FASTSATT PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASTSATT PLANPROGRAM"

Transkript

1 FASTSATT PLANPROGRAM for Reguleringsplan for masseuttak på gnr 9 bnr 57 - Torsteinsfjellet - Plan Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune har i sak 45/08 den fastsatt planprogram datert med tillegg som spesifisert i vedtaket. Fastsatt program består av følgende deler: o Protokoll fra Utvalg for byutviklings sak 45/08 den o Forslag til planprogram datert

2

3

4 2

5 NATURFORVALTEREN Aksjeselskap NATURFORVALTEREN Aksjeselskap Oppdragsgiver: T. Stangeland Maskin AS Forfatter: Bengt M. Tovslid Dato: Prosjekt Nr.: Antall sider: 19 pluss 2 vedlegg Prosjektleder: Bengt M. Tovslid Rapport Nr.: Revidert Tilgjengelighet: Åpen Prosjektmedarbeider: Rune Søyland Emneord: Planprogram, masseuttak, dagens situasjon, konsekvensutredning, reguleringsplan Sammendrag: T. Stangeland Maskin AS har et årlig behov for tonn knust fjell og forbruket er sterkt stigende. Å kunne hente varen lokalt og nært markedet vil senke leveringskostnaden samt spare miljøet i regionen for belastningene med økt transport. Regionen vil i tilegg i løpet av en 10års periode ha akutt mangel på natursand og grus Planprogrammet beskriver dagens situasjon for området Torsteinsfjellet i forhold til bruk og gjeldende planstatus. Det angis her et forslag til utredninger i påfølgende konsekvensutredning. TS. Maskin AS har valgt å bruke planprosessen, for å gi bedriften forutsigbare rammebetingelser knyttet til tilgang på byggeråstoffer. Dato: Signatur:

6 1 Forord T. Stangeland Maskin AS, i samarbeid med Naturforvalteren AS og Ingeniørservice AS, legger med dette frem planprogram for utarbeidelse av regulering for pukkverk på Torsteinsfjell i Sandnes kommune. Planprogrammet gir en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet, og er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens nye forskrift om konsekvensutredninger av 1. april Disse forskriftene er en konsekvens av EØS-avtalen, og erstatter her melding og forslag til utredningsprogram som tidligere var knyttet til konsekvensutredninger. Dette er et program for arbeidet som skal lede frem til reguleringsplan for Torsteinsfjell. Det konkretiserer de problemstillinger som er relevante i forhold til de vedtak som skal fattes i Sandnes kommune. Planprogrammet tar for seg de temaer som skal behandles i videre arbeid med konsekvensutredning. Vi har allerede i planprogrammet forsøkt å benytte tilgjengelig informasjon innenfor fagfeltene som skal utredes, og noen kapittel vil derfor omtales grundigere enn andre. I henhold til Plan- og bygningslovens 33-2 ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6. november 2007 til 20. desember Det ble samtidig sendt på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 6. november 2007 i Stavanger Aftenblad og Sandnesposten.

7 2 1 Sammendrag Innledning Gjeldende planstatus Eiendomsforhold Dagens situasjon Næring Støv Støy Avrenning Landskap Nærmiljø Kulturmiljø Naturmiljø Naturressurser Landbruk Rekreasjon/ Friluftsliv Beskrivelse av tiltaket Alternativ Alternativ alternativet Etterbruk Tillatelser Konsekvenser/ Utredninger Generelt fra forskriften Metodevalg for konsekvensutredning Metoder Forekomstbeskrivelse Tilkomst Utslipp av prosessvann og avrenning Støy Støv Kulturmiljø Naturmiljø Landbruk Bebyggelse/ tekniske installasjoner Landskap Friluftsliv Behovsvurdering Miljøoppfølgingsprogram Planprosessen og plan for medvirkning Organisering...18

8 3 1 Sammendrag T. Stangeland Maskin AS (TS) er Norges ledende maskinentreprenør, og storforbruker av byggeråstoff. Bedriften har valgt å bruke planprosessen for å gi bedriften forutsigbare rammebetingelser. Forekomsten det er aktuelt å ta ut dekker et areal på ca. 230 dekar. Området inkluderer veier og produksjonsområde. Med et beregnet uttaksvolum på minst 7,4 mill m 3 (alt.1) og maks 9,6 mill m 3 (alt.2) må tiltaket, i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, konsekvensutredes. Området består i dag av delvis ubrukt og lite brukt beite samt noe bjørkeskog i sidene mot øst. På hovedeiendommen er det etablert et industriområde i utkanten av planlagt uttak. På eiendommen lengst sør er noe av arealet brukt som beite, men dette er ugjødslet og har liten verdi som jordbruksjord. Planprogrammet beskriver kort to alternativer for uttak i området, samt 0-alternativet: 1. Uttak som i liten grad følger terrenget i området, men som gir god utnyttelse av O.C. Østraadts eiendom og mindre inngrep på naboeiendommene. 2. Større uttak som følger kote 60, og som integreres i terrenget. Gir god utnyttelse, men berører flere eiendommer. 0-alternativet beskriver at alle byggeråstoffer til TS hentes utenfra. Området blir da opprettholdt som ubrukt beite med gjengroing. Etterbruk: Beholde uttaksområdet uten gjenfylling til næringsområde.

9 4 2 Innledning T. Stangeland Maskin ble etablert i 1959 av Trygve Stangeland fra Tjelta i Sola. Han hadde da drevet som landbruksentreprenør hos bønder i Sola og omegn. Den første tiden var det stort sett utleie av gravemaskiner til store oppdragsgivere som Røldal-Suldal Kraft, A/S Betongbygg (bygging av raffineriet i Risavika), kommunene og Vegvesenet. Med oljeeventyret i distriktet kom en kraftig økning i omsetningen. Maskiner og utstyr ble kjøpt inn, og firmaet ble styrket med ansettelser av blant annet ingeniører og teknikere. Infrastruktur i forbindelse med bolig og næringsbygg/-felt har vært en stor del av firmaets engasjement. Firmaet har, og har hatt, store prosjekter innenfor infrastruktur generelt; som veibygging, jernbane, havnebygging, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el og fjernvarme. T. Stangeland Maskin A/S omsetter for ca. 800 millioner, og har rundt 380 ansatte. Firmaet er en del av Stangeland Gruppen som har milliardomsetning og over 500 ansatte. Dette gjør dem til den største entreprenøren i Rogaland. Stangeland Maskin utfører mobilknusing i hele sørvest Norge til konkurransedyktige priser. Produksjon til eget bruk ligger på ca tonn grus og pukk årlig. Da det i Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren 2007 (her etter kalt FBR) ikke anbefales utvidelse av pukkverket på Hogstad, har T. Stangeland Maskin AS igangsatt arbeid med konsekvensutredning for Torsteinsfjellet. Uttaksområdet ligger sør for Velde Pukk sitt anlegg på Kylles, mellom fylkesvei 316 og fylkesvei 315. Planområdet ligger sørvest for Veldes produksjonsområde og dekker et område på 230 dekar. Uttaksvolumet er beregnet til minst 7,4 mill m 3 (alt.1) og maks 9,6 mill m 3 (alt.2), og tiltaket må derfor, i henhold til forskriften, konsekvensutredes. Det blir vurdert flere alternativer for uttak og etterbruk, blant annet hvor dypt man skal gå, samt hvorvidt uttaket skal følge terrenget. Atkomstvei vurderes i forhold til fylkesvei 316 og fylkesvei 315, både sør og nord for dagens utkjørsel fra O. C. Østraadts industriområde. Etterbruk av området er vurdert som næringsområde. Det ble 9. august 2007 avholdt oppstartsmøte med tiltakshaver, konsulenter og representanter fra Sandnes kommune. I uke 49 ble det holdt informasjonsmøte, og grunneierne ble kontaktet i oppstarten av prosessen.

10 5 Figur 2.1. Oversikt over tiltaket. 2.1 Gjeldende planstatus Kommuneplan for Sandnes: I Sandnes kommune ble den nye kommuneplanen vedtatt av bystyret 16. oktober Gnr 9, bnr 57 er her disponert som område for masseuttak. Miljøplan for Sandnes: I miljøplanen for Sandnes er ikke området omtalt særskilt. Tiltaksområdet ligger nær naturreservatet ved utløpet av Svilandsåna.

11 6 Figur 2.2. Kommuneplan for Sandnes. Lilla område er Område for råstoffutvinning, blått er Ervervsområder". Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren: I Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren behandles ikke denne lokaliteten, da den er avsatt som masseuttak i kommuneplanen, og fordi utvidelse av det avsatte området kan komme i konflikt med fremtidig byutvikling i Sandnes Øst.

12 7 Figur 2.3. Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren. Forekomsten kalles O. C. Østraadt. Fylkesdelplan for idrett, natur og kultur: I Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) ligger det ingen registreringer av verken natur, kultur eller friluftsliv innen det direkte berørte området. Uttaket vil trolig kunne ses fra både sikrede og usikrede friluftsområder. Område K94 er et 290 daa stort område ved utløpet av Svilandsåna. Området er en fukteng med stor betydning som overvintringsområde for svaner og ender, men også som hekkeområde. kilde: Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern, FINK.

13 8 Figur 2.4. FINK. Ingen direkte berøringer, men sikrede og usikrede friluftsområder ligger i nærheten. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling: I fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er området rundt Torsteinsfjellet en del av langsiktig utviklingsretning for Sandnes Øst. Masterplan: Torsteinsfjellet ligger i sentrum av området som i masterplanen kalles Sviland. Det blir konkludert med at Sviland blir det siste av de store utbyggingsområdene i Sandnes Øst som skal igangsettes. De største problemene med utbygging i dette området angis som høye kostnader og dårlig utbygd kollektivtransport (krever bybane), men konflikten til masseuttaksområder blir også nevnt. 2.2 Eiendomsforhold Innen planområdet er det 4 eiendommer med ulike eiere: O. C. Østraadt AS, gnr 9/ bnr 47,48 og 57 Tor Arvid Lommeland, gnr 9/ bnr 9 Tore Furenes, gnr 9/ bnr 3 Kjell Tjessem, gnr 9/ bnr 7

14 9 Figur 2.5. Reguleringsområdets berøring av eiendommene. 3 Dagens situasjon 3.1 Næring I dag er T. Stangeland maskin AS etablert med pukkverk på Hogstad i Sandnes. Uttaket er ikke anbefalt utvidet i FBR, og T. Stangeland maskin AS har derfor behov for å åpne nytt uttak nært markedet som er Sandnes og Stavanger. TS har et forbruk av byggeråstoff på ca tonn per år. Man søker hele tiden å transportere disse råvarene kortest mulig, og følgelig hentes massene stort sett fra egen produksjon nært bykjernene. I dag har ikke bedriften nok råstofftilgang lokalt til eget forbruk, og må derfor kjøpe, samt importere fra egen produksjon utenfor distriktet. Slik import er kostbar, belaster veinettet og fører til store CO 2 -utslipp. 3.2 Støv Området består i dag av dårlig vedlikeholdt beite med mye einer og bjørkeskog i sidene mot øst. Det er ikke støv fra området. 3.3 Støy Området er i dag påvirket av støy fra trafikken på fv 316, samt fra pukkverket til Velde AS.

15 Avrenning Avrenningen fra området er trolig minimal grunnet meget begrenset gjødsling av beitene. Kun noen få dekar i sørøst gjødsles. 3.5 Landskap Området er gammel beitemark, men bruken er i hovedsak opphørt og området bærer preg av gjengroing. I sør er det fortsatt rester av kystlynghei, men denne er i dårlig forfatning. Landskapet rundt er kupert og har flere utsiktstopper med Kyllesvatnet som sentralt landskapselement i øst. I vest ligger Veden, som er en av de markante fjelltoppene i området. 3.6 Nærmiljø I sørvest er det etablert et mindre boligfelt med helling mot øst. Det er under behandling en reguleringsplan for 150 boliger på gnr 24, bnr 25 og 45 (plan ) som ligger enda nærmere det foreslåtte uttaksområdet enn eksisterende boligfelt, omtalt over. Det er gang- og sykkelsti langs fylkesvei 315 fra Sviland til fylkesvei 316. Det er tidligere foretatt telling av brukerne av denne, noe som viste at det i dag ikke er særlig stor trafikk her. Fylkesvei 315 er hovedfartsåre mellom Ryfylke og Sandnes. 3.7 Kulturmiljø Det er ingen registreringer i eller nær uttaksområdet. 3.8 Naturmiljø Området består av beite som ikke er holdt i hevd på flere år. Helt sør grenser området mot lynghei og videre mot gjødslet beite. I øst dekkes skråningen mot veien av bjørkeskog som anslås å være år gammel. Øst for fv 316 ligger et naturreservat, Kydlesvatnet, som har internasjonal status. Formålet med vernet er å ta vare på en viktig overvintringslokalitet for ender og svaner. Også hekkelokalitet.

16 11 Figur 3.1. Viser uttaksområdet (maks reguleringsområde) med blå markering og verneområdet ved Kyllesvatnet skravert med rødt. 3.9 Naturressurser Foruten steinen i denne forekomsten er det ikke registrert utnyttbare naturressurser innenfor eller i nærheten av planområdet annet enn utmarksressurser Landbruk Det drives ikke landbruk innenfor planområdet. Det drives landbruk på gnr 9/ bnr 9 sør for planområdet, men med begrenset beiting opp mot området som eneste bruk Rekreasjon/ Friluftsliv Det utøves ikke friluftsliv av betydning innenfor planområdet. I området rundt er det derimot flere fine turområder som benyttes til toppturer, samt Kydlesvannet som brukes aktivt av turog hyttefolk året rundt. Se ellers kartet i kapittel 3 som viser friluftsområder i forhold til FINK.

17 12 4 Beskrivelse av tiltaket Den endelige utformingen av tiltaket er ikke bestemt. Retningslinjer for utformingen vil bli utarbeidet med bakgrunn i de avklaringer som KU arbeidet gir. Bergmesteren blir samarbeidspartner i planleggingen av driften av uttaket. På grunn av driftstiden vil disse planene måtte revideres underveis. I henhold til gjeldende regelverk revideres driftsplanene hvert 5. år. Det er i dette planprogrammet beskrevet 2 alternative utforminger, i tillegg til 0- alternativet. Retningslinjene for utformingen vil bli bestemt på bakgrunn av avklaringer i KUarbeidet, i reguleringsfasen. Konsekvensene av hvert alternativ blir kort omtalt i de ulike punktene under kapittel 6 Konsekvenser/ utredninger. 4.1 Alternativ 1 Masseuttak som beskrevet i gjeldende kommuneplan. Dette for å tilpasse inngrepet til allerede eksisterende industriområde (O. C. Østraadt AS) i sørvest. Allerede godkjent plan for området ligger til grunn for avgrensningen. Kantene mot tilstøtende naboer er tenkt utført som paller og kan eventuelt beplantes for å dempe inngrepet. Ved ferdigstillelse vil området fremstå som ferdig planert industriområde tilpasset tilstøtende/ eksisterende industriområde. Figur 4.1. Viser uttaksområdet for alternativ 1.

18 Alternativ 2 Masseuttak som beskrevet i gjeldende kommuneplan, men utvidet både mot vest og øst. Dette er gjort for å få en bedre landskapsmessig tilpasning, og for å dempe inntrykket av inngrepet. Inngrepet er lagt på kote 60, dette for å tilpasse inngrepet til allerede eksisterende industriområde (O. C. Østraadt AS) i sørvest. Mot vest vil det bli stående en kant på ca. 20 meter, dette vil hindre innsyn fra eksisterende veier. Mot øst vil inngrepet tilpasses kote 60 i eksisterende terreng og gi en myk overgang. Ved ferdigstillelse vil området fremstå som ferdig planert industriområde, tilpasset tilstøtende/ eksiterende industriområde. Den endelige utformingen av uttaket er ikke bestemt. Figur 4.2. Viser uttaksområdet for alternativ alternativet Beskriver området slik det brukes/ er i dag, samt tar for seg markedssituasjonen slik den kan bli uten dette uttaket. 4.4 Etterbruk Området blir vurdert som nærings- og senterområde, med både offentlige funksjoner og handel eller industri.

19 14 5 Tillatelser Grunneieravtaler (Inngått med berørte grunneiere) Utslippsavtaler Regulering Driftsplan (Utarbeides på et senere stadium) KU (Utarbeides på bakgrunn av dette planprogrammet) Utbyggingsavtale Byggesakstillatelse fra kommunen 6 Konsekvenser/ Utredninger 6.1 Generelt fra forskriften Forskriften gir rammen for utarbeidelsen av planprogrammet. Det er forslagsstiller (T. Stangeland Maskin AS) som har ansvar for å utarbeide forslaget til planprogram, men det er Sandnes kommune som skal fastsette programmet. Ved fastsetting av program kan det gis premisser for arbeidet med reguleringsplan, herunder vurdering av alternativ utforming av planen. Videre skal det klarlegges hvilke forhold det skal redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen, herunder hvilke undersøkelser som anses som nødvendige for å klargjøre mulige virkninger av reguleringsforslaget. Så langt det er mulig skal en basere seg på foreliggende kunnskap, og begrense innhenting av ny kunnskap til spørsmål som er relevante i forhold til behandling av reguleringsplanen. Planforslaget, med konsekvensutredning, skal være tilpasset plannivået. 6.2 Metodevalg for konsekvensutredning I fylkesdelplanen for byggeråstoff på Jæren uttrykkes det et ønske om å etablere pukkverk nært sentrum (se forord, siste avsnitt). Tiltaket skal drøftes med hensyn til konsekvenser av støv, støy, utslipp til vann, landskapsbilde, nærmiljø, naturmiljø, kulturmiljø, geologiske forhold og naturressurser Metoder I konsekvensutredningen vil følgende metoder benyttes: - Status/ Verdi Verdisetting for tema beskrevet i rapporten blir basert på metode utarbeidet av Statens vegvesen beskrevet i Håndbok 140, konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten verdi til stor verdi basert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. Verdivurdering Liten Middels Stor

20 15 - Omfang Det neste trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger dersom tiltaket gjennomføres. Konsekvensene blir blant annet vurdert ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Omfanget blir vurdert langs en glidende skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Omfang Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Konsekvens Det siste trinnet i vurderingene består i å kombinere verdien av det enkelte temaet og omfanget av tiltaket for å få den samlede vurderingen av tiltaket. Figur 6.1. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens Vegvesen 2006).

21 16 Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene - og +. Symbol Beskrivelse Meget stor positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Middels positiv konsekvens Liten positiv konsekvens Ubetydelig/ingen konsekvens Liten negativ konsekvens Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens 6.3 Forekomstbeskrivelse Forekomsten skal beskrives i samarbeid med NGU. Som grunnlag legges også fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren. Det vil bli tatt prøver av ressursen i forbindelse med videre arbeid. Ingeniørservice vil utarbeide snitt for de ulike alternativene som, sammen med plankart, danner grunnlag for beregning av ressursens nøyaktige størrelse. 6.4 Tilkomst Vedrørende atkomst blir det utredet tre alternativer; det første er utkjørsel sør for dagens utkjørsel fra O. C. Østraadt, det andre er utkjørsel i grensen mellom O. C. Østraadt og naboen i nordvest, til fylkesvei 315, og det siste er fra uttaket og ut på fylkesvei 316 i området ved eiendomsgrensen mellom O.C. Østraadt og eiendommen i nord. Det skal gjøres vurdering av konsekvenser av økt trafikk, både totalt og fordelingen av denne. 6.5 Utslipp av prosessvann og avrenning Plan for behandling av avrenning fra uttaksområdet blir utarbeidet og planer for fangdammer blir vurdert. Uansett hvilken utforming en velger på uttaket, vil de områder som er ferdig uttatt kontinuerlig enten tilbakefylles eller klargjøres for andre formål, slik at avrenningen som inneholder partikler i hovedsak stammer fra det til enhver tid åpne produksjonsområdet. Dr. Roger Roseth hos Bioforsk på Ås utarbeider nødvendige beregninger, og beskriver disse tiltakene. 6.6 Støy Støysonekart blir utarbeidet. Konsekvenser for friluftsliv vil bli drøftet på basis av dagens bruk av området, her spesielt i forhold til omliggende bebyggelse og turområder.

22 Støv Konsekvenser for nærmiljø blir beskrevet. Her spesielt forhold til omliggende bebyggelse og turområder. 6.8 Kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i området, men kulturseksjonen hos fylkeskommunen blir koblet inn i arbeidet med videre utredninger. 6.9 Naturmiljø Det blir utarbeidet en egen rapport om naturmiljøet. Rapporten vil vurdere virkningene av de forskjellige alternativene på flora, fauna og landskap. Området er i dag leveområde for flere typer vilt. De totale virkningene må utredes i KU Landbruk Temaet nevnes, men er ikke sentralt i en konsekvensutredning Bebyggelse/ tekniske installasjoner En kartlegging av bebyggelsen rundt uttaksområdet og langs transportveiene vil brukes for å vurdere støy, støv og trafikkplager. En visuell vurdering med utgangspunkt i det mest berørte boligområdet (sørvest for veien til Sviland) skal også utarbeides. Dette vil bli et sentralt tema i konsekvensutredningen Landskap Landskapsvurdering blir det mest sentrale temaet i konsekvensutredningen. Utredningen vil beskrive fjernvirkninger og illustrere disse ved hjelp av fotomontasje Friluftsliv Det skal utarbeides illustrasjoner som viser virkningene på omliggende friluftsområder Behovsvurdering Det skal utarbeides en grundig vurdering av produksjon og forbruk, fra i dag og så langt frem som det er aktuelt å produsere fra Torsteinsfjellet Miljøoppfølgingsprogram Behovet for et miljøoppfølgingsprogram for støy og støv skal vurderes. 7 Planprosessen og plan for medvirkning Arbeidet med konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplan blir samkjørt, slik Plan- og bygningsloven og KU-forskriften legger opp til. Området er så stort at man, basert på dagens behov for masser, her vil dekke behovet i en tidsperiode på anslagsvis 20 år. I utgangspunktet legges det opp til at hele området for KU også omfattes av forslag til reguleringsplan, men dette må vurderes underveis i planprosessen i forhold til bestemmelsen i PBL 23, nr.1: Reguleringsplaner skal ikke gis større omfang enn at de kan gjennomføres innen rimelig tid. Gjennomført konsekvensutredning kan også gi som resultat et justert reguleringsområde. Foreslått planområde for reguleringsarbeidet er på ca. 230 daa.

23 18 Dette forslaget til planprogram er sendt på høring til alle berørte grunneiere og offentlige instanser. Samtidig med at planforslaget ble lagt ut, ble oppstart av planprosessen kunngjort. Det er forslagsstiller som har lagt ut forslaget til planprogram til høring, og som har behandlet høringsuttalelsene. Etter at planprogrammet er forelagt Bergvesenet, fastsetter Sandnes kommune endelig planprogram. På bakgrunn av planprogrammet vil det bli utarbeidet forslag til reguleringsplan sammen med konsekvensutredningen. Kopi av fastsatt program sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslag til program. Etter 1. gangs behandling i Sandnes kommune, vil plan med konsekvensutredning bli lagt ut til offentlig ettersyn. Involverte grunneiere har deltatt i planprosessen og vil få en sentral rolle i videre detaljplanlegging. Det ble arrangert informasjonsmøte for beboere i området høsten 07, etter at oppstart av planarbeid og planprogram ble varslet. Etter utleggelse av plan og KU, i 2008, vil det bli arrangert et nytt åpent møte. 8 Organisering Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med reguleringsplan og konsekvensutredning. Gruppen består av følgende personer/ firma: Jan Magne Fotland, T. Stangeland Maskin AS Bengt M. Tovslid, Naturforvalteren AS Einar Sira, Ingeniørservice AS Trond Heskestad, Siv.ing. Trond Heskestad Marianne Berge, Multiconsult Gruppen vil benytte nødvendig spesialkompetanse knyttet til støy og støv. Forhold knyttet til utslipp til vann vil bli ivaretatt av Naturforvalteren AS i samarbeid med innleid konsulent, Roger Roseth fra Bioforsk AS.

24

25

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Salte massedeponi, Klepp kommune

Salte massedeponi, Klepp kommune Salte massedeponi, Klepp kommune Planprogram / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Salte massedeponi, Klepp kommune / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Referanse til rapporten:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR MASSEUTTAK PÅ GNR. 9 BNR. 57, TORSTEINSFJELLET. PLAN 2007118

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR MASSEUTTAK PÅ GNR. 9 BNR. 57, TORSTEINSFJELLET. PLAN 2007118 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 200703511-119 Saksbehandler Gro Karin Hettervik Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 18.09.2013 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR MASSEUTTAK

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Ecofact AS T. Stangeland Maskin AS Konsekvensutredning Masseuttak Torsteinsfjellet

Ecofact AS T. Stangeland Maskin AS Konsekvensutredning Masseuttak Torsteinsfjellet Sammendrag Innledning I samsvar med målsetninger listet i foreliggende Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (Rogaland fylkeskommune 2006) vil T. Stangeland Maskin AS, sammen med O.C.Østraadt AS, fremme

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Fra planprogrammet: Mulighetene for uttak av masser skal utredes Utredningsbehov: Det må beregnes mengde overskuddsmatjord

Fra planprogrammet: Mulighetene for uttak av masser skal utredes Utredningsbehov: Det må beregnes mengde overskuddsmatjord KU Vagle næringsområde Side 63 6.10 Naturressurser KU-tema naturressurser skal redegjøre for tiltakets konsekvenser for grunnforhold og forurensning i grunnen. Håndtering og videre bruk av løsmasser og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE DEL AV NESET, FROLAND 12.04.16 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE Ortofoto med forslag til planavgrensning markert med rød stiplet linje. TILTAKSHAVERE:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Det er utarbeidet planforslag for Massetak Bollgården vest i Vuku i Verdal kommune. Planområdet er satt av til LNF-område i kommuneplanens arealdel. REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING PLANID 2013018 Massetak Bollgården VERDAL KOMMUNE vest Vuku Planområde PLANBESKRIVELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSER Oppdragsnr.: 513 3197 Norconsult AS Okkenhaugvegen 4,

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Reguleringsplan med konsekvensutredning 27.02.2009 Reguleringsplan med konsekvensutredning Norsk vannforening 25. februar 2009 Hjalmar Tenold 27.02.2009 Reguleringsplan med KU Mitt innlegg: Plansystemet Planprosess Reguleringsplan m KU Eksempler

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

NANNESTAD KOMMUNE Reguleringsplan for utvidelse av Tangen masseuttak Del av gbnr: 135/3 m/flere

NANNESTAD KOMMUNE Reguleringsplan for utvidelse av Tangen masseuttak Del av gbnr: 135/3 m/flere NANNESTAD KOMMUNE Reguleringsplan for utvidelse av Tangen masseuttak Del av gbnr: 135/3 m/flere FORSLAG TIL PLANPROGRAM April 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 Effektiv KU-metode Lars Syrstad, Rambøll Norge AS HVA BETYR ORDET KONSEKVENS?? 2 Følge Resultat Virkning Tap/skade EFFEKTIV KONSEKVENSUTREDNING 3 Hva er planen - er det krav til KU? Hva er metode? Standard

Detaljer

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan

Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Fana gnr. 98 bnr. 8 m.fl. PlanID 62460000. Offentlig detaljreguleringsplan. Hordnesvegen/Hordvik 28.09.2012 Forslag til planprogram for Hordnesvegen/Hordvik Offentlig detaljreguleringsplan Statens vegvesen

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for uttak av løsmasser ved Sveingard i Sudndalen Gnr. 43 Bnr. 5 m. fl. i Hol kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for uttak av løsmasser ved Sveingard i Sudndalen Gnr. 43 Bnr. 5 m. fl. i Hol kommune 1.0 Bakgrunn/historikk Eier av Sveingard gnr. 43 bnr. 5 m. fl. søkte i brev datert 14.6.2006 om dispensasjon fra kommuneplanen og 100 meters belte fra vassdrag for uttak av masser mellom riksvei 50 og

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo

Fastsetting av planprogram - Plan Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 - Figgjo SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/09752-18 Saksbehandler Silje Dons Ranhoff Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 13.01.2016 Fastsetting av planprogram - Plan 2014148 - Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak

Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak Siv.ing. Jan Lian AS Side 1 Q:\KUNDE\05008\05008-reguleringsplan.doc Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak på gnr. 149 bnr. 4,5 i Namdalseid kommune Overhalla 01.07.2007 Sist rev. 30.10.2007.

Detaljer

FRØSETH AS PLANPROGRAM URVOLD

FRØSETH AS PLANPROGRAM URVOLD FRØSETH AS PLANPROGRAM URVOLD 28. oktober 2009 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Beskrivelse av planen... 5 a) Beliggenhet... 5 b) Alternativer... 5 c) Uttaket og deponiområdet... 5 d) Driftsopplegg...

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Brekka fjelltak, Nord-Fron kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Brekka fjelltak, Nord-Fron kommune. Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5146897\Oppstartsvarsel Brekka fjelltak 2015-07-08 Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Brekka fjelltak, Nord-Fron kommune. I henhold

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012

1. Statens vegvesen plan og forvaltning Stavanger, brev datert 01.10.2012 FORHÅNDSKUNNGJØRING Planoppstart ble varslet ved annonse i Stavanger Aftenblad 29.08.12. Berørte parter og høringsinstanser ble varslet i brev datert 22.08.12. Fristen for å komme med merknader til planarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Forslag til P L A N P R O G R A M

Forslag til P L A N P R O G R A M Områderegulering av Fagerlia boligområde, Stjørdal kommune. Boligbebyggelse Friområde / friluftsformål Forslag til P L A N P R O G R A M Idrettsanlegg i kommuneplan Nytt boligområde Dato: 13.03.2015 Rev.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Sandnes kommune v/ miljøvernleder Hans Ivar Sømme Postboks 583 4305 Sandnes Kjosavik 5.11.2010 Melding angående Sandnes vindkraftverk og Vardafjellet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10 PLANPROGRAM Utarbeidet av Norconsult AS Dato: 11.07.2016 Side 1 av 10 Planprogram Innhold 1. Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket... 3 2. Dagens situasjon... 5 3. Rammer og premisser...

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Konsekvensutredningsforskriften og forslag til ny forskrift Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås 1.Innhold og generelle bestemmelser Forskriften inntar lovens bestemmelser om konsekvensutredninger og presiserer

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN KJØLLEFJORD

ENDRING AV REGULERINGSPLAN KJØLLEFJORD PLANENDRINGSBESKRIVELSE LEBESBY KOMMUNE SAK 13/267 ENDRING AV REGULERINGSPLAN 2022-32 KJØLLEFJORD 0 100 200 300 400 500 Meters Planendringsforslag vedtatt i kommunestyret 01.04.2014 Innhold 1. Sammendrag

Detaljer

SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Ester Sand Rapporttype Planprogram Planid 0536052 Dato 2014-08-20 SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (21) SKØIEN MASSETAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer