ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN. for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN. for Kongsbergregionen 20.02.12 Jan Erik Innvær / daglig leder"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

2 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 2 Innhold Innledning...3 Styrende organ:...4 Valg og ny ledelse i 2011:...4 SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE 1: 2: 3: 4: 5: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser...5 Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel...6 Steds- og områdeutvikling...8 Kunnskapsutvikling...9 Tjenesteutvikling...10 Økonomisk oversikt regnskap 2011:...14 VEDLEGG til Årsrapport Kongsbergregionen årsrapport «SuksIT»:...15 VEDLEGG - Glimt fra virksomheten 2011:...18

3 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 3 Innledning Sekretariatet i Kongsbergregionen rapporterer jevnlig til de styrende regionale organ. Gjennom informasjon og orienteringer, rapporter og planer. To ganger i året skal imidlertid daglig leder avgi en samlet rapport halvårsrapport pr 1. juli i tillegg til årsrapport. Forrige rapport var da rapport pr Nytt av året er at det foreligger vedtatt handlingsplan for regionsamarbeidet. Vi velger da nå å legge fram en rapport som direkte refererer til punktene i denne. Rapporten må da ses i sammenheng med denne som igjen har sammenheng med øvrige styrende dokumenter herunder bla dokumentet «Mål og tiltaksområder». Alle styringsdokumenter er å finne på regionens nettside. I tillegg til statusrapport er det tatt med, som vedlegg, rapport fra SuksIT jfr vedlegg til handlingsplan og ditto en enkel oversikt over regnskapsstatus pr sist i rapporten. Rapporten kan vanskelig være uttømmende for virksomheten som er etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte vurdere tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom året. Generelt skal regionen forutsetningsvis være dynamisk og fleksibel for å kunne være en aktuell arena for se samarbeidende kommuner, og en aktuell partner for samarbeidspartnere! Eksempelvis er tiltak knyttet til partnerskap med fylkeskommunene der andre aktører er prosjekteiere ikke med i vår handlingsplan men like fullt en del av regionens virksomhet! Det vises for ytterligere informasjon om virksomheten gjennom informasjonskanaler på nett som feks og twitter. Men også til feks de ca 20 utsendte nyhetsbrev i Året startet med fornyelse ny layout/profildesign ble tatt i bruk i forbindelse med presentasjon av en noe oppgradert nettside. Vedlagt årsrapporten vedlegges dokumentet «Glimt fra virksomheten 2011» - som er en slags form for nyhetskavalkade med noen glimt fra aktiviteten presentert i et nyhetsformat. Daglig leder opplever stadig godt og økende engasjement og aktivitet i det regionale utviklingsarbeidet. Fortsatt fremhever undertegnede det vi mener er regionens oppdrag: "Hensikten er at fellesskapets innsats og fokus skal bidra til at kommunene lykkes med sine mål, oppgaver og utfordringer". Vi mener å stadig kunne bekrefte at samarbeid gir merverdi. Både av praktisk, kompetansemessig, økonomisk og politisk verdi. Kongsbergregionen 20. februar 2012 Jan Erik Innvær daglig leder / regional koordinator

4 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 4 Styrende organ: Det har ikke vært avholdt konferanse for Representantskapet i 2011, rådet valgte å la denne utgår og planla konferanse tidlig i 2012 (febr) Kongsbergregionens styre er Rådet. De har i 2011 avholdt 6 møter og behandlet 65 saker. I tillegg avholdt 2 seminarer med relevante tema knyttet til regional utvikling i regionen. Rådmannsutvalget som er et vedtektsfestet forberedende organ i vår region - har avholdt 9 møter og behandlet 116 saker Valgkomiteen har att 1 møte i 2011 og behandlet 4 saker Valg og ny ledelse i 2011: 2011 var et valgår. Og med det følger skifte i politisk ledelse. I hvert valgår velges ny rådsleder og nestleder for rådet. Dette året var det kommunevalg og det medførte da også utskiftinger blant rådsmedlemmene som sådan. Nytt regionråd ble konstituert 8. november 2011 på Lampeland. Regionrådet : Steinar Berthelsen (Rollag) Lise Wiik (Notodden) Kirsten Gjestemoen Hovda (Nore og Uvdal) Olav Tho (Hjartdal) Vidar Lande (Kongsberg) Thomas Fosen (Flesberg) Turid Opedal (Tinn) I perioden var Lise Wiik rådsleder, Thomas Fosen nestleder for rådet Nytt regionrådet : Sven Tore Løkslid (Hjartdal) Thomas Fosen (Flesberg) Dag Lislien (Rollag) Eli Hovd Prestegården (Nore og Uvdal) Vidar Lande (Kongsberg) Steinar Bergsland (Tinn) Jørn Christensen (Notodden) Ved konstituering 8. nov 2011, ble Thomas Fosen valgt til rådsleder for 2 år. Sven Tore Løkslid ble valgt til rådets nestleder for samme periode. Rådmannsutvalget velger selv sin leder for ett år av gangen. I 2011 har rådmann Jon Gjæver Pedersen fra Flesberg vært leder for rådmannsutvalget i Kongsbergregionen

5 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 5 SATSINGSOMRÅDE 1: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser 1 Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Samordnet næringsapparat (SNKR) Har interesse i alle satsingsområdene fra 1 til 4 Reiselivskonferanse 1.1 Utvikling innen reiseliv Norsk Geosenter Nettverk Arena Prosjekt/program Samordning, kompetanseutveksling Status pr Møteplass for kunnskap og nettverk i regionen Samordnet og koordinert innsats om felles interesser SNKR som møteplass for kunnskap og nettverk i regionen med mål om å samordne og koordinere innsats om felles interesser er etablert/videreført. SNKR har hatt 9 møter i 2011 i tillegg til at medlemmene har deltatt/bidratt på hverandre/felles arenaer Det er gjennomført kurs for næringsliv knyttet til offentlige anskaffelser Arena - årlig Etablert møteplass for kunnskap og nettverk i regionen Bidratt til fokus på reiselivsnæring og -utvikling i regionen Første reiselivskonferanse ble arrangert 16 og 17 mars i år i Tinn Planlegging av konferanse i 2012 er startet SNKR har tatt initiativ og ansvar for tiltaket sammen med sekretariatet 1.1 Utvikling innen reiseliv 4.3 Barn og Unge Partnerskap Politisk påvirkning Etablert finansielt grunnlag for realisering Det arbeides i en mellomfase der mål er å etablere finansielt grunnlag for realisering et aktuelt tema som flere ganger er løftet inn i SNKR, og regionrådet er orientert Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Skiftet navn til «Exploria» i 2011 LUP Utvikling innen teknologi og industri Nettverk Prosjekt/program Støtte / fasilitere Styrket konkurranseevne hos aktører Regional vekst NCE SE / Notodden Utvikling leder arbeidet i 2011 Har gitt konkrete avtaler og bedriftssamarbeid som resultat Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr NCE SE 1.2 Utvikling innen teknologi og industri Styrket offentlig og privat samarbeid Styrket regional posisjon Vekst i arbeidsplasser og bosetting Regionen deltar som partner Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Flere bedrifter i regionen er nå invitert inn i deltagelse Styrker klyngen og regionen knyttet til posisjon, attraktivitet og industriutvikling Statlige arbeidsplasser 1.4 Tiltrekke seg statlige virksomheter Sette på dagsorden Politisk påvirkning og støtte Økt antall statlige arbeidsplasser Det har ikke vært aktuell koordinert innsats fra regionens side knyttet til dette i første halvår Gevinster og effektmål Nettverk Partnerskap Felles prosjekt Politisk påvirkning mv

6 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 6 SATSINGSOMRÅDE 2: Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel Tiltak Tiltaksområde i strategiplan E Utvikling innen veg og bane Delta aktivt i arbeid med utredninger, høringer mv Delta på aktuelle arenaer Politisk påvirkning Sette på dagsorden Gjennomført KVU evt KS 1 og 2 Etablert i NTP Finansiering i (stats)budsjett Regionen har deltatt/deltar i flere aktuelle sammenhenger knyttet til dette tiltak. Bla KVU Kongsberg-Gvammen Regionrådet har vært informert og delaktig i prosessen rundt E134 gjennom Kongsberg ved flere anledninger Regionrådet har på flere måter øvd påvirkning Kongsberg kommune deltar i Buskerudbyen Regionen var representert på årets riksvegkonferanse Regionen har hatt møter med Haukelivegen AS og andre aktuelle aktører FV 40 / FV Utvikling innen veg og bane Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer Politisk påvirkning Sette på dagsorden Gjennomførte utbedringstiltak Plass i aktuelle handlingsplaner Finansiering i aktuelle budsjett Det pågår / er under oppstart / er avsluttet strekningsvise utbedringstiltak Regionen søker bidra på arenaer der disse vegene er aktuelle som tema bla gjennom arbeid knyttet til fylkets strategiplaner og handlingsplaner Jernbane - Oslo Kgb - Sørlandsbanen - Bratsbergbanen 2.1 Utvikling innen veg og bane Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer / arbeidsgrupper Politisk påvirkning Sette på dagsorden Plass i aktuelle nasjonale planer Finansiering i aktuelle budsjett Regionen har avgitt innspill til Buskerud Fylkeskommune - bla vedr innspill til NTP fra Østlandssamarbeidet vedr dobbeltspor og InterCity strategi Regionen har deltatt på Jernbaneverkets møter om strekningsvise utredninger Regionen har deltatt/deltar i prosjekt knyttet til Bratsbergbanen Regionen har deltatt på andre initiativ knyttet til jernbane i Telemark, bla mulighetsstudie som er gjennomført i 2011 Høghastighetstog 2.1 Utvikling innen veg og bane 2.3 Utvikling av kollektivtilbudet Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer Politisk påvirkning Sette på dagsorden Plass i aktuelle nasjonale planer med regionen tilknyttet aktuelle linjer Finansiering i aktuelle budsjett Regionen har hatt kontakt med Jernbaneverkets prosjektledelse/organisasjon og fulgt utredningene Regionen har deltatt på møter vedr høghastighetsbane, bla etter initiativ i Øvre Telemark Kollektivtransport 2.3 Utvikling av kollektivtilbudet Delta i regionale KID prosjekt / grupper Representasjon i Buskerudbyen Politisk påvirkning Sette på dagsorden Økt antall kollektivreisende Regionen er representert i prosjekt/grupper knyttet til KID i Telemark, arbeid med oppfølging av ny kollektivtransportplan i Telemark og ditto arbeid med ny plan i Buskerud Har vært tema i regionrådets møter Kongsberg kommune deltar aktivt i Buskerudbyen Aktivitet / arbeidsform Gevinster og effektmål Status pr

7 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 7 7 HØYKON Gevinst 2.2 Bredbåndsinfrastruktur og tilbud av tjenester Støtte etablering av fysisk redundans og økt kapasitet i HØYKONnettet Gjennomføre pilot vedr. gevinstrealisering i Numedal Sikker nettilgang for virksomhets-kritiske tjenester Økt omsetning og lønnsomhet i SMB Grunnlag for nyetableringer Realisere gevinster av leverandørsamarbeid Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Bidrag til finansiering og tilrettelegging for etablering av ringstrukturer (økt leveringssikkerhet) og kapasitetsøkning i HØYKON-nettet (høyhastighets fibernett mellom kommunene i regionen) Bidrag til arbeid med å tilrettelegge for økt dekning og kvalitet i mobilnettene i distriktene Fullført utviklingen av et kompetanseutviklingsopplegg for mindre bedrifter når det gjelder smart bruk av bredbånd og bredbåndstjenester, og sendt ut invitasjoner til kurs Økt gevinstpotensiale og økt realisering av gevinster knyttet til leverandørsamarbeidet. Vegglifjelltunnel 2.1 Utvikling innen veg og bane 1.1 Utvikling innen reiseliv Politisk påvirkning Sette på dagsorden Støtte / fasilitere Etablert partnerskap for realisering Plass i aktuelle nasjonale planer Finansiering i aktuelle budsjett Mellomfasen som ble initiert i 2010 har i første halvår vært på vent. Fra høsten følges initiativet opp videre Regionen har bidrat til finansiering av aktivitet i mellomfase bla gjennom tildeling via næringsfondsmidler disponert av rådet

8 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 8 SATSINGSOMRÅDE 3: Steds- og områdeutvikling Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Arena for bærekraftig bygdeutvikling 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet 1 Kartlegge og bygge nettverk Kompetanseutvikling og utvikling av verktøy Gevinster og effektmål Samordnings- gevinster og nettverkseffekter Økt kompetanse og kvalitet i prosessene også relevant for 4.4 Kunnskapsutvikling Bærekraftig hytteutvikling 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for: 1.1 Reiseliv 1.3 Primærnæring 4.4 Kunnskapsutvikling 2 LUK Buskerud 3 Aktivitet / arbeidsform 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for: 1.1 Reiseliv 1.3 Primærnæring 4.4 Kunnskapsutv Kartlegging og systematisere aktuelle, relevante kilder og eksempler Prioritere tema Befaringer, evt arrangere fellesbefaringer. Tematiserte seminarer/konferanser i regionen Utarbeide enkel dokumentasjon/henvisnin ger for formidling av gode eksempler, aktuelle miljø/ressurspersoner i og utenfor regionen Veilede lokalt Stimulere til lokale prosesser Bidra til nye nettverk lokalt og i regionen Partnerskap i fylkeskommunalt prosjekt «Kommuner med nedgang i folketall» Status pr Konkrete planer for kartlegging og gjennomføring av arenabyggingen ble fullført i SNKR er tildelt rollen som styringsgruppe, noe som har vist seg å være en suksessfaktor for å nå ut til målgruppen. Fokuset er spisset mot å utvikle en tankstasjon for lokale ildsjeler, for påfyll av inspirasjon, kunnskap, erfaringsutveksling og tilgang på verktøy. Av praktiske årsaker er oppstartsamlingen i form av et inspirasjonsseminar forskjøvet til 30. januar Her skal deltakerne selv være med å utforme Ildsjelmarken i Kongsbergregionen som en arena og et nettverk for ildsjelene våre. Kartlegge og systematisere nyttige kilder og gode eksempler knyttet til prinsippene om verdiskaping og bærekraftig hyttebygging Formidle kunnskap, prinsipper og gode eksempler for verdiskaping og bærekraftig hyttebygging overfor målgruppene Stimulere til lokale prosesser som bidrar til lokal verdiskaping og bærekraftig hyttebygging Prosjektet fikk utsatt/endret oppstart/aktivitet i første halvår og avvik/endring er meldt til styringsgruppa (rådmennene) senest i vår der endringer i milepælsplan ble vedtatt Kartlegging og andre med interne aktiviteter er ajour som forutsatt og utadrettede aktiviteter i tråd med prosjektplan starter mars 2012 Bidratt til redusert nedgang i befolkning / evt økning Regionen deltar gjennom aktuelle kommuner Regionens sekretariat følger prosjektet og LUK satsingen generelt

9 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 9 SATSINGSOMRÅDE 4: Kunnskapsutvikling 1 Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Kunnskapsutvikling gjennom eget utviklingsarbeid 4.1 Forskning og utvikling Kunnskapsutvikling skal være gjennomgående tema i alle aktiviteter i regional regi der aktuelt/hensiktsmessig Etablere kunnskap for videre utviklingsarbeid Det arbeides kontinuerlig med å implementere dette i alle aktuelle tiltak Telemarksforskning 4.1 Forskning og utvikling Relevant for satsingsområdene Deltar i som pilot i forskningsprosjekt om «attraktivitet»: Bosted Arbeid Besøk Fra 2011 utvidet med nye drivkrefter/faktorer knyttet til innovasjon/kompetanse, innvandring, statlige arbeidsplasser og senterfunksjon/«storbytille gg» Økt FOU-arbeid Etablere kunnskap knyttet til videre utviklingsarbeid i fht øvrige satsingsområder Høgskolene 4.2 Høgskolene Arena / nettverk Partnerskap Felles prosjekt Politisk påvirkning mv Etablert en felles arena / møteplass Etablert intensjonsavtale om partnerskap Sekretariatet arbeidet vinteren 2010/11 med å forberede initiativ i saken, men i samforstand med rådmannsutvalget valgt å prioritere ned videre initiativ i 2011 ORE Alle Delta i styre Delta i koordineringsgruppe Distribuere informasjon Arena / nettverk Formidlet kunnskap om muligheter i EU/EØS område knyttet til internasjonalisering Regionen bidrar i sin virksomhet / sine nettverk til å spre informasjon i/mellom kommunene Vidar Lande representerer regionen i styre, og Heide Hesselberg Løken har vært regionens repr i koordineringsgruppen. Fra i vinter 2011/2012 har Astrid Sommerstad overtatt sistnevnte verv/oppgave. ORE besøkte regionrådet i juli. LUK Telemark 4.4 Kompetanseutvikling Økt kompetanse i kommunene om prosjektarbeid Økt kompetanse i kommunene knyttet til strategisk planlegging Kompetanseutviklingsprogram knyttet til prosjekt kompetanse og strategisk plankopetanse Gevinster og effektmål Status pr Regionen deltar som pilot i prosjektet og presenteres kunnskap som tilveiebringes for drøfting og oppfølging i aktuelle fora bla flere ganger for regionråd (siste gang des 2011) og på aktuelle arenaer og sammenhenger ellers LUK Telemark er et samarbeid mellom regionene i Telemark og fylkeskommunen i Telemark. Programmet er iverksatt i juni og 132 medarbeidere i regionene/kommunene har deltatt på kurs i LUK Telemark følges opp med nye tilbud fom vinteren 2012

10 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 10 SATSINGSOMRÅDE 5: Tjenesteutvikling 1 Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Gevinster og effektmål SuksIT 5.1 Kompetanse Gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt estrategi og tiltaksplan - Se vedlegg Se vedlegg IKT Drift Etablere fjerndriftsløsning Utarbeide helhetlig plan for harmonisering av IKTplattformer Gjennomføre konkrete harmoniseringstiltak Lage forslag til permanent driftssamarbeid Videreutvikle SAMTEKløsningen Reduserte priser på kjøp av drifts- og konsulenttjenester Kostnadseffektiv og framtidsrettet IKTinfrastruktur Kompetanseut-vikling for IKT-ansatte Sparte reiseutgifter, mer effektiv regional samhandling Status pr Se vedlegg Kontrakt med/om felles IKT driftspartner undertegnet med Itum Drift AS i januar Med utgangspunkt i driftsavtalen ble det etablert en ny felles fjerndriftsløsning for 6 av kommunene, som ble satt i ordinær drift fra juni SAMTEK-løsningen: Basisløsning ferdig implementert i Planlagt videre utrulling i Løsningen er bra, men har erfart problemer med å opprettholde stabil drift på tvers av de ulike kommunale IKT-plattformene. Vil avvente fullført etablering av ny felles regional IKT-plattform, se nedenfor. Vil også teste alternative løsninger. Plan for utvikling av ny felles IKT-plattform utviklet iht. kontrakt med Itum Drift AS. Etablering av ny IKT-plattform besluttet iverksatt i Rådmannsutvalget i august 2011 og 75 % fullført i Etablering av plattform og flytting av kommunale strukturer videreføres i Utredning av videre samarbeidsmodeller mht IKT-drift besluttet iverksatt i Rådmannsutvalget 30. september Prosess startet i prosjektgruppe IKT Drift 5. oktober Bred involvering gjennom lokale arbeidsgrupper av IKT-ansatte og tillitsvalgte samt fellesmøter. Rapport avgis til Rådmannsutvalget i januar 2012 for videre administrativ behandling og politisk beslutning i kommunene. 2 Øvrige aktiviteter og resultater i prosjektet: Betydelig ressursinnsats i anskaffelse og etablering av felles regional telefoniløsning Iverksatt prosess for å utrede og etablere felles avtaler for anskaffelse og administrasjon av programvarelisenser Bidrag til planleggingen av videre harmonisering av fagsystemer i 2012 PL har deltatt i saksbehandling og presentasjon av saker til Rådmannsutvalget og SuksIT og i fellesaktiviteter innenfor Kongsbergregionens sekretariat. Nettverk som arbeidsform Kompetanse Relevant for alle øvrige satsingsområder der nettverk er aktuell arbeidsform! Kartlegging og vurdering Utvikle og teste opplegg for "Nettverksskolen" Samarbeid om oppgaveløsing med høy effektivitet og kvalitet Større fagmiljøer med økt attraktivitet Økt "prosessinnovasjon" i kommunale arbeidsprosesser Konkrete planer for kartlegging og etablering av Kongsbergregionens nettverksskole ble fullført i Opplegget skal prøves ut i praksis gjennom en første samling for alle aktive faggrupper og nettverk i regionen 17. februar Professor Arne Krokan fra NTNU vil stå for kunnskapsformidlingen under seminaret. Deltakerne blir utfordret på å legge premissene for den videre oppfølgingen av nettverksskolen.

11 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 11 Innkjøp Evaluere samarbeidsavtale / mandat for innkjøpssamarbeidet Fremme forslag til fornyet mandat Det fremmes egen plan for virksomheten Telefoni 4 Best mulig tjenester og verktøy for lavest mulig kostnad gjennom felles ansaffelsesprosesser Kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser Kompetanseutvikling Gjennomført i tråd med forutsetningene i vedtatt plan for virksomheten Evaluering av mandat er utsatt pga av stor aktivitet men vil fremmes i kommende halvår Anskaffelsesprosesser Felles avtaler Felles administrasjon Felles reglement/rutiner Reduserte kostnader til abonnement og trafikk Økt verktøyenes effektivitetsgrad ifht kommunikasjon og samhandling bedre utnyttelse av ny teknologi ifht andre støtteog fagsystemer i kommunene økt servicegrad rimeligere drift Utarbeidet felles telefonistrategi Utarbeidet mal for telefonireglement, med tilhørende skjematikk Etablert felles Proffnett Total, som gir gratis trafikk mellom alle mobiltelefoner eid av kommunene i regionen Innført felles løsning for Multiadressenett/opprinnelsesmarkering Etablert Mobil Kontroll, flåtestyringsverktøy for mobiltelefoner med fokus på informasjonssikkerhet Anskaffet felles Trioløsning for 6 av regionens kommuner, med anslagsvis 30% kostnadsreduksjon Samlet telefonsentralene for 6 av regionens kommuner til to, med anslagsvis 50% kostnadsreduksjon og 200% bedre løsning innen drift, og inklusive ny sentral for Hjartdal kommune. Tilsyn: fortsette utprøving av samarbeid om tilsyn i barnehager Økt kompetanse om tilsyn Styrket habilitet Økt utn. av felles komp. Det meldes om gode erfaringer knyttet til samarbeid om tilsyn Ordningen er videreført i ny avtale i høst FEIDE: etablere - og utnytte gevinster av oppnådd godkjenning Tilknytning lærere og elevers feide-id til kommunenes AD ett brukernavn Flere feide-tjenester i bruk Ferdigstille prosess knyttet til reglement mv Dele informasjon Påvirke; med mål om flere læringsressurser som feide-godkjente FEIDE-prosjektet ble utvidet noen måneder i vår, men ble pr 1. juli avsluttet. Alle kommunene er godkjent og det foreligger sluttrapport fra PL som ble behandlet i rådmannsutvalget i august Felles Fronter: videreføre samarbeid om felles administrasjon og utvikling av læringsplattform Økt bruk av LMS Effektiv administrasjon Kompetanseutvikling Samarbeidet er videreført. Vår felles koordinator er gitt 1 års permisjon fom i sommer men det ble før sommeren etablert vikar i stillingen som tiltrådde 1. august. Fokus på økt bruk og utvikling er opprettholdt Ansattinnlogginger er økt med 25% Elevinnlogginger er økt med 40% Skoleledelse: gjennomføre presentert opplegg Styrke skoleledelsen i arbeid med skoleutvikling Skape interesse for og kunnskap om sk.ledelse Skolelederprogram med over 100 deltagere er startet opp i første halvår avsluttes i 2012 Oppad: videreføre arbeid i nettverk, regionale samlinger mv Kompetanseutvikling Effektivitet i skole og barnehageadm Kvalitetssikring Faggruppen for Oppad er videreført i perioden 5 6 Skole- og barnehage-utvikling

12 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 12 Barnevern Økt samarbeid om barneverntjenester i regionen utredning og evt etablering av formelle samarbeidsorgan, og videreføre nettverkssamarbeid Mer robuste barneverntjenester Kompetanseutvikling Det har vært drøftet ulike måter å følge opp gjennomført mulighetsstudie. Det er tatt initiativ i første halvår til å se på samarbeid i Numedal og partnerskap i Øst-Telemark. Det arbeides med utredning/etablering av mulig barnevernsvaktordning, Kompetansesamarbeid. Nettverket har hatt flere møter i år, og bla planlagt/gjennomført fellesmøter og- kurs PLOM Kompetanseutvikling; bla knyttet til felle kurs og nettverk knyttet til verktøy som profil/gat oa Effektiv forvaltning Økt kompetanse Kvalitetssikring PLOM nettverket er videreført Arrangert felles kurs og planlagt ytterligere felles kurs Samordning i fht samhandlingsreform og faglige forum Meldingsløftet i Kongsbergregionen; gjennomføre prosjekt Effektivisere informasjonsflyt mellom kommunale etater og eksterne aktører for raskere saksbehandling og bedre kvalitet på persondata Det er utarbeidet en informasjon- og opplæringsplan for ledere, sykepleiere/ vernepleiere og andre medarbeidere. Det er utarbeidet felles presentasjon, brosjyrer og informasjonsmateriell for alle kommunene. Det er laget egen plan for gjennomføring av informasjon. Informasjonen er laget for politikere i helse- og sosialutvalgene, ledere og alle medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten og helsestasjontjenesten. Deltagerne i prosjektgruppa har deltatt på et kurs ang. informasjonssikkerhet Det er utarbeidet en mal for «Rutiner for behandling av elektronisk meldingsutveksling for helse- og omsorgstjenesten» i regionen. Det samme arbeidet er startet for helsestasjontjenesten. Det er etablert kontakt med legekontorene i kommunene gjennom brev og personlig frammøte ifm kartlegging av deres journalsystemer. Det er tatt kontakt med NAV for å innlede samarbeid om elektronisk meldingsutveksling. Det er avholdt to møter med Visma ang. datatekniske løsninger og utstyr. Med unntak av ett pkt som er vedtatt utsatt, er gjennomføring i hht plan Samhandlingsreform gjennom deltagelse og representasjon på arenaer, felles nettverk, påvirkning mv. Arbeid i samhandlingsregionene Øst Telemark og VestreViken kommunehelsesamarbeid Styrket samhandling mellom kommunale primær og spesialisthelsetjenester I regi av PLOM nettverket følges arbeidet i begge samhandlingsregioner Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Økt effektivitet i forvaltning Bedre kompetansutnyttelse av felles ressurser 7 8 Plan- og byggesak 9 Kongsbergregionen deltar i et samarbeidsprosjekt i Vestre Viken kommunehelsesamarbeid som omhandler elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet er etablert og følges opp Gjennomført forstudie i tråd med forutsetningene Avlevering januar/februar 2012

13 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 13 Økonomi / personal 10 Gjennomført i tråd med forutsetningene Avlevering januar/februar 2012 Anskaffelse er sluttført med besparelse på min 12 mill kr Planlagt oppstart av implementeringsprosjekt ERP Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Økt effektivitet i forvaltning Bedre kompetansutnyttelse av felles ressurser Gjennomført i tråd med forutsetningene Avlevering januar/februar 2012 Renovasjon Gjennomføre forprosjekt for å utrede videre og evt legge tilrette for samarbeid om avfallshåndtering i regionen Bedre ressursutnyttelse Bedre tjenester Kommunene vedtok å tilslutte seg iverksettelse av forprosjekt. Siste kommune behandlet saken i september. Forsinkelser grunnet at man avventet kommunenes vedtak er blitt justert. Oppstart er planlagt og anskaffelse av prosjektledelse gjenomført Oppstart januar 2012 Den Blå timen Videreføre satsing på gode kulturopplevelser i omsorgsinstitusjoner i regionen Trivsel/opplevelser av god kvalitet Gjennomføres i tråd med forutsetningene i regi av Kongsberg kommune (kulturtjenesten) som koordinator Det legges fram egen årsmelding fra Den Blå Timen senere Informasjonssikkerhet Samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunene Forvalte personopplysninger på en god og sikker måte og i henhold til gjeldende krav Prosjektet er etablert og gjennomført med oppstart av aktiviteter i høst i tråd med forutsetningene Videreføres inn i 2012 Kvalitetssystem Vurdere nytte av og mulighet for samarbeid/samordning knyttet til evt felles anskaffelse / implementering Gode system for styring og internkotroll / avviksbehandling Sluttføre anskaffelse av nye ERP verktøy Økt effektivitet i forvaltning Bedre kompetansutnyttelse av felles ressurser Landbruk Felles anskaffelse Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Gjennomført workshops og presentasjoner Arbeidsgruppe har utarbeidet kravspesifikasjon Kravspesifikasjon under kvalitetssikringsarbeid ved årskifte Planlegges tilbudsinvitasjon/anbud vinteren 2012

14 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 14 Økonomisk oversikt regnskap 2011: Driftsregnskap avd 10400: Investeringsregnskap avd 10400: KONGSBERGREGIONEN INVESTERINGSREGNSKAP 2011 KONGSBERGREGIONEN REGNSKAP 2011 Årsbudsjett 2011 Regnskap 2011 Årsbudsjett 2011 Avvik 319 FINANSINNT./FINANSTRANSAKSJONER 117 Refusjoner Overføringer Lønn Varer / tjenester, egneprodusert Varer / tjenester, erstatningskjøp Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum kos tnade r Sum /re sultat inves tering 2011 Kostnader Sum kostnader Driftsre sultat 2011 Avvik Innte kter Inntekter Sum inntekter Regnskap Overførte midler / avsetn f ra Resultat, ink l. bruk av overførte bevilgninge r EGENANDEL INVESTERINGER IT-UTSTYR KJØPTE TJENESTER MOMSKOMP. OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAP Sum inntek te r Kos tnade r 311 KJØP VARER/TJENESTER KOMM.EGENPROD. 314 OVERFØRINGER MOMS GENERELL KOMP.ORDN

15 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 15 VEDLEGG til Årsrapport Kongsbergregionen årsrapport «SuksIT»: Tiltaks- Mål i område: strategien a) Mål: Øke antall digitale tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv Formål angivelse av gevinster og effektmål : Legge tilrette for døgnåpen forvaltning bedre tilgjengelighet for innbyggere og næringsliv Status pr SuksIT innhentet og distribuerte felles tilbud til kommunene ang. mulig anskaffelse av IKTløsningen «papirløse politikere». Kommunene har også ifb med SuksIT møtene i 2011 utvekslet status og erfaringer knyttet til mulig anskaffelse og innføring av nettbrett for politikere. 1. Digital Samhandling SuksIT arrangerte regional konferanse om velferdsteknologi med 45 deltakere fra kommunene. Det regionale Plom-nettverket bestående av pleie- og omsorgssjefene i regionen har i ettertid bestemt å iverksette samarbeid for å se nærmere på et mulig samarbeid knyttet til anskaffelse og bruk av slik teknologi i b) Øke bruken av nasjonale fellesløsninger (MinID, MinSide, Altinn, Geodata, Folkereg.Markedspl) c) Realisere miljø- og samarbeidsgevinster gjennom utstrakt bruk av moderne IKT-samarbeidsløsninger Utvide funksjonaliteten og sikkerheten i eksisterende kommunale løsninger Kommunene vedtok i 2011 å ta i bruk BTV s innkjøpsløsning som har kobling mot den nasjonale markedsplassen. Det er ikke gjennomført aktiviteter i kommunene som innebærer kobling mot andre typer felleskomponenter beskrevet i etiltaksplanen. Mer omfattende og effektivt samarbeid på tvers av kommunenen i regionen - SuksIT brukte i 2011 betydelig ressurser på testing av samarbeidsløsningen som ble etablert i 2010 (Samtek). Av hensyn til tekniske problemer som oppstår mellom de kommunale nettverkene besluttet SuksIT høsten 2011 å ikke rulle ut web-møteløsningen. Løsningen for felles dokumentarkiv fungerer imidlertid og vil bli rullet ut til deltakerne i regionale nettverk fortløpende i d) Samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende Forvalte personopplysninger på informasjonssikkerhet i kommunene en god og sikker måte og i henhold til gjeldende krav SuksIT tok initiativ til å opprette og beskrive eget hovedprosjekt i 2011 for dette arbeidet. SuksIT har fulgt arbeidet tett ved flere anledninger selv deltatt i prosjektet ifb med utarbeidelsen av diverse rutinebeskrivelser. Det vises til egen årsmelding fra dette prosjektet e) Planlegge hensiktsmessig bruk av sosiale medier SuksIT arrangerte en regionale konferanse om kommuner og Facebook 9. februar 2011 med 43 deltakere fra kommunene. Status før konferansen var at kun en kommune hadde etablert egne Facebook-sider. I løpet av 6 måneder etter konferansen hadde alle kommuner etablert egne Facebook-sider. Delta på digitale arenaer for tettere kontakt med innbyggere og næringsliv f) Tilrettelegge for og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling i de kommunale pleie/omsorgs- og helstjenestene gjennom tilkobling til Norsk Helsenett Effektivisere informasjonsflyt mellom kommunale etater og eksterne aktører for raskere saksbehandling og bedre kvalitet på persondata SuksIT tok initiativ til å opprette og beskrive eget forprosjekt i 2011 for dette arbeidet. SuksIT har gjennom hele 2011 fulgt opp framdrift og status i prosjektet og har på bakgrunn av dette foreslått etablering av nødvendig IKT-infrastruktur i Det henvises til egen årsmelding for forprosjektet Elektronisk meldingsutveksling g) Kartlegge muligheten for og Kan bidra til å skape innovasjon Ingen aktiviteter gjennomført i Mulige tiltak vurderes tidlig i konsekvensen av å tilgjengeliggjøre og nye gode digitale løsninger kommunenes offentlige data for innbyggere og næringsliv h) Tilrettelegge for bruk av mobile løsninger i kommunal tjenesteproduksjon Effektivisere tjenesteproduksjon Ingen aktiviteter gjennomført i Det vil være mer hensiktsmessig å vurdere dette når man innen enkelte tjenesteområder har etablert regional løsning for Profil planlagt etablert tidlig i 2013.

16 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side i) Samordne / harmonisere Effektivisere IKT-drift og legge kommunenes IKT-infrastruktur for å tilrette for regionalt samarbeid muliggjøre felles tjenesteproduksjon om tjenesteproduksjon Redusere dagens telefonikostnader og etablere tett samarbeid om telefonitjenester SuksIT har gjennom hele 2011 deltatt nært i prosjekter som omhandler etablering av felles IKT-løsninger. Her kan nevnes: Telefoni-prosjekt: SuksIT har deltatt i arbeidet med etablering av felles telefoni-infrastruktur og ellers vært orientert om status og fremdrift generelt i hovedprosjektet. SuksIT startet høsten 2011 arbeidet med å utarbeide nødvendige avtaler for drift og vedlikehold av felles telefoni infrastruktur. Prosjekt IKT-drift: SuksIT har i hele 2011 samarbeidet tett med prosjekt IKT Drift og brukt mye ressurser på dette. En av prosjektets viktigste oppgaver i 2011 har vært planlegging av felles IKT-plattform. ERP-løsning for 4 kommuner: SuksIT tok initiativ til å opprette og beskrive eget forprosjekt for anskaffelse av felles ERPløsning for 4 av kommunene i regionen (økonomi, lønns- og personalsystem). SuksIT har i 2011 bidratt med betydelig ressurser i prosjektet blant annet ifb med anskaffelsen, div. saksforberedelser til rådmannsutvalget, og i utarbeidelsen av prosjektmandat for hovedprosjekt i Fellesløsninger i sikker sone: SuksIT startet i 2011 planleggingsarbeidet knyttet til etablering av flere regionale løsninger i sikker sone og å flytte data fra eksisterende lokale løsninger inn hit. Dette bla fordi det vil forenkle drift og vedlikehold av disse løsningene, og fordi man ønsker å legge til rette for et mulig tjenestesamarbeid innen disse områdene. Selve implementeringen av løsningen er planlagt gjennomført i 2. halvår j) Samarbeide om IKT-anskaffelser Bidrar til felles løsninger og herunder samarbeid om IKTdrift og tjenesteproduksjon SuksIT deltar fortløpende i andre aktiviteter/prosjekter som omhandler anskaffelse av felles IKT-løsninger. I 2011 omhandlet dette innledende arbeid ifb med anskaffelse av felle kvalitetsystem k) Samordne arbeidet med mottak av elektronisk faktura Effektivisere interne arbeidsprosesser og frigjøre tid til andre oppgaver Det er av hensyn til anskaffelse av felles ERP-løsning for 4 kommuner ikke iverksatt noen aktiviteter knyttet til dette i 2011 annet enn å viderebringe informasjon om mulige løsninger for dette til prosjekt ERP l) Etablere mal for planlegging av integrasjon mellom IKT-løsninger Det er ikke gjennomført egne tiltak knyttet til dette handlingsmålet i Det vil vurderes fortløpende om det bør gjennomføres egne tiltak knyttet til dette eller om man bør avvente arbeidet med etableringen av felles regional IKT-plattform - nærmere omtalt i årsrapport for prosjekt IKT Drift.

17 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side Digital Kompetanse TltaksMål i strat område: Mål: Formål angivelse av gevinster og effektmål : Status pr a) Beskrive IKT-minimumskompetanse Kartlegge reellt IKTfor ansatte og etablere rutiner for kompetansebehov hos alle kartlegging og oppfølging av dette ansatte for planlegging av relevante og nødvendige kursog kompetanshevingsaktiviteter SuksIT vedtok i 2010 å etablere og innføre felles metodikk for kartlegging og innføring av slik basiskompetanse basert på Kongsberg kommunes metodikk. Det ble videre besluttet at de øvrige kommunene selv i 2011 skulle ta ansvar for implementeringen av dette. Man er ikke kjent med at noen har gjort dette, og vil derfor i 2012 på nytt se på dette b) Ta i bruk og eventuelt utvikle elæringsprogrammer der dette er hensiktsmessig Gi alle ansatte tilgang til gode opplæringsverktøy og sette disse inn i en planmessig kompetansebygging. Tiltak knyttet til dette målet var forutsatt finansiert av skjønnsmidler i I og med at man ikke mottok slike midler har det ikke vært iverksatt egne tiltak i 2011 knyttet til dette området c) Øke digital kompetanse hos ledere, ansatte og folkevalgte gjennom konkrete regionale opplæringsaktiviteter Bidra til at ledere tar gode strategiske IKT-beslutninger og til at kommunene anvender teknologien på en smart måte i sin administrasjon og tjenestproduksjon Man har startet arbeidet med forberedelser til gjennomføring av slike tiltak. Disse planlegges iverksatt i d) Tilrettelegge for etablering av regionale arenaer for økt kompetanse innen IKT-området Bidra til at kommunene kan iverksette bedre og mer IKTopplæring (gjennom samarbeid) og til kompetansedeling mellom kommunene SuksIT har bidratt til og/eller deltatt på forskjellige regionale møter/arrangementer som omhandler dette. Her kan nevnes: Regional Gat-samling for 90 ansatte i PO februar 2011 Regional IKT-samling for 25 ansatte i IT-avdelingene februar 2011 Regional Oppad-samling for 80 ansatte i skoleadministrasjonen april 2011 Regional Familia-samling for 15 ansatte september 2011 Øvrige aktiviteter og resultater i SuksIT: I tillegg til ordinært arbeid i SuksIT har koordinator for SuksIT i 2011 ivaretatt oppgaver knyttet til funksjonen som daglig leder i Friprogforeningen. Noen av disse har blant annet vært å inngå ny driftsavtale for 70 FriKomPort-kunder, og utlysning av ny rammeavtale for videreutvikling av FriKomport på vegne av de samme kommunene. Dette gjelder også kommunene i Kongsbergregionen. Evaluering av arbeidet i SuksIT: SuksIT har gjennomført 6 møter og behandlet 49 saker i Mens man i 2010 hadde størst fokus på etableringen av felles estrategi har man i 2011 hatt mer fokus på planlegging av etablering av konkrete felles IKT-løsninger. Arbeidet med implementeringen av disse vil i hovedsak skje i I og med at man i 2011 fortsatt ikke har etablert et formalisert samarbeid om IKT-drift har SuksIT dette året måtte prioritere å bruke mye tid på behandling av saker som omhandler dette. Når det gjelder evalueringen av nytteverdien for kommunene knyttet til det regionale IKT-samarbeidet, vises til eget notat for dette utarbeidet av SuksIT og distribuert til rådmannsutvalget i november 2011.

18 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 18 VEDLEGG - Glimt fra virksomheten 2011:

19 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 19

20 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 20

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen. Utvalg: Administrasjonsutvalget. Saksnr: 1/2014 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL fflidelaldep.dalen Møteinnkalling Saksnr: 1/2014 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52

RAPPORT. FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen. Versjon: 1.52 RAPPORT FORPROSJEKT Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Versjon: 1.52 Utarbeidet dato : 23.2.2012 med tilføyelse av 20.3.2012 Utarbeidet av : Prosjektgruppe IKT Drift, inkl. uttalelser fra

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER Rapport GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER MAI 2013 KARIANNE RESARE DAGLIG LEDER AV GRENLANDSSAMARBEIDET «Regionen er ikke noe annet enn kommunene men kommunene i fellesskap!»

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial 2011 24. mai 2011 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2011 2 DR1FTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 23.01.2008 Kl 18:00 på Haugestad

INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 23.01.2008 Kl 18:00 på Haugestad Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Onsdag 23.01.2008 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 18.00 : Orientering om skisseprosjekt Høvik /Stoppen. (ca. 45 min. - felles med tjenesteutvalget)

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer