KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET - INGEN I MAI KOMMUNESTYRET 8. MAI ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. Disse, i tillegg til flere, har vært med på planlegging av turstier i Namdalseid. Foran fra venstre ser vi Magnhild Gjelland, Tove Berit Ostad, Gudny O. Sverkmo, Solrun Kolstad og Kristin Staven. Bak f.v. ser vi Knut Røthe, Tor Jørgensen, Tor Bøgseth, Magnus Staven, Tor Kristian Roel, Odd Magne Berre, Bjarne Bøgseth og Iver Martin Berre. Et kjempetilbud er snart oppe og går til alle som liker å ferdes ute. Et nettverk av turstier vil bli merket og tilrettelagt slik at alle som ønsker kan komme seg ut i naturen. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET, OG BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. Med Namdalseid sentrum som utgangspunkt kan du velge en kort og enkel sti tilpasset rullestol og barnevogn, eller du kan sykle/løpe flere mil i utfordrende terreng om det er ønskelig. I tillegg vil det være mulig å få til mange ulike aktiviteter i nærheten av stiene. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Se nærmere beskrivelser av KULturstiprosjektet på side 16 i Melkrampa. Husk muligheten for gratis levering av inntil 0,5m3 grovavfall til Namdalseid miljøtorg (Dalavika) onsdag 7. og 21. mai i tidsrommet kl Tlf Åpent

2 Tips til alle blomsterelskere Blomster kaster glans over en hver anledning og pynter opp i de tusen hjem, men den store etterspørselen etter snittblomster i vår del av verden fører med seg miljøbelastninger, så vel som problematiske sosiale forhold i produsentlandene i utviklingsland. Det er heldigvis likevel mulig å glede noen med en blomsterbukett uten å få dårlig samvittighet. Dette kan du gjør e: Kjøp Fairtrade-merkede roser - Fairtrade Max Havel aar er en sertifiseringsordning som garanterer skikkelig betaling for produktene og trygge sosiale vilkår for arbeiderne. Spør etter Fairtrade blomster når du handler - Be om at blomstene tas i nn hvis de ikke er tilgjengelige. Det er ikke mange henvendel - sene som skal til før blomstene er i hyllene. Kjøp blomster som kommer fra utviklingsland Eksport av blomster tilfører flere av verdens fattige land verdifulle eksportinntekter som kan hjelpe landene ut av fatt igdom. Kjøp blomster dyrket i drivhus med alternativ energi - Flere drivhus har gått over til biovarmeanlegg. Flere forhandlere selger tulipaner dyrket i drivhus oppvarmet med returflis Dyrk snittblomster selv - Du kan dyrke blomstene på naturens premisser og spare penger på kjøp av blomster. I tillegg blir hagen, balkongen eller vinduskarmen vakker. Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret Adr.: Gløttvegen 2, 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i Kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. I hele mai, og til og med uke 25, vil NAV Namdalseid trygd ha åpningstid tirsdag og torsdag fra kl Namdalseid trygd Fra uke 26 er nye NAV Namdal seid åpnet og nye åpningstider vil bli annonsert. Ved behov for kontakt utenom åpni ngstider, kontakt NAV Namsos på telefon Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag-fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver onsdag i kommunens ordinære åpningstid, se egen notis inne i bladet for mai. Jordmor Treffes i kommunens ordinære åpningstid 6. mai. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent tirsdag og onsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larssen tlf / Statlig Skattekontoret (tidl. Namdalseid Likningskontor) Tlf.: Adresse: Statens Hus 7734 STEINKJER Tlf.: Namdalseid trygd Åpent tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Sentraladministrasjonen Namdalseid Kommune - for trivsel, miljø og mangfold Nysgjerrig på hva Namdalseid kommune foretok seg i 2007? Det har du mulighet for å finne ut av ved å lese sammendrag av årsmelding for Økonomisk resultat Namdalseid er blant de mest skattesvake kommunene i landet målt etter nivået på skatteinntekt pr innbygger. Avstanden til landsgjennomsnittet øker fortsatt. Kommunen har nå lavest disponibel inntekt fra skatt og inntektsutjevning pr innbygger av kommunene i Nord-Trøndelag etter at utgiftsbehovet for oppgaver som inngår i kostnadsnøkkelen og skjermede tilskudd er finansiert. Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på tusen mot budsjettert 862 tusen, dvs. et positivt avvik på 207 tusen og et udisponert mindreforbruk på 124 tusen etter finanstransaksjoner. Resultatet er også svært nær opprinnelig budsjett (973 tusen). Dette skyldes få uforutsette hendelser, og god økonomistyring. Det vises til kapittel 4. Driftsresultatet er svakere enn det som er nødvendig for å opprettholde en balansert økonomi på sikt. Regnskapet viser heller ingen resultatforbedring i forhold til budsjett, slik det har vært vanlig de senere årene. Dette er tydelige tegn på at innsparingsbehovet som er påpekt i gjeldende økonomiplan, er en realitet som det må settes betydelig fokus på i Side 4 Årslønnsveksten fra 2006 er beregnet til ca 5 %. Dette ligger noe over landsgjennomsnittet, og det som ble kompensert gjennom statens justering av fellesinntektene. Økt aktivitet Kommunestyret anvendte tusen til å øke rammene for drift. Driftsrammen for VAR-området ble redusert med 91 tusen, dvs. at tusen gjelder økte bevilgninger til øvrig drift. 630 tusen av dette var direkte knyttet til redusert inntekt fra momsrefusjon pga forsinket bygging av PU-leiligheter. Inntektssvikten ble saldert mot redusert overføring av egenkapital til investeringsregnskapet. Av resterende tusen ble 600 tusen finansiert av udisponert resultat fra 2006, 100 tusen ved anvendelse av post for tilleggsbevilgninger og resten ved anvendelse av løpende merinntekter fra skatt og rammetilskudd i Disposisjonene medførte en ubetydelig svekkelse av budsjettet (111 tusen i netto driftsresultat). De viktigste tilleggsbevilgningene gjaldt: - Lønnsoppgjøret med 445 tusen - Netto utgift til vikarer i forbindelse med sjukefravær og fødselspermisjon med 500 tusen - Pleie- og omsorgstjenestene med 911 tusen - Drift og vedlikehold av kommunale boliger med 820 tusen - Brannvesenet med 335 tusen - Velferdstiltak for ansatte med 200 tusen - Økt ramme for innleie av bistand til prosjektering og planlegging med 400 tusen - Utvidet tilbud ved Stjerten barnehage med 70 tusen - Uforutsette utgifter i forbindelse med lynnedslag og innbrudd med 100 tusen De viktigste budsjettreduksjonene gjaldt: - Pensjonsutgiften med 297 tusen - Innsparing vedr kjøp av varer og tjenester med 358 tusen - Netto merinntekter til førskolen med 442 tusen - Utgifter til helsetjenestene og tiltak for eldre og funksjonshemmede med 214 tusen - Utgifter til sosialtjenestene med 250 tusen - Utgifter til administrasjon med 141 tusen - Utgifter til kulturskolen og kulturtjenestene med 101 tusen Regnskapet viser netto merforbruk på 44 tusen i forhold til justert budsjett, jfr. kapittel 6.1..

5 Sentraladministrasjonen I løpet av året bevilget kommunestyret vel 1,4 mill i utlån til lokale lag og foreninger: - Lån til renovering og utbygging av Musikkhallen ble økt med 54 tusen, og det ble innvilget byggelån med 1,1 mill - Namdalseid idrettslag ble innvilget et likviditetslån på 310 tusen Følgende tiltak i investeringsbudsjettet fikk økte bevilgninger med i alt 1,5 mill: - MPG Namdalseid sentrum med 1,0 mill - Restaurering av vinduer i Namdalseid kirke med 289 tusen - Renovering av Statland skole med 100 tusen - Inventar på sykeheimen med 80 tusen Tjenesteresultatet Tilleggsbevilgninger og reduksjoner gjenspeiler de viktigste endringer i behov slik dette ble vurdert i forbindelse med regnskapsrapporteringen og enkeltsaker i kommunestyret Velferdstjenestene og andre tjenestefunksjoner Bemanningen i omsorgstjenestene ble økt med vel 2,7 årsverk og tjenestetilbudet utvidet. Det ble innført heldøgns hjemmesykepleie i hele kommunen (nattpatrulje), tilbudet ved Dagsenteret ble utvidet og mandagskaffen på Statland oppretthold Kapasiteten på sykeheimen var tilstrekkelig til å dekke behovet. Sykefraværet i omsorgstjenestene ble redusert. Prosjektet kvinner i helse- og omsorgsarbeid formidlet viktig informasjon om hverdagen i tradisjonelle kvinneyrker og satte et betydelig positivt fokus på omsorgsarbeid og yrkesholdninger. Psykiatriplan ble vedtatt av kommunestyret i september. Planlagte tiltak for 2007 ble gjennomført. Det ble bl.a. etablert helsestasjon for ungdom og gjennomført 2 brukerundersøkelser med god oppslutning og gode tilbakemeldinger på kommunens tjenester. Kommunen har fortsatt høg dekning av fagpersonell i helsetjenesten, lave utgifter til økonomisk sosialhjelp og høg utnytting av bostøtteordningen gjennom husbanken. Antall sosialhjelpsmottakere var uendret, og forebyggende arbeid og arbeidet med gjeldsordninger ble prioritert. Det ble gjennomført en omfattende prosess for å planlegge etableringen av NAV-kontoret i Namdalseid som skal åpnes i juni Det ble også gjennomført utredninger i forhold til den regionale løsningen for NAV i MNRregionen. Kommuneoverlegen igangsatte et større fellesprosjekt for forebyggende helsearbeid i MNRkommunene. Prosjektet tar utgangspunkt i folkehelseutfordringene slik dette framkommer gjennom bl.a. HUNT-undersøkelsene. Formålet er dels å etablere bedre kommunale planer for forebyggende helsearbeid, dels å gjennomføre tiltak som kan forebyggende fallskader blant eldre og dels å gjennomføre tiltak som kan motvirke overvekt blant barn og ungdom. Bygging av nye omsorgsleiligheter for brukere med omfattende tjenestebehov ble ytterligere forsinket, og vil trolig ikke være ferdigstilt før årsskiftet 2008/ Som følge av dette ble tjenestetilbudet til funksjonshemmede videreført med en styrking av de løsninger kommunen har brukt tidligere (utvidet bistand i heimen og avlastning). Elevtallet i grunnskolen gikk ned med 8 %. Kommunestyret vedtok nye lokalpolitiske satsingsområder for grunnskolen. Arbeidet med innføring av nye læreplaner ble forsinket. Kompetansetiltak i sammenheng med kunnskapsløftet gjennomført som planlagt. Læringsresultat og læringsmiljø var tilfredsstillende. MOT ble innført som arbeidsmetodikk i begge skolene for å styrke elevenes sosiale kompetanse og egenutvikling. Etterspørselen etter SFO-plass økte betydelig. SFO-tilbudet ble utvidet basert på løsninger i barnehagene. Kommunen hadde full barnehagedekning. Barnehagetilbudet ved Stjerten ble utvidet til 5 dager. Vangstunet tok i bruk nye lokaler etter utvidelse og renovering i Lokalene gir tilfredsstillende plass og garderobeløsninger, men det må gjøres tilpasninger i forhold til varme og akustikk. Kommunen ble kåret til årets idrettskommune i Nord-Trøndelag av Nord-Trøndelag idrettskrets. Kulturprisen for 2007 ble tildelt Aage Westerhus for hans innsats med kulturvern på Statland. Stiftelsen Aasnæs Glasverk ble vedtatt avviklet og kapitalen er stilt til disposisjon for kommunen til videre utvikling og drift av glassutstillingen. Det var ellers høg aktivitet på kulturområdet med en bevisst satsing på utviklings- og samarbeidsprosjekt. Det ble innhentet 357 tusen i ekstern finansiering til slike tiltak. Elevtallet i kulturskolen økte med vel 25 %. Utbygging og renovering av Musikkhallen ble ikke gjennomført som forventet. Løsningen med midlertidige lokaler for ungdomsklubben på Statland er derfor videreført. Side 5

6 Sentraladministrasjonen Det ble inngått avtale mellom kommunen og Sparebank 1 Midt- Norge om banktjenester i servicekontoret. Dette ga betydelig økt åpningstid for bankens kassefunksjon. Kommunens miljøledelsessystem ble sertifisert etter ISO Namdalseid skole og Vangstunet barnehage ble resertifisert for Grønt flagg. Det ble foretatt en omfattende kartlegging av status for inneklima i de største bygningskompleksene. Kommunen deltar i et utviklingsprosjekt for enøk-tiltak basert på Energy performance contracting (EPC), der det er gjort avtale med en leverandør som skal levere lønnsomme enøk-tiltak med garanti i forhold til energieffekt og økonomi. Arbeidet med ny handlingsplan for kommunale veger ble ikke fullført som forutsatt. Dette medførte redusert aktivitet med opprusting og spørsmålet om driftsløsning er fortsatt uavklart. Driftsutgiftene innen vannforsyning og avløssektoren ble betydelig lavere enn budsjettert. Dette medfører trolig at en fortsatt kan forvente en moderat utvikling i avgiftssatsene for disse tjenestene Det oppsto ellers et betydelig avvik med forsinket tømming av private slamavskillere pga driftsmessige problemer hos operatøren. Abonnenter som ikke fikk utført tjenestene som forutsatt i 2007, slipper å betale avgift i Investeringsaktiviteten var ellers betydelig lavere enn planlagt. Dette er det viktigste avviket i forhold til budsjettet. Forsinkelsene gjelder i hovedsak prosjekter innenfor teknisk område. Side 6 Samfunnsutvikling og næringsutvikling Kommunens småsamfunnsprosjekt, Ung skaperlyst, ble godkjent av kommunaldepartementet med en 3-årig ramme på 3,0 mill der staten bidrar med 50 % og fylkeskommunen med 25 %. Nyheten ble offentliggjort på en pressetilstelning med kommunalminister Åslaug Haga på Steinkjer. Oppstart av prosjektet ble noe forsinket. Sammen med Steinkjer, Osen, Verran og Namsos etablerte Namdalseid et samarbeidsprosjekt for helhetlig opprusting av RV 17. Kommunestyret godkjente prosjektet i desembermøtet som innspill til Nasjonal Transportplan, og har gitt åpning for at løsningen også kan omfatte bompengefinansiering. Den største areal- og industripolitiske saken i 2007 var uten tvil spørsmålet om etablering av vindkraftanlegg og ny overføringslinje for kraft gjennom kommunen. Dette skapte et stort lokalpolitisk engasjement og det ble gjennomført en relativt omfattende prosess rundt disse spørsmål med flere folkemøter og flere behandlinger i kommunestyret. Kommunestyret åpnet for en videre utredning av vindkraftanlegg på Breivikfjellet og Kallhammarfjellet. Det ble gjennomført en offensiv satsing på primærnæringene gjennom veivalgprosjektet til miljø- og landbruksforvaltningen. Kommunestyret innførte tilskudd til kjøp av melkekvoter med kr 0,50 pr liter. Det ble gitt tilskudd til kjøp av vel 169 tusen liter. Befolkningen ble involvert i arbeidet med flere sentrale samfunnsspørsmål. Viktige aktiviteter i 2007 gjelder MPG gjennom Namdalseid sentrum, utviklingsprosjekt for økt boligbygging i Namdalseid sentrum og etablering av vindkraft i kommunen. Bygging av miljøprioritert gjennomfart i Namdalseid sentrum ble utsatt pga liten interesse fra entreprenører og urimelig høgt anbud på utførelse. Prosjektet Privat boligbygging i et bærekraftig sentrum har hatt hovedfokus i Det ble gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som har gitt gode innspill til kommunens utviklingsarbeid. Noen viktige resultater oppsummeres slik: Kommunen oppleves som sentralt plassert mellom to byer, med gode oppvekstvil kår, et attraktivt idrettsmiljø, stor aktivitet i lag og forening er og gode rekreasjonsmuligheter. Kommunen oppleves som et trygt sted der barn kan ferdes ute alene på dagtid. Ca 100 personer har svart at de har planer om å flytte in nen eller til kommunen. 1/3 av disse er utflytta ungdom. Innbyggerne er godt fornøyd med de viktigste tjenestene fra kommunen. Likevel mener bare halvparten at kommunen har et godt omdømme. Innbyggerne ønsker bl.a. flere møteplasser og økt aktivitet i sentrum, flere gang- og sykkelveier, bedre utbygd bredbånd, Idrettshall og bedre tilbud på svømmehall.

7 Sentraladministrasjonen To private boligprosjekt i sentrum er under utlegging for salg med til sammen 24 leiligheter. Det ble foretatt omreguleringer i tilknytning til begge prosjektene, og vedtatt sanering av kommunale boliger og omlegging og opprustning av vegen til kommunehuset Det ble videre utarbeidet informasjonsmateriale i form av plakater, brosjyrer og logo som skal markedsføre Namdalseid som et attraktivt bomiljø. Referansegruppen vil konkretisere nye tiltak i 2008 med bakgrunn i innspill fra folkemøter og spørreundersøkelsen. Reguleringsplan for Statland ble fulgt opp med prosjektering av investeringer i infrastrukturtiltak. Dette omfattet, vei, vann, avløp, gjestehavn i Sagvika og løsninger for økt vannuttak til settefisk og kraftproduksjon i Statlandvassdraget. Kommunen søkte konsesjon for utbygging av vassdraget i desember. Kommunestyret fastsatte retningslinjer for forvaltning av grunneiendommene som ble overtatt etter avvikling av Statland Eiendomsselskap AS. Utbyggingsområde for fritidsbebyggelse i strandsonen i Langvika ble utlagt for salg. Kommunen bygde ut ny vann- og avløpsløsning for Øvre Langvika boligfelt. Det ble ellers foretatt opprydding i privatrettslige forhold mellom kommunen som ny grunneier og private. Arbeidet på Statland videreføres i Antall regulerings-, bygge og eiendomssaker øker fortsatt, og gjenspeiler en betydelig økt byggeaktivitet med hovedvekt på fritidsboliger. Dette er meget positivt, men samtidig har det oppstått kapasitetsog kompetansemessige utfordringer som tilsier at kommunen bør vurdere nye løsninger for flere tjenestefunksjoner innenfor dette arbeidsfeltet. Ordfører har ellers prioritert å arbeide med næringssaker. Dette gjelder både i forhold til enkeltbedrifter og organisasjoner. Det har på denne måten vært kontinuerlig kontakt og samarbeid med Namdalseid Næringsforum, Landbruksforum og Statland Vekst. Organisasjonene er viktige drivkrefter. Kommunestyret vedtok intensjonsavtale om kommunesamarbeid med Blazowa kommune i Polen. Politikk, administrasjon og organisasjon Antall representanter i kommunestyret ble økt fra 17 til 19 i forbindelse med ny valgperiode. Det ble ellers ikke foretatt endringer i den politiske organiseringen. Kommunen overtok lederskapet i Midtre Namdal regionråd. Det ble utarbeidet nytt handlingsprogram for Hovedprosjektet gjelder oppsummering av erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag og prosess for avklaring av langsiktig samarbeidsmodell for MNRkommunene. Prosjektet ble igangsatt på slutten av året. Det har vært høy aktivitet på kompetanseutvikling. De fleste tiltak i opplæringsplanen er gjennomført eller oppstartet, og totalaktiviteten har ligget på planlagt nivå. Enkelte tiltak er utsatt eller avlyst. Sykefraværet var på tilsvarende nivå som i Utviklingen var positiv innenfor omsorgstjenestene, mens andre tjenesteområder hadde en økning. Det ble innført valgfri ordning med redusert arbeidstid eller tilleggslønn for arbeidstakere over 62 år. En stor andel av kvinnelige ansatte har deltidsstillinger. Reduksjon av uønsket deltid vil være en prioritert sak i Det ble utviklet en ny felles mal for internkontrollsystem HMS og MVH for MNR-kommunene. Innføring ble igangsatt og skal fullføres innen Strategisk plan for IT ble i all hovedsak gjennomført som forutsatt. Det ble inngått langsiktig avtale med NTE Bredbånd om utbygging og leveranse av kommunikasjonsløsninger. Bredbånd er nå utbygd til alle kommunale tjenesteenheter og løsningene gir også ledig kapasitet som leverandøren kan utnytte mot privatmarkedet. Det ble innført nytt felles saks- og arkivsystem for alle MNRkommunene gjennom en fullintegrert løsning basert på papirløst arkiv. Dette forenkler samhandlingen betydelig. Også i 2007 har kommunens ansatte tatt felles ansvar og ytet stor innsats for å gi kommunens innbyggere gode tjenester og god service. Dette har vært avgjørende for årsresultatet. Rådmannen Side 7

8 Helse, sosial og omsorg Kreftsykepleier Kreftsykepleier er å treffe første tirsdag i mai, resten av måneden, hver onsdag. På grunn av aktiviteten i tjenesten er kreftsykepleier lettest å treffes mellom kl Ta direkte kontakt med kreftsykepleier på tlf: ell er legg igjen beskjed på Legekontoret. Tjenesten er gratis og taushetsbelagt. Kommunalt startlån i etableringsfasen En gunstig låneordning fra kommunen. Star tlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etabl eringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger Startlån kan tilbys vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig: Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Slik søker du: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Namdalseid kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet Kreftsykepleier har kontor ved Legekontoret. Mailadresse: Kreftsykepleier søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til Namdalseid kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Kontaktpersoner: Solfrid Skevik, tlf: Bård Gjerseth, tlf: Info fra Dagsenteret Tirsdag 6. mai - Tur til Beitstad eldresenter. Avreise fra Dagsenteret kl Påmelding innen onsdag Onsdag 7. mai kl Dialektkveld Tirsdag 20. mai kl Idrettsdag Torsdagene satser vi på uteturer. Torsdag 1. mai og mandag 12. mai er det ubemannet. 13., 14. og 15. mai har Grete ferie. Dagsenteret Side 8

9 Servicekontoret Informasjon om VÅRAKSJON 2008 NAMDALSEID KOMMUNE Levering til mottaksstasjon / miljøtorg. Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m 3 grovavfall; dessuten kuldemø bler og annet EE-avfall. Namdalseid miljøtorg, Dalavika (inkl. EE-avfall) Onsdag 7.5. og Kl Andre rydde-tiltak. Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet, leie konteinere. Det er også mulig å få en egen avt ale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter. Kontakt Retura MNA tlf for å melde fra om behovet. Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i mai måned. Kuldemøbler, hvitevarer og annet EE-avfall. EE-avfall kan leveres to steder i Namdalseid kommune, både i Dalavika (Namdalseid Miljøtorg) og hos Knut T anem. Når det gjelder plastinnsamling fra landbruket, se side 14. Oversikt årlig kampanje Farlig Avfall Veglo Miljøservice Kommune Dato Dag Sted Stoppsted Tid Namdalseid Tirsdag Sentrum v/ Sentrum Auto Sjøåsen v/ Coop Nord Statland v/ Bensinstasjonen Side 9

10 Oppvekst RESSURSGRUPPE FOR BARN OG UNGE I NAMDALSEID INVITERER ALLE FORELDRE/FORESATTE OG ANDRE INT ERESSERTE TIL INFOMØTE OM BARN OG KOST HOLD I GYMSALEN VED NAMDALSEID SKOLE ONSDAG 28. MAI KL Vi får besøk av klinisk ernæringsfysiolog SIV TONE NATLAND. Hun har tidligere jobbet på flere sykehus med kostholdsveiledning både til barn og voksne, og jobber nå som stipendiat ved NTNU. Siv Tone Natland har en spesiell interesse for temaet barn og kosthold og har holdt mange foredrag om emnet. Hun er selv mor til to gutter. KVELDENS TEMA: BARN OG KOSTHOLD ernæring i forhold til konsentrasjon og utholdenhet i skole og arbeid viktigheten av frokost våre holdninger som foreldre tilrettelegging for et sunt måltid planlegging av måltider hvordan fremme sunn matglede til barn hva putter vi i handlekurven enkle råd og praktiske tips i en travel hverdag hvordan endre innarbeidede vaner/uvaner spørsmål og kommentarer INNGANG: GRATIS SERVERING: KR. 40,- Med vennlig hilsen Ressursgruppe for barn og unge i Namdalseid Solfrid Skevik June Lie Ingvaldsen Liv Damås Sveinung Aagård Arne Fossvik Sosialleder Helsesøster Vangstunet bhg Statland skole Namdalseid skole Klipp Klipp Svarslipp: Leveres senest fredag 23. mai til skole, barnehage eller helsestasjon. Ja, jeg/vi kommer til temamøte om barn og kosthold ved Namdalseid skole onsdag 28. mai kl Antall personer som kommer: Side

11 Oppvekst Skolerute 2008/2009 for barnehagene og grunnskolen. AUGUST: Skolestart for elevene mandag 18. august 10 dager SEPTEMBER: 22 dager OKTOBER: Høstferie mandag 06. fredag 10. oktober 18 dager NOVEMBER: Fri for elevene fredag 28. november 19 dager DESEMBER: Siste skoledag før jul fredag 19. desember 15 dager HØSTHALVÅRET 84 dager JANUAR: Første skoledag etter nyttår mandag 5. januar 20 dager FEBRUAR: Vinterferie mandag 23. februar fredag 27. februar 15 dager MARS: Første skoledag etter vinterferien mandag 02. mars 22 dager APRIL: Påskeferie mandag 6. april mandag 13. april 16 dager Første skoledag etter påske tirsdag 14. april MAI: Fri fredag 1. mai, fri torsdag 21. mai 19 dager JUNI: Fri mandag 1. juni (2. pinsedag) Siste skoledag fredag 19. juni VÅRHALVÅRET 14 dager 106 dager SUM SKOLEÅRET 2003/ dager Skoleruten har 190 skoledager for elevene med 5 dagers uke. I tillegg har Namdalseid skole, Vangstunet barnehage og Stjerten barnehage følgende 5 planleggingsdager: torsdag 14. og fredag 15. august, fredag 28. november, fredag 2. januar og mandag 22. juni. Statland skole har 6 planleggingsdager: onsdag 13. august, torsdag 14. og fredag 15. august, fredag 28. november, mandag 22. juni og tirsdag 23. august. Tannhelse Tilbud om tannlegetime åringer har rett til 75% rabatt til tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Dersom du ønsker en time for undersøkelse og evt. behandling, ber vi om at du selv bestiller en time her på Namdalseid Tannklinikk i nærmeste framtid. Dette for at vi skal rekke å se over denne aldersgruppen i sommerferien. Vennlig hilsen Distriktstannklinikken i Namdalseid Tlf Side 11

12 Kultur Sommertid på Bibliotek og Servicekontor Fra 1. mai er det ikke kveldsåpent på Biblioteket og Ser vicekontoret. Vi har åpent alle hverdager mellom kl og Velkommen! Årets Fylkesmønstring i UKM foregikk på Malm, med Verran kommune som arrangør. 12 ungdommer fra Namdalseid bidro på ulike måter. Ingen gikk videre til Landsmønstringa, men alle gjorde likevel en flott innsats. De som over nattet var veldig fornøyd med opplegget. Takk for flott innsats til alle sammen! Månedens bil de i mai: Laila Solum Ungdom kår er årets beste ungdomsbok Det er ingen som er bedre til å lese og vurdere ungdomsbøker enn ungdom selv. Derfor har Foreningen!les i samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer utfordret sju niendeklasser i sju forskjellige fylker spredt over hele landet til å gjøre den jobben for oss. Sitat fra nettstedet til Foreningen!les Juryklasse til UPrisen 2007/ klasse ved Namdalseid skole er valgt ut til å være Nord- Trøndelags juryklasse til Ungdomsbokprisen 2007/2008. De nominerte bøkene som klassen skal vurdere er: Endre Lund Eriksen: Pitbull-Terje blir ond. Marvin Halleraker: Høyt over husene. Rønnaug Kleiva: Andre sida av Paris. Stein Erik Lunde: Et dårlig år. Øystein Runde og Geir Moen: De fire store. Side 12 Klassen har fått tilsendt leseeksemplarer av de fem nominerte bøkene før påske, og har fordelt seg i grupper som har lest ulike bøker. Klassen har også fått en fadder som har vært faglig veileder og støttespiller i juryarbeidet. Fadderen er Trond Hallem, som er ungdomsbibliotekar på Steinkjer bibliotek. 29. februar var kontaktlærerne på lærerseminar på Litteraturhuset i Oslo, for faglig påfyll. I uke 21 er det storjurymøte i Oslo der to representanter fra hver klasse deltar for å diskutere seg fram til den endelige vinneren. Torsdag 29. mai (uke 22) er det prisutdeling på Lillehammer. Da vil klassen få vite om noen av deres nominerte bøker går av med seieren. Elever fra 9. klasse i ivrig diskusjon om de nominerte bøkene. Har du lyst til å lese de nominerte bøkene, finnes de på Biblioteket.

13 kultur Beitstaden historielag 6. mars var ca. 55 av medl emmene i i laget samlet til årsmøte. Fra årsmeldinga går det fram at laget, tross en liten tilbakegang i medlemstallet, er blant de største i fylket. Året 2007 ble preget av 40- årsjubileet. Det ble gitt ut et jubileumsskrift, tre DVD-er og tre CD-er med lokal musikk og lokale musikere, og det har blitt arrangert konserter i alle de tre bygdene som utgjorde gamle Beitstad kommune ( Beitstad, Malm og Namdalseid). Ellers viser årsmeldinga at det er stor aktivitet i laget: innsamling av bilder fra Beitstad, registrering av Amund B. Kva ms bilder, digital presentasjon av lokalhistorie (i samarbeid med bl.a. Steinkjer vidergående skole), registrering av gamle ferdselsveier og kulturminner, bakgrunnen for gatenavn i Malm, ansvarlig for Det skjedde i Beitstadkalenderen, ar - beid med utklippsarkiv. Utstillinga hesten på Egge museum må også nevnes, og denne blir erstattet med ei utstilling om seter- og utmarksdrift nå til sommeren. Årsskriftet ble også i år satt samen av Karl Melhus på en utmerket måte. Laget fikk i år et nytt æresmedlem, Reidar Rostad. Han var lagets formann fra 1985 til 1993, og har vært en drivende kraft, særlig i innsamling av materiale om musikk og musikere. Etter møtet - og servering av karbonader kom kveldens kulturelle innslag. Først ved Astrid og Sara Ressem med dans og sang, f ør Ingrid Lysheim sang til med tonefølge av Åsa Landsem på gi tar. Et ungt og friskt innslag for ei forsamling der man trygt kan si at de fleste hører til den eldre garde. Så var det Kolbjørn Almlids tur, med et foredrag om syndikalismen (LS) i Malmsamfunnet på tallet. Og la det være sagt med en gang: Kolbjørn har en egen evne til å fenge tilhørerne. Denne verbale turen gjennom Malms historie vil nok sitte i minnet hos de fleste møtedeltakerne. Fra stiftelsen av gruvearbeiderforening på isen på Liss- Hørdin (ble Malmo grubearbeiderforening i 1912), gjennom konfliktfylte år fram mot nedgangstida på 1920-tallet til storkonflikten fra 1924 til 1926/27. En konflikt som skapte dype sår og splittelse i Malm-samfunnet, både poli tisk og menneskeli g og som hadde ringvirkninger helt opp på topplan i rikspolitikken. I denne konflikten sto LS sentralt, og fikk vel i ettertid mye av skylda for elendigheten disse åra. LS i Malm brøt ut av parti (AP) og arbeiderforening og ble stiftet i De var på sitt største over dobbelt så stor som gruvearbeiderforeninga, men konflikten tæret både på popularitet og motivasjon, så allerede i 1927 ble de gjenforent med AP. Lederen for LS under konflikten, Johan Ledi n, var en av sju som ble svartelistet og forsøkt utvist både fra kommunen og landet. Denne saken ble utsatt av justisdepartementet, og Ledin kjøpte gården Rød i Beitstad og slo seg ned der. Et fengende foredrag, Kolbjørn, og en fin avslutning på møtet. Styret i laget fra venstre: Ingar Kolstad. Arvid Staven, Jan Haraldsen, Solfrid Skevik og Karin Talmo. Side 13

14 Miljø- og landbruk Plastinnsamling Det er vår og tid for levering av landbruksplast! Vi vil oppfordre alle som har plast liggende til å benytte tilgjengelige innsamlings-/ leveringsordninger for plasten. Den skal sor teres slik: PP-sekker (storsekk), lagt gjerne sekk-i-sekk All annen landbruksfolie (ikke send med snø re og nett) Aktuelle mottakere av plastikken er som før Wibstad Transport. I tillegg er vi kjent med at Retura i løpet av våren vil komme med et tilbud om plastinnsamling i vår region. Den innebærer henting av sortert plastikk på gården, vår og høst, vederlagsfritt. For å få besøk må man melde seg på til Retura, tlf Mer informasjon vil komme fra Retura. Miljø- og Landbruksfor valtningen Lag og foreninger Medlemsaksjonen 2008 MEDLEMSAKSJONEN 2008 Namdalseid IL er et aktivt idrettslag med over 600 aktive utøvere, dvs. ca 1/3 av kommunens innbyggere! Og det er flott! For at vi skal opprettholde aktiviteten er det viktig at vi får inn medlemskontingenten, og får så mange som mulig til å være med å støtte gjennom å betal e denne. Medlemsaksjonen vil i år bli gjennomført i uke 19, og vi satser på å nå alle heimer i bygda i denne uka. De som ikke er hjemme eller ikke får besøk da, kan betale på Glada n den 7. juni, Side 14 på idrettslagets stand der! Satsene er: Familie kr 300, Voksne personer kr 200, Barn kr 100 o g Støttemedlem kr 200. HVORFOR være medlem i NIL? NIL har fått avtale med G- sport, og betalende medlemmer får et rabattkort som gir 25% på det meste av sportsutstyr på G-sport i Namsos og på Stei nkjer. NIL får 30% rabatt på felles bestillinger av utstyr/klær. Gjennom medlemskapet er du med og stø tter ditt eget barns og egen muli ghet til OG - sunn aktivitet i eget miljø! NIL har valgt ut to typer treningsdresser av merket Umbro, som leveres av G- sport. Disse ønsker vi at så mange som mulig av våre aktive og foresatte skal ta i bruk for å skape identitet og stolthet over å representere NIL! Ta godt imot de som kommer og selger medlemskap, den beste mottakelsen er å bli medlem! Hilsen NIL v/styr et.

15 Trekningsliste Ryggsekk - Oskar Engesvik 2 hodeputer - Anne Elisa og Kjell Aune Hardanger kakebestikk - Vigdis Alte Stor duk m/sommermotiv - Fam. Håkon Kal dahl Juleduk m/røde hjerter - Rigmor og Asbjørn Finanger Rød juleduk sara m/dusker - Kari Aleksandersen Rød juleduk m/julelys - Fam. Håkon Kal dahl Stor hvit juleduk - Ann Elisa og Kjell Aune Grov juleløper Røros - Kari Aleksandersen Sett med kaffe motiv - Fam. Arne Ekker Hvit duk m/rød korstingsbroderi - Enny M. Sivertsen Grå løper med broderte blomster - Anne Lise Mork Messingstake, 3 armer - Bjørnar Engesdal 2 høge messingstaker - Alvhild og Idar Aar Trillekoffert - Tom Erik Økvik Plastfilmautomat - Helga Windseth Ass. kniver i koffert m/kodelås - Aud Gladsø Matvarer - Ann Elisa og Kjell Aune Kasserolle - Kirsten og Ivar Engen Tv-kanne - Aagot og Toralf Martinsen Fruktfat - Aleksander Hegge Haltvik Skinnveske - Bjørnar Engesdal Bag - Evy og Olav Johan Mork Kaffe - Annfrid og Kjell Oksdøl Duk med blått broderi - Fredrik og Aleksander Moe? - Ida og Runar Alte Det kom inn kr ,- på basaren, hjertelig takk for støtten. Hilsen Solbergforeningen Reiseliv/turisme 1. mai feires på Sjøåsen hotell kl Hovedtaler for dagen er sekretær i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, Apeller ved: Elisabeth Helmersen ordfører Steinar Lyngstad og fylkestingsrepresentant Hilde Tyldum Stordahl Namdalseid musikklag spiller. Velkommen! Namdalseid AP, SP og SV Til alle som ønsker å markedsføre seg. Det er mye som foregår rundt omkring i kommunen, og flere tilbyr ulike aktiviteter og overnattingstilbud. For å gjøre disse tilbudene kjent, både for innbyggere og turister, kan du informere om tilbudet til turistinformasjonen på Sentrum Auto. Side 15

16 KULtursti på Namdal seid Dette har gitt oss nyttige innspill og informasjon som er benyttet i planlegginga. Trimgruppa, LHL s lokallag og Vangsmoen vel forening har deltatt aktivt i prosessen. Planene om KULtur sti har blitt mottatt med stor interesse hos alle brukergruppene! Siden 2006 har vi jobbet med å planlegge en tur sti på Namdalseid. Nå er det tid for å iverksette planene! Målsettinga bak prosjektet er å stimulere til økt fysisk aktivitet, gi fine naturopplevelser i sentrums nærområder, og formidle kunnskap om bygdas hi storie. Under planlegginga har vi tatt utgangspunkt i gamle ferdselsveier over Namdalseid, og vi har arbeidet for å etablere rundløyper med utgangpunkt i sentrum og skolen. Stien er tr edelt og tilpasset ulike brukergrupper: Den delen av stien som er nærmest sentrum planlegges tilrettelagt for rullestol, rullestol for eldre som er dårlige til beins og andre som trenger ei kort trimrute i slakt terreng for å komme seg ut. Løypa vil delvis gå gjennom åpent åkerl andskap med fl ott utsikt og gjennom et vakker t og trolsk skogshol t. Dette blir ei rundløype på ca 1,5 km, og en kan ta utgangspunkt ved Helsetunet. Stien på Bøgset tilrettelegges for terrengsykkel. Det vil også være mulig å ta med barnevogn på store deler av denne stien. Stien svinger seg ned bakkene i skogen bak går dene på Bøgset. Mye av st ien går på gamle og nye skogsbil veier, og delvis i stor, skyggefull granside 16 skog. Det skal også ryddes og merkes en trasè mellom skogsbilveiene, etter dyretråkk. Det blir også mulig å krysse elva Ferga, og herfra kan du sykl e til Solhaug eller Osenveien, ja nesten opp t il Storsnøheia om du vil. I området fra Stavenber get via Bjørg til Berre, har vi tatt ut gangspunkt i den gamle gang og rideveien over Eide. Området har et spennende og variert terreng med bratte og steile berg. Fra toppen av ber ga er det fantastisk utsikt, både utover utmarka og elva, samt ut over bygda. I dette omr ådet er det masse o mråder som ligger gjemt. Den ga mle ferdselsveien går i relativt slakt terreng, mens det planlegges alternative traseer over berga som bli r nokså bratte. De br atte partiene vil klart utfordre kondisjonen til de fleste. Her kan det også etableres aktiviteter som klatring og rappellering. Hans Jarle Stein har tatt på seg maskinarbeidet i forbindelse med turstien. I tillegg vil det bli en del dugnadsjobbing i forbindelse med merking av stinett, bygging av gapahuk og benker m.m. Vi kommer til å starte i løpet av våren, og vår målsetting er å bli ferdige med rullestoltrasèen og ter rengsykkeltrasèen i løpet av sommeren og høsten. Resten vi l vi gjennomføre til neste år. Når vi er ferdige med prosjektet vil vi sende ut en brosjyre med kart til alle innbyggerne i kommunen. Vi inviterer alle til å ta i bruk stien etter hver t som den begynner å ta form. Vi tar gjerne imot ideer til aktiviteter langs stien. Kontakt Kr istin Staven. Vi i prosjektgruppa takker alle som har vært positive og imøtekommende til prosjektet! GOD TUR! Langs trasene t enker vi å etablere møteplasser med gapahuk, benker, enkle lekestativer og lignende. I planprosessen har vi hatt kontakt med ul ike lag og foreninger i bygda, samt ko mmunen med barnehage, skol e og eldresenter, som alle er potensielle brukere av KULtur stien.

17 17. MAI 2008 I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS Kl Kl Kl Kl Åpning av kaffesalg Oppstilling 17. mai-toget går Familiegudstjeneste i Namdalseid kirke Kl Kl Kl Kl Åpning av middagssalg Ønsker velkommen og orientering om program Barnehagen synger Tale for dagen Kl Kl Kl Bevertning til barna Natursti og leker for barna Lek/fotballkamp mellom elever i 7. klasse og deres foreldre Kl Stor familiekveld med underholdning og diskotek på Nåva Salg av billetter fra kl Barn kr. 20,- og voksne kr. 60, - Gratis for barn under skolealder Ønsker alle velkommen til en flott 17. maifeiring! Vennlig hilsen 17. mai komiteen, 7. klasse ved Namdalseid skole Side 17

18 Lag og foreninger Kunstutstilling Vi skal ha en utstilling i sommer med amatørkunstnere i distriktet. Har du kunst som du kan tenke deg å stille ut? Hver kan stille med inntil 3 bilder/skulpturer. Åpning av utstillingen den 29. juni kl på Åsnesset. Utstillingen vil stå ut juli. Meld fra til Solveig Heggdal innen 30. mai Namdalseid kunstforening. Medlemsmøte Pensjonistforeningen har medlemsmøte i Ungdoms- og eldresenteret tirsdag 6. mai kl Musikk av Jon H. Eldrerådet kommer. Ring for skyss, Jann, tlf Vel møtt! Styret Hyggekveld på Dagsenteret Folkeakademiet Namdalseid inviterer til hyggekveld med diktlesing, allsang og musikk på Dagsenter et mandag 5. mai kl Hilde Fossvik leser dikt og Gudmund Thorsen spiller til allsangen. Det vil bli servert kaffe og kaker. Hjertelig velkommen! Møter i Statland kirke Møter i Statland kirke tirsdag 20. mai, onsdag 21. mai og torsdag 22. mai 2008 v/ sekretær Ove Sandvik, kl alle dager. Alle er velkommen! Arr. Tøtdal Misjonsforening Informasjon fra Hageselskapet Litt informasjon fra Hageselskapet: Studiearbeidet er nå godt i gang. Tema so m har full oppslutning er drivhus, roser og varmkompostering. *Åpent møte for alle: Ei studiesamling for kompostringen blir holdt som åpent møte og demonstrasjon på plassen ut enfor Kommunehuset den 14. mai kl Ann Gr egersen vil snakke om kompostering. Tilbud fra M.N.A. på Kompost- Bjørn (kompostbinge) v/ prosjektleder Anne-Berit F. Side 18 Løvhaugen. *Stein i hagen var tema på lørdagstreffet den Oppmø - tet var godt, og det var stor interesse for emnet som studi e- ring. Vi er i gang med å lage plan for arbeidet. Noen er påmeldt, men det er plass for flere i studieringen. Interesserte bes melde seg til studieleder snarest på tlf *Handledag for lagets medl emmer på Langøra tirsdag 27. mai og tirsdag 3. juni. * Dugnad på Hel setunet. Onsdag 28.mai kl inviteres lagets medlemmer og andre interesserte til dugnad på Hel - setunet. Ta med hageredskap.

19 Lag og foreninger Friidrett våren 2008 Vi trener ved skolen tirsdager kl Treninga for de minste, t.o.m. 2 kl assingene, er fram til kl Fra til har de minste mulighet til frileik under oppsyn, mens de stø rste fortsetter treningen. 20/5 - Terrengløp Dalaberget. Oppmøte ved leikeplassen kl /6 - Klubbstevne ved skolen. Oppmøte kl /6 - Terrengløp Liaberget, oppmøte kl Etter terrengløpet i Liaberget vil det bli sosialt samvær. Pølse m/brød og brus til barna. Kaffeservering til de voksne. Påmeldingsavgift for terrengløp og klubbstevne er kr 20,- pr. deltager. Utdrag fra terminlista 2008: 3/5 - Stjørdalsstafettene, NTE stafettserien /5 kl NA-karusell 1. stevne Jøa friidrettsleker 7/5 kl Spillumstafetten, NTE stafettserie /5. kl Åpningsstevne 2008 Guldbergaunet Idrettspark. 20/5 kl Terrengløp, Dalaberget. 24/5 kl NA-karusell 2. stevne Kolvereid 30/5 kl Mosvikstafetten, NT E stafettserie /6 kl Klubbstevne ved skolen 12/6 kl NA-karusell 3. stevne Kleppen stadi on 14.6 kl Steinkjerleikene, 1 dag. Gul dbergaunet 15.6 kl Steinkjerleikene 2 dag, Gul dbergaunet 17.6 kl Terrengløp, Liaberget, med sosi alt samvær. 1/7 kl NA-karusell 4. stevne, 3 kamp, Svenningmoen. Komplett terminliste ligger på: NIL, trimgruppa informerer Styret i trimgruppa er konstituert og følgende er med i styret i : Leder: Brynjulf Gystad Nestleder: Ann Jorid Ressell Kasserer: Inger Margrete Elden Sekretær: Odd Harry Svendsen Styremedl: Mona Stene Vi har tidligere år hatt premiering for de minste på Øyensskavlstu,så også i år. Følgende har blitt trekt ut som vinnere av naturstien: Anna Myren Birgith Kolstad Åsegg Andreas Sollien Vinnerne vil bli kontaktet. Øyensskavlstu har i år ikke vært åpen like mange ganger som før. Vi har derfor redusert kravet til besøkspremiering fra 4 til 3 ganger. Disse får bokpremie for minst 3 besøk på Åpen hytte vinteren 2008: Kari Røthe Sondre Kjelås Joakim Kjelås John Patrick Andersen Eirin K. Stenseth Ingrid Thorsen Bokpremien blir overrekt på skoleavslutningen. I vinter har barn og ungdom opp til 16 år blitt sponset med saft og vaffel ved besøk på Åpen hytte. Det er det Namdalseid fjellstyre som har stått for. Vi takker for velviljen. Det kommer informasjon om hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre i sommer, i juninummeret av Melkrampa. Det blir også hengt opp plakater rundt om i bygda Vi oppfordrer Namdalseids befolkning til å benytte "Trimnett", til komme seg ut i skog og mark, få trim og bli bedre kjent med bygda. Det selges informasjonsmateriell og kart på Sentrum Auto og på Servicekontoret på Kommunehuset. Ha en god og aktiv sommer. Med hilsen Trimgruppa Side 19

20 Utvikling av vindkraftprosjekter - Agder ener gi Det ble i november 2007 holdt høringsmøter i regi av NVE angående utvi kling av vindkraftprosjekter. Formålet med møtet var å informere om de meldingene som ble lagt ut på høring, og orientere om den videre prosessen. Høringsfristen ble satt til 1. februar. NVE ga sener e noe utsettelse til enkelte kommuner og til Fylkeskommunen. Agder Energi Produksjon AS har hatt kontakt med NVE for å undersøke hvordan fremdriften er. NVE opplyser at de arbeider med saken og at de trolig vil ha klar utredningsprogrammene for konsekvensutredningene før sommeren. Vårt arbeid med konsekvensutredning kan ikke starte før NVE har fastlagt utredningsprogrammene. Arbeidsmøter Statland og Buvi k sanitetsforening har arbeidsmøte 6.mai (vårrydding rundt pensj onatet) og arbeidsmøte 20. mai, begge dager kl Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen. Merk! 11. juni blir det vårfest på Tøtdal for eldre, invitasjon kommer. Statland og Buvi k sanitetsforening Takk! Tusen takk for pengegavene som bl e gitt i forbindelse med Signe Derås begravelse. Hilsen styret for Solhaug grendehus Side 20 Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon når arbeidet er startet opp. Når det gjelder Breivikfjellet vil vi søke om oppsetting av en ny målemast slik at vi får et best mulig grunnlag for videre planlegging av dette pr osjektet. Vi vil også benytte anledningen til å informere om at Agder Energi Produksjon AS nå er i ferd med å etablere et kontor i Trøndelag og tilsette to medarbeidere der. Vi håper at tilsettingene vil være avklart i løpet av april og at kontoret star ter opp virksomheten i august. Agder Energi Skytebane ved Stat-tjønna Arbeidet med planlegging av skytebanen ved Stat - tjønna på Tøtdal/Statland er startet. Bygginga vil starte i sommer. Namdalseid Jæger og fisk Årsmøte Årsmøte i Namdalseid Næringsforum tirsdag 6. mai kl på Sjøåsen Hotell. Styret Lyngen pistolklubb Vi starter opp trening på pistolbanen ved Stavenbr ua følgende dager; 4, 18 og 25 mai. Vi tilpasser treningsdagene etter hvert for å få det til å klaffe for flest mulig. Gamle medlemmer og nye er velkommen! Ring Sven Erik på hvis spørsmål. mvh styret Foto: Steinar Johansen

21 Glada - kultur, opplevelse og aktivitet 2008 n Fredag 6. og lørdag 7. juni NÅ er det igjen snart sommer og denne starter vi på Namdalseid med Gladag selvfølgelig!! Namdalseid IL har startet forberedelsene for lenge siden og også i år blir Kultur, Opplevelse og Aktivitet stikkorda for årets Gladag! Vi viderefører det som var populært i fjor, men vi har også planlagt en del nye elementer som skal være med å løfte arrangementet til en god opplevelse for både ung og gammel! Masse opplegg for barna på lørdag! I år vil vi satse på en PUB med trøkk, på fredagskvelden! Og når Thomas kommer blir det trøkk her på Eidet, han har sagt at han stortrives her! Etter puben spiller Thomas videre til pubdans! Se programmet! PROGRAM Fredag kveld: Oppsetting av boder, forberedelse til Glada n, åpen pubkafe! Puben åpner! Overraskelser på lur! Pubdansen starter! Lørdag Åpning av Glada n, kulturinnslag Sekkekamp, innledende runde Kulturinnslag, sekkekamp andre runde Finale sekkekamp Avslutning boder og utstillinger med mer. Ellers som før: Kafeteria med salg av kaffe, bløtkake og rømmgraut m/pliggi Salg av grillmat og drikke! Kalvemønstring Utstilling av veterankjøretøy fra Eidet og hele N-Trøndelag! Namdalseid MC-klubb stiller ut sine sykler Taxiflyging med helikopter! Kunst Dyr å se og klappe på! Masse aktivitet for de minste barna bygging av sjørøverskute, steking av pinnebrød med mer. Side 21

22 Annonser Lei av ugraset? Norgesfôr Hundseth Mølle selger plantevernmidler for hagebruk. Dette er kvalitetsvarer fra Bayer Garden med dokumenter t virkning. Keeper mot ugress, spray 1 liter. Tar alt. Plenrens, fjerner alt ugress men bevar er plenen. Konsentrat, 250 ml Konsentrat, 500 ml Plenrens, klar til bruk, 1 liter Plenrens, granulert. Tar ugress og mose 3,5 kg Decis plantespray, mot bladlus og skadeinsekter 400 ml Vi har flere sorter fullgjødsel og kalksalpeter i 40 kg sekk og kal k i 25 kg sekk. Velkommen innom! HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN STOFF OPPHØRSSALG ALLE VARER (garn, stoff, tilbehør, gaveartikler, etc.) minus 40 % ALT SKAL UT! Vevstol Vi rydder og skal kvitte oss med en vevstol. Henvendelse Brita Derås, tlf eller Side 22

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

KUL tursti. på Namdalseid. etter gamle ferdselsårer. Bøgset Staven Bjørg Berre. - med tilrettelagt rullestoltrasé ved sentrum

KUL tursti. på Namdalseid. etter gamle ferdselsårer. Bøgset Staven Bjørg Berre. - med tilrettelagt rullestoltrasé ved sentrum Prosjekt nummer; 2007/1/0028 Prosjektnavn; KULtursti Namdalseid Søkerorganisasjon; Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke KUL tursti på Namdalseid etter gamle ferdselsårer Bøgset Staven Bjørg Berre -

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009 Selbu kommune Velkommen 19.mai 2009 Visjon: "Selbu - rosa i Trøndelag" Visjonen peker på ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. Selburosa er en del av dette. Rosa har et tydelig mønster

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

UKEBLADET UKE Påskeferie f.o.m. mandag t.o.m. mandag 17.04

UKEBLADET UKE Påskeferie f.o.m. mandag t.o.m. mandag 17.04 UKEBLADET UKE 15 2017 Påskeferie f.o.m. mandag 10.04. t.o.m. mandag 17.04 Biene våre Starten av mars: Mens kong Vinter enda hadde sin kappe over Vallerudtoppen tok 3. klasse turen ut for å se hvordan det

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 10:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine Altin

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Nasjonalparkdager 13.-23.juni

Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager er et nytt arrangement av a ret som finner sted mellom 13.- 23.juni. Her blir det aktiviteter for hele familien, sa alle kan bli med! 13.juni Folkehelsehelg

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter.

Informasjon fra Loppa april Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Informasjon fra Loppa april 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. Vi valgte å jobbe med høne, kyllinger og hane da det nærmet seg påske. Vi laget dermed påskepynt samtidig i

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 Saksframlegg RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rammer for Skole- og barnehagekalender

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

NYHETSBREV. Kontakt- og julemøte. Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag

NYHETSBREV. Kontakt- og julemøte. Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag 6-2016 OPPDATERTE MEDLEMSTALL FRA LAG OG FORENINGER JULESTENGNING VED FYLKESKONTORET KURS I RACERUNNING NYHETSBREV Kontakt- og julemøte Det etterhvert så tradisjonelle

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15

SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 SOLBERG SKOLE SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2014-15 Velkommen til oss! Vi er klare for et nytt år i SFO. Vi ønsker nye og gamle hjertelig velkommen. Hverdagen i SFO skal legge til rette for at barna gjennom leik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Torgeir Skevik V Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: 09:00-10.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Månedsplan for sola. Mars 2016.

Månedsplan for sola. Mars 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 9 29 Utedag 1 HUNDESLEDETUR Info lengre ned. 2 Vinteraktivitetsdag Info lengre ned 3 4 Tursekk m/ varm drikke og ekstra votter Uke 10 7 Tur til gapahuken Tursekk

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer