Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 - Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller til ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. -1-

2 Saksliste Orienteringer: Diverse informasjon v/helse- og omsorgsleder Bodil Mikkelsen. Møte lukkes jf. kommuneloven 31 nr. 2 og forvaltningsloven 13.1 ledd 1. Informasjon v/leder av DMS Aina K. Hagen. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/15 Referatsaker RS 1/15 Informasjon om endringer i alkoholforskriften 2015/64 RS 2/15 RS 3/15 RS 4/15 RS 5/15 Utlysning av tilskudd til kommunalt rusarbeid søknadsfrist Overføring av tilskuddsmidler - kommunalt rusarbeid til innvilges Svar på søknad om overføring av tilskuddsmidler til boligsosialt arbeid innvilget i 2014 til bruk i 2015 Befaringsrapport salgsbevilling Joker Havna handel 2015/ / / /371 RS 6/15 Befaringsrapport salgsbevilling Rimi Storslett 2015/374 RS 7/15 Befaringsrapport salgsbevilling Coop Prix Storslett 2015/375 RS 8/15 Befaringsrapport salgsbevilling Rema /376 RS 9/15 Befaringsrapport salgsbevilling Spar Gammen 2015/390 RS 10/15 Befaringsrapport skjenkebevilling Bios kafe 2015/372 RS 11/15 Befaringsrapport skjenkebevilling Reisafjord hotell 2015/377 RS 12/15 Befaringsrapport skjenkebevilling Minibar /388 RS 13/15 Befaringsrapport skjenkebevilling Bios Galleriet 2015/389 RS 14/15 RS 15/15 RS 16/15 RS 17/15 RS 18/15 Befaringsrapport skjenkebevilling På taket kafe AS Befaringsrapport skjenkebevilling Kronebutikken AS Befaringsrapport skjenkebevilling Grillstua mat og vin hus Manglende omsetningsoppgave - Henriksen gjestestue Inndragning av skjenkebevilling - Henriksen gjestestue 2015/ / / / /512 RS 19/15 Serveringsbevilling - Reisa Friluftssenter AS 2015/276-2-

3 RS 20/15 Midlertidig skjenkebevilling - Reisa Friluftssenter AS 2015/276 RS 21/15 Tilsyn - Nordreisa kommune hjemmesykepleien 2015/54 RS 22/15 Rundskriv is-4/2015 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene RS 23/15 Overføring av tilskuddsmidler - samhandlingsmodeller rusfelt - innvilges RS 24/15 RS 25/15 RS 26/15 RS 27/15 RS 28/15 RS 29/15 RS 30/15 Fastlegeordningen: Interkommunalt oppgjør for gjesteinnbygger 2014 Vedrørende kopi av vedtak om disponering av kontantytelser fra folketrygden Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - informasjon om beste estimat og årsavregning Endringer i pasient- og brukerrettigheters loven fra 1. januar Brukerstyrt personlig assistanse Rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgtjenester Kommunale og fylkeskommunale reglement om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Årsrapport 2013 for krisesenteret og nye brosjyrer 2015/ / / / / / / / /218 PS 2/15 PS 3/15 Ressursbruk innen kreftomsorg i Nordreisa, og cellegiftbehandling Åpenhet og rettferdighet prioriteringer i helsetjenesten 2015/ /498-3-

4 PS1/15Referatsaker -4-

5 Post Nordreisa Fra: Trykk-Tjenester Sendt: 15. desember :20 Kopi: Kristina Therese Klæboe Emne: Informasjon om endringer i alkoholforskriften Vedlegg: gebyrendring 2014 endelig.docx _1 :I. P, DF til alle landets kommuner fylkesmenn 122- yvt....ik Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringer i alkoholforskriften. Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Sevedlagte endringsforskrift. Fra 1. januar 2015 gjelder følgende: Økning de kommunale bevillingsgebyrene (7,835% økning som er endring i konsumprisindeksen + 5%) Økning av gebyret for kunnskapsprøve fra 300 til 400 kroner Lengden på prøvetiden for kunnskapsprøven økes fra 45 til 60 minutter Fra 1. januar 2016 gjelder følgende: Krav om elektronisk kunnskapsprøve Krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører for kontroll med skjenkebevillinger (ikke salgsbevillinger) Vennlig hilsen Kristina Klæboe seniorradgiver avd. befolkningsrettet folkehelsearbeid tlf , dir Helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata

6 Forskrift om endring av forskrift 8. jun i 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Fastsatt 8. desember 2014 av Helse- og omsorgsdepartementetmed hjemmel i lov 2. juni 1989nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikkm.v. 1-7c, 1-9og 7-1) I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 omomsetning av alkoholholdigdrikkmv. gjøres følgende endringer: 5-1 skal lyde: 5-1. Styrer,stedfortreder og kontrollør må ha dokumentertkunnskap om alkohollovenog bestemmelsergitt i medhold avden. Dette kravet er oppfyltvedbestått kunnskapsprøvetter bestemmelsene i dette kapitlet. 5-2 første ledd skal lyde: Kommunen er ansvarlig for å avholdekunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker omkommunal salgs- eller skjenkebevilling,og for sine kontrollører. 5-4 første ledd skal lyde: Prøven skjer i form av elektronisk flervalgsprøve som er forskjellig for henholdsvis salgsbevilling, skjenkebevilling og for kontrollører. Det avsettes60 minutter tilbesvarelse av prøven. 5-4 nytt siste ledd skal lyde: Bestått prøve for kontrollører skal dokumentere at kandidaten har tilstrekkelige kunnskaper om de bestemmelsene som er nevnt i annet og tredje ledd, til å kunne utføre forsvarlig salgs- og skjenkekontroll. 5-6 skal lyde: 5-6. For avleggelse avprøve, herunder forsøkpå avleggelse,betales et forskuddsgebyrpå kr skal lyde: 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,19 krpr. vareliter for alkoholholdigdrikk igruppe 1 Skjenking: - 0,40 krpr. vareliter for alkoholholdigdrikk i gruppe 1-1,08 krpr. vareliter for alkoholholdigdrikk i gruppe 2-3,55 kr pr. vareliter for alkoholholdigdrikk i gruppe

7 Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1480 for salg og kr 4400 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 310 pr. gang. 9-3 skal lyde: 9-3. Kommunen er ansvarlig for at de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenkestedene (kontrollørene) får nødvendig opplæring i alkohollovgivningen, kontrollmetoder og rapportskriving for å kunne ivareta sine oppgaver. Kontrollørene skal ha bestått kunnskapsprøve etter kapittel 5 i denne forskriften. 9-5 skal lyde: 9-5. Kontroll av skjenkesteder skal gjennomføres med minst to kontrollører. Kontrollen av salgs- og skjenkesteder kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrollørene alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet. II Endringene i 5-4 første ledd annet punktum, 5-6 og 6-2 trer i kraft 1. januar Endringene i 5-1, 5-2 første ledd, 5-4 første ledd første punktum, 5-4 nytt siste ledd, 9-3 og 9-5 trer i kraft 1. januar

8 -8- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/922.htm Side 1 av Fra: Larsen, Kjetil Trygve Sendt: :13:00 Til: Post Kafjord; Post Kvænangen; Lavangen kommune; Post Lyngen; Skånland kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Bardu kommune; Dyrøy kommune; Gratangen kommune; Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord kommune; Lenvik kommune; Målselv kommune; Post Nordreisa; Salangen kommune; Sørreisa kommune; Torsken kommune; Tranøy kommune; Tromsø kommune; Kopi: Eldbjørg Ringsby; Elin Rosita Josefsen; Elin Vangen; Gunter Scholz; Gunter Scholz; Ilmi Angell; Kjell A. Nordli; Linda Rasmussen; Linn Sylvi Steinnes; Liv-Merethe Sørensen; May Heitmann Knutsen; Pål S. Mathisen; Roger Aronsen; Roger Sommerseth; Torild Anita Lauvnes; Trine Busterud; Trine Lund; Vera Marie Wassnes; Ingvild Grønvoll; Ketil Slettli; Rickard Printz; Ruth Steinnes; Line Eliassen; Emne: UTLYSNING AV TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID SØKNADSFRIST Vedlegg: Helsedirektoratet utlyser tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid

9 -9- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/922.htm Side 2 av Kommunalt rusarbeid spenner over et bredt felt fra forebygging og skadereduksjon, til utfordringer knyttet til bolig og opprettholdelse av boforhold, psykososial rehabilitering og behandling. Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid skal en kommunene søke på vegne av samarbeidspartnerne, og er økonomisk og administrativ ansvarlig overfor Helsedirektoratet. Målet for tilskuddsordningen er å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske- og eller andre tilleggsproblemer og lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms. Søknadsfrist Fullstendig utlysning finnes på Helsedirektoratet.no: Med vennlig hilsen Kjetil Trygve Larsen Rådgiver Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni Helse- og omsorgsavdelingen Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon E-post: Web: Tenk miljø - trenger du å skrive ut denne e-posten?

10 Fyikesmanneni Troms RomssaFyIkkamärmi Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Kjetil Trygve Larsen / Deres dato Deres ref. Orlv),e-e3 Nordreisa kommune v/ Elin Vangen Postboks STORSLETT p re{d.,t-r~ I 4 rt-t" S Overføring av tilskuddsmidler - kommunalt rusarbeid til Innvilges Det vises til Nordreisa kommunes brev av , vår ref. 2014/ , hvor det søkes om overføring av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid fra 2014 til Fylkesmannen har den innvilget et tilskudd på inntil kr til «Kommunalt rusarbeid i Nordreisa kommune». Kommunen søker om å få overføre kr av disse tilskuddsmidlene til Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 er overforbare, jf. vilkår i våre tilsagnsbrev av Fyikesmannen godkjenner herved kommunens søknad om overforing av kr til Til informasjon vil overførte tilskudd fra 2014 komme i fratrekk i en eventuell ny søknad om tilskudd til samme formål i Vi gjør oppmerksom på at vilkår gitt i tilsagnsbrevet er gjeldende for midler som overføres. Med hilsen Svein R. Steinert e.f. fylkeslege Lena Nordås fagansvarlig Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling fmtrpostmottak fylkesmannen.no Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Helse- og omsorgsavdelingen -10-

11 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamanni a 1j -hc(. 5.4, L SaksbehandlerTelefon Marianne Pleym Arctander Vår dato Deres dato Vår ref.arkivkode 2013/ Deres ref. 14;Ap-i - Nordreisa kommune v/rådmannen PB STORSLETT Svar på søknad om overføring av tilskuddsmidler til boligsosialt arbeid innvilget i 2014 til bruk i 2015 Nordreisa kommune ble tildelt kr ,- i tilskudd til boligsosialt arbeid for 2014 i brev datert tilknyttet prosjektet «I bolig jakten på bomatch». Tilskuddet ble gitt over statsbudsjettets kapittel I e-post mottatt søkes det om overføring av inntil kr ,-. Søknaden begrunnes med at søke- og ansettelsesprosessen har tatt tid. Det fremkommer ikke hvorvidt hele beløpet søkes overført. Søknad om overføring av ubenyttede tilskuddsmidler for 2014, innvilges til bruk i Overførte midler vil komme til fratrekk på evt. iimvilgelse av tilskudd tilknyttet samme prosjekt for Det bes derfor om at konkret beløp som er overført, blir redegjort for før søknadsfristen den For øvrig gjelder de rapporteringskrav som fremkommer av tilsagnsbrev datert , for hele beløpet innvilget i Med hilsen Jan-Peder Andreassen kommunaldirektør Monica Solnes fagansvarlig Kopi til: NAV Nordreisa v/leder Postboks STORSLETT Arbeids- og velferdsdirektoratet/ PB 5 St. Olavs plass 0130 OSLO Tjenesteavdelingen/Oppfølgingsseksjonen Dokumentet er elektroniskgodkjent oghar ikke håndskrevne signaturer. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og kommunalavdelingen

12 ALK O N TR O L SLA. B EFARI N GSRAPPORT SALGSBEVILLIN G Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf k4.å/ 710,314.k Forretn ing Bevillingshaver/styrer: \Jckc kt,l'at_. Dato: 04, i tad resse (? Fraftil: Kontrollør: Åpningstid: Salgstid: Kontrollform: KON TROLLE R/OB SERVASJ ON ERVED SALG AVØL Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer: ja nei Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken: Overholdes Overholdes salgstidene: reklameforbudet: Er ølet tildekket/skjermet Er informasjonsmateriellet utenfor salgstiden: godt synlig: Annet: Kommentarer Skriftlig rapport mottatt EGODK SVA Sign.kontroller Sign. bevillingshaver/ansvarshavende kun for mottatt rapport

13 AL K O N TR O L LA. S Postboks587, 9256 Tromsø. Tlf BE-FARI N GSRAPPORT SALGSBE VI LLI N G Forretning: Adresse: «' i0c1).1)(7 u Dato: Bevillingshaver/styrer: Kontrollør: Åpningstid: Salgstid: Kontrollform: KON TROLLER/OBSE RVASJON ERVE D SALG AVØL Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer: ja nei Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken: Overholdes Overholdes salgstidene: reklameforbudet: Er ølet tildekket/skjermet Er informasjonsmateriellet utenfor salgstiden: godt synlig: Annet: Kommentarer Skriftli rapportmottatt ME Sig kontrollør Sign.bevillingshaver/ansvarshavende kun formottatt rapport LUNDBLAD

14 AL KO N TRO L LA. S Postbo ks587, 9256 Tromsø. Tlf BEFARING SRAPPORT SALGSBEV ILL I NG Forretning: Adr esse: Bev illingshaver/styrer:ffrkl-r C/00? pt)( i)rrr Dato: Fra/til: Kontrollør: - Åpning stid: Salgstid: Kontr ollform: KONTROLLER/OBSERVASJ ONERVED SALG AVØ L Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer: ja nei Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: Selgesog utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikke n: Overholdes Overholdes salgstidene: reklameforbudet: Er ølet tildekket/skjermet Er informasjonsmateriellet utenfor salgstiden: godt synlig: Annet: Komme ntarer Skriftlig rapportmottatt kiontrollørs ign. bevillings havedansvershavende kun form ottatt rapport MEDIA AD DOL ll

15 ALK O N TR O L LA. S Postbok s587, 9256 Tromsø. Tlf B EFARI N GSRAPPORT SALGSBEVILLIN G Forr etning: Adre sse: Bevillingshaver/styrer: ltså `11 I Ak Dato: 0 Fra/til: Kontrollør: Åpning stid: Salgstid: Kontrollform: KON TROLLE R/OB SERVASJ ON ERVED SALG AVØL Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer: ja nei Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikke n: Overholdes Overholdes salgstidene: reklameforbudet: Er ølet tildekket/skjermet Er informasjonsmateriellet utenfor salgstiden: godt synlig: Annet: Kommen tarer Skriftlig rapportmottatt Sign.kontrollør Sign.bevillingshaver/ansvershavende kun formottatt rapport

16 AL K O N TR O L LA. S BEFARI N GSRAPPORT SALGSBE VI LLI N G Postboks587, 9256 Tromsø. Tlf Forretning: \94C) Adresse: Bevillingshaver/siyrer: Dato: Fra/til: Kontrollør: Åpningstid: Salgstid: Kontrollform: KON TROLLER/OBSE RVASJON ERVE D SALG AVØL Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer: ja nei Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken: Overholdes Overholdes salgstidene: reklameforbudet: Er ølet tildekket/skjermet Er informasjonsmateriellet Annet: utenfor salgstiden: godt synlig: >(. Kommentarer Skriftlig rapportmottatt Sign. ontrollør Sign.bevillingshaver/ansvershavende kun formottatt rapport

17 AL KO N TR O L LA. S Postboks587, 9256 Tromsø. Tlf BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBU D Skjenkested: Adresse: Bevillingshaver/styrer: Skjenketid: Åpningstid: =.` M. LSIt54t-'r Ntkr-fr - Dato:/b/1 Fra/til kl.:,193 Kontollører: Spisested Dørvakt 1:1 Litegjester Nattklubb LI Garderobevakt 1:1 Halvfullt Diskotek 0 lringangspenger U Fullt LJ Pub D Kø 0 Delvisoverfylt LJ Bar U Underholdning Cl Ungdomssted Bordservering 0 Betj.oversiktgod tkr Voksensted Diskservering lj Betj.oversiktdårlig U Blanding LJ Eralkoholsvake/frie drik er tilgjengelig Eralkoholsvake/frie drik er oppført på skjenkekart Blereklameforbudetover ioldt Betjeningunder 18/20 å - Overholdeskravet til alde rsbestemmelser Bledetskjenkettil for unge Bledetobservertåpenba Bledet skjenkettil åpenb Bleåpenbart berusedefje t berusedepersoner i lokalet irtberusedepersoner rnet før videre serveringved sammebord 10. Skjenkingutoverbevilling.rlsomfang 11. Nytesdetmedbragt alkohol i lokalet 12. Medbringesalkoholholdi idrikke utav lokale 13. Bleskjenketidenoverholdt Tilleggsrapportutfylt: Blerøykelovenoverholdt( sekommentarer) JA?(' Y)(.\/. /\ X NEI X X X X (' ( A J[ft) Sigi. Kontfpllorer Sign. Bevillingshaver/Styrer Kun mottatt for rapport MEDIKAS LUNDBLAD

18 AL K O N TR O L LA. Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf BEFARINGSRAPPORT Sj ' SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBU D Skjenkested: Adresse: Bevillingshaver/styrer: Skjenketid: Åpningstid: (4t-6-k6(Å Dato. Fra/til kl Aai a Kontollører: Øl/vin: Brennevin: Spisested Nattklubb Diskotek Pub Bar Bordservering Diskservering Dørvakt Garderobevakt Inngangspenger Kø Underholdning Betj.oversiktgod Betj.oversiktdårlig Litegjester HalvfuIIt Fullt Delvisoverfylt Ungdomssted Voksensted Blanding JA NEI Eralkoholsvake/frie drik er tilgjengelig X Eralkoholsvake/frie drik er oppførtpå skjenkekart )( Ble reklameforbudetover ioldt X Betjeningunder 18/20 å Overholdes kravet tilalde rsbestemmelser >< Bledet skjenkettil for unge Bledet observertåpenba 'tberusedepersoner i lokalet Bledet skjenkettilåpenb irtberusedepersoner Bleåpenbart berusede fiernet førvidere serveringved sammebord 10. Skjenkingutoverbevilling prisomfang )( 11. Nytes detmedbragt alkoh ol i lokalet 12. Medbringes alkoholholdi idrikkeutav lokale )( 13. Bleskjenketidenoverholdt Tilleggsrapportutfylt: ( Ble røykelovenoverholdt ( sekommentarer)?( X Sign. Kontro ører Sign. Bevillingshaver/Styrer Kun mottatt for rapport

19 ALKO N TRO L LA. S Postbo ks587, 9256 Tromsø.Tlf Skjenkested: BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD Dato: /1/1 Adre sse: Bevi llingshaver/styrer: Skjenketid: Åpni ngstid: if-\41,ak u6 Fra/til kl Kontollører: Øl/vin: Brennevin: Spis ested U Dørvakt 1:1 Litegjester D Natt klubb lj Garderobevakt U Halvfullt D Disk otek CI Inngangspenger Cl Fullt Pub Bar tiji Kø 1:1 Delvisoverfylt CI Underholdning D Ungdomssted Li Bord servering L--1 Betj.oversiktgod ; ; )-1. Voksensted 1:1 Disk servering 13 Betj.oversiktdårlig Li Blanding Li JA NEI Er alkoholsvake/frie drikk er tilgjengelig Er alkoholsvake/frie drikk er oppførtpå skjenkekar t X Ble reklameforbudetover ioldt X Betjeningunder 18/20 å Overholdes kravet til alde rsbestemmelser C Bledet skjenkettil for unge Bledetobservertåpenba t berusedepersoner i lok alet " Bledet skjenkettil åpenb irtberusedepersoner Bleåpenbart berusede fiernet førvidere serveringv ed sammebord 10. Skjenkingutoverbevilling msomfang X_ 11. Nytes detmedbragt alkoh ol i lokalet 12. Medbringes alkoholholdi drikkeutav lokale../. 13. Ble skjenketidenoverholdt 14. Tilleggsrapportutfylt: X 15. Ble røykelovenoverholdt ( sekommentarer) C X Sign. Kontrollører ( b Nkfit Sign. Bevillingshaver/Styrer Kun mottatt for rapport

20 AL KON TRO L LA. S Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf Skjenkested: Adresse: Bevillingshaver/styrer: Skjenketid: Åpningstid: k0e4s?.-x BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD Dato: Fra/tilkl.: Kontollører. Øl/vin: Brennevin: Spisested 0 Dørvakt lk:( Litegjester Li Nattklubb D Garderobevakt 1:1 Halvfullt Li Diskotek U Inngangspenger U Fullt Li Pub CI Kø Li Delvisoverfylt li Bar ij Underholdning 1:1 Ungdomssted U Bordservering lj Betj.oversiktgod 2, Voksensted Li Diskservering 1=i Betj.oversiktdårlig C1 Blanding 1:1 Eralkoholsvake/friedrik er tilgjengelig Eralkoholsvake/friedrik eroppførtpåskjenkekart Blereklameforbudetover ioldt JA NEI Betjeningunder18/20 å - )( Overholdeskravettilalde Bledetskjenkettilforung Bledetobservertåpenba Bledetskjenkettilåpenb rsbestemmelser e.tberusedepersoneri lokalet irtberusedepersoner X X, X Bleåpenbartberusedefje rnetførvidereserveringvedsammebord 10. Skjenkingutoverbevilling.nsomfang 11. Nytesdetmedbragtalko ol i lokalet 12. Medbringesalkoholholdi idrikkeutav lokale X 13. Bleskjenketidenoverholdt 14. Tilleggsrapportutfylt: 15. Blerøykelovenoverholdt( sekommentarer) X X X Si Kontrollører Sign. Bevillingshaver/Styrer Kun mottatt for rapport

21 AL KON TRO L LA. S Postboks587, 9256 Tromsø.Tlf EFARINGSRAPPORT KJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD Dato: 0/1 /1 cp Fra/tilkl Kontollører: Øl/vin: (Qz) Brennevin: Spisested Isi Dørvakt D Litegjester U Nattklubb U Garderobevakt U Halvfullt D Diskotek U lringangspenger Li Fullt D Pub U Kø CI Delvisoverfylt U Bar 1:1 Underholdning D Ungdomssted lj Bordservering lj Betj.oversiktgod A Voksensted U Diskservering U Betj.oversiktdårlig U Blanding 1:1 JA NEI Eralkoholsvake/friedrik Eralkoholsvake/friedrik er tilgjengelig eroppførtpåskjenkekart X. x Blereklameforbudetover toldt X Betjeningunder18/20 å - X Overholdeskravettilalde rsbestemmelser X Bledetskjenkettil forung e X Bledetobservertåpenba.tberusedepersoneri lokalet Bledetskjenket til åpenb irtberusedepersoner Bleåpenbartberusedefje rnetførvidereserveringvedsammebord Skjenkingutoverbevilling,r-lsomfang 11. Nytesdetmedbragtalko Medbringesalkoholholdi ol i lokalet i drikkeutav lokale Bleskjenketidenoverholdt Tilleggsrapport utfylt: Blerøykelovenoverholdt( sekommentarer) K, X X X X.1 9J( Sign. Kontrollører Sign. Beviiiingshaver/Styrer Kun mottatt for rapport

22 ALKO N TR O L LA. S Postbo ks587, 9256 Tromser. Tlf BEFARIN GSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD Skjenkested: RON)/~(k) i's k-(s Dato: Adr esse: CSØ Oki\) Fra/til kl. Bev Angshaver/siyrer: M b41-(21?:;kj) Kontollører: Skjenketid: Åpn ingstid: Øl/vin: Brennevin: Li Li Spis ested Li Dørvakt Li Litegjester Nattklubb Li Garderobevakt Li Halvfullt Disk otek Li lnngangspenger Li Fullt Pub CII Kø Li Deivisoverfylt Li Bar Li Underholdning Li Ungdomssted Li Bor dservering 0 Betj.oversiktgod 1:1 Voksensted 1:1 Disk servering CI Betj.oversiktdårlig Li Blanding Li JA NEI Eralkoholsvake/frie Eralkoholsvake/frie drikk er tilgjengelig drikk er oppført på skjenkeka rt Ble reklameforbudetover loldt Betjeningunder 18/20 å Overholdes kravet tilalde rsbestemmelser Bledet skjenkettil for unge Bledetobservertåpenba Bledet skjenkettilåpenb t berusedepersoner i lok alet irtberusedepersoner Bleåpenbart berusede fiernet førvidere servering ved sammebord Skjenkingutoverbevilling ns omfang 11. Nytesdetmedbragt alkoh ol i lokalet 12. Medbringes alkoholholdi 13. Bleskjenketidenoverholdt Tilleggsrapportutfylt: idrikkeutav lokale Ble røykelovenoverholdt ( sekommentarerv. Sign. Kontrollører Sign. Bevillingshaver/Styrer Kun mottatt for rapport

23 AL KO N TR O L LA. S Postboks587, 9256 Tromsø. Tlf Skjenkested: Adresse: (3L6ki,t5O'Nrt-TO G1I M OS Bevillingshaver/styrer: it (..( Skjenketid: Åpningstid: EFARINGSRAPPORT KJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBU D Dato: Fra/til kl.: Kontollører: Øl/vin: Brennevin: ;i1 ()Qb Spisested Nattklubb Li Dørvakt D Litegjester Garderobevakt D Halvfullt Diskotek 1:1 Inngangspenger U Pub CI Kø lj Delvisoverfylt Li Bar CI Underholdning 1:1 Ungdomssted Li Bordservering U Betj.oversiktgod Cå Voksensted Li Diskservering D Betj.oversiktdårlig U Blanding Li Fullt Eralkoholsvake/frie Eralkoholsvake/frie drik Ble reklameforbudetover ioldt Betjeningunder 18/20 å. Overholdes kravet tilalde er tilgjengelig drikk er oppførtpå skjenkekart X rsbestemmelser Bledet skjenkettil for unge X. Bledetobservertåpenba Bledet skjenkettilåpenb Bleåpenbart berusedefje 10. Skjenkingutoverbevilling t berusedepersoner i lokalet irtberusedepersoner 11. Nytesdetmedbragt alkohol i lokalet 12. Medbringes alkoholholdi 13. Bleskjenketidenoverholdt 14. Tilleggsrapportutfylt: 15. Ble røykelovenoverholdt rnet førvidere serveringved sammebord.nsomfang X.,drikkeutav lokale ) : sekommentared 4 S7-1\ gyt & T- JA X X X NEI,. ". X X X Sign. Kontrollører Sign. Bevillingshaver/Styr Kun mottatt for rapport

24 Nordreisa kommune Servicetorget "7, KOMM.Nr1.;,'NDSLIT Henriksengjestestue Meieriveien SØRKJOSEN Deres ref: Vår ref:loaenr:arkivkodedato 2012/ /2014U Manglende omsetningsoppgave - Henriksen gjestestue Nordreisakommuneviser til brev datert vedr innsendingav omsetningsoppgaveover skjenkingav alkoholholdigdrikk 2014 med svarfrist 19. september2014,og til vårepurringer sendt dempå epost 22. septemberog 20. oktober2014. Viser til Nordreisakommunesforskriftom salgs-og skjenkebevillingfor alkohol 9 6 ledd: "Manglendeinnsendelseav revisorbekreftetomsetningsoppgaveog manglendebetalingav bevillingsgebyrfører til at rådmannenkan inndrabevillingeninntil omsetningsoppgavener innsendteller gebyretbetalt." Til trossfor flere purringerhar Nordreisakommuneennå ikke mottattoppgaveover faktisk omsetningfor 2013 og forventetomsetning2014. Dersomomsetningsoppgaveikke er mottattinnen 1. desember2014vil rådmanneninndra skjenkebevillingeninntil omsetningsoppgavener mottatt. Det vil da bli foretatt enkeltvedtakom inndragningpå forholdet.inndragningenvil varetil omsetningsoppgaveer innlevert. Med h,len Anne- arie Gaino Rådmann Direkteinnvalg: Henriksen 1.sekretær Kopi til: Ref. helse- og omsorgsutvalget Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr:

25 Nordreisa kommune Servicetorget STORSIATT... LANDS., Henriksen gjestestue Meierivegen SØRKTOSEN Delegert vedtak Delegert utvalg kommunestyret - nr. 63/14 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2012/ /2014 U Inndragning av skjenkebevilling Henriksen gjestestue Saksopplysninger: Nordreisa kommune viser til brev datert vedr. innsending av omsetningsoppgave over skjenking av alkoholholdig drikk 2014 med svarfrist 19. september 2014, og til våre purringer sendt dem på epost 22. september og 22. oktober -14 og til brev datert hvor det gis melding om at bevillingen vil bli inndratt dersom ikke omsetningsoppgave er innlevert innen 1. desember Vurderinger: Nordreisa kommune har pr ikke mottatt omsetningsoppgave. Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol sier i 9 6 ledd: "Manglende innsendelse av revisorbekreftet omsetningsoppgave og manglende betaling av bevillingsgebyr fører til at rådmannen kan inndra bevillingen inntil omsetningsoppgaven er innsendt eller gebyret betalt." VEDTAK: Skjenkebevillingen til Henriksen gjestestue inndras inntil omsetningsoppgave er innlevert. Vedtaket er gjort i henhold til alkohollovens 1-8 og i henhold til kommunal forskrift om salgsog skjenkebevilling for alkohol 9 6 ledd. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr: E-post: -25-

26 Klageadgang Vedtaket kan påklages. Klageinstans er fylkesmannen. Eventuell klage sendes Nordreisa kommune, Boks 174, 9156 Storslett. Klagefrist er 3 uker etter at melding om dette vedtaket er mottatt. Med hilsen Anne-Marie Gaino Rådmann Direkteinnvalg: Kopi til: Ref. kommunestyret i Nordreisa Alkontroll AS Postboks TROMSØ Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks STORSLETT Ref. helse- og omsorgsutvalget Side2av2-26 -

27 Nordreisa kommune Servicetorget ri Li {7 ORSIATT NORIMISA KOMMUNE LANDSIV tjcrscrj Reisa Friluftssenter AS v/karina Nordberg Sappen 9151 STORSLETT Deres ref: Vår ref:løvenr:arkivkodedato 2014/ /2014U Serveringsbevilling - Reisa Friluftssenter AS Rådmannen har ut fra delegert myndighet gjort følgende vedtak: "Karina Nordberg gis serveringsbevilling for serveringsstedet Reisa Friluftssenter AS, Sappen, 9151 Storslett (tidligere Sappen leirskole, ferie- og fritidssenter ANS). " Med hilsen Anne-Marie Gaino Rådmann Direkte innvalg: Kopi til: Helse- og omsorgsutvalget i Nordreisa Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks STORSLETT Alkontroll AS Boks TROMSØ Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks174 Sentrum17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr: mune.no

28 Nordreisa kommune Servicetorget fl,1 7011DIMSA 1(01.4 MUNE.tANflSBT Reisa Friluftssenter AS v/karina Nordberg Sappen 9151 STORSLETT Deres ref: Vår ref:lørlenr:arkivkodedato 2014/ /2014U Midlertidig skjenkebevilling - Reisa Friluftssenter AS Reisa Friluftssenter AS søker om tillatelse til å drive på den tidligere eiers skjenkebevilling i samme lokalene som Sappen leirskole, ferie- og fritidssenter. I henhold til Alkohollovens 1-10 kan det gis tillatelse til å fortsette på den tidligere bevilling i inntil 3 måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Reisa Friluftssenter AS v/daglig leder Karina Nordberg, Sappen, 9151 Storslett, gis tillatelse til å drive på tidligere eiers skjenkebevilling i en overgangsperiode på 3 måneder fra Styrer er Hege Nordberg, Lilandveien 112, 9151 Storslett og stedfortreder Terje Nordberg, Lilandveien 1l 2, 9151 Storslett. Med hilsen Anne-Marie Gaino Rådmann Direkte innvalg: Kopi til: Alkontroll AS Boks TROMSØ Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks STORSLETT Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: Storslett Organisasjonsnr:

29 Pr4UvA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR /89687 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf REFERANSE REFERANSE 1 av 5 NORDREISA KOMMUNE SENTRALADM virådmann Postboks STORSLETT Tilsyn - NORDREISA KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Vedtak om pålegg 1brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljolovens 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende pålegg: Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstoy og personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne far utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr, dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås. LI.099L Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne i hjemmesykepleien får utlevert, og blir pålagt å bruke, hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr Hjemmel: arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-7 Frist for gjennomføring: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er tilrettelagt slik at arbeidestaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag ved håndtering av biologisk materiale. Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr. Dette følger av arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd, jf. forskrift om utførelse av arbeid 6-7. cc POSTADRESSEE-POSTTELEFON Postboks Trondheim INTERNETTTELEFAKS Norgewww.arbeidstilsynet.no ORGANISASJONSNR

30 VAR REFERANSE 2014/ av 5 Under tilsynet kom det frem at det har vært frivillig å bruke arbeidstøy i blant arbeidstakerne i hjemmesykepleien. Det kom også fram at det ikke er nok arbeidstøy til alle. Arbeidstakerne er ikke pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr av arbeidsgiver. Pålegg - HMS arbeid- medvirkning Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får medvirke i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Beskrivelse av hvordan arbeidstakeme og deres tillitsvalgte, inidusiv verneombudene, medvirker i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd Frist for gjennomføring: Begrunnelse: For å sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd. Arbeidsgiver må legge til rette slik at arbeidstakeme får medvirke slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Medvirkning fra arbeidstakerne er en viktig motivasjonsfaktor og skaper større trygghet for at helse-, miljø- og sikkerhetsrutinene etterleves. Arbeidstakernes medvirkning er defmert som en rettighet. Arbeidstakerne har imidlertid også en plikt til å medvirke i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette er en del av pliktene i arbeidsforholdet, og manglende medvirkning kan medføre brudd på arbeidsavtalen. Arbeidstakernes medvirkning vil også bidra til bedre løsninger på de arbeidsmiljøutfordringene som virksomheten står ovenfor. Under tilsynet kom det frem at verneombudene fortsatt ikke medvirker i tilstrekkelig grad i drøftinger, f.eks i forbindelse med omstillinger/endringer. Det kom også fram under tilsynet at verneombudene har medvirket i liten grad i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utover kartlegging og risikovurdering. Pålegg - HMS arbeid - rutiner Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i arbeidsmiljøloven. Verneombudet/ansattes representant skal medvirke i utarbeidelsen av rutinen(e). -30-

31 VAR REFERANSE 2014/ av 5 Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av rutine for kartlegging og risikovurdering Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt Beskrivelse av hvordan verneombudene har medvirket Hjemmel. arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 4-1 første ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 7 Frist for gjennomføring: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver skal, som et ledd i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven. Arbeidstakeme og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av rutinene. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og 4-1 første ledd, jf. intemkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 7. Hvilke rutiner en virksomhet har behov for, vil variere fra en virksomhet til en annen, ut fra næring, størrelse og den aktiviteten som utøves. pzogsz Undertilsynet kom det fram at det ikke er etablert rutiner for kartlegging og risikovurdering. Risikoforholdene i virksomheten tilsier at det er behov for å etablere slike rutiner. Pålegg - Arbeidsplasserog arbeidslokaler- garderobertiltak/plan Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å sikre at arbeidstakerne har tilgang på garderober for å skifte fra privat tøy til arbeidstøy. Verneombud/ansattes representant skal medvirke. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Oversikt over gjennomførte tiltak for hjemmesykepleien og/ eller plan med frist for gjennomføring av tiltak og hvem som er ansvarlig for tiltakene Beskrivelse av hvordan verneombudet/ansattes representant har medvirket Hjemmel. arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) 3-4 og forskrift om -31-

32 PFAUrA VAR REFERANSE 2014/ av 5 systematisk helse-, ledd nr. 6 og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften) 5 andre Frist for gjennomføring: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak slik at arbeidstakeme har tilstrekkelig plass for opphengning av tøy o.1, tilstrekkelig plass for å skifte og atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i planleggingen. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, jf. arbeidsplassforskriften 3-4. Der man i arbeidet kan utsettes for giftige stoffer og/eller kan utsettes for smittefare og/eller arbeidet avsetter lukt i tøy o.1,er det viktig at det er tilrettelagt for å skifte mellom privat tøy og arbeidstøy. Under tilsynetkom det frem at dersom alle i hjemmesykepleien skal kunne skifte mellom arbeidstøy og eget tøy, blir det for liten garderobeplass. Arbeidsgiver kunne ikke vise til tidfestet plan for bygging/ombygging av garderober. Hva skjer hvis dere ikke oppfyllerpålegg innen fristen? Hvis ikke pålegg er oppfy1t innen tristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf arbeidsmiljøloven Dere kan klage Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se Hva må dere gjøre? Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte. Informasjontil verneombudet Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis -32-

33 VAR REFERANSE 2014/ av 5 virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte. Har dere behov for mer informasjon? Dere fmner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på og Dere kan også kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2014/ Med hilsen Arbeidstilsynet Angela Westphal tilsynsleder (sign.) Olaug Iren Fossbakk seniorrådgiver (sign.) L000 Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har deifor ingen signatur. Kopi til: hovedvemeombud NORDREISA KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE v/virksomhetsleder, Sonjatunvegen 21, 9151 STORSLETT NORDREISA KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE v/verneombud, Sonjatunvegen 21, 9151 STORSLETT -33-

34 Returadresse 758 Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim NORDREISA KOMMUNE SENTRALADM Postboks STORSLETT 00089L

35 Heisedirektoratet Alle landets kommuner Deres ref.: Vår ref.:15/402-1 Saksbehandler:Thorstein Dato: Ouren Rundskriv 15-4/ Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60. Alle spørsmål om ordningen kan rettes til Kriteriene for tilskuddsordningen fremkommer av dette rundskrivet. De viktigste elementene i ordningen i 2015 er: Refusjonskrav gjelder påløpte lønnsutgifter for 2014 lnnslagspunktet er økt fra til kroner. Økningen tilsvarer beregnet lønnsvekst i kommunene på 3,3 prosent fra 2013 til Kompensasjonsgraden videreføres på 80 prosent. Det er ingen endringer i hvilke KOSTRA-funksjoner som omfattes av ordningen. Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over økes fra til kroner. Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmet regnes barn født før 1. januar 1997 som over 16 år. Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer født 1947 eller senere. Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen. Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev, som følger vedlagt. Mulighet til å fremme etterkrav gjelder kun for utgifter påløpt i 2013 (se kap 1.8 nedenfor). Det er etablert en ny og forenklet innrapporteringsrutine (se kap 1.7 nedenfor). På grunn av omleggingen vil det i 2015 ikke være mulig å sende inn søknader før 10. mars. Heisedirektoratet Divisjon primærheisetjenester Avdeling omsorgstjenester -35-

36 For 2015 gjelder følgende tidsfrister: Kommunen skal oversende innrapporteringsskjema med dokumentasjon til kommunens revisor innen 27. februar Kommunen skal sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet (innrapporteringsmåte er beskrevet i punkt 1.7 nedenfor) innen fredag 27. mars Det er anledning til å endre innrapporteringen inntil den endelige rapporteringsfristen. Hvis kommunen endrer sitt refusjonskrav må det også vedlegges ny revisjonsuttalelse. Kommuner som ikke yter tjenester i et slikt omfang at de omfattes av tilskudds-ordningen, skal melde dette via e-post til ressurskrevendetienesterhelsedir.no innen 27. mars Nærmere utdyping av tilskuddsordningen er gitt nedenfor. 1. Generelt om ordningen 1.1 Hvem gjelder tilskuddsordningen for? Kommuner kan søke om delvis refusjon for påløpte direkte lønnsutgifter, i de tilfeller der kommunen har fattet enkeltvedtak og yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere. Det er ingen begrensninger for å komme inn under ordningen m.h.t. diagnose eller type lidelse. Det ytes refusjon til og med det året tjenestemottakeren fyller 67 år. 1.2 Hvilke utgifter dekkes? Det er tre begrensninger for hvilke utgifter som kan inkluderes i kommunens refusjonskrav: Det er bare direkte lønnsutgifter som dekkes. Det er bare direkte lønnsutgifter ført på KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254 og 273 som kan tas med i refusjonsgrunnlaget. Det må foreligge et enkeltvedtak på tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Vilkårene er nærmere utdypet i rundskrivets kapittel Hvem innrapporterer? Det er den kommunen som har det økonomiske ansvaret for tjenesteytingen som skal innrapportere ressursinnsatsen. Det understrekes at kommunen må dokumentere sin ressursinnsats overfor revisor og at det skal foreligge gyldig enkeltvedtak for tjenestemottaker. Dette gjelder også når enkeltvedtaket er fattet av en annen kommune. Den informasjonen som sendes Helsedirektoratet på innrapporteringsskjemaet er å anse som personopplysninger etter personopplysningslovens 33. Helse- og omsorgsdepartementet har med vedtak den 19. januar 2011 med hjemmel i helsepersonelloven 29b gitt dispensasjon for taushetsplikten, slik at kommunene kan avgi de opplysninger som fremkommer på innrapporteringsskjemaet til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har av Datatilsynet i vedtak av 17. januar 2011 fått konsesjon for lagring av etterspurt informasjon. -36-

37 1.4 Hvilke oppgaver har kommunen Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å søke tilskudd. Før et refusjonskrav oversendes Helsedirektoratet skal kommunen ha forelagt refusjonskravet for kommunens revisor for kontroll. I sitt arbeid med å beregne refusjonsgrunnlaget, skal kommunene: Sikre at gjeldende regelverk følges. Sikre at riktig skjema fylles ut. Påse at kommunens revisor mottar dette rundskrivet med vedlegg i god tid før 27. februar Sikre at utfylt skjema med tilhørende dokumentasjon gjøres tilgjengelig for kommunens revisor innen fastsatt frist. Tilrettelegge for dialog med kommunens revisor, der det er uenighet omkring fortolkning eller utfylling av skjemaet. Fremlegge den dokumentasjon som revisor ønsker og som anses relevant for refusjonskravet. Sende inn innrapporteringsskjemaet og revisjonsbekreftelsen innen fastsatt frist. 1.5 Hvilke oppgaver har kommunens revisor? Det vises til eget brev til kommunens revisor, som følger vedlagt. 1.6 Kontrolladgang utover revisors kontroll Det tas forbehold om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med kommunenes innrapportering innenfor gjeldende lovbestemmelser. 1.7 Når og hvordan skjer innrapporteringen? Kommunen skal én gang i året sende inn samlet refusjonskrav. Fra 2015 er innrapporterinqsrutinene endret. Kommunene skal benytte ny innrapporteringsløsning via Altinn. Kommunene fyller ut et skjema med administrativ informasjon og innrapporteringsfilen (excel-fil) og revisjonsuttalelse (pdf-format) skal legges ved. Excelskjemaet skal ikke lenger krypteres/passordbeskyttes. På grunn av omleggingen vil det i 2015 ikke være muliq å sende inn søknad før 10. mars. Nærmere veiledning er gitt i rundskrivets kapittel 2. Kommuner som ikke har mottakere som kommer inn under ordningen skal, som tidligere, gi skriftlig beskjed om dette via e-post til innen 27. mars Foreldelsesfrist Fra og med 2011 ble det, innenfor tilskuddsordningen, innført en foreldelsesfrist på tre år. Bakgrunnen for endringen var blant annet erfaringer med at det i noen kommuner var uenighet rundt utgiftsfordeling for brukere som krysset kommunegrenser og at det kunne være behov for etterberegning av dette. -37-

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Referatsaker. Deanu gielda / Tana kommune

Referatsaker. Deanu gielda / Tana kommune Referatsaker Deanu gielda / Tana kommune HOU 15.09.2014 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Helse- og sosialavdelingen Deavva vuoda- ja sosiälaossodat Deanu gieldaftana kommune v/ kommunalsjef

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.09.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim 32 MANDAL KOMMUNE Postboks 905 4509 MANDAL MANDAL KOMMUNE SENTRAL1\RK1Va 19 APR201S Tilsynsrapportmed varselom pålegg Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 09:00 16:00 Saksnr: 10/14 15/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom, ASVO Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 09:00 15:20 Saker: 8/13 13/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund Hestdal Nestleder AP Trond Bjerkmo Medlem AP. Olaug Bergset leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund Hestdal Nestleder AP Trond Bjerkmo Medlem AP. Olaug Bergset leder Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Nordreisa kommune. Samlet saksfremstilling

Nordreisa kommune. Samlet saksfremstilling Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/2541-10 Arkiv: U60 Saksbehandler: Christin Andersen Dato: 10.05.2016 Samlet saksfremstilling Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/16 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 25.05.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Konferanserommet, Sonjatun Dato: 18.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 09:00-13:45 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Mykle Mikrobryggeri AS (org.nr ) - tildeling av tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven 6-1

Mykle Mikrobryggeri AS (org.nr ) - tildeling av tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven 6-1 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18378641 Mykle mikrobrygggeri AS Myklebustvegen 209 5464 DIMMELSVIK Deres ref.: Vår ref.: 16/7797-9

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Jensen MEDL NOFRP Tonje Holm MEDL NOSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Jensen MEDL NOFRP Tonje Holm MEDL NOSV Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Johannes Garden

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 09:00 11:45 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmotttak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedlegg til løpenr. 168089/2013, saksnr. 2013/23075 Klassering: U60 Gradering: Dato: 11.11.2013 Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften 2.7 FORSLAG OM PRIKKTILDELINGSSYSTEM

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller mail postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Referatsaker HOU 13.06.2012

Referatsaker HOU 13.06.2012 Referatsaker HOU 13.06.2012 111 Helsedirektoratet Landets kommunestyrer ; MOT«TA FEB Deres ref.: Saksbehandler: JON Vår ref.: 11/8137 Dato: 24.01.2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 0710 eller postmottak@nordreisa.kommune.

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 0710 eller postmottak@nordreisa.kommune. Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 0710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Offentlig journal. Gebyr - salg av alkoholholdig drikk 2015 - Johs. H. Giæver AS - Giævers landhandel 2015/2083-10 9985/2015 27.11.2015 09.12.

Offentlig journal. Gebyr - salg av alkoholholdig drikk 2015 - Johs. H. Giæver AS - Giævers landhandel 2015/2083-10 9985/2015 27.11.2015 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2015 Gebyr - salg av alkoholholdig drikk 2015 - Johs. H. Giæver AS - Giævers landhandel Giævers landhandel 2015/2083-10

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn J. Garden MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn J. Garden MEDL FRP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00-1330 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Vår dato Deres dato

Vår dato Deres dato J Me:1 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Telefon Saksbehandler Kjetil Trygve Larsen Vår dato 23.06.2014 Deres dato - [41tc-fi-w-1 1.41LIA4. Arkivkode 737.0 Vår ref. 2014/2863-9 Deres ref. 13( Kvæfjord

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer