ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN. for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN. for Kongsbergregionen 20.02.12 Jan Erik Innvær / daglig leder"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 KONGSBERGREGIONEN for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

2 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 2 Innhold Innledning...3 Styrende organ:...4 Valg og ny ledelse i 2011:...4 SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE SATSINGSOMRÅDE 1: 2: 3: 4: 5: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser...5 Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel...6 Steds- og områdeutvikling...8 Kunnskapsutvikling...9 Tjenesteutvikling...10 Økonomisk oversikt regnskap 2011:...14 VEDLEGG til Årsrapport Kongsbergregionen årsrapport «SuksIT»:...15 VEDLEGG - Glimt fra virksomheten 2011:...18

3 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 3 Innledning Sekretariatet i Kongsbergregionen rapporterer jevnlig til de styrende regionale organ. Gjennom informasjon og orienteringer, rapporter og planer. To ganger i året skal imidlertid daglig leder avgi en samlet rapport halvårsrapport pr 1. juli i tillegg til årsrapport. Forrige rapport var da rapport pr Nytt av året er at det foreligger vedtatt handlingsplan for regionsamarbeidet. Vi velger da nå å legge fram en rapport som direkte refererer til punktene i denne. Rapporten må da ses i sammenheng med denne som igjen har sammenheng med øvrige styrende dokumenter herunder bla dokumentet «Mål og tiltaksområder». Alle styringsdokumenter er å finne på regionens nettside. I tillegg til statusrapport er det tatt med, som vedlegg, rapport fra SuksIT jfr vedlegg til handlingsplan og ditto en enkel oversikt over regnskapsstatus pr sist i rapporten. Rapporten kan vanskelig være uttømmende for virksomheten som er etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte vurdere tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom året. Generelt skal regionen forutsetningsvis være dynamisk og fleksibel for å kunne være en aktuell arena for se samarbeidende kommuner, og en aktuell partner for samarbeidspartnere! Eksempelvis er tiltak knyttet til partnerskap med fylkeskommunene der andre aktører er prosjekteiere ikke med i vår handlingsplan men like fullt en del av regionens virksomhet! Det vises for ytterligere informasjon om virksomheten gjennom informasjonskanaler på nett som feks og twitter. Men også til feks de ca 20 utsendte nyhetsbrev i Året startet med fornyelse ny layout/profildesign ble tatt i bruk i forbindelse med presentasjon av en noe oppgradert nettside. Vedlagt årsrapporten vedlegges dokumentet «Glimt fra virksomheten 2011» - som er en slags form for nyhetskavalkade med noen glimt fra aktiviteten presentert i et nyhetsformat. Daglig leder opplever stadig godt og økende engasjement og aktivitet i det regionale utviklingsarbeidet. Fortsatt fremhever undertegnede det vi mener er regionens oppdrag: "Hensikten er at fellesskapets innsats og fokus skal bidra til at kommunene lykkes med sine mål, oppgaver og utfordringer". Vi mener å stadig kunne bekrefte at samarbeid gir merverdi. Både av praktisk, kompetansemessig, økonomisk og politisk verdi. Kongsbergregionen 20. februar 2012 Jan Erik Innvær daglig leder / regional koordinator

4 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen - side 4 Styrende organ: Det har ikke vært avholdt konferanse for Representantskapet i 2011, rådet valgte å la denne utgår og planla konferanse tidlig i 2012 (febr) Kongsbergregionens styre er Rådet. De har i 2011 avholdt 6 møter og behandlet 65 saker. I tillegg avholdt 2 seminarer med relevante tema knyttet til regional utvikling i regionen. Rådmannsutvalget som er et vedtektsfestet forberedende organ i vår region - har avholdt 9 møter og behandlet 116 saker Valgkomiteen har att 1 møte i 2011 og behandlet 4 saker Valg og ny ledelse i 2011: 2011 var et valgår. Og med det følger skifte i politisk ledelse. I hvert valgår velges ny rådsleder og nestleder for rådet. Dette året var det kommunevalg og det medførte da også utskiftinger blant rådsmedlemmene som sådan. Nytt regionråd ble konstituert 8. november 2011 på Lampeland. Regionrådet : Steinar Berthelsen (Rollag) Lise Wiik (Notodden) Kirsten Gjestemoen Hovda (Nore og Uvdal) Olav Tho (Hjartdal) Vidar Lande (Kongsberg) Thomas Fosen (Flesberg) Turid Opedal (Tinn) I perioden var Lise Wiik rådsleder, Thomas Fosen nestleder for rådet Nytt regionrådet : Sven Tore Løkslid (Hjartdal) Thomas Fosen (Flesberg) Dag Lislien (Rollag) Eli Hovd Prestegården (Nore og Uvdal) Vidar Lande (Kongsberg) Steinar Bergsland (Tinn) Jørn Christensen (Notodden) Ved konstituering 8. nov 2011, ble Thomas Fosen valgt til rådsleder for 2 år. Sven Tore Løkslid ble valgt til rådets nestleder for samme periode. Rådmannsutvalget velger selv sin leder for ett år av gangen. I 2011 har rådmann Jon Gjæver Pedersen fra Flesberg vært leder for rådmannsutvalget i Kongsbergregionen

5 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 5 SATSINGSOMRÅDE 1: Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser 1 Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Samordnet næringsapparat (SNKR) Har interesse i alle satsingsområdene fra 1 til 4 Reiselivskonferanse 1.1 Utvikling innen reiseliv Norsk Geosenter Nettverk Arena Prosjekt/program Samordning, kompetanseutveksling Status pr Møteplass for kunnskap og nettverk i regionen Samordnet og koordinert innsats om felles interesser SNKR som møteplass for kunnskap og nettverk i regionen med mål om å samordne og koordinere innsats om felles interesser er etablert/videreført. SNKR har hatt 9 møter i 2011 i tillegg til at medlemmene har deltatt/bidratt på hverandre/felles arenaer Det er gjennomført kurs for næringsliv knyttet til offentlige anskaffelser Arena - årlig Etablert møteplass for kunnskap og nettverk i regionen Bidratt til fokus på reiselivsnæring og -utvikling i regionen Første reiselivskonferanse ble arrangert 16 og 17 mars i år i Tinn Planlegging av konferanse i 2012 er startet SNKR har tatt initiativ og ansvar for tiltaket sammen med sekretariatet 1.1 Utvikling innen reiseliv 4.3 Barn og Unge Partnerskap Politisk påvirkning Etablert finansielt grunnlag for realisering Det arbeides i en mellomfase der mål er å etablere finansielt grunnlag for realisering et aktuelt tema som flere ganger er løftet inn i SNKR, og regionrådet er orientert Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Skiftet navn til «Exploria» i 2011 LUP Utvikling innen teknologi og industri Nettverk Prosjekt/program Støtte / fasilitere Styrket konkurranseevne hos aktører Regional vekst NCE SE / Notodden Utvikling leder arbeidet i 2011 Har gitt konkrete avtaler og bedriftssamarbeid som resultat Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr NCE SE 1.2 Utvikling innen teknologi og industri Styrket offentlig og privat samarbeid Styrket regional posisjon Vekst i arbeidsplasser og bosetting Regionen deltar som partner Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Flere bedrifter i regionen er nå invitert inn i deltagelse Styrker klyngen og regionen knyttet til posisjon, attraktivitet og industriutvikling Statlige arbeidsplasser 1.4 Tiltrekke seg statlige virksomheter Sette på dagsorden Politisk påvirkning og støtte Økt antall statlige arbeidsplasser Det har ikke vært aktuell koordinert innsats fra regionens side knyttet til dette i første halvår Gevinster og effektmål Nettverk Partnerskap Felles prosjekt Politisk påvirkning mv

6 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 6 SATSINGSOMRÅDE 2: Kommunikasjon / infrastruktur / samferdsel Tiltak Tiltaksområde i strategiplan E Utvikling innen veg og bane Delta aktivt i arbeid med utredninger, høringer mv Delta på aktuelle arenaer Politisk påvirkning Sette på dagsorden Gjennomført KVU evt KS 1 og 2 Etablert i NTP Finansiering i (stats)budsjett Regionen har deltatt/deltar i flere aktuelle sammenhenger knyttet til dette tiltak. Bla KVU Kongsberg-Gvammen Regionrådet har vært informert og delaktig i prosessen rundt E134 gjennom Kongsberg ved flere anledninger Regionrådet har på flere måter øvd påvirkning Kongsberg kommune deltar i Buskerudbyen Regionen var representert på årets riksvegkonferanse Regionen har hatt møter med Haukelivegen AS og andre aktuelle aktører FV 40 / FV Utvikling innen veg og bane Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer Politisk påvirkning Sette på dagsorden Gjennomførte utbedringstiltak Plass i aktuelle handlingsplaner Finansiering i aktuelle budsjett Det pågår / er under oppstart / er avsluttet strekningsvise utbedringstiltak Regionen søker bidra på arenaer der disse vegene er aktuelle som tema bla gjennom arbeid knyttet til fylkets strategiplaner og handlingsplaner Jernbane - Oslo Kgb - Sørlandsbanen - Bratsbergbanen 2.1 Utvikling innen veg og bane Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer / arbeidsgrupper Politisk påvirkning Sette på dagsorden Plass i aktuelle nasjonale planer Finansiering i aktuelle budsjett Regionen har avgitt innspill til Buskerud Fylkeskommune - bla vedr innspill til NTP fra Østlandssamarbeidet vedr dobbeltspor og InterCity strategi Regionen har deltatt på Jernbaneverkets møter om strekningsvise utredninger Regionen har deltatt/deltar i prosjekt knyttet til Bratsbergbanen Regionen har deltatt på andre initiativ knyttet til jernbane i Telemark, bla mulighetsstudie som er gjennomført i 2011 Høghastighetstog 2.1 Utvikling innen veg og bane 2.3 Utvikling av kollektivtilbudet Representeres aktivt i arbeid med utredninger, høringer, handlingsplaner mv Delta på aktuelle arenaer Politisk påvirkning Sette på dagsorden Plass i aktuelle nasjonale planer med regionen tilknyttet aktuelle linjer Finansiering i aktuelle budsjett Regionen har hatt kontakt med Jernbaneverkets prosjektledelse/organisasjon og fulgt utredningene Regionen har deltatt på møter vedr høghastighetsbane, bla etter initiativ i Øvre Telemark Kollektivtransport 2.3 Utvikling av kollektivtilbudet Delta i regionale KID prosjekt / grupper Representasjon i Buskerudbyen Politisk påvirkning Sette på dagsorden Økt antall kollektivreisende Regionen er representert i prosjekt/grupper knyttet til KID i Telemark, arbeid med oppfølging av ny kollektivtransportplan i Telemark og ditto arbeid med ny plan i Buskerud Har vært tema i regionrådets møter Kongsberg kommune deltar aktivt i Buskerudbyen Aktivitet / arbeidsform Gevinster og effektmål Status pr

7 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 7 7 HØYKON Gevinst 2.2 Bredbåndsinfrastruktur og tilbud av tjenester Støtte etablering av fysisk redundans og økt kapasitet i HØYKONnettet Gjennomføre pilot vedr. gevinstrealisering i Numedal Sikker nettilgang for virksomhets-kritiske tjenester Økt omsetning og lønnsomhet i SMB Grunnlag for nyetableringer Realisere gevinster av leverandørsamarbeid Regionrådet innstilte på bruk av regionale utviklingsmidler / partnerskapsavtalen med BFK i mars: kr Bidrag til finansiering og tilrettelegging for etablering av ringstrukturer (økt leveringssikkerhet) og kapasitetsøkning i HØYKON-nettet (høyhastighets fibernett mellom kommunene i regionen) Bidrag til arbeid med å tilrettelegge for økt dekning og kvalitet i mobilnettene i distriktene Fullført utviklingen av et kompetanseutviklingsopplegg for mindre bedrifter når det gjelder smart bruk av bredbånd og bredbåndstjenester, og sendt ut invitasjoner til kurs Økt gevinstpotensiale og økt realisering av gevinster knyttet til leverandørsamarbeidet. Vegglifjelltunnel 2.1 Utvikling innen veg og bane 1.1 Utvikling innen reiseliv Politisk påvirkning Sette på dagsorden Støtte / fasilitere Etablert partnerskap for realisering Plass i aktuelle nasjonale planer Finansiering i aktuelle budsjett Mellomfasen som ble initiert i 2010 har i første halvår vært på vent. Fra høsten følges initiativet opp videre Regionen har bidrat til finansiering av aktivitet i mellomfase bla gjennom tildeling via næringsfondsmidler disponert av rådet

8 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 8 SATSINGSOMRÅDE 3: Steds- og områdeutvikling Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Arena for bærekraftig bygdeutvikling 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet 1 Kartlegge og bygge nettverk Kompetanseutvikling og utvikling av verktøy Gevinster og effektmål Samordnings- gevinster og nettverkseffekter Økt kompetanse og kvalitet i prosessene også relevant for 4.4 Kunnskapsutvikling Bærekraftig hytteutvikling 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for: 1.1 Reiseliv 1.3 Primærnæring 4.4 Kunnskapsutvikling 2 LUK Buskerud 3 Aktivitet / arbeidsform 3.1 Bolyst og befolkningsvekst 3.2 Utvikling av omdømme og identitet også relevant for: 1.1 Reiseliv 1.3 Primærnæring 4.4 Kunnskapsutv Kartlegging og systematisere aktuelle, relevante kilder og eksempler Prioritere tema Befaringer, evt arrangere fellesbefaringer. Tematiserte seminarer/konferanser i regionen Utarbeide enkel dokumentasjon/henvisnin ger for formidling av gode eksempler, aktuelle miljø/ressurspersoner i og utenfor regionen Veilede lokalt Stimulere til lokale prosesser Bidra til nye nettverk lokalt og i regionen Partnerskap i fylkeskommunalt prosjekt «Kommuner med nedgang i folketall» Status pr Konkrete planer for kartlegging og gjennomføring av arenabyggingen ble fullført i SNKR er tildelt rollen som styringsgruppe, noe som har vist seg å være en suksessfaktor for å nå ut til målgruppen. Fokuset er spisset mot å utvikle en tankstasjon for lokale ildsjeler, for påfyll av inspirasjon, kunnskap, erfaringsutveksling og tilgang på verktøy. Av praktiske årsaker er oppstartsamlingen i form av et inspirasjonsseminar forskjøvet til 30. januar Her skal deltakerne selv være med å utforme Ildsjelmarken i Kongsbergregionen som en arena og et nettverk for ildsjelene våre. Kartlegge og systematisere nyttige kilder og gode eksempler knyttet til prinsippene om verdiskaping og bærekraftig hyttebygging Formidle kunnskap, prinsipper og gode eksempler for verdiskaping og bærekraftig hyttebygging overfor målgruppene Stimulere til lokale prosesser som bidrar til lokal verdiskaping og bærekraftig hyttebygging Prosjektet fikk utsatt/endret oppstart/aktivitet i første halvår og avvik/endring er meldt til styringsgruppa (rådmennene) senest i vår der endringer i milepælsplan ble vedtatt Kartlegging og andre med interne aktiviteter er ajour som forutsatt og utadrettede aktiviteter i tråd med prosjektplan starter mars 2012 Bidratt til redusert nedgang i befolkning / evt økning Regionen deltar gjennom aktuelle kommuner Regionens sekretariat følger prosjektet og LUK satsingen generelt

9 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 9 SATSINGSOMRÅDE 4: Kunnskapsutvikling 1 Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Kunnskapsutvikling gjennom eget utviklingsarbeid 4.1 Forskning og utvikling Kunnskapsutvikling skal være gjennomgående tema i alle aktiviteter i regional regi der aktuelt/hensiktsmessig Etablere kunnskap for videre utviklingsarbeid Det arbeides kontinuerlig med å implementere dette i alle aktuelle tiltak Telemarksforskning 4.1 Forskning og utvikling Relevant for satsingsområdene Deltar i som pilot i forskningsprosjekt om «attraktivitet»: Bosted Arbeid Besøk Fra 2011 utvidet med nye drivkrefter/faktorer knyttet til innovasjon/kompetanse, innvandring, statlige arbeidsplasser og senterfunksjon/«storbytille gg» Økt FOU-arbeid Etablere kunnskap knyttet til videre utviklingsarbeid i fht øvrige satsingsområder Høgskolene 4.2 Høgskolene Arena / nettverk Partnerskap Felles prosjekt Politisk påvirkning mv Etablert en felles arena / møteplass Etablert intensjonsavtale om partnerskap Sekretariatet arbeidet vinteren 2010/11 med å forberede initiativ i saken, men i samforstand med rådmannsutvalget valgt å prioritere ned videre initiativ i 2011 ORE Alle Delta i styre Delta i koordineringsgruppe Distribuere informasjon Arena / nettverk Formidlet kunnskap om muligheter i EU/EØS område knyttet til internasjonalisering Regionen bidrar i sin virksomhet / sine nettverk til å spre informasjon i/mellom kommunene Vidar Lande representerer regionen i styre, og Heide Hesselberg Løken har vært regionens repr i koordineringsgruppen. Fra i vinter 2011/2012 har Astrid Sommerstad overtatt sistnevnte verv/oppgave. ORE besøkte regionrådet i juli. LUK Telemark 4.4 Kompetanseutvikling Økt kompetanse i kommunene om prosjektarbeid Økt kompetanse i kommunene knyttet til strategisk planlegging Kompetanseutviklingsprogram knyttet til prosjekt kompetanse og strategisk plankopetanse Gevinster og effektmål Status pr Regionen deltar som pilot i prosjektet og presenteres kunnskap som tilveiebringes for drøfting og oppfølging i aktuelle fora bla flere ganger for regionråd (siste gang des 2011) og på aktuelle arenaer og sammenhenger ellers LUK Telemark er et samarbeid mellom regionene i Telemark og fylkeskommunen i Telemark. Programmet er iverksatt i juni og 132 medarbeidere i regionene/kommunene har deltatt på kurs i LUK Telemark følges opp med nye tilbud fom vinteren 2012

10 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 10 SATSINGSOMRÅDE 5: Tjenesteutvikling 1 Tiltak Tiltaksområde i strategiplan Aktivitet / arbeidsform Gevinster og effektmål SuksIT 5.1 Kompetanse Gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt estrategi og tiltaksplan - Se vedlegg Se vedlegg IKT Drift Etablere fjerndriftsløsning Utarbeide helhetlig plan for harmonisering av IKTplattformer Gjennomføre konkrete harmoniseringstiltak Lage forslag til permanent driftssamarbeid Videreutvikle SAMTEKløsningen Reduserte priser på kjøp av drifts- og konsulenttjenester Kostnadseffektiv og framtidsrettet IKTinfrastruktur Kompetanseut-vikling for IKT-ansatte Sparte reiseutgifter, mer effektiv regional samhandling Status pr Se vedlegg Kontrakt med/om felles IKT driftspartner undertegnet med Itum Drift AS i januar Med utgangspunkt i driftsavtalen ble det etablert en ny felles fjerndriftsløsning for 6 av kommunene, som ble satt i ordinær drift fra juni SAMTEK-løsningen: Basisløsning ferdig implementert i Planlagt videre utrulling i Løsningen er bra, men har erfart problemer med å opprettholde stabil drift på tvers av de ulike kommunale IKT-plattformene. Vil avvente fullført etablering av ny felles regional IKT-plattform, se nedenfor. Vil også teste alternative løsninger. Plan for utvikling av ny felles IKT-plattform utviklet iht. kontrakt med Itum Drift AS. Etablering av ny IKT-plattform besluttet iverksatt i Rådmannsutvalget i august 2011 og 75 % fullført i Etablering av plattform og flytting av kommunale strukturer videreføres i Utredning av videre samarbeidsmodeller mht IKT-drift besluttet iverksatt i Rådmannsutvalget 30. september Prosess startet i prosjektgruppe IKT Drift 5. oktober Bred involvering gjennom lokale arbeidsgrupper av IKT-ansatte og tillitsvalgte samt fellesmøter. Rapport avgis til Rådmannsutvalget i januar 2012 for videre administrativ behandling og politisk beslutning i kommunene. 2 Øvrige aktiviteter og resultater i prosjektet: Betydelig ressursinnsats i anskaffelse og etablering av felles regional telefoniløsning Iverksatt prosess for å utrede og etablere felles avtaler for anskaffelse og administrasjon av programvarelisenser Bidrag til planleggingen av videre harmonisering av fagsystemer i 2012 PL har deltatt i saksbehandling og presentasjon av saker til Rådmannsutvalget og SuksIT og i fellesaktiviteter innenfor Kongsbergregionens sekretariat. Nettverk som arbeidsform Kompetanse Relevant for alle øvrige satsingsområder der nettverk er aktuell arbeidsform! Kartlegging og vurdering Utvikle og teste opplegg for "Nettverksskolen" Samarbeid om oppgaveløsing med høy effektivitet og kvalitet Større fagmiljøer med økt attraktivitet Økt "prosessinnovasjon" i kommunale arbeidsprosesser Konkrete planer for kartlegging og etablering av Kongsbergregionens nettverksskole ble fullført i Opplegget skal prøves ut i praksis gjennom en første samling for alle aktive faggrupper og nettverk i regionen 17. februar Professor Arne Krokan fra NTNU vil stå for kunnskapsformidlingen under seminaret. Deltakerne blir utfordret på å legge premissene for den videre oppfølgingen av nettverksskolen.

11 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 11 Innkjøp Evaluere samarbeidsavtale / mandat for innkjøpssamarbeidet Fremme forslag til fornyet mandat Det fremmes egen plan for virksomheten Telefoni 4 Best mulig tjenester og verktøy for lavest mulig kostnad gjennom felles ansaffelsesprosesser Kvalitetssikring av anskaffelsesprosesser Kompetanseutvikling Gjennomført i tråd med forutsetningene i vedtatt plan for virksomheten Evaluering av mandat er utsatt pga av stor aktivitet men vil fremmes i kommende halvår Anskaffelsesprosesser Felles avtaler Felles administrasjon Felles reglement/rutiner Reduserte kostnader til abonnement og trafikk Økt verktøyenes effektivitetsgrad ifht kommunikasjon og samhandling bedre utnyttelse av ny teknologi ifht andre støtteog fagsystemer i kommunene økt servicegrad rimeligere drift Utarbeidet felles telefonistrategi Utarbeidet mal for telefonireglement, med tilhørende skjematikk Etablert felles Proffnett Total, som gir gratis trafikk mellom alle mobiltelefoner eid av kommunene i regionen Innført felles løsning for Multiadressenett/opprinnelsesmarkering Etablert Mobil Kontroll, flåtestyringsverktøy for mobiltelefoner med fokus på informasjonssikkerhet Anskaffet felles Trioløsning for 6 av regionens kommuner, med anslagsvis 30% kostnadsreduksjon Samlet telefonsentralene for 6 av regionens kommuner til to, med anslagsvis 50% kostnadsreduksjon og 200% bedre løsning innen drift, og inklusive ny sentral for Hjartdal kommune. Tilsyn: fortsette utprøving av samarbeid om tilsyn i barnehager Økt kompetanse om tilsyn Styrket habilitet Økt utn. av felles komp. Det meldes om gode erfaringer knyttet til samarbeid om tilsyn Ordningen er videreført i ny avtale i høst FEIDE: etablere - og utnytte gevinster av oppnådd godkjenning Tilknytning lærere og elevers feide-id til kommunenes AD ett brukernavn Flere feide-tjenester i bruk Ferdigstille prosess knyttet til reglement mv Dele informasjon Påvirke; med mål om flere læringsressurser som feide-godkjente FEIDE-prosjektet ble utvidet noen måneder i vår, men ble pr 1. juli avsluttet. Alle kommunene er godkjent og det foreligger sluttrapport fra PL som ble behandlet i rådmannsutvalget i august Felles Fronter: videreføre samarbeid om felles administrasjon og utvikling av læringsplattform Økt bruk av LMS Effektiv administrasjon Kompetanseutvikling Samarbeidet er videreført. Vår felles koordinator er gitt 1 års permisjon fom i sommer men det ble før sommeren etablert vikar i stillingen som tiltrådde 1. august. Fokus på økt bruk og utvikling er opprettholdt Ansattinnlogginger er økt med 25% Elevinnlogginger er økt med 40% Skoleledelse: gjennomføre presentert opplegg Styrke skoleledelsen i arbeid med skoleutvikling Skape interesse for og kunnskap om sk.ledelse Skolelederprogram med over 100 deltagere er startet opp i første halvår avsluttes i 2012 Oppad: videreføre arbeid i nettverk, regionale samlinger mv Kompetanseutvikling Effektivitet i skole og barnehageadm Kvalitetssikring Faggruppen for Oppad er videreført i perioden 5 6 Skole- og barnehage-utvikling

12 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 12 Barnevern Økt samarbeid om barneverntjenester i regionen utredning og evt etablering av formelle samarbeidsorgan, og videreføre nettverkssamarbeid Mer robuste barneverntjenester Kompetanseutvikling Det har vært drøftet ulike måter å følge opp gjennomført mulighetsstudie. Det er tatt initiativ i første halvår til å se på samarbeid i Numedal og partnerskap i Øst-Telemark. Det arbeides med utredning/etablering av mulig barnevernsvaktordning, Kompetansesamarbeid. Nettverket har hatt flere møter i år, og bla planlagt/gjennomført fellesmøter og- kurs PLOM Kompetanseutvikling; bla knyttet til felle kurs og nettverk knyttet til verktøy som profil/gat oa Effektiv forvaltning Økt kompetanse Kvalitetssikring PLOM nettverket er videreført Arrangert felles kurs og planlagt ytterligere felles kurs Samordning i fht samhandlingsreform og faglige forum Meldingsløftet i Kongsbergregionen; gjennomføre prosjekt Effektivisere informasjonsflyt mellom kommunale etater og eksterne aktører for raskere saksbehandling og bedre kvalitet på persondata Det er utarbeidet en informasjon- og opplæringsplan for ledere, sykepleiere/ vernepleiere og andre medarbeidere. Det er utarbeidet felles presentasjon, brosjyrer og informasjonsmateriell for alle kommunene. Det er laget egen plan for gjennomføring av informasjon. Informasjonen er laget for politikere i helse- og sosialutvalgene, ledere og alle medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten og helsestasjontjenesten. Deltagerne i prosjektgruppa har deltatt på et kurs ang. informasjonssikkerhet Det er utarbeidet en mal for «Rutiner for behandling av elektronisk meldingsutveksling for helse- og omsorgstjenesten» i regionen. Det samme arbeidet er startet for helsestasjontjenesten. Det er etablert kontakt med legekontorene i kommunene gjennom brev og personlig frammøte ifm kartlegging av deres journalsystemer. Det er tatt kontakt med NAV for å innlede samarbeid om elektronisk meldingsutveksling. Det er avholdt to møter med Visma ang. datatekniske løsninger og utstyr. Med unntak av ett pkt som er vedtatt utsatt, er gjennomføring i hht plan Samhandlingsreform gjennom deltagelse og representasjon på arenaer, felles nettverk, påvirkning mv. Arbeid i samhandlingsregionene Øst Telemark og VestreViken kommunehelsesamarbeid Styrket samhandling mellom kommunale primær og spesialisthelsetjenester I regi av PLOM nettverket følges arbeidet i begge samhandlingsregioner Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Økt effektivitet i forvaltning Bedre kompetansutnyttelse av felles ressurser 7 8 Plan- og byggesak 9 Kongsbergregionen deltar i et samarbeidsprosjekt i Vestre Viken kommunehelsesamarbeid som omhandler elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjekt Helseløft i Kongsbergområdet er etablert og følges opp Gjennomført forstudie i tråd med forutsetningene Avlevering januar/februar 2012

13 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 13 Økonomi / personal 10 Gjennomført i tråd med forutsetningene Avlevering januar/februar 2012 Anskaffelse er sluttført med besparelse på min 12 mill kr Planlagt oppstart av implementeringsprosjekt ERP Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Økt effektivitet i forvaltning Bedre kompetansutnyttelse av felles ressurser Gjennomført i tråd med forutsetningene Avlevering januar/februar 2012 Renovasjon Gjennomføre forprosjekt for å utrede videre og evt legge tilrette for samarbeid om avfallshåndtering i regionen Bedre ressursutnyttelse Bedre tjenester Kommunene vedtok å tilslutte seg iverksettelse av forprosjekt. Siste kommune behandlet saken i september. Forsinkelser grunnet at man avventet kommunenes vedtak er blitt justert. Oppstart er planlagt og anskaffelse av prosjektledelse gjenomført Oppstart januar 2012 Den Blå timen Videreføre satsing på gode kulturopplevelser i omsorgsinstitusjoner i regionen Trivsel/opplevelser av god kvalitet Gjennomføres i tråd med forutsetningene i regi av Kongsberg kommune (kulturtjenesten) som koordinator Det legges fram egen årsmelding fra Den Blå Timen senere Informasjonssikkerhet Samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunene Forvalte personopplysninger på en god og sikker måte og i henhold til gjeldende krav Prosjektet er etablert og gjennomført med oppstart av aktiviteter i høst i tråd med forutsetningene Videreføres inn i 2012 Kvalitetssystem Vurdere nytte av og mulighet for samarbeid/samordning knyttet til evt felles anskaffelse / implementering Gode system for styring og internkotroll / avviksbehandling Sluttføre anskaffelse av nye ERP verktøy Økt effektivitet i forvaltning Bedre kompetansutnyttelse av felles ressurser Landbruk Felles anskaffelse Undersøke/utrede mulighet for økt samarbeid mellom kommunene knyttet til fagområdet Gjennomført workshops og presentasjoner Arbeidsgruppe har utarbeidet kravspesifikasjon Kravspesifikasjon under kvalitetssikringsarbeid ved årskifte Planlegges tilbudsinvitasjon/anbud vinteren 2012

14 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 14 Økonomisk oversikt regnskap 2011: Driftsregnskap avd 10400: Investeringsregnskap avd 10400: KONGSBERGREGIONEN INVESTERINGSREGNSKAP 2011 KONGSBERGREGIONEN REGNSKAP 2011 Årsbudsjett 2011 Regnskap 2011 Årsbudsjett 2011 Avvik 319 FINANSINNT./FINANSTRANSAKSJONER 117 Refusjoner Overføringer Lønn Varer / tjenester, egneprodusert Varer / tjenester, erstatningskjøp Overføringsutgifter Finansieringsutgifter Sum kos tnade r Sum /re sultat inves tering 2011 Kostnader Sum kostnader Driftsre sultat 2011 Avvik Innte kter Inntekter Sum inntekter Regnskap Overførte midler / avsetn f ra Resultat, ink l. bruk av overførte bevilgninge r EGENANDEL INVESTERINGER IT-UTSTYR KJØPTE TJENESTER MOMSKOMP. OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAP Sum inntek te r Kos tnade r 311 KJØP VARER/TJENESTER KOMM.EGENPROD. 314 OVERFØRINGER MOMS GENERELL KOMP.ORDN

15 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 15 VEDLEGG til Årsrapport Kongsbergregionen årsrapport «SuksIT»: Tiltaks- Mål i område: strategien a) Mål: Øke antall digitale tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv Formål angivelse av gevinster og effektmål : Legge tilrette for døgnåpen forvaltning bedre tilgjengelighet for innbyggere og næringsliv Status pr SuksIT innhentet og distribuerte felles tilbud til kommunene ang. mulig anskaffelse av IKTløsningen «papirløse politikere». Kommunene har også ifb med SuksIT møtene i 2011 utvekslet status og erfaringer knyttet til mulig anskaffelse og innføring av nettbrett for politikere. 1. Digital Samhandling SuksIT arrangerte regional konferanse om velferdsteknologi med 45 deltakere fra kommunene. Det regionale Plom-nettverket bestående av pleie- og omsorgssjefene i regionen har i ettertid bestemt å iverksette samarbeid for å se nærmere på et mulig samarbeid knyttet til anskaffelse og bruk av slik teknologi i b) Øke bruken av nasjonale fellesløsninger (MinID, MinSide, Altinn, Geodata, Folkereg.Markedspl) c) Realisere miljø- og samarbeidsgevinster gjennom utstrakt bruk av moderne IKT-samarbeidsløsninger Utvide funksjonaliteten og sikkerheten i eksisterende kommunale løsninger Kommunene vedtok i 2011 å ta i bruk BTV s innkjøpsløsning som har kobling mot den nasjonale markedsplassen. Det er ikke gjennomført aktiviteter i kommunene som innebærer kobling mot andre typer felleskomponenter beskrevet i etiltaksplanen. Mer omfattende og effektivt samarbeid på tvers av kommunenen i regionen - SuksIT brukte i 2011 betydelig ressurser på testing av samarbeidsløsningen som ble etablert i 2010 (Samtek). Av hensyn til tekniske problemer som oppstår mellom de kommunale nettverkene besluttet SuksIT høsten 2011 å ikke rulle ut web-møteløsningen. Løsningen for felles dokumentarkiv fungerer imidlertid og vil bli rullet ut til deltakerne i regionale nettverk fortløpende i d) Samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende Forvalte personopplysninger på informasjonssikkerhet i kommunene en god og sikker måte og i henhold til gjeldende krav SuksIT tok initiativ til å opprette og beskrive eget hovedprosjekt i 2011 for dette arbeidet. SuksIT har fulgt arbeidet tett ved flere anledninger selv deltatt i prosjektet ifb med utarbeidelsen av diverse rutinebeskrivelser. Det vises til egen årsmelding fra dette prosjektet e) Planlegge hensiktsmessig bruk av sosiale medier SuksIT arrangerte en regionale konferanse om kommuner og Facebook 9. februar 2011 med 43 deltakere fra kommunene. Status før konferansen var at kun en kommune hadde etablert egne Facebook-sider. I løpet av 6 måneder etter konferansen hadde alle kommuner etablert egne Facebook-sider. Delta på digitale arenaer for tettere kontakt med innbyggere og næringsliv f) Tilrettelegge for og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling i de kommunale pleie/omsorgs- og helstjenestene gjennom tilkobling til Norsk Helsenett Effektivisere informasjonsflyt mellom kommunale etater og eksterne aktører for raskere saksbehandling og bedre kvalitet på persondata SuksIT tok initiativ til å opprette og beskrive eget forprosjekt i 2011 for dette arbeidet. SuksIT har gjennom hele 2011 fulgt opp framdrift og status i prosjektet og har på bakgrunn av dette foreslått etablering av nødvendig IKT-infrastruktur i Det henvises til egen årsmelding for forprosjektet Elektronisk meldingsutveksling g) Kartlegge muligheten for og Kan bidra til å skape innovasjon Ingen aktiviteter gjennomført i Mulige tiltak vurderes tidlig i konsekvensen av å tilgjengeliggjøre og nye gode digitale løsninger kommunenes offentlige data for innbyggere og næringsliv h) Tilrettelegge for bruk av mobile løsninger i kommunal tjenesteproduksjon Effektivisere tjenesteproduksjon Ingen aktiviteter gjennomført i Det vil være mer hensiktsmessig å vurdere dette når man innen enkelte tjenesteområder har etablert regional løsning for Profil planlagt etablert tidlig i 2013.

16 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side i) Samordne / harmonisere Effektivisere IKT-drift og legge kommunenes IKT-infrastruktur for å tilrette for regionalt samarbeid muliggjøre felles tjenesteproduksjon om tjenesteproduksjon Redusere dagens telefonikostnader og etablere tett samarbeid om telefonitjenester SuksIT har gjennom hele 2011 deltatt nært i prosjekter som omhandler etablering av felles IKT-løsninger. Her kan nevnes: Telefoni-prosjekt: SuksIT har deltatt i arbeidet med etablering av felles telefoni-infrastruktur og ellers vært orientert om status og fremdrift generelt i hovedprosjektet. SuksIT startet høsten 2011 arbeidet med å utarbeide nødvendige avtaler for drift og vedlikehold av felles telefoni infrastruktur. Prosjekt IKT-drift: SuksIT har i hele 2011 samarbeidet tett med prosjekt IKT Drift og brukt mye ressurser på dette. En av prosjektets viktigste oppgaver i 2011 har vært planlegging av felles IKT-plattform. ERP-løsning for 4 kommuner: SuksIT tok initiativ til å opprette og beskrive eget forprosjekt for anskaffelse av felles ERPløsning for 4 av kommunene i regionen (økonomi, lønns- og personalsystem). SuksIT har i 2011 bidratt med betydelig ressurser i prosjektet blant annet ifb med anskaffelsen, div. saksforberedelser til rådmannsutvalget, og i utarbeidelsen av prosjektmandat for hovedprosjekt i Fellesløsninger i sikker sone: SuksIT startet i 2011 planleggingsarbeidet knyttet til etablering av flere regionale løsninger i sikker sone og å flytte data fra eksisterende lokale løsninger inn hit. Dette bla fordi det vil forenkle drift og vedlikehold av disse løsningene, og fordi man ønsker å legge til rette for et mulig tjenestesamarbeid innen disse områdene. Selve implementeringen av løsningen er planlagt gjennomført i 2. halvår j) Samarbeide om IKT-anskaffelser Bidrar til felles løsninger og herunder samarbeid om IKTdrift og tjenesteproduksjon SuksIT deltar fortløpende i andre aktiviteter/prosjekter som omhandler anskaffelse av felles IKT-løsninger. I 2011 omhandlet dette innledende arbeid ifb med anskaffelse av felle kvalitetsystem k) Samordne arbeidet med mottak av elektronisk faktura Effektivisere interne arbeidsprosesser og frigjøre tid til andre oppgaver Det er av hensyn til anskaffelse av felles ERP-løsning for 4 kommuner ikke iverksatt noen aktiviteter knyttet til dette i 2011 annet enn å viderebringe informasjon om mulige løsninger for dette til prosjekt ERP l) Etablere mal for planlegging av integrasjon mellom IKT-løsninger Det er ikke gjennomført egne tiltak knyttet til dette handlingsmålet i Det vil vurderes fortløpende om det bør gjennomføres egne tiltak knyttet til dette eller om man bør avvente arbeidet med etableringen av felles regional IKT-plattform - nærmere omtalt i årsrapport for prosjekt IKT Drift.

17 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side Digital Kompetanse TltaksMål i strat område: Mål: Formål angivelse av gevinster og effektmål : Status pr a) Beskrive IKT-minimumskompetanse Kartlegge reellt IKTfor ansatte og etablere rutiner for kompetansebehov hos alle kartlegging og oppfølging av dette ansatte for planlegging av relevante og nødvendige kursog kompetanshevingsaktiviteter SuksIT vedtok i 2010 å etablere og innføre felles metodikk for kartlegging og innføring av slik basiskompetanse basert på Kongsberg kommunes metodikk. Det ble videre besluttet at de øvrige kommunene selv i 2011 skulle ta ansvar for implementeringen av dette. Man er ikke kjent med at noen har gjort dette, og vil derfor i 2012 på nytt se på dette b) Ta i bruk og eventuelt utvikle elæringsprogrammer der dette er hensiktsmessig Gi alle ansatte tilgang til gode opplæringsverktøy og sette disse inn i en planmessig kompetansebygging. Tiltak knyttet til dette målet var forutsatt finansiert av skjønnsmidler i I og med at man ikke mottok slike midler har det ikke vært iverksatt egne tiltak i 2011 knyttet til dette området c) Øke digital kompetanse hos ledere, ansatte og folkevalgte gjennom konkrete regionale opplæringsaktiviteter Bidra til at ledere tar gode strategiske IKT-beslutninger og til at kommunene anvender teknologien på en smart måte i sin administrasjon og tjenestproduksjon Man har startet arbeidet med forberedelser til gjennomføring av slike tiltak. Disse planlegges iverksatt i d) Tilrettelegge for etablering av regionale arenaer for økt kompetanse innen IKT-området Bidra til at kommunene kan iverksette bedre og mer IKTopplæring (gjennom samarbeid) og til kompetansedeling mellom kommunene SuksIT har bidratt til og/eller deltatt på forskjellige regionale møter/arrangementer som omhandler dette. Her kan nevnes: Regional Gat-samling for 90 ansatte i PO februar 2011 Regional IKT-samling for 25 ansatte i IT-avdelingene februar 2011 Regional Oppad-samling for 80 ansatte i skoleadministrasjonen april 2011 Regional Familia-samling for 15 ansatte september 2011 Øvrige aktiviteter og resultater i SuksIT: I tillegg til ordinært arbeid i SuksIT har koordinator for SuksIT i 2011 ivaretatt oppgaver knyttet til funksjonen som daglig leder i Friprogforeningen. Noen av disse har blant annet vært å inngå ny driftsavtale for 70 FriKomPort-kunder, og utlysning av ny rammeavtale for videreutvikling av FriKomport på vegne av de samme kommunene. Dette gjelder også kommunene i Kongsbergregionen. Evaluering av arbeidet i SuksIT: SuksIT har gjennomført 6 møter og behandlet 49 saker i Mens man i 2010 hadde størst fokus på etableringen av felles estrategi har man i 2011 hatt mer fokus på planlegging av etablering av konkrete felles IKT-løsninger. Arbeidet med implementeringen av disse vil i hovedsak skje i I og med at man i 2011 fortsatt ikke har etablert et formalisert samarbeid om IKT-drift har SuksIT dette året måtte prioritere å bruke mye tid på behandling av saker som omhandler dette. Når det gjelder evalueringen av nytteverdien for kommunene knyttet til det regionale IKT-samarbeidet, vises til eget notat for dette utarbeidet av SuksIT og distribuert til rådmannsutvalget i november 2011.

18 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 18 VEDLEGG - Glimt fra virksomheten 2011:

19 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 19

20 Årsrapport 2011 Kongsbergregionen side 20

HALVÅRSRAPPORT Pr for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder

HALVÅRSRAPPORT Pr for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder HALVÅRSRAPPORT 2011 Pr 01.07.11 for Kongsbergregionen Jan Erik Innvær / daglig leder Innledning Sekretariatet i Kongsbergregionen rapportere jevnlig til de styrende regionale organ. Gjennom informasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 KONGSBERGREGIONEN

HANDLINGSPLAN 2011 KONGSBERGREGIONEN HANDLINGSPLAN 2011 KONGSBERGREGIONEN Side 2 av 13 Innledning Kommunene vedtok i 2010 nytt overordnet styring- og strategidokument for. Tilsvarende vedtok regionrådet samme år en strategiplan som vilser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Jan Erik Innvær 17.02.13 for KONGSBERGREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2012. Jan Erik Innvær 17.02.13 for KONGSBERGREGIONEN ÅRSRAPPORT 2012 Jan Erik Innvær 17.02.13 for KONGSBERGREGIONEN Side 2 av 17 Innledning Den 8 februar 2013 kunne regionsamarbeidet feire 8 årsdag. Og i dette åttende året opplever regional koordinator stadig

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Rapport pr 01.07.12 for KONGSBERGREGIONEN

HALVÅRSRAPPORT 2012. Rapport pr 01.07.12 for KONGSBERGREGIONEN HALVÅRSRAPPORT 2012 Rapport pr 01.07.12 for KONGSBERGREGIONEN Side 2 av 14 Innledning Kommunene vedtok i 2010 nytt overordnet styring- og strategidokument for. Tilsvarende vedtok regionrådet samme år en

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 KONGSBERGREGIONEN

HANDLINGSPLAN 2013 KONGSBERGREGIONEN HANDLINGSPLAN 2013 KONGSBERGREGIONEN Side 2 av 10 Innledning Kommunene vedtok i 2010 nytt overordnet styring- og strategidokument for. Tilsvarende vedtok regionrådet samme år en strategiplan som viser

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å:

HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet skal man gjennomføre

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å:

HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet skal man gjennomføre

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN

HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN har ett mål: Å skape gode liv og nye muligheter for menneskene og næringslivet. Gjennom historien har vi vist at vi kan skape verdier med ressursene vi har til rådighet,

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Årsrapport 2010 Kongsbergregionen ÅRSRAPPORT 2010. for Kongsbergregionen 15.02.11 Jan Erik Innvær / daglig leder

Årsrapport 2010 Kongsbergregionen ÅRSRAPPORT 2010. for Kongsbergregionen 15.02.11 Jan Erik Innvær / daglig leder ÅRSRAPPORT 2010 for Kongsbergregionen 15.02.11 Jan Erik Innvær / daglig leder 1 Innhold Innledning...3 Representantskapet...4 Regionrådet...4 Valgkomite...5 Rådmannsutvalget...5 Sekretariatet...7 Aktiviteter

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011

Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 MØTEREFERAT Samordnet næringsapparat 31. mars 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 31. mai 2013

Rådmannsutvalget 31. mai 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 31. mai 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

PLOM nettverket 18. nov 2011

PLOM nettverket 18. nov 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 18. nov 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Mål og tiltaksområder

Mål og tiltaksområder STRATEGIPLAN! Mål og tiltaksområder knyttet til prioriterte satsningsområder og strategier for Kongsbergregionsamarbeidet 2010-2021 Vedtatt av Regionrådet 3. desember 2010 1 INNHOLD! Innhold Regionrådet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

Nettverk oppvekst 15. juni 2012

Nettverk oppvekst 15. juni 2012 MØTEREFERAT! Nettverk oppvekst 15. juni 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Kirkegt 4, 2. etg Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Kai Erik Lund referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Regionrådet 4. april 2014

Regionrådet 4. april 2014 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. april 2014 Sted: Flesberg kommune Lampeland hotell Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Kongsbergregionen 28.03.14 Sven Tore Løkslid rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010

Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner Rådmannsutvalget 29. oktober 2010 Møtereferat! Sted: Kongsberg Vandrerhjem Vinjesgate 1-3616 Kongsberg Tid: 09:00 15:20 Møteleder:

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2011

Rådmannsutvalget 29. april 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. april 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:15 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012

Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 11. og 12. januar 2012 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 11. januar kl 11:30 til 12. januar kl 13 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Helsenettverk Lister Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG

Helsenettverk Lister Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG Helsenettverk Lister 07.07.16 Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG Historikk Henvendelse Helsedirektoratet Vår 2015: 1. Nasjonal pilot ift. velferdsteknologi kronikergrupper

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler

Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens helhetlige digitale løsninger for barnehager og skoler 0 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Målsetting... 2 3 Behovet for digitale løsninger i oppvekstsektoren... 3 4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

REFERAT - Programråd skoleutvikling -

REFERAT - Programråd skoleutvikling - Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg, Flesberg, Hjartdal, Notodden og Tinn kommuner REFERAT - Programråd skoleutvikling - Sted: Dag Tidspkt Referent Møtet avtalt/ innkalt Kongsberg - fredag - fra 0900 - Jan

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme

Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i Numedal og Kongsbergregionen Prosjektbeskrivelse utvidet prosjektramme 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn HØYKON Gevinst Rådmannsutvalget for Kongsbergregionen ga

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer