Kvikksølveksponering av tannleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvikksølveksponering av tannleger"

Transkript

1 Asbjørn Jokstad: Kvikksølveksponering av tannleger S ekshundre og syttito tannleger på NTFs landsmøte i Oslo I 1986 deltok I en undersøkelse for å fastslå graden av kvikksølveksponering på norske tannkllnl1tker_ Det ble funnet sammenheng mellom personlige variabler arbeidsmiljø samt arbeidsrutiner og mengde kvikksølv utskilt via urinen. 1b prosent av urinprø- vene Inneholdt mer enn 100 nmolll kvikksølv som er anslått som Dormalområdet for Ikke yrkeseksponerte_ Høyeste målte verdi var 252 omol/l Ut fra dagens tokslkologlvlten Innebærer Ikke den registrerte kvikksølvbelastning noen helserisiko. Virkningen av kronisk eksponering av lave doser kvikksølvdamp er Ikke kjent I detalj_ Som et overordnet mål bør derfor lavest mulig kvikksølveksponering etterstrebes_ Årlig kontroll av urinprøver kan gl tannlegen Indlkssjon om eksponeringsnivået I arbeldsmlljøet_ Kvikksølv har i alle år vært anvendt ved tannbehandling. Kvikksølvpreparater ble også tidligere benyttet utvortes antibakterielle salver (kvikksølv(l)klorid. kvikksølvpresipitat) og: som desinfeksjonsmiddel (kvikksølv(il)klorld. mercurochrom). Kvikksølv har dessuten blitt brukt som konserveringsmiddel i medisiner til innvortes bruk (Fenylmerkuriklorid merthiolat). Kvikksølv anvendt til disse formål er etterhvert erstattet med nyere og bedre preparater. Dagens kvikksølveksponering i tannklinikken er derfor kun relatert til bruk av dentalt amalgam. Absorpsjon av kvikksølv i tannklinikken skjer hovedsakelig gjennom lungene_ Inntak av kvikksølv gjennom huden eller oralt via kontaminerte fingre kan ikke utelukkes. men betydningen av denne faktoren antas å være liten (l l. En rekke potensielle eksponeringskilder på tannklinikker er blitt lanserte og delvis også dokumenterte: Fordampning av uheldig oppbevaring. Søl ved overføring til amalgamator. Søl ved tilmåling i vekt eller i kapsler. Lekkasjer ved mekanisk tritur"ring (2). Damp og partikkeldannelse ved utfresing av fyllinger (3). Oppvarming av Cu amalgam. Hudkontakt med nytriturert amalgam. Fordam pning ved kondensering med ultralyd. Oppbevaring av amalgam rester og kvikksølvoverskudd. Steriliserinp; av dårlig rengjorte instrumenter. Byggtekniske momenter som kan ha betydning for eksponeringsnivå på et tannlegekontor cr type gulvbelegg. oppvarmingog luftsirkulasjons-system samt rengjøringsrutinene på klinikken. Tidligere undersøkelser av tannhelsepersonell i Norge er blitt utført av Yrkeshygienisk Institutt (4). Disse og andre undersøkelser har vist at enkelte tannleger har verdier som tyder på økt kvikksølveksponering i arb<'idsmiljøet (Thbcll I). Antall tannhelsepersonell med verdier > 100 nmolll. og gjennomsnittsverdiene har over de siste ti år sunket. l en amerikansk undersøkelse utført i 1985 hadde 19% av tannlegene verdier > 100 nmol/l. og gjennomsnittsverdien var 70 nmolil (5). l en svensk undersøkelse i 1986 ble det registrert betydelig lavere verdier (6). l Hordaland ble det i 1986 ikke funnet spesielt forhøyde verdier hos tannhelsepersonellet ved de tidligere kommunale skoletannklinikker (7). Det er tidligere dokumentert mer kvikksølvdamp l arbeidsatmosfæren l private tannklinikker enn i offentligl' klinikker (8). Den arnl'rikanske undersøkelsen var basert på målinger av tannleger i privat praksis. mens de svenske målin ene hovedsakelig var basert på offentlig ansatt tannhelsepersonell. Relativt hyppig kvikksølvkontroll av det offentlige tannhelsepersonell i Hordaland kan ha medført økt bevissthet for korrekt kvikksølvhygiene (upubliserte data fra Yrkeshygienisk institutt. (9)). Det er derfor mulig at den undersøkte gruppen i Hordaland ikkc' er representativ for eksponering av tannhelsepersonell ved norske tannklinikker. Hensikten med denne undersøkelsen var å fastslå eksponeringsnivået på norske tannlegekontorer: om det var forskjellig eksponering for ulike kategorier tannleger. og å finne sammenheng mellom kliniske eller personlige variabler o eksponeringsnivået.

2 Materiale og metode Forut for NTFs landsmøte i 1986 ble det utsendt spørreskjema sam t prøveglass til 1200 landsmøtedeltaere. Skjemaet bestod av 28 spørsmål relatert tiltannle gc'ils arbeidssituasjon. arbeidsrutiner. amalgamrutiner o klinikkens bf'skaffenhc't. Skjemaet ble i størst mulig utstrckning laget likt det i en tilsvare-nde undersøkdsf:' i forbindelse med den amerikanske tannlegeforenings årsmøte (5). Prøveglasset var 25 ml. i plast. og med skruhette Spørreskjemaet o urinprøve-il ble innsamlet på landsmøtet. Deltagerne var blitt instruert om å avlevere dagens morgeilurin. Alle- prøver ble nedkjølt til +4 C innen l tirnccttcrmottak.ogoppbevart nedkjølt inntil l time' før kjemisk analyse. Alle målinger bie' utført i løpet av 4 uker. Urinprøvene ble analysert med nammcløs atomabsorpsjonsteknikk. Metoden måler den totale kvikksølvmengden i urin. Kvikksølvforbindelsene i urin reduseres til elementært kvikksølv i ct sterkt basisk miljø. drives ut med gass o deretter som kvikksølvdamp avlest i en monitor med UV-Iys. Mengden regnes ut fra etterfølgende tilsetting av kvikksølvstandard til samme reagensblanding. Deteksjonsgrensen er 0.2 ngllogabsoluttmålefeillo%.for cl minske effekten av variasjonen av urinprøvenes konsentrasjoner ble kvikksølvverdiene korrigert etter prøvenes egenvekt. og gjennomsnittsegenvekten for alle prøvene [1.022): Verdi x Egenvekt Tabell 1. Vurderinger av U-Hg-verdiene som Yrkeshygienisk institutt benytter ved rutinekontroller Verdier nmolll Vurdering av yrkesmessig eksponering GRUPPE I < 100 Ingen eksponering Lett opptak kan foreligge GHUPPE II Yrkesmessig eksponering med lett okt opptak Yrkeshygienisk akseptabelt GRUPPE 1lI lydelig økt oppptak Ikke utelukke risiko for eventuelle fosterskader Gir grunn til yrkeshygieniske og verne tekniske til tak GRUPPE IV >500 Ikke yrkeshygienisk akseptabelt. Medisinsk vurdering bør foretas før tilbakegang til arbeid Medfører direkte helserisiko ved lenger tidseksponering Aksjon Arlig prøve anbefales Gjennomfør tiltak for reduksjon av eksponering. Sjekk med nye prøver Person bør tas ut av arbeid. Prøver før tilbakegang til arbeid Prøvene tar ikke hensyn til kreatininmengden i urinprøvene. Forutsetter imidlc'rtid at kreatinininnholdet ligger mollom 5 og 25 mmolll. KVikksølvmengden i urin benevnes i SI-enheten: nmol/l. [5 nmolll = I g/lj. Statistisk metode For å finne eventuelle sammenhenger mellom variablene og kvikksølvutskillelsen ble ulike korrelasjonsanalyser utført. Statistisk signifikans ble målt med Eta for variabler på nominell og ordinalnivå. Eta er et mål for styrken på sammenhengen mellom en variabel og kvikksølvverdien i urinen. Variabler på intervallnivå ble også målt med Pearsans prod uktkoeffisient som sier noe om graden av lineær sammenheng mellom en variabel og kvikksølvverdien i urin. MCAanalyse ble anvendt for justering av Eta ved sammenheng mellom enkelte av variablene. f eks alder og yrkesansiennitet. eller separator og årlig kvikksølvforbruk. Sammenligning mellom deltagerne ble statistisk testet med variansanalyse (ANOVA). Statistisk signifikans ble målt med Student-Newman/Keuls prosedyre på.05 nivå. Kruskal-Wallis 499

3 Tabell 2. Deltagernes yrkeskategori og praksistypc' PRAKSIS: Privat Skole- Offenl- Militær Syke Annet praksis tann- Iig klinikk hus KATEGORI: klinikk klinikk (Nol Almenprak % _o.' <o Tannpleier % Spesialist % Studont % Total: I 100% 69.9% 10.6% 17.3%.3% 6% 1.3% 100% Fig 1. Antall deltagere på landsbasis. non-parametriske variansanalyse ble anvendt for kontroll av signifikansnivået. Resultat Av 1200 utsendte glass og spørreskjemaer ble 672 (56%) innievert på landsmøtet. 460 menn og 212 kvinner deltok. Alderen på deltagerne varierte fra 21 til 75 år. gjennomsnitt var 42 år. De fleste deltagerne kom fra Sør-øst Norge (Fig I). Tabell 3. Praksistype oø; antall tannleger sysselsatt ved samme klinikk ANTALL: >4 lotal PRAKSIS: Privatpraksis RO % Spørreskjema Deltagerne ble klassifisert etter yrkeskategori og type praksis (Thbell 2). samt etter type praksis og antall tannleger sysselsatt på samme klinikk (ThbcII 3). Yrkeserfaring varierte fra O (student) til 52 år. gjennomsnilt var 16 år. Antall år i arbeid ved samme klinikk var fra O til 47 år. gjennomsnitt var ID år. Alder på tannlege- Skoletannklinikk % Offentlig klinikk % Militærklinikk 2 2.3% Sykehus 3 4.6% Annet 5 5.8% lbtal: IRI R.6% 5.4% 27.2% 15.0% 13.7% 100% kontorene varierte fra O til BO år. gjennomsnitt var lb år. Trettifem prosent oppga at tannlegekontoret var bygd eller moderni sert i løpet av de siste ti år Linoleum var oftest benyttet (88%1 som gulvbelegg i behandllngsog steriliseringsrom. Størrdsen på behandlingsrommene va rierte fra 9 til 475 ml. gjennomsnitt var 63 m 3. Arbeidstid på kontoret va rierte fra 3 (deltid) til 60 timer/uke. litjennomsnitt var 35 ti mer/uke. Femti prosent oppgav at arbeidstiden var mer cnn 36 timer/uke Lunsjpausen tilbrin ges i behandlingsrommet/resepsjonen av 25% av deltagerne. To tannleger oppga at de ikke benyttet amalgam som fyllingsmateriale. Antall seanser med bruk 500

4 . " I... M1dtpu... kt... rnoll e e. 3' "'. GG n 7. e e. g 96 '0' >OG " ". '2' eg n Ill... '3. '"'!Ii > li"!1... _ I I.. _... I (No» (672) 036 g Fig 2. F'ordeling al' kvikksølvvcrdicnc r'flått i urinprøvene el ler korreksjon for prøvens egenvekt St... d.. rd... :.. Kvi KJØNN (No) <2.1.2) (460) (672) Fig 3. Kvikksølvutskilleise og kjønn. av amalgam varicrtc. Gjennomsnittlig antall av nye. utfreste og pussede fyllinger var hhv og 44 pr uke. Gjennomsnittlig årsforbruk av kvikksølv ble opp gitt å være 0.8 kg pr tannlege. Ti prosent av deltagerne hadde amalgam separator installert på uniten. Deltagerne hadde gjennomsnittlig 30 nater amalgam. hvorav Il okklusalt i sine egne tenner. lb prosent av deltagerne hadde ingen amalgamfyllinger. Atten prosent av deltagerne opp ga at de hadde fått målt kvikksølv i urinprøver tidligere. Analyse Kvik ksølvverdien i u r inprøvene var fra O til 275 nmolll. Gjennomsnittsverdien for alle pm vene var 40 nmol/l. Etter korrek sjon for spesifikk vekt av urinprøven ble gjennomsnittsverdien beregnet til 39 nmol/l (Fig % av deltagerne hadde over 100 nmol/l kvikksølv i urin prøven. Det ble funnet svak. men signifikant sammenheng mellom en kelte variabler og kvikksølvver diene (ThbeIl4). Kvinner utskilte mindre Tabell 4. Sammenheng mellom enkelte utvalgte variabler og kvikksølvverdien i urinprøvene VARIABEL Type arbeidsoppgaver Størrelsen på behandlingsrommet Størrelsen på tannlegekontoret Alder på klinikken Antall arbeidstimer/uke Antall pussede amalgamfyllinger/uke Antall nye fyllinger/uke Antall utfreste fyllinger/uke Mengde innkjøpt kvikksølv/år Alder på tannlegen Yrkesannsiennitet Antall år ved samme klinikk Antall fyllinger hos tannlegen Antall økklusale fyllinger hos tannlegen kvikksølv i urin enn menn lp <.05) (Fig 3). Fig 4 viser verdiene for 4 identifiserte kategorier av deltagere. Almenpraktiserende tannleger har signifikan t høyere verdier av kvikksølv i urin enn spesialister (p <.05). Privatprak ETA Pearson korr Signi fikans ns ns ns ns.0063 ns Ingen signifikans: p<.05: p<.01 p<.ool ns... tiserende tannleger har signifikant høyere verdier av kvikksølv i urin enn alle andre kategorier tannleger(p<.05)(fig5). Variablene. som var basert på alder og tid. viste liten sammenheng med kvikksølvverdiene. Deltagerne i 501

5 " 40 " e v 2S ) 20 J 5 & " O "-) " Stu.c:I _ Sp.s. Tan... p Al._n. pr. " DELTAKERKATEGORI (Ne> ) <Ed (22) <2::3> (620) (6.71> Fig 4. Kvikksølvutskilleise og deltagerkategori. alderskategorien 30 li! 40 hadde noe høyere gjennomsnittsverdi enn alle andre. Deltagere med 16 til 25 års yrkesansiennitet på samme arbeidsplass hadde høyere verdier cnn de med mindre yrkesansiennitet (p<.05). Det ble ikke funnet forskjeller i verdiene mellom tannleger i enpersons praksis og tannleger som arbeidet i ncr- eller i gruppepraksis. Alder på tannklinikken hadde ingen betydning for variasjonene i kvikksølvverdiene. Deltagere som oppga at de hadde trcgulv i klinikken hadde signifikant høyere kvikksølvverdier enn andre lp < 0.05) (Fig 6). Det ble ikke funnet sammenheng mellom størrelsen på klinikken og kvikksølvverdiene. Størrelsen på behandlingsrommet viste svak sammenheng med kvikksølvverdien; gjennomsnittsverdiene for deltagere med romvotum < 25m 3 og > 75 m 3 hadde hhv 40 nmolll og 34 nmolll. Opp legg for varme på kontoret innvirket ikke på kvikksølvverdien i prøvene. Thnnleger i klinikker hvor ventilasjonen var basert på sentralt luftavtrekk hadde lavere verdierenn kolleger hvor ventilasjonen var basert på utlufting gjennom vindu og ventil (p < rengjøring var basert på bruk av støvsuger. enten daglig eller ukentlig. hadde økte kvikksølv verdier i urinprøvene (p <.05). Mengde kvikksolv utskilt via urinen økte med antall arbeidstimer pr uke (Fig 7). Deltagere med > 40 timer arbeid i uka hadde høyere kvikksølvverdier i urinprøven (p <.05) enn alle andre. Det var sammenheng mellom hyppigheten av antall seanser relatert til amalgamterapi og kvikksølvverdien i urinprøvene lp <.001) (Fig 8). De t var også ty delig sammenheng mellom innkjøpt årlig mengde kvikksølv og kvikksølvverdien i urinprøvene lp <.001) (Fig 9). Svar på spørsmål om triture- 40_ " 3:5_ " i 30_ e f- 2:5_ v 20_ J--- ) J 1:5_ & O_ " I ringsmetode utklemming av' kvikksølvoverskudd og kondenseringsmetode ble undersøkt. Det ble ikke funnet sammenheng mellom ulike måter ved håndtering av amalgam eller hvem som behandlet materialet. og kvikksølvverdien i urinprøven. Det ble heller ikke funnet noen sammenheng mellom kvikksølvverdiene for deltagerne som opererte med vakuumsug kontra spyttsuger ved utfresingav fyllinger. Rutiner for behandling av amalgam- og kvikksølvrester ble også undersøkt uten at det ble funnet noen sammenheng. Imidlertid ble det funnet høyere kvikksølvverdier hos deltagere med installert amalgam separator i dentaluniten: 51 nmol/l mot gjennomsnittlig 38 nmol/i hos dem som ikke hadde amalgamseparator. Det ble ikke funnet høyere verdier hos røkere cnn ikke-røkere. Deltagerne som spiste l unsj i kantine (28 nmolll) hadde lavere verdier enn deltageresom spiste i behandlingsrommet 141 nmolll) el 5_ ") Andr.. Syk.. hu& O"''''_nt1.Q Mi 1. i.t_r Sko1.. P t (No> ERHVERSFORM "" " <.. ) (7.1.) ( > (469) (G7.1.).05). Thnnleger i klinikker hvor Fig 5. Kvikksølvutskfllelse og arbeidssituasjon. 502

6 70 60! leri hjemmet (50 nmollillp <.05). Det ble funnet sammenhen.l!. mellom antallet amalgamnatl'r. samt antall okklusale nater hos deltagere og verdi av kvikkrølv i urinprøvene (p<.ooi) (fig 10). Deltagere som tidligere hadde fått utført måling av kvikksølv I urin hadde ikke lavere verdier t urinprøven enn andre Diskusjon 672 urinprøver innsamlet og' analysert under de samme be tingelser og i løpet a\' kort tid ut rubr ("n av de største rapporl('rt< undersøkelser av lannhels{'pcrsoneli vedrørende kvikksøln'kr' panering. Det bør allikevd påpe' kes at gruppen ikke er represen tativ for alle norske tannleger du deltagere. spesielt privatpra kti serende tannleger. fra Oslo o Sør øst Norge var overrepresentert (fig I). Innsamling av Ilere prøver ved de årlige landsmøtt'f forskjellige steder i Norge vil gi bedre demografisk spredning av deltagere. Flere deltagere v il gi sikrere grunnlag for de statistis ke beregningene. PI 45_ PI 40_ 30_ l ""' > ""- L... : ---Kv:l J S "O- "- 10_ ) - < ""... 1 A... nt GULVBELEGG I Li.no.. u"" F1... r Flg 6. KrJikksøltlUlskilldse og yult'bd('rn. Konsentrasjonen av kvikk-solv arbridsatmosfæren har i indllstrien blitt benyttet som mål (or eksponeringsnivå. da kvikk sølvdamp absorberes neslt'n fltllsl e ndiolo). De samme måkprosedyrer har også blitt an vendt på tannklinikker. Ilopet av rn arbeidsdag vil imidlertid Juftkons(Ontrasjonen a\' kvikksøh' i tannlegens ansiklsomr{lde varirrr sterkt med tid. sted og arbcidsoppl(avc. Dal(lig I(jennomsnittsmåling av luftkonsentrasjonen I klinikken vil derfor ikke nødvendigvis gjenspeile den redie kvikksølveksponering 3\' tannhelsepersonell Eksponering har blitt bereglh't på g runnlag av analyse av kvikksølv i hår. neglc. r blod fe > 40 M... --_--Gj _ Sn l t "... n..-- Fig 7. Kvikksøll'U lskillelse. uke n (Iig arbeidstid og kjemnsforskjelh:'r. BEHANDLINGSROM. RESEPSJON. STERILlSERI:NS. I ees urin saliva samt etter andre rw.' todt r. Urinanalyse ble foretrukket i denne undt'rsøkclsen pga ('nkd innsamling og be hall<lling av prove ne samt reia tivt ukompliscrt analysemetode Kvikksolvutskillelst' i urin varierer Ikke på ra5kt" og kontinuerlige I:ndringrr av absorpsjonen. I11t'l1 gir Ill er indikasjon på det gjl'llllomsnittligc opptak over h'ngn' 1 id. Dt't er en rekke viktige metodologisk/..' momenter det må tas ht'llsyn til ved måling av kvikk øl\' i urin. Oppbevaringssted og lid dkr temperatursvingninger kan forårsake lekkasje fra prøv( glass. kontaminasjon adsorpsjon på overflater eller kompleksbilldinl! i prøvene. Utskillelsen av k\'ikksølv varierer i løpet av et døgn. Imidlertid cr det praktisk ligjl'nnomførhart å samle inn cli1gnutskille lsen på nere personer. V{'rdirn av k\'ikksølv i morgt nllrin gi r best indikasjon på den IOIilI. døl(nutskillelsen (11).1 t illq..{g rcdu ert' ejtekten av mulige IllfCldige konsentrasjonsvariaioiit 'r i urin f' tler korreksjont'n Jor l'('llvckt dier kreatinin illnhold. Kvikksøl\'utkillel se i urin kan Lltvic store daglige' variasjoner. p.(.\ indi\'idhasis kan derfor ikke de vlesle verdier benyttes som 503

7 > J " > ANTALL... VE _ Ny... ( 72) Ut:f... t:. (J.G) P... Il: (26.2) ELLER UTFRESTE!II!Il FYLLINGER/UKE ANTALL PUSSEDE _ 2Eo-O 1-7 > 7 (J.7) I L92) (209) (NO) ':Vl_L INGER/UKE (1991 (1") ( 39) (1:5) (600 ) (.. ) C73) (36) <:5... ) rtg B. Kvtkksølvutskillelse og ukentlig antall amalgamseanser. en presis indikator på eksponerlngsgrad. Imidlertid vil gjennomsnittsverdier på gruppebasis eller basert på flere kontroller vise god korrelasjon m ed del daglige eksponeringsnivået I klinikken (Il). Thnnhelsepcrsonell bør derfor regelmessig kontrollere kvikksølvmengden i urin_ f eks en gang årlig_ Menn og kvinner hadde forskjellig verdier på utskillelse av kvikksølv (Fig 3). Verdiene i urinprøven for menn økte ved økende eksponering men.s verdiene for de kvinnelige deltagere forble relativt konstante ved lav eksponering. Utskillelse av kvikksølv I urin var mindre hos de kvinnelige deltagere. spesielt ved relativt høy eksponering (Fig 7). I undersøkelser av yrkesmessig ueksponerte grupper blir det fastslått at kvinner har høyere verdier av kvikksølv i urin enn menn. Dette ble også registrert (or dejtagere som var lite eksponert I arbeidsmiljøet. Det er tidligere vist at utskillelse av kvikksølv i hår og svette er forskjellig (or kvinner og menn. Resulta tene kan tyde på at det også er ulik urin utskillelse av kvikksølv mellom kvinner og menn ved økende eksponering. Almenpraktiserende tannleger hadde signifikant høyere kvikkølvvcrdier i urinprøven c nn de andre kategorier. Dette tyder på at tannhelsepersonell absorberer kvikksølv I tannklinikken. Det framgår også at privatpraktiserende tannleger synes mer eksponert enn andre kategorier (Figs4-51_ Dette kan delvis forklares ved at den ukentlige arbeidstid. I følge spørreskjemaet. er kortere for de offentlige tannleger. Videre cr antallet nye. ulfreste og pussede fyllinger samt årsforbruket av kvikksølv høyere for privatprdktiserende tannlege r. De fleste tilfeller av akutt forgiftning som er referert i litteraturen er forårsaket av søl av kvikksølv etter uhell. Kvikksølv fordamper relativt raskt. og vil over tid forårsake høye kvikksølvverdier i luft. En kvikksølvdråpe med diameter på l mm kan i el 60 m 3 behandlingsrom forårsake luftkonsentrasjoner langt over an befalt grense i arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig at gulvbelegget i klinikken kan dekontamineres. Av denne grunn anbefales ikke tepper i behandlingsrommel. Det ble i denne undersøkelsen ikke funnet høyere verdier hos deltagere med teppe på klinikken (F'lg 6). Derimot ble det runnet Signifikant høyere kvikksølvverdier hos deltagere som hadde tregulv i behandlingsrommet. Resulta tene kan derfor tyde på at tregulv er lite egnet som gulvbelegg i klinikken mht kvikksølvhygiene. Ventilasjonsmetode kan ha be tydning lor eksponeringsnivå. Forsert utskiftning av luft med sentralt klimaanlegg gir jevn luft utveksling året rundt. Det er mulig utskifting av luft gjennom vindu og ventilerer mer tilfeldig. med periodevis ugunstig inneklima (12). Rutiner for rengjøring av t.annklinikken har tidligere blitt assosiert med kvikksølveksponering. Bruk av støvsuger frarådes. da små kvikksølvdråper på gulvet vil bli [orstøvet og spredt utover større områder. Antallet nye fyllinger som blir lagt pr uke. samt årlig innkjøpt mengde kvikksølv. er indirektc mål for hyppighe ten av arbeidsseanser hvor tannlegen utsettes for kvikksølvdamp (F'ig 9). Det er derfor ikke uventet at verdie n i urinprøvene korrelerte med disse variablene. Imidlertid tyder resultatene på at også økende antall seanser med pussing eller utfresing av amalgamfyllinger gir økt eksponeringsnivå av kvikksølvdamp (Fig B). Dct er vist at det I området umidde lbart i nærheten av operasjonsfeltet kan oppstå meget høye verdier av kvikksølvdamp pga varme og partikkeldannelse. Nivået kan reduseres ved bruk av sentralavsug og spray. Dette gjenspeilet seg Imidlertid Ikke I 504

8 !"; - -- O_ 4_ - 40_ 30_ v - 2_ 20_ o '5 _ l 35_ personalet. Dette problemet har i >0_ lilen grad bli! t beskrevet i odon- 5_ tologisk lit teral ur. i Den he Isemcssige betydning v <o_ 0_" L >J._S av kvikksølveksponering må KG KVIKKSØLV/AR sees i sammcnheng med metal- Fig 9. Kvikksøll'lllskillelse og årligjorbruk all amalgam. verdiene hos deltagere som oppga i spørreskjemaet at de benyttet sentralavsug ved utfresingav gamle amalgamfyllinger. Amalgamrutinene på kontoret kunne bare i liten g:rad korrelercs med kvikksølvverdicn i prøvene. Det er mulig effekten maskeres av variabler med størrc effekt på eksponeringsnivået. D('t ('r også mulig at kvikksølvhygienen som praktiseres på norske tannlegekontor er såpass god at det kun oppstår små endringer i f'ksponeringsnivået ved endring i amalgam rutinene. En tredje mulighet er at spørreskjemaet var upresist utformet eller ble misforstått. En fjerde mulighet er at antallet av deltagere er for lite til å finne statistiske sammenhenger. Det er uklart i hvor stor grad slitasje av amalgamfyllinger bidrar til utskillelse av kvikksølv i urin (13). I dennt undersøkelsen framgår det en sammenheng mellom antall fyllinger på ddtagerne og kvikksølvverdien i urinprøvene (Fig 101_ 650 av deltagerne hadde besvart dette spørsmålet. Fyllingsstatus på spørreskjemaet antas å være korrekt oppgitt. DeltagernE' utgjør dermed den slørste undersøkelsesgruppen i litteraturen hvor sammenheng mellom amalgamfyllinger og k\-ikksolvutskillelse er rdatert. Miljøforurensning av kvikksølv fm tannklinikker har vært studert i flere land. Statens forurensningstilsyn har stipuiprt med at hver tannbehandlingsenhet i Norge i gjennomsnitt slipper ut 0.3 kg kvikksølv årlig i avløpsvannet (14). Det er mulig det i fremtiden blir påbudt med amalgamseparator på norske tannklinikker. selv om f'ffek!e[1 av dissc er diskutable. Ut fra resultatet av denne undersøkelsen ser det ut som om installasjon av amalgam separator forårsaker noe høyere kvikksølvvf'rdier hos ) j ; ") To t _ I'. Okkl.j. <.0 < " :1-10 (ND) U (1.22) (192) e4' (3... ) Iets kjemiske tilstand. Toksikologisk skilles det mellom kvikksolvforbindelser med forskjellig metabolisme og sykdomsbilde. Alkyl- (særlig metyl) forbindelsene er spesielt giftige. Den anvendte analysemetode i :lenne undersøkelsen skiller ikk mel lom de ulike kvikksølvfort indelser. Det er imidlertid blil I hevdet at tannhelsepersonell hal' høyere verdier av mctylkviklisølv i blod. Det har også vært spekulert om bakteriekolonier i behllldcrc for amalgamrester kan omdanne kvikksølv til mety'.kvikk sølv. Teoriene har ikke hlitt bekreftet i senere unders"kelser. P'.'t et tannlf'gekontor foreligger kvikksølvet hovedsakelig som metallisk fritt k\'ikksolv i dampform eller som uorganisk metall- 26-"'.." >... ANTALL ANALGAMFLATER HOS DELTAKERE (No) Tot.lt. < 86) <.1.99) (271) Oklu J.t:. (108) (1&) (243) < 105) <.1.e9) Fig 10. Kl'ikksølvutskilldse og antall amalgamjlaler. (651) ( ) 505

9 forbindelser i aerosoler. I odontologisk litteraturerdet i løpet av de siste 50 år blitt rap partert 1 dødsfall (15) og 26 tilfe l Ier av akutt forgiftning av tannhelsepersonell De rapporterte tilfeller av forgiftning er hovedsakelig forbundet med lekkasjer eller søl av store mengder kvikksølv (16). Det er også rapportert tilf('ller hvor tannhelsepersonell har utviklet allergi mot den tak materialer deriblant kvikksølv (17). Eksponeringsnivået er imidlertid ikke avgjørende for muligheten for sensibilisering mot kvikksølv. Ved kronisk eksponering av kvikksølvdamp kan det oppstå forstyrrelser først og fn'mst i sentralnervesystemet (18). nyrene og i det perifere nervesystem. Spekteret av sentralnervøse symptomer er meget vidt. vanskelig registrerbart. og ofte svært diffust (19-22). I undersøkelser hvor forskjellige objektive parametre benyttes for å måle effekten av arbeid i kontaminerte arbeidsmiljø registreres langt høyere kvikksølvverdier i urinprøver enn påvist i denne undersøkelsen før symptomer opptrer. Sentralnervøse forstyrrelser er blitt registrert når verdien av kvikksølv i urinprøvene har oversteget 1100 nmolll. trernor i underarm> 250 nmolll og neuropatier > 1300 nmolll. Det er ikke blitt rapportert noen målbare negative effekter av opphold i arbeidsatmosfæren hvor kvikksølvdamp forårsaker utskillelse av kvikksølv i urin under 250 nmolll (23). Manifeste skader er derfor ikke i første rekke aktuelle å studere blant tannhelsepersonell. lettere effekte-r i sentralnervesystemet og nyrene avspeiles ikke nød\'endigvis av dagens målbare parametre. Det er også stilt spørsmål om ikke langvarig opphold i kvikksølvkontaminerte arbeidsplasser kan ha langt alvorligere konsekvenser enn tidligere anlatl (24-25). Ved økende k\"ikksølvverdicr i lun i industrielle arbeidsmiljøer kan det statistisk registreres et økende antall målbare sentralnervøse forstyrrelser blant arbeiderne. Det er derfor fastsatt industrielle "grensenivåer" for kortvarig og for langvarig arbeidsopphold i eksponeringsområder. Disse nivåer baserer seg imidlertid til en viss grad på den samtidige presisjon av medisinsk diagnostikk og de eksisterende kunnskaper om toksikologiske mekanismer. Yrkeshygieniske akseptable grenseverdier i industrien har derfor gjennom årent' stadig blitt lavere. I Norge er grenseverdiene i arbeidsatmosfæren fastsatt i henhold til WHO's anbefalinger (27). og er fra 100 nmolll (Thbcll 1). 1 en rekke yrker utsettes imidlertid personer for eksponering av flere kjemikalier. Diffuse sentralnervøse symptomer m å da vurderes samlet og enkeltvis mot alle andre faktorer av yrkeshygienisk betydning. Eventuelle effekter av langvarig kvikksølveksponering er derfor vanskelig å dokumentere på fe ks tannhelsepersonell med multifaktoriell eksponering. Kvikksølvmengden i urin er ikke et mål for hvor mye kvikksølv som opptas i sentralnervesystemet og nyrene. Ved et bestemt eksponeringsnivå registrer('s individuelle reaksjonsmønstre. Det er derfor vanskelig å lage en matematisk modell for sammenhengen mellom målbare objektive symptomer subjektive plager hos tannhelsepersonell. og verdien av kvikksølvdamp i arbeidsatmosfæren i tannklinikken. Ut fra dagens viten indikerer ikke de målte kvikksølvmengder at eksponeringen på tannklinikken har noen negativ effekt på helsen. Virkningen av kronisk eksponering av lave doser kvikksølvdamp i sentralnervesystemet er imidlertid ikke kjent i detalj. Som et overordnet mål bør derfor korrekt kvikksølvhygiene etterstrebes (28) for å oppnå lavest mulig kvikksølveksponering. Referanser L International Conferf'"nce on mcreury hazards in dental prac Hee. Sept : Glasgow: Procccding NIOM (Nordisk institutt forodontolo"osk materialprøving). Vekttap fra amalgam kapsler ved mekanisk triturering. NIOM Årbok 1979:79: Brune. D. Henstcn-Pettersen A. Beltcsbn:kke H. Exposure to mercury and silver during removal of amalgam restoralions. Seand J Dent Res 19AO: 88(5): Gundersen N Lie A. Kvikksølveksponering ved tannlegekontorer. En epidemiologisk tverrsnittsundcrsøkc1se. Yrkesbygienisk Inst Publikasjon HD 834/80. Oslo: Naleway C Sakaguehi R Mitchell E. Mulkr T Urinary mereury Icvc1s in US Dentists Rcyicw of bealtb as- 506

10 sessment prol!ram. JADA 19H5;IIL Nilsson B. Nilsson D. Mereurv in dental practice. Il. Urinary nu'r ('ury cxcretion in dental personne!. Swed Dent J 1986; 10: Jokstad A. Wandel N. Kvikksøl\' opptak på tannklinikker. En oversikt og en rapport fra forhol (kne i Hordaland. Nor Thnnlqrforen Tid 1986:96:585-1:S. 8. Nilsson D. Nilsson il. Mereury in the dental prac(ke. I. The \'or. king environment and the exposure of dental person nei to IIlercury vapor. Swed Dent J 19H6;1O; u'\'y F. Selstad J. Wandel N. Kontroll av kvikksøh:opptak ved tannklinikker. Yrkeshygienisk inst. Publikasjon HD 890/83. Osh 1983; 10 pp. 10. Friberg L NordbcrgGF Vouk VB. Handbook on the toxieology of metals. Vol I. General aspeets. Va!. 2. Spesific n1l'tals. 2nd cd. Amsterdam: Elsevier Scient Publ 19H pp. Il. Wandel N. Levy F: Sammenheng mellom kvikksøl\'('ksponering (J urinutskillels{'. Gjennomgang aven dd nyere litteratur. Yrkeshygienisk inst. Publikasjon HD 889/83. Oslo; IY83; 26 pp. 12. u'nvlk K. Levy F" Inneklima - En orientering om klirnafaktorer og forurensning. Yrkeshygienisk Inst Publikasjon HD 927/86 Oslo: Vimy MJ. Luft AJ Lorseheider FL. Estimation of mercury body burden from dental amalgam: Computer simulation of il metabolk eompartment mode!. J Dellt Hes 1986;65:1415-! Romslo R. Syversen T. Materialstromamliysc av k\'ikksnl\'. Forprosjc.'kt Oslo. Statens Forurclls njllstilsyi1. Tilsyn I{<Jp loiho Oslo; 19HO; 49 pp. 15. Løkken P. Letal kvikksølvforiftnin av (n tannleeassistent. Nor T'dnnlqeforcn Tid W71:8l: Bauer J. G A. Aetion of [J1crcury in dt'nt<j1 r-xposures to nwrcury. Opt>r Dent 1985:1O:104-U. 17. White I. Brandt R. L. Develop Illent ol Oll'rCury hyperscilsiti \'it)' among dental students. JADA 1976;92; l H. F'ddman R. G.."\('uro]ogicul Ola nifestations of mercury POlSOnin. Acta Neuro] Scand (SLIPP!) 19H2;66; Aaseth J MOWt' G. Lie A. AlexanderJ. KvikksøJvtoxicologiogrisikovurdering. Tidskr Nor Læge forell 1984:10--1: Shapiro 1M. Sum Iler AJ. Comblath OH. et al. Neurophysiologi al and nc uropsycho!ogkal funetion in mercury-exposed dentists. LamTt 1982:H2: Piikivi L. Hfinninen H Martdin T et al. Psyehological performajlc{' and lon-tt'rm exposure to mercury vapors Scand J Work Environ Heallh 1984; 10: l. 22. Siblerud RS. A study to determine il th('ft' is a rc1ationship be tween dental amalgam and bealtb. [Thesis l. Dept Physi()Joy & Biophysiology Univ Colorado St<J!c USA: Skerlving S. [krull M. Nordiska ('xp('ftruppen for gransevardrs dokumetlt<jtion. Oorganisk kvil'ksilver. Sto('kholm: Arbeta och halsa: 20 19H5: Nylander M. Mer('ury in pituitary lands of dentisis. l...an('et 1986: 86: Wanna A. Skja'råsen J. Mer ('III"Y accumulatioll in placenta and fodal memhranes: A study of dental workl'rs and their bbies. En\'iron Physiol Biochf'm 1975;5;34H Maximul11 allowhbk eoncentralions of m{'rcury compounds in working premis( s. Report of an international Committf'{'. LT Fri hnged.nov arrhen \'iron Health 1969:19: ('undersen N. Lie A Korsga<lrd KJ. K\'ikksølv i urin. Hva er normalt blant ikke yrkesmessig ckspont>rte? Yrkrshygienisk Inst Puhlikasjon HD 1-161/81. Oslo: 19H1. 2H FDI (Fcdcralion Ikntairc Internationalel.!«'rntnmendations on dental merellry hygiene. Int Dent J 1977:27:5H9. En ut\'idcl referanseliste kan fa{'s hos forfatlen.'n. Asbjørn Jokstad Odontologisk institutt for anatomi. Pb 1052 Blindern Oslo 3 507

Yrkeshygienisk institutt,

Yrkeshygienisk institutt, .,1 HELSEFORHOLD I GAL V ANOTEKNISK INDUSTRI Sammenhenq mellom helseeffekter oq utskillelse av krom oq nikkel. Nils Gundersen og Finn Levy HO 879/82 Yrkeshygienisk institutt, Postboks 8149 Dep, Oslo L

Detaljer

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 1 Forord Neste Bruk av tannrestaureringsmaterialer har vært debattert med stor intensitet de siste ti-år i Norge - spesielt bruken av amalgam. Det finnes

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl

rapport 2009:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl rapport 29:5 Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende kunnskap Heidi Lyshol Anna Biehl Rapport 29:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tannhelsestatus i Norge En oppsummering av eksisterende

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 . ß~mæ~~~~~~~oo fl OO~lIT1fMirirrr STATENS ARBEISMILJ01NSTITUTT Postadresse: P.b. 8149 ep. 0033 Oslo 1 - Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850 - Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no

RAPPORT. Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger. www.sintef.no SINTEF A325 RAPPORT Sykefravær Kunnskapsstatus og problemstillinger Solveig Osborg Ose, Heidi Jensberg, Randi Eidsmo Reinertsen, Mariann Sandsund og Jan Morten Dyrstad www.sintef.no SINTEF Helse Gruppe

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Jens Østli Conjoint er en metode som kan brukes for å avdekke preferansehierarkier eksempelvis i matprodukter. Preferansehierarkier oppstår fordi produkters

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til

Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til Utdanning 2009 Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? Lars-Erik Borge, SØF/NTNU og Marte Rønning, SSB Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? Innledning

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer