Referat: Ekstraordinwr generalforsamling Nordby Antennelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat: Ekstraordinwr generalforsamling 12.09. 2014. Nordby Antennelag"

Transkript

1 Referat: Ekstraordinwr generalforsamling Nordby Antennelag Velkommen ved styreleder Styreleder Kjell Jorgenrud onsket velkommen 1. Godkienning av innkalling 1. Bent Stamnes: Alle medlennmer skal infornneres skriftlig 7 dager for ekstraordinr generalforsamling. Det er ikke gjort. Denne innkalling kan ikke godkjennes. 2. Ole Kristian Wiig: Agendaen g5r ut over det en agenda for ekstraordinr generalforsamling skal inneholde. Punktene etter mistillitsforslaget strykes derfor. Vedtak: 1. Innkallingen godkjent mot 51 stennmer. 2. Generalforsamlingen avsluttes etter pkt mistillitsforslaget. Vedtatt mot 51 stemmer. 2. Valg av moteleder Sverre Berg Valgt: Sverre Berg 3. Valg av to personer til a fore og signere protokollen Kai Krog HaIse Hans Wilhelmsen Valgt: 1. Kai Krog HaIse 2. Hans Wilhelmsen 4. Valg av fullmakts-kontrollorer og telle-gruppe ved avstemming Flemming Graversen Asgeir Kvam

2 Valgt: 1. Flemming Graversen 2. Asgeir Kvam 5. Orientering fra «Fibergruppen» om bakgrunnen til «oppropet» Jimmy Joccumsen: Antennelaget skal leve videre. Vi er medeiere ikke bare medlemmer Styret er kritisk til Get Manglende innkalling til ordinr generalforsamling Bekymret for antennelagets bemanning og kompetanse leveranse av b5de internett og tvsignaler p5 samme kabel Fibergruppen etablert 15. juni: M51 Utsette overgangen 1. juli 500 SMS i stone. Styrets godtgjoring utgjor ,- kr. (inkludert vaktordning) Det ma stilles krav om at styrets medlemmer er tilgjengelig for medlemmene. Styrets medlemmer som har vakttjeneste har gratis tjenester for ,- kr. Hvorfor mistillit? Styret feilinformerer sin egen generalforsamling Styret forer antennelaget inn i rettslige tvister Styret inng5r en taushetserklring som gjor at det ikke kan informere sine andelseiere p5 ordinwr generalforsamling lkke korrekt informasjon p5 generalforsamlingen: Vi har et mulig krav p5 kr ,- kr per mnd fra Romm. Dette skal rettslig proves. Det er signert avtale med Canal Digital og internettavtale med JK-tv uten 8 involvere medlemmene. Styret burde selv innkalt ekstraordinr generalforsamling i mars. Romm klarte 5 levere internett og tv-signaler, men det klarer ikke Canal Digital og JK-tv. Styret unnlater 5 folge lagets vedtekter. Avtaler inneholder kun styreleders underskrift. Flemming Graversen: TV-tilbudet er stort sett likt uavhengig av leverandor Stor vekst i tjenester som er avhengig av bredband BredbAndtrafikken oker med 40% per Sr Kabelnettet m5 dimensjoneres i takt med behovet. Hastigheten opp er redusert etter 1. juli Fiber er 63 ganger bedre enn dagens situasjon Fibersentralen vil ha batteribackup p5 72 timer Ny TV-teknologi trenger okt linjekapasitet. Coax er folsomt for torden V5r kabel er 20 Sr og har n5dd sin levetid Coax kan tyvkobles Fiber trenger ikke forsterkere Fiber lever i minst 40 Sr Faller ikke ut ved strombrudd / tordenvwr Fiber er energieffektivt Telenor er p5lagt S 5pne fibernettet for andre tjenestetilbydere.

3 Det vurderes S gi samnne p5legg for lokale tilbydere God support krever kompetanse. Dette er belastende for sm5 selskaper. JKTV AS har negativt driftsresultat. Selskapet stir i fare for 5 g5 konkurs COAX-nettet m5 oppgraderes for ca. 10 mill. kr. Dersom antallet fiberbrukere 0ker, vii antennelaget f5 frre medlemmer 5 fordele kostnadene p5. Ca. 1/3 av medlemmene har per dato inng5tt avtale med Get. I nye anlegg i dag legges kun fiber. Internettrafikken vii 0ke 5-6 ganger mot Get er den rimeligste leverandoren. Et nytt styre m5 forhandle med alle aktuelle leverandorer. Dagens forbrukere bruker mye mere b5ndbredde enn tidligere. Alternative forslag til styret som kan vurderes fram mot neste generalforsamling: 1. Legge ned COAX kabelen for 5 unng5 store kostnader: Inng5 avtale med fiberleverandor som kan levere TV og Internett. Drive NAT videre som spesialist p5 5 fremforhandle gode tjenesteavtaler p5 v5re vegne. 2. Beholde Coax med tieneste fra JKTV: Inng5 avtale med fiberleverandor p5 TV og Internett som er bedre en hver enkelt kan. De som velger coax blir sittende med regningen p5 oppgradering og drift av nettet. Siden internett-trafikken 0ker 5-6 ganger innen 2017 vii oppgraderinger tvinge seg fram. Det vii stadig bli frre abonnenter til S dele regningen. 3. SeIg coax nettet til JKT: De som onsker coax blir med p5 dette. Fortsette NAT som spesialist p55 fremforhandle gode tjenesteavtaler p5 v5re vegne. Vi fir ingen stor regning innen Oppsummering: Nordby Antennelag kan fortsette som en sterk avtalepartner med fiberleverandorer og innholdsleverandorer. Dette krever et nytt styre som er i stand til 5 folge med i tiden og forstir teknologiens utvikling. Sporsmal / Kommentarer: Pris for tv/internett over parabol? o Svar: Det er ikke beregnet av Fibergruppa Prisen fra Get: o Svar: Det nye styret bor forhandle med alle leverandorer for 8 f5 en best mulig pris for medeierne i antennelaget. 6. Orientering fra styret: Arsak til endringene i antennelagets valg av leverandorer og samarbeidsforhold. Fibergruppa (brisket 5 avvikle antennelaget. SpOrsmal / Kommentarer: Hva var bakgrunnen for bokettersynet og hvordan gikk det? o Svar: SpOrsm5let er om NA er skattepliktig. Bokettersynet er ikke avsluttet. Hvorfor kreves ikke bankgaranti for avtalen med JKTV? Kan JKTV klare 5 levere god nok b5ndbredde? o Svar: Ja. Nettet skal tilfredsstille Canal Digitals standard.

4 7. Leder orienterer om de forhold og prosesser knvttet til avtaler som er gjort og omstendighetene rundt dette sendte antennelaget oppsigelse til Romm med onske om reforhandling. Romm kan ikke selge sitt firma uten samtykke fra NAT. Romm har provd S selge alle NATs medlemmer til Get. AVI og Romm har tyvkoblet seg p5 NALs kabelnett for 5 levere til Nordkisa. Det samme ble gjort til Gjestadhagen. NAL ba om en avtale om tjenester som kompensasjon. Det ble inng5tt en avtale om konfidensialitet mellom Romm og NAL som gjorde at styret ikke kunne informere p5 generalforsamlingen. Internett er regulert gjennom avtale mellom NAL og AVI. Fibergruppa har et samspill med AVI / Romm i intensjonen om S gjore om AVI / Romm til 5 bli Get leverandor Get ville ikke inng5 avtale med NAL fordi de hadde en avtale med Romm. Romm og Get har i m5nedsvis jobbet for 5 kuppe NAL. Styret gikk derfor til Canal Digital ogjktv for 5 f5 en avtale. Vi har n5 flere kanaler tilgjengelig for en lavere pris enn tidligere. 8. Orientering om okonomisk status per og prognose for hele 2014 Forretningsforer Arve Mistereggen orienterte om den regnskapsmessige status per Arsavgiften for 2015 vil hoyst sannsynlig bli uforandret. SpOrsmal Kommentarer: Vi m5 regne med utmeldinger vil det p5virke framtidige inntekter? o Svar: Det vet vi ikke per dato. Det er ikke noe problem om 700 nnelder seg ut. Har NAL noen rettslig plikt til S betale Romm ,- kr. o Svar: Romm har ikke levert noen tjenester etter omleggingen og er derved ikke berettiget noen beta ling. Vil redusert antall medlemmer p5virke prisen fra Canal Digital? o Svar: Nei Vil redusert medlemsmasse oke medlemsavgiften? o Svar: Nei, ikke i vesentlig grad da storstedelen av utgiftene er variable. 9. Orientering om overgangen 1/7 og teknisk status av Elektron AS, vat. servicepartner Datatrafikken i nettet oker kontinuerlig. Medlennmene har kjopt okt kapasitet, noe som har gitt kapasitetsproblemer for nettet. Fiberen stopper ved Nordby jernbanestasjon. Fiberen m5 komme naermere kunden. Det er per dato 3 segmenter, men fordelingen er ikke flat. Derfor opplever mange at kapasiteten ikke strekker til. Losningen er S legge fiber lenger ut mot sluttbruker og etablere flere segmenter med ca. 150 enheter. Deler av nettet er 20 Sr gammelt og ikke godt nok vedlikeholdt. Deler av nettet kan ikke levere mer enn 400 mhz., noe som har skapt problemer for digitale TV-kanaler og internettbrukere. De digitale TV-signalene er per dato bedre enn noen gang. Man trenger ikke fiber helt inn til huset for 5 fi god kapasitet og kvalitet p5 tv-signaler og internett. 428"

5 SpOrsmal / Kommentarer: Nir er nettet oppe og g5r igjen? o Svar: Det kan man ikke svare p5. Enkelte kunder i enkelte deler av nettet har r5tne forhold. Er det mulig S gi bedre informasjon til kundene? o Svar: De som er registrert med SMS skal fa* meldinger. Hvilke omr5der er d5rlige? o Svar: Stallkroken og Sorholtet 10. Orientering fra stvret om forutsetningene for fremtidig drift og investeringer Investeringer gjores JKTV Teknisk support fra TESSTA NA er en garantist mot hoye priser fra Get. Styret har ikke noe imot fibernett. Get er forst ute med fibernett, men ogs5 verst p5 pris og kundeservice. Styreleder viste til Gets abonnementsavtale pkt. 8 hvor det blant annet heter at Get «har rett til fremfore luft- eller jordkabel for sitt kabelnett frem til andre kunder eller eiendommer fra/over Abonnentens eiendom og bygninger (herunder ogs5 utfore service og vedlikehold p5 kabelnettet). Dette inkluderer rett til 5 ha nodvendige installasjoner p5 Abonnentens eiendom, herunder blant annet koblingsskap/bokser og installasjoner for elektriske og elektroniske koblings- og fordelingspunkter.» Det finnes flere alternative leverandorer av fiber p8jessheim. Styret legger opp til S oppgradere v5rt nett, inkludert okt bruk av fiber. Vi har et meget godt nett for de neste 5 5rene. Forbrukerombudet er kritisk til det koblingssalget som Get bedriver av v5re medlemmer kjoper ikke internett fra NAL. Fibergruppas medlemmer har aldri deltatt p5 generalforsamlinger i NAL. Dersom JKTV ikke eksisterer har vi alternative leverandorer 11. Mistillit til stvret Forslag til vedtak: Medeiere i Nordby antennelag har ikke lenger tillit til det sittende styret i antennelaget. Innsendt av Hans Wilhelmsen fra fibergruppen. Avstemning: For forslaget: 400 Mot forslaget: 412 Vedtak: Styret har fortsatt tillit. Jessheim, / Kai Krog Noise (s) referent 101/WS Hans Wilhelmsen medunderskriver

6 Vedlegg til protokollen: Presentasjoner / dokumentasjon som ble vist pa storskierm under motet Presentasjoner Ira Fibergruppen: 1. Presentasjon Jimmy Joccumsen 2. Presentasjon Flemming Graversen Dokumenter som ble vist i forbindelse med styrets redegjorelse: 1. Viktig opprop til medlemmene i Nordby Antennelag 2. Distribusjonsavtale mellom Romm og NA 3. Konfidensialitetserklring mellom Romm og NA 4. Oppsigelse av distribusjonsavtale mellom Romm og NA 5. Avtale om avvikling av distribusjonsavtale mellom Romm og NA 6. Samarbeidsavtale mellom AVI AS og NA 7. Avtale cm overtakelse av distributoransvar mellom Canal Digital og NA 8. Samarbeidsavtale mellom JKTV og NA

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Medeiere i Nordby Antennelag! Fibergruppen

Medeiere i Nordby Antennelag! Fibergruppen Medeiere i Nordby Antennelag! Fibergruppen Hvorfor Fibergruppen? Mars april 2014 Get- møte Herredshuset m/kri?sk Mistereggen E- post/telefon med Mistereggen ingen innkalling?l årsmøtet? InterneG!!! Telefon

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 23. september 2011 Åsbråten borettslags websted. Vi har fått en del spørsmål fra beboere som ikke finner nettsidene til borettslaget. De er her: www.asbratenborettslag.no.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 Garasjetaket på 5. plan Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2005 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 01. juni 2006 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 Lederen har ordet Så skriver jeg igjen forordet til årsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2002 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 27. mars 2003 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Presisering av problemstillingen... 5 1.3 Metode... 5 1.4 Arbeidsdokumentets

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG SA 2012 Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag SA har hatt et rolig arbeidsår for styret da det nå bare er rutine saker som gjøres, med innsending av

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Hordaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Smertefritt bytte av

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Rogaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Stadig flere borettslag

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2011 onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag BA er nå inne i det vi kan si er et normalt driftsår,

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer