Tilbud av Jordingsarbeider for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud av Jordingsarbeider for"

Transkript

1 Tilbud av Jordingsarbeider for. Dato: xx. xx 2010 Gyldig 30 dager. XXXXXX xxxxxx Helicon A.S, Helicon A.S Bank: Foretaksregisteret:

2 Konfidensielt 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse av tilbudt jordingsarbeid Forprosjektering av anlegg Prosjektering av arbeidet på de enkelte anlegg Etablering av elektroder i fjellanlegg Nedsetting av stålrør for etablering av elektroder Nedslåing av jordspyd Tilkopling av Cu-wire til jordspyd so er nedslått i jordsonn Forlegging av Cu-wire Forlegging av PN-ledning Avgrening/tilkopling av Cu-wire til Cu-wire til PN-ledning og PN-ledning til PN-ledning Tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd Klaring av Cu-wire på betongvegg Jording av barduner Saenkopling av Cu-bånd innvendig I tårn til Cu-wire rundt tårn Jording av fagverksast Jording ved endeast i kraftlinje Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner Opprydding/planering/tilslåing Kontroll av arbeidene/overtagelse Vilkår og besteelser Helicon AS ytelse og plikter Oppdragsgivers plikter Vederlag og betalingsbetingelser Arbeidstid Overtagelse Taushetsplikt Mislighold og erstatning Force Majeure Konflikter Tilbud Pris for Arbeid Generalokostninger Estiert Total Prisblad... 12

3 Beskrivelse av tilbudt jordingsarbeid. 1 Forprosjektering av anlegg. Konfidensielt 2 Målinger av jordsonnresistans og berggrunnens ledningsevne. Topografiske og anleggsessige hensyn for besteelse av optial plassering av anlegg. 2 Prosjektering av arbeidet på de enkelte anlegg. Design av optiale jordingsanlegg ed tanke på lynspenninger, kostnytteverdi og kundens øvrige krav. Prosjektering av anlegg. 3 Etablering av elektroder i fjellanlegg. Etter at design og diensjonering av anlegget/ene er ferdig, basert på grundig befaring og ålinger, vil an etablere elektroder for å oppnå aksial nytteverdi av jordingsanlegget og de enkelte elektrodene. Ved design og diensjoneringen av jordingsanlegg i fjellgrunn vil de være veldig viktig å skille ello de forskjellige oppgaver og hvilken hensikt so dette anlegget priært skal oppfylle: Hvis utstyret so anlegget skal beskytte er øtålig eller står utsatt til for overspenning og an ønsker å diensjonere ed hensyn på dette så vil Helicon AS: - Utføre forasjonen av anlegget slik at optial utnyttelse av ioniseringsevnen (se kapittel jording i fjell) so fjellet gir, og at overspenningene blir ledet bort fra ønsket utstyr. Elektrodelengde og antall å diensjoners både ed hensyn på gjennoføring og kost-nytteverdi. - At alle elektrodene so blir etablert har sae kvalitet slik at an ikke får svake ledd(elektroder) so har vesentlig dårligere ledningsevne en de resterende. Hvis an får svake ledd kan dette påvirke anleggets evne til å føre bort lynspenninger (ipuls) og redusere anleggets effekt. Dette kan an forhindre ved åling av alle elektroder for å forsikre seg ot dette og hvis underålinger oppstår å an etablere ny elektrode på sae sted. - At an bruker elektrodeasse so er av god og jevn kvalitet og får sentrert koppereleentet i hver elektrode. Man skal utføre nedstøpningen av elektrodeassen uiddelbart etter at hullene er boret for å forhindre at hullene tettes og vann fylles i hullene. Luftteperaturen å inst være +5º Celsius. - At an oppnår en ålt verdi so tilfredsstiller kundens forventning.

4 Konfidensielt 3 4 Nedsetting av stålrør for etablering av elektroder. På fjelloråder hvor det er ye løs overdekningsasse vil det være nødvendig å benytte rør for etablering av elektroder. Her vil an benytte 115 stålrør so nedsettes i fjell og avsluttes 50 c under bakkenivå. Hvis det er nødvendig vil an skjøte stålrørene ved sveising og an vil etter endt oppdrag dokuentere overdekning/lengde på stålrør for hvert hull. Hvis overdekningsassen er av en slik substans at den ikke raser saen over hullet, vil an vurdere o stålrør vil være nødvendig. Alle elektroder i fjell vil regnes fra fjellnivå (under eventuelle løsasser) og nedover. 5 Nedslåing av jordspyd. Ved nedslåing av jordspyd vil an benytte kopperkledde stålstenger ed diaeter 15 og lengder på 15. Disse stengene vil skjøtes saen til angitte lengder so er beregnet etter jordresistansen på stedet. Skjøtingen av nevnte stenger vil bli utført ved bruk av koniske skjøtehylser. Man vil benytte borehaer for nedslåing av stengene og hvis det oppstår probleer ed å oppnå angitte lengder vil an slå jordspydene ned på skrå ed inntil 45 graders vinkel. 6 Tilkopling av Cu-wire til jordspyd so er nedslått i jordsonn. Man vil tilkople Cu-wire til jordspydene ved å bruke topphylse. Jordlederen so tilkoples topphylsen vil ikke ha noe indre tverrsnitt enn jordlederen so er beskrevet fre til jordspydet. 7 Forlegging av Cu-wire. All Cu-wire so blir forbrukt i arbeidet ed jordingen vil være av typen KGF. Der hvor det er ulig vil an grave ned CU-wiren ned til iniu 30 dybde. Hvis dette ikke er oppnåelig vil an klare Cu-wiren so følger: - nedgravd c, klares for hver 2 - nedgravd indre enn 10 c og på bart fjell, klares for hver 0,6.

5 Konfidensielt 4 Der Cu-wire vil krysse vei skal Cu-wiren nedgraves iniu 60 c i veien. Fjellklaer so vil benyttes er enten ekspansjonsbolter ed diaeter 8 og lengde iniu 55 I rustfritt/syrefast utførelse og patentband i kopper. Ved utleggingen av Cu-wiren vil an unngå tverre kroker for optial effekt. Bøyeradius og bøyevinkel vil an etterstrebe til å være inst ulig. Cu-wiren vil i størst ulig utstrekning nedgraves i jordsonn og foreløpig legges slik det er vist på tegningene hvis ikke noe annet er spesifiser av oppdragsgiver. Ved forlegging av Cu-wire rundt bygninger og tårn/ast, vil avstanden være c ut fra fundaentene og til Cu-wiren. Når det oppstår kryssingspunkt ello Cu-wire og kabler eller stålrør/tank ved anlegget legges Cu-wiren i iniu 2 langt plastrør av type NT10 ed ytre diaeter 32 i krysningspunktet. Rundt eventuelle kabler vil an legge Mepro kabelrøreleenter ed lengde 2. i de tilfeller hvor det ikke er ulig å få lagt bunneleentet under kabelen, vil dekkeleentet anses so tilstrekkelig beskyttelse. 8 Forlegging av PN-ledning. So PN-ledning vil an bruke 50 2 gul/grønn ed 19 kordeller. 9 Avgrening/tilkopling av Cu-wire til Cu-wire til PN-ledning og PN-ledning til PN-ledning. Tilkoplingen av Cu-leder til Cu-leder vil bli utført ed terittsveising eller C- pressklee. - Ved bruk av terittsveising vil Cu-leder til Cu-leder ligge butt I butt eller parallelt. - Ved bruk av C-pressklee vil an benytte hydraulisk presstang ed iniu trykk 118 kn. Alle tilkoplinger ed Cu-wire til Cu-wire vil bli utført ed bøy ot ast. 10 Tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast. Ved tilkopling av Cu-bånd til 95 2 Cu-wire rundt tårn/ast vil an avgreine to taper Cu-wire fra 95 2 Cu-wiren til Cu-bånd.

6 Konfidensielt 5 - Det vil bores Cu-bånd (1x100 ) for ½ bolt. - Det vil benyttes ½ bronse- eller essingbolt og fortrinnet kabelsko av typen ELPRESS ed lang hals uten inspeksjonshull eller tilsvarende kabelsko. Tapene fra 95 2 Cu-wiren vil an slagloddes til Cu-bånd. 11 Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd. Tilkopling av Cu-wire til Cu-bånd vil bli utført ed to tilkoplinger til Cu-båndet. - Det vil bores Cu-bånd (1x100 ) for ½ bolt. - Det vil benyttes ½ bronse- eller essingbolt og fortrinnet kabelsko av typen ELPRESS ed lang hals uten inspeksjonshull eller tilsvarende kabelsko. Cu-wiren vil an slagloddes til Cu-båndet. 12 Klaring av Cu-wire på betongvegg. På betongvegg vil an klare Cu-wiren eller PN-ledningen. So klaer vil an benytte ekspansjonsbolter i syrefast utførelse og patentbånd i kopper, derso annet ikke er oppgitt av oppdragsgiver. Ved føringen av Cu-wiren eller PN-ledningen fra tak til vegg vil an enten lage en slisse i betongen eller legge jordledningen skrått over kanten slik at an unngår en skarp bøy. 13 Jording av barduner. Prinsippet for utførelse av jording av bardunfundaent. Fra Cu-wiren i bakken til bardunen vil 50 2 PN-ledning klares til betongfundaentet, so klaer vil an bruke ekspansjonsbolter i syrefast utførelse, diaeter 8. Lengde iniu 55 og kopper patentbånd. Hvis det er nødvendig ed hull i bardunfeste for tilkopling av PN-ledning, vil an kontakte oppdragsgiver og følge anvisninger fra denne. 14 Saenkopling av Cu-bånd innvendig I tårn til Cu-wire rundt tårn.

7 Konfidensielt 6 Det vil være nødvendig å bore 16 hull i betongveggen på skrått (45 grader) slik at hullet utvendig koer ut under bakkenivå (ca. 20 c ). Det vil tilkoples 95 2 PN-ledning (ed 19 kordeller) til Cu-båndet innvendig og so føres ut gjenno hullet i betongveggen. PN-ledningen føres slik at den krysser jordringen rundt tårnet og tilkoples jordringen. Man vil tette hullet i betongveggen ed Silicon etter at PN-ledningen er ført igjenno. 15 Jording av fagverksast. Fra jordringen rundt ast vil det onteres 50 2 g/g PN-ledning til hver astevange. Tilkoplingen til asten vil bli utført ed ½ bolt og fortinnet kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull. Tilkopling av kabelsko til jordleder utføres ved bruk av hydraulisk presstang ed iniu trykk 118 kn. Cu-wiren vil klares til betongfundaentet ed ekspansjonsbolter i rustfri/syrefast utførelse ed patentband i kopper. 16 Jording ved endeast i kraftlinje. Cu-wire so ligger i kabelgrøft fra stasjonen vil bli ført ot tilleggsjordingen ved endeast og ikke direkte opp i stolpen. På stolpen onteres jordingstilkopling av type Elpress Jordingsforband, type JFM i Cu-utførelse for Jordingen so koer fra toppen av asten tilkoples jordingstilkoplingen først, ens Cu-wiren so legges i bakken tilkoples ytterst. Det vil kun benyttes fortinnet kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull for tilkopling av Cu-wire til jordtilkoplingen. 17 Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner. Tilkopling av jordleder til stål- og aluiniuskonstruksjoner vil bli utført vanligvis ved bruk av kabelsko. Man benytter kabelsko ed lang hals uten inspeksjonshull. Festebolten vil være ½ galvanisert stålbolt ed skive og utter. Tilkopling av kabelsko til jordleder vil bli utført ved bruk av hydraulisk pressteng ed iniu trykk 118 kn.

8 Konfidensielt 7 Derso an å bore hull i stålkonstruksjonen for festing av kabelsko, vil det alltid påsøres galvaniserende aling I hullet etter boring for å forhindre korrosjon. 18 Opprydding/planering/tilslåing. Etter at jordingsarbeidene er godkjent av oppdragsgiver vil an rydde opp anleggsoråde, planere og hvis nødvendig tilså rundt anlegget. Alt avfall so an har tilført anlegget vil bli fjernet. Planeringen vil bli utført slik at bakkenivået blir so før arbeidene ble igangsatt ed jevn overgang til urørt grunn. Der hvor det er gressbakke vil an plassere torven tilbake ed gresset opp og an vil tilså ed gressfrø der det er jordsonn. 19 Kontroll av arbeidene/overtagelse. I forkant av tildekking/overfylling av jordledere utføres, vil an varsle oppdragsgiver slik at kontroll og oppåling for avregning kan bli utført hvis det er ønskelig.

9 Konfidensielt 8 Vilkår og besteelser 20 Helicon AS ytelse og plikter. Helicon AS ansvar ovenfor oppdragsgiver kan ikke overføres til eventuelle andre underentreprenør / leverandør Entreprenøren sørger for nødvendig ansvars- brann-, tyveri- og ontasjeforsikring Helicon plikter å ha en erfaren anleggsleder so leder av arbeidene på anleggsplassen. Anleggslederen skal ha erfaring fra tilsvarende arbeid. 21 Oppdragsgivers plikter. Våre tilbud er basert på at anleggene holder forskriftsessig standard og for øvrig ikke avviker fra alinnelig standard for vedkoende anlegg. Oppdragsgiver plikter å oppgi riktig inforasjon slik at arbeider kan bli utført i henhold til avtale. Oppdragsgiver plikter å følge de besteelser og avtaler so er inngått. 22 Vederlag og betalingsbetingelser. Prisen på arbeidene og leveransene vil bestå av faste enhetspriser so blir ultiplisert ed volu og antall enheter sat en variabel del so vil være avhengig av de enkelte arbeider so skal utføres definert so generalokostningene. For er detaljert inforasjon, se prisbladene so er vedlagt i dette dokuentet. Alle enhetspriser og su vil være inkl. spesifisert ateriell derso ikke annet er ønsket av oppdragsgiver. Avregningen vil skje på grunnlag av forbrukt volu og til de oppgitte enhetspriser i prisbladene. Alle priser vil bli oppgitt eks. erverdiavgift og andre skatter/avgifter. Der annet ikke er avtalt faktureres det pr. 30 dager ed 12 % orarente fra forfall ved forsinket betaling. Oppdragsgiver kan ikke otregne krav på betaling ed forfalte eller påståtte krav oppdragsgiver eventuelt åtte ha. Oppdragsgiver kan heller ikke under henvisning til angler eller annet holde tilbake er enn 10 % av kontraktsuen for det enkelte anlegg/den enkelte stasjon.

10 Konfidensielt 9 23 Arbeidstid. Entreprenøren kan ikke påregne å få dekket ekstrautgifter so ikke er definert i prisbladene p.g.a. vanskelige vær - og føreforhold. Hvis slike forhold forhindrer en avtalt fredrift på arbeidene svarer ikke Helicon AS for konsekvensene av dette. 24 Overtagelse. Når alle arbeider er utført av entreprenøren, skal Helicon varsle byggherren. Forell overtakelse vil skje ved sluttbefaring og signering av overtagelsesprotokoll hvor anleggene aksepteres ferdige og eventuelle angler noteres. Eventuelle feil og angler skal deretter utbedres innen rielig tid. Oppdragsgiver kan ikke nekte overtakelse ed indre det foreligger vesentlige angler ved arbeidene so uuliggjør forsvarlig drift av anlegget/stasjonen. 25 Taushetsplikt. Helicon AS sine representanter har taushetsplikt vedrørende konfidensielt ateriale, opplysninger o personlige forhold, opplysninger so kan skade en av partene eller forretningsessige forhold de får kjennskap til under arbeid so utføres hos oppdragsgiver når andre kan utnytte dette i sin næringsvirksohet. Oppdragsgiver har taushetsplikt vedrørende konfidensielt ateriale, opplysninger o personlige forhold, opplysninger so kan skade en av partene eller forretningsessige forhold de får kjennskap til under arbeid so utføres hos oppdragsgiver når andre kan utnytte dette i sin næringsvirksohet. Dette gjelder blant annet enhetspriser, tekniske løsninger og gjennoføringsetoder/-åter so i stor grad vil være preget av at Helicon besitter spesiell knowhow, patenterte rettigheter.v. 26 Mislighold og erstatning. Derso en av Helicon AS sine ansatte, ved utvist uaktsohet, ødelegger eller setter utstyr ut av drift, kan det kreves erstatning. Erstatningsbeløpet er i enhver henseende begrenset oppad til den utstyrkoponent so er ødelagt eller skadet, eller aksialt 2/3 av oppdragssuen på den enkelte stasjon. Helicon AS kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader.

11 Konfidensielt Force Majeure. Streik, lockout, krig, brann, ulykke, annen force ajeure og hendelser so Helicon AS ikke har kontroll over og so forhindrer, forsinker eller vanskeliggjøre gjennoføringen av oppdraget, berettiger Helicon AS til utvidelse av tidsplanen eller til helt å innstille oppdraget uten å bli skadelidende ovenfor oppdragsgiver. 28 Konflikter. Uenighet o innhold eller gjennoføring av avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fre, kan hver av partene kreve saken avgjort ed voldgift etter tvisteålslovens kap. 32. For tvister o beløp/verdier under kroner ,- skal voldgiftsretten settes ed én person so partene velger i fellesskap. Klarer ikke partene enes o en person, velges personen av sorenskriveren der voldgiften skal holdes. Voldgift skal føres i den kounen hvor Helicon AS har sin forretningsadresse.

12 Konfidensielt 11 Tilbud 29 Pris for Arbeid. Pris på arbeider for gjennoføring av jordingsanlegg på den enkelte stasjon vil bli de saenlagte enheter av forskjellig arbeidstyper ultiplisert ed forbrukt volu. (se prisblader for detaljer). Prisene forutsetter ordinære forhold ed hensyn til anleggene og de orådene anleggene ligger i. Dette ofatter grunnforhold, forurensing.v. Estiert kostnad basert på forundersøkelser. NOK XXX.XXX 30 Generalokostninger. Generalokostninger består av forskjellige kostnadsarter. Prisene er basert på kostnadene på et (1) lag so består av 1-3 personer ed en (1) bil ed utstyr. (se prisblader for detaljer). Generalokostningene for den enkelte stasjon/prosjekt vil bli de saenlagte enheter av kostnadsarter ultiplisert ed edgått enheter basert på hvilken type prosjekt. Generalokostninger vil innbefatte følgende: - Transport/Frakt - Bilhold - Tilrigging - Reise - Losji - Diett - Forsikring - Garantier - Dokuentasjon og ålinger Estiert Generalokostninger NOK XXX.XXX 31 Estiert Total Estiert generalokostning NOK XXX.XXX Estiert kostnader arbeid NOK XXX.XXX Estiert Grand Total NOK XXX.XXX Alle priser er oppgitt eks va

13 Konfidensielt 12 Prisblad. Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 1 Etablering av elektrode 1.1 Etablering av elektrode i fjell a 10 eter diaeter. Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse ferdigstøpt rundt. 1.2 Etablering av elektrode i fjell a 5 eter 40 hull ed er diaeter Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse ferdigstøpt rundt. stk. stk. 1.3 Etablering av elektrode i løsasse hvor dette er nødvendig Boring og eventuelt nedsetting av rør i løsasse ned til fjell Boring i løsasse, Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse støpt rundt Boring i løsasse inkl. 115 stålrør Koppereleent sentrert i elektroden ed elektrodeasse støpt rundt. 1.4 Nedslåig av jordspyd Levering og nedslåing av jordspyd so beskrevetinkl. ateriell også nødvendig skjøteateriell Jordspyd ed lengde 1,5 stk. Jordspyd ed lengde 3.0 stk. 1.5 Tilkobling av Cu-wire til nedslått jordspyd Tilkobling av Cu-wire til nedslått jordspyd stk. Su denne side 0.00

14 Konfidensielt 13 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 2 Forlegging av Cu-wire Cu-wire 50 2 Cu-wire so beskrevet i inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Nedgraving til in 30 c dybde, Nedgraving til c dybde og klaring For hver 2. Eventuell nedgraving til 10 c dybde og klaring for hver 0, Levering og forlegging av NT10 rør Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler Slissing i stein/betong/asfalt og klaring For hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

15 Konfidensielt 14 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 3 Forlegging av Cu-wire Cu-wire 95 2 Cu-wire so beskrevet i inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Nedgraving til in 30 c dybde, Nedgraving til c dybde og klaring for hver 2. Eventuell nedgraving til 10 c dybde og klaring for hver 0, Levering og forlegging av NT10 rør Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving Su denne side - Alle priser er oppgitt eks va

16 Konfidensielt 15 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 4 Forlegging PN-Iedning PN-Ledning 50 2 PN-Ledning so beskrevet inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Levering og forlegging av NT10 rør so beskrevet Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler so beskrevet Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Håndgraving PN-Ledning 95 2 PN-Ledning so beskrevet inkl. ateriell. Igjenfylling utført ed oppgravde asse Nedgraving til in 60 c dybde i vei Levering og forlegging av NT10 rør so beskrevet Levering og forlegging av Mepro-rør ved kryssing av kabler so beskrevet Slissing i stein/betong/asfalt og klaring for hver 60c Forlegging på betongvegg Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

17 Konfidensielt 16 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 5 Tilkoplinger 5.1 Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk 5.2 Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til ast. Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til ast inkl. ateriell. Prisen er pr. tilkopling til astevange. stk 5.3 Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk. 5.4 Tilkopling/avgreining av 95 2 Cu-wire til 50 2 Cu-wire. Tilkopling/avgreining av 50 2 Cu-wire til 95 2 Cu-wire. Utført so beskrevet stk. Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

18 Konfidensielt 17 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 6 Tilkoplinger 6.1 Tilkopling av 50 2 Cu-wire til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.2 Tilkopling av 95 2 Cu-wire til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.3 Tilkopling av 50 2 g/g PN-ledning til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.4 Tilkopling av 95 2 g/g PN-ledning til stålkonstruksjon Utførelse for jording av stålkonstruksjoner so beskrevet 6.5 Jording av endeast Ved endeast vil Cu-wiren i kabelgrøften graves opp og frakobles jordingen so koer ned asten. Cu-wiren i kabelgrøften vil isteden tilkobles Cu-wiren so går til jordspydene. På stolpeben vil det onteres kopper jordingsforband. stk. stk. stk stk. stk. Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

19 Konfidensielt 18 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 7 Diverse 7.1 Jording av fagverkast Klaring og boring for jording av fagverkast utført so beskrevet i post 20 inkl. ateriell 7.2 Klaring på betong Forlegging av 50 2 Cu-wire til betongvegg. inkl. ateriell. Eks. rigging. 7.3 Klaring på betong Forlegging av 95 2 Cu-wire til betongvegg. inkl. ateriell. Eks. rigging. stk. M 7.4 Regningsarbeid Tie 7.5 Prosjektering og design. Tie Su denne side 0.00 Alle priser er oppgitt eks va

20 Konfidensielt 19 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 8 Reparasjon av eksisterende jording 8.1 Nedgraving av eksisterende jording Nedgraving til in 30 c dybde Nedgraving til in c dybde og klaring for hver Nedgraving til in 10 c dybde og klaring for hver 0, Skjøting av eksisterende jordledere Cu-wire) inkl. ateriell 8.3 Fjerning av eksisterende jordledere I dette punktet vil fjerning av Cu-leder fra grøfter edregnes. stk Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

21 Konfidensielt 20 Post Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Pris 9 Generalokostningene 9.1 Transport/frakt på vei ed lastebil k 9.2 Transport/frakt på vei ed annet kjøretøy k 9.3 Rigg og drift Hold av kjøretøy og askiner, tilrigging, reise, diett Forsikringer, garantier, dokuentasjon, losji og ålinger. Dag Su denne side Alle priser er oppgitt eks va

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) STANDARDAVTALE AVTALE OM VEDLIKEHOLD OG PROGRAMSERVICE (heretter kalt Avtale) MELLOM Orgnr 989 334 603 (heretter kalt Leverandøren) OG Rohkunborri nasjonalparkstyre Fylkesmannen i Troms Orgnr 974 772 124

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter.

Leca Ringmur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennomprøvde produkter. Leca Ringur LECA RINGMUR Leca Ringur en ny og svært fleksibel løsning basert på trygge og gjennoprøvde produkter. i Det er to forskjellige varianter av ringursløsningen. Til venstre: Leca Ringurløsning

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Innkjøpsguide. Juni 2014

Innkjøpsguide. Juni 2014 Innkjøpsguide Juni 2014 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,-... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,- og 500.000,-...

Detaljer

ENTREPRISEBOKA (8405)

ENTREPRISEBOKA (8405) ENTREPRISEBOKA (8405) SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8405 pkt 2)... 4 2.1. Byggherre(NS 8405 pkt

Detaljer