Budsjett Rådmannens kommentarer 8. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011. Rådmannens kommentarer 8. november 2010"

Transkript

1 Budsjett 2011 Rådmannens kommentarer 8. november 2010

2 Rådmannens kommentarer til Budsjett 2011 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Vedlegg... 11

3 2 Innledning Budsjett 2011 tar utgangspunkt i Økonomiplan , som ble vedtatt i sak 35/10 den 15. juni Prioriteringene i økonomiplanen, med unntak av kostnadene til opprustning av kommunale veier, er innarbeidet i budsjettet for Nytt vognskjul i Loppedåpan barnehage er lagt inn som et nytt investeringsprosjekt. Driftsnivået er justert i henhold til økonomiske rammer og fastsatt lønnsnivå. Budsjettet balanserer med kr hvorav drift er kr og investeringer er kr Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. Kommuneopplegget for 2011 gir en økning i de frie inntektene. Hovedårsaken til dette er at øremerkede midler til drift av barnehagen er lagt inn i rammetilskuddet. Rådmannen legger frem et budsjett med kr i netto driftsresultat. I underkant av 10 % av investeringene i 2011 finansieres med egne midler. Resterende andel avsettes til disposisjonsfond for å bygge opp en buffer til en fremtidig investering ved Siljan ungdomsskole. Kommunalsjefenes forslag til budsjett er hovedsaklig innarbeidet i rådmannens forslag. Rammene er en videreføring av driften fra Lønn og overføringer til andre kommuner er justert for lønns- og prisvekst. Andre driftsposter er videreført på samme nivå, men det er funnet rom for å styrke enkelte poster. Det er blant annet lagt inn styrking av bemanningen innen pleie og omsorg, helseadministrasjon, bofellesskap, folkehelse og NAV. Endrede rammebetingelser for mottak av flyktninger vil aktualisere en gjennomgang av eksisterende praksis for kommende år. Investeringsnivået er forholdsvis høyt i En del av de store investeringene er investeringer i infrastruktur som opparbeidelse av Tudal boligfelt og oppgradering av ledningsnettet. I tillegg startes prosjektering av en oppgradering av Siljan ungdomsskole. Siljan ungdomsskole vil prosjekteres for en oppgradering til kr I økonomiplanen ble det gjort klart at økte inntekter eller omprioritering av eksisterende midler er en forutsetning for en slik framtidig oppgradering. Prognosene for lønnsveksten i 2011 er 3,25 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. VAR-avgiftene legges på samme nivå som i Det er også foreslått en økning i betalingssatsene for SFO med kr 100 pr. måned for full plass. For øvrig ligger det ikke inne noen andre økninger i egenbetalingene. Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles. Siljan den 8. november 2010 Jan Sæthre Rådmann Hanne Winberg Økonomisjef

4 3 Investering Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr I tillegg kommer utlån og avdrag på lån på kr , slik at årets finansieringsbehov er kr Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet med unntak av kr til oppgradering av kommunal vei. Økonomiplanen hadde lagt opp til at hele kr skulle finansieres med egne midler. Salderingen av driftsbudsjettet gir kun rom for at kr finansieres av egne midler. I tillegg er det lagt inn midler til et vognskjul ved Loppedåpan barnehage til kr ,-. Opprusting av Siljan ungdomsskole er lagt inn med prosjekteringskostnader på kr , som i tråd med økonomiplanen. For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan Informasjonsteknologi Det er lagt inn midler for å kunne opprettholde det teknologiske nivået på serverne og nettverk. Videre er det lagt inn midler til finansiering av prosjekt nytt Sak og arkivsystem som gjennomføres som et interkommunalt prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet. Oppgradering av regnskapssystemet er nødvendig da nåværende versjon fases ut IKT i grunnskolen Videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen. Det skal blant annet investeres i fullføring av datalab 2 på Midtbygda, klasseromsmaskiner på Midtbygda og ny server på Midtbygda Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn kr til bedre belysning ved Siljan sykehjem Utbyggingsområder for boliger Det er lagt inn kr til etablering av bredbånd mellom kommunehuset og Loppedåpanområdet. Behovet for å ha tilfredsstillende tilgang til kommunens sentrale IKT systemer er stadig økende. Dette krever stabile linjer med god kapasitet. Opparbeiding av nytt boligfelt på Tuddal er lagt inn med kr Trafikksikkerhet på kommunale veier Det er lagt inn kr til leskur i Snurråsen og ved Kommunehuset Avløpsrensing I tråd med økonomiplanen er det lagt inn kr til rehabilitering av eksisterende ledningsnett. I tillegg er det lagt inn VA nett Torsholt til Tuddal til kr , som en del av utbyggingen av nytt boligfelt Kulturminnevern Det er lagt inn kr til opprusting av gammelt jernverk Bibliotek Det er lagt inn kr til en utredning av fremtidig lokalisering av bibliotek. Dette sees på som en del av sentrumsutviklingen.

5 Startlån Det foreslås også i år at det stilles til rådighet en ramme på kr til startlån i budsjettet. Dette er en begrenset ramme og kreve en prioritering av lånesøkerne. Drift Brutto driftsutgifter (eksl. finanskostnader) øker med 5,6 % til kr fra opprinnelig budsjett Det er innenfor lønn og sosiale utgifter den største utgiftsveksten er størst. Men også utgifter til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon øker. Handlingsfriheten er noe redusert i Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ligger på 1,84 %, som likevel vurderes som tilfredsstillende. Det er likevel viktig å være oppmerksom på enkelte forhold. Rentenivået i Norge er fortsatt på et historisk lavt nivå. Det er lagt til grunn et forstsatt lavt rentenivå i budsjettet for Siljan kommune står foran store investeringer i årene fremover dersom en oppgradering av Siljan ungdomsskole blir en realitet. Kommunen vil dermed bli sterkere påvirket av svingningene i renta. Utbygging av nytt boligfelt er også et økonomisk løft for kommunen, og økonomisk balanse i prosjektet avhenger av jevn omsetning av disponible tomter. Når det gjelder beregningen av premieavviket varierer dette mye fra år til år da Siljan kommune har valgt 1 års amortisering. I 2011 slår dette negativt ut og bidrar til en lavere handlingsfrihet i Det er ikke foretatt direkte kutt i driftsnivået fra 2010 til Men det er ikke kompensert for prisvekst. Vedtatte prioriteringer i økonomiplanen er innarbeidet. Det er lagt inn styrking av noen stillinger, bla ved sykehjemmet og bofellesskapet. Grunnbemanning ved Siljan sykehjem er gjennomgått nøye. Omdisponering av ressurser til ekstrahjelp og overtid, samt at vaskeritjenestene er ivaretatt ved kjøp av tjeneste, har bidratt til å styrke faste stillinger med 2,4 årsverk. Ytterligere 1 årsverk er lagt inn og finansiert av sykepengerefusjon. Se ytterligere kommentarer fra avdelingene. Rammen for organisasjonstilskudd til frivillige lag og organisasjoner videreføres på samme nivå som i Samfunnsavdelingen har i 2009 tatt på seg prosjektlederansvar for gjennomføring av et prosjekt som er igangsatt som følge av vannforskriften, som er den norske oppfølgingen av EU`s vanndirektiv. Fylkesmannen (nå fylkeskommunen) hadde ansvar for å igangsette arbeidet med oppfølging av vannforskriften lokalt i vannregionene og etablere prosjekter for hvert vannområde. Dette prosjektet er et viktig miljøprosjekt for Siljan kommune. I tillegg er det slik at vi som den mest sentrale kommunen i Farrisvassdraget, og ville blitt dratt med i prosjektet i alle sammenhenger uansett. Det er lagt inn kr i inntekter og utgifter på funksjon 3600 til dette prosjektet. Inntektene kommer fra øvrige deltakere i prosjektet. Bruk av eventuelt overskudd vil bli fremmet som egen sak før omdisponering. Det er lagt inn kr til internasjonalt arbeid. Kommunen ønsker å vurdere mulighetene som programmene innenfor EØS avtalen gir. Videre er det ønskelig å se på en videreutvikling av samarbeidsprosjektet kommunen har med lokalsamfunn i Republikken Kongo. Lønn inklusive sosiale utgifter er kr og viser en økning på 6,80 % fra fjoråret. Noe av forklaringen på denne økningen er økte stillingsressurser. Etter anbefaling fra KLP er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 12,07 % for kommunalt avtaleverk (fellesordningen). Dette er noe lavere enn for Innen statlig avtaleverk er pensjonskostnadene budsjettert med en arbeidsgiverandel på 10,46 % som også er noe lavere enn for Utgiftene til lønn er beregnet etter nivå pr 1. oktober 2010, og er justert for lokale forhandlinger.

6 5 Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået for de kommunale avgiftene endres noe. Endring i avgift og brukerbetaling framkommer nedenfor. Konto Funksjon Tekst Endring Samlet Barnehage 0 % Kortidsbarnehage 0 % Skolefritidsordning 0,5 % Vann 0 % Avløp 0 % Tilkopling 0 % Slamskillere og tette tanker 0 % 0 % Renovasjon 0 % Feiing 0 % Kulturskole 0 % Kulturbygg 0 % Som kjent er inntektssystemet for kommunene lagt om og får betydning for rammetilskuddet i Det er gjort endringer i utgiftsutjevnende kriterier, samtidig som inntektsutjevningen er noe justert. Den største endringen er innleggingen av tidligere øremerkede tilskudd til barnehage. Disse fordeles nå mellom kommunene etter utvalgte kriterier. Siljan kommune kommer ut med et positivt resultat som følge av de totale endringene i inntektssystemet. Samtidig med endringene i inntektssystemet har det vært et ønske fra regjeringen at en større andel av midlene til kommune skal fordeles gjennom rammetilskuddet på bekostning av skatteinntektene. Dette medfører at skatøret er satt ned og Siljan kommunes skatteanslag for 2011 er redusert med 4,36 % i forhold til opprinnelig budsjett Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk er som tidligere 7. Det er ikke lagt inn eiendomsskatt på boliger i kommunen. Det er lagt til grunn et rentenivå på 3 % for utgiftsbergningen i Brutto finansutgifter ligger på kr Netto finansutgifter er kr , og innebærer en økning på kr , hovedsakelig som følge av økte låneopptak. Administrasjon Folkevalgte organer Tilleggsbevilgningskontoen holdes uendret på kr Lønnsbevilgningskontoen er satt til kr Lønnsveksten er anslått til 3,25 % for Revisjon Her er det lagt inn overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS på kr I tillegg er det lagt inn overføring til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS på kr Økonomikontor Det er det lagt inn overføring til Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Felles innkjøpskontor i Grenland.

7 Kompetanseheving Alt av felles kompetansehevingsmidler er lagt inn på denne funksjonen Det innebærer midler knyttet til opplæringsplanen og til esiljan, samt noen midler til fortsatt arbeid i LMO (leder og mellomlederopplæring) Personalkontor Det er lagt inn midler til 2+1 lærlinger i en toårs periode. Funksjonen inneholder fremdeles midler til noen felles personaltiltak som gjelder hele organisasjonen Overformynderiet Funksjonen inneholder felles interkommunalt samarbeid i Grenland på dette området Den norske kirke Budsjettforslaget fra Siljan menighet er i tråd med vedtatt økonomiplan. Overføringene til menighetsrådet øker etter dette med kr eller 8,2%. NAV Generelt Kommentarene er kun knyttet til funksjoner som medfører endringer i 2011 i forhold til Forebyggende sosialhjelpstjenester Sekretærstillingen ved NAV økes fra 60 % til 100 % f.o.m Introduksjonsstøtte for nyankomne flyktninger Det beregnes at 12 personer skal motta introduksjonsstøtte i Refusjon fra Staten blir mindre enn tidligere beregnet Kvalifiseringsstønad Antall deltagere er pr dags dato 4, og dette er ønskelig å øke. Utgiftene og tilskuddet er 2 G pr år pr deltager. Øker måltallet vil også tilskuddet øke slik at dette forblir et nullspill Økonomisk sosialhjelp Inneværende år vil det være en overskridelse på denne tilsvarende underforbruket på Postene 2810 og 2811 justeres. Det er lagt inn en liten reduksjon som følge av økning i kvalifiseringsstønaden og botilskuddet. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet Økonomisk hjelp til flyktninger Bidrag til barnehagen og skolefritidsordningen økes noe da det er flere barn av foreldre i introduksjonsprogrammet som benytter disse tjenestene enn tidligere beregnet. Oppvekst Kun funksjoner med vesentlige endringer eller andre særlige forhold er kommentert Kommunale barnehager Omfatter nå 40 ansatte fordelt på ni avdelinger, hvorav fire på Loppedåpan og fem satellitter. Pga flere avdelinger, flere barn og flere ansatte må driftspostene justeres opp. Vikarutgifter er økt med kr ,

8 7 jamfør økonomiplan Øremerkede statstilskudd er innarbeidet i rammefinansieringen. Det foreslås økning i matpenger med kr 20 fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass, en justering i forhold til prisvekst Grunnskole I økonomiplan er det avsatt kr til økt lærertetthet og kr til språkopplæring for minoritetsspråklige. Transportkostnader ut over skoleskyss er til svømmeundervisning i Kvelde og til alternativt skoletilbud, som gis to ganger i uka for enkelte elever og grupper. Tiltaket er foranket i elevens individuelle opplæringsplan PP-tjeneste Logopedutgifter er økt med kr , jamfør kjente kostnader Felles grunnskole Omfatter kurs- og kompetansemidler, it-utgifter og andre kostnader for skolen som helhet. Undervisningstjenester i andre kommuner bygger på kjente kostnader pr dags dato Voksenopplæring Lærerressurs er økt med 20 %, jamfør økonomiplan Elever på introduksjonsprogram får dekket internettlinje for å nyttiggjøre seg interaktiv opplæring (Migranorsk). Undervisningstjenester i andre kommuner er økt ut fra kjente kostnader Skolefritidsordningen Det opereres med samme elevgrunnlag som i 2010, men det kan bli færre deltakere. Det foreslås økning på kr 100 fra kr 2000 til kr pr måned for 100 % plass, da pris ikke har vært justert på flere år og ligger under de fleste sammenliknbare kommuner. Matpenger økes tilsvarende barnehage med kr 20, fra kr 130 til kr 150 pr måned for 100 % plass Barneverntjenester Faste stillinger økes med kr (jamfør økonomiplan ). Det søkes øremerket statstilskudd til styrking av saksbehandlingskapasiteten i barnevernet for å dekke stillingen Barneverntiltak utenfor familien Opphold i institusjon redusert med kr i.f.t ut fra kjent forbruk Kulturskole Innkjøp av inventar og utstyr fro kr som var innarbeidet i økonomiplan er tatt ut, siden utgiftene er belastet i Helse Helseadministrasjon Økonomiplan inneholder en stilling som samhandlingsleder. Etter innspill fra fagforeningene vil rådmannen drøfte og vurdere innholdet i stillingen i løpet av våren. Deretter vil stillingen fremmes som egen sak. Ressurser er lagt inn fra høsten 2011 med kr Pleie og omsorg ved sykehjem Det er lagt inn forslag om å øke budsjettet til fast lønn. Begrunnelsen for dette er at sykehjemmet har behov for en økning i grunnbemanningen. Det har i lengre tid vært benyttet mye midler fra artene vikar og ekstrahjelp for å få finansiert den daglige driften.

9 8 Fordeler med å øke fast bemanning i stedet for hyppig bruk av ekstravakter. - Redusert tidsbruk. På avdelingen brukes det mye tid på å få tak i ekstra bemanning for å fylle opp vaktene. Dette tidsbruket vil bli betydelig redusert. - Reduserte utgifter til vikarer og ekstravakter. Vi kan unngå innleie ved kortvarig sykefravær hvis vi har en stabil faglært bemanning. Da tåles det bedre at det er fravær en kort periode. - Reduserte utgifter til overtid. Pga. mye bruk av ufaglærte vikarer i tilfeldige vakter, må faglært personale (spesielt sykepleiere) gå mye overtid og bakvakter for å sikre forsvarlig drift. - Rekruttering. Det er svært mye lettere å rekruttere faglært personale til faste stillinger.faglærte er lite interessert i å være vikar i tilfeldige vakter. - Kvalitet for pasientene. Det er til beste for pasientene at personalgruppen er faglært og stabil i stedet for en rekke ufaglærte vikarer som kommer og går. Ved bl.a. å omprioritere stillingsressurser fra vaskeri og hjemmetjenesten, overføre midler fra ekstravaktog vikarbudsjettet til fast lønn, omgjøre økte vikarutgifter som er lagt inn i økonomiplanen til fast lønn, oppnås det stillingsøkning i faste stillinger tilsvarende 3.4 årsverk. Det er foreslått en økning i budsjettet til kr til tekstilvask. Dette inkluderer leie og vask av sengetøy og /håndklær til sykehjemsavdelingen, samt leie av arbeidstøy til ansatte på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Strømforbruk og forbruk av renholdsmidler ved denne ordningen er ca. kr årlig. Vask av beboertøy foretar nå pleiepersonalet selv Forebyggende arbeid innen psykiatri. Det er etter hvert flere fremmedspråklige som har behov for tjenester av psykiatrisk helsearbeider. Det er derfor lagt inn kr til tolketjeneste Diagnose og behandling. Legekontoret har forskjellige typer elektromedisinsk utstyr ( EKG, analyseapparater osv.) som er underlagt krav om årlig kontroll. Det er lagt inn kr til dette i Pga. økt pasientmasse som er fremmedspråklige er det et økende behov for tolketjeneste. Det foreslås å øke budsjettposten til kr ,-. Generelt for IT-lisenser Siljan kommune har knyttet seg på det nasjonale Norsk Helsenett. Norsk helsenett er en sikker linje for tjenester i helsesektoren. Denne linja kan brukes til all trafikk i helsesektoren i Siljan. For å kunne utveksle opplysninger over dette helsenettet elektronisk mellom Pleie og omsorg og legekontor er det nødvendig å oppgradere fagsystemet (CosDoc) som Pleie og omsorg benytter. De totale kostnadene inkludert oppgradering vil for 2011 beløpe seg til kr Legekontoret benytter seg av WinMed som fagsystem. Dette systemet må også oppgraderes for å kunne sende meldinger til Pleie og omsorg. De totale kostnader i 2011 for oppgradering og lisenser vil bli kr Bofellesskap. Bofellesskapet har behov for å styrke grunnbemanningen, siden en ny beboer med stort omsorgsbehov flytter inn. Det er for 2010 lagt inn kr som delvis dekker dette behovet. For 2011 er det lagt inn noe høyere fastlønn for å dekke opp for en fast grunnbemanning som nå er nødvendig. Ved å ha en fast, stabil grunnbemanning uten behov for å leie inn ekstravakter til daglig drift, kan kostnadene på ekstrahjelp og vikar reduseres.

10 9 Samfunn Investeringer Det var avsatt kr til vognskjul for barnevogner på Loppedåpan barnehage i budsjettet for Ved kostnadsberegningen var det ikke tatt høyde for at dette bygget skulle være oppvarmet og isolert. Kostnadene ved bygget vil derfor øke med kr , slik at total kostnad er kr Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet. Generelt Strøm Vår leverandør av elektrisk kraft Bergen energi, har utarbeidet følgende prognose for 2011: Kraftpris: 38,00 øre/kwh Nettleie: 30,00 øre/kwh El.avgift: 12 øre/kwh Grunnlag: 80 øre/kwh eks mva MVA 25%: 20 øre/kwh Sum: 100,00 øre/kwh Dette ligger til grunn for beregningen av strøkostnadene i budsjett Renholdsmidler Postene for renholdsmidler er økt noe som følge av behov for utskifting av mopper og at forbruk av papir har økt betydelig. I tillegg er ny barnehageavdeling startet opp på Austad Administrasjonslokaler Gamle radiatorventiler skiftes ut med termostatstyrte ventiler. Disse var det tenkt skulle skiftes i 2010, men ble utsatt på grunn av merforbruk på vedlikeholdsbudsjettet. Arbeidet utføres i egen regi. Regner med 20 ventiler. kr ,- Uforutsett/løpende vedl.h. kr , Barnehagelokaler Vedlikehold av bygninger kr Inngjerding av lekeområdet Opdalen kr Takoverbygg over vogner Opdalen kr Bytte av branndetektorer på Loppedåpan kr Bytte av branndetektorer i Opdalen kr Løpende vedlikehold kr I tillegg mener eiendomsforvaltningen at det er nødvendig å bytte taket og bakdøren på det gamle bygget på Austad. Kostnaden for dette er anslått til Kr bakdør Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Husleie Leie Vettene (2010-kroner) Leie barnehagens andel (50%) samfunnsdelen i Opdalen (2010-kroner) Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om at det blir kjøpt inn ny gulvvaskemaskin og ny glansemaskin til bruk i barnehagen. Kostnaden kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag.

11 Skolelokaler Vedlikehold bygninger kr Nødlysanlegg i Samfunnsalen kr Midtbygda skole - skifte av 1 dør kr Skifte av ødelagt dørblad Midtbygda skole kr Det har i de senere årene vært mye lekkasje gjennom taket over Samfunnsalen. Det er foretatt flere reparasjoner av taket, og pr dato er taket tett. Eiendomsforvaltningen mener imidlertid at det bør legges ny papp på hele taket. Kostnad ca kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Inventar og utstyr Eiendomsforvaltningen har et ønske om innkjøp av ny gulvvaskemaskin til Midtbygda skole og 2 nye glansemaskiner til Siljan skole og Midtbygda skole. Kostnad ca. kr Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen og er ikke i rådmannens forslag. Vedlikehold av utearealer For å bedre utseende og lette vedlikeholdet er det er et ønske at plantene ved inngangspartiet på Midtbygda skole blir skiftet ut. Kostnaden er kr som ligger inne i budsjettforslaget Boliger til utleie Vedlikehold av bygninger kr Rødveien 3/5: Ny kledning gavlvegg og maling av denne. Skauen 65:Male bygget utvendig Begge disse prosjektene var planlagt 2010, men pga uforutsett vedlikehold er disse oppgavene utsatt Samfunnsutvikling Det er her avsatt kr ekstra til kommuneplanarbeidet. Det er satt opp kr til klimatiltak i henhold til vedtak i økonomiplanen. Hvilke tiltak som vil bli prioritert er ikke avklart, men blir utredet og fremmet som egen sak Bibliotek Det er lagt inn en økning for innføring av nasjonalt lånekort (1000 kort a kr. 3,2,-). Nasjonalt lånekort medfører at det vil være mulig å låne bøker ved alle bibliotek Idrett Siljan Jeger og fiskerforening har ønske om et tilskudd fra Siljan kommune på kr til ny skytebane i Almedalen. Dette tiltaket ligger ikke inne økonomiplanen, er ikke i rådmannens forslag og henvises til behandlingen av økonomiplan Kommunale idrettsanlegg Her er det lagt inn utgifter til oppkjøring av følgende løyper: Skifellsskapet kr Solvika Skisenteret kr Preparering skiløyper kr Diverse rydding kr (sommervedlikehold) Leie av skiløyper kr I en snørik vinter er budsjett for preparering av skiløyper for lite. Vi ser at forventningene til preparering ikke står i forhold til avsatte midler i budsjett.

12 11 Vedlegg Den norske kirke Arbeidet med budsjettet 2010 har fulgt de økonomiske rammene som er fastsatt i økonomiplan vedtatt av Siljan kommunestyre den 15.juni Rammene økes ikke for beregnet prisvekst. På grunn av brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtalen for for KAs tariffområdet går tariffoppgjøret til uravstemming den 18. oktober. Lønns- og pensjonskostnader er dermed ikke justert i henhold til lønnsoppgjøret, men det er lagt inn 3 % lønnsøkning. Det er økte driftsutgifter på fagarbeidertjenesten for kirkegårdsarbeid, åpning/lukking av grav grunnet justering av timelønn som ikke har vært oppjustert siden Avtalen er forlenget i tre år fra Økte driftsutgifter til informasjon som gjelder tilgjengelighet til kontoret/kirken ( oppføringer i telefonkatalogen og Gule sider, nett) som er redusert til et minimumsnivå samt energi. Med innføring av festeavgifter i 2010 har vi også økte driftsutgifter på drifting av servere og programvare. Vi fremmer forslag om økning av de kommunale rammene på følgende arter: Informasjon økes med kr 5 000, PC, servere, printere, programvare økes med kr , Strøm økes med kr , Kjøp av rengjørings/vaktmestertj. ( fagarbeiderstilling for kirkegårdsarbeid, åpning /lukking av grav) økes med kr ,00 Nye driftsutgifter 2011 Det er behov for en 8% stilling innen renhold i Siljan kirke, anneks ( inkl bårerom) og Grorud kapell. I forbindelse med nytt varmeanlegg i Siljan kirke, som finansieres både gjennom menighetsrådets eget disposisjonsfond og lån, beregnes låneopptak på kr Det legges inn rente- og avdragskostnader med halvårsvirkning fra Husbanken har med hjemmel i forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker, gitt tilsagn om rentekompensasjon. Det beregnes at rentekompensasjon først kan inntektsføres i Fast lønn, renhold økes med kr , Kommunekreditt, renter økes med kr , Kommunekreditt, avdrag økes med kr ,00 Nye driftsinntekter 2011 I forbindelse med innføring av festeavgifter på kirkegårdene budsjetteres det med driftsinntekt på kr ,00 Med vennlig hilsen Ruth Elisabeth L Myrvang daglig leder/ kirkeverge

13 12 Investeringsbudsjett Kommentarer til budsjettet, se nedenfor Art Funksjon Kontotekst Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap Kirkelig administrasjon Kjøp av aksjer/andeler 2 000, ,00 845, Overført fra driftsregnskapet , ,00-845, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0, Kirker Kjøp av aksjer/andeler 0,00 0, , Overført fra driftsregnskapet 0,00 0, , Oppgradering oppvarming kirke ,00 0,00 0, Bruk av ubundne fond ,00 0,00 0, Bruk av lånemidler ,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0, Kirkegård Vedlikehold av utearealer ,00 0,00 0, Bruk av ubunde fond ,00 0,00 0, Overført fra driftsregnskapet ,00 0,00 0, Funksjonens nettoutgift 0,00 0,00 0,00 Driftsbudsjett 3041 Kirkelig administrasjon Lønn i faste stillinger , , , Lønn vikar 0,00 0,00 766, Lønn ekstrahjelp 4 000, , , Ford.fri telf.avg.pl 4 000, , , Godtgj. Folkevalgte , , , Arb.g.andel KLP , , , Avtalefestet pensjon 0,00 0, , Gruppelivsforsikring 1 000, , , Ulykkesforsikring 1 000,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Abonnement på aviser og tidsskr , , , Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000, , , Faglitteratur 0,00 0, , Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr 0,00 0, , Bevertning 3 000, , , Velferdstiltak 2 000, , , Andre driftsutgifter 2 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0,00 0,00

14 Porto 1 000, , , Post og bankgebyrer 1 000, ,00 188, Fasttelefon , , , Internett 2 000,00 0,00 0, Mobiltelefon 4 000,00 0,00 0, Informasjon 5 000,00 0, , Kursutgifter/hotellutgifter , , , Km godtgjørelse 9 000, , , Transportutg./drift av egne transportm. 0,00 0,00 37, Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly mv) 0,00 0,00 0, Forsikring 5 000, , , Yrkesskadeforsikring lovpålagt 9 000, ,00 0, Husleie 1 000, ,00 0, Kontingenter/lisenser , , , IT lisenser , , , Inventar og utstyr 4 000, , , PC, servere, printere og programvare , , , Leie/leasing av maskiner , , , Serviceavtaler for IT , , , Konsulentbistand 0,00 0,00 977, Refusjon til kommune 0,00 0, , Kalkulatoriske utg. vedr. tjenesteyting , , , Tilskudd til bispedømme 2 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet 2 000, , , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenandeler 0,00 0, , Refusjon fra staten 0,00 0,00 0, Sykelønsrefusjon 0,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Kalk. Inntekter ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Renteinntekter bankinnskudd , , , Bruk av tidligere regnskapsm. Mindreforbr. 0,00 0, , Bruk av ubudne fond 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00-0, Kirker Lønn i faste stillinger , , , Lørdag/søndag faste , ,00 0, Kveld/natt faste , ,00 0, Helligdagstillegg , , , Lørdag/søndag vikar ledig stilling ,00 0,00 0, Kveld/natt vikar ledig stilling , , , Vikarer , , , Ekstrahjelp 3 000, , ,45

15 Trekkpliktig honorar 0,00 0, , Arb.g.andel KLP , , , Trekkpliktige forsikringsordninger 1 000, ,00 968, Arbeidsgiveravgift , , , Abonnement på aviser og tidsskrifter 0,00 0,00 228, Faglitteratur 0,00 0,00 800, Aktivitetsrel.forb/matr/ust/tjenester , , , Bevertning 1 000, , , Renholdsmateriell 1 000, ,00 0, Velferdstiltak 0,00 0, , Andre driftsutgifter 2 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 0,00 0, , Fasttelefon 1 000, ,00 999, Informasjon , , , Kursutgifter/hotellutgifter 6 000, , , Km godtgjørelse 8 000, , , Strøm , , , Forsikring , ,00 0, Yrkesskadeforsikring lovpålagt 1 000, ,00 0, Husleie 0,00 0,00 500, Kommunale avgifter , , , Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger , , , Vedlikehold av utstyr , , , Vedlikehold av uteareal , , , Serviceavtaler for bygg 3 000, , , Materialer til vedlik.,påkostning av nybygg 0,00 0,00 0, Kjøp av rengj.tj./vaktmestertjenester , , , Alarmsystemer/vakthold 8 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Kommunekreditt renter , , , Kommunekreditt avdrag , , , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet ,00 0,00 0, Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 0, Avskrivninger , , , Refusjon fra staten , , , Sykelønnsrefusjon 0,00 0,00 0, Refusjon fra fellesråd , , , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Refusjon moms påløpt i inv.regnsk ,00 0,00 0, Tilskudd fra Siljan komm , , , Tilskudd /gaver fra andre 0,00 0, , Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk 0,00 0, , Regnskamessig merforbruk 0,00 0, , Motpost avskrivninger , , ,00

16 Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Kirkegårder Lønn vikar 0,00 0, , Lønn ekstrahjelp , , , Arbeidsgiveravgift 8 000, , , Kjøp av tjenster vedrørende graving 0,00 0, , Bevertning 1 000, ,00 0, Andre driftsutgifter 1 000, , , Spesialbekledning/arbeidstøy 1 000, ,00 0, Grunnerverv ,00 0,00 0, Km godtgjørelse 2 000, , , Transportutg./Drift av egne transportm , ,00 507, Festeavgift 3 000, ,00 0, Inventar og utstyr , , , Vedlikehold av bygninger 0,00 0, , Vedlikehold av utstyr 6 000, , , Vedlikehold av utearealer , , , Kjøp av rengjøringstjenester/vaktm.tj , , , Kalk. Utg. ved komm.tj.yting , , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Sparebank 1 rente , , , Sparebank 1 avdrag , , , Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Overføring til inv.regnskapet ,00 0,00 0, Regnskapsmessig overskudd 0,00 0,00 915, Avskrivninger , , , Festeavgifter ,00 0, , Refusjon moms påløpt i invest.regnsk ,00 0,00 0, Refusjon moms påløpt i driftsregnsk , , , Kalk. Innt. Ved komm.tj.yting , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Bruk av tidligere rengskapsm. Mindreforbr 0,00 0, , Bruk av ubudne fond ,00 0,00 0, Motpost avskrivninger , , , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0, Annen kirkelig virksomhet Søndag-, kveld- og helligdagstil. 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp , ,00 0, Trekkpliktig honorar 4 000, , , Trekkpliktige forsikringsordninger 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 4 000, , , Kontormateriell 1 000, ,00 0, Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr , , , Temaarrangement ,00 0, , Konfirmantarbeid , , ,91

17 Bevertning 2 000, , , Velferdstiltak 0,00 0,00 840, Andre driftsutgifter 2 000, ,00 501, Porto 2 000, , , Mobiltelefon 0,00 0,00 319, Informasjon , , , Opplæring/kurs 4 000, , , Reiseutgifter 6 000, , , Transportutg./Drift av egne transportm. 0,00 0,00 50, Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly) 0,00 0, , Lokalleie 2 000, ,00 0, Inventar og utstyr 1 000, , , Moms generell kompensasjonsordn. 0,00 0, , Overf. av ofringer/inns.midler , , , Dekning av tidligere års negative resultat 0,00 0,00 0, Avsetning til ubudne fond 0,00 0, , Avstning til budne fond 0,00 0, , Regnskapsmessig overskudd 0,00 0, , Egenandeler , , , Billettinntekter ,00 0, , Refusjon moms påløpt i dr.regnsk , , , Tilskudd fra Siljan komm , , , Offer/innsamlet til egen virks.het , , , Offer/innsamlet til annen virks.het , , , Tilskudd/gaver fra andre , , , Givertjeneste , , , Annonseinntekter , , , Egenbetaling menighetsblad , , , Bruk av tidligere rengskapsm.mindreforbr 0,00 0, , Funksjonens nettosum 0,00 0,00 0,00

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Kommentarer til. Budsjett 2011

Kommentarer til. Budsjett 2011 Nordre Land kommune 31.12.10 2870 Dokka Kommentarer til Budsjett 2011 Vedtatt i kommunestyret i sak 96/10 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. OVERORDNET STYRING... 4 GENERELT

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer