Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Forfall kan også meldes pr. e-post til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Hatteng Hanne Braathen (s.) Leder Gro-Marit Hausmann sekretær Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 30/10 Referatsaker Næringsutvalget 5.november /5255 PS 31/10 PS 32/10 PS 33/10 PS 34/10 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 PS 40/10 PS 41/10 PS 42/10 PS 43/10 PS 44/10 PS 45/10 PS 46/10 OPPRETTELSE AV LYNGENFJORD UTVIKLING SUS SJØ OG LAND HAND I HAND, INVITASJON TIL RUNDEBORDSDIALOG STORFJORD NÆRINGSFORENING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV NETTBASERT BEDRIFTSOVERSIKT ARCTIC NORWAY- SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING SØKNAD OM SPONSING AV HÅP I HAVET 2011 IMA EIENDOM AS- SØKNAD OM ETABLERINGS TILSKUDD VARVIKS BILSERVICE AS- TILSKUDD TIL KJØP AV ADBLUE TANK SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED- SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVISTERING OG MARKEDSFØRING MIDTUN TAXI- SØKNAD OM STØTTE TIL GARASJEANLEGG JADA FANGST- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGNING AV FISKEBÅT. NORD-TROMS SVEIS & MEK AS- SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING OLDERELV CAMPING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT AV REISELIVSPROSJEKT SLETTÅS EIENDOM - STØTTE TIL UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN NORD-TROMS REGIONRÅD DA- PRØV SJØL MIDLER Søknad om støtte fra næringsfondet - Asgeir Heiskel Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund 2010/ / / / / / / / / / / / / / / /5169 PS 47/10 Søknad tilskudd næringsfondet - Idar Mikkelsen 2010/2934 PS 48/10 Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning 2009/9817 Side 3

4 PS 49/10 og veiledning Søknad tilskudd til kjøp av vedproduksjonsutstyr - B.N. Maskin 2010/5248 PS 50/10 ***** ***** - Tilskudd rundballepresse X 2009/6365 Side 4

5 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Gro-Marit Hausmann Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Referatsaker Næringsutvalget 5.november 2010 Følgende saker ble referert: 1. Brev fra Troms fylkeskommune Landbruket i Troms vinterskade- og avlingssvikt i 2010 mulige tiltak fra Troms fylkeskommune 2. Brev fra Troms fylkeskommune Krise i landbruket i Troms 3. Brev fra NordNorsk Reiseliv Halvårsrapport Møtereferat fra interimstyret for Vestersiasenteret 5. Brev fra Malvin Nygård Sammenknytning av snøscooterløype mellom Oteren og Hatteng Saksopplysninger Vurdering Side 5

6 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg OPPRETTELSE AV LYNGENFJORD UTVIKLING SUS Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til etableringen og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og bevilger inntil kr ,- til utgifter for oppstart av selskapet som har kostnad på kr ,-.til AS 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. Investeringsstøtte, Støtte til konsulentbistand, Nettverk/ samarbeidstiltak 2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato. 3. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 4. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, resultatrapporteringen skal være i forhold til oppfølgingskriterier. 5. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp. 6. Storfjord næringsutvalg oversender saken til de andre involvert parter for saksbehandling. Saksopplysninger Storfjord kommune har over tid jobbet sammen med Statskog om å få utviklet et næringsselskap i kommunen. Storfjord kommunestyre vedtok en intensjonsavtale som gir grunnlag for en videre utvikling av et næringsselskap i kommunen. Bakgrunnen for denne muligheten har kommet gjennom at Statskog har planer om å bygge ut elvekraftverk (Stordalselva) i kommunen. Denne utbyggingen gir mulighet for å realisere et næringsselskap og andre viktige bidrag for Storfjord kommunen. Statskog ønsker i samarbeid med Storfjord kommune å skape næringsutvikling i kommunen. Det har i ettertid vært jobbet med denne saken hvor det har blitt jobbet mot Lyngen- regionen som ønsker et større og tyngre næringsfond. Dette etableres i regionen da det til tider mangler kapital for større etableringer. Det er avholdt flere møter med Lyngen og Kåfjord kommune om denne saken. Det er også avholdt møter i næringsforeningene i Lyngen regionen som stiller seg Side 6

7 positivt til etableringen. Det er blitt foreslått og bestemt av gruppen som har jobbet frem en aksjeavtale og andre avtaler, at kontoret for selskapet skal være i Skibotn, Storfjord kommune. Et AS etableres med minimumskapital på kr for opprettelse av Lyngenfjord Utvikling AS som fordeles slik: Intek Lyngen AS kr ,- Statskog kr ,- Storfjord kommune (inntil) kr ,- Lyngen kommune (inntil) kr ,- Kåfjord kommune (inntil) kr ,- Det søkes fylkeskommunale midler til videreutvikling av konseptet (forretningsplaner, investeringsstrategier, investorpresentasjoner etc.) Totalkostnader til oppstarts- og utviklingsfasen inkl. egeninnsats er stipulert til ca 2,5 3,0 mill kr fordelt på 3 år Eierne må bidra med egeninnsats i en oppbyggingsfase. I oppstartsfase jobber Lyngenfjord Utvikling AS med følgende aktiviteter: & Gjennomføring av 1 til 2 årlige næringsseminar & Møtekvelder og aktiviteter sammen med næringsforeninger & Innhente fremtidig investeringskapital og investorer til Lyngen Kapital AS Utviklingsprosjekter eks. Ishavsbanen, Strategisk samarbeid med kommunen(e) innenfor geografisk satsingsområde I oppstartsfasen etableres ett aksjeselskap Lyngenfjord Utvikling AS som jobber med definerte aktiviteter. Etter hvert må sannsynligvis aktivitetene omorganiseres i underliggende datterselskaper. Utvikling og investering i hver sine respektive selskap. Det åpnes for at datterselskapene kan ha forskjellig aksjonærsammensetning. Dette kan gi følgende modell på sikt: Morseslskap Lyngenfjord Utvikling AS, underliggende Lyngenfjord Kapital AS og Lyngenfjord Næring AS Aktiviteter i Lyngenfjord Næring AS (datter 1) Prosjektutvikling Initiativtaker til at ideer faller ned og realiseres. Foredle, vurdere og konkretisere ideer til gjennomførbare prosjekter med mulighet for vekst og utvikling. Styre egne prosjekter og samarbeidsprosjekter målrettet og effektivt til realisering eller avvikling. Rådgiving Forretningsmessig rådgivning overfor personer og bedrifter innenfor geografisk nedslagsfelt. Lyngenfjord Kapital AS (datter 2) Kapitalbistand til eksisterende og nye bedrifter Eierskap i bedrifter i forbindelse med nyetablering, utvidelser, omstrukturering og oppkjøp. Aktivt eierskap styredeltakelse (porteføljeforvaltning) med engasjement og riktig kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts behov. Kapitalmål, Lyngenfjord Kapital AS Med flere aktører med på laget kan kapitalbase bli mellom mill kr. Med kun SK og SSF på eiersiden vil kapitalen antydningsvis ligge mellom mill kr avhengig av hvor mye hver av partene går inn med. SSF ønsker å gjøre dette som en engangsinvestering i sammenheng med utbygging. Side 7

8 Vurdering Det er avholdt flere møter med Lyngen og Kåfjord kommune om saken og dette har vært positivt tatt imot. Det er også avholdt møter i næringsforeningene i Lyngen regionen som stiller seg positivt til etableringen. Det er blitt foreslått og bestemt av gruppen som har jobbet frem en aksjeavtale og andre avtaler at kontoret for selskapet skal være i Skibotn, Storfjord kommune. Side 8

9 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: U01 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SJØ OG LAND HAND I HAND, INVITASJON TIL RUNDEBORDSDIALOG Henvisning til lovverk: Vedlegg: Program for seminaret Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden og seminaret Sjø Og Land Hand I Hand, Invitasjon Til Rundebordsdialog og innvilger kr ,- til rundbordskonferansen, Sjø og land Hand i hand. Jf vedtektene fra det regionale fond punkt 14. følgende støtteklasser støtten gis: Støtte til konsulentbistand, Nettverk og samarbeidstiltak Saksopplysninger Sjø og land hand i hand er et næringsseminar som skal få næringslivet og myndigheter til å treffe hverandre i en rundbordsdialog. Nye transportruter, vekst i bergindustrien og økt satsing på fornybar energi gir potensial for felles grenseoverskridende næringsutvikling i nord. Målet med å invitere til en rundebordsdialog er at aktører fra Nordkalotten i felleskap skal identifisere industrielle behov og muligheter. Rundebordsdialogen er planlagt med korte innlegg og samtaler mellom deltakerne. Alle vil bli utfordret til å bidra aktivt med sine kunnskaper og perspektiver fra sine respektive ståsted. Rammebetingelsen vil være en lun atmosfære, en meny tilpasset anledningen som er krydret med forskjellige innslag. Ambisjonen på sikt er å omsette politiske visjoner og ambisjoner i nordområdesatsing i felles sammenhenger, spesifikke prosjekter og samarbeidsfora mellom Norge, Sverige og Finland. Side 9

10 Vurdering Dette er en viktig seminar for regionen og nordområdesatsingen, at næringslivet og myndighetene får ha en rundbordsdialog om det som skjer rundt Lyngenfjorden og ellers i regionen. Det har vært Storfjord kommune, Statskog, NHO og SpareBank 1 Nord Norge som har jobbet dette frem i en arbeidsgruppe. Finansiering står Troms fylkeskommune, Statskog og SpareBank 1 for. Det mangler noe finansiering til utgiftene rundt seminaret og som søkes fra næringsfondet. Side 10

11 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 242 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg STORFJORD NÆRINGSFORENING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV NETTBASERT BEDRIFTSOVERSIKT Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Storfjord næringsforening. Storfjord næringsforening stiller seg positivt til søknaden fra Storfjord næringsforening. 1. Jf. de kommunale vedtekten pkt. E) Produktutvikling og Markedsføring innvilges kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. 2. Storfjord næringsforening må dokumenter kr ,- før tilskuddet utbetales. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Storfjord næringsforening søker kommunen om tilskudd på kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. Bedriftsoversikten skal søkes lagt til kommunens nettsider, hvor bedriftenes egne hjemmesider skal linkes opp mot denne. Det vises til vedlagt tilbud fra ekstern konsulent for opparbeidelse av en slik bedriftsoversikt. Kostnadsoverslag: Opparbeidelse av oversikt- tilbud kr ,- Administrasjon kr ,- Sum kr ,- Side 11

12 Vurdering Storfjord næringsforening har kommet i gang og trenger støtte til dette tiltaket. Det er flere andre kommuner som har lignende opplegg på sine nettsider med suksess. Næringssjefen ser tiltaket gjennomført så snart som mulig på kommunens nettsider. Side 12

13 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg ARCTIC NORWAY- SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Arctic Norway Produksjon AS, men avslår søknaden med begrunnelse i: & Jf de kommunale vedtektene punkt D) Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord kommune. Saksopplysninger Arctic Norway Produksjon AS søker Storfjord kommune om markedsføringsmidler til biosålen. Produktet skal annonseres og markedsføres i div. medier som hjemmet, mat og helse, helsenytt og på internett. Jf deres søknad har firmaet et annonse budsjett på ca. kr ,- det første året. Arctic Norway Produksjon AS søker Storfjord kommune om økonomisk støtte på kr ,- til annonsering av deres produkter. Vurdering Produksjon AS Skibotn med Postboks 2174, 9267 Tromsø, Org.nr: tilfredsstiller ikke kravene for punkt D) i de kommunale vedtektene. I vedtektene står det at fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord kommune. Side 13

14 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SØKNAD OM SPONSING AV HÅP I HAVET 2011 Vedlegg: søknad Håp i Havet 2011 Storfjord næringsutvalg synes arrangementet er et positivt tiltak på Høyskolen i Tromsø. Næringsutvalget kan ikke støtte arrangementet økonomiske med begrunnelse i at de kommunale vedtekter ikke gir åpning for støtte til et slikt arrangement. & Jf. de kommunale vedtekter D)Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord. Saksopplysninger Studentene ved fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT skal den tiende februar 2011 arrangere Håp i Havet. Konferansen ble holdt for første gang i 2000, da man så behovet for å skape en møteplass for studenter og aktører fra næringslivet. Tidligere konferanser har blitt gjennomført med stor suksess, og Håp i Havet har etter hvert etablert seg som et viktig årlig arrangement ved Norges Fiskerihøgskole. Hovedtemaet for Håp i Havet 2011 er "Framtida i nord et hav av muligheter" og søkelyset er rettet mot nord. Regjeringen betegner nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde i årene fremover. Her finnes det enorme ressurser innenfor fiskeri og energi. Mulighetene er mange, spesielt innenfor utvikling av fiske- og energiressurser. Utvidet samarbeid og godt naboskap med Russland er viktigere enn noen gang. Fokuset rettes også mot reiseliv, kultur, forskning og generell verdiskaping i landsdelen. Lykkes man i disse satsningsområdene vil det bety enormt for norsk økonomi, og spesielt økonomisk utvikling i Nord- Norge. Mulighetene som ligger foran oss skal utnyttes på en forsvarlig og bærekraftig måte. Programmet er enda under utarbeidelse. Vi forventer en plass mellom studenter og håper næringslivet kjenner sin besøkelsestid. Vi kjører stands og rekrutteringsforedrag parallelt og mellom foredragene, hvor ulike virksomheter far en unik mulighet til å markedsføre seg ovenfor studentene. Side 14

15 Vurdering Arrangementet er også positivt for studenter som skal ut i forskjellige jobber etter endt studier, og som blir gjort kjent med hva regjeringen og ellers næringslivet driver med innenfor årets sjanger Håp i Havet Side 15

16 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg IMA EIENDOM AS- SØKNAD OM ETABLERINGS TILSKUDD Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Ima Eiendom AS Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra IMA Eiendom AS. & Jf. kommunale vedtekter innvilges et tilskudd på kr ,- etter pkt. E) Hva fondet kan brukes til: Markedsføring, produktutvikling og investeringer. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. & Det kreves skatteattest og HMS plan mm. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger IMA Eiendom AS søker Storfjord kommune om etableringstilskudd på kr ,- i forbindelse med oppstart av turistanlegg i Steindalen. Utbygging gjelder oppføring av turistanlegg og opplevelses anlegg i Steindalen med beliggenhet i "Porten til Lyngsalpan" som har en investeringsbudsjett på kr ,- Storfjord kommune har sammen med Ima Eiendom AS og Asgeir Heiskel fått regulert området til vei, parkering, fritidseiendom og næringsområde. Storfjord kommune har i den forbindelse søkt medfinansiering til veiprosjektet hos fylkeskommunen som har innvilget kr ,- til veiprosjektet. Det etableres parkeringsanlegg og tilrettelegge for turisme i Steindalen. Utbyggingen av anlegget til IMA Eiendom AS foregår i Samisk/ kvensk stil, anlegget etableres med serveringssted i "Storkåte" der mat blir tilberedet på bål. "Storkåten" vil være anlegges midtpunkt og skal danne et naturlig møtested for den aktivitet som vil være på området. Overnatting vil foregå i 3 stk "Småkåter" med plass til totalt 42 personer, disse skal være Side 16

17 oppvarmet og opplyst av bål i midten. I tillegg vil det legges opp til mulighet for overnatting i 3 stk "Smågammer" som har overnattingsplass til totalt 24 personer. Anlegget skal være et senter som tilbyr aktiviteter, eks. reinkjøring, hundespann og fisk, samt guiding i Steindalen og bre turisme. Aktivitetene skal være levert av andre samarbeidspartnere. Anlegget vil bli et naturlig samlingspunkt i bygda i samarbeid med lokale lag og foreninger. Kundegruppen kan deles i 2, der den ene er bedriftsmarkedet med tilettelegging for grupper av personer som ønsker å kjøpe et helt opplevelses opplegg, med lokal mat tilberedt på bål, overnatting i Kåter eller Den andre gruppen er turister, som kan komme i grupper eller enkeltvis og ønsker overnatting i spesielle omgivelse. INVESTERINGS BUDSJETTET VISER (SE VEDLAGT SØKNAD): Total Kostnad kr ,- Finansiering: Tilskudd Innovasjon Norge kr ,- Tilskudd Sametinget kr ,- Tilskudd Storfjord Kommune / fylket kr ,- Egenkapital / eget arbeide kr ,- Lån fra aksjonær kr ,- Total finansiering kr ,- Vurdering Storfjord kommune har i sin strategiske næringsplan under satsingsområder sakt at de vil satse på reiseliv, kultur og opplevelser - Mat fra hav og land. Denne satsinger fra Ima eiendom AS gir mulighet for flere overnattingsplasser i form av spesielle bygg (kåte) som vil egne seg for alpelandskapet i Lyngen. Det vil gi et særpreg for inngangsporten til Steindalen og indre del av Lyngsalpan. IMA Eiendom AS gjør store investeringer i anlegget og i Storfjord kommune. Dette vil også være med på å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Side 17

18 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg VARVIKS BILSERVICE AS- TILSKUDD TIL KJØP AV ADBLUE TANK Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Varviks Bilservice As Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Varviks bilservice AS. 1. Jf. de kommunale vedtekten innvilges kr ,- til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. 2. pkt E) Hva fondet kan brukes til: i. Investeringer ii. Produktutvikling iii. Markedsføring 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Varviks Bilservice AS ved Geir Varvik søker tilskudd på kr ,- fra næringsfondet i kommunen til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. Lastebil produsentene har i de senere årene blitt meget flinke når det gjelder å produsere motorer som gir et minimum av farlige avgasser. Dette kan de gjøre ved at bilene må ha egne tanker med et rense stoff som heter AdBlue. Dette stoffet renser eksosen slik at det som slipper ut er mye mer miljøvennlig enn det som er på biler som er noen år eldre. Pr i dag så selger vi dette i kanner a 10 lt, noe som skaper mye plast søppel. Flere biler har tanker for AdBlue på over 100 It. Varviks Bilservice AS har ønske om å kunne skaffe en slik tank automat for dette på 4000 It. Side 18

19 Kostnadsoverslag: AdBluetank kr ,- Tilskudd Storfjord kommune kr ,- Egenkapital/lån kr ,- Totalt kr ,- Varviks Bilservice AS søke næringsfondet om et tilskudd på kr til investeringen. Vurdering Storfjord næringsutvalg ser på investeringen som et veldig positivt tiltak for miljøet og stiller seg positivt til søknaden fra Varviks Bilservice AS. Dette er et miljøtiltak som er positiv på flere områder i og med at det også blir mindre plastartikler å produsere. Side 19

20 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED- SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVISTERING OG MARKEDSFØRING Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Skibotn Blikkenslagerverksted Storfjord næringsutvalg stiller seg posetiv til søknaden fra Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. de kommunale vedtekter kan næringsfondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer Saksopplysninger Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn søker Storfjord kommune om et tilskudd på kr, ,- jf vedlagt søknad. Tilskuddet skal brukes til investering i verksted og markedsføring. Budsjett for verksted eks mva kr ,- Innovasjon Norge avslag kr ,- Sametinget tilsagn kr ,- Storfjord kommune søknad kr ,- Egenkapital kr ,- Budsjett kr ,- Det er ikke vedlagt noen informasjon eller oversikt over hvordan markedsføring skal brukes. Side 20

21 Vurdering Det har ikke vært vanlig å gi støtte direkte til bygg, men det har vært gitt tilskudd til annen investering som inventar og lignende i byggeperioden. Skibotn Blikkenslagerverksted har tidligere fått støtte til investering i produksjonen. Skibotn Blikkenslagerverksted oppfordres å sende søknad for markedsføring av bedriften. Det må lages en oversikt på kostnader og hvordan man tenker markedsføringen skal gjennomføres. Side 21

22 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg MIDTUN TAXI- SØKNAD OM STØTTE TIL GARASJEANLEGG Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Midtun Taxi Storfjord næringsutvalg stiller seg posetiv til søknaden fra Midtun Taxi, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. det kommunale fondsvedtektene kan fondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer: & Skal være aktiverbare. Det gis som hovedregel kun tilskudd til transportmidler ved 1.gangs investering. Saksopplysninger Midtun Taxi ved Sigmund Midtun søker støtte fra næringsfondet til garasjebygg på kr ,- Vedlagt tilbud på Lenvikgarasjen viser byggekostnader på kr ,- + grunnarbeider på kr ,- til sammen kr ,- Midtun Taxi søker 30% av til dekning av kostnadene. Vurdering Det har ikke vært vanlig å gi støtte direkte til bygging av garasjebygg for næring. Det har vært gitt støtte til diverse investeringer som eks. verktøy, installasjoner, oppholdsrom for arbeidere mm. som brukes i forbindelse med verkstedbygg etc Side 22

23 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg JADA FANGST- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGNING AV FISKEBÅT. Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Jada Fangst Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra JADA fangst ved Jan Lambela, Skibotn. 1. Jf de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til ombyggingen. 2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. punk F) Særlig når det gjelder primærnæringene VII: Ved kjøp av fiskebåt gjelder følgende: 6. Der andre offentlige tilskudd gis, settes maksimal rammen til 20 % av investeringsbehov. 7. Ved ny søknad gjøres fradrag for tidligere tilskudd, likevel ikke dersom det er gått over 10 år. 8. Søkes det om tilskudd til båt som tidligere har fått stønad, skal det gjøres fradrag for dette ved tildeling med mindre tidligere tilskudd blir tilbakebetalt forholdsvis redusert med 15 % pr år fra utbetalingsdato. 9. Det settes ingen spesielle krav til størrelse på fiskebåten, men fiskebåtens hensiktmessighet til tiltenkt drift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Anses fiskebåten som uhensiktsmessig er det grunnlag for avslag. 10. Selges båten før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med 15 % for hvert år. Side 23

24 Saksopplysninger JADA fangst ved eier Jan Lambela, Skibotn søker om tilskudd på kr ,- til ombygging av Fiskefartøyet Luna, T-15-SD Fiskebåten er for tiden i fangst av kongekrabbe i området vest for Nordkapp som er utenfor kvoteområdet. Det er på ettersommeren at de største og fineste krabbene oppholder seg i dette området og som har medført at en del av mottaksapparatet på land følger etter. Krabbene må leveres levende og må derfor under fangsten oppbevares i vann med god sirkulasjon. Problemet er at Fiskefartøyet Luna, T-15-SD har for liten bulkromkapasitet. Dette medfører hyppigere leveringer med påfølgende unødvendig kjøring. Båten er derfor tenkt forlenget og ombygd med tverrhekk for å få større romkapasitet og bedre dekksplass for flytting av teiner. En forespørsel til Grovfjord Båtbyggeri AS har gitt prisantydning på ca. kr ,- for arbeidet og som medfører at over halve båten blir som ny. Bedriften har lang erfaring fra slikt arbeidet. Med bakgrunn i investeringer som er gjort ved kjøp og utrustning på kr ,- ved bruk av egne midler, er det fortsatt en rimelig investering som på litt sikt vil gi tre arbeidsplasser. Det er ikke tidligere gitt tilskudd til fartøyet. Investerings: Total Kostnad kr ,- Finansiering: Tilskudd Storfjord Kommune / fylket kr ,- Egenkapital / eget arbeide kr ,- Total finansiering kr ,- Vurdering Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Jada Fangs og ennå en båt til kommunen som gir flere arbeidsplasser. Ifølge søknaden er det ikke gitt tilskudd til båten. Investeringen som vil gi større dekksplass gjør det også trygger på arbeidsplassen om bord. Side 24

25 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg NORD-TROMS SVEIS & MEK AS- SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Nord-Troms Sveis & Mek AS Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden om bedriftsutvikling i Nord-Troms Sveis & Mek AS ved Alexander Karlsen, Skibotn Jf. de kommunale vedtektene innvilges kr ,- til Nord-Troms Sveis & Mek AS og bedriftsutvikling. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Nord-Troms Sveis & Mek AS ved daglig leder Alexander Karlsen søker storfjord kommune om maksimalstøtte i form av tilskudd til bedriftsutvikling. Bedriften har ekspandert og trenger mer plass. Den nordlige delen skal utvides og isoleres for å gi bedre arbeidsforhold til arbeiderne. Samlet skal utvidelsen gi bedre forhold for alle som er etablert i industribygget. Kostnadene for utvidelsen er kalkulert til kr ,- eks mva Prosjektbudsjett: Egenandel kr ,- Tilskudd kr ,- Lån kr ,- Samlet kostnad for tiltaket: kr ,- eks mva Side 25

26 Bedriften har tidligere fått tilskudd på kr ,- fra Innovasjon Norge Vurdering Nord-Troms Sveis & Mek AS har hatt en sterk utvikling siden bedriften startet opp. Det er en ung bedriftsorganisasjon som har vist stor stå på vilje for å få bedriften dit den er i dag. De har mest oppdrag i Nord Norge men også over hele Norge. Bedriften jobber nå med forbedrede lokaliteter for kontormiljø, sanitærforhold og oppholdsrom for sine arbeidere. Dette for å skape et bedre arbeidsmiljø for sine ansatte og større utviklingsmulighet for bedriften. Det vil også bli større arealer for leietakere som har tilhold i bygget. Side 26

27 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg OLDERELV CAMPING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT AV REISELIVSPROSJEKT Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Olderelv Camping Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Olderelv Camping, Skibotn Jf. de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til Olderelv Camping til forprosjektet Punkt E) Hva fondet kan brukes til Forprosjekt og Investeringer. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Olderelv Camping, Skibotn ved Geir Johnsen søker om tilskudd på kr ,- fra næringsfondet til gjennomføring av forprosjekt for å utvikle Olderelv Camping på en måte som markedet etterspør. Olderelv Camping jobber kontinuerlig med å tilpasse seg reiselivsmarkedet med produkter som etterspørres og ble i 2007 kåret til Årets Campingplass fra NCC. Olderelv Camping har i senere tid registrert større pågang av helårs vognplasser samt plasser for sommersesongen noe som har blitt imøtekommet. Det har kommet henvendelser og krav til innhold av deres produkter. Olderelv Camping er også i kontakt med tilbydere av aktiviteter og opplevelser, i den forbindelse ser de for seg samarbeid som ønskes utviklet videre og campingplassen med hytter og servering vil kunne inngå i en produktpakke. Side 27

28 Med bakgrunn i innsendt prosjektskisse og søknad søkes det om kr ,- til forprosjektet med totalkostnader på kr ,- Vurdering Storfjord næringsutvalg er positiv til søknaden fra Olderelv Camping som gjør en flott jobb i Storfjord kommune. Bedriften har ved flere anledninger utmerket seg og gir mye positivitet og god reklame for kommunen og regionen ellers. Bedriften gjøre en større satsing i campingen og utvider for ennå bedre kvalitet og plass på området. Den generer også flere arbeidsplasser i kommunen som Side 28

29 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 242 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SLETTÅS EIENDOM - STØTTE TIL UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Slettås Eiendom Storfjord næringsutvalg oversender saken til driftsavdelingen for en snarlig saksbehandling av saken. Saksopplysninger Slettås Eiendom ved Hallgeir Naimak søker storfjord næringsutvalg om tilskudd på kr ,- til utbygging av kommunalt vann. Sommeren 2001 ble det ført frem vannledning (som en forlengelse av det kommunale anlegget) Horsnesbakken frem til servicebygget på Slettnes. En ledningstrase på 500 meter. Sommeren 2009 forlenges kommunalt vannledningsnett med ytterligere 350 meter. Hvis utbygger trekker 100 m ifra 850 m (500 m m) og betrakter innfasingen (100 m) til servicebygget som ei normal stikkledning, innebærer utbyggingen at 750 m "kommunalt vannledningsnett" er bekostet og utført av Slettås Eiendom. Storfjord kommune har til nå gjort krav på seks (6) tilknytningsgebyrer gjennom deres private ledningsnettet. Ytterligere fem (5) tomter er klargjort og vil en gang i fremtida bli knyttet til nettet på de 750 meterne som er privat utbygget. Slettås Eiendom ved Hallgeir Naimak innleverer i løpet av året reguleringsplan (jfr. tidl. vedtak i Driftsstyret) for fritidsboligetableringer på Slettnes som øker frie kommunale inntekter gjennom kostbare private utbygginger av vannverket. Vurdering Storfjord næringsutvalg oversender saken til driftsavdelingen hvor slike saker blir behandlet. Dette for at saken blir behandlet likt med tilsvarende saker. Side 29

30 Side 30

31 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg NORD-TROMS REGIONRÅD DA- PRØV SJØL MIDLER Henvisning til lovverk: Vedlegg: Søknad fra Nord-Troms regionråd DA Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA og innvilger kr ,- Prøv sjøl midler Jf de kommunale vedtektene punkt C skal følgende punkt vektlegges: & Arbeidsplasser for unge. & Samarbeidstiltak hvor dette er praktisk mulig. Saksopplysninger Nord Troms regionråd DA søker Storfjord næringsutvalg om kr i støtte til "Prøv sjøl midler"- Ungdommers nærings og kulturfond RUST er en regional ungdomssatsing i Nord-Troms som startet opp i september Noe av målet med satsingen er å få en attraktiv region for ungdom ved et aktivt og engasjert ungdomsmiljø, og økt aktivitetstilbud. Det er fokus på å sette i gang tiltak slik at ungdom skal ha en positiv opplevelse fra regionen. Dette for å stimulere til blant annet tilflytting og hindre fraflytting samt forebygge problematferd knyttet til rus, kriminalitet og psykisk helse. Tiltak og handlingsplan i Ungdomssatsingen er vedtatt og forankret i Nord-Troms Ungdomsråd som består av to ungdommer fra hver av de seks kommunene, og et Fagråd som representerer administrasjonen som jobber med ungdom i kommunene. Et av tiltakene som er vedtatt i Ungdomssatsingen RUST er ønsket om å gjenoppta "Prøv sjøl midlene". Dette har vært et svært vellykket tiltak i det tidligere ungdomsprosjektet UNIT. "Prøv sjøl midlene" vil fungere som et nærings og kulturfond, ut i fra et ønske om å sette mer fokus på entreprenørskap i regionen. Der gis ungdom i Nord-Troms kommunene muligheten til å søke om inntil 5000 kroner for å skape eller få til noe innen næring eller kultur. Eksempelvis kan de søke om midler til investeringer for å etablere sin egen sommerarbeidsplass, markedsføre noe, videreutvikle produkter eller egen ungdomsbedrift. Eller for eksempel til å Side 31

32 arrangere en festival, spille inn en CD plate eller lignende. Nord-Troms Ungdomsråd vil forvalte fondet og fordele midlene til søkerne. Ungdomssatsingen RUST vil jobbe aktivt med å nå ut til ungdom med tilbudet. Nord Troms regionråd DA ønsker derfor å søke hver av de kommunene i Nord-Troms om kroner til formålet, og håper på en snarlig behandling av saken da en tar sikte på å kunne opprette et evt. fond 1. mai Vurdering Storfjord næringsutvalg stillers seg positivt til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA. Dette er ungdomssatsing i Nord-Troms regionene som stimulerer til at ungdommene kan bli boende og har mulighet for økonomisk støtte i en oppstart. "Prøv sjøl midlene" vil fungere som et nærings og kulturfond, ut i fra et ønske om å sette mer fokus på entreprenørskap i regionen. Der gis ungdom i Nord-Troms kommunene muligheten til å søke om inntil 5000 kroner for å skape eller få til noe innen næring eller kultur. Side 32

33 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - Asgeir Heiskel Vedlegg: - søknad - kostnadsoverslag - finansieringsplan Asgeir Heiskel innvilges 30 % og maksimalt kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Sammen med anmoding om utbetaling må det vedlegges et regnskap over kostnadene. Frist for utbetalingsanmoding er Saksopplysninger Asgeir Heiskel søker om tilskudd til utvidelse av fjøset. Utvidelsen vil gi bedre plass til ungdyr og noen flere geiteplasser. Melkestallen skal også oppgraderes. Det skal bygges ny inngang for besøkende og melkerommet skal utvides for å etterkomme nye krav. Søkeren er med i prosjektet Friskere geiter. Utvidelsen vil gi rom for å kunne oppfylle dagens melkekvote og eventuelt utvide kvota. Kostnadsoverslaget er kr og i finansieringsplanen inngår tilskudd på kr fra kommunens næringsfond. Vurdering Det er svært positivt at søkeren styrker sine muligheter for å kunne opprettholde gårdsdrifta og eventuelt kunne utvide denne i framtida. Det er nå bare 8 geitebruk igjen i Storfjord, og det er av stor viktighet å stimulere til videre drift av disse. Ikke bare produseres det melk, men geitene gir et viktig bidrag til å hindre gjengroing i utmarka. Etter vedtektene kan det gis inntil 30 % i tilskudd. Side 33

34 Side 34

35 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av melkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvoten før det er gått 3 år fra tilsagnsdato. Saksopplysninger Lotten Frydenlund søker om tilskudd til kjøp av melkekvote. Hun har dokumentert kjøp av liter geitmelkkvote til en kostnad av kr ,50 ex. moms. Vurdering I henhold til vedtektene for næringsfondet kan det innvilges inntil 35 % i tilskudd til kjøp av melkekvote. Søknaden kan dermed innvilges maksimalt kr ,- Side 35

36 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad tilskudd næringsfondet - Idar Mikkelsen Vedlegg: - søknaden Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å fremme en ny søknad neste år hvor prosjektideen og den forretningsmessige delen beskrives bedre. Saksopplysninger Idar Mikkelsen søker om tilskudd til prosjektet Bellikaplassen. Det søkes om tilskudd på kr ,-. Samlet kostnadsoverslag er på kr hvor det inngår lavvo av osp, 2 naust av naturtre, lunner, brukt flytebrygge og plate med historikk. Vurdering I søknaden framgår den forretningsmessige delen av prosjektet i liten grad. Det er derfor noe vanskelig å ta stilling til søknaden slik som den framstår. Det er ønskelig at søker i større grad beskriver prosjektet. Næringsfondets midler for i år er fordelt. Det foreslås derfor at søkeren fremmer en ny søknad for neste år hvor prosjektidéen presenteres bedre og den forretningsmessige delen kommer klart fram. Side 36

37 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning og veiledning Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Saksopplysninger Denne saken var oppe til behandling i tidligere møte, men ble utsatt for at Landbruk Nord skulle inviteres til møte. Landbruk Nord søker om støtte for De har de siste årene mottatt kr årlig. De hadde medlemmer fra Storfjord. Side 37

38 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad tilskudd til kjøp av vedproduksjonsutstyr - B.N. Maskin Vedlegg: - søknaden Søknaden fra B.N. Maskin innvilges med kr ,- i tilskudd. Kjøpet må dokumenteres med kopi av bilag. Dersom redskapene selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt. Frist for anmoding om utbetaling er Saksopplysninger BN. Maskin søker om tilskudd fra næringsfondet til kjøp av vedproduksjonsutstyr. De har allerede investert for kr til traktor med laster, vinsj, pallegafler og flere motorsager. Planen er å investere i enda en vedmaskin og tilhenger for frakt av ved til samlet kostnad kr. Side 38

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. epost til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteinnkalling. Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus Unjárgga gielda Nesseby kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Møteinnkalling Ovdagoddi/Formannskapet kommunestyresalen, Nesseby rådhus 21.06.2010 09:00 Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer