Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune"

Transkript

1 Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks Bergen A/Stab AS Midtunhaugen NESTTUN Vedr. saksnr , journalnr Dokumentet følger vedlagt. Dokumentet kan leses i «Min meldingsboks» i Altinn; https://www.altinn.no dersom du for noen dager siden fikk en sms og/eller epost fra oss. Dokumenter til bedrifter/organisasjoner kan leses via rollen «Kommunale tjenester». Det sendes varsel til den epostadressen som er registrert på bedriften/organisasjonen i Enhetsregisteret Dokumenter som leses innen 2 døgn etter at det ble tilgjengelig i «Min meldingsboks» vil ikke bli sendt som post. En del dokumenter fra ulike etater i kommunen er tilgjengelige på kommunens egen nettside under «Din side» Dette kan være dokumenter i en byggesøknad for en eiendom du eier (er hjemmelshaver til). Siden inneholder ellers blant annet oversikt over fakturaer fra kommunen. Se https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud for oversikt over Bergen kommunes tjenestetilbud. Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

2

3 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks A/Stab AS Midtunhaugen 10, 5224 NESTTUN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /3 ESARK HHBJ NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID LAKSEVÅG, GNR. 154 BNR. 15 MFL. SOLHAUGVEIEN, B-SYKEHUSET. DETALJREGULERING. Møtedato: Møtedeltakere Forslagsstiller: Laksevåg Sanitetsforening v/kristian Bubrandt. Jan Torbjørnsen fra eiendomsforvaltningen i Laksevåg sanitetsforening. Plankonsulent: A/Stab AS v/gaute Baarøy og Arne Kristian Landsvik Arkitekt: Elfrida Bull Bene v/mette Torslett Kommunen: Guro Svenningsson Sandnæs, seksjon for private planer (møteleder) Hilde Helene Bjørnstad, seksjon for private planer Kristoffer Brosvik Thorsen, seksjon for byggesak Mariette Madsgaard, Trafikketaten. Andre: Odd Høydalsvik, Statens Vegvesen 1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. Ønsker å regulere til boliger (70 90 boenheter) med tilhørende infrastruktur samt mulighet for fellesanlegg med fasiliteter som svømmeanlegg, spa, forsamlingslokale m.m. i tråd med sanitetsforeningen sin kjernevirksomhet, evt. barnehage. utvidelse av eksisterende hovedbygg med 3 boligetasjer etablering av et terrengtilpasset nybygg på 3-4 etg. lengre mot nordøst

4 etablering av et dekke mellom disse byggene som kan benyttes til parkering, spa og andre felles fasiliteter o.l. under bakken samt uteoppholdsareal på toppen. Mulighet til etablering av uteoppholdsareal på takene og øvrig terreng tomteutnyttelse på opp i mot 200 %. det ønskes avklart med kommunen om deler av det tilliggende friluftsarealet kan inngå som tomteareal, primært som uteoppholdsareal for ny bebyggelse. Resultatet at disse avklaringene vil bestemme hvilken kategori vedr. KU-forskriften forslaget kommer inn under. På oppstartsmøtet informerte forslagsstiller om at det fra deres side var ønske om å få tilbakemeldinger på hvilke muligheter som ligger på eiendommen. Eiendom og bygg eies av Sanitetsforeningen. Barnehagen leies av Bergen kommune med avtale frem til 2016, sykehuset leies av Bergen kommune med avtale frem til Et konkret reguleringsformål var ikke avklart på møtetidspunktet. Forslagsstiller ønsker å utvikle eiendommen i tråd med Sanitetsforeningens virke og vedtekter. Eksempelvis eldreboliger, gamlehjem, forsamlingslokale, bolig, omsorgsboliger med spa. Samtidig må det tilrettelegges for noe som kan finansiere utbyggingen, eksempelvis aldersboliger som kan seksjoneres og selges ut. Legge til rette for noe som kan selges eller leies ut i formålet. Side 2 av 22

5 2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. Dersom forslagsstiller ønsker å omregulere LNF-område til byggeområde kan ikke oppstart av reguleringsplan anbefales. Da må spørsmålet om oppstart av reguleringsplanarbeid anbefales fremmet som prinsippsak for byrådet/komité for miljø og byutvikling, jf. pbl 12-3 og Dersom byrådet/komite for miljø og byutvikling tillater å vurdere planer om å gå utenfor byggesonen i KPA2010, som innebærer omregulering av LNF-område til byggeområde, faller planforslaget inn under KU-forskriftens 3 bokstav b, planer som skal vurderes nærmere: detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. 3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 3.1 Kommuneplanens arealdel (KPA) Gjeldende plan Planid: saksnr Ikrafttrådt Arealformål i henhold til kommuneplanen: LNF-områder jfr. Bestemmelsene 4, 21 og 25. Bebyggelse og anlegg jfr. Bestemmelser og retningslinjer Hensynssoner i henhold til kommuneplanen: Friluftsliv: Byfjell. Hensyn til friluftsliv jf. retningslinje Rød støysone: veistøy. Rød sone iht. T-1442 jfr. Bestemmelsene i og 13. Gul støysone. Veistøy. Gul sone iht. T-1442 jfr. Bestemmelsene og Reguleringsplaner, detaljregulering Gjeldende planer Reguleringsplaner på grunnen: Planid Plannavn Ikrafttrådt Berøringsgrad LAKSEVÅG. VARDELIEN ,5 % LAKSEVÅG. ØVRE DEL AV FYLLINGSVEIEN < 0,1 % (1,9 m²) Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt LAKSEVÅG. GNR 154 BNR 155 OG 904, STORE DAMSGÅRD, HAMREMARKEN, PLAN FOR UTBYGGING Side 3 av 22

6 Planer i nærheten av eiendommen Arealplaner i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense. Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt LAKSEVÅG. STORE DAMSGÅRD LAKSEVÅG. GNR 154 BNR 6 M.FL., VARANE-FRYDENBØ LAKSEVÅG. GNR 154 BNR 126, ØVRE FYLLINGSVEIEN 31, , 35 OG LAKSEVÅG. GNR 154 BNR 155 OG 904, MELKEPLASSEN, TERRASERT BOLIGBEBYGGELSE LAKSEVÅG. VEI OVER PUDDEFJORDENS VESTRE BROHODE TIL FYLLINGSDALEN Kulturminnegrunnlag Byfjellene vest - Lyderhorn, Damsgårdsfjellet og Kanadaskogen 3.4 Temaplaner Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai Forvaltningsplan for byfjellene 2000 (sentrale byfjell) Forvaltningsplan for byfjellene vest Forvaltningsplan for vassdrag Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen, KRETS-/SONETILHØRIGHET Bydel: LAKSEVÅG Sosialkontorkrets: LAKSEVÅG Kirkesogn: LAKSEVÅG Valgkrets: DAMSGÅRD Grunnkrets: 2002 SOLHAUGVEIEN Postområde: 5161 LAKSEVÅG Opptaksområde barneskole: DAMSGÅRD Opptaksområde ungdomsskole: HOLEN Vannforsyningssone: SVARTEDIKET/ESPELAND (96,1 %) Side 4 av 22

7 4.0 FAGETATENS KOMMENTARER Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller tema som krever utredninger eller avklaringer. For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 4.1 Generelle betraktninger På oppstartsmøtet informerte forslagsstiller om at det fra deres side var ønske om å få tilbakemeldinger på hvilke muligheter som ligger på eiendommen. Fagetaten kan kun gi tilbakemeldinger på generelt nivå så tidlig i planprosessen. Valg av formål må forslagsstiller stå for. Fagetaten vil anbefale forslagsstiller å ta kontakt med de ulike avdelingene i kommunen for innspill til hvilken bruk/funksjon ny bebyggelse på tomten skal ha dersom det er behov for innspill. Aktuelle kan være Byrådsavdeling for barnehage og skole, Byrådsavdeling for helse og omsorg. Fagetaten videreformidler i dette notatet registrert informasjon om planområdet og området det ligger i. Dette er informasjon som fagetaten innehar pr. d.d. Nye momenter kan komme frem i planprosessen. Det er plankonsulent sin oppgave gjennom analyser å synliggjøre mulighetene for bruk av tomten basert på informasjonen/begrensningene vi kjenner i dag. Fagetaten ser at aktuelle diskusjonstema i planprosessen vil være formål, landskapsestetiske hensyn til LNF-område/byfjell, tilkomst til byfjell, utnyttelsesgrad, byggehøyder, utearealer, avkjørsler, parkering, etablering av trafikksikre løsninger, sol/skygge og terrengtilpasning. Dette er vurdert som aktuelle diskusjonstema basert på forslagsstillers planidé som ble fremmet i forkant av møtet sett opp mot gjeldende planer, lover og forskrifter. 4.2 Formål (egnethet, gjeldende planer) Fagetaten har ingen motforestillinger mot boligformål. Fagetaten har ingen motforestillinger mot at eldresenter/omsorgsboliger vurderes for tomten. (Spesifisering av arealbruken må gjøres i detaljregulering, hvor kodene 1161 barnehage, 1162 undervisning og 1163 institusjon kan benyttes. Omsorgsbolig, boliger med service går inn under kode 1163 institusjon, jf. merknader til vedlegg I i kart og planforskriften). Innenfor planområdet ligger del av Laksevåg barnehage, Solhaugveien 13 med 1 avdeling. Andre del av Laksevåg barnehage ligger i Sverre Hjetlandsvei 17 med 4 avdelinger. Fagetaten er skeptisk til å regulere bort eksisterende barnehagetilbud innenfor planområdet. Tomtens egnethet som barnehagetomt må vurderes i planarbeidet. Forslagsstiller ønsker på møtet avklaring på om de kan se på tilliggende friluftsområde som sekundært uteoppholdsareal. Forslagsstiller oppgir at de ikke planlegger å bygge i friluftsarealet. Fagetaten har mottatt uttale fra Grønn etat og slutter seg til denne: Grønn etat mener at areal som inngår i hensynssone friluftsliv byfjellsgrensen ikke Side 5 av 22

8 kan inngå som tomteareal/uteoppholdsareal for ny bebyggelse. Dette vil føre til en opparbeidelse og privatisering av et areal som er avsatt til allmennyttige formål for ferdsel og friluftsliv. Det er pr. nå ingen motforestillinger mot etablering av parkeringsanlegg i fjell under LNF-formålet, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de hensyn LNF- formål og hensynssone for byfjell er ment å ivareta. Områdebetraktninger 4.3 Områdebetraktninger ( fremtidig utvikling av området, infrastruktur, grønnstruktur, senterområde, områderegulering) Dette er et etablert boligområde og en skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse og områdets karakter. Laksevåg bydel har behov for barnehageplasser. Laksevåg bydel har utfordringer knyttet til levekår. Dette er ikke et senterområde. Ved tomten ligger et tråkk som inngangsport til LNF/byfjell. Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 4.4 Bebyggelse og byform Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen: Gnr.154 bnr. 15: TeigID Type Hovedteig Beregnet areal Grunneiendom Grunneiendom Ja Nei 18400,4 m² 912,4 m² Bygningsnr Bygningstype Status År Totalt bruksareal Rehabiliter.institusjon.kurbad Tatt i bruk Bygget (B-sykehuset) er på 3 etasjer, til sammen 2430 m 2 med direkte inngang fra terreng. Gnr. 154 bnr. 842: Eiendommen med matrikkel bnr. 842 brukes i dag til barnehage, Arealet er på 1283 m2der det er oppført et bygg på 143 m2. Bygget og eiendommen leies ut til barnehagedrift fram til Evt. videre bruk av barnehage på eiendommen må vurderes i reguleringsplanprosessen. 4.5 Arkitektur, estetikk, kvalitet og bebyggelsesstruktur (form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA Nye bygg skal utformes etter hovedstrukturen i terreng og bygde omgivelser, og skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Nye tiltak, bygninger og anlegg skal: Side 6 av 22

9 Ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og murer, Utformes i samspill med de bygde omgivelsenes karakter, gjennom begrunnet valg av form, volum, skala, fasade og materialbruk, Gi gode gate- og uterom. Hjemmel: 11-9 nr 6 og 7 Det skal i planbeskrivelsen redegjøres for dagens stedskvaliteter og hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter som tilføres omgivelsene og det offentlige rom. Der god tilpasning til omgivelser og terreng er viktig skal utformingen visualiseres. Ved utarbeiding av snitt og volumstudier/3d-visualisering skal omkringliggende bebyggelse og landskap også synliggjøres. En må vise sammenhengen som ny bebyggelse skal settes inn i. Bebyggelsesstruktur skal kartlegges gjennom en stedsanalyse og diskuteres i planarbeidet. Forslag til bebyggelsesstruktur på tomten må begrunnes, og må ses i sammenheng med området den ligger i. 4.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder (gjeldende planer, presedens) Jf. bestemmelsene til KPA 2010 punkt 23 om arealformålet bebyggelse og anlegg skal ny bebyggelse tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Eksisterende grønnstruktur skal hensyntas. For boligbebyggelse er maksimal utnyttelsesgrad %-BRA=60%. Når det gjelder byggehøyder vises til det til PBL Området ligger ikke i nærheten av kollektivknutepunkt. Utnyttelse på %BRA=200 er dermed ikke i tråd med KPA Differensiert utnyttelse mellom 60% og 200% langs de store kollektivårene i KPA-bestemmelsene pkt. 23, krever god kollektivdekning (frekvens som tilsvarer stamruter => 10 min eller bedre på dagtid hverdager). I reguleringsplan skal alt bruksareal, inkludert areal under bakken og parkeringsareal, tas med i beregningsgrunnlaget for grad av utnyttelse. 4.7 Siktlinjer (byfjellene, kjente steder, akser) Viktige siktlinjer til kjente steder eller andre visuelle kvaliteter som planforslaget kan komme i konflikt med må kommenteres og vurderes i planarbeidet. 4.8 Fjernvirkning Planområdet ligger inn mot byfjellsgrensen og kan få en tydelig silhuettvirkning mot det grønne. En økning av byggehøyde innenfor planområdet vil føre til endret fjernvirkning og må visualiseres. 4.9 Energiløsninger Side 7 av 22

10 (fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettede løsninger som gjerne går ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere energiforbruket til et minimum. Viser til KPA2010 pkt 14. Passivhusløsninger skal vurderes. Det skal tas hensyn til energibruk ved lokalisering og utforming av byggeområdet, og til bruk av alternative fornybare energikilder. Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for de vurderinger som er gjort for å oppnå redusert energibruk, klimagassutslipp og bruk av alternative, fornybare energikilder. Nye TEK15 vil gi skjerpede energikrav. Grønnstruktur og landskap 4.10 Biologisk mangfold Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA Grønnstruktur Utsnitt fra kommunens grøntkart viser: Løvskog med høy bonitet rundt bygget. Vest på tomten er det registrert blandingsskog med middels bonitet, grunnlendt. Løvskog i sørøst impediment bonitet, grunnlendt. Eksisterende sykehusbygg ligger om lag 100 meter fra vernesone byfjell vest (ikke vist i kartutsnittet ovenfor). Side 8 av 22

11 4.12 Friluftsliv (dagens bruk, potensial, stier, grøntkorridor) I KPA 2010 er de ubebygde deler av planområdet innenfor henynssone friluftsliv jf. retningslinje Byfjell. Samme areal er satt av til LNF-område, jfr. Bestemmelsene 4, 21 og 25. Byfjellene: innenfor byfjellsgrensen skal naturkvaliteter og områdets verdi for friluftsliv, biologisk mangfold, kulturminner, landbruk og drikkevannsforsyning ivaretas på lang sikt. De respektive forvaltningsplanene, sammen med kommuneplanens LNF-status for arealene, skal legges til grunn for arealforvaltningen. Myndigheten til å gi dispensasjon fra kommuneplanen innenfor byfjellsgrensen, skal legges til bystyret. Fagetaten kan ikke anbefale at tilliggende friluftsareal benyttes som uteoppholdsareal for ny bebyggelse. Det kan heller ikke inngå som tomteareal og del av beregningsgrunnlag for utnyttelsesgrad, et slikt grep innebærer omregulering til boligformål innenfor byfjellsgrensen. Et slikt spørsmål må fremlegges byrådet som prinsippsak. Fagetaten har vært på befaring. Det ble observert en sti som går fra Øvre Fyllingsdalsvei opp til Solhaugveien barnehage. Det gikk også en sti fra sykehusbyggets nordvestlige hjørne og opp i skogen mot Damsgårdsfjellet. I planarbeidet må det undersøkes hvordan stiene blir benyttet. Planforslaget må vise løsninger som styrker eksisterende tilkomstveier til byfjellene/lnf som eksisterer i planområdet i dag Landskap (naturlandskap, hoveddrag) I henhold til kommuneplanbestemmelse 6 skal tiltak, bygninger og anlegg bidra til lesbarheten og opplevelsen av Bergens naturlandskap og kulturhistoriske landskap. Høy kvalitet på stedsutvikling, byforming og arkitektur skal vektlegges. Innenfor planområdet er god tilpasning til omgivelser og terreng vurdert som viktig, utformingen skal visualiseres Terrengbehandling/massebalanse (sprengningslinjer) Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. Dersom det blir store overskuddsmasser må man ha en plan for levering av masser, hvor og hvordan disse massene skal avhendes. Det eksisterende terrenget bør legge føringer for tiltakene som planlegges. Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres. Planlagte tiltak og terrengbehandling må illustreres godt. I snitt-tegninger må eksisterende terreng tydelig fremgå i forhold til planlagt terreng. I illustrasjonsplan må skjæringer, fyllinger og murer illustreres tydelig Uteoppholdsarealer (felles, privat, mengde, kvalitet) Det vises til kvalitetskravene som følger av punkt 10 i bestemmelsene til KPA Det må dokumenteres ved hjelp av illustrasjoner at kravene tilfredsstilles, for eksempel illustrasjonsplan og sol- og skyggeanalyser. Se også supplerende retningslinjer til uteoppholdsarealer angående lekeplasser, i KPA Side 9 av 22

12 Fagetaten gjør oppmerksom på at uteoppholdsarealer på tak ikke medregnes i minimumskravet til uteoppholdsareal. Kun 50 % av uteoppholdsarealet kan ligge på dekke, og da med god terrengkontakt. KPA 2010 legger til rette for at det kun er i bydelsentra og senterområder langs bybanen inntil 50% av fellesarealene kan dekkes av nærliggende offentlige arealer som park, gatetun eller tilsvarende med god og trafikksikker tilgjengelighet. I de samme senterområdene kan også inntil 50% av fellesarealene dekkes av takterrasser/opparbeidet dekke med god tilgjengelighet. Samferdsel 4.16 Trafikk (sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) Eiendommen ligger i enden av en blindvei og er ikke belastet med gjennomgangstrafikk. Det er stikkvei på nedside av bygg til Solhaugveien barnehage med tilhørende parkeringsarealer. Kollektivtilbud: Bussholdeplassene Melkeplassen og Kaptein Amlandsvei ligger hhv 300 og 150 m unna planområdet. Buss nr. 19 går mellom Olav Kyrres gate B til Løvstakkskiftet ca hvert 20 min. Øvre fyllingsvei er fylkesveg 280. Mangler fortau. Er fremtidig hovedsykkelrute. Er historisk veifar. Trafikkmengde strekning Damsgård Melkeplassen hentet fra Statens Vegvesens vegkart viser minste ÅDT: 6300, Midlere ÅDT: 6717, Største ÅDT: Statens Vegvesen informerte i oppstartsmøte om at det må reguleres fortau der det ikke finnes i dag og eksisterende busslommer på begge sider av Øvre Fyllingsdalsvei. Solhaugveien er kommunal vei uten fortau. Det må påregnes krav om fortau. Enkel trafikkanalyse må utarbeides: Registrere ÅDT- tall i dag, beregn trafikktall 20 år frem i tid, vis trafikkstrømmer i tilliggende områder, lokalisere kritiske punkt mht. trafikkapasitet og trafikksikkerhet og skissere løsninger.(kantparkering, beboerparkering, soneparkering, trafikkregulerende tiltak, vegstegning, alt. adkomster, kryssutforming, svingefelt, fortau, sykkelfelt, gang- og sykkelveg, snarvei, skoleveg) Valg av vegklasse skal begrunnes og oppfylle Vegnormer for Bergen kommune, samt Statens vegvesen håndbok N100 Veg- og gateutforming. Eventuelle avvik må dokumenteres og begrunnes. Trafikksikringstiltak må vurderes avhengig av utbyggingsformålet en bestemmer seg for. Det må settes av tilstrekkelig areal til annen veggrunn for grøfter, murer, midlertidig anleggsområde osv. Snuhammer for lastebil. Side 10 av 22

13 4.17 Parkering (behov, norm, kantparkering, soneparkering) Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene P4, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA Det må dokumenteres at nødvendig varelevering og serviceparkering etter bebyggelsens behov kan gjennomføres uten å være til hinder eller fare for andre trafikanter Gang- og sykkeltrafikk (skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) Behov for tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk og god tilknytning til gang- og sykkelnett må redegjøres for. Se også pkt Hovedsykkelruten Fyllingsdalsruten er planlagt i Øvre Fyllingsdalsvei. Her er det ikke tilbud for syklende i dag. Sti: Det er en stiforbindelse mellom Øvre fyllingsvei opp til Solhaug barnehage. Det er også registrert sti fra nordvestlige hjørne på B-sykehuset og opp mot Damsgårdsfjellet. Eksisterende stiforbindelser bør videreføres. Barn og unge 4.19 Skole og barnehage (kapasitet, behov for nye tomter) Generelt: Laksevåg bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning jf. kommuneplanens arealdel 2010 Temakart sosial infrastruktur. pr. 1. mars I denne kommuneplanperioden vil det være spesielt behov for nye barnehager i disse områdene. KPA 2010 angir at behov for nye barnehageplasser skal vurderes i alle reguleringsplaner for ny boligbygging. Dersom det er underdekning i området/skolekretsen, eller dersom den enkelte reguleringsplan i seg selv utløser behov for nye plasser, skal nødvendig areal avsettes og rekkefølgekrav innarbeides i reguleringsplanens bestemmelser. Innenfor planområdet ligger en avdeling av den kommunale Laksevåg barnehage, Solhaugveien 13. Bergen kommunes leieavtale med Solhaugveien 13 går ut i Andre del av Laksevåg barnehage ligger i Sverre Hjetlandsvei 17 med 4 avdelinger. Forslagsstiller må selv vurderer om en ønsker å bygge barnehage på tomten. Barnehagestrukturplanen er under rullering, ta kontakt med Byrådsavdeling for Barnehage og skole ved spørsmål om behov og muligheter. Informasjon gitt fra Byrådsavdeling for barnehage og skole: Bergen kommune la våren 2011 fram en plan for barnehageutbygging , B-sak 144/11. Planen ser den enkelte bydel for seg, og bydelene er også delt inn barnehageområder. Barnehageområdene er satt sammen av de gjeldende opptaksområdene til barneskolene per Side 11 av 22

14 Arbeidet med å rullere barnehagestrukturplanen er igangsatt og det tas sikte på politisk behandling av planen i løpet av I forbindelse med dette arbeidet er det utarbeidet nye barnetallsprognoser og ny plan tar utgangspunkt i disse. Laksevåg byområde er delt i tre barnehageområder. Område 15-Damsgård, Holen, Nygårdslien. Område 16- Kjøkkelvik Olsvik. Område 17- Alvøen, Loddefjord, Mathopen, Vadmyra. Basert på foreløpige tall kan det forventes at barnehagebruksplanen tar høyde for en etterspørsel totalt for Bergen på 94%. Forrige barnehageplan forutsatte 97%. Foreløpige tall viser at Laksevåg byområde samlet forventes å ha en dekningsgrad på 94% i Barnehageområde 15- forventes en dekning på 85. Det vil være behov for tiltak i barnehageområde 15. Det må vurderes om tomten innenfor planområdet er egnet for en fremtidig barnehage med tanke på størrelse og egnethet. Tomter til barnehage bør være minimum 4 dekar, men det kan dispenseres fra dette i sentrumsnære områder. Denne tomtestørrelsen vil gi rom for en barnehage med barn. En tomt på minimum 4 dekar vil kunne gi mulighet for en lønnsom drift og et bygg med mulighet for et spekter av aktiviteter og et godt faglig fagmiljø utifra personalets størrelse. Barnehagens utearealer benyttes av barn i nærområdet etter barnehagens åpningstid og representerer derfor et viktig bidrag også til barns oppvekstmiljø i boligområde. Lokaliseringsprinsipper for nye barnehager: Primært i barnas bydel. Sekundært i arbeidsplasskonsentrasjoner. Riktig fordeling innen og mellom byområder slik at overkapasitet unngås. God tilgang til grøntområder. God trafikkmessig adkomst/tilgjengelighet/hente- og bringeløsning. I tillegg bør tomten være godt egnet til formålet som innebærer: Gode grunnforhold. Gode klimatiske forhold som sol og dagslystilgang. Lett tilkomst til naturområder i gangavstand fra barnehagetomten. God atkomst for kjøretøy, syklende og gående og god tilknytting til kollektivtrafikk. Beskyttelse mot farer som trafikk, støy og forurensning. Variert terreng. Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for vedtatt i bystyret , sak 302/10. Opptaksområde barneskole: Damsgård. Oppstaksområde ungdomsskole: Holen Konsekvenser av tiltaket for skolekapasitet skal belyses i planbeskrivelsen, og behov for rekkefølgetiltak vurderes Barn og unges interesser (barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se Side 12 av 22

15 Tradisjonelt barnetråkk er ikke nødvendig i denne plansaken. Det forutsettes at forslagsstiller registrerer hvordan planområdet benyttes av barn og unge i eksisterende situasjon. Det er særlig viktig i et slikt område hvor levekårsindeksen er høy. Laksevåg er utpekt som prioritert område for tiltak som kan gi positiv virkning på levekår og helse, herunder hensyn til barn og unges interesser. Dette må komme tydelig frem i plansaken. Etat for plan og geodata ved Bergen kommune har utarbeidet barnetråkk for Laksevåg bydel, dette er pr.d.d ikke offentligjort, men kan inngå som kunnskapsgrunnlag i dette planarbeidet når den er publisert. Statlig planretningslinje/forskrift om barn og planlegging skal legges til grunn. En forutsetning for eventuell omdisponering av arealer som er viktige for barns lek er at det samtidig sikres erstatningsarealer i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Det skal tas spesielt hensyn til trafikksikre snarveger, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder. Henvises også her til stiforbindelsene som er registrert i området. Viser til retningslinjer for lekeplasser i KPA2010 del 2, supplerende retningslinjer. Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 4.21 Kulturminner (enkeltobjekter, bygninger, anlegg, steingard, vegfar, teknisk, industrielt, automatisk fredete kulturminner, bygrunn) Viser til bestemmelsene i punkt 12 i KPA Hjemmel: 11-9 nr. 7 og 8, Kulturminneloven 4,8,9,10. Alle planer og tiltak skal vurderes i forhold til fredete kulturminner. Vurdering av kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert del av planleggingen og i søknad om tiltak. Det må utarbeides kulturminnedokumentasjon. Det må redegjøres for automatisk fredete kulturminner før utleggelse til offentlig høring. Øvre Fyllingsvei er registrert som historisk veifar. I KPA 2010 markert med hensynssone for kulturmiljø jf. retningslinje meter buffer rundt historisk veifar. Ved større eller mindre tiltak som berører hensynssonen skal veifaret utredes og tas hensyn til. Byantikvaren skal høres ved tiltak som berører hensynssonen. Risiko og sårbarhet 4.22 Risiko og sårbarhet (ROS) (særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010, og supplerende retningslinjer om samfunnsikkerhet i KPA2010 del II. For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. Bergen bystyre vedtok i møte , sak 54-13, akseptkriteriene for ROS-analyse til KPA Forurensning (luft, grunn, vann) Gjeldende forskrifter må overholdes Støy (sone, type skjerming) Side 13 av 22

16 Planområdet berøres av både rød og gul støysone-veitrafikk. Rød sone er registrert inntil Øvre Fyllingsvei. Gul støysone er registrert på barnehagetomten og inntil sykehustomten. Kommuneplanens bestemmelse pkt. 13 er gjeldende. Gjeldende kommuneplans definisjoner av gul og rød flystøysone med tilhørende bestemmelser gjelder. Teknisk forskrift gjelder og regulerer kravene til innendørs støynivå. Nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager skal ha tilfredsstillende utearealer med støynivå som ikke overskrider Lden = 55 db. For å tilfredsstille kravet til utendørs støynivå, aksepteres avbøtende tiltak, jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 13, andre avsnitt: «I gul sone kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes i byggeområder, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.» I rød støysone tillates ikke ny støyfølsom bebyggelse. Det skal i en tidlig planfase utarbeides en enkel analyse som avklarer hvilke plangrep som er nødvendig for å tilfredsstille støykravene. Bergen kommune forholder seg til bestemmelsene om støy i kommuneplanen, mens Fylkesmannen forholder seg til statlige støyretningslinjer, T-1442/2012, bla. med hensyn til støykravet på maksimalt 52 db på utearealer. Fylkesmannen har kommet med innsigelser i andre saker i forhold til dette. Det er pr. i dag ikke avklart i kommunen hvordan man skal håndtere dette Geotekniske forhold (ras, skred, fundamentering) Innenfor planområdet er det registrert helning brattere enn 27 grader Lokalklima (inversjon, vind, sol) Vindforhold bør dokumenteres. Maksimalvind registrert på området er 40 m/s. Sol- og skyggeanalyse både for eksisterende situasjon og ny situasjon må utføres. Se Bergen kommunes kravspesifikasjon for krav til analysene. Side 14 av 22

17 Nærmiljø 4.27 Naboforhold (sol, utsikt, innsyn, støy) Skal alltid ivaretas. Alle negative og positive konsekvenser planforslaget har for naboer må redegjøres for. Aktuelle tema er blant annet sol, utsikt, innsyn, støy, avkjørselsforhold. Det anbefales å informere berørte naboer tidlig og kontinuerlig gjennom hele planprosessen. Privatrettslige avtaler om gjennomføring av tiltak på annen manns grunn angående pbl 27-1 om vannforsyning, 27-2 om avløp og 27-4 om atkomst må foreligge ved søknad om rammetillatelse. Dersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter (mangelfulle kvaliteter; grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser, støyskjerming, trafikksikkerhet) Ved fortetting innenfor eksisterende boligområder er det en målsetting av nærmiljøet tilføres nye eller forbedrede kvaliteter dersom området har mangelfulle kvaliteter i utgangspunktet. Dettet gjelder spesielt i forhold til grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser, støyskjerming og trafikksikkerhet. Det er særlig viktig i et slikt område hvor levekårsindeksen er høy. Laksevåg er utpekt som prioritert område for tiltak som kan gi positiv virkning på levekår og helse Bygge- og anleggsperioden (støy, trafikksikkerhet, riggområde) Det bør tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. Nødvendig areal bør vises i plankart som midlertidig riggog anleggsområde. Støy og trafikksikkerhet i bygge- og anleggsperioden må redegjøres for, dette henger også sammen med redegjørelse for massebalanse mtp ut/innkjøring av m 3 masser. Helse 4.30 Universell utforming (stigning, boenheter) Kravene som følger av TEK10 og Norsk Standard 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. Kommuneplanens bestemmelse pkt. 7 er også gjeldende. Alle reguleringsplaner skal redegjøre (må vises og forklares) for forholdet til universell utforming både internt i planområdet og i forhold til omkringliggende områder. Dette gjelder spesielt inngangsparti, parkeringsplass, uteoppholdsarealer og tilgrensende trafikksystem Levekår (leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) Planområdet ligger i levekårssone Laksevåg. Dette er et prioritert område for tiltak som kan gi positiv virkning på levekår og helse. Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst) har levekårssone Laksevåg en indeks på 8.5. I områder med høy levekårsindeks (opphopning av negative faktorer) stilles det særlige krav til utredning av konsekvenser ved tiltaket. Dersom tiltaket kan gi negativ effekt for levekår Side 15 av 22

18 skal alternativer og aktuelle avbøtende tiltak vurderes. Dette gjelder spesielt for de 10 sonene med høyest indeks, herunder Laksevåg Kriminalitetsforebyggende hensyn Redusere ant. egnede gjerningssteder, skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer Folkehelse Beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, motvirke sosiale helseforskjeller. Sjø og vassdrag 4.34 Vassdrag (byggegrense, åpne bekk/elv, nedslagsfelt) Må redegjøres for. Kommunaltekniske anlegg 4.35 Vann og avløp, overvannshåndtering (uttalelse fra VA-etaten) VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før planforslaget sendes til 1. gangs behandling. Send VA-rammeplanen til VA-etaten i god tid før planforslaget skal sendes til fagetaten for 1. gangs behandling. Planforslaget regnes ikke som komplett og klart til1. gangs behandling før VA-rammeplanen har vært innom VA-etaten Renovasjon (løsning, lokalisering) Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. Løsninger skal forklares og sikres i planmateriellet. Reguleringsbestemmelser 4.37 Rekkefølgekrav (aktuelle, sannsynlige) Det må påregnes krav om opparbeiding av fortau i Solhaugveien, kryss mellom Solhaugveien og Øvre Fyllingsdalsvei inkludert busslomme nord for krysset. I utgangspunktet er det ikke vurdert at det vil kreves opparbeiding av fortau langs Øvre Fyllingsdalsvei Utbyggingsavtaler (pågående arbeid) Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. Kart 4.39 Kartgrunnlag (koter, eiendomsgrenser, bebyggelse) Må ikke være eldre enn 6 mnd ved innlevering. Det er forslagsstillers ansvar at kartgrunnlaget er korrekt. Side 16 av 22

19 4.40 Eiendomsforhold (uklare grenser, eierforhold, kartforretning) Eiendomsgrenser for deler av gnr. 154 bnr. 15 er uavklart (de med liten stipling). Justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og fremgå av forslaget til plankart Planavgrensning (tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) Fra et forvaltningsmessig synspunkt vil det være fordelaktig å inkludere flere av boligeiendommene i randsonen rundt B-sykehuset i planområdet, dette er eiendommer som delvis er uregulerte eller som har en uklar reguleringsmessig status. I oppstartsmøtet ble det fremmet ønske fra Statens vegvesen om at det i planarbeidet sikres regulert fortau på begge sider av Øvre Fyllingsdalsveien. Øvre Fyllingsdalsveien er også utpekt som hovedsykkelrute. Fagetaten anbefaler at tilstrekkelig sideareal langs veien (mtp. nødvendig breddeutvidelser, siktlinjer) tas med i planavgrensningen. Vedlagt ligger forslag til planavgrensning. Forslaget tar med seg hele eller deler av tilliggende eiendommer til Øvre Fyllingsdalsveien nordover til og med busslomme, og sørover til og med busslomme. Langs Solhaugveien er også tilliggende eiendommer inkludert mtp areal til eventuell skredsikring og etablering av fortau, møteplasser etc. Arealer innenfor LNF-områdene er foreslått inkludert mtp. mulig skredfare. Slik planområdet fremstår i vårt forslag ligger planid igjen som en «øy» i midten. Det kan være muligheter for at en må inn på dette arealet avhengig av hvor en finner det hensiktsmessig med veiutvidelser, utbedring av kryss, siktlinjer, fortau etc. På slike områder, vil ny plan overlappe. Fagetaten anbefaler å varsle planoppstart med en «romslig planavgrensning» for deretter å Side 17 av 22

20 innskrenke den etter behov i løpet av prosessen. Forslag til andel gebyrpliktig areal jf. Bergen Kommunes gebyrregulativ ligger vedlagt notatet. Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: Medvirkning 4.42 Tiltak utover lovens minstekrav (høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) Statens Vegvesen og Trafikketaten må inkluderes i tilstrekkelig grad når det gjelder utbedring av vei. Det oppfordres til god dialog og tidlig informasjon til berørte naboer. Diverse 4.43 Tidligere saker (arkivsøk, plan og byggesak) Gnr: 154, Bnr: 15 Søk utført :24:41 3 saker funnet. Treff i Byggesak Laksevåg gnr 154 bnr 15 Solhaugveien Forh.konferanse Treff i Plansak Sist utførte milepel: Ingen milepel utført Registrert: Avsluttet: Saksbehandler: Foreløpig arkiv (BYGGESAK) Laksevåg, gnr 154 og bnr 15 mfl., Solhaugveien 15, B-sykehuset, Reguleringsplan Sist utførte milepel: Ingen milepel utført Registrert: Sist endret: Saksbehandler: Hilde Helene Bjørnstad (BYPRIVPL) Laksevåg, gnr. 154, bnr. 15, Forespørsel regulering Sist utførte milepel: Ingen milepel utført Registrert: Sist endret: Saksbehandler: Delingssaker - foreløpig arkiv (BYGGESAK) 4.44 Planbetegnelse Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: Laksevåg, gnr.153 bnr.15 mfl. Solhaugveien (formål fylles inn av plankonsulent). Arealplan- ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) Side 18 av 22

21 Fremdrift 4.45 Kunngjøring planoppstart (ev. avklaringer før planoppstart) Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid kunngjøres. Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. Notatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer Undervegsmøte (underlag til undervegsmøte) For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. Undervegsmøtet er et viktig møte i planprosessen. Følgende forhold blir tatt opp: Uttalelser og merknader til planoppstart Hovedproblemstillinger Plangrep Medvirkning Planmateriell til 1. gangs behandling Fremdrift For å sikre et konstruktivt møte, er det viktig at det innsendes nødvendig underlag (enkle kart/skisser) som belyser hovedproblemstillingene og viser forslag til valg av plangrep. Det skal ikke utarbeides/innsendes detaljerte kart/tegninger på dette stadiet i planprosessen. Alt materiell som skal legges til grunn for møte, må være fagetaten i hende senest 1 uke før møte skal avholdes. Det er et mål at kommune og forslagsstiller er mest mulig omforent om planforslaget før utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn på grunn av ny 12 ukers frist for behandling av planforslag etter høring og frem til byrådets behandling Materiell til komplett 1.gangs behandling av planforslag Dette er materiell fagetaten på nåværende tidspunkt mener må inngå i et komplett planforslag: - Planbeskrivelse (herunder forenklet barnetråkkregistrering, forenklet - trafikkanalyse og ROS-analyse) - Plankart - Bestemmelser - Merknadsskjema - Merknadskart Side 19 av 22

22 - Illustrasjonsplan med snittlinjer og markert uteareal med kvalitet jf. kvalitetskrav i KPA Støyrapport (veitrafikkstøy) - Snitt og oppriss - Sol- og skyggeillustrasjoner - VA-rammeplan - Gebyrgrunnlag - Kulturminnedokumentasjon 4.48 Parallell saksbehandling (jf. pbl 1-7, og 21-4) Ved behandling som ordinær endring kan nabovarsel i forbindelse med byggesøknad sendes når planforslaget har vært til behandling i komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar indikasjon på hva som er den politiske holdningen til forslaget. Ved behandling som mindre endring kan nabovarsel sendes når saken oversendes fra fagetaten til politisk behandling. Side 20 av 22

23 5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 5.1 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer Arealpolitiske retningslinjer Side 21 av 22

24 VIKTIG INFORMASJON Oppstartsmøte Eventuelt nytt oppstartsmøte Fagkyndighet Kravspesifikasjon Fremdrift/Dialog I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) 12-8 er det krav om avholdt oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant av møtet. Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett undervegsmøte. Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens nettsider. Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, jf. gebyrregulativets 2-5. For eventuelle spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon , eller e-post Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Hilde Helene Bjørnstad - saksbehandler Kopi: Laksevåg Sanitetsforening. c/o Kristian Bubrandt, Nedbergeveien 18, 5178 Loddefjord. Vedlegg: Kravspesifikasjon Forslag til planavgrensning Forslag til andel gebyrpliktig areal Side 22 av 22

25 PLANNAVN: Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag Revisjonsdato Kravspesifikasjonen/sjekklisten inneholder både nasjonale krav (jf. Kart- og planforskriften med tilhørende Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister NPAD) og Bergen kommunes krav til private reguleringsplanforslag. Der det er henvist til Bergen kommunes maler/veiledere skal disse benyttes. Kravene er da innarbeidet i disse. Kravspesifikasjonen/sjekklisten skal benyttes av plankonsulenten til kvalitetssikring av planmateriell før innsending (1. og 2. gangs behandling), samt av saksbehandler ifbm. mottakskontroll. Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende kravspesifikasjon/sjekkliste slik denne fremkommer på våre nettsider. Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl Ufullstendige planforslag medfører at saken stoppes (12 ukers fristen) og returneres for komplettering. Hvilket planmateriell som inngår i et komplett planforslag, for den aktuelle plansaken, avklares med saksbehandler. 1.0 PLANPROSESS 2.0 PLANPROGRAM (KU) 3.0 DIGITAL REGULERINGSPLAN 3.1 Basiskart 3.2 Tegnforklaring 3.3 Plankart 3.4 SOSI-kontroll 4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 5.0 PLANBESKRIVELSE M/VEDLEGG 5.1 Merknadsskjema 5.2 Merknadskart 5.3 Illustrasjoner Oversiktskart Illustrasjonsplan Snitt og oppriss Sol- og skyggeillustrasjoner Fotomontasje/perspektiv D-modell Lengde- og tverrprofiler veg 5.4 Utredninger / konsekvensutredning (KU) VA-rammeplan Støyrapport Trafikkanalyse Kulturminnedokumentasjon Kulturminnegrunnlag Landskapsanalyse Stedsanalyse/byform Natur Rekreasjon/friluftsliv Barnetråkk Handelsanalyse ROS-analyse 6.0 LEVERANSE - PLANDOKUMENTER OG PLANDATA 7.0 DIVERSE 7.1 Fysisk modell 7.2 Gebyrgrunnlag

26 Bergen kommune - kravspesifikasjon/sjekkliste private reguleringsplanforslag ( ) 1.0 PLANPROSESS Oppstartmøte må være avholdt. Kunngjøring planoppstart må være utført. Behandling etter forskrift om konsekvensutredninger (KU) dersom planforslaget kommer inn under vedlegg I eller II, ev. ved vesentlige avvik fra overordnede planer. Underveismøte bør være avholdt før innsending til 1. gangs behandling. Offentlig ettersyn utført. Ev. nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring utført. Merknadsmøte bør være avholdt før innsending til 2. gangs behandling. Behandling etter pbl ledd (mindre reguleringsplaner) dersom planforslaget er i samsvar med overordnede planer. 2.0 PLANPROGRAM (KU) Fagetatens mal (kommer) skal benyttes. Språket skal være enkelt, godt og lettfattelig. Skal være kontrollert ifht. rettskrivning Eksakt planbetegnelse (tildelt av Bergen kommune) skal påføres forsiden. 3.0 DIGITAL REGULERINGSPLAN 3.1 BASISKART (se eks. her) kommer Kvaliteten skal tilfredsstille standard FKB-B. Uttaksdato, fra Bergen kommunes kartbaser, skal ikke være eldre enn 6 mnd. ved innsending. Gjelder for plankart og alle illustrasjoner. Tilleggskartlegging (i privat regi) dersom mangelfull dekning, koter m.m. 10 cm rutenett med koordinatpåskrifter (for alle målestokker), UTM32_Euref89. All informasjon i basiskartet skal tones ned med gråtone, strektykkelse 0,25 RGB= , med unntak av eiendomsgrenser og gnr./bnr, jf. nedenfor. Informasjonen i basiskartet er ikke gjenstand for vedtak. Eksisterende eiendomsgrenser skal tegnes med rød stiplet strek, gnr./bnr. med rød strek, strektykkelse 0,25 RGB= , med ett unntak: i områder med rød formålsfarge skal grenser og gnr./bnr. tegnes med svart. Kart uten fylte eller skraverte flater, med ett unntak: ev. godkjente tiltak (ikke fotogrammetrisk kartlagt) skal vises med 45 o skravur. Kartet skal fremkomme i original stand. Data skal i utgangspunktet ikke fjernes, endres eller legges til. I noen tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å utelate mindre vesentlig informasjon fra kartgrunnlaget for å gi plankartet bedre lesbarhet. Karttema som kan virke forstyrrende og/eller ikke er nødvendig for forståelsen av planen skal skjules (for eksempel ledningsnett, senterlinje eksisterende veg m.m.) Fjern overflødig/dobbel tekst (gnr./bnr., adressetekster og saksnumre). Gate-/veinavn (inkl. vegkategori og nr.) og andre henvisninger i planen, som husnr. og gnr./bnr. skal plasseres slik at disse er godt synlige/lesbare i planen. Basiskartet skal ha en utstrekning tilsvarende ca.50 meter utenfor plangrensen, slik at viktige situasjonsforhold fanges opp, for eksempel veikryss. Det digitale kartet skal orienteres nord sør og ikke roteres, skaleres og/eller origoforskyves. Ev. uklare eiendomsgrenser i/langs planområdet bør avklares gjennom kartforretning, for eksempel der formålsgrense skal følge eiendomsgrense. 3.2 TEGNFORKLARING (se eks. her) 2 Fagetatens mal skal benyttes. Eksakt planbetegnelse (tildelt av Bergen kommune) skal påføres. Skal kun vise arealformål, hensynssoner, samt tekster, linje- og punktsymboler som er brukt i plankartet og SOSI-filen(e). Feltkoder, bokstav uten løpenr. og eierform, skal påføres de aktuelle arealformålene. A4-format, plassert i nedre høyre hjørne. Alle aktuelle prosesstrinnsdatoer skal legges inn i saksgangen. Bergen kommunes logo skal ikke legges inn (blir lagt inn etter endelig planvedtak). "Vannmerket" som viser at det er et PLANFORSLAG skal ligge inne frem til endelig planvedtak. "Siste revisjonsdato plankart" skal oppdateres for hver gang det gjøres endringer i kartet. Side 2 av 8

27 Bergen kommune - kravspesifikasjon/sjekkliste private reguleringsplanforslag ( ) 3.3 PLANKART Det juridiske plankartet skal kun fremstilles med de arealformål, hensynssoner, tekster, linje- og punktsymboler som gir rettsvirkning og ingenting utover dette. All tekst som inngår i plankartet og er gjenstand for vedtak skal skrives med svart. Alle Illustrasjoner skal fremkomme som vedlegg til den formelle planen, som illustrasjonsplan, snitt m.m. Arealformål og hensynssoner (farger, betegnelser, skravur og SOSI-koder) skal være i samsvar med NPAD. Juridiske tekster, linjer- og punktsymboler skal være i samsvar med NPAD. Feltkoder (MD feltkoder) skal kun påføres der det er nødvendig for forståelse av planen, som referanse mellom bestemmelser og plankart. Det er ikke nødvendig å nummerere de enkelte delfeltene dersom det ikke er knyttet forskjellige bestemmelser til disse, eller dersom det bare er ett formål. Der plankartet gjennom planbestemmelsene skal fastsette eierform, må feltkode benyttes i tillegg til prefiks for eierform. Alle byggeområdene skal påføres grad av utnytting og høydebegrensninger (ikke areal, ikke gjenstand for vedtak). Gjelder ikke for eksisterende byggeområder (kulturminner) som skal bevares. Eierform skal påføres aktuelle formålsflater, men må være forankret i bestemmelsene. Påføres kun offentlig formål (prefiks o_ til feltnavnet) og fellesareal (prefiks f_ til feltnavnet). Bruk av prefiks skal vises i tegnforklaringen. Ved fastsettelse av grad av utnytting skal en eller flere av følgende forkortelser (påføres plankartet) og begreper benyttes: (prosent bruksareal), (prosent bebygd areal), m² (bruksareal), m² (bebygd areal). Forkortelsen vises i tegnforklaringen. Ved fastsettelse av juridiske høyder skal en eller flere av følgende forkortelser (påføres plankartet) og begreper benyttes: BH (byggehøyde), MH (mønehøyde), GH (gesimshøyde), PH (planeringshøyde). Forkortelsen vises i tegnforklaringen. Høydetallet angis med kotetall: k+m.d eller i meter: m.d. Aktuelle måle- og avstandslinjer med påskrift (m.d) skal benyttes for byggegrenser (fra senterlinje for ev. tilliggende veg), veibredder m.m. Hensynssoner fra KPA kan videreføres i reguleringsplanen som hensynssoner eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen. Skal kun brukes i nødvendig utstrekning, interesser av vesentlig betydning for arealbruken. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å benytte bestemmelser. Faresoner (ras, flom, høyspenningsanlegg m.m.) skal alltid vises med hensynssone. Automatisk fredete kulturminner/vedtaksfredete kulturminner, med sikringssoner, skal alltid vises med hensynssone d). Rundt verneverdige kulturminner (bygninger/anlegg) skal det alltid legges en tykk strek (SOSI-kode 1210). Ikke nødvendig med hensynssone. Dersom det også er viktig å sikre omgivelsene kulturminnet inngår i, skal både kulturminnet (1210) og omgivelsene inngå i hensynssone c). For hensynssoner og kombinerte formål på små flater skal avstanden mellom linjene i skravuren/stripene reduseres til det halve. Eiendomsgrenser som forutsettes å måtte utgå som et resultat av reguleringen (formålsgrensen følger ikke eiendomsgrensen) symboliseres med --Z--Z-- All tekst må være tydelig/lesbar (ISO-skrift) og ikke overlappe annen viktig informasjon. Stedsnavn skal skrives iht. lov om stadnamn. Målestokken skal være 1:1000, alt. 1:500 der det er behov for stor detaljeringsgrad. Arealformålet Kjøreveg (2011) benyttes alltid dersom planen viser tilliggende arealformål for fortau / gang- og sykkelveg. Arealformålet Veg (2010) benyttes der det i planen forutsettes blandet trafikk (gående og kjørende) eller der det i planen ikke tas stilling til om det skal etableres sideanlegg for gående/syklende. Avkjørsler/veikryss; frisiktlinje stiples helt ut til midt i aktuell kjørebane. Hensynssone frisikt skraveres frem til kant kjørebane. NB! Reduser avstanden mellom stripene. Frisiktkravet f.eks. 4x50 påføres. Betegnelsen H140 påføres (ikke løpenr. da alle frisiktsoner har lik planbestemmelse). Ikke avkjørselspiler i regulerte avkj. Avkjørsler med ÅDT > 50 (mer enn ca. 10 boenheter) og ÅDT på primærvegen > 2000 skal utformes som kryss. Gjennomgående fortau, med nedsenket kantstein i avkjørslene, skal nyttes i avkjørsler fra parkeringsplasser og avkjørsler med ÅDT < 50. SOSI-kode 2800 skal nyttes. I utgangspunktet er det formålet på grunnen/vannoverflate som skal vises med formålsfarge i plankartet. Fremstilling av arealformål på andre vertikalnivå skal skje i egne kartutsnitt eller på egne delkart. De ulike vertikalnivåenes utstrekning ifht. hverandre skal vises i en egen illustrasjon på plankartet, jf. NPAD. Parkeringskjeller er en del av byggeområdet og vises normalt ikke på plankartet, men omtales i bestemmelsene. Dersom anlegget strekker seg utover formålsgrensen på grunnen (byggeområdet) må det vises med bestemmelsesgrense eller som eget vertikalnivå. Side 3 av 8

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID YTREBYGDA, GNR. 119 BNR. 416, SKEIEVEGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID YTREBYGDA, GNR. 119 BNR. 416, SKEIEVEGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 40 BNR. 411 MFL. DYRHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 40 BNR. 411 MFL. DYRHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no,

Detaljer

Asplan Viak AS Avd Bergen Postboks 2304 Solheimsviken 5824 BERGEN. Notat fra oppstartsmøte - privat plan. Se brev nedenfor fra Bergen kommune

Asplan Viak AS Avd Bergen Postboks 2304 Solheimsviken 5824 BERGEN. Notat fra oppstartsmøte - privat plan. Se brev nedenfor fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Asplan Viak AS Avd Bergen Postboks 2304 Solheimsviken 5824 BERGEN Notat fra oppstartsmøte - privat plan Se brev nedenfor fra Bergen kommune ETAT

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Fyllingsdalen, Gnr 19 Bnr 50 mfl., Bergveien

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Fyllingsdalen, Gnr 19 Bnr 50 mfl., Bergveien ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD TILBAKEMELDINGSSKJEMA - GIS-KONTROLL Mal: BKDOK-2009-01229 Saksnr og arealplan-id Saksnr 201303945, Arealplan-ID 64210000 Plannavn FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD Plantype Detaljregulering Kontrollanledning

Detaljer

Arkitektkontoret Nord AS Postboks 95 Torggata 5201 OS. Notat fra oppstartsmøte - privat plan. Se brev nedenfor fra Bergen kommune

Arkitektkontoret Nord AS Postboks 95 Torggata 5201 OS. Notat fra oppstartsmøte - privat plan. Se brev nedenfor fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Arkitektkontoret Nord AS Postboks 95 Torggata 5201 OS Notat fra oppstartsmøte - privat plan Se brev nedenfor fra Bergen kommune ETAT FOR BYGGESAK

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Årstad, gnr. 15, bnr. 429 mfl., delfelt S7 Mindemyren

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Årstad, gnr. 15, bnr. 429 mfl., delfelt S7 Mindemyren ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 121 BNR. 405 MFL. NORDÅSTUNET

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 121 BNR. 405 MFL. NORDÅSTUNET ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BERGENHUS, GNR 167 BNR 1570 MFL., DREGGEKAIEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BERGENHUS, GNR 167 BNR 1570 MFL., DREGGEKAIEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Fyllingsdalen, GNR. 20 BNR. 6 MFL. @ Øvre Kråkenes- konsentrert småhusbebyggelse.

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Fyllingsdalen, GNR. 20 BNR. 6 MFL. @ Øvre Kråkenes- konsentrert småhusbebyggelse. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 143, PARADIS S1

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 143, PARADIS S1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.planavdelingenbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 129 BNR. 522 MFL. @ PLANNAVN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 129 BNR. 522 MFL. @ PLANNAVN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingenbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT MØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 171 m.fl. Bjørnåsen

NOTAT MØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 171 m.fl. Bjørnåsen PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no O.L. Tvilde AS, v/tor Tvilde Vangsgata

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 160 BNR. 409 MFL. Bendixens vei

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 160 BNR. 409 MFL. Bendixens vei PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no, Deres ref. Deres brev av Vår ref.

Detaljer

Private planforslag planprosess, plantyper og oppstart. Finn Wetteland Plankoordinator 20.jan.2011

Private planforslag planprosess, plantyper og oppstart. Finn Wetteland Plankoordinator 20.jan.2011 Private planforslag planprosess, plantyper og oppstart Finn Wetteland Plankoordinator 20.jan.2011 Oversikt private plansaker i Bergen Ca 60 oppstartmøter årlig Ca 40 nye private planforslag årlig En rekke

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Fana BYDEL, GNR. 41 BNR MFL. GAMLENESET.

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Fana BYDEL, GNR. 41 BNR MFL. GAMLENESET. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Åsane, Gnr. 189, Bnr. 28 mfl., Myrdalsveien, boliger

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Åsane, Gnr. 189, Bnr. 28 mfl., Myrdalsveien, boliger PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Arko Nord AS Sollsmittet 36A, 5136

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Oppstartmøte for reguleringsplaner (plan- og bygningslovens 12-8)

Oppstartmøte for reguleringsplaner (plan- og bygningslovens 12-8) Oppstartmøte for reguleringsplaner (plan- og bygningslovens 12-8) Formål med oppstartmøte Søker skal avholde oppstartsmøte med kommunen før planarbeid varsles. Oppstartsmøtet har som formål å opprette

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 37 BNR. 57 MFL. HAUKELAND GARTNERI

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 37 BNR. 57 MFL. HAUKELAND GARTNERI ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no,

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 42 BNR. 26 MFL. NESTTUNVEIEN 100

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 42 BNR. 26 MFL. NESTTUNVEIEN 100 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent: Deltakere fra kommunen: Vi gjør oppmerksom på at all kommunikasjon

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 96 BNR. 307 MFL. FANASTØLEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 96 BNR. 307 MFL. FANASTØLEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingenbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 42 BNR. 321 PLANNAVN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 42 BNR. 321 PLANNAVN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID ÅRSTAD, GNR. 162 BNR MFL., BRANN STADION

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID ÅRSTAD, GNR. 162 BNR MFL., BRANN STADION ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 41 BNR. 602 MFL. Østre Hopsvegen

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 41 BNR. 602 MFL. Østre Hopsvegen PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Link Arkitektur AS Postboks 469,

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 189 BNR. 215 PLANNAVN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 189 BNR. 215 PLANNAVN PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Hordaland Fylkeskommune Postboks

Detaljer

Kontroll av digitale plandata. Nils-Eino Langhelle Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012

Kontroll av digitale plandata. Nils-Eino Langhelle Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012 Kontroll av digitale plandata Nils-Eino Langhelle Senioringeniør Etat for plan og geodata Bergen kommune 26.januar 2012 Etat for plan og geodata GIS-gruppen består av 10 personer GIS-kontrollen rullerer

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

NOTAT ARBEIDSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Åsane, gnr. 182 bnr. 2 mfl. Mjølkeråen

NOTAT ARBEIDSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Åsane, gnr. 182 bnr. 2 mfl. Mjølkeråen PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Dark Arkitekter AS v/synne H. Brustad

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunevåpen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 197 mfl. Øvre Fyllingsveien Nasjonal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage , revidert

Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage , revidert Notat Emne: Dato: Detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 3.8. 2016, revidert 9.8.2016 Skrevet av: Ståle Hansteen Endringer etter offentlig ettersyn Dokumentoversikt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE

BERGEN KOMMUNE NOTAT FRA - PRIVAT PLANFORSLAG. Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer UNDERVEGSMØTE BERGEN KOMMUNE Etat for Byggesak og private planer, seksjon for private planer NOTAT FRA UNDERVEGSMØTE - PRIVAT PLANFORSLAG Undervegsmøtet har som formål å sikre god kommunikasjon mellom forslagsstiller

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201611467/19 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Dato: 01.08.2017 Laksevåg Gnr 149 Bnr 1135

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 115 BNR. 42 MFL. NORDRE GOMMERSHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 115 BNR. 42 MFL. NORDRE GOMMERSHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF) BYPLAN REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan for Bodøsjøen B4 PlanID: 2016013 Møtedato: 8.11.2016 Deltakere fra forslagsstiller: Roar Bratland Erichsen (Bodø Kommunale Eiendommer KF)

Detaljer

Notat fra oppstartmøte Reguleringsplanarbeid. Laksevåg, Damsgårdsveien Gnr. 155 Bnr. 84 mfl.

Notat fra oppstartmøte Reguleringsplanarbeid. Laksevåg, Damsgårdsveien Gnr. 155 Bnr. 84 mfl. PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Midgard Gruppen AS Møllendalsveien

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID ÅRSTAD, GNR. 17 BNR. 157 MFL. CONRAD MOHRS VEG

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID ÅRSTAD, GNR. 17 BNR. 157 MFL. CONRAD MOHRS VEG PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYPLANAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Ard Arealplan AS 7 etasje, Nygårdsgaten

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer