REPRESENTANTSKAPET FAGLIG FORUM OKTOBER 2011 HOTELL BASTION, OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPET FAGLIG FORUM 19.-20. OKTOBER 2011 HOTELL BASTION, OSLO"

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPET FAGLIG FORUM OKTOBER 2011 HOTELL BASTION, OSLO Side 1 av 8

2 Deltagerliste: Willy Johansen Reinert Olsen Lisa Aasbakk Hans Georg Nesjø Fritz Andre Ramstad Anders Helle Pål Christian Ofstad Frode Sørensen Bjørn Østmoe Marius Martinsen Troms FF Nordland FF Nord-Trøndelag FF Sør-Trøndelag FF Møre og Romsdal FF Faglig Forum Vest Vestfold og Telemark FF Buskerud FF Hedmark og Oppland FF FF Øst Kristine Aarvold DSB sentralt Kun dag 2 Ørjan Svendsen DSB sentralt Kun dag 2 Roy Halvorsen DSB region Øst-Norge Kun dag 2 Bjørn Sørensen NELFO sentralt Kun dag 1 Kjell Anton Dyrhovd NELFO Buskerud Kun dag 1 Dag Langer Andersen EL&IT Kun dag 1 Side 2 av 8

3 DAG 1: Åpning v/leder Konstituert leder Fritz Andre Ramstad åpnet møtet og møteinnkallingen ble godkjent. Årsmøte del 1 Konstituering Valg av møteleder o Møteleder: Fritz Andre Ramstad Referenter o Hans Georg Nesjø o Lisa Aasbakk Revisorer o Bjørn Østmoe o Frode Sørensen Valgkomite o Anders Helle o Willy Johansen Styrets årsberetning 2011 Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. Vedlegges. Lite eller ingen tilbakemelding fra de forskjellige Faglige Forum når det gjelder høring vedrørende kvalifikasjonsforskriften, det er for dårlig da dette er en viktig sak. Flere ser det som vanskelig å komme med slike uttalelser, da det er flere aktører i de forskjellig FF, og i tillegg så kommer Nettselskapene med egne uttalelser som kan gå på tvers av DLE`s uttalelser. Pål Christian Ofstad deltar i DLE forum etter at Geir Håkon Reitan sluttet. Årsberetning fra de fylkesvise Faglige Forum De 10 fremmøtte deltakerne fortalte litt om medlemstall, kontingent, deltagere og møtevirksomhet i året som har gått. Side 3 av 8

4 ffdle.no hjemmeside for Faglig Forum Fritz Andre Ramstad presenterte siden: Siden ble opprettet for ett år siden, og den er ikke så oppdatert som den burde vært. Og noen tanker om fremtiden: ny giv, nytt design ny side med omstrukturert navigering en side for hvert fylkesvise FF, med fylkesvise redaktører som legger ut informasjon Facebook som dørmatte til hjemmesiden Et lite drypp om el-sikkerhet, kan være nok til å fatte interesse for å gå inn på hjemmesiden Kjøre et likt løp for alle FF slik at alle kommer seg på facebook Det er ikke tatt ut statistikk for å se hvor mange som har vært inne på siden. Hva vil vi med denne siden, skal den være for tilsynsfolk eller for alle? Først må vi få den til å fungere for tilsynsfolk Legg inn aktuelle tema og foredragsholdere Spørsmål og svar fra DSB, søkbart Referat fra de fylkesvise FF, søkbart på stikkord Vi må kanskje ha en web-redaktør for å få dette til å fungere. Vi må gå ut til de forskjellige FF og spørre om noen er interessert i å ta på seg jobben med å redigere siden og legge inn referatene. (Se også nettsiden til Årdal kommune, denne er oversiktlig og brukervennlig, og er kåret til årets nettside.) Samarbeide mellom DLE og utøvende installatører/montører NELFO sentralt v/bjørn Sørensen, NELFO Buskerud v/kjell Anton Dyrhovd og EL&IT v/dag Langer Andersen I Buskerud er det 103 installatører og 14 DLE, like mange meninger og mye støy. Installatørene opplever ulik behandling fra de forskjellige tilsyn. Hva gjør vi? Det ble arrangert et seminar som samlet 55 deltakere fra disse aktørene: DSB DLE Installatører Montører og lærlinger, foruten El & It og NELFO. Målet var å komme fram til en handlingsplan for å oppnå 0-feil. Alle fikk drøfte felles problemstillinger og kunne bidra med ideer og løsninger. - Det er veldig bra at bedriftene utfordres til å utforme konkrete handlingsplaner, dette er ofte ledelsens greie og ikke fagarbeiderens, derfor er dette ifølge Dag Langer Andersen et klokt tiltak. Side 4 av 8

5 - Dette gir felles forståelse for forskrifter og krav - Læreprosessen forflytter seg også ut til de som ikke var til stede - Det blir oppfølging fra NELFO, som vil stille en del spørsmål - Møte hos tilsynet til sommeren, alle inviteres også de som ikke er NELFO-medlemmer - Prosjektet føres også ut til resten av NELFO Frode Sørensen synes prosjektet er bra, men kunne ha ønsket seg flere deltakere/installatører, og også at IK tas med - Viktig å gi tilbud til alle også de utenfor NELFO - En æressak å levere feilfrie anlegg, viktig med etter/videreutdanning (EL&IT) - Få en annen til å foreta sluttkontrollen, installatøren bør kjenne montørene godt nok til at han vet hvem som trenger ekstra kontroll - Det kan i enkelte tilfeller være et vanskelig forhold mellom voksen montør og lærling - Videreutvikling/kompetanseheving hos montøren, ledelsen må tørre å gi ansvar slik at montøren vokser på dette EL&IT ønsker å være med videre i prosjektet. Hva kan Representantskapet i Faglig Forum bidra med? Hvordan får vi dette ut i fylkene? Styret i Representantskapet velger deltagere som skal delta i denne arbeidsgruppen, og arbeidsgruppen tar sikte på å få til et møte i løpet av dette året. Få DSB`s syn på dette, kan vi bruke av tiden som er satt av til montørmøter til dette. Regnskap v/pål Christian Ofstad Årsmøte del 2 Regnskapet ble gjennomgått, og er revidert av revisorene. Kommentar fra revisor: Det er viktig at ALLE bilag foreligger. Regnskapet ble godkjent som det foreligger. Budsjett 2012 Det ble fremlagt et budsjettforslag som budsjetterte med et underskudd på Da det har vært underskudd i flere år ble det fra styret lagt frem forslag til endring: 1. Kontingenten økes til kr 3000,- 2. Det innføres en kontingent pr. medlem 3. Alternativt at hvert forum betaler mer av fellesregningen i tillegg til en kontingent på kr. 1000,- Side 5 av 8

6 Det ble vedtatt å øke kontingenten til kr 3000,- Budsjettet endres iht. ny kontingent. Valg Leder Fritz Andre Ramstad 1 år (Normalt 2 år, neste valg 2012) Kasserer Pål Christian Ofstad 2 år (Neste valg 2013) Sekretær Hans Georg Nesjø 2 år (Neste valg 2013) Styremedlem Willy Johansen 2 år (Ikke på valg, neste valg 2012) Varamedlem Marius Martinsen 1 år (neste valg 2012) Valgkomite Willy Johansen og Anders Helle 1 år (neste valg 2012) Kommentar: Leder ble valgt for et år, som er den gjenstående perioden fra forrige leder. Leder skal derfor velges på nytt neste år for to nye år, Valg DAG 2: Praktisk tilsynsarbeid debatt Hos de fleste var det foreløpig liten erfaring med NEK 400: 2010 Ved bruk av kjøkkenøy, er ventilasjonshetten i noen tilfeller plassert så høyt over komfyren at det blir vanskelig å montere komfyrvakt. Det finnes ikke utstyr tilgjengelig enda som takler disse avstandene Antall stikkontakter kan reduseres, dette må da fremgå av risikovurderingen som er utført av installatøren i samråd med kunden. Anlegget vil da ikke være i samsvar med NEK 400:2010, og dette må da fremgå av dokumentasjonen som må dokumentere minst like god sikkerhet Boligguiden kommer ca 9. november Østmoe viste bilder av en hytteinstallasjon, polsk arbeider Betek s stikkontakter: Barnevern gikk ikke tilbake etter første gangs bruk DSB`s time Gass i borettslag og boliger v/ørjan Svendsen Vi snakker om Propan i flaske, eller i tank(over eller under bakken) Ny forskrift , med tilhørende temaveiledninger Det er slutt med å gi oppbevaringstillatelser, men ved tank over 400 l, sendes melding til DSB via Altinn. Det innføres uavhengig kontroll og systematisk tilstandskontroll med anlegg for brannfarlig gass tilknyttet fast rørnett 5 i forskriften sier noe om aktsomhet, gass kan f.eks. ikke lagres i kjeller Det lokale brannvesen har tilsynsansvar, dersom de har tid Les forskrift og veiledning sammen Side 6 av 8

7 Det stilles tydeligere kompetansekrav Fylleanlegg for gassflasker: ny veiledning kommer i november Fyrrom er ikke gjenstand for soneklassifisering Det er ikke forbud mot, eller spesielle krav (Ex) til montering av stikkontakter i rom med gassbeholder i bolig Det er ikke krav til detektor Hytte, enebolig: Den som monterer kontrollerer Systematisk tilstandskontroll, hyppighet avhengig av anleggets kompleksitet. Tank fast røropplegg flaskepark Gasspeis i enebolig er ikke gjenstand for systematisk tilstandskontroll Det er ikke krav til jording av gasspeiser Slanger byttes ut hvert år avhengig av bruken, regulatoren bør også skiftes da DSB`s time fortsetter v/kristine Aarvold og Roy Halvorsen Innrapportering av tilsynsdata til DSB fungerer ikke som forventet. Møte med systemleverandørene i 2009, frist for oppstart DSB har enda ikke fått alle tilsynsdata for DSB skriver nå avvik på de som ikke har innrapportert, og som må ta opp dette med systemleverandøren. Det ble presisert at det aldri har vært noen avtale mellom DSB og Logica om at det var greit å vente til den nye versjonen var oppe. DLE-forum: Det har vært snakket om en nasjonal elsikkerhetskampanje (TV). Det er vanskelig å få innpass hos NRK, så det vil dreie seg om kjøp av reklametid. De ble enige om å kontakte en stor aktør, og Hafslund vil nå finansiere 50 % av kampanjen, resten vil gå av DSB`s DLE-budsjett. FEK: Status snakker vi ikke om Elektronisk rettemelding: Ved mottak av skannede rettinger må vi pålegge installatøren å arkivere de rapportene som sendes oss elektronisk. Ansettelseskontrakt mellom installatør og montør(firma), der montøren selger sin egen arbeidskraft. Kontrakten må regulere ansvarsforholdet (Oppdragsgivers IK, ansvar for kurs/opplæring) Det er ikke mulig med dagens regelverk å stanse montørfirma fra å leie inn installatør på papiret Send gjerne inn forslag til Roy Halvorsen eller Kristine Aarvold om hva du mener en slik kontrakt bør inneholde. Pål Christian Ofstad presenterte Buskerudprosjektet for DSB. Diskusjonen om redusert antall stikkontakter i forhold til NEK 400:2010 ble tatt opp igjen. Det ble av Roy Halvorsen presisert at det da må foreligge dokumentasjon på at risikovurderingen er foretatt av installatøren sammen med kunden. o Se om anlegget er egnet til det forutsatte bruk o Det er rom for vurderinger o Bod minst 2 uttak, kunden vil ikke ha strøm, hva er tryggest? Side 7 av 8

8 o Det må i samsvarserklæringen begrunnes hvorfor normen ikke er fulgt helt ut. DSB`s synspunkt på kontroll av nyanlegg før eller etter innflytting ble etterspurt Fritz Andre Ramstad uttrykte bekymring for sakkyndige selskap som presses i pris. Roy Halvorsen påpekte at det er bestillers ansvar å påse at varen holder den kvaliteten som er nødvendig Revisjon av FEL står for tur etter FKE/FEK Avslutning Referenter: Hans Georg Nesjø og Lisa Aasbakk. Side 8 av 8

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo

Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann. Tema Hva er godt nok ang. Revisjon v/dsb Gunnar Langmo Tirsdag 20. oktober Velkommen og orientering v/ formann Willy åpnet med å ønske velkommen til et utvidet høstmøte der lederne i forumene i Nordland og Finnmark er også invitert. Ved oppstart møtte 32 stk.

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg

DLE innlegg Installatørmøter høst 2012. V /Steinar Myrvåg DLE innlegg Installatørmøter høst 2012 V /Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2013 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2013 videreføres ordningen med kontroll av

Detaljer

Feil i nye elektriske anlegg

Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY 1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-25-07 Feil i nye elektriske anlegg Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn

Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Velkommen til informasjonsmøte med DSB og Det Lokale Eltilsyn Informasjonsmøte 10. mars 2011 1. Innledning ved Per Bjergli fra Fortum 2. Presentasjon av DLE i Østfold ved Lene Løkkeberg fra Fortum Tilsynsplan

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

FYLKESBRETTEN 2010 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte

FYLKESBRETTEN 2010 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte FYLKESBRETTEN 2010 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Vi takker Benjamin på 5 år for flott tegning og blir glade for flere gode tegninger Ta utfordringen

Detaljer