Saltstraumen kommunedelsutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saltstraumen kommunedelsutvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Meldinger. Kl : Orientering fra Byplankontoret v/kjetil Christensen i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Kl : Orientering fra Morten Selnes fra B.&O.I. orientering Bodø i forbindelse med NM-Uka 2016, Salten 4 dagers der Straumøya vil være en løpsarena. Side1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 14/8 Saltstraumen kommunedelsutvalg - forslag til årsmelding 2013 PS 14/9 PS 14/10 PS 14/11 PS 14/12 PS 14/13 Videreutvikling, nytt byggetrinn Straumbo Uttalelse fra Saltstraumen kommunedelsutvalg. Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Stedsutvikling - tilbakeblikk og status Idedugnad. Markering i byjubileumsåret - Bodø 200 år Referatsaker Bodø, 3. mars 2014 Odd Willy Hansen leder Synnøve Blix sekretær Side2

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/8 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen kommunedelsutvalg - forslag til årsmelding 2013 Forslag til vedtak Sammendrag Utvalget har avholdt til sammen 8 møter i Møtedatoene var , 4.03., 8.04., , , , og Utvalget har behandlet til sammen 48 saker. Saltstraumen Nærmiljøsenter, bygg II, venterom helsedel har vært brukt som møterom. Øvrige møter: Fylkesmannen i Nordland arrangerte informasjonsmøte angående verneplan kandidatområde Saltstraumen , utvalget deltok her. Kommunedelsutvalget arrangerte folkemøte med informasjon fra byplankontoret som presenterte oppstart av arbeidet med utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplanen, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Etter byplankontorets informasjon ble det orientert om aktuelle saker i utvalget. Den arrangert utvalget samarbeidsmøte med lag og foreninger i Saltstraumenområdet for å bli oppdatert på lagenes aktivitet og være til støtte der det er ønskelig. Leder Odd Willy Hansen, medlemmene Wenche Antonsen og Kjell Ove Andersen deltok på årets kontaktmøte mellom politisk og administrativ ledelse og kommunedelsutvalgene. Valg og sammensetning: Utvalget besto i 2013 av følgende medlemmer/varamedlemmer: Disse var: Medlemmer: Varamedlemmer: Odd Willy Hansen, leder Ann-Kristin Evjen Ann-Heidi Seines, nestleder Kenneth Nilsen Kjell Ove Andersen Runi Joakimsen Tommy Johnsen Katrin Evjen Skjelstad Wenche Antonsen Jan N. Larsen Jonny Sandmo Cecilie Kristiansen Arve Erik Karlsen fram til Side3

4 Elisabeth Nilsen fra Gjester i utvalget: Biskop Tor B. Jørgensen m/følge møtte utvalget i forbindelse med bispevisitasen i Saltstraumen menighet i januar Her ble saker det kan samarbeides om tatt opp. Geir Martin Johansen orienterte om adresseringsprosjektet i Bodø kommune i møte den Svein Ivar Hansen og Martin Grønnslett fra Nordland Fylkeskommune og orienterte om distriktsmobilordningen møte den NK-nett orienterte om lokalt engasjement for å få etablert bredbåndstilbud til områder som har dårlig dekning. Leder av Saltstraumen Idrettslag Geir Ossletten orienterte om aktiviteten i laget den I møte den besøkte leder Kyrre Dahl og saksbehandler Kyrre Didriksen utvalget, for å bli kjent med kommunedelen, og for utvalget å bli kjent med det nye samfunnskontoret. Seksjonsleder for idrett, friluft og nærmiljø Lars Bang orienterte utvalget om Bodø kommunes plan for idrett og friluftsliv revidert framdriftsplan og oppfølging av innspill. I samme møte møtte også nytilsatt prosjektleder for STImuli Salten Friluftsråd Trygve Snøtun. Arealplanlegger Trond Åmo fra byplankontoret møtte utvalget og gjennomgikk planforslag v/handlingsplan kommuneplan for Saltstraumen. Prosjektleder med naturarven som verdiskaper Elin Kvamme, fra Saltdal kommune, besøkte utvalget og presenterte sykkelveiprosjektet gjennom Saltdal og videre fram til Saltstraumen. I møte den og den møtte aktivitetsleder Aviâja Kleist fra Kulturkontoret og orienterte om status i arbeidet med kyststien og andre tiltak i friluftsområder og statlig sikrede friluftsområder. I møte og møtte prosjektleder Trygve Snøtun, Salten Friluftsråd, han orienterte om at utvalget hadde mottatt tilsagn på kr til merking og skilting av tre turstiløyper i Tuv/Evjen i Saltstraumen. Ildsjel Gunnar Lund har møtt i flere utvalgsmøter og orientert om gps merking av turstier og kulturminner i nærområdet, arbeidet er gitt som innspill til turstikartleggingen fra bydelen til kulturkontoret. Folkehelsekoordinator/Saksbehandler Tom Solli gikk gjennom Strategisk samfunnsdel Bodø 2030 i møte den Viktige saker som utvalget har jobbet med: Marin verneplan - kandidatområde Saltstraumen Opprettet referansegruppe fra Saltstraumen kommunedelsutvalg har hatt tett dialog og deltatt i flere befaringer med Fylkesmannen gjennom hele prosessen. Etter folkemøte arrangert av Fylkesmannen i Nordland ble det fra utvalget gitt uttalelse til høring av forslag om vern av Saltstraumen marine verneområde. Handlingsplan kommunedelplan for Saltstraumen Kommunedelsutvalget ble av byplankontoret bedt om å prioritere tiltakene som følger planen. En gruppe fra utvalget var i møte med samfunnskontoret den for å presentere de prioriterte tiltakene. Arbeidet med kyststien kom i gang i høst. Møte og befaring med Statens vegvesen Like før sommeren fant det årlige møte og befaringen på fylkesveiene i området sted. Store og små utfordringer ble tatt opp, flere ting er allerede utbedret. Manglende mobildekning i Saltstraumenområdet Mobildekningen er generelt mangelfull i store deler av Saltstraumenområdet. Det er bedt om at mangelen belyses under samfunnsdelen i kommuneplanen. Samt at det er gitt innspill på å prioritere Side4

5 midler til utbygging av en eller flere mobilstasjoner i Saltstraumenområdet i et eventuelt spleiselag med utbyggere. DistriktsMobil-ordningen Samfunnskontoret fikk oversendt dokumentasjon på behov for nærtransport fra kommunedelen og kontoret søkte da Nordland Fylkeskommune om ordningen før sommeren. Bredbånd Utvalget har anmodet Bodø kommune v/ikt kontoret om å søke anleggsbidrag hos Nordland Fylkeskommune til områder i Saltstraumen som har dårlig bredbåndsdekning. Ved årsskiftet var prøvedrift satt i gang. STImuli prosjekter Prosjektleder Trygve Snøtun besøkte utvalget og orientert om prosjekter. Utvalget er enig i at kyststien prioriteres i 2013, og at turstier Tuv-Evjen ryddes og skiltes. Prosjektgruppe med representant fra utvalget Tommy Johnsen, ildsjel Gunnar Lund og representanter fra grendelagene på Tuv og Evjen vil følge opp arbeidet med skilting og merking av turstier Tuv Evjen området. Praksiselever fra Saltstraumen skole er invitert med i arbeidet. Utvalget har gitt flere innspill til søknad på tiltak i statlig sikrede friområder langs straumløpet. Valnesvatnet vest forslag til oppstart av planarbeid for området, Nordvika/Frostmoen. Det er anmodet om egen plan som vurderer finansiering av prosjekt for friluftsområdet. Kontaktmøtet med politisk administrativ ledelse. Følgende saker tatt opp: Vann til Seines og Gillesvåg ble foreslått tatt med i budsjett Kunstgressbanen ble foreslått satt opp i budsjett for Samtidig ble nye lokaler til Saltstraumen Fritidssenter etterlyst. Årlig ryddeaksjon vårkampanje jern og metaller ble gjennomført med organisering fra utvalget i forhold til informasjon og utplassering av kontainere. Bygdebegeistringsseminar Flere av utvalgets medlemmer/ildsjeler deltok på seminaret som fant sted på Fauske hotell 4. og 5. oktober Seminaret ble arrangert av Fauna i samarbeid med Bolystprosjektet Valnesfjord. Referansegruppe Bodø 2030 Som deltaker er leder Odd Willy Hansen valgt. Medlem Wenche Antonsen er valgt som vara. Fritak fra verv Utvalget innvilget søknad om fritak for verv for resten av valgperioden for medlem Arve Erik Karlsen og i samme møte ble første varamedlem Elisabeth Nilsen valgt som nytt medlem. Valg Saltstraumen kommunedelsutvalg valgte Gunnar S. Hanssen som nytt medlem med varamedlem Jan H. Knaplund til styret i Stiftelsen Saltstraumen museum. Øvrige saker: Uttalelse til rådmannens budsjettforslag Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel. Innspill til Bodø kommunes plan for idrett og friluftsliv Innspill til strategisk samfunnsdel Bodø 2030 Side5

6 Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeider vedr. togstopp på Tverlandet. Innspill til høringsutkast forslag til boligpolitisk handlingsplan. Uttalelse til deling av parsell til boligformål Fjell, Saltstraumen Uttalelse til fradeling av parsell til boligformål og tilbygg til bolig, dispensasjon fra LNF område og deling av landbrukseiendom på Knaplund. Uttalelse til høringsforslag til vedtekter for Bodø kommunes jordfond. Uttalelse til søknad som gjelder flytebrygge Elvfjorden Støttet forslag på kandidatforslag til den Nasjonale kulturlandskapsprisen Artic Race of Norway, utvalget oppfordret til å skape lokalt engasjement langs løypa. Deltatt i åpning av geologiløypa ved Åselistraumen. Kommuneplan framdrift samfunnsdelen Bodø Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan. Adressenavn i Bodø Saksbehandler: Synnøve Blix Side6

7 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Saltstraumen kommunedelsutvalg Videreutvikling, nytt byggetrinn Straumbo Forslag til uttalelse Sammendrag Brukerrådet v/straumbo har anmodet Saltstraumen kommunedelsutvalg om å følge opp saken med videreutvikling av nytt byggetrinn Straumbo. I møte den behandlet Saltstraumen kommunedelsutvalg henvendelsen fra brukerrådet Straumbo v/svein Møllersen om å ta et politisk initiativ for å få igangsatt en planprosess, med sikte på en utbygging av Straumbo. Følgende uttalelse ble vedtatt: Saltstraumen kommunedelsutvalg støtter brukerrådets innspill om videre utvikling av Straumbo. Saltstraumen kommunedelsutvalg ber om at en videre utbygging av Straumbo tas inn i rullering av økonomiplanen. Saksbehandler: Synnøve Blix Side7

8 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/10 Saltstraumen kommunedelsutvalg Uttalelse fra Saltstraumen kommunedelsutvalg. Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Forslag til uttalelse Saken legges fram uten forslag til uttalelse. Sammendrag Saltstraumen kommunedelsutvalg har mottatt brev av om høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Høringsperioden er 8. februar 22. mars Dokumentene er lagt ut på Saltstraumen nærmiljøkontor i høringsperioden. Dokumenter som er lagt ut på høring er: Plankart og temakart Planbeskrivelse og konsekvensutredning av arealinnspill Planbestemmelser og retningslinjer Utredninger Plandokumentene finnes på Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel Side8

9 Byplankontoret Adresseliste Dato: Saksbehandler:...Annelise Bolland Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /7303 Arkivkode: Høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel Komite for plan, næring og miljø fattet i møte enstemmig følgende vedtak: Komite for plan, næring og miljø vedtar å sende på høring og legge ut på offentlig ettersyn det framlagte forslag til kommuneplanens arealdel , jfr. plan- og bygningslovens Komiteen vedtok noen tillegg og endringer til administrasjonens forslag. Det vises til møteprotokollen. Komiteens vedtak er tatt inn i planbeskrivelsen, og plankart og planbestemmelser er endret i henhold til vedtatte endringer. Høringsperioden er 8. februar 22. mars Høringsbrevet. Grunneiere og naboer til de foreslåtte omformingsområdene i sentrum får dette brevet tilsendt. Alle som har kommet med innspill til planforslaget er mottakere av dette brevet. Andre som er mottakere av dette brevet er offentlige og private organisasjoner. Dokumenter som legges ut på høring: Plankart og temakart Planbeskrivelse og konsekvensutredning av arealinnspill Bestemmelser og retningslinjer Utredninger Plandokumentene finnes på Utskrift av dokumentene er lagt ut på servicetorgene på Postgården, Herredshuset og Misvær, på biblioteket i sentrum, Kjerringøy handel, Tverlandet bo- og servicesenter og på nærmiljøkontoret i Saltstraumen. Planforslaget. Forslag til ny arealdel har hovedfokus på byutviklingsområdet (området mellom Støver/Mørkvedmarka og Løpsmark inkludert sentrum). Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax: Side9

10 Det legges til rette for nye utviklingsområder for bolig i sentrum av Bodø. Det åpnes også for bygging av nye boliger i sentrumskjernen sammen med bygging av næringsbygg. Planforslaget legger rammer for maks byggehøyder i sentrum. Handel er et sentralt tema i planforslaget og det foreslås bestemmelser for handelen i Bodø som både skal gi gode rammer for å utvikle Bodø generelt som handelsby og også legge til rette for god utvikling av Bodø sentrum som attraktivt sted for handel. Gjeldende kommuneplan fra 2009 ivaretar i hovedsak behovene i kommunens distrikter og arealbruken videreføres i ny plan. Det er videreført store områder for spredt boligbygging. Hva ønsker vi tilbakemelding på? Planforslaget i sin helhet med kart og forslag til bestemmelser og retningslinjer. Forslag til nye omformingsområder i sentrum og bestemmelser om høyder i sentrum. Forslag til nye bestemmelser for parkering, handel og nye bestemmelser for uteoppholdsarealer til boligprosjekter. Forslag til nye boligområder på Mørkved. Nye bestemmelser for fritidsboliger i Bodømarka. Informasjonsmøte. Det blir arrangert informasjonsmøte om planforslaget i bystyresalen på Rådhuset 18. februar kl Organisasjoner og andre kan be om møter om planforslaget i høringsperioden. Uttalelser og merknader. Høringsuttalelser sendes til eller til Bodø kommune, Boks 319, 8001 Bodø. Uttalelser og merknader til planforslaget bes merket med saksnummer 2013/7303. Høringsfrist 22. mars Kontaktpersoner på Byplan: Kjetil Christensen, Kristin Stavnes Jordbru, Knut Kaspersen og Kristoffer L. Seivåg. Tlf Vi ber om at de som ønsker møter med Byplan i høringsperioden om å ta kontakt med en av kontaktpersonene for avtale. Framdrift. Det er et mål å legge kommuneplanens arealdel fram til sluttbehandling for bystyret i juni Med hilsen Annelise Bolland Byplansjef Høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel av 2 Side10

11 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /397 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/11 Saltstraumen kommunedelsutvalg Stedsutvikling - tilbakeblikk og status Forslag til vedtak Sammendrag I 2008 startet Saltstraumen kommunedelsutvalg (lokalutvalg) et stedsutviklingsprosjekt. Vi ser tilbake på tidligere arbeid og status i dag. En presentasjon fra stedsutviklingsarbeidet legges fram for kommunedelsutvalget av medlem Elisabeth Nilsen og nærmiljøleder Synnøve Blix for å komme videre i arbeidet med stedsutviklingen. Saksbehandler: Synnøve Blix Side11

12 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /397 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Saltstraumen kommunedelsutvalg Idédugnad. Markering i byjubileumsåret - Bodø 200 år Forslag til uttalelse Sammendrag Medlem Elisabeth Nilsen har bedt om at saken settes opp på sakslisten og at kommunedelsutvalget forbereder en idedugnad. Link til utkast jubileumspakken 2016 byens 200 års steder ligger ved. Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Utkast jubileumspakken byens 200 års steder Side12

13 BODØ 200 ÅR Byjubileet 2016 JUBILEUMSPAKKEN Bodøs 200 års steder Side13

14 JUBILEUMSPAKKEN Bodøs 200 års steder Bodøs 200 års steder Bakgrunn Avgrensning og avklaringer Hva er intensjonen med å definere Bodøs 200 års steder... 4 Kulturbyen midt i naturen... 5 Kulturarv som virkemiddel for attraktivitetsbygging... 5 Kulturarv som identitetsforvaltning... 5 Kulturturisme... 5 Kulturarv, stedsidentitet og profilering Hvordan definerer vi byens 200 års steder kulturhistoriske og strategiske lokalisasjoner Hva skal innholdsmessig gjøres med Bodøs 200 års steder Hvordan implementeres dette arbeidet frem mot byjubileet i Hvordan profileres og markedsføres Bodøs 200 års steder... 9 Side 2 av 9 Side14

15 Bodøs 200 års steder 1.1 Bakgrunn Bodøs historie som kjøpstad startet 20. mai 1816 og med det fyller Bodø 200 år 20.mai En jubileumsmarkering inneholder historiefortellingen om en by i utvikling. En fortelling om vår fortid, nåtid og ikke minst vår fremtid. Byjubileet kan ses på starten av fortsettelsen for utviklingen av en by i vekst. Byjubileet gir håp for fremtiden og fokusere på prosjekter og tiltak som er fremtidsrettet og gir varige effekter i et langsiktig perspektiv. Byjubileet er en investering og realisering av positivt omdømmebygging i praksis. Det er en markering og feiring av en by som står ovenfor mange muligheter. Bodø har gjennom byjubileet en unik anledning til å styrke sin identitet og attraktivitet, samt tydeliggjøre sin posisjon i nord. "Byjubileet er en investering og realisering av positivt omdømmebygging i praksis." For å markere overgangen til 2000-tallet ble det bestemt at fylkene og kommunene i Norge skulle velge seg ut hvert sitt henholdsvis fylkesvise og kommunale tusenårssted. Utgangspunktet for Kulturog kirkedepartementet, som står bak ideen om tusenårsstedene, var at det skulle være et tusenårssted i hvert fylke, og at disse skulle være på plass innen år I Bodø ble Nyholmen Skandse valgt som byens tusenårssted, Beiarn bygdetun ble valgt i Beiarn, Fauske museum i Fauske, Skogheim gård i Hamarøy, og Graddholmen ble valgt som tusenårssted for Skjerstad. Retningslinjene for utvelgelse av fylkestusenårsstedene ble fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet. Det var et vilkår for fylkestusenårsstedene at disse skulle ha noe ved seg som har betydning for hele nasjonen. Det fylkesvise tusenårsstedet for Nordland er Petter Dass-museet på Alstahaug. Det var to hovedtiltak som staten la vekt på i sin målsetning med tusenårsstedene: Ta vare på Markere Ta vare på ved å sette i stand bygninger og kulturlandskap, oppgradering og gjøre stedet lett tilgjengelig for publikum. Tusenårsstedene skulle også markeres ved et fysisk tiltak, som for eksempel en minneplate, skulptur eller bygning. Andre markeringer kunne være aktiviteter og arrangementer. Bodø bys historie og identitet kan og bør forsterkes og tydeliggjøres i forbindelse med byjubileet. Havnen, Bodin kirke, Bodøgård og Bodøsjøen er eksempler på historisk grunn. Her finner vi opphavet til Bodø som administrativt, religiøst, kulturelt og medisinsk sentrum i Nordland. I dag er området langs Bodøelva et aktivt kultursentrum, med Bodin kirke og Nordland kultursenter. Stien som går fra Bodøsjøen til Vågøynes og Bodømarka knytter kulturminnene sammen. Disse stedene, andre historiske og strategiske lokalisasjoner kan løftes frem og markeres som Bodøs 200 års steder ved byjubileet i Fotefar mot nord er et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner som ble gjennomført på 1990-tallet. Hver av landsdelens 103 kommuner har tilrettelagt kulturminner eller kulturmiljøer, enten med kulturstier, skilt eller utstillinger. I tillegg har det blitt laget en informasjonsbrosjyre med historisk stoff om hvert av prosjektene. Høsten 2003 ble boken om Fotefar mot nord en kulturhistorisk reise publisert. Denne boken tar utgangspunkt i disse brosjyrene. Gjennom prosjektet blir vi bedre kjent med: Fangstlokaliteter, steinalderens bosetningssteder, gravplasser, gamle Side 3 av 9 Side15

16 ferdselsveier, byggeskikk, fiskevær, kirkesteder, fruktbarhetskult og helleristninger. Kystkultur er et tema i flere kommuner: Egg- og dunvær, fuglefangergrend og fiskevær. Andre verdenskrigs historie blir også presentert: Hærkystfort og vei- og jernbaneutbygging med krigsfanger som arbeidskraft. Til sammen gir Fotefar mot nord et bredt bilde av landsdelens folk, natur og virksomhet siden mennesket først kom til Nordland. Bodøs Fotefar- prosjekt omhandler både automatisk fredede og nyere tids kulturminner. Temaet er det gamle sentrum som Bodø bygger på: Bodin kirkested, Bodøgård og Vågøynes. Arbeidet med Fotefar mot nord kan forsterkes og videreutvikles i forbindelse byjubileet i Bodøs 200 års steder bør temamessig knyttes opp mot tankegangen i Tusenårsstedet og Bodøs Fotefarprosjekt, samt se på strategiske lokalisasjoner som i fremtiden vil være avgjørende for Bodø. 1.2 Avgrensning og avklaringer I dette arbeidsdokumentet er det benyttet arbeidstittelen Bodøs 200 års steder. Diskusjonen bør også omhandle valg av navn for disse stedene. Bodøs 200 års steder har en kulturhistorisk vinkling og gir begrensninger i valg av lokalisasjoner, spesielt med utgangspunkt i byens opprinnelige bygrenser. Et annet forslag til navn er Bodøs Jubileumssteder Dette navnevalget gjør at man kan favne noe bredere i valg av lokalisasjoner og er ikke nødvendigvis kun tillagt kulturhistorisk betydning. For det videre arbeidet er det fem sentrale avklaringsspørsmål som må besvares (fem faser): 1) Hva er intensjonen med å definere Bodøs 200 års steder? 2) Hvordan definerer vi Bodøs 200 års steder? 3) Hva skal innholdsmessig gjøres med Bodøs 200 års steder frem mot/ i/etter byjubileet? 4) Hvordan implementeres dette arbeidet frem mot byjubileet i 2016? 5) Hvordan profilere og markedsføre Bodøs 200 års steder 1.3 Hva er intensjonen med å definere Bodøs 200 års steder Innledningsvis er det påpekt at byjubileet er en investering og realisering av positivt omdømmebygging i praksis. Byens 200 års steder kan tydeligere definere vår kulturarv og forsterke vår stedsattraktivitet og stedsidentitet. Kulturarven kan utnyttes bevisst som drivkraft og som innfallsvinkel til utvikling av byens 200 års steder, sett i lys av dens betydning for identitetsbygging, profilering og næringsutvikling. Tydeliggjøring av kulturarven kan forstås som et mål i seg selv og som virkemiddel for andre formål. Den er kilde både til opplevelse og kunnskap og til identitet, tilhørighet og stolthet, noe som kan oppfattes som ikke-målbare størrelser i økonomisk forstand. Det er interessant å utnytte kulturarven i omdømmebyggingen og profileringsarbeidet av Bodø, og som ressurs i forbindelse med økonomisk utvikling/ næringsutvikling. I næringssammenheng spesielt, fremstår kulturarven til dels som en uutnyttet ressurs i Bodø. Kulturhistoriske elementer kan gi tyngde til mye av det som i dag oppfattes som en attraktiv by, og det kan være unike koblinger mellom det historiske og det moderne og framtidsrettede som gjør en forskjell. Bodø har en kulturarv som i større grad kan brukes som instrument og ressurs i den videre byutviklingen. Sammen med andre elementer kan kulturarven bidra til økt trivsel og tilhørighet og en stolthet over hva stedet er og har å by på. Byjubileet er således kun et startpunkt på fortsettelsen av et spennende Side 4 av 9 Side16

17 arbeid med utvikling av byens 200 års steder, eksempelvis videreutviklingen av Bodøsjøen som en kulturhistorisk og strategisk lokalisasjon for Bodø. Turistmagneter, som for eksempel Jugendbyen ved Brosundet i Ålesund eller Gamlebyen der elevene møtes i Fredrikstad, gjør innbyggerne særlig stolte av byen sin ettersom det er unike miljøer som ikke finnes andre steder. Innbyggere som føler stolthet, trivsel og tilhørighet med byen, kan være viktige ambassadører i profileringen av byen. Byenes nettpresentasjoner og andre dokumenter inneholder for øvrig mange eksempler på det vi kan betegne som emosjonelle beskrivelser som nok særlig har som formål å styrke byens attraktivitet i omverdenen. Men effekten internt av slike beskrivelser, som rommer mer og mindre bakenforliggende stedsfølelser, er sannsynligvis likeså viktig med tanke på lokalbefolkningens forestillinger av byens særpreg, kvaliteter og muligheter. Kulturbyen midt i naturen Det nasjonale kulturbygget Stormen Bodøs framtidige kulturkvartal skal være et kulturelt bysymbol. I tillegg vil det være andre strategiske lokalisasjoner som kan bidra til å øke Bodøs attraktivitet. Området Bodøsjøen, Bodøgaard og Nordland kultursenter har potensiale til å bli Bodøs viktigste grønne kulturhistoriske bydel. Et fullt utviklet jektemuseum vil være en kraftig styrking av hele dette viktige området. Estetiske og kunstneriske kvaliteter kan bidra til økt trivsel i, og bruk av Bodøs offentlige rom. Byjubileet er en unik mulighet til å forsterke Bodø som kulturbyen midt i naturen. Kulturarv som virkemiddel for attraktivitetsbygging Kulturarven kan være kilde til opplevelse, kunnskap, identitet, stolthet og tilhørighet og har på mange måter en verdi i seg selv. Men kulturarven kan også brukes bevisst som instrument eller virkemiddel for ulike utenforliggende formål; det kan være stedsutvikling og stedsprofilering, eller markedsføring og omdømmebygging i den tiltakende by- og stedskonkurransen. Kulturarv som identitetsforvaltning Kulturturisme Kulturarven kan brukes som formål for å tiltrekke nye innbyggere, næringer og besøkende og for å markere seg i by- og stedskonkurransen. Kulturarven kan relateres til næringsutvikling, såkalt kulturturisme. Det er en tydelig tendens å trekke paralleller mellom kulturarvens betydning for turistnæringen. Symbiosen mellom turisme og kulturarv er blitt tydeligere og har gitt opphav til en kulturarvindustri. Kulturdimensjonens rolle i reiselivssammenheng kan, og bør tydeliggjøres i Bodø. Her ligger et stort ubenyttet potensiale. I svært mange sammenhenger er kulturelle aspekter ved turistområdenes fortid og samtid gjenstand for interesse og oppmerksomhet. Turister er ofte på leting etter lokale særpreg, og alle symboler som knytter an til det som er lokalt og regional forankret, er derfor viktige for følelsen av å være på et genuint sted. Kulturarv, stedsidentitet og profilering Kulturarv kan fremme stedsutvikling, men likeså viktig er det at stedsutvikling kan fremme og fornye kulturarven. Den instrumentelle verdien av kulturarv som ressurs i byutvikling forutsetter at konkrete materielle eller immaterielle kulturminner kobles mot andre stedsidentitetsfaktorer. Samtidig vil kulturhistoriske verdier være nært knyttet til fenomenet stedstilhørighet. Mennesker forbinder seg følelsesmessig med steder og ikke bare gjennom en funksjonell og rasjonell forankring gjennom bruk Side 5 av 9 Side17

18 av stedet. Dette dreier seg om emosjonelle bånd og følelser knyttet til landskap, byrom, lokal mentalitet og sosialt liv (Manzo 2008, Williams m.fl. 2008). Slike stedsfølelser utløser engasjement for byens utvikling, og kan således være en likeså viktig ressurs som eiendommer, penger, fysiske bygninger eller unike minnesmerker. Stedstilhørighet artikuleres som emosjonelle bånd til også stedets historie og fortid, og bør tydeliggjøres og utnyttes i profileringsøyemed for Bodø. Fortellingen om Bodø som by, og derved omdømmet, formes av langt mer enn den konkrete og bevisste profileringen. Omdømmebygging finner like mye sted gjennom sosiale og kulturelle praksisformer og meningsdanninger. Fortellinger om byen som spres via folk som bor der, bruker byen eller besøker den er antakelig vel så viktig for omdømmet som kampanjer. Forskjellen kan imidlertid være at disse fortellingene lever sitt eget liv, de er ikke godkjent av aktører som måtte sitte i posisjon til å forme profileringsbudskap, og ikke minst: de vil inneholde så vel positive som negative forhold eller mangler. På samme grunnlag vil fornyelse og forvaltning av kulturarv ikke bare ivaretas av fagfolk og politikere, men også i stor grad av sivilsamfunnets aktører og næringslivet. Å gi mer oppmerksomhet til disse aktørene som kulturminneforvaltere synes derfor å være nødvendig for å skape oppslutning og utnytte ressursen som ligger i at flere har et eiendomsforhold til sin bys utvikling. Hensikten med å definere byens 200 års steder kan være: Å skape en tydeligere bevisstgjøring av vår kulturarv Å bevare og videreutvikle historiske lokalisasjoner i fremtiden Å øke byens attraktivitet for innbyggerne, besøkende og næringsliv Å skape flere kulturminneforvaltere med eiendomsforhold til sin bys utvikling Bevisstgjøring og utvikling av strategiske lokalisasjoner 1.4 Hvordan definerer vi byens 200 års steder I arbeidet med å definere byens 200 års steder er det flere avklaringer som må gjøres. Hva skal ligge til grunn for avklaringen omkring byens 200 års steder? Skal utvelgelsen av lokalisasjoner gjøres utelukkende med bakgrunn av kulturhistorisk betydning? Skal utvelgelsen inneholde strategiske lokalisasjoner for fremtiden? Skal man inndele byens 200 års steder etter skolekretser, bydeler eller kanskje innenfor grensene av hvordan det opprinnelige Bodø var inndelt? Bodø kan sies å være inndelt i 14 bydeler. To av disse ligger i tettstedet Løpsmarka, men blir, på grunn av sin beliggenhet rett utenfor bygrensene, medregnet som byen. Bodø deles også inn i indre og ytre by. Disse begrepene er imidlertid omstridt siden det finnes to definisjoner av det begrepet. Den ene definisjonen dreier seg om at Bodø er delt inn i to større geografisk adskilte deler, kalt satellitter. Da blir den delen som sentrum ligger i, som er den vestre satellitten, kalt indre by, mens den østlige satellitten kalt ytre by. I denne definisjonen regnes sentrum og de tre bydelene Vestbyen, Østbyen og Rønvik. Den andre definisjonen tar hensyn til hva som er forstadsområder, og hva som ikke er det. Sånn blir Rønvik bydel ekskludert fra indre by, og tilhører i stedet ytre by. Side 6 av 9 Side18

19 Ytre by kan deles inn i tre enheter. Dette er ytre nord, ytre sør og ytre øst. Blir Rønvik medregnet i ytre by regnes den til ytre nord, sammen med Skivika og Løpsmark bydel, som ligger i tettstedet Løpsmarka. Ytre sør består av Bodøsjøen, Alstad, Grønnåsen Øvre Hunstadmoen og Nedre Hunstadmoen bydeler, mens ytre øst er Hunstad, Mørkved og Støver bydeler. Disse skillene er skapt etter hvilken skolekrets ungdomsskolene bruker, for eksempel følger ytre øst grensene til Hunstad ungdomsskoles skolekrets. I Ytre sør er det Alstad ungdomsskole og Bodøsjøen barne- og ungdomsskole, mens i ytre nord ligger det tre barne- og ungdomsskoler. Indre by, uten Rønvik, har to barneskoler og én ungdomsskole. Kommuneplansonene inndeler derimot Bodø i følgende soner: Sentrum, Rønvik/ Saltvern, Alstad, Hunstad, Mørkved, Nordsia, Kjerringøy, Værran, Tverlandet, Saltstraumen og Skjerstad. Med utgangspunkt i Bodøs opprinnelige avgrensning vil definisjonen av byens 200 års steder fort begrenses til et lite sentrumsnært geografisk område. Sentrale lokalisasjoner av kulturhistorisk betydning vil være for eksempel være Toldboden i Tollbugata 2 og Hundholmen plass. Denne avgrensningen vil utelukke strategiske og sentrale lokalisasjoner i Bodø som for eksempel Bodøsjøen, Bodin kirke og Saltstraumen da de ikke var en del av Bodøs opprinnelige avgrensning. Byens 200 års steder kan defineres med følgende utgangspunkt: (a) Utvalgte lokalisasjoner av kulturhistorisk betydning (b) Utvalgte lokalisasjoner av strategisk betydning for fremtiden 12 kulturhistoriske og strategiske lokalisasjoner Bodøs 200 års steder kan bestå av 12 kulturhistoriske og strategiske lokalisasjoner hvor disse avdukes og markeres med ulike tiltak og arrangementer gjennom jubileumsåret et sted for hver måned i Konkrete forslag til Bodøs 200 års steder utover de nevnte bydelene/ kommuneplansonene: Toldboden Hundholmen plass Nyholmen Skandse Rensåsparken Domkirken Nordlandsmuseet Bodøsjøen Bodøgaard Bodin kirke Graddholmen (Skjerstad) Gimle Nordlandssykehuset Beiarn bygdetun Svenskebyen Kjerringøy handelssted Saltstraumen Side 7 av 9 Side19

20 1.5 Hva skal innholdsmessig gjøres med Bodøs 200 års steder Sommeren 2000 monterte Harald Bodøgaard skulpturen: «Stjerner som fisker i himmelen» på svaberget utenfor Tranøy Galleri. Da utstillingen var over, var det mange i bygda som ønsket at den skulle bli værende. Dermed ble det satt i gang innsamlingsaksjon, som var så vellykket at det både ga Tranøy Galleri mulighet til å kjøpe skulpturen og til å holde en skulpturfest. Dermed oppsto en tradisjon som i løpet av 10 år skaffet til veie 10 skulpturer, utvalgt og betalt av bygdas beboere og Tranøy-venner fra fjern og nær. Liknende tiltak kunne også vært iverksatt i forbindelse med Bodøs 200 års jubileum. Innledningsvis ble det nevnt to hovedtiltak som staten la vekt på i sin målsetning med tusenårsstedene: Ta vare på Markere Ta vare på ved å sette i stand bygninger og kulturlandskap, oppgradering og gjøre stedet lett tilgjengelig for publikum. Tusenårsstedene skulle også markeres ved et fysisk tiltak, som for eksempel en minneplate, skulptur eller bygning. Andre markeringer kunne være aktiviteter og arrangementer. Liknende avgrensninger og innhold kan gis for Bodøs 200 års steder, samt knytte på markedsføre og profilere som et siste element. Byens 200 års steder kan bli et av spissproduktene som tydeliggjøres i all kommunikasjon med omverden (Visit Bodø, Bodøregionen i vinden, Byjubileet 2016 etc.). Eksempler på innhold og tiltak knyttet til Bodøs 200 års steder: Avduking av skulptur for hvert 200 års sted hver måned i 2016 Minneplate/ skilting Skulpturer/ kunst internasjonalt kunstprosjekt Historievandring/ historiefortelling/ skattejakt Forskjønnelse/ stedsutvikling Knytte aktiviteter og arrangementer opp mot byens 200 års steder 1.6 Hvordan implementeres dette arbeidet frem mot byjubileet i 2016 Det opprettes egne prosjektledere for hvert enkelt sted som blir definert. Vedkommende får ansvar for koordinering av arrangementer og implementering av tiltak knyttet til stedet. Prosjektlederne for Side 8 av 9 Side20

21 hvert enkelt 200 års sted vil i samråd med prosjektleder for byjubileet fastsette strategiske handlingsplaner og fremtidsplaner frem mot byjubileet i Hvordan profileres og markedsføres Bodøs 200 års steder Inkludering og involvering gjennom sentrale samarbeidspartnere: Bodøregionen i vinden, Visit Bodø, Turistinformasjonen etc. Innhold og plan uavklart på nåværende tidspunkt. Side 9 av 9 Side21

22 PS14/13Referatsaker Side22

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Nærmiljøsenter, Bygg II Saltstraumen Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret - Bygg II. Saltstraumen Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. PS 14/13 Anmodning om uttalelse, fradeling av boligtomt gnr 91/1. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 12:00-14:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Møterom, Tverlandet samfunnshus Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kristin Sandstrak Nestleder

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidssenteret Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Sigurd Jørgensen Gunnar Lund Varamedlem Elisabet Nilsen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Sigurd Jørgensen Gunnar Lund Varamedlem Elisabet Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 08:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Sammendrag/Saksopplysninger

Sammendrag/Saksopplysninger Saltstraumen kommunedelsutvalgs behandling i møte den 21.01.2015: Forslag Sammendrag/Saksopplysninger Det ble avholdt 7 møter samt et felles møte/seminar for alle 4 kommunedelsutvalgene. I 2014 har utvalget

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Kjell Ove Andersen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Kjell Ove Andersen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 25.02.2015 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen

Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen. Geir Nyheim Varamedlem Elisabeth Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II, helsedel, Saltstraumen Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 09:00-15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Ove Andersen Elisabeth Nilsen Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Tommy Johnsen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Kjell Ove Andersen Elisabeth Nilsen Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Tommy Johnsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Møterommet Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Saltstraumen kommunedelsutvalg Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II. Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Saltstraumen Fritidsenteret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II. Saltstraumen Dato: 25.11.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ann-Heidi Seines

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo

Kjell Ove Andersen Gunn-Anita Barosen Kent Ove Larsen Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Helsedel i Saltstraumen nærmiljøsenter, Saltstraumen Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 09:00 13.15. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines

Ann Kristin Evjen Varamedlem Ann-Heidi Seines Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen Brygge Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Kjell Ove Andersen Gunn-Anita

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Jonny Sandmo

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen. Wenche Antonsen Ann Kristin Evjen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, Bygg II Saltstraumen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: 09:00-15:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Detaljer

Verneforskriften som ble vedtatt i 2013 ligger uforanderlig i bunn av forvaltningsplanen. Forvaltningsplan planlegges å være ferdig desember 2018.

Verneforskriften som ble vedtatt i 2013 ligger uforanderlig i bunn av forvaltningsplanen. Forvaltningsplan planlegges å være ferdig desember 2018. Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Saltstraumen nærmiljøkontor Dato: 01.03.2017 Tidspunkt: 08:00-13:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder Arne

Detaljer

Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo

Arve Erik Karlsen Varamedlem Jonny Sandmo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.03.2011 Saltstraumen lokalutvalg Tidspunkt: 09:00 15:00 Til stede: Biblioteket, Saltstraumen nærmiljøsenter Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Ann-Heidi

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Saltstraumen, Helsedel, Bygg II i Saltstraumen nærmiljøsenter Dato: 02.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.1.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Vara for Ivar Andreassen Leder Ingrid Lien Per Almås Randolv Gryt

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg I Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 08:00-12:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Detaljer

Orientering forslag KPA 2018

Orientering forslag KPA 2018 Orientering forslag KPA 2018 PNM 11. 10. 2017 Annelise Bolland byplansjef Hva er kommuneplanens arealdel Kommuneplanen består av 2 deler: - samfunnsdelen - arealdelen Hjemlet i plan- og bygningsloven Rullering

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Paul Holmstrøm Varamedlem Irene Wenberg Løkås Kjell Ove Wenberg Varamedlem Elisabeth Nilsen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Paul Holmstrøm Varamedlem Irene Wenberg Løkås Kjell Ove Wenberg Varamedlem Elisabeth Nilsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Saltstraumen nærmiljøkontor Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 08:00-13:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder Paul

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 4.6.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret i Saltstraumen Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00-18:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 08.30 13.45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Ann Kristin Evjen Elisabeth Nilsen Irene Wenberg Løkås

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Ann Kristin Evjen Elisabeth Nilsen Irene Wenberg Løkås Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret Saltstraumen Nærmiljøkontor Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 08:00 12.30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret, Saltstraumen Dato: 25.01.2016 Tidspunkt: 08:00-12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Kent Ove Larsen

Elisabeth Nilsen Arve Erik Karlsen Varamedlem Kent Ove Larsen Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen lokalutvalg Møtested: Nærmiljøsenteret, bygg II Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00-13:50 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen Leder Ann-Heidi Seines

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den :

Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den : Tverlandet kommunedelsutvalgs behandling i møte den 20.01.2015: Forslag Sammendrag Tverlandet kommunedelsutvalg har avholdt til sammen 8 utvalgsmøter i 2014. Datoene var: 29.01., 25.02., 8.04., 21.05.,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Tverlandet lokalutvalg. Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Tverlandet lokalutvalg. Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2011 Tverlandet lokalutvalg Tidspunkt: 12:00-15:30 Til stede: Møterom, Samfunnshuset - Tverlandet Navn Funksjon Repr Vara for Evy Anne Jeremiassen Leder Roald

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 12:11 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Håkon Andreas Møller Leder MDG

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie. Ad sak 14/176 kommunal overtakelse av nedklassifisert del av Rv. 80

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie. Ad sak 14/176 kommunal overtakelse av nedklassifisert del av Rv. 80 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:00-15:45 Til stede: Tverlandet kommunedelsutvalg Samfunnshuset, møterommet Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut-Ole Nordlie Leder Kristin

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Bjarne Johansen Varamedlem Marianne Berg-Hanssen Kari T. Brodersen Varamedlem Inger N. Øien. Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Bjarne Johansen Varamedlem Marianne Berg-Hanssen Kari T. Brodersen Varamedlem Inger N. Øien. Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 27.8.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Kjersti Bergquist Randolv Gryt

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn og høring.

Forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn og høring. Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2017 53927/2017 2017/16846 Saksnummer Utvalg Møtedato Tverlandet kommunedelsutvalg 03.10.2017 Saltstraumen kommunedelsutvalg 04.10.2017 Skjerstad

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent.

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad og Saltstraumen lokalutvalg(fellesmøte sakene 09/35 tom 09/37 Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.4.2009 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2013 73002/2013 2013/1096 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/72 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/171 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Navn Funksjon Varamedlem for: Anne Grete Kvikstad. Bjarne Johansen Varamedlem Kristine Anita Storå Sven Åke Hagen Varamedlem Kari Taraldsvik Brodersen

Navn Funksjon Varamedlem for: Anne Grete Kvikstad. Bjarne Johansen Varamedlem Kristine Anita Storå Sven Åke Hagen Varamedlem Kari Taraldsvik Brodersen Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 7.4.2016 Tidspunkt: 10:00 13:15 Til stede: Navn Funksjon Varamedlem for: Anne Grete Kvikstad Medlem Linda Sandåker Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kjerringøy Sentrum

Fastsetting av planprogram - Kjerringøy Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.08.2015 56044/2015 2014/7103 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/37 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/38 Kjerringøy kommunedelsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen

Rådgiver, helse- og omsorgsavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom vest, Moloveien 16, 6. et. Dato: 06.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Agnete Tjærandsen Leder H Solveig Bernhoft

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER Rådmannen PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER 2018-2028 HØRINGSUTKAST Postadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Besøksadresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Telefon: 38357700 Telefaks: post@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Tverlandet kommunedelsutvalg Møtested: Møterommet, Tverlandet samfunnshus Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 12:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kristin Sandstrak Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2016 53964/2016 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/55 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/144 Bystyret 08.09.2016 Fastsetting

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 08:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer