tilby flere mindre utleiebåter som kan ligge fast i båthavna. Dispensasjonssøknaden er således begrunnet i et ønske om å styrke driftsgrunnlaget for reiselivsanlegget. 1 \l<'l.\'l~'.rl) Adv. Helge Wigernyr (H) Adv. Yngve Andersen Adv. Kai Knudsen (H) Adv. Johan F. Gjesdahl Adv. Bjørgulv Rygnestad Adv. Solvelg Lohaugen Adv. Erik Ottemo Adv. Inger Johansen Adv. Thor-Erik Andersen \.\'S\ l'l lc \l)\'()k.\ l'l.r Adv. Ronny Chr. Hakonsen Adv. Anne Sundøy Adv. Tove K. Westbye Adv. Nils Anders Grønas I K( ).\`l`( )Rl-`l~`.l.l.lf,SSl\'.\l* Adv. Ivar Sveen (H) (H) Moterett for Høyesterett.\ll~`.l)l,l-Å.\l \\ Den Norske Advokatforenmg.\I)\'( )K \'l`l~`ll{.\l.\ \\'l( il~`..\l\`l< t\' ( I() l)\ Vestre Strandgate 23 Postboks Krlstlansand 'l lf l-å postfrwrgemyrno \\' vvlgemyr no Org. nr.: MVA

21 C Når det gjelder naboprotestene, kan ikke vi se at en økning av antall båtplasser innenfor grensene for båthavnen skulle medføre større naboulemper, snarere tvert imot. I større båter oppholder personer seg ofte i båten mens den ligger i båthavna, og med den fare for støy fra musikk m.m. som dette kan medføre. Likeledes er det større forurensningsfare fra større båter enn fra småbåter. Det er nok ikke gjester med familiebåter som har dempet støy fra andre båter eller restauranten ved reiselivsanlegget. Driver av feriesenteret er svært opptatt av å tilrettelegge forholdene for alle som bor ved anlegget, herunder de mange barnefamilier. I sommersesongen har det vært levende musikk fra en enslig trubadur utenfor restauranten 2 ganger i uka mellom kl. 17 og 22. Dette har vært et barnevennlig arrangement som gjestene har satt stor pris på. Åros Feriesenter AS har en familievennlig profil og storparten av gjestene er norske barnefamilier. Det har aldri kommet klager fra gjestene over støy fra restauranten. Det er korrekt som anført av adv. Bakka at en nabo har klaget over støy fra restauranten og politianmeldt forholdet. Anmeldelsen ble henlagt av politiet. Ut fra ovenstående er Åros Feriesenter AS den beste garantisten for å begrense støy fra båthavna og restauranten fordi alle gjestene (barnefamiliene) som bor rett over restaurantlokalet, er det viktigste for bedriften å ivareta. III UTTALELSEN FRA FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Begrensningen til 75 båtplasser i båthavna fremkom som et resultat av mekling mellom Søgne kommune og Fylkesmannens miljøavdeling, jf. meklingsprotokoll av Av protokollen fremgår det at det særlig var hensynet til konsekvenser for vadefugl i området og en stedlig ålegressforekomst som hadde ført til innsigelsen fra miljøvernavdelingen. Meklingsresultatet gikk ut på at plangrensen for båthavna ble begrenset og det ble tatt inn en bestemmelse om maksimalt 75 båtplasser. Vi har vanskelig for å se at de hensyn som lå bak Fylkesmannens innsigelse, hensynene til vadefugl og ålegress i området, skulle bli skadelidende av at det tillates flere, men mindre båter innenfor samme avgrensede område for båthavna. Når fordelene ved å gi dispensasjon som omsøkt er vesentlige ved at Åros Feriesenter AS, som en viktig reiselivsbedrift i kommunen med mange arbeidsplasser, får styrket sitt driftsgrunnlag, må det være klart at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Ut fra ovenstående vil jeg henstille til kommunen å gi dispensasjon som omsøkt. Med vennlig hilsen Advokatfirma Wigemyr & Co DA Ii 1:%AW%e: i355r ' Kopi: Åros Feriesenter AS,v/Kristian Herlofsen Årossanden 9, 4640 SØGNE 2

22 NOTAT Søgne, Jan Inghard Thorsen Saksnr Snr: 2013/ Arkivnr Lnr: 14469/2015 Ark: 20/21 /STSU Uttalelse fra fagleder miljø og landbruk til søknad om disp. for økning i antall båtplasser - Åros Feriesenter - GB 20/21 Ålegrasengene er viktige for det biologiske mangfoldet i gruntvannsområdene. På ålegresset lever det alger, som er føde for små dyr som igjen er føde for fisk. Samtidig finner dyrene skjul og beskyttelse her. Tap av ålegressenger vil kunne føre til tap av fisketall fordi mange fiskearter gyter i ålegressengene. Ålegrasset lever på grunt vann, gjerne i lune bukter og viker og er begrenset av naturgitte rammer i sin utbredelse. Slike områder er også attraktive for menneskelig aktivitet og installasjoner. Båthavner og bryggeanlegg er en av påvirkningsfaktorene som er omtalt i kunnskapkildene. Det er bla pekt på effekter av skygge for lystilgang, nedfall fra begroing og at båthavner ofte fører med seg økte belastninger av miljøgifter. En dobling av antall båter vil etter fagleders vurdering øke den samlede belastningen og det økte potensialet for negativ påvirkning. På den annen side er ålegressengene ikke, eller i liten grad direkte berørt av selve bryggeanlegget men det er nærliggende å anta at en dobling i antall båter ikke vil redusere faren for negativ påvirkning. Det bemerkes også at de konkrete forekomstene er verdisatt som (C) lokalt viktig, på skalaen som går fra (C) lokalt viktig, (B) viktig, til (A) svært viktig. Naturtypen brakkvannsdelta, dvs utløpet av Søgneelva, er imidlertid verdsatt som (A) svært viktig. Også her kan fagleder vanskelig se at en dobling i antall båtplasser ikke vil øke den samlede belastningen på naturtypen. Gruntvannsområdene, bunnforhold og sjømerker er i midlertid slik at båttrafikk til og fra båtplassene på Åros i hovedsak vil gå på utsiden av naturtypen og vil komme på toppen av den trafikken som er der fra før. Med hilsen Steinar Sunde Fagleder miljø og landbruk

Fylkesmannen i Aust og Vest Agder

Fylkesmannen i Aust og Vest Agder Fylkesmannen i Aust og Vest Agder Justis- og vergemålsavdelingen Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Deres ref. Vàr ref. (bes oppgitt ved svar) Dato «REF» 2016/927 11.01.2016 Søgne kommune. Fylkesmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Søgne kommune Arkiv: 34/29 Saksmappe: 2012/2085-25547/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Søgne kommune Arkiv: 24/77 Saksmappe: 2014/1509-19395/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.06.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3 Søgne kommune Arkiv: 28/109 Saksmappe: 2013/443-18500/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-15668/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 07.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130 Søgne kommune Arkiv: 20/130 Saksmappe: 2015/3509-43644/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.10.2016 Saksframlegg Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41 Søgne kommune Arkiv: 20/118 Saksmappe: 2015/765-33935/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118

Detaljer

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Søgne kommune Arkiv: 37/236 Saksmappe: 2011/2058-3379/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166 Søgne kommune Arkiv: 28/134 Saksmappe: 2012/1884-25151/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014 Søgne kommune Arkiv: 23/366 Saksmappe: 2013/3443-6291/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedrørende tak oppbygg - Påbygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen Søgne kommune Arkiv: 17/15 Saksmappe: 2012/2921-36378/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50 Søgne kommune Arkiv: 71/457 Saksmappe: 2016/1401-23823/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.06.2016 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7 Søgne kommune Arkiv: 23/219 Saksmappe: 2013/1459-19188/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig -

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Søgne kommune Arkiv: 38/163 Saksmappe: 2014/2237-12056/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden Søgne kommune Arkiv: 37/72 Saksmappe: 2014/1583-35544/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Allen Elle Medlem KRF Tone Pettersen Medlem V SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 27.05.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB 201/16 Søgne kommune Arkiv: 201/16 Saksmappe: 2015/2253-39324/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 23.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for midlertidig rundkjøring - Linnegrøvan / Hølleveien - GB

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347.

KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMMETILLATELSE I D SAK 840/2008 PÅ TILBYGG TIL FREDHEIM ARENA, GNR 65, BNR 347. Byggesaksutvalget 26.11.08 sak 44/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805074 : O: : 65-347 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 26.11.08 44/08

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 - Klepplandsveien 80

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 - Klepplandsveien 80 Søgne kommune Arkiv: 73/1 Saksmappe: 2014/1529-16814/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av kontorbrakker - GB 73/1 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/15 Arkivsaksnr: 2011/6725-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/15, Havna, 7500 Stjørdal - klage over avslag på søknad om

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Kristel og Hans Aksnes m/flere Bjørkelunden 1 Melding om vedtak Nr.: 4018 STAVANGER DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 6755/2013-2011/1487 Sindy Herstøl

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336 Søgne kommune Arkiv: 13/29 Saksmappe: 2013/3040-6760/2014 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.04.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde

Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon fra reguleringsplan for Oddbakken hytteområde Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2017/1723-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Sette opp 5 bygninger - gbnr 266/28 - dispensasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

Vi henviser til disse to dokumentene for en mer utfyllende diskusjon av de spesielle hensynene.

Vi henviser til disse to dokumentene for en mer utfyllende diskusjon av de spesielle hensynene. Klage på vedtak om tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedr. grad av utnytting for oppføring av bolighus i Mølleveien 7, 5067 Bergen, gnr. 13, bnr. 453, gitt 10.12.2014 av Etat for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201006275 : O: : 72-261 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5 Søgne kommune Arkiv: 28/9 Saksmappe: 2012/2205-30352/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 33/26 - Vige

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 33/26 - Vige Søgne kommune Arkiv: 33/26 Saksmappe: 2012/572-27318/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 33/26

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer