Tilbud av Jordingsarbeider for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud av Jordingsarbeider for"

Transkript

1 Tilbud av Jordingsarbeider for. Dato: xx. xx 2010 Gyldig 30 dager. XXXXXX xxxxxx Helicon A.S, Helicon A.S Bank: Foretaksregisteret:

2 Konfidensielt 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse av tilbudt jordingsarbeid Forprosjektering av anlegg Prosjektering av arbeidet på de enkelte anlegg Etablering av elektroder i fjellanlegg Nedsetting av stålrør for etablering av elektroder Nedslåing av jordspyd Tilkopling av Cu-wire til jordspyd so er nedslått i jordsonn Forlegging av Cu-wire Forlegging av PN-ledning Avgrening/tilkopling av Cu-wire til Cu-wire til PN-ledning og PN-ledning til PN-ledning Tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd Klaring av Cu-wire på betongvegg Jording av barduner Saenkopling av Cu-bånd innvendig I tårn til Cu-wire rundt tårn Jording av fagverksast Jording ved endeast i kraftlinje Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner Opprydding/planering/tilslåing Kontroll av arbeidene/overtagelse Vilkår og besteelser Helicon AS ytelse og plikter Oppdragsgivers plikter Vederlag og betalingsbetingelser Arbeidstid Overtagelse Taushetsplikt Mislighold og erstatning Force Majeure Konflikter Tilbud Pris for Arbeid Generalokostninger Estiert Total Prisblad... 12

3 Beskrivelse av tilbudt jordingsarbeid. 1 Forprosjektering av anlegg. Konfidensielt 2 Målinger av jordsonnresistans og berggrunnens ledningsevne. Topografiske og anleggsessige hensyn for besteelse av optial plassering av anlegg. 2 Prosjektering av arbeidet på de enkelte anlegg. Design av optiale jordingsanlegg ed tanke på lynspenninger, kostnytteverdi og kundens øvrige krav. Prosjektering av anlegg. 3 Etablering av elektroder i fjellanlegg. Etter at design og diensjonering av anlegget/ene er ferdig, basert på grundig befaring og ålinger, vil an etablere elektroder for å oppnå aksial nytteverdi av jordingsanlegget og de enkelte elektrodene. Ved design og diensjoneringen av jordingsanlegg i fjellgrunn vil de være veldig viktig å skille ello de forskjellige oppgaver og hvilken hensikt so dette anlegget priært skal oppfylle: Hvis utstyret so anlegget skal beskytte er øtålig eller står utsatt til for overspenning og an ønsker å diensjonere ed hensyn på dette så vil Helicon AS: - Utføre forasjonen av anlegget slik at optial utnyttelse av ioniseringsevnen (se kapittel jording i fjell) so fjellet gir, og at overspenningene blir ledet bort fra ønsket utstyr. Elektrodelengde og antall å diensjoners både ed hensyn på gjennoføring og kost-nytteverdi. - At alle elektrodene so blir etablert har sae kvalitet slik at an ikke får svake ledd(elektroder) so har vesentlig dårligere ledningsevne en de resterende. Hvis an får svake ledd kan dette påvirke anleggets evne til å føre bort lynspenninger (ipuls) og redusere anleggets effekt. Dette kan an forhindre ved åling av alle elektroder for å forsikre seg ot dette og hvis underålinger oppstår å an etablere ny elektrode på sae sted. - At an bruker elektrodeasse so er av god og jevn kvalitet og får sentrert koppereleentet i hver elektrode. Man skal utføre nedstøpningen av elektrodeassen uiddelbart etter at hullene er boret for å forhindre at hullene tettes og vann fylles i hullene. Luftteperaturen å inst være +5º Celsius. - At an oppnår en ålt verdi so tilfredsstiller kundens forventning.

4 Konfidensielt 3 4 Nedsetting av stålrør for etablering av elektroder. På fjelloråder hvor det er ye løs overdekningsasse vil det være nødvendig å benytte rør for etablering av elektroder. Her vil an benytte 115 stålrør so nedsettes i fjell og avsluttes 50 c under bakkenivå. Hvis det er nødvendig vil an skjøte stålrørene ved sveising og an vil etter endt oppdrag dokuentere overdekning/lengde på stålrør for hvert hull. Hvis overdekningsassen er av en slik substans at den ikke raser saen over hullet, vil an vurdere o stålrør vil være nødvendig. Alle elektroder i fjell vil regnes fra fjellnivå (under eventuelle løsasser) og nedover. 5 Nedslåing av jordspyd. Ved nedslåing av jordspyd vil an benytte kopperkledde stålstenger ed diaeter 15 og lengder på 15. Disse stengene vil skjøtes saen til angitte lengder so er beregnet etter jordresistansen på stedet. Skjøtingen av nevnte stenger vil bli utført ved bruk av koniske skjøtehylser. Man vil benytte borehaer for nedslåing av stengene og hvis det oppstår probleer ed å oppnå angitte lengder vil an slå jordspydene ned på skrå ed inntil 45 graders vinkel. 6 Tilkopling av Cu-wire til jordspyd so er nedslått i jordsonn. Man vil tilkople Cu-wire til jordspydene ved å bruke topphylse. Jordlederen so tilkoples topphylsen vil ikke ha noe indre tverrsnitt enn jordlederen so er beskrevet fre til jordspydet. 7 Forlegging av Cu-wire. All Cu-wire so blir forbrukt i arbeidet ed jordingen vil være av typen KGF. Der hvor det er ulig vil an grave ned CU-wiren ned til iniu 30 dybde. Hvis dette ikke er oppnåelig vil an klare Cu-wiren so følger: - nedgravd c, klares for hver 2 - nedgravd indre enn 10 c og på bart fjell, klares for hver 0,6.

5 Konfidensielt 4 Der Cu-wire vil krysse vei skal Cu-wiren nedgraves iniu 60 c i veien. Fjellklaer so vil benyttes er enten ekspansjonsbolter ed diaeter 8 og lengde iniu 55 I rustfritt/syrefast utførelse og patentband i kopper. Ved utleggingen av Cu-wiren vil an unngå tverre kroker for optial effekt. Bøyeradius og bøyevinkel vil an etterstrebe til å være inst ulig. Cu-wiren vil i størst ulig utstrekning nedgraves i jordsonn og foreløpig legges slik det er vist på tegningene hvis ikke noe annet er spesifiser av oppdragsgiver. Ved forlegging av Cu-wire rundt bygninger og tårn/ast, vil avstanden være c ut fra fundaentene og til Cu-wiren. Når det oppstår kryssingspunkt ello Cu-wire og kabler eller stålrør/tank ved anlegget legges Cu-wiren i iniu 2 langt plastrør av type NT10 ed ytre diaeter 32 i krysningspunktet. Rundt eventuelle kabler vil an legge Mepro kabelrøreleenter ed lengde 2. i de tilfeller hvor det ikke er ulig å få lagt bunneleentet under kabelen, vil dekkeleentet anses so tilstrekkelig beskyttelse. 8 Forlegging av PN-ledning. So PN-ledning vil an bruke 50 2 gul/grønn ed 19 kordeller. 9 Avgrening/tilkopling av Cu-wire til Cu-wire til PN-ledning og PN-ledning til PN-ledning. Tilkoplingen av Cu-leder til Cu-leder vil bli utført ed terittsveising eller C- pressklee. - Ved bruk av terittsveising vil Cu-leder til Cu-leder ligge butt I butt eller parallelt. - Ved bruk av C-pressklee vil an benytte hydraulisk presstang ed iniu trykk 118 kn. Alle tilkoplinger ed Cu-wire til Cu-wire vil bli utført ed bøy ot ast. 10 Tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast. Ved tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast vil an avgreine to taper Cu-wire fra 95 2 Cu-wiren til Cu-bånd.

6 Konfidensielt 5 - Det vil bores Cu-bånd (1x100 ) for ½ bolt. - Det vil benyttes ½ bronse- eller essingbolt og fortrinnet kabelsko av typen ELPRESS ed lang hals uten inspeksjonshull eller tilsvarende kabelsko. Tapene fra 95 2 Cu-wiren vil an slagloddes til Cu-bånd. 11 Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd. Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd vil bli utført ed to tilkoplinger til Cu-båndet. - Det vil bores Cu-bånd (1x100 ) for ½ bolt. - Det vil benyttes ½ bronse- eller essingbolt og fortrinnet kabelsko av typen ELPRESS ed lang hals uten inspeksjonshull eller tilsvarende kabelsko. Cu-wiren vil an slagloddes til Cu-båndet. 12 Klaring av Cu-wire på betongvegg. På betongvegg vil an klare Cu-wiren eller PN-ledningen. So klaer vil an benytte ekspansjonsbolter i syrefast utførelse og patentbånd i kopper, derso annet ikke er oppgitt av oppdragsgiver. Ved føringen av Cu-wiren eller PN-ledningen fra tak til vegg vil an enten lage en slisse i betongen eller legge jordledningen skrått over kanten slik at an unngår en skarp bøy. 13 Jording av barduner. Prinsippet for utførelse av jording av bardunfundaent. Fra Cu-wiren i bakken til bardunen vil 50 2 PN-ledning klares til betongfundaentet, so klaer vil an bruke ekspansjonsbolter i syrefast utførelse, diaeter 8. Lengde iniu 55 og kopper patentbånd. Hvis det er nødvendig ed hull i bardunfeste for tilkopling av PN-ledning, vil an kontakte oppdragsgiver og følge anvisninger fra denne. 14 Saenkopling av Cu-bånd innvendig I tårn til Cu-wire rundt tårn.

7 Konfidensielt 6 Det vil være nødvendig å bore 16 hull i betongveggen på skrått (45 grader) slik at hullet utvendig koer ut under bakkenivå (ca. 20 c ). Det vil tilkoples 95 2 PN-ledning (ed 19 kordeller) til Cu-båndet innvendig og so føres ut gjenno hullet i betongveggen. PN-ledningen føres slik at den krysser jordringen rundt tårnet og tilkoples jordringen. Man vil tette hullet i betongveggen ed Silicon etter at PN-ledningen er ført igjenno. 15 Jording av fagverksast. Fra jordringen rundt ast vil det onteres 50 2 g/g PN-ledning til hver astevange. Tilkoplingen til asten vil bli utført ed ½ bolt og fortinnet kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull. Tilkopling av kabelsko til jordleder utføres ved bruk av hydraulisk presstang ed iniu trykk 118 kn. Cu-wiren vil klares til betongfundaentet ed ekspansjonsbolter i rustfri/syrefast utførelse ed patentband i kopper. 16 Jording ved endeast i kraftlinje. Cu-wire so ligger i kabelgrøft fra stasjonen vil bli ført ot tilleggsjordingen ved endeast og ikke direkte opp i stolpen. På stolpen onteres jordingstilkopling av type Elpress Jordingsforband, type JFM i Cu-utførelse for Jordingen so koer fra toppen av asten tilkoples jordingstilkoplingen først, ens Cu-wiren so legges i bakken tilkoples ytterst. Det vil kun benyttes fortinnet kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull for tilkopling av Cu-wire til jordtilkoplingen. 17 Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner. Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner vil bli utført vanligvis ved bruk av kabelsko. Man benytter kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull. Festebolten vil være ½ galvanisert stålbolt ed skive og utter. Tilkopling av kabelsko til jordleder vil bli utført ved bruk av hydraulisk pressteng ed iniu trykk 118 kn.

8 Konfidensielt 7 Derso an å bore hull i stålkonstruksjonen for festing av kabelsko, vil det alltid påsøres galvaniserende aling I hullet etter boring for å forhindre korrosjon. 18 Opprydding/planering/tilslåing. Etter at jordingsarbeidene er godkjent av oppdragsgiver vil an rydde opp anleggsoråde, planere og hvis nødvendig tilså rundt anlegget. Alt avfall so an har tilført anlegget vil bli fjernet. Planeringen vil bli utført slik at bakkenivået blir so før arbeidene ble igangsatt ed jevn overgang til urørt grunn. Der hvor det er gressbakke vil an plassere torven tilbake ed gresset opp og an vil tilså ed gressfrø der det er jordsonn. 19 Kontroll av arbeidene/overtagelse. I forkant av tildekking/overfylling av jordledere utføres, vil an varsle oppdragsgiver slik at kontroll og oppåling for avregning kan bli utført hvis det er ønskelig.

9 Konfidensielt 8 Vilkår og besteelser 20 Helicon AS ytelse og plikter. Helicon AS ansvar ovenfor oppdragsgiver kan ikke overføres til eventuelle andre underentreprenør / leverandør Entreprenøren sørger for nødvendig ansvars- brann-, tyveri- og ontasjeforsikring Helicon plikter å ha en erfaren anleggsleder so leder av arbeidene på anleggsplassen. Anleggslederen skal ha erfaring fra tilsvarende arbeid. 21 Oppdragsgivers plikter. Våre tilbud er basert på at anleggene holder forskriftsessig standard og for øvrig ikke avviker fra alinnelig standard for vedkoende anlegg. Oppdragsgiver plikter å oppgi riktig inforasjon slik at arbeider kan bli utført i henhold til avtale. Oppdragsgiver plikter å følge de besteelser og avtaler so er inngått. 22 Vederlag og betalingsbetingelser. Prisen på arbeidene og leveransene vil bestå av faste enhetspriser so blir ultiplisert ed volu og antall enheter sat en variabel del so vil være avhengig av de enkelte arbeider so skal utføres definert so generalokostningene. For er detaljert inforasjon, se prisbladene so er vedlagt i dette dokuentet. Alle enhetspriser og su vil være inkl. spesifisert ateriell derso ikke annet er ønsket av oppdragsgiver. Avregningen vil skje på grunnlag av forbrukt volu og til de oppgitte enhetspriser i prisbladene. Alle priser vil bli oppgitt eks. erverdiavgift og andre skatter/avgifter. Der annet ikke er avtalt faktureres det pr. 30 dager ed 12 % orarente fra forfall ved forsinket betaling. Oppdragsgiver kan ikke otregne krav på betaling ed forfalte eller påståtte krav oppdragsgiver eventuelt åtte ha. Oppdragsgiver kan heller ikke under henvisning til angler eller annet holde tilbake er enn 10 % av kontraktsuen for det enkelte anlegg/den enkelte stasjon.

10 Konfidensielt 9 23 Arbeidstid. Entreprenøren kan ikke påregne å få dekket ekstrautgifter so ikke er definert i prisbladene p.g.a. vanskelige vær - og føreforhold. Hvis slike forhold forhindrer en avtalt fredrift på arbeidene svarer ikke Helicon AS for konsekvensene av dette. 24 Overtagelse. Når alle arbeider er utført av entreprenøren, skal Helicon varsle byggherren. Forell overtakelse vil skje ved sluttbefaring og signering av overtagelsesprotokoll hvor anleggene aksepteres ferdige og eventuelle angler noteres. Eventuelle feil og angler skal deretter utbedres innen rielig tid. Oppdragsgiver kan ikke nekte overtakelse ed indre det foreligger vesentlige angler ved arbeidene so uuliggjør forsvarlig drift av anlegget/stasjonen. 25 Taushetsplikt. Helicon AS sine representanter har taushetsplikt vedrørende konfidensielt ateriale, opplysninger o personlige forhold, opplysninger so kan skade en av partene eller forretningsessige forhold de får kjennskap til under arbeid so utføres hos oppdragsgiver når andre kan utnytte dette i sin næringsvirksohet. Oppdragsgiver har taushetsplikt vedrørende konfidensielt ateriale, opplysninger o personlige forhold, opplysninger so kan skade en av partene eller forretningsessige forhold de får kjennskap til under arbeid so utføres hos oppdragsgiver når andre kan utnytte dette i sin næringsvirksohet. Dette gjelder blant annet enhetspriser, tekniske løsninger og gjennoføringsetoder/-åter so i stor grad vil være preget av at Helicon besitter spesiell knowhow, patenterte rettigheter.v. 26 Mislighold og erstatning. Derso en av Helicon AS sine ansatte, ved utvist uaktsohet, ødelegger eller setter utstyr ut av drift, kan det kreves erstatning. Erstatningsbeløpet er i enhver henseende begrenset oppad til den utstyrkoponent so er ødelagt eller skadet, eller aksialt 2/3 av oppdragssuen på den enkelte stasjon. Helicon AS kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader.

11 Konfidensielt Force Majeure. Streik, lockout, krig, brann, ulykke, annen force ajeure og hendelser so Helicon AS ikke har kontroll over og so forhindrer, forsinker eller vanskeliggjøre gjennoføringen av oppdraget, berettiger Helicon AS til utvidelse av tidsplanen eller til helt å innstille oppdraget uten å bli skadelidende ovenfor oppdragsgiver. 28 Konflikter. Uenighet o innhold eller gjennoføring av avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fre, kan hver av partene kreve saken avgjort ed voldgift etter tvisteålslovens kap. 32. For tvister o beløp/verdier under kroner ,- skal voldgiftsretten settes ed én person so partene velger i fellesskap. Klarer ikke partene enes o en person, velges personen av sorenskriveren der voldgiften skal holdes. Voldgift skal føres i den kounen hvor Helicon AS har sin forretningsadresse.

12 Konfidensielt 11 Tilbud 29 Pris for Arbeid. Pris på arbeider for gjennoføring av jordingsanlegg på den enkelte stasjon vil bli de saenlagte enheter av forskjellig arbeidstyper ultiplisert ed forbrukt volu. (se prisblader for detaljer). Prisene forutsetter ordinære forhold ed hensyn til anleggene og de orådene anleggene ligger i. Dette ofatter grunnforhold, forurensing.v. Estiert kostnad basert på forundersøkelser. NOK XXX.XXX 30 Generalokostninger. Generalokostninger består av forskjellige kostnadsarter. Prisene er basert på kostnadene på et (1) lag so består av 1-3 personer ed en (1) bil ed utstyr. (se prisblader for detaljer). Generalokostningene for den enkelte stasjon/prosjekt vil bli de saenlagte enheter av kostnadsarter ultiplisert ed edgått enheter basert på hvilken type prosjekt. Generalokostninger vil innbefatte følgende: - Transport/Frakt - Bilhold - Tilrigging - Reise - Losji - Diett - Forsikring - Garantier - Dokuentasjon og ålinger Estiert Generalokostninger NOK XXX.XXX 31 Estiert Total Estiert generalokostning NOK XXX.XXX Estiert kostnader arbeid NOK XXX.XXX Estiert Grand Total NOK XXX.XXX Alle priser er oppgitt eks va

13 Konfidensielt 12 Prisblad. Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 1 Etablering av elektrode 1.1 Etablering av elektrode i fjell a 10 eter diaeter. Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse ferdigstøpt rundt. 1.2 Etablering av elektrode i fjell a 5 eter 40 hull ed er diaeter Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse ferdigstøpt rundt. stk. stk. 1.3 Etablering av elektrode i løsasse hvor dette er nødvendig Boring og eventuelt nedsetting av rør i løsasse ned til fjell Boring i løsasse, Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse støpt rundt Boring i løsasse inkl. 115 stålrør Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse støpt rundt. 1.4 Nedslåig av jordspyd Levering og nedslåing av jordspyd so beskrevetinkl. ateriell også nødvendig skjøteateriell Jordspyd ed lengde 1,5 stk. Jordspyd ed lengde 3.0 stk. 1.5 Tilkobling av Cu-wire til nedslått jordspyd Tilkobling av Cu-wire til nedslått jordspyd stk. Su denne side 0.00

14 Konfidensielt 13 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 2 Forlegging av Cu-wire Cu-wire 50 2 Cu-wire so beskrevet i inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Nedgraving til in 30 c dybde, Nedgraving til c dybde og klaring For hver 2. Eventuell nedgraving til 10 c dybde og klaring for hver 0, Levering og forlegging av NT10 rør Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler Slissing i stein/betong/asfalt og klaring For hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

15 Konfidensielt 14 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 3 Forlegging av Cu-wire Cu-wire 95 2 Cu-wire so beskrevet i inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Nedgraving til in 30 c dybde, Nedgraving til c dybde og klaring for hver 2. Eventuell nedgraving til 10 c dybde og klaring for hver 0, Levering og forlegging av NT10 rør Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving Su denne side - Alle priser er oppgitt eks va

16 Konfidensielt 15 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 4 Forlegging PN-Iedning PN-Ledning 50 2 PN-Ledning so beskrevet inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Levering og forlegging av NT10 rør so beskrevet Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler so beskrevet Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving PN-Ledning 95 2 PN-Ledning so beskrevet inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Levering og forlegging av NT10 rør so beskrevet Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler so beskrevet Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

17 Konfidensielt 16 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 5 Tilkoplinger 5.1 Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk 5.2 Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til ast. Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til ast inkl. ateriell. Prisen er pr. tilkopling til astevange. stk 5.3 Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk. 5.4 Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk. Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

18 Konfidensielt 17 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 6 Tilkoplinger 6.1 Tilkopling av 50 2 Cu-wire til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.2 Tilkopling av 95 2 Cu-wire til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.3 Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.4 Tilkopling av 95 2 g/g PN-ledning til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.5 Jording av endeast Ved endeast vil Cu-wiren i kabelgrøften graves opp og frakobles jordingen so koer ned asten. Cu-wiren i kabelgrøften vil isteden tilkobles Cu-wiren so går til jordspydene. På stolpeben vil det onteres kopper jordingsforband. stk. stk. stk stk. stk. Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

19 Konfidensielt 18 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 7 Diverse 7.1 Jording av fagverkast Klaring og boring for jording av fagverkast utført so beskrevet i post 20 inkl. ateriell 7.2 Klaring på betong Forlegging av 50 2 Cu-wire til betongvegg. inkl. ateriell. Eks. rigging. 7.3 Klaring på betong Forlegging av 95 2 Cu-wire til betongvegg. inkl. ateriell. Eks. rigging. stk. M 7.4 Regningsarbeid Tie 7.5 Prosjektering og design. Tie Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

20 Konfidensielt 19 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 8 Reparasjon av eksisterende jording 8.1 Nedgraving av eksisterende jording Nedgraving til in 30 c dybde Nedgraving til in c dybde og klaring for hver Nedgraving til in 10 c dybde og klaring for hver 0, Skjøting av eksisterende jordledere Cu-wire) inkl. ateriell 8.3 Fjerning av eksisterende jordledere I dette punktet vil fjerning av Cu-leder fra grøfter edregnes. stk Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

21 Konfidensielt 20 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 9 Generalokostningene 9.1 Transport/frakt på vei ed lastebil k 9.2 Transport/frakt på vei ed annet kjøretøy k 9.3 Rigg og drift Hold av kjøretøy og askiner, tilrigging, reise, diett Forsikringer, garantier, dokuentasjon, losji og ålinger. Dag Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag Prosjekt: Raeavtale Maling og overflatebehandling 3 Prisskjea ed saendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et koplett utfylt tilbud ed svar på alle forhold so er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK

262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.20.02 PARKERINGSDEKKER - KALDT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon ed plasstøpt eller prefabrikkert betong ed overflatekvalitet

Detaljer

Jording Dybdejording Jording i fjell

Jording Dybdejording Jording i fjell Januar 2014 Jording Dybdejording Jording i fjell Dybdejording Jordingssystemet fra EL-tjeneste sikrer en brukervennlig, sikker og kostnadseffektiv løsning. Brukervennlig; 1m rør. Hel forbindelse, ingen

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Vedlegg: C Dokuentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Det er gjennoført synfaring og grunnundersøking på gnr., bnr., fnr. i Vågå koune for å vurdere best egna avløpsløysing på eigedo. Resultat

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER

262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER 262.40.03 STØYSENSITIVE BYGNINGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.03 REHABILITERING PÅ STØYSENSITIVE BYGNINGER - GENERELT Brukerne i støysensitive bygninger so skoler, sykeog aldershje,

Detaljer

SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING

SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING 262.40.01 SINGELBALLAST - AV/ PÅ, NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.01 REHABILITERING SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Til tekning av singelballasterte tak over bærende konstruksjon

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Isover FireProtect NOVEMBER 12 Teknisk isolasjon 6 Nå dokuentert i henhold til ENV 13381-4 Ny diensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt Compello Aksesspunkt 1 Generelle avtalevilkår 1.1 Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN

Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr. er inngått mellom. SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr (Kunde) FIRMANAVN Kjøpsavtale medisinsk teknisk utstyr Side 1 av 7 Avtale nr. Kontrakt om kjøp av Medisinsk Teknisk Utstyr er inngått mellom SYKEHUSET INNLANDET HF Org.nr. 983 971 79 (Kunde) og FIRMANAVN Org.nr. (Leverandør)

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID

RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Kvalifikasjonsgrunnlagets vedlegg 5 RAMMEAVTALE OM INNKJØP AV TRYKKSAKER MED LANG LEVERINGSTID Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Senkbar avløpspumpe type ABS AS 0530-0841

Senkbar avløpspumpe type ABS AS 0530-0841 Senkbar avløpspupe type ABS AS 0530-0841 15975045NO (02/2015) 1006-00 NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.o 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Senkbar

Detaljer

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3

Monteringsanvisnin. EPJMe-1C-12/24-D-T3 Monteringsanvisnin EPJMe-1C-12/24-D-T3 EL NR 11 652 00 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper tråd

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Tekna / kursdagene 2014 Jording og jordingssystemer. Trond Ohnstad Statnett Teknologi og Utvikling Innhold Utfordringer Maskenett Planering av løsmasse, utlegging,

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester

Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Konsept for rammeavtaler del 2 Generell Rammeavtale om IKT varer og tjenester Avtalens navn: IT rammeavtale Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: Del 1, Bakgrunnsnotat, finner du her: http://www.difi.no/hovedenkel.aspx?m=53794

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser POSTADRESSE Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerak.no ORG. NR.: 980

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Kostnader. Prosjekt: Sandviken Gamle Bergen. Parsell: Elsesro Sandviken Sykehus (alternativ 1) Bergen kommune. Teknisk data

Kostnader. Prosjekt: Sandviken Gamle Bergen. Parsell: Elsesro Sandviken Sykehus (alternativ 1) Bergen kommune. Teknisk data Kostnader Prosjekt: Sandviken Gale Bergen Parsell: Elsesro Sandviken Sykehus (alternativ 1) Bergen koune Teknisk data Fra - til profil: 0-545 Diensjoneringsklasse: Sa2 Fartsgrense: 50 k/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet

Kontrakt. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av sentralnettet Kontrakt mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av sentralnettet I INNLEDNING Statnett er systemansvarlig og operatør av sentralnettet, både for de anlegg som Statnett

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTUTVIKLING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR Side 1 av 6 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiver) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum

Tyngdekraft Nor Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Entreprise: Betongarbeider Summeringsskjema Postnr Spesifikasjon Enh Mengde Pris Sum Prosjekt: Nydalselva Kraftverk Side 0 Summeringsskjema A1 Rigg og drift 1 kap B1 Inntak 1 kap C1 Forankringsklosser 1 kap D1 Kraftstasjon 1 kap F1 Regningsarbeider 1 kap Sum betongarbeider: Prosjekt: Nydalselva

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

MEKANISK FESTET PÅ TAKTRO

MEKANISK FESTET PÅ TAKTRO 262.40.06 MEKANISK FESTET PÅ TAKTRO Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.06 TAKTROUNDERLAG - GENERELT Til otekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon ed taktro av finer eller

Detaljer

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav

Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav "Ændringsregler i byggeaftaler København 10. november 2009 Endringsklausuler i utførelsesentreprise: Frister og formkrav Nordisk Institutt for Sjørett, UiO De syv søstre fra Herøy

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Pris og produktkatalog

Pris og produktkatalog Pris og produktkatalog Treavfallsbehandling Støv og sponavsug Luftbefuktning Flisfyring Industriventilasjon og grønn energi GALVANISERTE RR OG BEND MED SPENNBÅNDSKANT (fb.) 2 m 1 m 0.5 m 80 mm 207 103

Detaljer

Fokus på anboringer. - Sette fokus på anboringer - Lekkasjer - Korrosjon / igjenngroing - Typer anboringer / material valg - Ytre påvirkninger

Fokus på anboringer. - Sette fokus på anboringer - Lekkasjer - Korrosjon / igjenngroing - Typer anboringer / material valg - Ytre påvirkninger - Sette fokus på anboringer - Lekkasjer - Korrosjon / igjenngroing - Typer anboringer / material valg - Ytre påvirkninger - Lekkasjer på og ved anboringer - Ca 130 off. lekkasjer/ brudd - Ca 300 priv lekkasjer/

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex

Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex Installasjon av OPGW kabel - Tykoflex VEILEDNING IV5006-N Utgave C Side 1 av 8 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Avmantling av kabel, kutting av rør... 2 4. Montering av installasjonssettet...

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

VENNESLA kommune Kjøp av konsertutstyr og instrumenter

VENNESLA kommune Kjøp av konsertutstyr og instrumenter VENNESLA kommune Kjøp av konsertutstyr og instrumenter Avtalenr. 16/01092 AVTALE OM LEVERANSE AV KONSERTUTSTYR OG INSTRUMENTER Avtalen er inngått mellom: [navn], org.nr. [xxx xxx xxx] (heretter kalt Leverandøren)

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer