Tilbud av Jordingsarbeider for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud av Jordingsarbeider for"

Transkript

1 Tilbud av Jordingsarbeider for. Dato: xx. xx 2010 Gyldig 30 dager. XXXXXX xxxxxx Helicon A.S, Helicon A.S Bank: Foretaksregisteret:

2 Konfidensielt 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse av tilbudt jordingsarbeid Forprosjektering av anlegg Prosjektering av arbeidet på de enkelte anlegg Etablering av elektroder i fjellanlegg Nedsetting av stålrør for etablering av elektroder Nedslåing av jordspyd Tilkopling av Cu-wire til jordspyd so er nedslått i jordsonn Forlegging av Cu-wire Forlegging av PN-ledning Avgrening/tilkopling av Cu-wire til Cu-wire til PN-ledning og PN-ledning til PN-ledning Tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd Klaring av Cu-wire på betongvegg Jording av barduner Saenkopling av Cu-bånd innvendig I tårn til Cu-wire rundt tårn Jording av fagverksast Jording ved endeast i kraftlinje Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner Opprydding/planering/tilslåing Kontroll av arbeidene/overtagelse Vilkår og besteelser Helicon AS ytelse og plikter Oppdragsgivers plikter Vederlag og betalingsbetingelser Arbeidstid Overtagelse Taushetsplikt Mislighold og erstatning Force Majeure Konflikter Tilbud Pris for Arbeid Generalokostninger Estiert Total Prisblad... 12

3 Beskrivelse av tilbudt jordingsarbeid. 1 Forprosjektering av anlegg. Konfidensielt 2 Målinger av jordsonnresistans og berggrunnens ledningsevne. Topografiske og anleggsessige hensyn for besteelse av optial plassering av anlegg. 2 Prosjektering av arbeidet på de enkelte anlegg. Design av optiale jordingsanlegg ed tanke på lynspenninger, kostnytteverdi og kundens øvrige krav. Prosjektering av anlegg. 3 Etablering av elektroder i fjellanlegg. Etter at design og diensjonering av anlegget/ene er ferdig, basert på grundig befaring og ålinger, vil an etablere elektroder for å oppnå aksial nytteverdi av jordingsanlegget og de enkelte elektrodene. Ved design og diensjoneringen av jordingsanlegg i fjellgrunn vil de være veldig viktig å skille ello de forskjellige oppgaver og hvilken hensikt so dette anlegget priært skal oppfylle: Hvis utstyret so anlegget skal beskytte er øtålig eller står utsatt til for overspenning og an ønsker å diensjonere ed hensyn på dette så vil Helicon AS: - Utføre forasjonen av anlegget slik at optial utnyttelse av ioniseringsevnen (se kapittel jording i fjell) so fjellet gir, og at overspenningene blir ledet bort fra ønsket utstyr. Elektrodelengde og antall å diensjoners både ed hensyn på gjennoføring og kost-nytteverdi. - At alle elektrodene so blir etablert har sae kvalitet slik at an ikke får svake ledd(elektroder) so har vesentlig dårligere ledningsevne en de resterende. Hvis an får svake ledd kan dette påvirke anleggets evne til å føre bort lynspenninger (ipuls) og redusere anleggets effekt. Dette kan an forhindre ved åling av alle elektroder for å forsikre seg ot dette og hvis underålinger oppstår å an etablere ny elektrode på sae sted. - At an bruker elektrodeasse so er av god og jevn kvalitet og får sentrert koppereleentet i hver elektrode. Man skal utføre nedstøpningen av elektrodeassen uiddelbart etter at hullene er boret for å forhindre at hullene tettes og vann fylles i hullene. Luftteperaturen å inst være +5º Celsius. - At an oppnår en ålt verdi so tilfredsstiller kundens forventning.

4 Konfidensielt 3 4 Nedsetting av stålrør for etablering av elektroder. På fjelloråder hvor det er ye løs overdekningsasse vil det være nødvendig å benytte rør for etablering av elektroder. Her vil an benytte 115 stålrør so nedsettes i fjell og avsluttes 50 c under bakkenivå. Hvis det er nødvendig vil an skjøte stålrørene ved sveising og an vil etter endt oppdrag dokuentere overdekning/lengde på stålrør for hvert hull. Hvis overdekningsassen er av en slik substans at den ikke raser saen over hullet, vil an vurdere o stålrør vil være nødvendig. Alle elektroder i fjell vil regnes fra fjellnivå (under eventuelle løsasser) og nedover. 5 Nedslåing av jordspyd. Ved nedslåing av jordspyd vil an benytte kopperkledde stålstenger ed diaeter 15 og lengder på 15. Disse stengene vil skjøtes saen til angitte lengder so er beregnet etter jordresistansen på stedet. Skjøtingen av nevnte stenger vil bli utført ved bruk av koniske skjøtehylser. Man vil benytte borehaer for nedslåing av stengene og hvis det oppstår probleer ed å oppnå angitte lengder vil an slå jordspydene ned på skrå ed inntil 45 graders vinkel. 6 Tilkopling av Cu-wire til jordspyd so er nedslått i jordsonn. Man vil tilkople Cu-wire til jordspydene ved å bruke topphylse. Jordlederen so tilkoples topphylsen vil ikke ha noe indre tverrsnitt enn jordlederen so er beskrevet fre til jordspydet. 7 Forlegging av Cu-wire. All Cu-wire so blir forbrukt i arbeidet ed jordingen vil være av typen KGF. Der hvor det er ulig vil an grave ned CU-wiren ned til iniu 30 dybde. Hvis dette ikke er oppnåelig vil an klare Cu-wiren so følger: - nedgravd c, klares for hver 2 - nedgravd indre enn 10 c og på bart fjell, klares for hver 0,6.

5 Konfidensielt 4 Der Cu-wire vil krysse vei skal Cu-wiren nedgraves iniu 60 c i veien. Fjellklaer so vil benyttes er enten ekspansjonsbolter ed diaeter 8 og lengde iniu 55 I rustfritt/syrefast utførelse og patentband i kopper. Ved utleggingen av Cu-wiren vil an unngå tverre kroker for optial effekt. Bøyeradius og bøyevinkel vil an etterstrebe til å være inst ulig. Cu-wiren vil i størst ulig utstrekning nedgraves i jordsonn og foreløpig legges slik det er vist på tegningene hvis ikke noe annet er spesifiser av oppdragsgiver. Ved forlegging av Cu-wire rundt bygninger og tårn/ast, vil avstanden være c ut fra fundaentene og til Cu-wiren. Når det oppstår kryssingspunkt ello Cu-wire og kabler eller stålrør/tank ved anlegget legges Cu-wiren i iniu 2 langt plastrør av type NT10 ed ytre diaeter 32 i krysningspunktet. Rundt eventuelle kabler vil an legge Mepro kabelrøreleenter ed lengde 2. i de tilfeller hvor det ikke er ulig å få lagt bunneleentet under kabelen, vil dekkeleentet anses so tilstrekkelig beskyttelse. 8 Forlegging av PN-ledning. So PN-ledning vil an bruke 50 2 gul/grønn ed 19 kordeller. 9 Avgrening/tilkopling av Cu-wire til Cu-wire til PN-ledning og PN-ledning til PN-ledning. Tilkoplingen av Cu-leder til Cu-leder vil bli utført ed terittsveising eller C- pressklee. - Ved bruk av terittsveising vil Cu-leder til Cu-leder ligge butt I butt eller parallelt. - Ved bruk av C-pressklee vil an benytte hydraulisk presstang ed iniu trykk 118 kn. Alle tilkoplinger ed Cu-wire til Cu-wire vil bli utført ed bøy ot ast. 10 Tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast. Ved tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast vil an avgreine to taper Cu-wire fra 95 2 Cu-wiren til Cu-bånd.

6 Konfidensielt 5 - Det vil bores Cu-bånd (1x100 ) for ½ bolt. - Det vil benyttes ½ bronse- eller essingbolt og fortrinnet kabelsko av typen ELPRESS ed lang hals uten inspeksjonshull eller tilsvarende kabelsko. Tapene fra 95 2 Cu-wiren vil an slagloddes til Cu-bånd. 11 Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd. Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd vil bli utført ed to tilkoplinger til Cu-båndet. - Det vil bores Cu-bånd (1x100 ) for ½ bolt. - Det vil benyttes ½ bronse- eller essingbolt og fortrinnet kabelsko av typen ELPRESS ed lang hals uten inspeksjonshull eller tilsvarende kabelsko. Cu-wiren vil an slagloddes til Cu-båndet. 12 Klaring av Cu-wire på betongvegg. På betongvegg vil an klare Cu-wiren eller PN-ledningen. So klaer vil an benytte ekspansjonsbolter i syrefast utførelse og patentbånd i kopper, derso annet ikke er oppgitt av oppdragsgiver. Ved føringen av Cu-wiren eller PN-ledningen fra tak til vegg vil an enten lage en slisse i betongen eller legge jordledningen skrått over kanten slik at an unngår en skarp bøy. 13 Jording av barduner. Prinsippet for utførelse av jording av bardunfundaent. Fra Cu-wiren i bakken til bardunen vil 50 2 PN-ledning klares til betongfundaentet, so klaer vil an bruke ekspansjonsbolter i syrefast utførelse, diaeter 8. Lengde iniu 55 og kopper patentbånd. Hvis det er nødvendig ed hull i bardunfeste for tilkopling av PN-ledning, vil an kontakte oppdragsgiver og følge anvisninger fra denne. 14 Saenkopling av Cu-bånd innvendig I tårn til Cu-wire rundt tårn.

7 Konfidensielt 6 Det vil være nødvendig å bore 16 hull i betongveggen på skrått (45 grader) slik at hullet utvendig koer ut under bakkenivå (ca. 20 c ). Det vil tilkoples 95 2 PN-ledning (ed 19 kordeller) til Cu-båndet innvendig og so føres ut gjenno hullet i betongveggen. PN-ledningen føres slik at den krysser jordringen rundt tårnet og tilkoples jordringen. Man vil tette hullet i betongveggen ed Silicon etter at PN-ledningen er ført igjenno. 15 Jording av fagverksast. Fra jordringen rundt ast vil det onteres 50 2 g/g PN-ledning til hver astevange. Tilkoplingen til asten vil bli utført ed ½ bolt og fortinnet kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull. Tilkopling av kabelsko til jordleder utføres ved bruk av hydraulisk presstang ed iniu trykk 118 kn. Cu-wiren vil klares til betongfundaentet ed ekspansjonsbolter i rustfri/syrefast utførelse ed patentband i kopper. 16 Jording ved endeast i kraftlinje. Cu-wire so ligger i kabelgrøft fra stasjonen vil bli ført ot tilleggsjordingen ved endeast og ikke direkte opp i stolpen. På stolpen onteres jordingstilkopling av type Elpress Jordingsforband, type JFM i Cu-utførelse for Jordingen so koer fra toppen av asten tilkoples jordingstilkoplingen først, ens Cu-wiren so legges i bakken tilkoples ytterst. Det vil kun benyttes fortinnet kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull for tilkopling av Cu-wire til jordtilkoplingen. 17 Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner. Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner vil bli utført vanligvis ved bruk av kabelsko. Man benytter kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull. Festebolten vil være ½ galvanisert stålbolt ed skive og utter. Tilkopling av kabelsko til jordleder vil bli utført ved bruk av hydraulisk pressteng ed iniu trykk 118 kn.

8 Konfidensielt 7 Derso an å bore hull i stålkonstruksjonen for festing av kabelsko, vil det alltid påsøres galvaniserende aling I hullet etter boring for å forhindre korrosjon. 18 Opprydding/planering/tilslåing. Etter at jordingsarbeidene er godkjent av oppdragsgiver vil an rydde opp anleggsoråde, planere og hvis nødvendig tilså rundt anlegget. Alt avfall so an har tilført anlegget vil bli fjernet. Planeringen vil bli utført slik at bakkenivået blir so før arbeidene ble igangsatt ed jevn overgang til urørt grunn. Der hvor det er gressbakke vil an plassere torven tilbake ed gresset opp og an vil tilså ed gressfrø der det er jordsonn. 19 Kontroll av arbeidene/overtagelse. I forkant av tildekking/overfylling av jordledere utføres, vil an varsle oppdragsgiver slik at kontroll og oppåling for avregning kan bli utført hvis det er ønskelig.

9 Konfidensielt 8 Vilkår og besteelser 20 Helicon AS ytelse og plikter. Helicon AS ansvar ovenfor oppdragsgiver kan ikke overføres til eventuelle andre underentreprenør / leverandør Entreprenøren sørger for nødvendig ansvars- brann-, tyveri- og ontasjeforsikring Helicon plikter å ha en erfaren anleggsleder so leder av arbeidene på anleggsplassen. Anleggslederen skal ha erfaring fra tilsvarende arbeid. 21 Oppdragsgivers plikter. Våre tilbud er basert på at anleggene holder forskriftsessig standard og for øvrig ikke avviker fra alinnelig standard for vedkoende anlegg. Oppdragsgiver plikter å oppgi riktig inforasjon slik at arbeider kan bli utført i henhold til avtale. Oppdragsgiver plikter å følge de besteelser og avtaler so er inngått. 22 Vederlag og betalingsbetingelser. Prisen på arbeidene og leveransene vil bestå av faste enhetspriser so blir ultiplisert ed volu og antall enheter sat en variabel del so vil være avhengig av de enkelte arbeider so skal utføres definert so generalokostningene. For er detaljert inforasjon, se prisbladene so er vedlagt i dette dokuentet. Alle enhetspriser og su vil være inkl. spesifisert ateriell derso ikke annet er ønsket av oppdragsgiver. Avregningen vil skje på grunnlag av forbrukt volu og til de oppgitte enhetspriser i prisbladene. Alle priser vil bli oppgitt eks. erverdiavgift og andre skatter/avgifter. Der annet ikke er avtalt faktureres det pr. 30 dager ed 12 % orarente fra forfall ved forsinket betaling. Oppdragsgiver kan ikke otregne krav på betaling ed forfalte eller påståtte krav oppdragsgiver eventuelt åtte ha. Oppdragsgiver kan heller ikke under henvisning til angler eller annet holde tilbake er enn 10 % av kontraktsuen for det enkelte anlegg/den enkelte stasjon.

10 Konfidensielt 9 23 Arbeidstid. Entreprenøren kan ikke påregne å få dekket ekstrautgifter so ikke er definert i prisbladene p.g.a. vanskelige vær - og føreforhold. Hvis slike forhold forhindrer en avtalt fredrift på arbeidene svarer ikke Helicon AS for konsekvensene av dette. 24 Overtagelse. Når alle arbeider er utført av entreprenøren, skal Helicon varsle byggherren. Forell overtakelse vil skje ved sluttbefaring og signering av overtagelsesprotokoll hvor anleggene aksepteres ferdige og eventuelle angler noteres. Eventuelle feil og angler skal deretter utbedres innen rielig tid. Oppdragsgiver kan ikke nekte overtakelse ed indre det foreligger vesentlige angler ved arbeidene so uuliggjør forsvarlig drift av anlegget/stasjonen. 25 Taushetsplikt. Helicon AS sine representanter har taushetsplikt vedrørende konfidensielt ateriale, opplysninger o personlige forhold, opplysninger so kan skade en av partene eller forretningsessige forhold de får kjennskap til under arbeid so utføres hos oppdragsgiver når andre kan utnytte dette i sin næringsvirksohet. Oppdragsgiver har taushetsplikt vedrørende konfidensielt ateriale, opplysninger o personlige forhold, opplysninger so kan skade en av partene eller forretningsessige forhold de får kjennskap til under arbeid so utføres hos oppdragsgiver når andre kan utnytte dette i sin næringsvirksohet. Dette gjelder blant annet enhetspriser, tekniske løsninger og gjennoføringsetoder/-åter so i stor grad vil være preget av at Helicon besitter spesiell knowhow, patenterte rettigheter.v. 26 Mislighold og erstatning. Derso en av Helicon AS sine ansatte, ved utvist uaktsohet, ødelegger eller setter utstyr ut av drift, kan det kreves erstatning. Erstatningsbeløpet er i enhver henseende begrenset oppad til den utstyrkoponent so er ødelagt eller skadet, eller aksialt 2/3 av oppdragssuen på den enkelte stasjon. Helicon AS kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader.

11 Konfidensielt Force Majeure. Streik, lockout, krig, brann, ulykke, annen force ajeure og hendelser so Helicon AS ikke har kontroll over og so forhindrer, forsinker eller vanskeliggjøre gjennoføringen av oppdraget, berettiger Helicon AS til utvidelse av tidsplanen eller til helt å innstille oppdraget uten å bli skadelidende ovenfor oppdragsgiver. 28 Konflikter. Uenighet o innhold eller gjennoføring av avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fre, kan hver av partene kreve saken avgjort ed voldgift etter tvisteålslovens kap. 32. For tvister o beløp/verdier under kroner ,- skal voldgiftsretten settes ed én person so partene velger i fellesskap. Klarer ikke partene enes o en person, velges personen av sorenskriveren der voldgiften skal holdes. Voldgift skal føres i den kounen hvor Helicon AS har sin forretningsadresse.

12 Konfidensielt 11 Tilbud 29 Pris for Arbeid. Pris på arbeider for gjennoføring av jordingsanlegg på den enkelte stasjon vil bli de saenlagte enheter av forskjellig arbeidstyper ultiplisert ed forbrukt volu. (se prisblader for detaljer). Prisene forutsetter ordinære forhold ed hensyn til anleggene og de orådene anleggene ligger i. Dette ofatter grunnforhold, forurensing.v. Estiert kostnad basert på forundersøkelser. NOK XXX.XXX 30 Generalokostninger. Generalokostninger består av forskjellige kostnadsarter. Prisene er basert på kostnadene på et (1) lag so består av 1-3 personer ed en (1) bil ed utstyr. (se prisblader for detaljer). Generalokostningene for den enkelte stasjon/prosjekt vil bli de saenlagte enheter av kostnadsarter ultiplisert ed edgått enheter basert på hvilken type prosjekt. Generalokostninger vil innbefatte følgende: - Transport/Frakt - Bilhold - Tilrigging - Reise - Losji - Diett - Forsikring - Garantier - Dokuentasjon og ålinger Estiert Generalokostninger NOK XXX.XXX 31 Estiert Total Estiert generalokostning NOK XXX.XXX Estiert kostnader arbeid NOK XXX.XXX Estiert Grand Total NOK XXX.XXX Alle priser er oppgitt eks va

13 Konfidensielt 12 Prisblad. Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 1 Etablering av elektrode 1.1 Etablering av elektrode i fjell a 10 eter diaeter. Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse ferdigstøpt rundt. 1.2 Etablering av elektrode i fjell a 5 eter 40 hull ed er diaeter Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse ferdigstøpt rundt. stk. stk. 1.3 Etablering av elektrode i løsasse hvor dette er nødvendig Boring og eventuelt nedsetting av rør i løsasse ned til fjell Boring i løsasse, Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse støpt rundt Boring i løsasse inkl. 115 stålrør Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse støpt rundt. 1.4 Nedslåig av jordspyd Levering og nedslåing av jordspyd so beskrevetinkl. ateriell også nødvendig skjøteateriell Jordspyd ed lengde 1,5 stk. Jordspyd ed lengde 3.0 stk. 1.5 Tilkobling av Cu-wire til nedslått jordspyd Tilkobling av Cu-wire til nedslått jordspyd stk. Su denne side 0.00

14 Konfidensielt 13 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 2 Forlegging av Cu-wire Cu-wire 50 2 Cu-wire so beskrevet i inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Nedgraving til in 30 c dybde, Nedgraving til c dybde og klaring For hver 2. Eventuell nedgraving til 10 c dybde og klaring for hver 0, Levering og forlegging av NT10 rør Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler Slissing i stein/betong/asfalt og klaring For hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

15 Konfidensielt 14 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 3 Forlegging av Cu-wire Cu-wire 95 2 Cu-wire so beskrevet i inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Nedgraving til in 30 c dybde, Nedgraving til c dybde og klaring for hver 2. Eventuell nedgraving til 10 c dybde og klaring for hver 0, Levering og forlegging av NT10 rør Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving Su denne side - Alle priser er oppgitt eks va

16 Konfidensielt 15 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 4 Forlegging PN-Iedning PN-Ledning 50 2 PN-Ledning so beskrevet inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Levering og forlegging av NT10 rør so beskrevet Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler so beskrevet Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving PN-Ledning 95 2 PN-Ledning so beskrevet inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Levering og forlegging av NT10 rør so beskrevet Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler so beskrevet Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

17 Konfidensielt 16 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 5 Tilkoplinger 5.1 Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk 5.2 Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til ast. Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til ast inkl. ateriell. Prisen er pr. tilkopling til astevange. stk 5.3 Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk. 5.4 Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk. Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

18 Konfidensielt 17 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 6 Tilkoplinger 6.1 Tilkopling av 50 2 Cu-wire til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.2 Tilkopling av 95 2 Cu-wire til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.3 Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.4 Tilkopling av 95 2 g/g PN-ledning til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.5 Jording av endeast Ved endeast vil Cu-wiren i kabelgrøften graves opp og frakobles jordingen so koer ned asten. Cu-wiren i kabelgrøften vil isteden tilkobles Cu-wiren so går til jordspydene. På stolpeben vil det onteres kopper jordingsforband. stk. stk. stk stk. stk. Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

19 Konfidensielt 18 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 7 Diverse 7.1 Jording av fagverkast Klaring og boring for jording av fagverkast utført so beskrevet i post 20 inkl. ateriell 7.2 Klaring på betong Forlegging av 50 2 Cu-wire til betongvegg. inkl. ateriell. Eks. rigging. 7.3 Klaring på betong Forlegging av 95 2 Cu-wire til betongvegg. inkl. ateriell. Eks. rigging. stk. M 7.4 Regningsarbeid Tie 7.5 Prosjektering og design. Tie Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

20 Konfidensielt 19 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 8 Reparasjon av eksisterende jording 8.1 Nedgraving av eksisterende jording Nedgraving til in 30 c dybde Nedgraving til in c dybde og klaring for hver Nedgraving til in 10 c dybde og klaring for hver 0, Skjøting av eksisterende jordledere Cu-wire) inkl. ateriell 8.3 Fjerning av eksisterende jordledere I dette punktet vil fjerning av Cu-leder fra grøfter edregnes. stk Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

21 Konfidensielt 20 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 9 Generalokostningene 9.1 Transport/frakt på vei ed lastebil k 9.2 Transport/frakt på vei ed annet kjøretøy k 9.3 Rigg og drift Hold av kjøretøy og askiner, tilrigging, reise, diett Forsikringer, garantier, dokuentasjon, losji og ålinger. Dag Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag Prosjekt: Raeavtale Maling og overflatebehandling 3 Prisskjea ed saendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et koplett utfylt tilbud ed svar på alle forhold so er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V Leggeanvisning ØS Snøatte-300 300W/ 2 230V og 400V ØS Snøatte-300 benyttes til utendørs is- og snøselting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, raper etc. Varekabelen er stålarert

Detaljer

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon ed plasstøpt eller prefabrikkert betong ed overflatekvalitet

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Jording Dybdejording Jording i fjell

Jording Dybdejording Jording i fjell Januar 2014 Jording Dybdejording Jording i fjell Dybdejording Jordingssystemet fra EL-tjeneste sikrer en brukervennlig, sikker og kostnadseffektiv løsning. Brukervennlig; 1m rør. Hel forbindelse, ingen

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Vedlegg: C Dokuentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Det er gjennoført synfaring og grunnundersøking på gnr., bnr., fnr. i Vågå koune for å vurdere best egna avløpsløysing på eigedo. Resultat

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER 262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.03 REHABILITERING PÅ STØYSENSITIVE BYGNINGER - GENERELT Brukerne i støysensitive bygninger so skoler, sykeog aldershje,

Detaljer

SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING

SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING 262.40.01 SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.01 REHABILITERING SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Til tekning av singelballasterte tak over bærende konstruksjon

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Haugaland Kraft Energi AS. Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt

Haugaland Kraft Energi AS. Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt Haugaland Kraft Energi AS Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt 1. Avklaringer med kommunen Kommunen kan forlange at utbygger av boligfelt og lignende etablerer tilfredsstillende belysning i området.

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

Rammeavtale Suge- og spyletjenester

Rammeavtale Suge- og spyletjenester Suge- og spyletjenester Entrepriseform: Rammeavtale Avtaledokument 2012-06-23 Avtale Mellom Asker kommune som byggherre Organisasjonsnr. 944 382 038 Postadresse: Boks 353 Postnr.: 1372 Poststed: Asker

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

MEKANISK FESTET TAKTEKNING

MEKANISK FESTET TAKTEKNING 262.40.04 MEKANISK FESTET TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.04 REHABILITERING MEKANISK FESTET - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen, takets

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt Compello Aksesspunkt 1 Generelle avtalevilkår 1.1 Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Isover FireProtect NOVEMBER 12 Teknisk isolasjon 6 Nå dokuentert i henhold til ENV 13381-4 Ny diensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE

Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE 211402 Vollsveien mfl. Belegg: Oppdragsbeskrivelse, kap. B.2.4 Mengdebeskrivelse B.2.4 MENGDEBESKRIVELSE 211402 Vollsveien mfl: Mengdebeskrivelse Side 1-1 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern

B51 X71 April El- og kabelrør TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER. Kabelvern EPIC B51 X71 April 2006 TREKKERØR FOR EL, KABEL OG FIBER Kabelvern Wavin din koplette kabelvernleverandør PE og PP kabelrør beskytter alle typer kounikasjon og dataoverføringer. Wavin leverer et koplett

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer