Høring av vedlegg til forskrift om innførsel av landlevende virvelløse dyr - liste over arter som foreslås unntatt fra søknadsplikt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring av vedlegg til forskrift om innførsel av landlevende virvelløse dyr - liste over arter som foreslås unntatt fra søknadsplikt."

Transkript

1 JAN OVE REIN BJARNE NESS VEI TRONDHEIM Trondheim Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Høring av vedlegg til forskrift om innførsel av landlevende virvelløse dyr - liste over arter som foreslås unntatt fra søknadsplikt. Det vises til Direktoratets brev datert om overnevnte sak. Denne høringen er skrevet på bakgrunn av min kompetanse og mangeårige erfaring med en del grupper terrestriske, tropiske virvelløse dyr. En oversikt over min bakgrunn og publiseringsliste finnes her: Generell kommentar Hold av tropiske insekter og edderkopper som hobby har en økende utbredelse i Norge, og på grunn av Internett har det blitt lettere for privatpersoner å importere dyr fra det stadig økende antallet utenlandske leverandører på nett. Det er derfor positivt at det nå kommer en forskrift som regulerer import, men samtidig at det åpnes for en positivliste over arter som kan unntas fra en tidkrevende og ressurskrevende saksbehandling. Det er gledelig at Direktoratets forslag til arter som kan settes på en positivliste er såpass omfattende, men samtidig virker utvalget arter for noen av dyregruppene svært tilfeldig og ulogisk. Dette gjelder for eksempel for de foreslåtte tarantellartene. To arter innen slekta Brachypelma er foreslått, men det er ingen grunn til at de øvrige artene i denne populære slekta også kan legges til lista (basert på en helsemessig og biosikkerhetsmessig vurdering (med biosikkerhet tenkes det på spredningsfare og event. annen fare i forhold til norsk flora og fauna)). For andre dyregrupper er det listet opp arter som sjelden eller aldri vil bli innført til Norge, mens arter som er mer vanlig er utelatt (uten at dette kan forsvares ut i fra et helsemessig eller biosikkerhetsmessig synspunkt). Jeg vil foreslå at man for en del av dyregruppene brukere et høyere taksonomisk nivå enn artsnivået i positivlista der dette er forsvarlig i forhold til helse og biosikkerhet (spredningfare). I stedet for å liste opp en rekke tilfeldige arter innen den tidligere nevnte tarantellslekta Brachypelma, kan heller slektsnivået benyttes (Brachypelma spp. = alle arter i denne slekta). Alternativ kan også et enda høyere nivå benyttes. For eksempel kan alle

2 edderkopper i familien Theraphosidae (taranteller) fritas fra søknadsplikt (i stedet for å operere med en lang liste over arter og slekter). Et annet argument mot å operere med en artsinndeling på positivlista er at det ikke finnes kompetanse hos tollvesenet for å kunne identifisere de dyr som innføres. For mange av dyregruppene finnes det heller ikke kompetanse i Norge for identifikasjon på artsnivå. Dette gjelder spesielt ved innføring av juvenile individer/nymfestadium. Bruk av et høyere taksonomisk nivå i lista vil gjøre kontrolloppgaven enklere og i mange tilfeller mulig i hele tatt. Spesifikke forslag Nedenfor følger mine forslag og kommentarer til positivlista. Jeg kommenterer kun grupper jeg har kompetanse på, men vil anbefale at mitt generelle forslag om bruk av et høyere taksonomisk nivå der dette er forsvarlig, også vurderes brukt for de andre dyregruppene som skal inngå i lista. Knelere (Mantodea) Ingen arter har en helsemessig betydning (oversikt i Rein, 2002). Knelere har primært en subtropisk og tropisk utbredelse. I Europa finnes knelere primært i Middelhavslandene, men enkelte mindre populasjoner finnes også lenger nord på kontinentet (blant annet i Tyskland). Gruppen finnes ikke i Skandinavia. I Nord-Amerika finnes knelere så langt nord som til sørlige Canada (i grenseområdene mor USA), men hovedutbredelsen er lengre sør. Ut i fra knelernes utbredelse, er det minimal sjanse for at noen arter innen denne gruppen kan overleve over tid, og eventuelt. etablere seg i Norge. Det må bemerkes at knelere formerer seg via eggkapsler. Hos noen arter overvintrer disse eggkapslene, og disse kan tåle lave temperaturer over et begrenset tidsrom. Det er imidlertid lite sannsynlig at disse kapslene vil overleve den lange vinteren i Norge, og usannsynlig at nyklekkede nymfer vil tåle norske klimaforhold ved en eventuell klekking. Mange arter er svært like, og det er lite sannsynlig at det finnes kompetanse i Norge som kan foreta sikker identifikasjon på artsnivå for mange av artene. Konklusjon: Det anbefales at ordenen Manteodea (knelere) settes på positivlista i stedet for tilfeldige enkeltarter. Vandrende pinner (Phasmida) En del arter produserer en illeluktende forsvarsvæske når de blir provosert, men denne er ikke kjent å kunne gi patologiske reaksjoner hos mennesker. En håndfull arter (som kjennetegnes ved at de har sterke farger i motsetning til kamuflasjefargene som brukes av de fleste artene) produserer en kraftigere forsvarsvæske, som virker irriterende og frastøtende på rovinsekter og amfibier. Disse væskene kan ha en irriterende effekt hos mennesker hvis de kommer i kontakt med øyne og svelg, men en gjennomgang av den medisinske litteraturen gir ingen indikasjon på at væsken hos disse artene har noen nevneverdig helsemessig betydning (oversikt i Rein, 2002). En av disse artene (Oreophoetes peruana) er for øvrig listet opp i forslaget til positivliste.

3 Vandrende pinner har en subtropisk og tropisk utbredelse. I Europa finnes flere arter i sørlige deler, men ikke i Skandinavia. Tre arter finnes i sørlige England. Ut i fra utbredelsen til vandrende pinner, er det minimale sjanser for at noen arter skal kunne overleve og etablere seg i Norge. Mange arter er svært like, og det er lite sannsynlig at det finnes kompetanse i Norge som kan foreta sikker identifikasjon på artsnivå for mange av artene. Dette gjelder spesielt for nymfestadiene. Konklusjon: Det anbefales at ordenen Phasmida (vandrende pinner) settes på positivlista i stedet for tilfeldige enkeltarter. Taranteller (Aranea: Theraphosidae) Når det gjelder privat innførsel av edderkopper til Norge, vil det i de aller fleste tilfeller være snakk om innførsel av det som populært kalles for taranteller. Tarantellene tilhører familien Theraphosidae, som er en familie i den primitive infraordenen Mygalomorphae (tidligere Orthognatha). Til tross for sitt rykte, finnes det ingen dokumenterte tilfeller på at tarantellbitt har medført død eller alvorlig morbiditet hos mennesker (oversikt i Rein, 2002). Upubliserte data tyder på at giften hos arter fra Afrika og Asia har et større potensial enn giften som finnes hos artene fra Nord- og Sør-Amerika, men det er likevel ingen grunn til å tro at noen taranteller kan medføre alvorlig morbiditet hos mennesker. Taranteller fra Nord- og Sør-Amerika er utstyrt med små forsvarshår (urticating hår). Disse hårene børstes mot en angriper av tarantellen, men kan også falle av uten aktive handlinger fra tarantellen. Enkelte mennesker vil kunne få lette til moderate dermatologiske reaksjoner i forbindelse med eksponering av disse hårene (urticaria). Reaksjonene på forsvarshårene skyldes primært en mekanisk irritasjon, men det kan ikke utelukkes at også biokjemiske komponenter er involvert. Eksponering av hår i øynene kan være mer alvorlig, og flere tilfeller er dokumentert i den medisinske litteraturen (også fra Norge). Se Rein, 2002 for ytterligere informasjon om forsvarshår hos taranteller. Til tross for at enkelte taranteller kan forårsake lette helsemessige plager, medfører ikke gruppen taranteller noen spesiell helsemessig fare for mennesker. Taranteller har en strengt subtropisk og tropisk utbredelse på de store kontinentene, men i Europa finnes kun et fåtalls arter i Sørlige Spania, Hellas og Tyrkia. Det finnes ingen taranteller i Skandinavia. Det er på bakgrunn av dette usannsynlig at noen taranteller vil kunne overleve og etablere seg i Norge. Flere arter er foreslått i høringsforslaget, men det er vanskelig å forstå hvorfor akkurat disse artene er valgt og en rekke andre arter utelukket (som ikke skiller seg fra disse i forhold til helsemessig betydning eller spredningsfare). Utvalget virker nokså tilfeldig, og ut i fra mine vurderinger i avsnittene ovenfor, vil jeg anbefale at alle arter kan settes på en positivliste. Konklusjon: Det anbefales at edderkoppfamilien Theraphosidae (taranteller) settes på positivlista i stedet for tilfeldige enkeltarter. Det bør presiseres i positivlista at

4 alle arter i slekta Brachypelma er fredet (CITES, liste II), og at import forutsetter den nødvendige CITES dokumentsjon. Subsidiært anbefales det at følgende slekter, som er mer eller mindre vanlige på kjæledyrsmarkedet, tas inn på lista (hvis man ikke ønsker et fritak for hele familien): Acanthoscurria spp. Nhandu spp. Aphonopelma spp. Avicularia spp. Brachypelma spp. (CITES papirer nødvendige for import/eksport) Ceratogyrus spp. Ischnocolus spp. Chaetopelma spp. Chilobrachys spp. Chromatopelma cyanopubescens (kun en art i slekta) Citharischius crawshayi (kun en art aktuell) Cyclosternum spp. Cyriocosmus spp. Cyriopagopus spp. Ephebopus spp. Eucratoscelus spp. Grammostola spp. Eupalaestrus spp. Heteroscodra spp. Stromatopelma spp. Xenodendrophila gabrieli (kun et art i slekta) Hysterocrates spp. Lasiodora spp. Megaphobema spp. Haplopelma spp. Ornithoctonus spp. Lampropelma spp. Selenocosmia spp. Coremiocnemis spp. Lyrognathus spp. Orphnaecus spp. Phormictopus spp. Poecilotheria spp. Psalmopoeus spp. Tapinauchenius spp. Pterinochilus spp. Augacephalus spp. Theraphosa spp. Xenethis spp. Pamphobeteus spp. Skorpioner (Scorpiones) Til tross for et dårlig rykte, er det et fåtalls arter som kan forårsake alvorlig morbiditet hos mennesker (Rundt 30 av 1400 arter). Med et unntak, tilhører alle disse artene familien

5 Buthidae, og de mest potente artene finnes i slektene Androctonus (Nord Afrika, Midtøsten), Centruroides (Nord- og Sør-Amerika), Mesobuthus (Asia), Parabuthus (Sørlige Afrika), og Tityus (Sør-Amerika). Unntaket fra denne regelen er arten Hemiscorpius lepturus (Midt- Østen), som nå tilhører familien Liochelidae (tidligere tilhørte denne slekten familien Hemiscorpiidae, som nylig ble innlemmet i familien Liochelidae). En gjennomgang litteraturen tyder på at skorpionene i de øvrige familiene (samt de andre artene i familien Liochelidae) ikke kan forårsake alvorlig morbiditet (Rein, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b in. prep.). Skorpioner har i utgangspunktet en subtropisk eller tropisk utbredelse. I Europa representerer Alpene en miljøbarriere for nordlig utbredelse, men det finnes en etablert koloni av Euscorpius flavicaudis i en by i sørlige England (sannsynligvis innført på eller tallet). I Nord-Amerika finnes det skorpioner så langt nord som til den sørvestlige delen av Canada. Enkelte arter lever i høyden hvor de er tilpasset et kaldt klima i deler av året (Euscorpius på mer enn 2000 m.o.h. i Alpene og Bothriurus ved 5000 m.o.h. i Andesfjellene). For å overleve i dette miljøet, er disse artene svært tilpasset sitt levested, og det er ingen grunn til å tro at denne spesialiserte tilpasningen vil gjøre dem i stand til å overleve den norske vinteren. Disse artene er også svært sjeldne, og det er liten eller ingen sannsynlighet for at disse artene vil bli forsøkt importert til Norge. Import av skorpioner til hobbyformål er foreløpig stort sett begrenset til det som innføres av zoobransjen, men i løpet av de to siste årene har antallet private importører økt i takt med at denne dyregruppen har blitt mer populær i hobbysammenheng. Internett gir lett tilgang til et betydelig større utvalg arter enn det som zoobransjen kan skaffe, og arter med helsemessig betydning selges uten restriksjoner både i Europa og USA. Også for skorpioner anbefales det at et høyere taksonomisk nivå velges basert på de samme argumenter som nevnt tidligere for de andre dyregruppene. I Danmark har man valgt i å tillate alle arter med unntak av de mest potente slektene i familien Buthidae (nevnt ovenfor) og Hemiscorpius lepturus. En slik negativ liste hadde vært en bedre løsning for Norge, men når dette ikke er ønskelig, er en løsning å tillate innførsel av de fleste skorpionfamilier med unntak av familien Buthidae. Med unntak av undertegnede, er det neppe noen som kan identifisere skorpioner på arts og slektsnivå i Norge. Identifisering på familienivå er imidlertid mulig for flere med enkle hjelpemidler (med noen unntak). Konklusjon: Det anbefales at familiene Bothriuridae, Caraboctonidae, Chactidae, Chaerilidae, Euscorpiidae, Iuridae, Microcharmidae, Pseudochactidae, Scorpionidae, Superstitioniidae, Urodacidae og Vaejovidae settes på positivlista. I tillegg kan alle arter i familien Liochelidae inkluderes, med unntak av artene i slekta Hemiscorpius. Alle arter i familien Buthidae bør gjøres søknadspliktig, og kun tillates innført etter nærmere vurdering. Det bør presiseres i positivlista at tre arter i slekta Pandinus er fredet (CITES, liste II), og at import forutsetter den nødvendige CITES dokumentasjon. Subsidiært anbefales det at følgende slekter tas inn på lista i første omgang (hvis man ikke ønsker et fritak for hele familier). Utvalgskriteriene for dette

6 forslaget er: Ingen helsefare, ingen spredningsfare, og at dette er de artene som mest sannsynlig vil bli innført i tiden som kommer. Flere av disse artene selges også av zoobransjen i dag : Familien Scorpionidae: Diplocentrus spp. Nebo spp. Opisthophthalmus spp. Pandinus spp. (CITES dokumentasjon kreves for artene P. imperator, P. dictator og P. gambiensis.). Heteromterus spp. Scorpio maurus (inkludert alle underarter) Familien Euscorpiidae: Euscorpius spp. Familien Caraboctonidae Hadrurus spp. Familien Iuridae: Calchas nordmanni Iurus dufoureius Familien Liochelidae: Hadogenes spp. Iomachus spp. Liocheles spp. Opisthacanthus spp. Familien Vaejovidae Paruroctonus spp. Smeringerus spp. Vaejovis spp. Svepeskorpioner (Uropygi) Denne mindre kjente gruppen edderkoppdyr finnes i Amerika og Asia, og har en strengt subtropisk og tropisk utbredelse. Svepeskorpioner finnes ikke i Europa, men finnes på kjæeldyrsmarkedet bådet i Europa og USA (det er primært arten Mastigoproctus giganteus fra sørlige USA som innføres). Gruppen er allerede innført til Norge ved flere anledninger. Svepeskorpioner kan sprøyte en forsvarsvæske fra kjertler i bakkroppen når de blir provosert. Denne væsken inneholder hos enkelte arter opp mot 70% eddikksyre, og eksponering til øyne vil være irriterende. Til tross for dette finnes det ingen dokumentasjon på at disse edderkoppdyrene kan forårsake morbiditet hos mennesker, og representerer derfor ingen helsemessig fare. Det er ikke mulig for denne dyregruppen å etablere seg i Norge, da de fleste artene krever et betydelig varmere klima. Konklusjon: Det anbefales at ordenen Uropygi (svepeskorpioner) settes på positivlista.

7 Subsidiært settes følgende art/slekt på lista (det er disse som så langt har vært tilgjengelig på markedet): Mastigoproctus giganteus Thelyphones spp. Svepeedderkopper (Amblypygi) Dette er en annen lite kjent gruppe edderkoppdyr, som finnes i subtropiske og tropiske områder. I Europa finnes noen begrensede forekomster på de greske øyene Rhodos og Kos, samt i Tyrkia. Noen arter fra Øst-Afrika og USA finnes på kjæledyrsmarkedet i Europa og USA (i hovedsak arter i slekta Damon fra Tanzania). Gruppen er allerede innført til Norge ved flere anledninger. I motsetning til de fleste andre edderkoppdyr, mangler svepeedderkoppene gift. De kan ikke stikke, bite, eller sprøyte forsvarsvæske. Det er derfor ingen helsefare knyttet til denne dyregruppen. Svepeedderkopper kan ikke spre seg i Norge, da de krever et varmere klima enn det vi har her. Konklusjon: Det anbefales at ordenen Amblipygi (svepeedderkopper) settes på positivlista. Kakerlakker (Blattaria) Jeg støtter de foreslåtte artene i høringsnotatet. Rettvinger (Orthoptera) Jeg støtter de foreslåtte artene i høringsnotatet Tusenbein (Diplopoda) Store tropiske tusenbein har hatt en økende popularitet blant hobbyister, og flere dyrebutikker Norge selger disse. Selv om noen arter har forsvarssekreter som inneholder stoffer som kan føre til en moderat morbiditet hvis de fås i munn og øyne, tyder informasjonen i litteraturen på at denne gruppen ikke representerer noen helsefare for mennesker (se Rein, 2002 for ytterligere informasjon). Tusenbein finnes over hele verden, også i Norge. Tusenbein som er populære i zoobransjen kommer prinært fra tropiske områder i Afrika og Asia. Tusenbeinsystematikken er vanskelig og uklar, og det råder en del usikkerhet knyttet til identiteten til mange arter. Det er derfor vanskelig å foreslå noe generelt taksonomisk nivå for denne gruppen. De store Afrikanske togtusenbeinene (som kan bli cm lange) bør settes på positivlista. Disse tusenbeinene går under ulike navn, men Archispirostreptus gigas er det navnet som brukes oftest. Det er mulig at de Afrikanske togtusenbeinene egentlig er flere nærstående arter, uten at dette har noen praktisk betydning i forhold til positivlista. Det innføres også andre tusenbeinarter, men det kan være greitt at disse settes på positivlista senere etter at DN har foretatt en vurdering av de artene som blir omsøkt. Tropiske tusenbein har ofte midd. Disse middene har imidlertid et symbiotisk forhold til tusenbeinene, og mye tyder på at middene er endemiske for tusenbeinene. Fjerning av midd

8 fra tusenbein har medført at tusenbeinet har avgått ved døden. Disse middene representerer derfor ikke noen helsemessig eller biosikkerhetsmessig fare. Konklusjon: Det anbefales at følgende art settes på positivlista: Referert litteratur: Afrikansk togtusenbein (Archispirostreptus gigas) Rein, J. O. Eksotiske kjæledyr et helseproblem? Tidsskrift for den norske lægeforening 2002;122 (30): Rein, Jan Ove (2004a) Farlige Skorpioner I: Generelt og Europa. Forum for Exotiske Insekter, 44: Rein, Jan Ove (2004b) Farlige Skorpioner II: Afrika. Forum for Exotiske Insekter, 46: Rein, Jan Ove (2005a) Farlige Skorpioner III: Midtøsten og Asia. Forum for Exotiske Insekter, 48:??-??. Rein, Jan Ove (2005b) Farlige Skorpioner IV: Nord- og Sør-Amerika Forum for Exotiske Insekter, In prep. Jeg ber om at dere tar kontakt med meg hvis det er spørsmål knyttet til dette høringsnotatet. Vennlig hilsen Jan Ove Rein Cand. Scient. i zoologi

Arter i familien Theraphosidae (Taranteller) som enten har vært importert til Norge eller som er aktuelle på kjæledyrsmarkedet.

Arter i familien Theraphosidae (Taranteller) som enten har vært importert til Norge eller som er aktuelle på kjæledyrsmarkedet. Arter i familien Theraphosidae (Taranteller) som enten har vært importert til Norge eller som er aktuelle på kjæledyrsmarkedet. Av Jan Ove Rein, Cand. Scient. Zoologi N: Er importert til Norge tidligere

Detaljer

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av landlevende edderkoppdyr og insekter

Vurdering av risiko for uheldige følger for biologisk mangfold ved innførsel og hold av landlevende edderkoppdyr og insekter Vitenskapskomiteen for mattrygghet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO Trondheim, 18.01.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/403 Saksbehandler: Esten Ødegaard Vurdering av risiko

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Eksotiske kjæledyr et helseproblem?

Eksotiske kjæledyr et helseproblem? Taranteller De fleste kjenner tarantellene (fig 1) som store og hårete edderkopper med et fryktet giftbitt myter som filmbransjen og produsentene av diverse reality TV-serier vet å benytte seg av. Tarantellene,

Detaljer

Fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) Protokoll Fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) Dato: 21.9.2015, kl. 10.00-15.00 Sted: VKMs lokaler, Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, Oslo Møteleder: Vigdis Vandvik

Detaljer

Heftet er utgitt av: Bergen Museum i samarbeid med Akvariet i Bergeni forbindelse med utstillingen Opplev edderkoppene (1999)

Heftet er utgitt av: Bergen Museum i samarbeid med Akvariet i Bergeni forbindelse med utstillingen Opplev edderkoppene (1999) HOLD OG STELL AV TARANTELLER Forfatteren av heftet: Jan Ove Rein har hovedfag (Cand. Scient.) i zoologi fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har arbeidet med tropiske insekter

Detaljer

Journalen leveres senest tirsdag 22. November 2005 til hjelpelærer eller i kasse utenfor laben. Zoologi II. 3 Katrine Hoset Grethe Robertsen

Journalen leveres senest tirsdag 22. November 2005 til hjelpelærer eller i kasse utenfor laben. Zoologi II. 3 Katrine Hoset Grethe Robertsen Navn: Parti: Journalen leveres senest tirsdag 22. November 2005 til hjelpelærer eller i kasse utenfor laben Zoologi II Zoologi II 15. november 2005 Leddyr Arthropoda Faglig ansvarlig: Asbjørn Vøllestad

Detaljer

Pedersen, Viggo Kvasse symmetriske sagblad. Treteknisk Informasjon 2: 30-30. 2003.

Pedersen, Viggo Kvasse symmetriske sagblad. Treteknisk Informasjon 2: 30-30. 2003. Publikasjoner Publikasjoner og foredrag av ansatte ved UBiT Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee Prey capture behavior in the East African scorpions Parabuthus leiosoma (Ehrenberg,

Detaljer

Innspill til søknad EFSA/GMO/NL/2010/89: Genmodifisert ugressmiddeltolerant mais DAS-40278-9 for import, mat og fôr under EU-forordning 1829/2003

Innspill til søknad EFSA/GMO/NL/2010/89: Genmodifisert ugressmiddeltolerant mais DAS-40278-9 for import, mat og fôr under EU-forordning 1829/2003 Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 Trondheim Vår ref: Deres ref: 2011/3958 ART-BI-BRH Dato: 01.06.2011 Innspill til søknad EFSA/GMO/NL/2010/89: Genmodifisert ugressmiddeltolerant mais

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

ZOONOSER I ET KLIMAPERSPEKTIV. Solveig Jore Forsker, Zoonosesenteret Avdeling for helseovervåking

ZOONOSER I ET KLIMAPERSPEKTIV. Solveig Jore Forsker, Zoonosesenteret Avdeling for helseovervåking ZOONOSER I ET KLIMAPERSPEKTIV Solveig Jore Forsker, Zoonosesenteret Avdeling for helseovervåking Disposisjon Definisjoner Smittestoff / smittemåter Faktorer som påvirker epidemiologi Eksempler Vektor bårne

Detaljer

Status for arbeidet med ny forskrift om fremmede organismer. Esten Ødegaard -Miljødirektoratet

Status for arbeidet med ny forskrift om fremmede organismer. Esten Ødegaard -Miljødirektoratet Status for arbeidet med ny forskrift om fremmede organismer Esten Ødegaard -Miljødirektoratet Disposisjon Hva er problemet med fremmede arter? Hvordan sprer de seg? Forskrift om fremmede organismer bakgrunn

Detaljer

Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene. Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning

Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene. Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning Hva er problemet med fremmede arter? Hva vet vi om problemet med fremmede arter i Norge?

Detaljer

Kakerlakker uønskede blindpassasjerer

Kakerlakker uønskede blindpassasjerer Kakerlakker uønskede blindpassasjerer Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2012 Kakerlakker bare blindpassasjerer? En frittlevende art i Norge: Markkakerlakken

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale

Høringssvar - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Trondheim, 09.10.2017 Deres ref.: 17/3078-1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/7198 Saksbehandler: Sunniva Aagaard Høringssvar - Forskrift

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8

Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Til: Mattilsynet Fra: Veterinærinstituttet Dato: 26.02.2009 Emne: Vurdering av vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 Formål med vaksinasjon En vaksinasjonskampanje mot

Detaljer

Da den sorte enke kom til Norge

Da den sorte enke kom til Norge Jan Ove Rein Da den sorte enke kom til Norge Sort enke er vel kanskje verdens mest kjente og fryktede edderkopp med sin sorte kropp og karakteristiske røde timeglass. Ingen annen edderkopp har så mange

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Kakerlakker. Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt. Skadedyrdagene 2015

Kakerlakker. Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt. Skadedyrdagene 2015 Kakerlakker Arnulf Soleng Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Skadedyrdagene 2015 Feromoner og luktkjemikalier Kjønnsferomon Tiltrekker hanner Aggregeringsferomoner Tiltrekkende

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet Postboks 4720 Torgard 7468 Trondheim Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 15.09.2017 29.05.2017 COS Høringssvar forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Last ned Huggorm - Karl H. Brox. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Huggorm Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Huggorm - Karl H. Brox. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Huggorm Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Huggorm - Karl H. Brox Last ned Forfatter: Karl H. Brox ISBN: 9788283240030 Antall sider: 128 Format: PDF Filstørrelse:10.08 Mb "HUGGORM. Biologien. Fobien. Giften. Mytologien" er den første boken

Detaljer

Last ned Huggorm - Karl H. Brox. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Huggorm Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Huggorm - Karl H. Brox. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Huggorm Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Huggorm - Karl H. Brox Last ned Forfatter: Karl H. Brox ISBN: 9788283240030 Antall sider: 128 Format: PDF Filstørrelse: 26.74 Mb "HUGGORM. Biologien. Fobien. Giften. Mytologien" er den første

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Immunitet mot rubella. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Vaksinedagene 2015

Immunitet mot rubella. Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Vaksinedagene 2015 Immunitet mot rubella Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Vaksinedagene 2015 Utgangspunktet: Forespørsel fra en mikrobiologisk avdeling: Hvordan skal vi tolke prøvesvar der vi finner antistoff mot rubella,

Detaljer

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Mange raser har allerede en avlsstrategi i en mer eller mindre gjennomarbeidet skriftlig versjon. Disse vil for noen raser kunne brukes som et utgangspunkt, med

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting Illustrert av Per Dybvig 2002, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25566-3

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Deres ref: Vår ref: 2014/89175 Dato: 24.06.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Hovedinnhold i

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksgang Møtedato Saksnr. Sentraladministrasjonen Areal- og kulturvernavdelinga Arkivsak: 07/01122 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Stein Tage Domaas Saksgang Møtedato Saksnr. Høring Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark FYLKESORDFØRERS

Detaljer

Vi er også litt i villrede om hva som er definisjonen på «landlevende planter». De fleste planter vi bruker i hagedammen lever både på land og i vann.

Vi er også litt i villrede om hva som er definisjonen på «landlevende planter». De fleste planter vi bruker i hagedammen lever både på land og i vann. Aurskog 20/10-2014 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Deres ref: 2014/7968 Vi viser til Høringsbrev av 02/07 2014.10.18 om fremmede organismer og sender hermed våre kommentarer. Norsk

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

Klosaksdyrene (Chelicerata) og deres slektskapsforhold

Klosaksdyrene (Chelicerata) og deres slektskapsforhold Odd Erik Tetlie og Jan Ove Rein Klosaksdyrene (Chelicerata) og deres slektskapsforhold Klosaksdyrene er en gruppe leddyr som er kjennetegnet ved å ha seks par vedheng. Det første paret er utviklet til

Detaljer

Deres ref: HB 23. juni Adgang til å inngå avtale om innføring av konsernordning

Deres ref: HB 23. juni Adgang til å inngå avtale om innføring av konsernordning YRKESOR G A N i SASJ 0 NENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo M OTTATT 25 JUN 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: Vår ref.: Dato: HB 23. juni 2010 Høring endringer i representasjonsregelverket

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Forskrift om fremmede organismer ECONADA-sluttseminar 26.10.14 v/seksjonssjef Gunn M Paulsen Bakgrunn og hovedtrekk nml. kap. IV. Fremmede organismer Naturmangfoldloven vedtatt i 2009 Kap IV : Oppfølging

Detaljer

Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes. Foto: Einar Værnes

Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes. Foto: Einar Værnes Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes Corydalis Corydalis kommer av gresk korydalion, ett navn brukt av Dioskorides, og er avledet at kurodus (topplerke). Lerkesporene

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Asbjørn Hagerupsen - 22073743 2007/139145-002 22.02.2008 Implementering

Detaljer

Revens dvergbendelmark

Revens dvergbendelmark Revens dvergbendelmark jorn.daltorp@havass.skog.no 14.februar i år kom nyheten om at revens dvergbendelmark var påvist ved Udevalla i Sverige, ca.10 mil fra norskegrensa. Dette er første gangen dvergbendelmarken

Detaljer

Høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet - Behandling av personopplysninger - Lov av

Høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet - Behandling av personopplysninger - Lov av Helsedirektoratet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ELS Vår ref.: Dato: 3081 1 11.1 EPARTEMENT Høringsuttalelse - Justis- og politidepartementet - Behandling

Detaljer

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand?

Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Oppdrett av akvariefisk naturvern i utradisjonell forstand? Tekst og foto: Leif Gjerde Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon

Detaljer

Uttalelse til utredning om tilleggsregulering - forbud mot oppvarming med mineralolje i landbruksbygg og midlertidige bygg

Uttalelse til utredning om tilleggsregulering - forbud mot oppvarming med mineralolje i landbruksbygg og midlertidige bygg Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/1760 17/00097-11 29.08.2017 Uttalelse til utredning om tilleggsregulering - forbud mot oppvarming med mineralolje i

Detaljer

Høringsuttalelse. Miljødirektoratet referanse: 2014/7968

Høringsuttalelse. Miljødirektoratet referanse: 2014/7968 22.oktober 2016 Oslo Reptilpark AS Postboks 6656 St. Olavsplass 0129 Oslo Høringsuttalelse Miljødirektoratet referanse: 2014/7968 Oslo reptilpark støtter Mattilsynets forslag om å endre på dagens regelverk

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 21/12/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 21/12/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Daglig industrirengjøring. Nasjonal Produsent / Importør Foretak Camac

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Resistens; forekomst og forvaltning Preben S. Ottesen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Resistens; forekomst og forvaltning, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - resistens Innhold FOREKOMST, ANTALL ARTER... 2 HVA KOMMER RESISTENS AV?... 2 PROBLEMETS OMFANG...

Detaljer

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0300 Oslo Deres ref: 12/4366 Vår ref: 12/9557 / T. Kvalvaag Vår dato: 01.02.2013 Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Oppstartprøve Bokmål Del 1 Salto Zoo I Salto Zoo er det dyr fra hele verden. Det er både ville dyr og husdyr. Det er løver, lamaer, slanger, sjimpanser og krokodiller. Dørene åpnes

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/4999 SLAEI/HKT Vår ref.: 2015/433-2/ 008 Saksbehandler/dir.tlf.: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Sted/dato: Bodø, 01.10.2015 Nøytral merverdiavgift

Detaljer

Berekraft og småkryp. FOS-kurs Kari G. Nappen

Berekraft og småkryp. FOS-kurs Kari G. Nappen Berekraft og småkryp FOS-kurs 23.01.17 Kari G. Nappen Korleis opplev barn natur? Kroppsleg læring Opplevingar kan føre til undring, refleksjon og læring Opplevingar i naturen respekt for naturen Gjennom

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 Erfaringer fra grøntanleggssektoren 9. juni 2011 Hege Abrahamsen, daglig leder, FAGUS - Faglig utviklingssenter

Detaljer

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER

INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse -- Sak: 2010/1383 INNSYN I STATISTISK MATERIALE FRA NASJONALE PRØVER Avisa Varingen ble nektet innsyn i statistikk for Nittedal

Detaljer

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 Ålesund Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2015/6857 12.12.2016 33 37 11 90 Arkivnr: 432.4 Unntak fra verneforskriften

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber

Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber Moelven Timber EXPORAMA, 13. DES. 2007 - HVA SIER MARKEDET NÅ DA? Arthur Selvig/Per Torbjørnsen. Moelven Timber MARKEDSSITUASJONEN VED INNGANGEN TIL 2008 Noen basispunkter Tilbud Etterspørsel Lagre Utsikter

Detaljer

hva virker, hvorfor og hvordan?

hva virker, hvorfor og hvordan? Workshop og kurs: Kunnskapsbasert politikkutforming Kunnskapssenteret, 24. mars 2010 Kunnskapsesenterets Mulige tiltak nye PPT-mal hva virker, hvorfor og hvordan? Målsettinger for denne sesjonen Drøfte

Detaljer

JJE. Høring - Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter - IMDis kommentarer

JJE. Høring - Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter - IMDis kommentarer IDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 Dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugata 20 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet V/Plan- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. 1 2 Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er politisk styrt gjennom stortingsmeldinger proposisjoner statsbudsjett instruks

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

Veggdyr - på fremmars i Norge

Veggdyr - på fremmars i Norge Veggdyr - på fremmars i Norge Anders Aak & Bjørn Arne Rukke Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Foredragets innhold... Anders Aak: Kort om veggdyrets biologi Er det en økning? Finnes

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sendt elektronisk Deres ref.: 15/5599-23 Dato: 30. september 2016 Vår ref.: 227583 Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK) 1. Innledning Vi

Detaljer

Kakerlakker (Dictyoptera)

Kakerlakker (Dictyoptera) Kakerlakker (Dictyoptera) Kakerlakker regnes som svært primitive insekter. Allerede for 250 millioner år siden fantes det er som ligner mye på dagens arter. Av de ca 4000 artene av er som finnes på verdensbasis

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 5: Hva nå? Kjærlighet i evolusjonens tid

En filosofisk kjærlighetshistorie 5: Hva nå? Kjærlighet i evolusjonens tid En filosofisk kjærlighetshistorie 5: Hva nå? Kjærlighet i evolusjonens tid Hva kan evolusjonsteorien fortelle oss om kjærlighet? Egenskaper er selekterte: de gener som gir best evne til å tilpasseseg omgivelsene,

Detaljer

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST

VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST VEGGEDYR - EN UBUDEN GJEST Innledning Folkehelseinstituttet i samarbeid med NHO Reiseliv og utvalgte hoteller har gjennomført et prosjekt med mål om å utvikle gode rutiner som skal forebygge og begrense

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Hva med sykdommer på stillehavsøsters? Stein Mortensen

Hva med sykdommer på stillehavsøsters? Stein Mortensen Hva med sykdommer på stillehavsøsters? Stein Mortensen En art som stadig gir oss noen overraskelser Blir den syk? Sprer den smitte til andre arter? Konsekvenser - konklusjoner visjoner Robust Invaderende

Detaljer

Fra møte i Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Fra møte i Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) Protokoll Fra møte i Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) Dato: 30. november 2015, kl.13:00-16:00 Sted: Folkehelseinstituttets lokaler, Lovisenberg gt. 8, Oslo (møterom

Detaljer

Forvaltning av moskus på Dovrefjell

Forvaltning av moskus på Dovrefjell 1 Forvaltning av moskus på Dovrefjell Bjørn Rangbru Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hjerkinn 2. juni 2015 2 Rein Utbredelse Moskus (blå utsatt) Moskus lever lenger nord 3 Forvaltning av moskus på Dovrefjell

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte? 1 Hundens øregang går rett ned og så i en nitti graders vinkel inn til selve trommehinnen. Man kan si at øregangen er formet som en stor L. Ørene må kontrolleres jevnlig. Anbefaler at man undersøker hundens

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer