Vedlegg 2 til tillatelsen GENERELLE OPPLYSNINGER. All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig soker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 til tillatelsen GENERELLE OPPLYSNINGER. All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig soker."

Transkript

1 Vedlegg 2 til tillatelsen GENERELLE OPPLYSNINGER All kontakt mellom kommunen og tiltaksher skal skje gjennom ansvarlig soker. Tillatelsens varighet og gyldighet ovrig Arbeidet mi vrere satt i gang innen 3 6r regnet fra rammetillatelsen ellers faller tiliatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 Fr, jf. plan- og bygningslovens $ 96. Tillatelsen med sine vilkir og eventuelle dispensasjoner danner et samlet hele, og utsetter at tiltaket gjennomes i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte dispensasjoner i utgangspunktet falle bort ved endrede planer. Godkjent dokumentasjon skal folges. Annen dokumentasjon tjener som underlag gjorelsen. Dersom det er gitt kjoringstillatelse gjelder denne det konkrete tiltak og den angitte bruk. Plikt til i folge tegninger Ansvarlig utfsrende mi pise at godkjente tegninger folges, og at vilkir i rammetillatelsen oppfflles. For utomhusarealene gjelder situasjonsplanen, eventuelt srerskilt utomhusplan. Dersom tillatelsen omfatter opparbeidelse kjorsel og biloppstillingsplasser, m6 disse vrere ferdig anlagt bygget tas i bruk. A11 godkjent dokumentasjon og tegninger mi vrere tilgj engelige pi byggeplassen Plikt til fl folge lorryerket Ansvarlig etak skal pise at arbeidene blir gjennomfart i samsvar med gjeldende lov, skrifter, vedtekter, reguleringsbestemmelser og gitte tillatelser. Vilker fra annen fagmyndighet m6 ogss folges. Det er en betingelse at de hold ved tiltaket som ikke fremgir soknaden folger bygningslovgivningen i den utstrekning dispensasjon ikke er uttrykkelig sokt om og gitt. Aktsomhet Ved utfsrelsen m6 det utvises aktsomhet i hold til naboeiendommer og i hold til kabler og ledninger i luft og grunn. Minste stand til offentlige vann- og lopsledninger skal vrere 3 meter. Takvann, overyann og drensvann mi bortledes pi egen grunn med mindre annen ordning er fremlagt og godkjent. Skrininger m6 ikke gjores brattere enn l:2, og fyllinger mi sluttes 0,5 m fra nabogrense. Stengning eller gring i veiomride mi ikke etas uten tillatelse fra veisjefen. Tilsyn Bygningsmyndighetene kan e tilsyn med at kontrollarbeidet utfsres og dokumenteres, samt at systemkrene i "skrift om godkjenning etak ansvarsrett" er oppfylt. bvrige instanser og myndigheter Tillatelsen gjelder kun i hold under plan- og bygningsloven med vedtekt med mindre annet er spesielt angtt i begrunnelsen. Annet lowerk folges opp andre myndigheter.

2 NYTTIGE OPPLYSNINGERFOR DEN SOM SKAL BYGGE Sist oppdatertjanuar2008 Behandlendeetat Byggesak.SakerinnenFornebuomridetbehandles tjenestested behandles Byggesoknader Fomebu. Plan-og byggesak tjarestested Gring/fylling For gringeller fylling pibegynnesmadisseetatenevarsles pivisning kablerog ledninger: HafslundNett, CanalDigital, Telenorog Brerumkommune,Vann og lop,plan. Tiltaksherer ansvarlig skaderpi slike ledningerog kablerog mi sorge nodvendig Vei og trafikk har gitt beskyttelse. Gringi offentlig veiomridemaikke pibegynnes tjenestested tillatelse.huskat arbeidsommedfsrergringi offentligvei krevertiltaksklasse2 de aktuelle ansvarsomridene. Vann og lop,tilknltningsgebyrer er sendtinn til VA, mi ikke pibegynnesfsr ssknadom saniterabonnement Ror og saniteranlegget grurm selvinnhente' mi ssker manns over annen ledning til 6 legge godkjent. Tillatelse drift og er ledningene. gunstigste freming den anmelde Ansvarligsskermi i samridmedtiltaksher 100rn3, over Det skalbetalestilknytningsgebyr nybygguansettstsrrelseog tilbygg/pibygg per beregnes eller ikke. Tilknytningsgebyret uhengig om tiltaket omfattersaniterinstallasjoner Arsgebyreneendresved rn?og fotfun"r til betalingsenestved igangsettingbyggearbeidet. tilbyge/p6byggogsi arealskingerunder100m2fra dettidspunktarealettas i bruk. Skullearbeidet Vann og lap- drift dersomokt gebyr ikke bli utfsrt i lapet ett Armi De meldefra til tjenestested og prislistekan fis ved og lopsgebyrer vannskalururgis.brerumkommunesskrifter p6 ogsi Vann og lop,drift. Forskriftenligger til tjenestested henvendelse Renovasjon plass ett soppelstativpr. husstand,eventueltstsrreenhethvis det er flere Det mi settes leiligheter.avstandtil kjorbarvei skal ikke overstige10m. Strsmleveranse til HafslundNett AS Gjeldende"standardvilk6r tilknytning" fbsvedhenvendelse Franevntevilkir presiseres: Kundesenteret, ellerpi freming,plassering,art og dimensjon.netteier stikkledningens Netteier(HafslundNett AS) gtrar jordkabel grunnfremtil andre overanleggseiers/brukers eller luftledning legge lspent har rett til i nettet. vedlikehold brukereog skal ha uhindretadgangtil eiendommen Grunneier/festerplikter i underrettenetteieri god tid pi hind ved ethvertterrengarbeid,felling trer eller andrearbeidersomkan skadeeller ha betydning netteiersdelingsanlegg.grunnerverv Ved skjeretteregenkontraktellerved ekspropriasjon. og nettstasjoner til hoyspenningsnett rom skal pa Slikt rom nettstasjon. kreve stdtt rett til 6 anlegg har netteier stsrre tilknytning installasjoner Elektriske satser. yter fastsatte refusjon etter handvreregodkjent netteier.netteier Nett AS. Av fra autorisertinstallatsrer godkjent Hafslund mi ikke pibegynnesfsr anrneldelse skaldet leggesjordelektrodeundergrunnmur.inmasjonom hvordandetteskal sikkerhetsgrunner til HafslundNett AS. utfsresfhr du vedhenvendelse Fjernvarme BrerumFjernvarmehar konsesjon fiernvarmei omridenesandvika,lysakerog Fornebu. Bygningerinnendisseomridenegis genereltpilegg om fiernvarmetilknytning. Kabel-TV pi at det er sattkr til til CanalDigital. En gjor oppmerksom Tilknytningskjervedhenvendelse arbeiderknvttettil kabel-tvnett. autorisasion

3 Andre seranmeldelser Installasjon oljefyrt varmeanlegg og tilknyttet tank skal anmeldes til brannvesenet. Peis/ildsted som del n1'tt bygg skal vrere godkjent Bcrum kommune, Byggesak arbeidene begynner. Ny peis eller nytt ildsted i eksisterende bygg er i utgangspunltet fritatt soknad eller -"lditrg, men ma kontrolleres kvalifisert kontrollor nar det er ferdig (Feiervesenet, Brannvesenet eller annet godkjent etak). Husbrannslange Brannvesenet Asker og Barum anbefaler alle husstander 6 ha husbrannslange. Nyttige adresser: Byggesak (Kommunegirden, 3. etg.) Tlf Telefax: Vann og lop, Drift (Kommunegirden, 2. etg.) Tlf: Telefax: Vakttelefon akutte hendelser pi vann- og lopsnett (24t): / Vei og trafikk (Kommunegirden, 2. etg.) Tlf: Telefax: Hafslund Nett AS 0247 OSLO TIf Telefax: Internett: Brerum Fjemvarme Brynsveien 2, 7338 Sandvika Tlf (vakt) Telefax: Internett: Asker og Brerum Brannvesen Gl. Ringeriksvei 42, I 357 Bekkestua Tlf: Telefax: Internett: Statens vegvesen, Region ost Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer Tlf: Telefax: Internett: Besoksadresse: Statens vegvesen Distrikt Stor-Oslo, Ostensjoveien 34, Oslo Canal Digital Kabel TV AS Postboks 167, Sentrum 3701 Skien : Tlf, Telefax: Internett: Gremelding og pivisningstj eneste Barum kommune VA, Hafslund Nett AS, Canal Digital Kabel TV AS, Telenor og Barum fiernvarme Geomatikk AS, Postboks 103 Okem, 0509 Oslo Tlf: Telefax: internett: Arbeid nar luftledning og melding om kabelskade (feilmelding): Bygningssjefen

4 ORIENTERING OM KLAGERETT. Klagerett Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan piklages tii fylkesmannen part eller andre med rettslig klageinteresse, jfr. valtningsloven kap VI." Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til vedkommende part, dvs. ble lagt i Deres postkasse, postboks eller ble overlevert pi annen mite. Om De pi dette tidspunkt var bortreist eller andre grunner hindret fra i gjore Dem kjent med meldingen/vedtaket, endres ikke utgangspunktet fristberegningen, men unntaksvis kan det gi grunnlag oppreisning oversittelse klagefristen, jfr. fi'l $ 31. Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklaringen settes opp skriftlig vedkommende valtningsorgan. Sdkalt elopig klage (klage uten begrunnelse) mi sendes innen klagefristen, og en begrunnelseibegrunnet klage mi ettersendes uten ugrunnet opphold/ klagen tas til behandling. Postlegging klagebrevet innen fristens utlop regnes som tilstrekkelig at klagen anses fremsatt i tide. Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og fremsendes gjennom Brerum kommune, Byggesak,. Klagen skal vere undertegnet klageren eller hans fullmektig, angi det vedtak som det klages over og den/de endringer som snskes. Det vil v&re en del om betegnelsen "klage" og arkivsakld fremkommer konkret i brevet. De grunner som klagen stotter seg til bsr nevnes og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning vurderingen klagen. I srerlige tilfelle kan klagefristen lenges, og beslutning om dette skal vrere gjort klagefristen pi 3 uker er utlopt. Klager som er sent fremsatt og hvor det heller ikke kan gis oppreisning oversittelse klagefristen (ifr. fui. $ 31), vil bli awist slik at klagen ikke tas under behandling, jfr. valtningsloven $ 33 og $ 2. Utsatt iverksettelse vedtaket Selv om klagerett eligger kan vedtaket gjennomfsres straks. Dersom gjennoming vedtaket vil kunne medfsre ugjenopprettelig skade pi omgivelsene, kan det begjreres at iverksettingen vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig gjort, jfr. valtningsloven $ 42. Kommunens beslutning om 6 gi eller sl6 en slik begjaring om utsatt iverksettelse er ikke et enkeltvedtak som kan piklages. I daglig sprikbruk benyttes ofte ogsi betegnelsen "oppsettende virkning". Dette betyr noyaktig det samme. Rett til i se sakens dokumenter og til A fe veiledning Med visse begrensninger har De rett til 6 se dokumentene i saken. De kan gjore dem kjent

5 innsyn/postlister (sok pi arkivsakld som stir i vedtaket). Dokumentene kan ogsi ses ved '' henvendelse til Plan- og bygningstjenesten og her vil De ogsi kunne fi veiledning om saksbehandlingsregler og andre regler konkret betydning Deres rettigheter og plikter innen bygningsmyndighetenes saksomr&de. Sakskostnader Nir et vedtak blir endret til gunst en part, skal han tilkjennes dekning vesentlige kostnader som har vrert nsdvendige i f[ endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget hold eller hold uten partens og valtningens kontroll, eller andre srerlige hold taler mot det (fr. valtningsloven $ 36 ste ledd). Bestemmelsen har frist fremsettelse kret og angir adressat kret m.v. Klage over vedtak etter vegloven. Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, kjorsel) behandles som internklage etter reglene i kommuneloven og giores klageutvalg utgitt fra mannskapet. Slike klager stiles til Formannskapet men sendes til Byggesak.

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Radisson SAS Hotel Norge Postboks 662 Sentrum 5807 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200808713/10 NYBY 5210 18.02.2009 SAST AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKILT OG REKLAME Svar

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse

Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) - Uttalelse Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2013 66131/2013 2010/7542 L40 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/182 Formannskapet 16.10.2013 Høring - Forenklinger i plan- og bygningsloven

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer