FASTSATT PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASTSATT PLANPROGRAM"

Transkript

1 FASTSATT PLANPROGRAM for Reguleringsplan for masseuttak på gnr 9 bnr 57 - Torsteinsfjellet - Plan Utvalg for byutvikling i Sandnes kommune har i sak 45/08 den fastsatt planprogram datert med tillegg som spesifisert i vedtaket. Fastsatt program består av følgende deler: o Protokoll fra Utvalg for byutviklings sak 45/08 den o Forslag til planprogram datert

2

3

4 2

5 NATURFORVALTEREN Aksjeselskap NATURFORVALTEREN Aksjeselskap Oppdragsgiver: T. Stangeland Maskin AS Forfatter: Bengt M. Tovslid Dato: Prosjekt Nr.: Antall sider: 19 pluss 2 vedlegg Prosjektleder: Bengt M. Tovslid Rapport Nr.: Revidert Tilgjengelighet: Åpen Prosjektmedarbeider: Rune Søyland Emneord: Planprogram, masseuttak, dagens situasjon, konsekvensutredning, reguleringsplan Sammendrag: T. Stangeland Maskin AS har et årlig behov for tonn knust fjell og forbruket er sterkt stigende. Å kunne hente varen lokalt og nært markedet vil senke leveringskostnaden samt spare miljøet i regionen for belastningene med økt transport. Regionen vil i tilegg i løpet av en 10års periode ha akutt mangel på natursand og grus Planprogrammet beskriver dagens situasjon for området Torsteinsfjellet i forhold til bruk og gjeldende planstatus. Det angis her et forslag til utredninger i påfølgende konsekvensutredning. TS. Maskin AS har valgt å bruke planprosessen, for å gi bedriften forutsigbare rammebetingelser knyttet til tilgang på byggeråstoffer. Dato: Signatur:

6 1 Forord T. Stangeland Maskin AS, i samarbeid med Naturforvalteren AS og Ingeniørservice AS, legger med dette frem planprogram for utarbeidelse av regulering for pukkverk på Torsteinsfjell i Sandnes kommune. Planprogrammet gir en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet, og er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens nye forskrift om konsekvensutredninger av 1. april Disse forskriftene er en konsekvens av EØS-avtalen, og erstatter her melding og forslag til utredningsprogram som tidligere var knyttet til konsekvensutredninger. Dette er et program for arbeidet som skal lede frem til reguleringsplan for Torsteinsfjell. Det konkretiserer de problemstillinger som er relevante i forhold til de vedtak som skal fattes i Sandnes kommune. Planprogrammet tar for seg de temaer som skal behandles i videre arbeid med konsekvensutredning. Vi har allerede i planprogrammet forsøkt å benytte tilgjengelig informasjon innenfor fagfeltene som skal utredes, og noen kapittel vil derfor omtales grundigere enn andre. I henhold til Plan- og bygningslovens 33-2 ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 6. november 2007 til 20. desember Det ble samtidig sendt på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 6. november 2007 i Stavanger Aftenblad og Sandnesposten.

7 2 1 Sammendrag Innledning Gjeldende planstatus Eiendomsforhold Dagens situasjon Næring Støv Støy Avrenning Landskap Nærmiljø Kulturmiljø Naturmiljø Naturressurser Landbruk Rekreasjon/ Friluftsliv Beskrivelse av tiltaket Alternativ Alternativ alternativet Etterbruk Tillatelser Konsekvenser/ Utredninger Generelt fra forskriften Metodevalg for konsekvensutredning Metoder Forekomstbeskrivelse Tilkomst Utslipp av prosessvann og avrenning Støy Støv Kulturmiljø Naturmiljø Landbruk Bebyggelse/ tekniske installasjoner Landskap Friluftsliv Behovsvurdering Miljøoppfølgingsprogram Planprosessen og plan for medvirkning Organisering...18

8 3 1 Sammendrag T. Stangeland Maskin AS (TS) er Norges ledende maskinentreprenør, og storforbruker av byggeråstoff. Bedriften har valgt å bruke planprosessen for å gi bedriften forutsigbare rammebetingelser. Forekomsten det er aktuelt å ta ut dekker et areal på ca. 230 dekar. Området inkluderer veier og produksjonsområde. Med et beregnet uttaksvolum på minst 7,4 mill m 3 (alt.1) og maks 9,6 mill m 3 (alt.2) må tiltaket, i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, konsekvensutredes. Området består i dag av delvis ubrukt og lite brukt beite samt noe bjørkeskog i sidene mot øst. På hovedeiendommen er det etablert et industriområde i utkanten av planlagt uttak. På eiendommen lengst sør er noe av arealet brukt som beite, men dette er ugjødslet og har liten verdi som jordbruksjord. Planprogrammet beskriver kort to alternativer for uttak i området, samt 0-alternativet: 1. Uttak som i liten grad følger terrenget i området, men som gir god utnyttelse av O.C. Østraadts eiendom og mindre inngrep på naboeiendommene. 2. Større uttak som følger kote 60, og som integreres i terrenget. Gir god utnyttelse, men berører flere eiendommer. 0-alternativet beskriver at alle byggeråstoffer til TS hentes utenfra. Området blir da opprettholdt som ubrukt beite med gjengroing. Etterbruk: Beholde uttaksområdet uten gjenfylling til næringsområde.

9 4 2 Innledning T. Stangeland Maskin ble etablert i 1959 av Trygve Stangeland fra Tjelta i Sola. Han hadde da drevet som landbruksentreprenør hos bønder i Sola og omegn. Den første tiden var det stort sett utleie av gravemaskiner til store oppdragsgivere som Røldal-Suldal Kraft, A/S Betongbygg (bygging av raffineriet i Risavika), kommunene og Vegvesenet. Med oljeeventyret i distriktet kom en kraftig økning i omsetningen. Maskiner og utstyr ble kjøpt inn, og firmaet ble styrket med ansettelser av blant annet ingeniører og teknikere. Infrastruktur i forbindelse med bolig og næringsbygg/-felt har vært en stor del av firmaets engasjement. Firmaet har, og har hatt, store prosjekter innenfor infrastruktur generelt; som veibygging, jernbane, havnebygging, flyplass, vann/anlegg, bredbånd/gass/el og fjernvarme. T. Stangeland Maskin A/S omsetter for ca. 800 millioner, og har rundt 380 ansatte. Firmaet er en del av Stangeland Gruppen som har milliardomsetning og over 500 ansatte. Dette gjør dem til den største entreprenøren i Rogaland. Stangeland Maskin utfører mobilknusing i hele sørvest Norge til konkurransedyktige priser. Produksjon til eget bruk ligger på ca tonn grus og pukk årlig. Da det i Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren 2007 (her etter kalt FBR) ikke anbefales utvidelse av pukkverket på Hogstad, har T. Stangeland Maskin AS igangsatt arbeid med konsekvensutredning for Torsteinsfjellet. Uttaksområdet ligger sør for Velde Pukk sitt anlegg på Kylles, mellom fylkesvei 316 og fylkesvei 315. Planområdet ligger sørvest for Veldes produksjonsområde og dekker et område på 230 dekar. Uttaksvolumet er beregnet til minst 7,4 mill m 3 (alt.1) og maks 9,6 mill m 3 (alt.2), og tiltaket må derfor, i henhold til forskriften, konsekvensutredes. Det blir vurdert flere alternativer for uttak og etterbruk, blant annet hvor dypt man skal gå, samt hvorvidt uttaket skal følge terrenget. Atkomstvei vurderes i forhold til fylkesvei 316 og fylkesvei 315, både sør og nord for dagens utkjørsel fra O. C. Østraadts industriområde. Etterbruk av området er vurdert som næringsområde. Det ble 9. august 2007 avholdt oppstartsmøte med tiltakshaver, konsulenter og representanter fra Sandnes kommune. I uke 49 ble det holdt informasjonsmøte, og grunneierne ble kontaktet i oppstarten av prosessen.

10 5 Figur 2.1. Oversikt over tiltaket. 2.1 Gjeldende planstatus Kommuneplan for Sandnes: I Sandnes kommune ble den nye kommuneplanen vedtatt av bystyret 16. oktober Gnr 9, bnr 57 er her disponert som område for masseuttak. Miljøplan for Sandnes: I miljøplanen for Sandnes er ikke området omtalt særskilt. Tiltaksområdet ligger nær naturreservatet ved utløpet av Svilandsåna.

11 6 Figur 2.2. Kommuneplan for Sandnes. Lilla område er Område for råstoffutvinning, blått er Ervervsområder". Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren: I Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren behandles ikke denne lokaliteten, da den er avsatt som masseuttak i kommuneplanen, og fordi utvidelse av det avsatte området kan komme i konflikt med fremtidig byutvikling i Sandnes Øst.

12 7 Figur 2.3. Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren. Forekomsten kalles O. C. Østraadt. Fylkesdelplan for idrett, natur og kultur: I Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) ligger det ingen registreringer av verken natur, kultur eller friluftsliv innen det direkte berørte området. Uttaket vil trolig kunne ses fra både sikrede og usikrede friluftsområder. Område K94 er et 290 daa stort område ved utløpet av Svilandsåna. Området er en fukteng med stor betydning som overvintringsområde for svaner og ender, men også som hekkeområde. kilde: Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern, FINK.

13 8 Figur 2.4. FINK. Ingen direkte berøringer, men sikrede og usikrede friluftsområder ligger i nærheten. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling: I fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er området rundt Torsteinsfjellet en del av langsiktig utviklingsretning for Sandnes Øst. Masterplan: Torsteinsfjellet ligger i sentrum av området som i masterplanen kalles Sviland. Det blir konkludert med at Sviland blir det siste av de store utbyggingsområdene i Sandnes Øst som skal igangsettes. De største problemene med utbygging i dette området angis som høye kostnader og dårlig utbygd kollektivtransport (krever bybane), men konflikten til masseuttaksområder blir også nevnt. 2.2 Eiendomsforhold Innen planområdet er det 4 eiendommer med ulike eiere: O. C. Østraadt AS, gnr 9/ bnr 47,48 og 57 Tor Arvid Lommeland, gnr 9/ bnr 9 Tore Furenes, gnr 9/ bnr 3 Kjell Tjessem, gnr 9/ bnr 7

14 9 Figur 2.5. Reguleringsområdets berøring av eiendommene. 3 Dagens situasjon 3.1 Næring I dag er T. Stangeland maskin AS etablert med pukkverk på Hogstad i Sandnes. Uttaket er ikke anbefalt utvidet i FBR, og T. Stangeland maskin AS har derfor behov for å åpne nytt uttak nært markedet som er Sandnes og Stavanger. TS har et forbruk av byggeråstoff på ca tonn per år. Man søker hele tiden å transportere disse råvarene kortest mulig, og følgelig hentes massene stort sett fra egen produksjon nært bykjernene. I dag har ikke bedriften nok råstofftilgang lokalt til eget forbruk, og må derfor kjøpe, samt importere fra egen produksjon utenfor distriktet. Slik import er kostbar, belaster veinettet og fører til store CO 2 -utslipp. 3.2 Støv Området består i dag av dårlig vedlikeholdt beite med mye einer og bjørkeskog i sidene mot øst. Det er ikke støv fra området. 3.3 Støy Området er i dag påvirket av støy fra trafikken på fv 316, samt fra pukkverket til Velde AS.

15 Avrenning Avrenningen fra området er trolig minimal grunnet meget begrenset gjødsling av beitene. Kun noen få dekar i sørøst gjødsles. 3.5 Landskap Området er gammel beitemark, men bruken er i hovedsak opphørt og området bærer preg av gjengroing. I sør er det fortsatt rester av kystlynghei, men denne er i dårlig forfatning. Landskapet rundt er kupert og har flere utsiktstopper med Kyllesvatnet som sentralt landskapselement i øst. I vest ligger Veden, som er en av de markante fjelltoppene i området. 3.6 Nærmiljø I sørvest er det etablert et mindre boligfelt med helling mot øst. Det er under behandling en reguleringsplan for 150 boliger på gnr 24, bnr 25 og 45 (plan ) som ligger enda nærmere det foreslåtte uttaksområdet enn eksisterende boligfelt, omtalt over. Det er gang- og sykkelsti langs fylkesvei 315 fra Sviland til fylkesvei 316. Det er tidligere foretatt telling av brukerne av denne, noe som viste at det i dag ikke er særlig stor trafikk her. Fylkesvei 315 er hovedfartsåre mellom Ryfylke og Sandnes. 3.7 Kulturmiljø Det er ingen registreringer i eller nær uttaksområdet. 3.8 Naturmiljø Området består av beite som ikke er holdt i hevd på flere år. Helt sør grenser området mot lynghei og videre mot gjødslet beite. I øst dekkes skråningen mot veien av bjørkeskog som anslås å være år gammel. Øst for fv 316 ligger et naturreservat, Kydlesvatnet, som har internasjonal status. Formålet med vernet er å ta vare på en viktig overvintringslokalitet for ender og svaner. Også hekkelokalitet.

16 11 Figur 3.1. Viser uttaksområdet (maks reguleringsområde) med blå markering og verneområdet ved Kyllesvatnet skravert med rødt. 3.9 Naturressurser Foruten steinen i denne forekomsten er det ikke registrert utnyttbare naturressurser innenfor eller i nærheten av planområdet annet enn utmarksressurser Landbruk Det drives ikke landbruk innenfor planområdet. Det drives landbruk på gnr 9/ bnr 9 sør for planområdet, men med begrenset beiting opp mot området som eneste bruk Rekreasjon/ Friluftsliv Det utøves ikke friluftsliv av betydning innenfor planområdet. I området rundt er det derimot flere fine turområder som benyttes til toppturer, samt Kydlesvannet som brukes aktivt av turog hyttefolk året rundt. Se ellers kartet i kapittel 3 som viser friluftsområder i forhold til FINK.

17 12 4 Beskrivelse av tiltaket Den endelige utformingen av tiltaket er ikke bestemt. Retningslinjer for utformingen vil bli utarbeidet med bakgrunn i de avklaringer som KU arbeidet gir. Bergmesteren blir samarbeidspartner i planleggingen av driften av uttaket. På grunn av driftstiden vil disse planene måtte revideres underveis. I henhold til gjeldende regelverk revideres driftsplanene hvert 5. år. Det er i dette planprogrammet beskrevet 2 alternative utforminger, i tillegg til 0- alternativet. Retningslinjene for utformingen vil bli bestemt på bakgrunn av avklaringer i KUarbeidet, i reguleringsfasen. Konsekvensene av hvert alternativ blir kort omtalt i de ulike punktene under kapittel 6 Konsekvenser/ utredninger. 4.1 Alternativ 1 Masseuttak som beskrevet i gjeldende kommuneplan. Dette for å tilpasse inngrepet til allerede eksisterende industriområde (O. C. Østraadt AS) i sørvest. Allerede godkjent plan for området ligger til grunn for avgrensningen. Kantene mot tilstøtende naboer er tenkt utført som paller og kan eventuelt beplantes for å dempe inngrepet. Ved ferdigstillelse vil området fremstå som ferdig planert industriområde tilpasset tilstøtende/ eksisterende industriområde. Figur 4.1. Viser uttaksområdet for alternativ 1.

18 Alternativ 2 Masseuttak som beskrevet i gjeldende kommuneplan, men utvidet både mot vest og øst. Dette er gjort for å få en bedre landskapsmessig tilpasning, og for å dempe inntrykket av inngrepet. Inngrepet er lagt på kote 60, dette for å tilpasse inngrepet til allerede eksisterende industriområde (O. C. Østraadt AS) i sørvest. Mot vest vil det bli stående en kant på ca. 20 meter, dette vil hindre innsyn fra eksisterende veier. Mot øst vil inngrepet tilpasses kote 60 i eksisterende terreng og gi en myk overgang. Ved ferdigstillelse vil området fremstå som ferdig planert industriområde, tilpasset tilstøtende/ eksiterende industriområde. Den endelige utformingen av uttaket er ikke bestemt. Figur 4.2. Viser uttaksområdet for alternativ alternativet Beskriver området slik det brukes/ er i dag, samt tar for seg markedssituasjonen slik den kan bli uten dette uttaket. 4.4 Etterbruk Området blir vurdert som nærings- og senterområde, med både offentlige funksjoner og handel eller industri.

19 14 5 Tillatelser Grunneieravtaler (Inngått med berørte grunneiere) Utslippsavtaler Regulering Driftsplan (Utarbeides på et senere stadium) KU (Utarbeides på bakgrunn av dette planprogrammet) Utbyggingsavtale Byggesakstillatelse fra kommunen 6 Konsekvenser/ Utredninger 6.1 Generelt fra forskriften Forskriften gir rammen for utarbeidelsen av planprogrammet. Det er forslagsstiller (T. Stangeland Maskin AS) som har ansvar for å utarbeide forslaget til planprogram, men det er Sandnes kommune som skal fastsette programmet. Ved fastsetting av program kan det gis premisser for arbeidet med reguleringsplan, herunder vurdering av alternativ utforming av planen. Videre skal det klarlegges hvilke forhold det skal redegjøres nærmere for i konsekvensutredningen, herunder hvilke undersøkelser som anses som nødvendige for å klargjøre mulige virkninger av reguleringsforslaget. Så langt det er mulig skal en basere seg på foreliggende kunnskap, og begrense innhenting av ny kunnskap til spørsmål som er relevante i forhold til behandling av reguleringsplanen. Planforslaget, med konsekvensutredning, skal være tilpasset plannivået. 6.2 Metodevalg for konsekvensutredning I fylkesdelplanen for byggeråstoff på Jæren uttrykkes det et ønske om å etablere pukkverk nært sentrum (se forord, siste avsnitt). Tiltaket skal drøftes med hensyn til konsekvenser av støv, støy, utslipp til vann, landskapsbilde, nærmiljø, naturmiljø, kulturmiljø, geologiske forhold og naturressurser Metoder I konsekvensutredningen vil følgende metoder benyttes: - Status/ Verdi Verdisetting for tema beskrevet i rapporten blir basert på metode utarbeidet av Statens vegvesen beskrevet i Håndbok 140, konsekvensanalyser (Statens Vegvesen 2006). Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten verdi til stor verdi basert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. Verdivurdering Liten Middels Stor

20 15 - Omfang Det neste trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger dersom tiltaket gjennomføres. Konsekvensene blir blant annet vurdert ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Omfanget blir vurdert langs en glidende skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang. Omfang Stort neg. Middels neg. Lite / intet Middels pos. Stort pos Konsekvens Det siste trinnet i vurderingene består i å kombinere verdien av det enkelte temaet og omfanget av tiltaket for å få den samlede vurderingen av tiltaket. Figur 6.1. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens (Statens Vegvesen 2006).

21 16 Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene - og +. Symbol Beskrivelse Meget stor positiv konsekvens Stor positiv konsekvens Middels positiv konsekvens Liten positiv konsekvens Ubetydelig/ingen konsekvens Liten negativ konsekvens Middels negativ konsekvens Stor negativ konsekvens Meget stor negativ konsekvens 6.3 Forekomstbeskrivelse Forekomsten skal beskrives i samarbeid med NGU. Som grunnlag legges også fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren. Det vil bli tatt prøver av ressursen i forbindelse med videre arbeid. Ingeniørservice vil utarbeide snitt for de ulike alternativene som, sammen med plankart, danner grunnlag for beregning av ressursens nøyaktige størrelse. 6.4 Tilkomst Vedrørende atkomst blir det utredet tre alternativer; det første er utkjørsel sør for dagens utkjørsel fra O. C. Østraadt, det andre er utkjørsel i grensen mellom O. C. Østraadt og naboen i nordvest, til fylkesvei 315, og det siste er fra uttaket og ut på fylkesvei 316 i området ved eiendomsgrensen mellom O.C. Østraadt og eiendommen i nord. Det skal gjøres vurdering av konsekvenser av økt trafikk, både totalt og fordelingen av denne. 6.5 Utslipp av prosessvann og avrenning Plan for behandling av avrenning fra uttaksområdet blir utarbeidet og planer for fangdammer blir vurdert. Uansett hvilken utforming en velger på uttaket, vil de områder som er ferdig uttatt kontinuerlig enten tilbakefylles eller klargjøres for andre formål, slik at avrenningen som inneholder partikler i hovedsak stammer fra det til enhver tid åpne produksjonsområdet. Dr. Roger Roseth hos Bioforsk på Ås utarbeider nødvendige beregninger, og beskriver disse tiltakene. 6.6 Støy Støysonekart blir utarbeidet. Konsekvenser for friluftsliv vil bli drøftet på basis av dagens bruk av området, her spesielt i forhold til omliggende bebyggelse og turområder.

22 Støv Konsekvenser for nærmiljø blir beskrevet. Her spesielt forhold til omliggende bebyggelse og turområder. 6.8 Kulturmiljø Det er ikke registrert kulturminner i området, men kulturseksjonen hos fylkeskommunen blir koblet inn i arbeidet med videre utredninger. 6.9 Naturmiljø Det blir utarbeidet en egen rapport om naturmiljøet. Rapporten vil vurdere virkningene av de forskjellige alternativene på flora, fauna og landskap. Området er i dag leveområde for flere typer vilt. De totale virkningene må utredes i KU Landbruk Temaet nevnes, men er ikke sentralt i en konsekvensutredning Bebyggelse/ tekniske installasjoner En kartlegging av bebyggelsen rundt uttaksområdet og langs transportveiene vil brukes for å vurdere støy, støv og trafikkplager. En visuell vurdering med utgangspunkt i det mest berørte boligområdet (sørvest for veien til Sviland) skal også utarbeides. Dette vil bli et sentralt tema i konsekvensutredningen Landskap Landskapsvurdering blir det mest sentrale temaet i konsekvensutredningen. Utredningen vil beskrive fjernvirkninger og illustrere disse ved hjelp av fotomontasje Friluftsliv Det skal utarbeides illustrasjoner som viser virkningene på omliggende friluftsområder Behovsvurdering Det skal utarbeides en grundig vurdering av produksjon og forbruk, fra i dag og så langt frem som det er aktuelt å produsere fra Torsteinsfjellet Miljøoppfølgingsprogram Behovet for et miljøoppfølgingsprogram for støy og støv skal vurderes. 7 Planprosessen og plan for medvirkning Arbeidet med konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplan blir samkjørt, slik Plan- og bygningsloven og KU-forskriften legger opp til. Området er så stort at man, basert på dagens behov for masser, her vil dekke behovet i en tidsperiode på anslagsvis 20 år. I utgangspunktet legges det opp til at hele området for KU også omfattes av forslag til reguleringsplan, men dette må vurderes underveis i planprosessen i forhold til bestemmelsen i PBL 23, nr.1: Reguleringsplaner skal ikke gis større omfang enn at de kan gjennomføres innen rimelig tid. Gjennomført konsekvensutredning kan også gi som resultat et justert reguleringsområde. Foreslått planområde for reguleringsarbeidet er på ca. 230 daa.

23 18 Dette forslaget til planprogram er sendt på høring til alle berørte grunneiere og offentlige instanser. Samtidig med at planforslaget ble lagt ut, ble oppstart av planprosessen kunngjort. Det er forslagsstiller som har lagt ut forslaget til planprogram til høring, og som har behandlet høringsuttalelsene. Etter at planprogrammet er forelagt Bergvesenet, fastsetter Sandnes kommune endelig planprogram. På bakgrunn av planprogrammet vil det bli utarbeidet forslag til reguleringsplan sammen med konsekvensutredningen. Kopi av fastsatt program sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslag til program. Etter 1. gangs behandling i Sandnes kommune, vil plan med konsekvensutredning bli lagt ut til offentlig ettersyn. Involverte grunneiere har deltatt i planprosessen og vil få en sentral rolle i videre detaljplanlegging. Det ble arrangert informasjonsmøte for beboere i området høsten 07, etter at oppstart av planarbeid og planprogram ble varslet. Etter utleggelse av plan og KU, i 2008, vil det bli arrangert et nytt åpent møte. 8 Organisering Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med reguleringsplan og konsekvensutredning. Gruppen består av følgende personer/ firma: Jan Magne Fotland, T. Stangeland Maskin AS Bengt M. Tovslid, Naturforvalteren AS Einar Sira, Ingeniørservice AS Trond Heskestad, Siv.ing. Trond Heskestad Marianne Berge, Multiconsult Gruppen vil benytte nødvendig spesialkompetanse knyttet til støy og støv. Forhold knyttet til utslipp til vann vil bli ivaretatt av Naturforvalteren AS i samarbeid med innleid konsulent, Roger Roseth fra Bioforsk AS.

24

25

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200703511-17 : O: : L12-9 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 14.05.08 45/08 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

021/16 Utval for tekniske saker og næring Plan Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse av Njølstad masseuttak

021/16 Utval for tekniske saker og næring Plan Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse av Njølstad masseuttak Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/16 Utval for tekniske saker og næring 01.03.2016 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 15/386-16/4887 Plan 1153 - Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planprogram Massedeponi/veg til området Gnr 42/44 Bnr 2/3 Egersund kommune

Planprogram Massedeponi/veg til området Gnr 42/44 Bnr 2/3 Egersund kommune Oppdragsgiver T Holand Maskin AS Rapporttype Planprogram 2014-01-10 Planprogram Massedeponi/veg til området Gnr 42/44 Bnr 2/3 Egersund kommune Januar 2014 Foto: Ivar Vigre 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Salte massedeponi, Klepp kommune

Salte massedeponi, Klepp kommune Salte massedeponi, Klepp kommune Planprogram / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Salte massedeponi, Klepp kommune / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Referanse til rapporten:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR MASSEUTTAK PÅ GNR. 9 BNR. 57, TORSTEINSFJELLET. PLAN 2007118

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR MASSEUTTAK PÅ GNR. 9 BNR. 57, TORSTEINSFJELLET. PLAN 2007118 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 200703511-119 Saksbehandler Gro Karin Hettervik Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 18.09.2013 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR MASSEUTTAK

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

Forslag til planprogram for Hegglia steinbrudd

Forslag til planprogram for Hegglia steinbrudd 2015 - /ARL Side 1 av 13 Detaljregulering for Hegglia Steinbrudd, gnr 86, bnr 1 m. fl Jåren Forslag til planprogram for Hegglia steinbrudd Andreas Lindheim 2015 - /ARL Side 2 av 13 Forord er engasjert

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING Oversikt til KPK 23.3.15 Tab.nr/ tema 1. Næring Dok.nr 360 Sak 14/02872 183 Sandnes øst utvikling AS Avsender Innhold Rådm. vurdering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM D5 INVEST AS DETALJREGULERING FOR D5, SOLA KOMMUNE - PLAN 0519 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 31.07.2012 Reguleringsplan 0519: D5. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/210-10 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 17.11.2011 Godkjenning av planprogram Detaljreguleringsplan for Sildvika gnr. 4 bnr. 30

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

1. Planarbeidet. 1.1 Bakgrunn og formål

1. Planarbeidet. 1.1 Bakgrunn og formål INNHOLD 1. Planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2...1 2. Krav om konsekvensutredning...1 2.1 Forskrift om konsekvensutredning...2 3. Planens geografiske avgrensning...2 4. Planstatus, føringer

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling

KONGSVINGER KOMMUNE. Reguleringsplan 0409 Kabberud grustak - sluttbehandling KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 010/09 TSM Kommunestyret 19.03.2009 022/09 TSM Kommunestyret 31.03.2009 041/09 TSM Saksansv. Rune Lund

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Ecofact AS T. Stangeland Maskin AS Konsekvensutredning Masseuttak Torsteinsfjellet

Ecofact AS T. Stangeland Maskin AS Konsekvensutredning Masseuttak Torsteinsfjellet Sammendrag Innledning I samsvar med målsetninger listet i foreliggende Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren (Rogaland fylkeskommune 2006) vil T. Stangeland Maskin AS, sammen med O.C.Østraadt AS, fremme

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Oktober 2014 Austad & Bjerknes AS Stokkjølen steinbrudd Driftsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Innledning...3 2.1. Beliggenhet, planområde...3

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Driftsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak

Driftsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak Siv.ing. Jan Lian AS Side 1 Rådgivende ingeniør Q:\KUNDE\08063\08063-Driftsplan.doc Driftsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak Overhalla 23.10.2008 For Siv. ing. Jan Lian AS Sist rev: 010717. Ing. Jorleif

Detaljer

Detaljregulering for adkomstveg for masseuttak på Litlaundheim i Time kommune, plan nummer Forslag til planprogram.

Detaljregulering for adkomstveg for masseuttak på Litlaundheim i Time kommune, plan nummer Forslag til planprogram. Detaljregulering for adkomstveg for masseuttak på Litlaundheim i Time kommune, plan nummer 0494.00 Forslag til planprogram www.ecofact.no INNHOLD 1 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

RISSA KOMMUNE Arkiv:

RISSA KOMMUNE Arkiv: RISSA KOMMUNE Arkiv: 2015006 Dato: 10.06.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 36/17 Arealutvalget Rissa 21.06.2017 Saksbehandler: Siri Vannebo PLANID 2015006 REGULERINGSPLAN FOR GRÅSTEINLIA STEINBRUDD

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /11 BAS Kommunestyret /11 BAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /11 BAS Kommunestyret /11 BAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 16.08.2011 034/11 BAS Kommunestyret 01.09.2011 089/11 BAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201005, K2-L12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Dokkedalen fjelltak Planprogram

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Dokkedalen fjelltak Planprogram INNHOLD 1. Planarbeidet... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2... 1 2. Krav om konsekvensutredning... 1 2.1 Forskrift om konsekvensutredning... 2 3. Planens geografiske avgrensning... 2 4. Planstatus, føringer

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsendring og forhandling av utbyggingsavtale Vår ref.: 2724/rkt Dato: 15.02.17

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE DEL AV NESET, FROLAND 12.04.16 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE Ortofoto med forslag til planavgrensning markert med rød stiplet linje. TILTAKSHAVERE:

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM 1. FEBRUAR 2007 FORORD Da kommunestyret i Flesberg vedtok kommuneplan for Flesberg i mai 2003, ble det samtidig vedtatt å få utarbeidet en

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3.

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2011 042/11 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 11/794 11/8623 0540R063, 25/1, L12 Aud Berit Anmarkrud Reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer