Budsjett Rådmannens kommentarer 8. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011. Rådmannens kommentarer 8. november 2010"

Transkript

1 Budsjett 2011 Rådmannens kommentarer 8. november 2010

2 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2011 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Vedlegg... 11

3 2 Innledning Budsjett 2011 tar utgangspunkt i Økonomiplan , som ble vedtatt i sak 35/10 den 15. juni Prioriteringene i økonomiplanen, med unntak av kostnadene til opprustning av kommunale veier, er innarbeidet i budsjettet for Nytt vognskjul i Loppedåpan barnehage er lagt inn som et nytt investeringsprosjekt. Driftsnivået er justert i henhold til økonomiske rammer og fastsatt lønnsnivå. Budsjettet balanserer med kr hvorav drift er kr og investeringer er kr Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. Kommuneopplegget for 2011 gir en økning i de frie inntektene. Hovedårsaken til dette er at øremerkede midler til drift av barnehagen er lagt inn i rammetilskuddet. Rådmannen legger frem et budsjett med kr i netto driftsresultat. I underkant av 10 % av investeringene i 2011 finansieres med egne midler. Resterende andel avsettes til disposisjonsfond for å bygge opp en buffer til en fremtidig investering ved Siljan ungdomsskole. Kommunalsjefenes forslag til budsjett er hovedsaklig innarbeidet i rådmannens forslag. Rammene er en videreføring av driften fra Lønn og overføringer til andre kommuner er justert for lønns- og prisvekst. Andre driftsposter er videreført på samme nivå, men det er funnet rom for å styrke enkelte poster. Det er blant annet lagt inn styrking av bemanningen innen pleie og omsorg, helseadministrasjon, bofellesskap, folkehelse og NAV. Endrede rammebetingelser for mottak av flyktninger vil aktualisere en gjennomgang av eksisterende praksis for kommende år. Investeringsnivået er forholdsvis høyt i En del av de store investeringene er investeringer i infrastruktur som opparbeidelse av Tudal boligfelt og oppgradering av ledningsnettet. I tillegg startes prosjektering av en oppgradering av Siljan ungdomsskole. Siljan ungdomsskole vil prosjekteres for en oppgradering til kr I økonomiplanen ble det gjort klart at økte inntekter eller omprioritering av eksisterende midler er en forutsetning for en slik framtidig oppgradering. Prognosene for lønnsveksten i 2011 er 3,25 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. VAR-avgiftene legges på samme nivå som i Det er også foreslått en økning i betalingssatsene for SFO med kr 100 pr. måned for full plass. For øvrig ligger det ikke inne noen andre økninger i egenbetalingene. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 8. november 2010 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 3 Investering Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr I tillegg kommer utlån og avdrag på lån på kr , slik at årets finansieringsbehov er kr Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet med unntak av kr til oppgradering av kommunal vei. Økonomiplanen hadde lagt opp til at hele kr skulle finansieres med egne midler. Salderingen av driftsbudsjettet gir kun rom for at kr finansieres av egne midler. I tillegg er det lagt inn midler til et vognskjul ved Loppedåpan barnehage til kr ,-. Opprusting av Siljan ungdomsskole er lagt inn med prosjekteringskostnader på kr , som i tråd med økonomiplanen. For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler for å kunne opprettholde det teknologiske nivået på serverne og nettverk. Videre er det lagt inn midler til finansiering av prosjekt nytt Sak og arkivsystem som gjennomføres som et interkommunalt prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet. Oppgradering av regnskapssystemet er nødvendig da nåværende versjon fases ut IKT i grunnskolen Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen. Det skal blant annet investeres i fullføring av datalab 2 på Midtbygda, klasseromsmaskiner på Midtbygda og ny server på Midtbygda Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn kr til bedre belysning ved Siljan sykehjem Utbyggingsområder for boliger Det er lagt inn kr til etablering av bredbånd mellom kommunehuset og Loppedåpanområdet. Behovet for å ha tilfredsstillende tilgang til kommunens sentrale IKT systemer er stadig økende. Dette krever stabile linjer med god kapasitet. Opparbeiding av nytt boligfelt på Tuddal er lagt inn med kr Trafikksikkerhet på kommunale veier Det er lagt inn kr til leskur i Snurråsen og ved Kommunehuset Avløpsrensing I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr til rehabilitering av eksisterende ledningsnett. I tillegg er det lagt inn VA nett Torsholt til Tuddal til kr , som en del av utbyggingen av nytt boligfelt Kulturminnevern Det er lagt inn kr til opprusting av gammelt jernverk Bibliotek Det er lagt inn kr til en utredning av fremtidig lokalisering av bibliotek. Dette sees på som en del av sentrumsutviklingen.

5 Startlån Det foreslås også i år at det stilles til rådighet en ramme på kr til startlån i budsjettet. Dette er en begrenset ramme og kreve en prioritering av lånesøkerne. Drift Brutto driftsutgifter (eksl. finanskostnader) øker med 5,6 % til kr fra opprinnelig budsjett Det er innenfor lønn og sosiale utgifter den største utgiftsveksten er størst. Men også utgifter til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon øker. Handlingsfriheten er noe redusert i Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ligger på 1,84 %, som likevel vurderes som tilfredsstillende. Det er likevel viktig å være oppmerksom på enkelte forhold. Rentenivået i Norge er fortsatt på et historisk lavt nivå. Det er lagt til grunn et forstsatt lavt rentenivå i budsjettet for Siljan kommune står foran store investeringer i årene fremover dersom en oppgradering av Siljan ungdomsskole blir en realitet. Kommunen vil dermed bli sterkere påvirket av svingningene i renta. Utbygging av nytt boligfelt er også et økonomisk løft for kommunen, og økonomisk balanse i prosjektet avhenger av jevn omsetning av disponible tomter. Når det gjelder beregningen av premieavviket varierer dette mye fra år til år da Siljan kommune har valgt 1 års amortisering. I 2011 slår dette negativt ut og bidrar til en lavere handlingsfrihet i Det er ikke foretatt direkte kutt i driftsnivået fra 2010 til Men det er ikke kompensert for prisvekst. Vedtatte prioriteringer i økonomiplanen er innarbeidet. Det er lagt inn styrking av noen stillinger, bla ved sykehjemmet og bofellesskapet. Grunnbemanning ved Siljan sykehjem er gjennomgått nøye. Omdisponering av ressurser til ekstrahjelp og overtid, samt at vaskeritjenestene er ivaretatt ved kjøp av tjeneste, har bidratt til å styrke faste stillinger med 2,4 årsverk. Ytterligere 1 årsverk er lagt inn og finansiert av sykepengerefusjon. Se ytterligere kommentarer fra avdelingene. Rammen for organisasjonstilskudd til frivillige lag og organisasjoner videreføres på samme nivå som i Samfunnsavdelingen har i 2009 tatt på seg prosjektlederansvar for gjennomføring av et prosjekt som er igangsatt som følge av vannforskriften, som er den norske oppfølgingen av EU`s vanndirektiv. Fylkesmannen (nå fylkeskommunen) hadde ansvar for å igangsette arbeidet med oppfølging av vannforskriften lokalt i vannregionene og etablere prosjekter for hvert vannområde. Dette prosjektet er et viktig miljøprosjekt for Siljan kommune. I tillegg er det slik at vi som den mest sentrale kommunen i Farrisvassdraget, og ville blitt dratt med i prosjektet i alle sammenhenger uansett. Det er lagt inn kr i inntekter og utgifter på funksjon 3600 til dette prosjektet. Inntektene kommer fra øvrige deltakere i prosjektet. Bruk av eventuelt overskudd vil bli fremmet som egen sak før omdisponering. Det er lagt inn kr til internasjonalt arbeid. Kommunen ønsker å vurdere mulighetene som programmene innenfor EØS avtalen gir. Videre er det ønskelig å se på en videreutvikling av samarbeidsprosjektet kommunen har med lokalsamfunn i Republikken Kongo. Lønn inklusive sosiale utgifter er kr og viser en økning på 6,80 % fra fjoråret. Noe av forklaringen på denne økningen er økte stillingsressurser. Etter anbefaling fra KLP er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 12,07 % for kommunalt avtaleverk (fellesordningen). Dette er noe lavere enn for Innen statlig avtaleverk er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 10,46 % som også er noe lavere enn for Utgiftene til lønn er beregnet etter nivå pr 1. oktober 2010, og er justert for lokale forhandlinger.

6 5 Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået for de kommunale avgiftene endres noe. Endring i avgift og brukerbetaling framkommer nedenfor. Konto Funksjon Tekst Endring Samlet Barnehage 0 % Kortidsbarnehage 0 % Skolefritidsordning 0,5 % Vann 0 % Avløp 0 % Tilkopling 0 % Slamskillere og tette tanker 0 % 0 % Renovasjon 0 % Feiing 0 % Kulturskole 0 % Kulturbygg 0 % Som kjent er inntektssystemet for kommunene lagt om og får betydning for rammetilskuddet i Det er gjort endringer i utgiftsutjevnende kriterier, samtidig som inntektsutjevningen er noe justert. Den største endringen er innleggingen av tidligere øremerkede tilskudd til barnehage. Disse fordeles nå mellom kommunene etter utvalgte kriterier. Siljan kommune kommer ut med et positivt resultat som følge av de totale endringene i inntektssystemet. Samtidig med endringene i inntektssystemet har det vært et ønske fra regjeringen at en større andel av midlene til kommune skal fordeles gjennom rammetilskuddet på bekostning av skatteinntektene. Dette medfører at skatøret er satt ned og Siljan kommunes skatteanslag for 2011 er redusert med 4,36 % i forhold til opprinnelig budsjett Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk er som tidligere 7. Det er ikke lagt inn eiendomsskatt på boliger i kommunen. Det er lagt til grunn et rentenivå på 3 % for utgiftsbergningen i Brutto finansutgifter ligger på kr Netto finansutgifter er kr , og innebærer en økning på kr , hovedsakelig som følge av økte låneopptak. Administrasjon Folkevalgte organer Tilleggsbevilgningskontoen holdes uendret på kr Lønnsbevilgningskontoen er satt til kr Lønnsveksten er anslått til 3,25 % for Revisjon Her er det lagt inn overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS på kr I tillegg er det lagt inn overføring til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS på kr Økonomikontor Det er det lagt inn overføring til Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Felles innkjøpskontor i Grenland.

7 Kompetanseheving Alt av felles kompetansehevingsmidler er lagt inn på denne funksjonen Det innebærer midler knyttet til opplæringsplanen og til esiljan, samt noen midler til fortsatt arbeid i LMO (leder og mellomlederopplæring) Personalkontor Det er lagt inn midler til 2+1 lærlinger i en toårs periode. Funksjonen inneholder fremdeles midler til noen felles personaltiltak som gjelder hele organisasjonen Overformynderiet Funksjonen inneholder felles interkommunalt samarbeid i Grenland på dette området Den norske kirke Budsjettforslaget fra Siljan menighet er i tråd med vedtatt økonomiplan. Overføringene til menighetsrådet øker etter dette med kr eller 8,2%. NAV Generelt Kommentarene er kun knyttet til funksjoner som medfører endringer i 2011 i forhold til Forebyggende sosialhjelpstjenester Sekretærstillingen ved NAV økes fra 60 % til 100 % f.o.m Introduksjonsstøtte for nyankomne flyktninger Det beregnes at 12 personer skal motta introduksjonsstøtte i Refusjon fra Staten blir mindre enn tidligere beregnet Kvalifiseringsstønad Antall deltagere er pr dags dato 4, og dette er ønskelig å øke. Utgiftene og tilskuddet er 2 G pr år pr deltager. Øker måltallet vil også tilskuddet øke slik at dette forblir et nullspill Økonomisk sosialhjelp Inneværende år vil det være en overskridelse på denne tilsvarende underforbruket på Postene 2810 og 2811 justeres. Det er lagt inn en liten reduksjon som følge av økning i kvalifiseringsstønaden og botilskuddet. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet Økonomisk hjelp til flyktninger Bidrag til barnehagen og skolefritidsordningen økes noe da det er flere barn av foreldre i introduksjonsprogrammet som benytter disse tjenestene enn tidligere beregnet. Oppvekst Kun funksjoner med vesentlige endringer eller andre særlige forhold er kommentert Kommunale barnehager Omfatter nå 40 ansatte fordelt på ni avdelinger, hvorav fire på Loppedåpan og fem satellitter. Pga flere avdelinger, flere barn og flere ansatte må driftspostene justeres opp. Vikarutgifter er økt med kr ,

8 7 jamfør økonomiplan Øremerkede statstilskudd er innarbeidet i rammefinansieringen. Det foreslås økning i matpenger med kr 20 fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass, en justering i forhold til prisvekst Grunnskole I økonomiplan er det avsatt kr til økt lærertetthet og kr til språkopplæring for minoritetsspråklige. Transportkostnader ut over skoleskyss er til svømmeundervisning i Kvelde og til alternativt skoletilbud, som gis to ganger i uka for enkelte elever og grupper. Tiltaket er foranket i elevens individuelle opplæringsplan PP-tjeneste Logopedutgifter er økt med kr , jamfør kjente kostnader Felles grunnskole Omfatter kurs- og kompetansemidler, it-utgifter og andre kostnader for skolen som helhet. Undervisningstjenester i andre kommuner bygger på kjente kostnader pr dags dato Voksenopplæring Lærerressurs er økt med 20 %, jamfør økonomiplan Elever på introduksjonsprogram får dekket internettlinje for å nyttiggjøre seg interaktiv opplæring (Migranorsk). Undervisningstjenester i andre kommuner er økt ut fra kjente kostnader Skolefritidsordningen Det opereres med samme elevgrunnlag som i 2010, men det kan bli færre deltakere. Det foreslås økning på kr 100 fra kr 2000 til kr pr måned for 100 % plass, da pris ikke har vært justert på flere år og ligger under de fleste sammenliknbare kommuner. Matpenger økes tilsvarende barnehage med kr 20, fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass Barneverntjenester Faste stillinger økes med kr (jamfør økonomiplan ). Det søkes øremerket statstilskudd til styrking av saksbehandlingskapasiteten i barnevernet for å dekke stillingen Barneverntiltak utenfor familien Opphold i institusjon redusert med kr i.f.t ut fra kjent forbruk Kulturskole Innkjøp av inventar og utstyr fro kr som var innarbeidet i økonomiplan er tatt ut, siden utgiftene er belastet i Helse Helseadministrasjon Økonomiplan inneholder en stilling som samhandlingsleder. Etter innspill fra fagforeningene vil rådmannen drøfte og vurdere innholdet i stillingen i løpet av våren. Deretter vil stillingen fremmes som egen sak. Ressurser er lagt inn fra høsten 2011 med kr Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn forslag om å øke budsjettet til fast lønn. Begrunnelsen for dette er at sykehjemmet har behov for en økning i grunnbemanningen. Det har i lengre tid vært benyttet mye midler fra artene vikar og ekstrahjelp for å få finansiert den daglige driften.

9 8 Fordeler med å øke fast bemanning i stedet for hyppig bruk av ekstravakter. - Redusert tidsbruk. På avdelingen brukes det mye tid på å få tak i ekstra bemanning for å fylle opp vaktene. Dette tidsbruket vil bli betydelig redusert. - Reduserte utgifter til vikarer og ekstravakter. Vi kan unngå innleie ved kortvarig sykefravær hvis vi har en stabil faglært bemanning. Da tåles det bedre at det er fravær en kort periode. - Reduserte utgifter til overtid. Pga. mye bruk av ufaglærte vikarer i tilfeldige vakter, må faglært personale (spesielt sykepleiere) gå mye overtid og bakvakter for å sikre forsvarlig drift. - Rekruttering. Det er svært mye lettere å rekruttere faglært personale til faste stillinger.faglærte er lite interessert i å være vikar i tilfeldige vakter. - Kvalitet for pasientene. Det er til beste for pasientene at personalgruppen er faglært og stabil i stedet for en rekke ufaglærte vikarer som kommer og går. Ved bl.a. å omprioritere stillingsressurser fra vaskeri og hjemmetjenesten, overføre midler fra ekstravaktog vikarbudsjettet til fast lønn, omgjøre økte vikarutgifter som er lagt inn i økonomiplanen til fast lønn, oppnås det stillingsøkning i faste stillinger tilsvarende 3.4 årsverk. Det er foreslått en økning i budsjettet til kr til tekstilvask. Dette inkluderer leie og vask av sengetøy og /håndklær til sykehjemsavdelingen, samt leie av arbeidstøy til ansatte på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Strømforbruk og forbruk av renholdsmidler ved denne ordningen er ca. kr årlig. Vask av beboertøy foretar nå pleiepersonalet selv Forebyggende arbeid innen psykiatri. Det er etter hvert flere fremmedspråklige som har behov for tjenester av psykiatrisk helsearbeider. Det er derfor lagt inn kr til tolketjeneste Diagnose og behandling. Legekontoret har forskjellige typer elektromedisinsk utstyr ( EKG, analyseapparater osv.) som er underlagt krav om årlig kontroll. Det er lagt inn kr til dette i Pga. økt pasientmasse som er fremmedspråklige er det et økende behov for tolketjeneste. Det foreslås å øke budsjettposten til kr ,-. Generelt for IT-lisenser Siljan kommune har knyttet seg på det nasjonale Norsk Helsenett. Norsk helsenett er en sikker linje for tjenester i helsesektoren. Denne linja kan brukes til all trafikk i helsesektoren i Siljan. For å kunne utveksle opplysninger over dette helsenettet elektronisk mellom Pleie og omsorg og legekontor er det nødvendig å oppgradere fagsystemet (CosDoc) som Pleie og omsorg benytter. De totale kostnadene inkludert oppgradering vil for 2011 beløpe seg til kr Legekontoret benytter seg av WinMed som fagsystem. Dette systemet må også oppgraderes for å kunne sende meldinger til Pleie og omsorg. De totale kostnader i 2011 for oppgradering og lisenser vil bli kr Bofellesskap. Bofellesskapet har behov for å styrke grunnbemanningen, siden en ny beboer med stort omsorgsbehov flytter inn. Det er for 2010 lagt inn kr som delvis dekker dette behovet. For 2011 er det lagt inn noe høyere fastlønn for å dekke opp for en fast grunnbemanning som nå er nødvendig. Ved å ha en fast, stabil grunnbemanning uten behov for å leie inn ekstravakter til daglig drift, kan kostnadene på ekstrahjelp og vikar reduseres.

10 9 Samfunn Investeringer Det var avsatt kr til vognskjul for barnevogner på Loppedåpan barnehage i budsjettet for Ved kostnadsberegningen var det ikke tatt høyde for at dette bygget skulle være oppvarmet og isolert. Kostnadene ved bygget vil derfor øke med kr , slik at total kostnad er kr Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Generelt Strøm Vår leverandør av elektrisk kraft Bergen energi, har utarbeidet følgende prognose for 2011: Kraftpris: 38,00 øre/kwh Nettleie: 30,00 øre/kwh El.avgift: 12 øre/kwh Grunnlag: 80 øre/kwh eks mva MVA 25%: 20 øre/kwh Sum: 100,00 øre/kwh Dette ligger til grunn for beregningen av strøkostnadene i budsjett Renholdsmidler Postene for renholdsmidler er økt noe som følge av behov for utskifting av mopper og at forbruk av papir har økt betydelig. I tillegg er ny barnehageavdeling startet opp på Austad Administrasjonslokaler Gamle radiatorventiler skiftes ut med termostatstyrte ventiler. Disse var det tenkt skulle skiftes i 2010, men ble utsatt på grunn av merforbruk på vedlikeholdsbudsjettet. Arbeidet utføres i egen regi. Regner med 20 ventiler. kr ,- Uforutsett/løpende vedl.h. kr , Barnehagelokaler Vedlikehold av bygninger kr Inngjerding av lekeområdet Opdalen kr Takoverbygg over vogner Opdalen kr Bytte av branndetektorer på Loppedåpan kr Bytte av branndetektorer i Opdalen kr Løpende vedlikehold kr I tillegg mener eiendomsforvaltningen at det er nødvendig å bytte taket og bakdøren på det gamle bygget på Austad. Kostnaden for dette er anslått til Kr bakdør Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Husleie Leie Vettene (2010-kroner) Leie barnehagens andel (50%) samfunnsdelen i Opdalen (2010-kroner) Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om at det blir kjøpt inn ny gulvvaskemaskin og ny glansemaskin til bruk i barnehagen. Kostnaden kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag.

11 Skolelokaler Vedlikehold bygninger kr Nødlysanlegg i Samfunnsalen kr Midtbygda skole - skifte av 1 dør kr Skifte av ødelagt dørblad Midtbygda skole kr Det har i de senere årene vært mye lekkasje gjennom taket over Samfunnsalen. Det er foretatt flere reparasjoner av taket, og pr dato er taket tett. Eiendomsforvaltningen mener imidlertid at det bør legges ny papp på hele taket. Kostnad ca kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om innkjøp av ny gulvvaskemaskin til Midtbygda skole og 2 nye glansemaskiner til Siljan skole og Midtbygda skole. Kostnad ca. kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Vedlikehold av utearealer For å bedre utseende og lette vedlikeholdet er det er et ønske at plantene ved inngangspartiet på Midtbygda skole blir skiftet ut. Kostnaden er kr som ligger inne i budsjettforslaget Boliger til utleie Vedlikehold av bygninger kr Rødveien 3/5: Ny kledning gavlvegg og maling av denne. Skauen 65:Male bygget utvendig Begge disse prosjektene var planlagt 2010, men pga uforutsett vedlikehold er disse oppgavene utsatt Samfunnsutvikling Det er her avsatt kr ekstra til kommuneplanarbeidet. Det er satt opp kr til klimatiltak i henhold til vedtak i økonomiplanen. Hvilke tiltak som vil bli prioritert er ikke avklart, men blir utredet og fremmet som egen sak Bibliotek Det er lagt inn en økning for innføring av nasjonalt lånekort (1000 kort a kr. 3,2,-). Nasjonalt lånekort medfører at det vil være mulig å låne bøker ved alle bibliotek Idrett Siljan Jeger og fiskerforening har ønske om et tilskudd fra Siljan kommune på kr til ny skytebane i Almedalen. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen, er ikke i rådmannens forslag og henvises til behandlingen av økonomiplan Kommunale idrettsanlegg Her er det lagt inn utgifter til oppkjøring av følgende løyper: Skifellsskapet kr Solvika Skisenteret kr Preparering skiløyper kr Diverse rydding kr (sommervedlikehold) Leie av skiløyper kr I en snørik vinter er budsjett for preparering av skiløyper for lite. Vi ser at forventningene til preparering ikke står i forhold til avsatte midler i budsjett.

12 11 Vedlegg Den norske kirke Arbeidet med budsjettet 2010 har fulgt de økonomiske rammene som er fastsatt i økonomiplan vedtatt av Siljan kommunestyre den 15.juni Rammene økes ikke for beregnet prisvekst. På grunn av brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtalen for for KAs tariffområdet går tariffoppgjøret til uravstemming den 18. oktober. Lønns- og pensjonskostnader er dermed ikke justert i henhold til lønnsoppgjøret, men det er lagt inn 3 % lønnsøkning. Det er økte driftsutgifter på fagarbeidertjenesten for kirkegårdsarbeid, åpning/lukking av grav grunnet justering av timelønn som ikke har vært oppjustert siden Avtalen er forlenget i tre år fra Økte driftsutgifter til informasjon som gjelder tilgjengelighet til kontoret/kirken ( oppføringer i telefonkatalogen og Gule sider, nett) som er redusert til et minimumsnivå samt energi. Med innføring av festeavgifter i 2010 har vi også økte driftsutgifter på drifting av servere og programvare. Vi fremmer forslag om økning av de kommunale rammene på følgende arter: Informasjon økes med kr 5 000, PC, servere, printere, programvare økes med kr , Strøm økes med kr , Kjøp av rengjørings/vaktmestertj. ( fagarbeiderstilling for kirkegårdsarbeid, åpning /lukking av grav) økes med kr ,00 Nye driftsutgifter 2011 Det er behov for en 8% stilling innen renhold i Siljan kirke, anneks ( inkl bårerom) og Grorud kapell. I forbindelse med nytt varmeanlegg i Siljan kirke, som finansieres både gjennom menighetsrådets eget disposisjonsfond og lån, beregnes låneopptak på kr Det legges inn rente- og avdragskostnader med halvårsvirkning fra Husbanken har med hjemmel i forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker, gitt tilsagn om rentekompensasjon. Det beregnes at rentekompensasjon først kan inntektsføres i Fast lønn, renhold økes med kr , Kommunekreditt, renter økes med kr , Kommunekreditt, avdrag økes med kr ,00 Nye driftsinntekter 2011 I forbindelse med innføring av festeavgifter på kirkegårdene budsjetteres det med driftsinntekt på kr ,00 Med vennlig hilsen Ruth Elisabeth L Myrvang daglig leder/ kirkeverge

13 12 Investeringsbudsjett Kommentarer til budsjettet, se nedenfor Art Funksjon Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Kirkelig administrasjon Kjøp av aksjer/andeler 2 000, ,00 845, Overført fra driftsregnskapet , ,00-845, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0, Kirker Kjøp av aksjer/andeler 0,00 0, , Overført fra driftsregnskapet 0,00 0, , Oppgradering oppvarming kirke ,00 0,00 0, Bruk av ubundne fond ,00 0,00 0, Bruk av lånemidler ,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0, Kirkegård Vedlikehold av utearealer ,00 0,00 0, Bruk av ubunde fond ,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 Driftsbudsjett 3041 Kirkelig administrasjon Lønn i faste stillinger , , , Lønn vikar 0,00 0,00 766, Lønn ekstrahjelp 4 000, , , Ford.fri telf.avg.pl 4 000, , , Godtgj. Folkevalgte , , , Arb.g.andel KLP , , , Avtalefestet pensjon 0,00 0, , Gruppelivsforsikring 1 000, , , Ulykkesforsikring 1 000,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Abonnement på aviser og tidsskr , , , Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000, , , Faglitteratur 0,00 0, , Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr 0,00 0, , Bevertning 3 000, , , Velferdstiltak 2 000, , , Andre driftsutgifter 2 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0,00 0,00

14 Porto 1 000, , , Post og bankgebyrer 1 000, ,00 188, Fasttelefon , , , Internett 2 000,00 0,00 0, Mobiltelefon 4 000,00 0,00 0, Informasjon 5 000,00 0, , Kursutgifter/hotellutgifter , , , Km godtgjørelse 9 000, , , Transportutg./drift av egne transportm. 0,00 0,00 37, Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly mv) 0,00 0,00 0, Forsikring 5 000, , , Yrkesskadeforsikring lovpålagt 9 000, ,00 0, Husleie 1 000, ,00 0, Kontingenter/lisenser , , , IT lisenser , , , Inventar og utstyr 4 000, , , PC, servere, printere og programvare , , , Leie/leasing av maskiner , , , Serviceavtaler for IT , , , Konsulentbistand 0,00 0,00 977, Refusjon til kommune 0,00 0, , Kalkulatoriske utg. vedr. tjenesteyting , , , Tilskudd til bispedømme 2 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet 2 000, , , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenandeler 0,00 0, , Refusjon fra staten 0,00 0,00 0, Sykelønsrefusjon 0,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Kalk. Inntekter ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Renteinntekter bankinnskudd , , , Bruk av tidligere regnskapsm. Mindreforbr. 0,00 0, , Bruk av ubudne fond 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00-0, Kirker Lønn i faste stillinger , , , Lørdag/søndag faste , ,00 0, Kveld/natt faste , ,00 0, Helligdagstillegg , , , Lørdag/søndag vikar ledig stilling ,00 0,00 0, Kveld/natt vikar ledig stilling , , , Vikarer , , , Ekstrahjelp 3 000, , ,45

15 Trekkpliktig honorar 0,00 0, , Arb.g.andel KLP , , , Trekkpliktige forsikringsordninger 1 000, ,00 968, Arbeidsgiveravgift , , , Abonnement på aviser og tidsskrifter 0,00 0,00 228, Faglitteratur 0,00 0,00 800, Aktivitetsrel.forb/matr/ust/tjenester , , , Bevertning 1 000, , , Renholdsmateriell 1 000, ,00 0, Velferdstiltak 0,00 0, , Andre driftsutgifter 2 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0, , Fasttelefon 1 000, ,00 999, Informasjon , , , Kursutgifter/hotellutgifter 6 000, , , Km godtgjørelse 8 000, , , Strøm , , , Forsikring , ,00 0, Yrkesskadeforsikring lovpålagt 1 000, ,00 0, Husleie 0,00 0,00 500, Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger , , , Vedlikehold av utstyr , , , Vedlikehold av uteareal , , , Serviceavtaler for bygg 3 000, , , Materialer til vedlik.,påkostning av nybygg 0,00 0,00 0, Kjøp av rengj.tj./vaktmestertjenester , , , Alarmsystemer/vakthold 8 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Kommunekreditt renter , , , Kommunekreditt avdrag , , , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet ,00 0,00 0, Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 0, Avskrivninger , , , Refusjon fra staten , , , Sykelønnsrefusjon 0,00 0,00 0, Refusjon fra fellesråd , , , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Refusjon moms påløpt i inv.regnsk ,00 0,00 0, Tilskudd fra Siljan komm , , , Tilskudd /gaver fra andre 0,00 0, , Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk 0,00 0, , Regnskamessig merforbruk 0,00 0, , Motpost avskrivninger , , ,00

16 Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Kirkegårder Lønn vikar 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp , , , Arbeidsgiveravgift 8 000, , , Kjøp av tjenster vedrørende graving 0,00 0, , Bevertning 1 000, ,00 0, Andre driftsutgifter 1 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 1 000, ,00 0, Grunnerverv ,00 0,00 0, Km godtgjørelse 2 000, , , Transportutg./Drift av egne transportm , ,00 507, Festeavgift 3 000, ,00 0, Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger 0,00 0, , Vedlikehold av utstyr 6 000, , , Vedlikehold av utearealer , , , Kjøp av rengjøringstjenester/vaktm.tj , , , Kalk. Utg. ved komm.tj.yting , , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Sparebank 1 rente , , , Sparebank 1 avdrag , , , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet ,00 0,00 0, Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 915, Avskrivninger , , , Festeavgifter ,00 0, , Refusjon moms påløpt i invest.regnsk ,00 0,00 0, Refusjon moms påløpt i driftsregnsk , , , Kalk. Innt. Ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Bruk av tidligere rengskapsm. Mindreforbr 0,00 0, , Bruk av ubudne fond ,00 0,00 0, Motpost avskrivninger , , , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Annen kirkelig virksomhet Søndag-, kveld- og helligdagstil. 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp , ,00 0, Trekkpliktig honorar 4 000, , , Trekkpliktige forsikringsordninger 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 4 000, , , Kontormateriell 1 000, ,00 0, Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr , , , Temaarrangement ,00 0, , Konfirmantarbeid , , ,91

17 Bevertning 2 000, , , Velferdstiltak 0,00 0,00 840, Andre driftsutgifter 2 000, ,00 501, Porto 2 000, , , Mobiltelefon 0,00 0,00 319, Informasjon , , , Opplæring/kurs 4 000, , , Reiseutgifter 6 000, , , Transportutg./Drift av egne transportm. 0,00 0,00 50, Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly) 0,00 0, , Lokalleie 2 000, ,00 0, Inventar og utstyr 1 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Overf. av ofringer/inns.midler , , , Dekning av tidligere års negative resultat 0,00 0,00 0, Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Avstning til budne fond 0,00 0, , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenandeler , , , Billettinntekter ,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Offer/innsamlet til egen virks.het , , , Offer/innsamlet til annen virks.het , , , Tilskudd/gaver fra andre , , , Givertjeneste , , , Annonseinntekter , , , Egenbetaling menighetsblad , , , Bruk av tidligere rengskapsm.mindreforbr 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Budsjett 2009. Rådmannens kommentarer 10. november 2008

Budsjett 2009. Rådmannens kommentarer 10. november 2008 Budsjett 2009 Rådmannens kommentarer 10. november 2008 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2009 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 3 Vedlegg... 12 2 Innledning Budsjett 2009 tar utgangspunkt i Økonomiplan

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 8 Investeringsbudsjett... 13 Driftsbudsjett... 16 Betalingssatser...

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Økonomi 2009-12. Kommunestyrets vedtak 17. juni 2008

Økonomi 2009-12. Kommunestyrets vedtak 17. juni 2008 Økonomi 2009-12 Kommunestyrets vedtak 17. juni 2008 Innledning... 2 Rammeområder... 3 Handlingsprogram... 3 Bemanning... 4 Økonomiplan... 5 Avslutning... 10 Innledning 1 2 Økonomiplanen 2009 2012 viderefører

Detaljer

Budsjett 2010. Rådmannens kommentarer 10. november 2009

Budsjett 2010. Rådmannens kommentarer 10. november 2009 Budsjett 2010 Rådmannens kommentarer 10. november 2009 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2010 Innledning... 2 Rammebetingelser... 3 Investering... 4 Drift... 5 Vedlegg... 16 2 Innledning Budsjett 2010

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer