Budsjett Rådmannens kommentarer 8. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011. Rådmannens kommentarer 8. november 2010"

Transkript

1 Budsjett 2011 Rådmannens kommentarer 8. november 2010

2 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2011 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Vedlegg... 11

3 2 Innledning Budsjett 2011 tar utgangspunkt i Økonomiplan , som ble vedtatt i sak 35/10 den 15. juni Prioriteringene i økonomiplanen, med unntak av kostnadene til opprustning av kommunale veier, er innarbeidet i budsjettet for Nytt vognskjul i Loppedåpan barnehage er lagt inn som et nytt investeringsprosjekt. Driftsnivået er justert i henhold til økonomiske rammer og fastsatt lønnsnivå. Budsjettet balanserer med kr hvorav drift er kr og investeringer er kr Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. Kommuneopplegget for 2011 gir en økning i de frie inntektene. Hovedårsaken til dette er at øremerkede midler til drift av barnehagen er lagt inn i rammetilskuddet. Rådmannen legger frem et budsjett med kr i netto driftsresultat. I underkant av 10 % av investeringene i 2011 finansieres med egne midler. Resterende andel avsettes til disposisjonsfond for å bygge opp en buffer til en fremtidig investering ved Siljan ungdomsskole. Kommunalsjefenes forslag til budsjett er hovedsaklig innarbeidet i rådmannens forslag. Rammene er en videreføring av driften fra Lønn og overføringer til andre kommuner er justert for lønns- og prisvekst. Andre driftsposter er videreført på samme nivå, men det er funnet rom for å styrke enkelte poster. Det er blant annet lagt inn styrking av bemanningen innen pleie og omsorg, helseadministrasjon, bofellesskap, folkehelse og NAV. Endrede rammebetingelser for mottak av flyktninger vil aktualisere en gjennomgang av eksisterende praksis for kommende år. Investeringsnivået er forholdsvis høyt i En del av de store investeringene er investeringer i infrastruktur som opparbeidelse av Tudal boligfelt og oppgradering av ledningsnettet. I tillegg startes prosjektering av en oppgradering av Siljan ungdomsskole. Siljan ungdomsskole vil prosjekteres for en oppgradering til kr I økonomiplanen ble det gjort klart at økte inntekter eller omprioritering av eksisterende midler er en forutsetning for en slik framtidig oppgradering. Prognosene for lønnsveksten i 2011 er 3,25 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. VAR-avgiftene legges på samme nivå som i Det er også foreslått en økning i betalingssatsene for SFO med kr 100 pr. måned for full plass. For øvrig ligger det ikke inne noen andre økninger i egenbetalingene. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 8. november 2010 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 3 Investering Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr I tillegg kommer utlån og avdrag på lån på kr , slik at årets finansieringsbehov er kr Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet med unntak av kr til oppgradering av kommunal vei. Økonomiplanen hadde lagt opp til at hele kr skulle finansieres med egne midler. Salderingen av driftsbudsjettet gir kun rom for at kr finansieres av egne midler. I tillegg er det lagt inn midler til et vognskjul ved Loppedåpan barnehage til kr ,-. Opprusting av Siljan ungdomsskole er lagt inn med prosjekteringskostnader på kr , som i tråd med økonomiplanen. For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler for å kunne opprettholde det teknologiske nivået på serverne og nettverk. Videre er det lagt inn midler til finansiering av prosjekt nytt Sak og arkivsystem som gjennomføres som et interkommunalt prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet. Oppgradering av regnskapssystemet er nødvendig da nåværende versjon fases ut IKT i grunnskolen Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen. Det skal blant annet investeres i fullføring av datalab 2 på Midtbygda, klasseromsmaskiner på Midtbygda og ny server på Midtbygda Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn kr til bedre belysning ved Siljan sykehjem Utbyggingsområder for boliger Det er lagt inn kr til etablering av bredbånd mellom kommunehuset og Loppedåpanområdet. Behovet for å ha tilfredsstillende tilgang til kommunens sentrale IKT systemer er stadig økende. Dette krever stabile linjer med god kapasitet. Opparbeiding av nytt boligfelt på Tuddal er lagt inn med kr Trafikksikkerhet på kommunale veier Det er lagt inn kr til leskur i Snurråsen og ved Kommunehuset Avløpsrensing I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr til rehabilitering av eksisterende ledningsnett. I tillegg er det lagt inn VA nett Torsholt til Tuddal til kr , som en del av utbyggingen av nytt boligfelt Kulturminnevern Det er lagt inn kr til opprusting av gammelt jernverk Bibliotek Det er lagt inn kr til en utredning av fremtidig lokalisering av bibliotek. Dette sees på som en del av sentrumsutviklingen.

5 Startlån Det foreslås også i år at det stilles til rådighet en ramme på kr til startlån i budsjettet. Dette er en begrenset ramme og kreve en prioritering av lånesøkerne. Drift Brutto driftsutgifter (eksl. finanskostnader) øker med 5,6 % til kr fra opprinnelig budsjett Det er innenfor lønn og sosiale utgifter den største utgiftsveksten er størst. Men også utgifter til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon øker. Handlingsfriheten er noe redusert i Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ligger på 1,84 %, som likevel vurderes som tilfredsstillende. Det er likevel viktig å være oppmerksom på enkelte forhold. Rentenivået i Norge er fortsatt på et historisk lavt nivå. Det er lagt til grunn et forstsatt lavt rentenivå i budsjettet for Siljan kommune står foran store investeringer i årene fremover dersom en oppgradering av Siljan ungdomsskole blir en realitet. Kommunen vil dermed bli sterkere påvirket av svingningene i renta. Utbygging av nytt boligfelt er også et økonomisk løft for kommunen, og økonomisk balanse i prosjektet avhenger av jevn omsetning av disponible tomter. Når det gjelder beregningen av premieavviket varierer dette mye fra år til år da Siljan kommune har valgt 1 års amortisering. I 2011 slår dette negativt ut og bidrar til en lavere handlingsfrihet i Det er ikke foretatt direkte kutt i driftsnivået fra 2010 til Men det er ikke kompensert for prisvekst. Vedtatte prioriteringer i økonomiplanen er innarbeidet. Det er lagt inn styrking av noen stillinger, bla ved sykehjemmet og bofellesskapet. Grunnbemanning ved Siljan sykehjem er gjennomgått nøye. Omdisponering av ressurser til ekstrahjelp og overtid, samt at vaskeritjenestene er ivaretatt ved kjøp av tjeneste, har bidratt til å styrke faste stillinger med 2,4 årsverk. Ytterligere 1 årsverk er lagt inn og finansiert av sykepengerefusjon. Se ytterligere kommentarer fra avdelingene. Rammen for organisasjonstilskudd til frivillige lag og organisasjoner videreføres på samme nivå som i Samfunnsavdelingen har i 2009 tatt på seg prosjektlederansvar for gjennomføring av et prosjekt som er igangsatt som følge av vannforskriften, som er den norske oppfølgingen av EU`s vanndirektiv. Fylkesmannen (nå fylkeskommunen) hadde ansvar for å igangsette arbeidet med oppfølging av vannforskriften lokalt i vannregionene og etablere prosjekter for hvert vannområde. Dette prosjektet er et viktig miljøprosjekt for Siljan kommune. I tillegg er det slik at vi som den mest sentrale kommunen i Farrisvassdraget, og ville blitt dratt med i prosjektet i alle sammenhenger uansett. Det er lagt inn kr i inntekter og utgifter på funksjon 3600 til dette prosjektet. Inntektene kommer fra øvrige deltakere i prosjektet. Bruk av eventuelt overskudd vil bli fremmet som egen sak før omdisponering. Det er lagt inn kr til internasjonalt arbeid. Kommunen ønsker å vurdere mulighetene som programmene innenfor EØS avtalen gir. Videre er det ønskelig å se på en videreutvikling av samarbeidsprosjektet kommunen har med lokalsamfunn i Republikken Kongo. Lønn inklusive sosiale utgifter er kr og viser en økning på 6,80 % fra fjoråret. Noe av forklaringen på denne økningen er økte stillingsressurser. Etter anbefaling fra KLP er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 12,07 % for kommunalt avtaleverk (fellesordningen). Dette er noe lavere enn for Innen statlig avtaleverk er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 10,46 % som også er noe lavere enn for Utgiftene til lønn er beregnet etter nivå pr 1. oktober 2010, og er justert for lokale forhandlinger.

6 5 Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået for de kommunale avgiftene endres noe. Endring i avgift og brukerbetaling framkommer nedenfor. Konto Funksjon Tekst Endring Samlet Barnehage 0 % Kortidsbarnehage 0 % Skolefritidsordning 0,5 % Vann 0 % Avløp 0 % Tilkopling 0 % Slamskillere og tette tanker 0 % 0 % Renovasjon 0 % Feiing 0 % Kulturskole 0 % Kulturbygg 0 % Som kjent er inntektssystemet for kommunene lagt om og får betydning for rammetilskuddet i Det er gjort endringer i utgiftsutjevnende kriterier, samtidig som inntektsutjevningen er noe justert. Den største endringen er innleggingen av tidligere øremerkede tilskudd til barnehage. Disse fordeles nå mellom kommunene etter utvalgte kriterier. Siljan kommune kommer ut med et positivt resultat som følge av de totale endringene i inntektssystemet. Samtidig med endringene i inntektssystemet har det vært et ønske fra regjeringen at en større andel av midlene til kommune skal fordeles gjennom rammetilskuddet på bekostning av skatteinntektene. Dette medfører at skatøret er satt ned og Siljan kommunes skatteanslag for 2011 er redusert med 4,36 % i forhold til opprinnelig budsjett Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk er som tidligere 7. Det er ikke lagt inn eiendomsskatt på boliger i kommunen. Det er lagt til grunn et rentenivå på 3 % for utgiftsbergningen i Brutto finansutgifter ligger på kr Netto finansutgifter er kr , og innebærer en økning på kr , hovedsakelig som følge av økte låneopptak. Administrasjon Folkevalgte organer Tilleggsbevilgningskontoen holdes uendret på kr Lønnsbevilgningskontoen er satt til kr Lønnsveksten er anslått til 3,25 % for Revisjon Her er det lagt inn overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS på kr I tillegg er det lagt inn overføring til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS på kr Økonomikontor Det er det lagt inn overføring til Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Felles innkjøpskontor i Grenland.

7 Kompetanseheving Alt av felles kompetansehevingsmidler er lagt inn på denne funksjonen Det innebærer midler knyttet til opplæringsplanen og til esiljan, samt noen midler til fortsatt arbeid i LMO (leder og mellomlederopplæring) Personalkontor Det er lagt inn midler til 2+1 lærlinger i en toårs periode. Funksjonen inneholder fremdeles midler til noen felles personaltiltak som gjelder hele organisasjonen Overformynderiet Funksjonen inneholder felles interkommunalt samarbeid i Grenland på dette området Den norske kirke Budsjettforslaget fra Siljan menighet er i tråd med vedtatt økonomiplan. Overføringene til menighetsrådet øker etter dette med kr eller 8,2%. NAV Generelt Kommentarene er kun knyttet til funksjoner som medfører endringer i 2011 i forhold til Forebyggende sosialhjelpstjenester Sekretærstillingen ved NAV økes fra 60 % til 100 % f.o.m Introduksjonsstøtte for nyankomne flyktninger Det beregnes at 12 personer skal motta introduksjonsstøtte i Refusjon fra Staten blir mindre enn tidligere beregnet Kvalifiseringsstønad Antall deltagere er pr dags dato 4, og dette er ønskelig å øke. Utgiftene og tilskuddet er 2 G pr år pr deltager. Øker måltallet vil også tilskuddet øke slik at dette forblir et nullspill Økonomisk sosialhjelp Inneværende år vil det være en overskridelse på denne tilsvarende underforbruket på Postene 2810 og 2811 justeres. Det er lagt inn en liten reduksjon som følge av økning i kvalifiseringsstønaden og botilskuddet. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet Økonomisk hjelp til flyktninger Bidrag til barnehagen og skolefritidsordningen økes noe da det er flere barn av foreldre i introduksjonsprogrammet som benytter disse tjenestene enn tidligere beregnet. Oppvekst Kun funksjoner med vesentlige endringer eller andre særlige forhold er kommentert Kommunale barnehager Omfatter nå 40 ansatte fordelt på ni avdelinger, hvorav fire på Loppedåpan og fem satellitter. Pga flere avdelinger, flere barn og flere ansatte må driftspostene justeres opp. Vikarutgifter er økt med kr ,

8 7 jamfør økonomiplan Øremerkede statstilskudd er innarbeidet i rammefinansieringen. Det foreslås økning i matpenger med kr 20 fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass, en justering i forhold til prisvekst Grunnskole I økonomiplan er det avsatt kr til økt lærertetthet og kr til språkopplæring for minoritetsspråklige. Transportkostnader ut over skoleskyss er til svømmeundervisning i Kvelde og til alternativt skoletilbud, som gis to ganger i uka for enkelte elever og grupper. Tiltaket er foranket i elevens individuelle opplæringsplan PP-tjeneste Logopedutgifter er økt med kr , jamfør kjente kostnader Felles grunnskole Omfatter kurs- og kompetansemidler, it-utgifter og andre kostnader for skolen som helhet. Undervisningstjenester i andre kommuner bygger på kjente kostnader pr dags dato Voksenopplæring Lærerressurs er økt med 20 %, jamfør økonomiplan Elever på introduksjonsprogram får dekket internettlinje for å nyttiggjøre seg interaktiv opplæring (Migranorsk). Undervisningstjenester i andre kommuner er økt ut fra kjente kostnader Skolefritidsordningen Det opereres med samme elevgrunnlag som i 2010, men det kan bli færre deltakere. Det foreslås økning på kr 100 fra kr 2000 til kr pr måned for 100 % plass, da pris ikke har vært justert på flere år og ligger under de fleste sammenliknbare kommuner. Matpenger økes tilsvarende barnehage med kr 20, fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass Barneverntjenester Faste stillinger økes med kr (jamfør økonomiplan ). Det søkes øremerket statstilskudd til styrking av saksbehandlingskapasiteten i barnevernet for å dekke stillingen Barneverntiltak utenfor familien Opphold i institusjon redusert med kr i.f.t ut fra kjent forbruk Kulturskole Innkjøp av inventar og utstyr fro kr som var innarbeidet i økonomiplan er tatt ut, siden utgiftene er belastet i Helse Helseadministrasjon Økonomiplan inneholder en stilling som samhandlingsleder. Etter innspill fra fagforeningene vil rådmannen drøfte og vurdere innholdet i stillingen i løpet av våren. Deretter vil stillingen fremmes som egen sak. Ressurser er lagt inn fra høsten 2011 med kr Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn forslag om å øke budsjettet til fast lønn. Begrunnelsen for dette er at sykehjemmet har behov for en økning i grunnbemanningen. Det har i lengre tid vært benyttet mye midler fra artene vikar og ekstrahjelp for å få finansiert den daglige driften.

9 8 Fordeler med å øke fast bemanning i stedet for hyppig bruk av ekstravakter. - Redusert tidsbruk. På avdelingen brukes det mye tid på å få tak i ekstra bemanning for å fylle opp vaktene. Dette tidsbruket vil bli betydelig redusert. - Reduserte utgifter til vikarer og ekstravakter. Vi kan unngå innleie ved kortvarig sykefravær hvis vi har en stabil faglært bemanning. Da tåles det bedre at det er fravær en kort periode. - Reduserte utgifter til overtid. Pga. mye bruk av ufaglærte vikarer i tilfeldige vakter, må faglært personale (spesielt sykepleiere) gå mye overtid og bakvakter for å sikre forsvarlig drift. - Rekruttering. Det er svært mye lettere å rekruttere faglært personale til faste stillinger.faglærte er lite interessert i å være vikar i tilfeldige vakter. - Kvalitet for pasientene. Det er til beste for pasientene at personalgruppen er faglært og stabil i stedet for en rekke ufaglærte vikarer som kommer og går. Ved bl.a. å omprioritere stillingsressurser fra vaskeri og hjemmetjenesten, overføre midler fra ekstravaktog vikarbudsjettet til fast lønn, omgjøre økte vikarutgifter som er lagt inn i økonomiplanen til fast lønn, oppnås det stillingsøkning i faste stillinger tilsvarende 3.4 årsverk. Det er foreslått en økning i budsjettet til kr til tekstilvask. Dette inkluderer leie og vask av sengetøy og /håndklær til sykehjemsavdelingen, samt leie av arbeidstøy til ansatte på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Strømforbruk og forbruk av renholdsmidler ved denne ordningen er ca. kr årlig. Vask av beboertøy foretar nå pleiepersonalet selv Forebyggende arbeid innen psykiatri. Det er etter hvert flere fremmedspråklige som har behov for tjenester av psykiatrisk helsearbeider. Det er derfor lagt inn kr til tolketjeneste Diagnose og behandling. Legekontoret har forskjellige typer elektromedisinsk utstyr ( EKG, analyseapparater osv.) som er underlagt krav om årlig kontroll. Det er lagt inn kr til dette i Pga. økt pasientmasse som er fremmedspråklige er det et økende behov for tolketjeneste. Det foreslås å øke budsjettposten til kr ,-. Generelt for IT-lisenser Siljan kommune har knyttet seg på det nasjonale Norsk Helsenett. Norsk helsenett er en sikker linje for tjenester i helsesektoren. Denne linja kan brukes til all trafikk i helsesektoren i Siljan. For å kunne utveksle opplysninger over dette helsenettet elektronisk mellom Pleie og omsorg og legekontor er det nødvendig å oppgradere fagsystemet (CosDoc) som Pleie og omsorg benytter. De totale kostnadene inkludert oppgradering vil for 2011 beløpe seg til kr Legekontoret benytter seg av WinMed som fagsystem. Dette systemet må også oppgraderes for å kunne sende meldinger til Pleie og omsorg. De totale kostnader i 2011 for oppgradering og lisenser vil bli kr Bofellesskap. Bofellesskapet har behov for å styrke grunnbemanningen, siden en ny beboer med stort omsorgsbehov flytter inn. Det er for 2010 lagt inn kr som delvis dekker dette behovet. For 2011 er det lagt inn noe høyere fastlønn for å dekke opp for en fast grunnbemanning som nå er nødvendig. Ved å ha en fast, stabil grunnbemanning uten behov for å leie inn ekstravakter til daglig drift, kan kostnadene på ekstrahjelp og vikar reduseres.

10 9 Samfunn Investeringer Det var avsatt kr til vognskjul for barnevogner på Loppedåpan barnehage i budsjettet for Ved kostnadsberegningen var det ikke tatt høyde for at dette bygget skulle være oppvarmet og isolert. Kostnadene ved bygget vil derfor øke med kr , slik at total kostnad er kr Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Generelt Strøm Vår leverandør av elektrisk kraft Bergen energi, har utarbeidet følgende prognose for 2011: Kraftpris: 38,00 øre/kwh Nettleie: 30,00 øre/kwh El.avgift: 12 øre/kwh Grunnlag: 80 øre/kwh eks mva MVA 25%: 20 øre/kwh Sum: 100,00 øre/kwh Dette ligger til grunn for beregningen av strøkostnadene i budsjett Renholdsmidler Postene for renholdsmidler er økt noe som følge av behov for utskifting av mopper og at forbruk av papir har økt betydelig. I tillegg er ny barnehageavdeling startet opp på Austad Administrasjonslokaler Gamle radiatorventiler skiftes ut med termostatstyrte ventiler. Disse var det tenkt skulle skiftes i 2010, men ble utsatt på grunn av merforbruk på vedlikeholdsbudsjettet. Arbeidet utføres i egen regi. Regner med 20 ventiler. kr ,- Uforutsett/løpende vedl.h. kr , Barnehagelokaler Vedlikehold av bygninger kr Inngjerding av lekeområdet Opdalen kr Takoverbygg over vogner Opdalen kr Bytte av branndetektorer på Loppedåpan kr Bytte av branndetektorer i Opdalen kr Løpende vedlikehold kr I tillegg mener eiendomsforvaltningen at det er nødvendig å bytte taket og bakdøren på det gamle bygget på Austad. Kostnaden for dette er anslått til Kr bakdør Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Husleie Leie Vettene (2010-kroner) Leie barnehagens andel (50%) samfunnsdelen i Opdalen (2010-kroner) Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om at det blir kjøpt inn ny gulvvaskemaskin og ny glansemaskin til bruk i barnehagen. Kostnaden kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag.

11 Skolelokaler Vedlikehold bygninger kr Nødlysanlegg i Samfunnsalen kr Midtbygda skole - skifte av 1 dør kr Skifte av ødelagt dørblad Midtbygda skole kr Det har i de senere årene vært mye lekkasje gjennom taket over Samfunnsalen. Det er foretatt flere reparasjoner av taket, og pr dato er taket tett. Eiendomsforvaltningen mener imidlertid at det bør legges ny papp på hele taket. Kostnad ca kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om innkjøp av ny gulvvaskemaskin til Midtbygda skole og 2 nye glansemaskiner til Siljan skole og Midtbygda skole. Kostnad ca. kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Vedlikehold av utearealer For å bedre utseende og lette vedlikeholdet er det er et ønske at plantene ved inngangspartiet på Midtbygda skole blir skiftet ut. Kostnaden er kr som ligger inne i budsjettforslaget Boliger til utleie Vedlikehold av bygninger kr Rødveien 3/5: Ny kledning gavlvegg og maling av denne. Skauen 65:Male bygget utvendig Begge disse prosjektene var planlagt 2010, men pga uforutsett vedlikehold er disse oppgavene utsatt Samfunnsutvikling Det er her avsatt kr ekstra til kommuneplanarbeidet. Det er satt opp kr til klimatiltak i henhold til vedtak i økonomiplanen. Hvilke tiltak som vil bli prioritert er ikke avklart, men blir utredet og fremmet som egen sak Bibliotek Det er lagt inn en økning for innføring av nasjonalt lånekort (1000 kort a kr. 3,2,-). Nasjonalt lånekort medfører at det vil være mulig å låne bøker ved alle bibliotek Idrett Siljan Jeger og fiskerforening har ønske om et tilskudd fra Siljan kommune på kr til ny skytebane i Almedalen. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen, er ikke i rådmannens forslag og henvises til behandlingen av økonomiplan Kommunale idrettsanlegg Her er det lagt inn utgifter til oppkjøring av følgende løyper: Skifellsskapet kr Solvika Skisenteret kr Preparering skiløyper kr Diverse rydding kr (sommervedlikehold) Leie av skiløyper kr I en snørik vinter er budsjett for preparering av skiløyper for lite. Vi ser at forventningene til preparering ikke står i forhold til avsatte midler i budsjett.

12 11 Vedlegg Den norske kirke Arbeidet med budsjettet 2010 har fulgt de økonomiske rammene som er fastsatt i økonomiplan vedtatt av Siljan kommunestyre den 15.juni Rammene økes ikke for beregnet prisvekst. På grunn av brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtalen for for KAs tariffområdet går tariffoppgjøret til uravstemming den 18. oktober. Lønns- og pensjonskostnader er dermed ikke justert i henhold til lønnsoppgjøret, men det er lagt inn 3 % lønnsøkning. Det er økte driftsutgifter på fagarbeidertjenesten for kirkegårdsarbeid, åpning/lukking av grav grunnet justering av timelønn som ikke har vært oppjustert siden Avtalen er forlenget i tre år fra Økte driftsutgifter til informasjon som gjelder tilgjengelighet til kontoret/kirken ( oppføringer i telefonkatalogen og Gule sider, nett) som er redusert til et minimumsnivå samt energi. Med innføring av festeavgifter i 2010 har vi også økte driftsutgifter på drifting av servere og programvare. Vi fremmer forslag om økning av de kommunale rammene på følgende arter: Informasjon økes med kr 5 000, PC, servere, printere, programvare økes med kr , Strøm økes med kr , Kjøp av rengjørings/vaktmestertj. ( fagarbeiderstilling for kirkegårdsarbeid, åpning /lukking av grav) økes med kr ,00 Nye driftsutgifter 2011 Det er behov for en 8% stilling innen renhold i Siljan kirke, anneks ( inkl bårerom) og Grorud kapell. I forbindelse med nytt varmeanlegg i Siljan kirke, som finansieres både gjennom menighetsrådets eget disposisjonsfond og lån, beregnes låneopptak på kr Det legges inn rente- og avdragskostnader med halvårsvirkning fra Husbanken har med hjemmel i forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker, gitt tilsagn om rentekompensasjon. Det beregnes at rentekompensasjon først kan inntektsføres i Fast lønn, renhold økes med kr , Kommunekreditt, renter økes med kr , Kommunekreditt, avdrag økes med kr ,00 Nye driftsinntekter 2011 I forbindelse med innføring av festeavgifter på kirkegårdene budsjetteres det med driftsinntekt på kr ,00 Med vennlig hilsen Ruth Elisabeth L Myrvang daglig leder/ kirkeverge

13 12 Investeringsbudsjett Kommentarer til budsjettet, se nedenfor Art Funksjon Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Kirkelig administrasjon Kjøp av aksjer/andeler 2 000, ,00 845, Overført fra driftsregnskapet , ,00-845, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0, Kirker Kjøp av aksjer/andeler 0,00 0, , Overført fra driftsregnskapet 0,00 0, , Oppgradering oppvarming kirke ,00 0,00 0, Bruk av ubundne fond ,00 0,00 0, Bruk av lånemidler ,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0, Kirkegård Vedlikehold av utearealer ,00 0,00 0, Bruk av ubunde fond ,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 Driftsbudsjett 3041 Kirkelig administrasjon Lønn i faste stillinger , , , Lønn vikar 0,00 0,00 766, Lønn ekstrahjelp 4 000, , , Ford.fri telf.avg.pl 4 000, , , Godtgj. Folkevalgte , , , Arb.g.andel KLP , , , Avtalefestet pensjon 0,00 0, , Gruppelivsforsikring 1 000, , , Ulykkesforsikring 1 000,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Abonnement på aviser og tidsskr , , , Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000, , , Faglitteratur 0,00 0, , Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr 0,00 0, , Bevertning 3 000, , , Velferdstiltak 2 000, , , Andre driftsutgifter 2 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0,00 0,00

14 Porto 1 000, , , Post og bankgebyrer 1 000, ,00 188, Fasttelefon , , , Internett 2 000,00 0,00 0, Mobiltelefon 4 000,00 0,00 0, Informasjon 5 000,00 0, , Kursutgifter/hotellutgifter , , , Km godtgjørelse 9 000, , , Transportutg./drift av egne transportm. 0,00 0,00 37, Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly mv) 0,00 0,00 0, Forsikring 5 000, , , Yrkesskadeforsikring lovpålagt 9 000, ,00 0, Husleie 1 000, ,00 0, Kontingenter/lisenser , , , IT lisenser , , , Inventar og utstyr 4 000, , , PC, servere, printere og programvare , , , Leie/leasing av maskiner , , , Serviceavtaler for IT , , , Konsulentbistand 0,00 0,00 977, Refusjon til kommune 0,00 0, , Kalkulatoriske utg. vedr. tjenesteyting , , , Tilskudd til bispedømme 2 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet 2 000, , , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenandeler 0,00 0, , Refusjon fra staten 0,00 0,00 0, Sykelønsrefusjon 0,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Kalk. Inntekter ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Renteinntekter bankinnskudd , , , Bruk av tidligere regnskapsm. Mindreforbr. 0,00 0, , Bruk av ubudne fond 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00-0, Kirker Lønn i faste stillinger , , , Lørdag/søndag faste , ,00 0, Kveld/natt faste , ,00 0, Helligdagstillegg , , , Lørdag/søndag vikar ledig stilling ,00 0,00 0, Kveld/natt vikar ledig stilling , , , Vikarer , , , Ekstrahjelp 3 000, , ,45

15 Trekkpliktig honorar 0,00 0, , Arb.g.andel KLP , , , Trekkpliktige forsikringsordninger 1 000, ,00 968, Arbeidsgiveravgift , , , Abonnement på aviser og tidsskrifter 0,00 0,00 228, Faglitteratur 0,00 0,00 800, Aktivitetsrel.forb/matr/ust/tjenester , , , Bevertning 1 000, , , Renholdsmateriell 1 000, ,00 0, Velferdstiltak 0,00 0, , Andre driftsutgifter 2 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0, , Fasttelefon 1 000, ,00 999, Informasjon , , , Kursutgifter/hotellutgifter 6 000, , , Km godtgjørelse 8 000, , , Strøm , , , Forsikring , ,00 0, Yrkesskadeforsikring lovpålagt 1 000, ,00 0, Husleie 0,00 0,00 500, Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger , , , Vedlikehold av utstyr , , , Vedlikehold av uteareal , , , Serviceavtaler for bygg 3 000, , , Materialer til vedlik.,påkostning av nybygg 0,00 0,00 0, Kjøp av rengj.tj./vaktmestertjenester , , , Alarmsystemer/vakthold 8 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Kommunekreditt renter , , , Kommunekreditt avdrag , , , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet ,00 0,00 0, Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 0, Avskrivninger , , , Refusjon fra staten , , , Sykelønnsrefusjon 0,00 0,00 0, Refusjon fra fellesråd , , , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Refusjon moms påløpt i inv.regnsk ,00 0,00 0, Tilskudd fra Siljan komm , , , Tilskudd /gaver fra andre 0,00 0, , Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk 0,00 0, , Regnskamessig merforbruk 0,00 0, , Motpost avskrivninger , , ,00

16 Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Kirkegårder Lønn vikar 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp , , , Arbeidsgiveravgift 8 000, , , Kjøp av tjenster vedrørende graving 0,00 0, , Bevertning 1 000, ,00 0, Andre driftsutgifter 1 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 1 000, ,00 0, Grunnerverv ,00 0,00 0, Km godtgjørelse 2 000, , , Transportutg./Drift av egne transportm , ,00 507, Festeavgift 3 000, ,00 0, Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger 0,00 0, , Vedlikehold av utstyr 6 000, , , Vedlikehold av utearealer , , , Kjøp av rengjøringstjenester/vaktm.tj , , , Kalk. Utg. ved komm.tj.yting , , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Sparebank 1 rente , , , Sparebank 1 avdrag , , , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet ,00 0,00 0, Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 915, Avskrivninger , , , Festeavgifter ,00 0, , Refusjon moms påløpt i invest.regnsk ,00 0,00 0, Refusjon moms påløpt i driftsregnsk , , , Kalk. Innt. Ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Bruk av tidligere rengskapsm. Mindreforbr 0,00 0, , Bruk av ubudne fond ,00 0,00 0, Motpost avskrivninger , , , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Annen kirkelig virksomhet Søndag-, kveld- og helligdagstil. 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp , ,00 0, Trekkpliktig honorar 4 000, , , Trekkpliktige forsikringsordninger 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 4 000, , , Kontormateriell 1 000, ,00 0, Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr , , , Temaarrangement ,00 0, , Konfirmantarbeid , , ,91

17 Bevertning 2 000, , , Velferdstiltak 0,00 0,00 840, Andre driftsutgifter 2 000, ,00 501, Porto 2 000, , , Mobiltelefon 0,00 0,00 319, Informasjon , , , Opplæring/kurs 4 000, , , Reiseutgifter 6 000, , , Transportutg./Drift av egne transportm. 0,00 0,00 50, Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly) 0,00 0, , Lokalleie 2 000, ,00 0, Inventar og utstyr 1 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Overf. av ofringer/inns.midler , , , Dekning av tidligere års negative resultat 0,00 0,00 0, Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Avstning til budne fond 0,00 0, , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenandeler , , , Billettinntekter ,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Offer/innsamlet til egen virks.het , , , Offer/innsamlet til annen virks.het , , , Tilskudd/gaver fra andre , , , Givertjeneste , , , Annonseinntekter , , , Egenbetaling menighetsblad , , , Bruk av tidligere rengskapsm.mindreforbr 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/651-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.11.2012 Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget: Dato: Onsdag 5.12.2012 Tid: Kl 1530-1830

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjett 2009. Rådmannens kommentarer 10. november 2008

Budsjett 2009. Rådmannens kommentarer 10. november 2008 Budsjett 2009 Rådmannens kommentarer 10. november 2008 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2009 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 3 Vedlegg... 12 2 Innledning Budsjett 2009 tar utgangspunkt i Økonomiplan

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2010. Rådmannens kommentarer 10. november 2009

Budsjett 2010. Rådmannens kommentarer 10. november 2009 Budsjett 2010 Rådmannens kommentarer 10. november 2009 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2010 Innledning... 2 Rammebetingelser... 3 Investering... 4 Drift... 5 Vedlegg... 16 2 Innledning Budsjett 2010

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomi 2009-12. Kommunestyrets vedtak 17. juni 2008

Økonomi 2009-12. Kommunestyrets vedtak 17. juni 2008 Økonomi 2009-12 Kommunestyrets vedtak 17. juni 2008 Innledning... 2 Rammeområder... 3 Handlingsprogram... 3 Bemanning... 4 Økonomiplan... 5 Avslutning... 10 Innledning 1 2 Økonomiplanen 2009 2012 viderefører

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013

Budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 17. desember 2013 Budsjett 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 8 Investeringsbudsjett... 13 Driftsbudsjett... 16 Betalingssatser...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer