Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. offentlig sektor. Slik sikrer du eierskap til e-post. Les mer side 6 Les mer side 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. offentlig sektor. Slik sikrer du eierskap til e-post. Les mer side 6 Les mer side 16"

Transkript

1 Modernisering av offentlig sektor 100 % Universell utforming: Småpenger åpner nettet for eldre Informasjonsforvaltning: Slik sikrer du eierskap til e-post Les mer side 6 Les mer side utgave - Oktober 2007 Jeg tror offentlig sektor har et forbedringspotensial i å støtte ledere... Grete Faremo, direktør i Microsoft og tidligere Ap-statsråd Les mer side BETALINGER P BLANKETT ELEKTRONISKE BETALINGER Sløser bort helt veibudsjett I 2008 skal staten bruke 12,5 mrd. kroner på veiutbygging. Gjennom effektiv bruk av elektroniske innkjøpsverktøy kunne det offentlige spart en tilsvarende sum hvert eneste år. Det er mye penger, konstaterer fornyingsstatsråd Heidi Grande Røys (SV). Les mer side ekommune 2009: I Molde kan du chatte med kommunen Les mer side Bør offentlig sektor bli virtuelt nettsamfunn? Les mer side 14 ANNONSE6 Nytt forslag: Vi utfører godt over 90 prosent av alle banktransaksjoner via Internett. Traineer i IKT-Norge har utviklet nettkonseptet AltUt, som gjør at vi kan betale samtlige regninger fra stat og kommune på ett sted. Dette ville gi det offentlige mulighet til å effektivisere, mener Kirsti B. Eikeland Kilde: Norges Bank Illustrasjon: Tonja I. Sødal Alle regninger på ett sted RE VAR FØRE VAR FØRE VAR Se side 7 FØRE VAR FØRE VAR FØRE VAR år Les mer side 4 og 5 Fysioterapeut Benny Victor og mannen er: Kåre Buberg (89 år) ved Ammerudlunden Sykehjem. Derfor er Ammerudlunden best Ammerudlunden sykehjem er to ganger kåret til Oslos beste eldrehjem. Slik forklarer bestyrer Karina Michelsen suksessen: Vi driver med hearthunting, ikke headhunting. Les mer side 10 og 11 8 ANNONSE6

2 FORORD: Betring av staten AV: Heidi Grande Røys Statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. staten har vore viktig i arbeidet. Alle tenesteleverandørar er avhenging av å få tilbakemelding frå brukarane av tenestene for å kunne forstå kva som kan gjerast betre. Brukarundersøkingar er eit verktøy for å få slike tilbakemeldingar. Lytting og medverking er på denne måten ein nøkkel for god fornying. Regjeringa ser det som si oppgåve å styrke, fornye og utvikle velferdssamfunnet. For oss er det viktig at offentleg sektor er i stand til å ivareta omsyn til kvalitet, tilgjenge, rettferd og økonomisk effektivitet. Gjennom StatRes publiserar vi tal for kva statlege verksemder leverar og korleis dei gjer det på mellom anna kvalitet og effektivitet. StatRes lanserast 25. oktober på 1. januar 2008 vert Direktoratet for forvalting og IKT etablert. Det skal verta ein rådgjevar og pådrivar for å betre offentleg forvalting. Eg vil oppmuntre statlege organ til frimodig å etterspørja den kunnskapen og kompetansen som vil liggje i det nye direktoratet. Fornyinga av offentleg sektor skal aldri ta slutt. Det skal vera ein måte å jobba på innhold: INFO: Den offentlige sektor er i en kontinuerlig moderniseringsprosess. Mange prosjekter har til nå blitt gjennomført med suksess, men det er fortsatt et stykke igjen med tanke på de mål som er satt. I femte utgivelse av Modernisering av offentlig sektor har vi fokusert på moderniseringsprosessen fra ulike vinkler noe som gjør at vi presenterer forskjellige utfordringer og løsninger forbundet med moderniseringsarbeidet. Vi håper avisen vil gi gode tips og inspirasjon til arbeidet videre. Forord side 2 Interaktive løsninger er fremtiden side 4 ALTUT - spennende Egov løsning side 4-5 Universell utforming av Ikt side 6 Eldre ønsker mer datakunnskap side 6 Det jeg vil der jeg er side 8 Den som har begge beina på jorda står stille, var tittelen på ein norsk roman i 1970-åra. Hovudtema var at verda kan og må endrast. Det må òg norsk forvaltning. Eg spelar på lag med over tilsette i statleg forvaltning. Saman skal vi gjere kvarandre gode, for å gjere offentleg sektor god. Vi treng ein sterk og effektiv offentleg sektor for å sikra velferd og for at folk skal kunne stola på offentlege løysingar. Den nordiske modellen gjev eit tryggingsnett med grunnleggjande sosial og økonomisk tryggleik for den einskilde. Forskarar peiker på at dette har gjort det mogleg å gjennomføre naudsynlege omstillingar. Dette har sikra stabile og gode rammevilkår for næringslivet og vore konkurransefortrinn jamført med land med svakare velferdstilbod og lågare skattar. I haust skal regjeringa legge ein strategi for fornying av offentleg sektor. Innspela vi har fått frå private og organisasjonar, frå innbyggjarar og frå leiarar i Heidi Grande Røys Statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Best i verden på e-handel side 8 Kvalitet i tjenesteproduksjonen side 10 Lever etter visjonen side Direktorat for forvaltning og Ikt side Forbedringspotensiale i lederutvikling side 12 Behov for systematisk kompetanse side 13 Kommunale og statlige nettsider side 14 ekommune 2009 i siget side 14 Hvem eier informasjonen side 16 Mange fordeler med fri programvare side 18 Kvalitetssikring av prosjekter side 18 MED DAGSAVISENS REKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Modernisering av Offentlig Sektor - 5.utgave, en tittel fra Mediaplanet. Prosjektleder: Hanne Ulleberg Sandengen, Produksjonsleder: Bjarne Svanfeldt Brokke, Tekst: Ann-Magrit Berge, Gunn Iren Kleppe, Lene Søgaard Gloslie Design: Tonja I. Sødal Repro: Ordbild Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er verdensledende innen temaaviser i dags- og kveldspresse. For informasjon kontakt: Mediaplanet: Fornyelse av offentlig sektor Distribueres med: Dagens Næringsliv, oktober 2007 Synspunkter på Mediaplanets temaaviser: Deloitte har i mange år levert tjenester fra alle våre forretningsområder til offentlig sektor. Vi har dyp innsikt i rammevilkår, kultur, styringsform og utfordringer. Totalt jobber det ca. 100 personer i våre avdelinger med erfaring fra offentlig sektor. Vårt globale bransjeprogram gir oss tilgang til informasjon og erfaringer fra den offentlige sektoren i andre land. Våre kompetanseområder Audit Bekreftelse av økonomisk informasjon Kvalitetssikring og beslutningsunderlag Undersøkelser og granskninger Regnskapsbistand pningsbalanser Kvalitetssikring og vurdering av intern kontroll Internrevisjonstjenester Informasjonssikkerhetstjenester Risikostyring Tax & Legal Offentlig anskaffelser Kontraktsrett Arbeidsrett EU/konkurranserett Granskning Mervediavgift/særavgift Consulting Strategi, virksomhetsstyring og risikostyring Omstilling og effektivisering Innkjøpsprosesser/e-handel/offentlige anskaffelser e-forvaltning Rådgivning, implementering og forbedring av IT-løsninger Integrasjonsløsninger Program- og prosjektledelse Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 750 ansatte. Deloitte er organisert i to selvstendige enheter: Deloitte AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 140 land.

3 ANNONSE6 ANNONSE6 Bergen kommunes utvikling av innkjøpsstrategi Bergen kommune implementerer ny innkjøpsstrategi, og forventningene er store så vel i det politiske som faglige miljøet i kommunen. Strategien innebærer bl.a. økt satsing på kompetanse, lederforankring og tilgang på gode elektroniske verktøy, samt ressurser for gjennomføring. - Det er på høy tid vi blir mer profesjonelle og får samlet og koordinert ressursene, sier byråd Henning Warloe i en kommentar. Elektroniske verktøy Deltakelse på Ehandelssekretariatets seminarserie om etablering av målsetninger, strategi og planer for offentlige virksomheters innkjøp, ble startskuddet for den nye strategien. Bergen kommune var eneste kommunale deltaker. Bruk av elektroniske prosesser er en viktig del av suksesskriteriene, og strategien underletter at Bergen kommune følger lov om offentlige anskaffelser som samtlige innkjøp. Fra og med 1. mai i år er det innført utlysningsplikt for alle anskaffelser som har en verdi over kroner. Innkjøpsavdelingen går inn som et koordinerende ledd, og elektroniske verktøy blir tatt i bruk for å gjennomføre konkurranser. I tillegg kommer elektroniske løsninger for varemottak og e-faktura med automatisk kobling til bestilling. Politisk ståsted Strategien legger stor vekt på samfunnsansvar, etikk og miljø. Miljøhensyn skal tas med i konkurransegrunnlaget ved alle anskaffelser som Bergen kommune foretar, heter det, og det skal også tas hensyn til universell utforming ved alle aktuelle anskaffelser. Hver enkelt innkjøpsansvarlig i Bergen kommune skal opptre med stor integritet når det gjelder etikk og omdømme. Byråden for finans, kultur og næring i Bergen, Henning Warloe, har det politiske fagansvaret for kommunens innkjøpspolitikk, og han karakteriserer den nye innkjøpsstrategien som svært viktig: - Vi har definitivt behov for å bli mer profesjonelle på innkjøp. Det er på høy tid at en så stor organisasjon får samlet og koordinert sin kompetanse. Innkjøpsstrategien er ikke bare kommet for å rette opp hva som er feil det er også knyttet sterke positive ambisjoner til den. Profesjonalitet og kompetanse skal styrkes, slik at vi kan benytte vår markedsmakt på en bedre måte, fastslår byråden. Byrådet har vedtatt økt ressursinnsats for perioden Dette er viktig fordi hovedutfordringene for gjennomføringen av handlingsplanen, nettopp er kapasitet, kompetanse, lederforankring og tilgang på gode elektroniske verktøy. Med dette som utgangspunkt burde alt ligger til rette for en målrettet og vellykket gjennomføring av handlingsplanen. Elektronisk veileder for strategiutvikling på Ehandel.no Som følge av Regjeringens krav til alle offentlige virksomheter om å etablere mål, strategier og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske innkjøpsverktøy, har Ehandelssekretariatet utviklet en elektronisk veileder for dette arbeidet. Veilederen er tilgjengelig for alle offentlige virksomheter på Det er ingen kostnader forbundet med å benytte veilederen. Forankring i toppledelsen, både for selve arbeidet med strategiutviklingen og for de endelige handlingsplanene som blir resultatet når man er i mål med metodikken og malene som veilederen gir, er et absolutt krav. Bergen kommune har benyttet samme metodikk og malverk, og forankringen i Byrådet har vært helt nødvendig for fremdriften og for at handlingsplanen ble besluttet og tiltakene iverksatt. Har du spørsmål om veilederen, send en epost til ehandel.no, Lykke til! Elektronisk konkurransegjennomføring (KGV) på Ehandel.no Nytt verktøy på Ehandel.no er verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige innkjøp. Verktøyene kan benyttes for innhenting av tilbud ved mindre anskaffelser og for helelektronisk gjennomføring av alle typer store anskaffelser. Riksrevisjonen har tidligere pekt på gjentatte brudd på regelverket for offentlige anskaffelser både når det gjelder konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. Rammeavtalen som er inngått med to leverandører vil gi kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter internettbaserte verktøy som understøtter alle de prosedyrer som er tillatt å benytte. Når verktøyene brukes vil det være mulig å etterprøve alle ledd i anskaffelsesprosessen, noe som vil føre til økt gjennomsiktighet og derfor vil være et viktig tiltak mot korrupsjon. Rammeavtaler er inngått med følgende to leverandører: Mercell Holding AS (www.mercell.no), Visma Unique AS (www.visma.no/offentlig) Rammeavtalene vil kunne benyttes av offentlige virksomheter fra 1. desember For mer informasjon, se Elektronisk ordre- og fakturahåndtering (SBA) på Ehandel.no Ehandel.no tilbyr elektronisk ordre- og fakturahåndteringsverktøy fra fire norske leverandører som et utvidet tjenestetilbud. Verktøyene kan benyttes i anskaffelses-prosessene og disse er tilpasset offentlige virksomheters krav og behov for elektronisk samhandling med sine leverandører på en langt mer effektiv og sikker måte. Tjenestene skal kunne gi offentlige virksomheter støtte bl.a. ved bruk av nye innkjøpsmetoder, og er av stor betydning for arbeidet med å nå regjeringens mål om at 25 % av alle driftsinnkjøp i offentlig sektor skal skje elektronisk i løpet av Rammeavtalene som er inngått med fire leverandører vil gi kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter internettbaserte ordre- og fakturahåndteringsverktøy som understøtter innkjøpsprosessene. Verktøyene gir full sporbarhet og verdifulle fakta og datagrunnlag om innkjøpene, noe som vil føre til økte muligheter for bedre priser, økt lojalitet til inngått avtaler og store administrative effektiviseringsgevinster. Rammeavtaler er inngått med følgende fire leverandører: Atento AS (www.atento.no) IBX AS (www.ibx.no) Posten Norge AS (www.posten.no) Visma Unique AS (www.visma.no/offentlig) Rammeavtalene er tilgjengelig for offentlige virksomheter. For mer informasjon, se Kontaktperson for Posten: Arve Pedersen Mobil : E-post: Kontaktperson for Mercell: Kristian Gromholt Mobil : E-post: Kontaktperson for Atento: Anders Rennesund Mobil : E-post: Kontaktperson for IBX: Herman Røvde Mobil : E-post: Kontaktperson for Visma: Jostein Hårdnes Mobil : E-post:

4 Interaktive løsninger er fremtiden Offentlig sektor ligger helt i front på noen områder, men mangler ennå noe når det gjelder løsninger der man kommer i interaksjon med brukerne. Dette handler om å få innbyggerne til å kommunisere med det offentlige, å bli sine egne saksbehandlere på nettet. Av: Ann-Magrit Berge IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon. De presenterer næringens dagsordensaker overfor myndigheter og virkemiddelapparatet, og setter fokus på næringens betydning. Hovedsakene er modernisering av offentlig sektor, nasjonal infrastruktur, innovasjon og entreprenørskap, utvikling av kunnskapssamfunnet og nasjonal IKT-sikkerhet. Fokus på fornyelse Modernisering og effektivisering er et tema som opptar mange, og fornyelse av offentlig sektor er blitt den norske betegnelsen på egov. - Fornyelse av offentlig sektor er blitt en trend i hele Europa. Tjenestetilbudet og servicen skal være minst like god som den er i dag, men man skal gjøre det mer effektivt, sier prosjektleder Hallstein Braaten Bjercke i IKT-Norge. - I Norge er Minside-prosjektet nøkkelen til å få dette til. På noen områder, som elektronisk selvangivelse og selvangivelse på sms, er Norge helt i front. Også når det gjelder helsesektoren med blant Hallstein Braaten Bjercke, prosjektleder i IKT-Norge. annet elektronisk journalføring, er det mange land som ser på hva Norge har gjort. Må se synergiene - Som interesseorganisasjon spiller IKT-Norge en viktig rolle når det gjelder å spre gode ideer og eksempler, og det samme gjelder ikke minst Kommunenes Sentralforbund. Vi har pekt på dette med å spre ideer og lære av hverandre, ikke bare overfor kommunene, men i høyeste grad også overfor - Fornyelse av offentlig sektor er blitt en trend i hele Europa. Tjenestetilbudet og servicen skal være minst like god som den er i dag, men man skal gjøre det mer effektivt. statsforvaltningen, direktorater og departementer. Man må ha en bedre koordinering, og ansvaret for IT bør i mye større grad ligge i Fornyingsog administrasjonsdepartementet. I dag er dette spredt rundt i alle departementene, som har sine egne IT-avdelinger og IT-prosjekter. Man må i større grad, også i staten, se synergiene, sier Bjercke. Trainee-programmet - Fungerer IKT-Norges trainee-program etter hensikten? - Vi synes det fungerer veldig bra og har nå startet opp det tredje året. For IKT-Norge er målet i første rekke å øke rekrutteringen og attraktiviteten for IT-bransjen blant studenter og unge jobbsøkere, og spre traineeideen i IT-bransjen for å skape flere attraktive arbeidsplasser for unge. Fokus og gode ideer - Så langt har vi beholdt hovedkonseptet, men har gjort små justeringer underveis. I fjor var det nye å utfordre de unge på hvordan IT kan benyttes til å fornye og effektivisere offentlig sektor. Med i juryen hadde vi blant annet Fornyelses- og administrasjonsdepartementet, og vi var veldig godt fornøyde med ideene vi fikk. Det å få de unge i bransjen til å interesse seg for problemstillingene mener vi er viktig, og samtidig får vi gode ideer og skaper fokus rundt dette. God fordeling - Hvordan velger dere ut bedriftene som er med? - Hvilke bedrifter som deltar, skifter fra år til år og går på hvilke som viser interesse, og dessuten ønsker vi en god fordeling mellom de ulike områdene i bransjen som omfatter både software-bedrifter, hardware-leverandører og konsulentbedrifter. Dette gjør vi for å få en god kombinasjon slik at traineene får møte bredden og fra dag én får et nettverk de kan ha glede av, i hvert fall i oppstarten av arbeidslivet. Noen av bedriftene som har deltatt i programmet, har i etterkant startet opp egne trainee-programmer, og det synes vi er veldig positivt. Vi har også satt et tak på femten plasser og ønsker ikke å ha flere med, fordi vi er opptatt av å ha en god dynamikk og en gruppe som fungerer godt, sier Hallstein Braaten Bjercke i IKT-Norge. - Vi ønsket å gi sluttbrukerne en mulighet til å samle alle utgifter til det offentlige, uansett hvilken AltUt spenne - Vi hadde tre elementer vi skulle ta vare på: brukerne, de offentlige instansene og investorene. Vår jobb var å selge inn prosjektet vårt til investorene og gi dem return of investment, sier Kirsti B. Eikeland i HP. Av: Ann-Magrit Berge I fjor høst knyttet traineer i Agresso R&D, EDB Business Partner, Ergo- Group, Hewlett Packard, Lindorff og Visma kontakter med hverandre gjennom et spesielt trainee-program tilrettelagt av IKT-Norge. Traineene ble delt inn i grupper som i løpet av året skulle kommer opp med løsninger som kunne effektivisere offentlig sektor. Tre elementer Kirsti B. Eikeland avsluttet trainee-tiden i Hewlett Packard (HP) i august. Nå er hun salgsspesialist i Technologi Solution Group-avdelingen i HP. Hun var med i gruppen som hadde vinnerprosjektet. - Oppgaven var å komme opp med ny teknologi eller en ny måte å bruke teknologi på for å effektivisere offentlig sektor, sier Kirsti B. Eikeland. 25 år som leverandør til Forsvaret og Statsforvaltningen av systemer som beskytter sensitive data. Spesialister på statlig og sivil informasjonssikring KRYPTERING S/W kryptering for stasjonære og mobile enheter med sentral administrasjon og kobling til eksisterende brukerdatabaser. H/W kryptering for bærbare maskiner med Smart kort nøkler. Operativsystem uavhengig. S/W og H/W kryptering med flerfaktor autentisering for USB Sticks og USB disker. KONTROLL AV USB TILKOBLEDE ENHETER Kontroll og logging av tilkoblede USB enheter som mobiltelefoner IPAQ s USB Sticks / disker - kamera U3S sticks etc. Sentral administrasjon med tilkobling til AD samt logging i sentral SQL database av filkopiering og enhetstilkoblinger. KONTROLL OG LOGGING AV INTERNETT BRUK Agentbasert løsning for kontroll av Web Browsing Chat etc. med mulighet for filtrering på ord / utrykk. Sentral administrasjon med kobling til AD samt logging av webtrafikk MILITÆR INFORMASJONSSIKRING TEMPEST datautstyr som sikrer mot tapping av sensitiv informasjon og mobilt RUGGED datautstyr for feltbruk, samt sikre krypterte kommunikasjonssystemer. DOKUMENTBEHANDLING OUTPUT MANAGEMENT Sikker overføring og redigering av høyhastighets printfiler og dokumentbehandling. Besøksadr.: Brynsengvn Oslo Postadr.: Boks 184 Økern 0510 Oslo Tlf: Fax:

5 Vinnergruppen, fra venstre Tonje Randen Prestkvern fra Visma, Rolf Magnus Jensen fra ErgoGroup, Randi Gjerde fra EDB Business Partner, Kirsti Eikeland fra Hewlett Packard og Øystein Slørdahl Hjertvik fra Agresso R&D. Trainee-programmet instans de kom fra og på hvilken måte fakturaen ble sendt, sier Kirsti B. Eikeland, medlem av vinnergruppen. Høsten 2005 lanserte IKT-Norge et ettårig program for traineer ansatt i noen av Norges ledende IKT-bedrifter. Programmet skulle skape et unikt nettverk for unge talenter som ønsker å gjøre karriere innenfor en av landets mest spennende og fremtidsrettede næringer. Fra september 2006 til mai 2007 deltok IKT-traineene i et ti dagers program fordelt på seks samlinger. Målet var å videreutvikle den enkelte deltakers ressurser og å formidle til hver enkelt IKT-næringens sammensetning, verdiskaping og virksomhetsområde. Traineene fikk i oppdrag å utarbeide egov-løsninger, og disse ble juryert av toppledere i IKT-næringen og i Fornyelses- og administrasjonsdepartementet. nde egov-løsning Prosjektbeskrivelse - Beskriv prosjektet Fra Altinn til Altut - Det skulle også dere vant med. være en database hvor de offentlige - Vi ønsket å gi sluttbrukerne en instansene skulle hente ut informasjon mulighet til å samle alle utgifter til om beløpene som skulle betales, det offentlige, uansett hvilken instans så det var vår oppgave å lage infor- de kom fra, og på hvilken måte masjonen om hva sluttbrukerne har fakturaen ble sendt. Brukerne skulle valgt i forhold til når og hvordan de bestemme når og hvor ofte de ønsket skulle betale, og tilby betalingstjenestene. å betale regningen sine, og derav få Det betyr at vi skulle inte- en mer forutsigbar privatøkonomi. grere portalen på Minside.no for privatmarkedet Dette ville gi det offentlige mulighet på Altinn, for eventuelt for å effektivisere de ressursene de senere å ta med bedriftsmarkedet. bruker på å sende ut fakturaer, purringer Men i utgangspunktet var det pri- og annen oppfølging. Hvis vatmarkedet vi tok fatt på først. Det sluttbrukerne får mulighet for å bestemme betyr at man som bruker kan få over- selv, er det også mulighet sikt over alle fakturaene man har til for at de får en høyere betalingsevne forfall, og sortert på dato vil man som DN_bilag_Linpro vil gagne det sosialøkonomiske :52 kunne Side se hvordan 1 belastningen vil bli fremover i tid. Ved å periodisere dette kan brukerne sørge for at utgiftene blir bedre fordelt. Alt registreres i Altut og legges over i nettbanken som en bekreftet betaling som går av selv, eller kan belastes ved hjelp av kredittkort, sier Eikeland. Studielånet - Hvordan kom dere opp med ideen? - Vi var innom mye forskjellig, men den utløsende faktoren kom da vi snakket om betaling av studielånet, for det har vi jo alle sammen. Den regningen kommer en gang i kvartalet og er utrolig stor. Det hadde vært praktisk om vi selv kunne gått inn og lagt den til betaling på avtalegiroer til Lånekassen. Uansett hvordan du betaler så hadde du en historikk på hvor mye du har betalt til den etaten i løpet av forrige år, og hvor mye du kommer til å måtte betale i fremtiden. Spørsmålet var bare hva du kunne gjøre for å budsjettere bedre. Return of investment - Hvorfor var det din gruppes forslag som vant? - Alle gruppene hadde kommet opp med veldig gode ideer. Men en av grunnene til at vi kom godt ut, var at vi hadde en veldig god return of investment for investorene våre, fordi vi ikke hadde så store initierte investeringer ved opprettelsen av portalen. I første omgang var opplegget heller ikke så ressurskrevende. Men det er selvfølgelig avhengig av hvor mange kunder man får, hvor mange brukere som benytter portalen og hvilke stordriftfordeler man kan generere. Spennende sammensetning - Hvordan har det vært å jobbe med et slik prosjekt? - Det har vært veldig spennende, og vi har fått nye impulser i forhold til det vi gjør på jobben. Gruppene var sammensatt av folk fra de forskjellige bedriftene og med ulik bakgrunn. Vi hadde teknologer, økonomer og folk med annen IT-utdannelse, så det var et bredt spekter av kunnskap. Det gav både litt innsyn i hvordan de andre bedriftene fungerte, hvordan de tok vare på sine ansatte og de ulike kompetanseprofilene folk hadde. Og ikke minst har vi fått et flott nettverk for fremtiden, sier Kirsti B. Eikeland. Hva er raskeste vei til fri programvare? En GPS holder deg oppdatert underveis, viser raskeste og sikreste vei, informerer kontinuerlig og kan tilpasses dine behov. Med over 10 års erfaring med profesjonelle tjenester rundt Linux og fri programvare, kan Linpro på samme måte vise deg veien til å lykkes med fri programvare. Gevinsten ligger og venter la Linpro hjelpe deg med kursen videre. Kontakt oss på eller gå inn på linpro.no/radgivning R D G I V N I N G U T V I K L I N G K U R S D R I F T S U P P O R T P R O D U K T E R

6 6 Universell utforming av IKT Innføringen av universell utforming av IKT kan ende opp som en vinnvinn-situasjon, og den samlede samfunnsøkonomiske nytten av tiltaket vil bli større enn de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene. AV: Ann-Magrit Berge Regjeringen, med statsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Heidi Grande Røys i spissen, har bestemt at fra 1. januar 2011 skal all ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten være universelt utformet. Men utviklingen av IKT stiller kontinuerlig større krav til både arbeidstakere og privatpersoner. Dessverre betyr dette også at det er grupper av befolkningen som blir ekskludert på grunn av ulike nedsatte funksjonsevner og alderdom. Vil tette gapet - Det er viktig å tette det store gapet mellom mål og virkelighet på IKT-området. De negative følgene av ikke å nyttiggjøre seg teknologien er økende. Tilrettelegging av IKT slik at den kan brukes av flest mulig betyr mye for å sikre deltakelsen i samfunnet, sa statsråd Bjarne Håkon Hanssen da forslaget ble sendt ut på høring i begynnelsen av juli. Høringsfristen er 1. oktober, og Likestillings- og diskrimineringsombudet er foreslått som tilsynsmyndighet. Berørte grupper Synshemmede har i dag blant annet problemer med minibanker, køordningssystemer og billettautomater, mens hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk har problemer med blant annet tekstbasert kommunikasjon i tillegg til at automatiske kundeservicetjenester i lite omfang er tilrettelagt for teksttelefon og sms. Personer med lese- og skrivevansker får også problemer når kravene økes, men et brukergrensesnitt som kombinerer tall, tekst og symboler kan avhjelpe dette. Bevegelseshemmede er en gruppe med stor variasjon, men generelt har IKT gitt dem mange flere muligheter enn tidligere. Innen gruppen med kognitive funksjonsnedsettelser kan noen ha nytte av IKT, mens andre får problemer med å huske passord og pinkoder. Man må også ta hensyn til mennesker med aldersrelaterte vansker. Talesyntese Konsekvensanalysen som er gjort, viser at man må påregne 1-5 prosent økte kostnader ved universell utforming av programvare. For hyllevarer som pc-er regner man ikke med ekstra kostnader. For nytt utstyr, som eksempelvis kopimaskiner og printere som må designes fra bunnen av, blir prisen avhengig av om også disse blir hyllevarer. Norge kan heller ikke drive utvikling av standardisering/retningslinjer på dette området uten å se på hva man foretar seg internasjonalt på dette området. Man vil også få utgifter til talesyntese ved universell utforming av nettsider, men allerede på nåværende tidspunkt har 35 kommuner og tre fylkeskommuner installert løsninger for dette. Prisen for installasjon varierer fra kroner. Beskjedne kostnader Den samlede kostnaden til en standardiseringsfunksjon er foreløpig estimert til 5 millioner kroner og det årlige vedlikeholdet til kroner. I tillegg kommer økte kostnader knyttet til tilsynsvirksomheten. Men NTNUs konsekvensanalyse viser at det totalt sett vil bli beskjedne kostnader knyttet til innføring av universal utforming av IKT. Astrid Nøklebye Heiberg. Eldre ønsker mer datakunnskap - Statens seniorråd har foreslått at det bør satses ekstra på å gi seniorer kompetanse i bruken av datateknologi. Utdannelsessystemet, arbeidsgivere og staten bør snarest sette i gang et større, felles prosjekt, sier tidligere leder av Statens seniorråd, Astrid Nøklebye Heiberg. Av: Ann-Magrit Berge Senter for seniorpolitikk setter grensen ved eldre til 45 år, Statens seniorråd definerer den til 50, pensjon får du når du blir 67 år, og statens definisjon på eldre er En ganske stor andel av befolkningen over 60 år har ikke pc og får dermed ikke tilgang til det meste av offentlig informasjon. Statsråd Heidi Grande Røys snakker begeistret om portalen Minside der man kan få vite alt om seg selv. Men jeg klarte ikke engang å komme inn, enda jeg har papir på at jeg er mer enn gjennomsnittlig begavet, sier Astrid Nøklebye Heiberg. - Mange kvier seg for å kjøpe pc og gå på datakurs, og er man ikke i Astrid Nøklebye Heiberg Født 1936, lege, forsker og professor i psykiatri Høyrepolitiker, statsråd, president i Norges Røde Kors og det internasjonale Røde Kors Leder Statens seniorråd en arbeidssituasjon hvor man kan få hjelp der og da, sitter man ofte ubehjelpelig fast. Vi eldre må i en helt annen utstrekning gå på datakurs og få regelmessig oppfølging og kontroll av datakunnskapene våre. Dette bør kommunene gjøre, og ikke bare være opptatt av pleie og virksomheten på sykehjemmene. Endring og undring Astrid Nøklebye Heiberg har nylig kommet Foto: Cappelen ut med en erindringsbok: Endring og undring Jakten på alderdommen. I boken tar hun også opp viktigheten av at eldre ikke skal sakke akterut når det gjelder bruken av data og annen teknologi, slik at det skapes nye sosiale skiller i samfunnet. - Læring er krevende, mestring er glede, sier Astrid Nøklebye Heiberg, som i løpet av livet har tatt kvantespranget fra blekkhus til pc. Tre gode naboar No har vi slått rot og tatt nye marknadsandelar. Det ønskjer vi å halde fram med. Vi kjenner ditt nærområde. Velg ein lokal samarbeidspartner det skapar tryggleik. Inform Media - Nære og sterke partnerar i fylka for fylka. BKK er leverandør av breiband, bustadalarm, telefoni, kabel TV, straum og varmepumpe. Tafjord er leverandør av straum, IP-telefoni, breiband og kabel TV. Enivest er leverandør av breiband, breibandstelefoni og kommunikasjonsløysingar. Vi er her for dykk. Ta kontakt for å løyse dagens og framtidas behov. Møre og Romsdal - Sogn og Fjordane - Hordaland bkk.no - enivest.no - tafjord.no

7 7 FØRE VAR FØRE VAR FØRE VAR E VAR FØRE VAR FØRE VAR FØRE VAR Vi i KLP Skadeforsikring er spesialister på forsikring av eiendom, både for kommuner, offentlige bedrifter, borettslag og sameier. Hos oss får du personlig kontakt, og vi er ikke flere enn at alle kjenner alle. Nettopp det gjør det enkelt for oss å snu oss kvikt og komme opp med løsninger som passer hver enkelt kunde. Målet vårt som skadeforsikringsselskap er naturligvis å redusere både antallet skader og følgene av dem, både for ting og personer. Gjenom Føre Var, vårt skadeforebyggende program, skreddersyr vi forslag til lønnsomme tiltak for kundene våre. for dagene som kommer

8 Det jeg vil der jeg er Kan jeg få utstedt nytt pass i Second Life? Ikke utenkelig. Nylig åpnet en svensk ambassade i denne virtuelle verden. Nettsamfunn er en yndet markedskanal for kommersielle aktører. Våger offentlig sektor å tenke i slike baner for å brukertilpasse sine digitale tjenester? Mange ledere tror de har god kontroll på virksomhetens innkjøp, uten at det nødvendigvis er tilfelle. Utfordringen har flere sider, og bruk av rammeavtaler kan tjene som et eksempel. Best i verden på e-handel Regjeringen har som mål at alle offentlige virksomheter skal ha mål, strategier og planer for sine innkjøp som inkluderer bruk av elektroniske verktøy i løpet av Imidlertid er det mange som ikke er i gang, til tross for at det kan være betydelige gevinster å hente. Av: Gunn Iren Kleppe Statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Heidi Grande Røys, mener det er svært viktig at de som ikke har kommet i gang, begynner å jobbe med dette. Hun understreker viktigheten av å få full kontroll på innkjøpene. Det er for lett i offentlig sektor å ta opp telefonen for å bestille varer og tjenester. Ifølge SSB står det offentlige for rundt 125 milliarder kroner i årlige driftsinnkjøp. Det er mye penger, sier Grande Røys. Om man kan spare 5-10 prosent per år gjennom effektiv bruk av elektroniske innkjøpsverktøy, betyr det flere kroner til andre formål for eksempel innen helse, barnehage, skole og eldreomsorg. Overraskende liten oppmerksomhet Grande Røys forklarer at av budsjettene til offentlige virksomheter er typisk 1/3 av budsjettene innkjøp. Hun synes det er synd at ledelsen ikke er mer opptatt av Heidi Grande Røys, statsråd i Fornyingsog administrasjonsdepartementet. denne tredjedelen av budsjettene. Hun mener at mange offentlige virksomheter ikke har god nok kontroll på innkjøpsprosessene, og at fokus på innkjøp som fag har hatt veldig lite oppmerksomhet hos ledelsen. Politikerne er enige om at bedre, enklere og sikrere innkjøp er et sentralt satsingsområde. Kompetansen på innkjøpsområdet kan og må også bli langt bedre, noe det nye Direktoratet for forvaltning og IKT skal fokusere mye på, ifølge Grande Røys. Illusjoner om kontroll Mange ledere tror de har god kontroll på virksomhetens innkjøp, uten at det nødvendigvis er tilfelle. Utfordringen har flere sider, og bruk av rammeavtaler kan tjene som et eksempel. Slike avtaler inngås ofte sentralt i virksomheten, men bruken er desentral. Gjennom ordinære økonomisystemer er det mulig for en leder å ha oversikt over hvor mye penger som er utbetalt til avtaleleverandørene. Dette kan gi deg en indikasjon på bruk eller lojalitet til avtalen, men uten samtidig å ha oversikt over hva som er kjøpt og om kjøpene er gjort innenfor avtalt sortiment og til avtalepris, har du ikke reell kontroll. En slik form for kontroll kan enten oppnås ved at virksomheten etablerer omfattende manuelle rutiner for oppfølging av egne innkjøp, eller ved at elektroniske innkjøpsverktøy benyttes. Fravær av slik kontroll vil ofte føre til at virksomheten betaler for mye for varer og tjenester de kjøper, og her kan det dreie seg om betydelige beløp. Manglende kontroll vil også ofte føre til at anskaffelsesregelverket brytes, enten det er uforvarende eller bevisst. I sin ytterste konsekvens er det også fraværet av effektive kontrollmekanismer som gjør korrupsjon og svindel mulig. Elektroniske innkjøpsverktøy gir full oversikt over alle innkjøp og gjør transaksjonene sporbare, og at alle bestillinger kan etterprøves, og at de faktisk er godkjent før de sendes til leverandør. Endringsledelse er den mest kritiske suksessfaktoren Mål, strategi og handlingsplan er toppledelsens oppgave. Ifølge Grande Røys er den største utfordringen at når innkjøpsprosesser endres, så endres også berørte ansattes arbeidshverdag. Endringer blir ofte møtt med konflikter og motstand. Hun mener det er nødvendig å fokusere på endringsledelse. Tiltakene setter store krav til ledelsen både når det gjelder å gjennomføre og å skape entusiasme. Her er det store utfordringer. Når man skal implementere elektroniske innkjøpsverktøy, må det være med entusiasme og aktiv støtte hos ledelsen, og da blir vi best i verden på ehandel! Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge. Av: Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge Offentlig sektor er for mange en snodig maskin, men dog en nødvendighet. Den kan oppfattes både tidkrevende og uoversiktlig. Rett og slett utilgjengelig. Stadig flere offentlige tjenester blir digitalisert, men resultatet av denne nødvendige omleggingen blir fort et mer fragmentert tjenestetilbud. Grunnen til dette er at tjenestene ofte er designet for en ikke-eksisterende A4-bruker, og ikke ut ifra hver enkelts behov. Offentlig sektor skal til sammen betjene nesten 5 millioner innbyggere, noe som krever planlegging for ditto antall brukere. Det er en komplisert øvelse å lage personalisert tjenestetilbud til så mange. Dessverre er det ingen vei utenom om målet er en brukertilpasset offentlig sektor som gir service Norge ligger langt fremme i internasjonal sammenheng, og Altinn trekkes til stadighet frem som en suksess. Likevel bør vi ha større ambisjoner enn å ranke høyest på scoringslistene. Verdien av offentlige tjenester kan først og fremst måles i antall fornøyde brukere. Da er ikke same size fits all -filosofien særlig farbar. Aftenposten skrev nylig at offentlig sektor ikke er på nett med brukerne, og at tjenestene ofte er både uforståelige og utilgjengelige. De fleste tjenestene er også informasjonstjenester snarere enn interaksjonstjenester. En oversikt over offentlige nettjenester viser at kun fem prosent tilfredsstiller krav til interaksjon og samhandling. Det finnes derimot et vell av enkel enveis-informasjon på nett. Minside er et skritt i riktig retning, men reflekterer overhodet ikke brukernes behov. Flere viktige tjenester er også utilgjengelige for mange, enten fordi de ikke bygger på universell utforming, Dagens offentlig digitale tjenestetilbud kan fort bli et demokratiproblem om ikke alle kan ta i bruk tjenestene. eller fordi de krever en eksakt programvare for å bruke tjenesten. Dagens offentlige digitale tjenestetilbud kan fort bli et demokratiproblem om ikke alle kan ta i bruk tjenestene. Likevel mulighetspotensialet er stort hvis det handles rett. Regjeringen behandler nå obligatoriske og anbefalte åpne standarder for offentlig sektor. Disse skal benyttes i publisering av informasjon til oss brukere. Det er et viktig skritt i riktig retning. Bruk av åpne standarder vil sikre interoperabilitet, gjenbruk og deling av ressurser. Det er store samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utfordringer og muligheter. Stødig koordinering og digital ledelse må derfor settes i fokus. I dag er det 431 kommuner og 341 statlige etater som tar selvstendige IT-beslutninger. Ledere i offentlig sektor må forpliktes og måles på IKT-investeringer og gjenbruk. Lederne er brekkstang for å lykkes, og de som faktisk samarbeider og deler, bør premieres. Verdifull lokal handlefrihet må måles opp mot samfunnsøkonomisk lønnsom drift av offentlig sektor, og da er lokal forankring ikke det samme som egne IT-løsninger i hver enkelt kommune. Det handler ikke om konkurransen om å levere best tjenester til brukerne, men samarbeid om å skape ett attraktivt offentlig grensesnitt for hver enkelt av oss. Brukerne må settes i sentrum, og malen for gode brukeropplevelser ligger ikke i kompleksiteten i offentlige systemer. Individuelle behov må ideelt sett veie tyngre enn fellesløsninger. Samarbeid, åpne standarder og koordinering vil gi oss sømløse tjenester. Hvem som betjener oss er irrelevant vi vil bare ha løsninger som funker. Løsningene må designes for fremtidens brukere, og ikke tilpassses dagens eksisterende offentlige sektor. Da må vi også se på bruksmønstrene til barn og unge. De opererer i sosiale webstrukturer der det deles, produseres og kommuniseres. Homo Zappiens er krevende brukere, og må derfor også være premissleverandører for fremtidens offentlige løsninger. Og da er det vel helller ikke utenkelig at noe av det offentlige tjenestetilbudet kan være løsninger også innenfor nettsamfunn. De attraktive tjenestene setter brukeren i fokus, er intuitive, gir rom for samhandling, har tydelige incitamenter for bruk og gir meg det jeg trenger der og da. Det er ikke umulig for offentlig sektor å bli attraktiv det må bare tenkes og handles litt annerledes

9 9 Altinn for næringslivet enklere dialog med det offentlige Ny versjon av Altinn gir deg hjelp til regelverk og tilgang til hundrevis av offentlige skjemaer «Vi bruker mindre tid på offentlige skjemaer ved hjelp av Altinn» 74 prosent av alle bedrifter som bruker Altinn, juni2007 Innlogging bare ett sted Lett å finne fram til riktig skjema Arkiv over egne innsendte skjema Arbeidsflyt mellom innsender, regnskapsfører og revisor Tilbakemelding fra etatene i bedriftens elektroniske postboks

10 10 Kvalitet i tjenesteproduksjonen Offentlig eller privat tjenesteproduksjon? Med et økende antall pleie- og omsorgstrengende har enkelte røster hevdet at spørsmålet i fremtiden kanskje ikke blir hvem som utfører tjenesten, men om den utføres. Av: Lene Søgaard Gloslie En økt pragmatisme setter søkelyset på hvordan vi skal få utført tjenestene. Hvis vi sammenligner med barnehagene, er det ingen der som snakker om konkurranseutsetting. De private barnehagene tvang seg frem som en følge av at det ikke var nok barnehageplasser. Eldreomsorg krever mer tekniske løsninger, men jeg har tro på at det vil oppstå et større leverandørmarked, forteller Helge Dønnum, senior manager i PwC. Kommunens rolle Vi ser en tendens til at kommunene profesjonaliserer tekniske tjenester og selv ønsker å beholde tjenesteproduksjonen innen omsorg og skole. Under forutsetning av at kommunene har god kompetanse på bestillings- og controllersiden, mener vi å se at de vil tjene på å ta inn private aktører, sier Nina Torp Høisæter, administrerende direktør i Norlandia Omsorg. Vi opplever at vi er attraktive arbeidsgivere, og da blir kommunale omsorgsjobber mer attraktive også. Folk får lyst til å jobbe i eldreomsorgen, sier Høisæter. Thor-Christian L orange, Leder for offentlig sektor i Capgemini Norge. Vi har i undersøkelser sett hvordan kommunene har fått en økt bevissthet rundt hva slags type tjeneste som skal produseres, og hvordan, når private inviteres inn. Det er kanskje den sterkeste gevinsten vi kan se av konkurranseutsettingen, forteller Dønnum. Han mener motivasjonen øker når fokus blir satt på å yte, og å måle seg mot konkurrenten istedenfor å bli pålagt noe utenfra. Ledelse alfa og omega Ledelse er på godt og vondt ekstremt viktig, og det er her vi ser den avgjørende forskjellen mellom privat og offentlig sektor. Bunnlinjen er et tydelig mål å arbeide mot, i offentlig sektor er budsjettet viktig, men også mer utydelige mål. Dette krever svært mye av lederen. Innen offentlig sektor blir felles visjon, strategi og mål på alle nivåer viktig, sier Dønnum. Vi lar sykepleierne gjøre jobben de er utdannet for istedenfor å sitte med papirarbeid og ringe et- Helge Dønnum, senior manager i PwC. ter vikarer. Vi ser betydningen av å ivareta de ansatte og driver ikke stoppeklokkeomsorg. Ledelse dreier seg om å organisere driften hensiktsmessig og til det beste for ansatte og brukere, mener Høisæter. myndiggjøre de ansatte og gi dem trygghet i arbeidet er vesentlig for en god leder. Dette kan komme i konflikt med registreringsrutiner og de målene man bruker for å prioritere arbeidet, avslutter Dønnum. Trender I andre europeiske land ser vi at utsetting av offentlig oppgaveløsning er kommet enda lenger enn i Norge. Offentlige virksomheter fokuserer mer og mer på det som er deres virkelige kjerneoppgaver. Konsekvensen er at større deler av det som tradisjonelt har vært en del av den offentlige oppgaveløsningen kan utføres av private. Dette setter imidlertid store krav til at arbeidet er stykket opp og ledes på riktig måte, slik at ansvarsforhold er klart definert, og kvaliteten på tjenestene sikres, forteller Thor-Christian L orange, leder for offentlig sektor i Capgemini Norge myndiggjøre de ansatte og gi dem trygghet i arbeidet er vesentlig for en god leder. Dette kan komme i konflikt med registreringsrutiner og de målene man bruker for å prioritere arbeidet. Holdninger og innstilling til jobben er avgjørende for å holde sykefraværet lavt. Alma Henriksen (t.v.), Astrid Magnus og Henning S. Jonassen bor alle på Ammerudlunden sykeh bestyrer Karina Michelsen. Lever etter v Kåret til beste sykehjem i Oslo to ganger. Ammerudlunden sykehjem lever og organiserer arbeidet etter sin visjon. Det er beboernes hjem, de bestemmer og de ansatte tilpasser seg det. skal være gøy å gå på jobb. Vi jobber for Det de gamle, og kun kre- ativiteten skal begrense det vi gjør. Vi ønsker ikke å jobbe etter et rigid skjema, og tror at gnisten, gløden og initiativet blir drept med rapporteringsrutiner, forteller Karina Michelsen, bestyrer ved Ammerudlunden. Hun siterer gjerne danskenes Thyra Franks: Vi driver med hearthunting, ikke headhunting. Adecco Helse AS har driftet Ammerudlunden for Oslo kommune siden Brukermedvirkning Utfordringen er ikke å drive et sykehjem, Samfunnsnøkkelen Ditt oppslagsverk innen offentlig sektor Samfunnsnøkkelen er er en en nettbasert tjeneste tjeneste for offentlige for offentlige og og private virksomheter. og Tjenesten inneholder gjør følgende: det enkelt for deg som søker - Virksomheter beslutningstakere i det offentlige, og annen nyttig informasjon - Beslutningstagere om bedrifter, i offentlig sektor organisasjoner og livssituasjoner. - Offentlig samfunnsinformasjon knyttet opp mot livssituasjoner - Alle Mulighet i offentlig for nedlastning sektor får gratis av informasjon tilgang! til adresselister/etiketter Alle i offentlig sektor får gratis tilgang! Kontakt oss for informasjon og registrering Argus Kontakt AS, oss for Drammensveien informasjon og registrering 126, 0277 Oslo Tlf: Tel: E-post 00 :- Epost:

11 jem. Vi jobber for de gamle, og kun kreativiteten skal begrense det vi gjør, sier hjemmets isjonen men å drive annerledes. Dersom pleierne ønsker å ta med beboerne på Aker Brygge for den siste utepilsen, skal ikke jeg stoppe det med å si at det er jo gudstjeneste i dag, forteller Michelsen. De gamle etterspør enkle ting som tid, nærhet og omsorg. Det er der vi holder fokus. Brukermedvirkning betyr enkle ting som at beboerne selv bestemmer når de vil stå opp, hva de vil spise og når. Vi bestemmer ikke at de skal spille bingo på torsdag klokken Retten til et privatliv, i kombinasjon med mulighet for stimuli og aktiviteter, er viktig, sier Michelsen. Ledelsesfilosofi Ikke bare beboerne skal ivaretas for å oppnå glød og engasjement, lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø. Tar jeg som leder vare på de ansatte, vil de yte sitt beste. Sett, hørt og verdsatt er den opplevelsen jeg vil at de ansatte skal ha, og jeg sørger for å tilrettelegge arbeidet slik de ansatte vil ha det. Fleksibilitet gir mer gevinst enn når noe blir tredd nedover hodet på en, mener Michelsen. 11 Ergoterapeut Solvor Skaar og beboer Karsten Andresen morer seg ved datamaskinen. Thyra revolusjonerte dansk eldrepleie Da den danske sykepleieren Thyra Frank overtok som bestyrerinne på Pleiehjemmet Lotte i København hadde hun en visjon: Sykehjemmet skal være beboernes hjem. Noe av det første Thyra gjorde for å realisere visjonen var å skru igjen medisinglassene, og åpne flaskene: Hun sluttet å kjøpe sovemedisiner, og brukte pengene på Bailys og vin isteden. Alt for at beboerne skulle trives bedre. Og hun lykkes: Ikke bare har de eldre det bedre på i sitt eget eldrehjem, de lever lenger også. Ifølge NRK lever de eldre dobbelt så lenge der som på andre danske eldrehjem. De ansatte har det også godt sammen med Thyra. Sykefraværet er på 0,8 prosent, i Oslo er gjennomsnittlig sykefravær12 prosent. God pleie handler bare om sunn fornuft. Alle sykepleiere bør stille seg spørsmålet: Hvordan ønsker jeg selv å ha det når jeg blir gammel? Eller man kunne spørre seg: Hvordan ønsker jeg at mine foreldre skal ha det mot slutten av livet? Dét må være målestokken for vårt arbeid, sier Thyra Frank til nettstedet guldman.com. Hun er opptatt av at de ansatte ikke skal lage seg mye arbeid som tar fokus vekk fra det de er der for, nemlig de gamle. Sykepleiere og pleiere jobber med beboerne, de sitter ikke med papirarbeid. Holdninger og innstilling til jobben er avgjørende for å holde sykefraværet lavt. Ammerudlunden har 3,4 prosent sykefravær, noe som er svært lavt og vitner om at jobben er noe man føler ansvar for. Fornøyde beboere Beboerne kunne ikke være mer fornøyde med Ammerudlunden. Engasjerte ansatte finner på hyggelige aktiviteter. Den 18. september feiret de Chiles nasjonaldag. Delia Canales overrasket beboerne på sin egen fridag med Borgaña, den chilenske nasjonaldrikken som består av rødvin, sukker og jordbær. Olaug Ritlef, 87, koser seg med initiativene og trives utmerket. Jeg kunne ikke hatt det bedre, alle er blide og hyggelige her, mener hun. De er alle tiders, det er god mat og godt stell på alle måter, samtykker Martha Mikalsen, 89. Direktorat for forvaltning og IKT Fra nyttår samles Statskonsult, Norge.no og E-Handelssekretariatet i et nytt direktorat. Sammenkoblingen av miljøer som er sterke på forvaltning med de som har praktisk kunnskap med IKT og omstilling, skal bidra til samordning og økonomisk gevinst i offentlig sektor. Av: Lene Søgaard Gloslie Vi har manglet et apparat for standardisering og koordinering. En fragmentert beslutningsorganisasjon har vært resultatet, og det ønsker vi å gjøre noe med, forteller fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Hun mener det kan hentes store gevinster gjennom denne overordnede instansen. Pådriver for organisasjonsendringer Gjennom sammenslåingen ønsker vi å fylle rommet mellom det de enkelte sektorer gjør best selv og det konsulentselskapene gjør. Fornyelse må foregå på en måte som fungerer i staten. Direktoratet skal bidra til å peke på og understøtte forbedring av de offentlige tjenestene, sier Lars-Henrik Myrmel-Johansen, interimsdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT. Gevinster å hente Forventningene til IKT som integrert del av moderniseringen er store. Elektronisk innkjøp kan gi store gevinster ved å tenke offentlig innkjøp i ett. Direktoratet skal også bistå fellesskapet med operative oppgaver og analyse. Det handler om å treffe mål! Norges største kompetansehus innen prosjektledelse og forsyningsledelse finner du på Stavanger: Dovre International AS, Niels Juelsgate 20, postboks 77, 4001 Stavanger. Telefon , telefaks Oslo: Drammensvn. 134, bygg 4, 0277 Oslo. Telefon , telefaks

12 12 Fremdeles forbedringspotensial innen lederutvikling Det skjer mye innen lederutvikling i offentlig sektor. Blant annet er det utarbeidet en policy for ledelsesutvikling og iverksatt en større satsing kalt Flink med folk for å styrke lederkompetansen på flere nivåer i kommunal sektor (www.ks.no). Av: Gunn Iren Kleppe i offentlig virksomhet har tradisjonelt vært rekruttert Ledere internt. Det har vært tungt fokus på sakkunnskap og ansiennitet, sier Grete Faremo, direktør for Jus og Samfunnskontakt (LCA) i Microsoft, region Vest-Europa og tidligere bistands-, justis- samt olje- og energiminister. Fokus på sakkunnskap har bidratt til at norsk byråkrati forsvarer sitt renommé med høy faglig kvalitet. Jeg oppfatter at privat sektor har hatt tydeligere fokus på ledelse og organisasjonsutvikling. Kravene til omstilling er sterke ikke minst som følge av ny teknologi i alle deler av arbeidslivet. Dette gjør at ledelse, lederutvikling og lederprofiler også har fått større betydning i offentlig sektor de senere år. Nettopp gjennom lederprofiler har Kay Ellingsen, utviklingsdirektør for Norsk Omstilling & Utvikling AS, notert en tendens til at andre typer ledere søker seg til offentlig sektor enn til næringslivet. Det er også forskjeller mellom topp- og mellomledere. Han tror ikke lønnsforhold utgjør en vesentlig forskjell, siden stat og kommune har gått betraktelig opp i lønn. Det er en utfordring å rekruttere annerledes typer som motiverer og ikke er så saksorienterte, sier Ellingsen. Begge sektorer kan ha noe å lære av hverandre At staten har noe å lære av det private innen lederutvikling og utvelgelse, mener Faremo er opplagt. Imidlertid går dette begge veier. Jeg synes det virker som ledere i privat sektor møter tydeligere krav om beslutningsdyktighet, men har mye å lære fra offentlig sektor om prosesser, involvering og Jeg oppfatter at privat sektor har hatt tydeligere fokus på ledelse og organisasjonsutvikling. Kravene til omstilling er sterke ikke minst som følge av ny teknologi i alle deler av arbeidslivet forteller Grete Faremo, direktør for Jus og Samfunnskontakt (LCA) i Microsoft, region Vest-Europa og tidligere bistands-, justis- samt olje- og energiminister. krav til dokumentasjon og informasjon. Jeg tror mange offentlige ledere har en ensom rolle, sier Faremo. Det går ikke an å si at man er god nok på dette, hver dag har et forbedringspotensial. Jeg tror offentlig sektor har et forbedringspotensial i å støtte ledere med problemer, eventuelt coache både gode ledere i å bli bedre og de svake til andre jobber og muligheter. Faremo tror ikke det finnes noen løsning med stor L, men at det er viktig å fokusere mer på ledelse og lederutvelgelse. Jeg vet at mange etater etc. har utviklet nye fora for erfarings- og informasjonsutveksling. Det er også bra. Større krav til resultatog lederoppfølging tror jeg også vil være positivt. Gode, motiverende ledere med sterke lederegenskaper, men med mer generell faglig bakgrunn derimot vil kunne møte motstand i offentlig sektor, sier Faremo. Men i dagens samfunn med sterke krav til gode beslutninger, involvering og deltakelse tror jeg dette jevner seg noe ut. Den foretrukne rekrutteringsløsningen for offentlig sektor Foto: istockphoto, Kristian Stensoenes Departementene Forsvarsbygg Helse Vest Rikshospitalet HF Kristiansand kommune Sandnes kommune Statistisk Sentralbyrå Riksrevisjonen Kredittilsynet Oslo Politidistrikt m/fl. Telefon

God ledelse - fantastiske resultater

God ledelse - fantastiske resultater Modernisering av Offentlig sektor 6. utgave -mai 2008 Nå på nett: www.mpon.no O N L I N BYGGESAKER: FLEKSIBEL OUTSOURCING: FRI PROGRAMVARE: ebygg 2009 effektiviserer Kundetilpasset IT-løsning KOSTNADSEFFEKTIV

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA IKT-NORGE OG MEDIAPLANET OFFENTLIG SEKTOR NAKKETAK PÅ TIDS- KLEMMA

HELE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA IKT-NORGE OG MEDIAPLANET OFFENTLIG SEKTOR NAKKETAK PÅ TIDS- KLEMMA Modernisering av OFFENTLIG SEKTOR UTGAVE 2 MARS 2006 1 MOBILNETT 3 I NØDENS STUND Norges tredje mobilnett kommer. Det nye Nødnettet taes i bruk i urbane strøk først, og skal opp til eksamen i Stortinget

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer