Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE"

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT SAMKOM SKOLE

2 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen i Opplæringsloven setter krav til kommunene om å ha et forsvarlig system for vurdering. Våre kommuner er små med få ressurser som hver for seg ikke makter å gjennomføre ekstern vurdering. I det regionale samarbeidet er økonomiske og personlige ressurser samlet og benyttet på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Formålet er at vurderingsgruppa skal være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i skolen. Sikre kvalitetsutvikling Erkjenning av at skolen trenger, og kommer til å få øyne utenfra Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Oppfylle kravet i Opplæringslova om kommunen sitt ansvar for å se til at skolene jevnlig vurderer sin egen virksomhet Hvem er vurderere? 10 personer i våre fire kommuner er medlemmer i vurderingsgruppa. De har bred og variert pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de 21 grunnskolene i regionen i løpet av 3 år, dvs. 8 skoler pr år. 2 fra gruppa (vurderingspar) gjennomfører vurdering på en skole, og ingen vurderer skoler i egen kommune. Etter 3 år begynner runde nr 2. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering, i samarbeid med skolefaglig ansvarlig i kommunen Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, utarbeidelse av kriterium, metodevalg og verktøy tilpasset det skolen ønsker fokus på. Selve vurderinga blir gjennomført. Rapporten Vurderingsparet skriver en rapport om resultatet av vurderinga. Rapporten trekker fram virksomhetens sterke sider, og hvilke utfordringer skolen har. Den gir også informasjon om rammene for vurderinga tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men kanskje et bidrag til hva en skal arbeide videre med innen det fokusområde som er vurdert. Det er ønske at de redskaper og metoder som er blitt brukt, kan overføres til det interne vurderingsarbeidet skolen årlig arbeider med. 2

3 2 FAKTA OM SKOLEN er en 1-7 skole beliggende lengst nord i Vennesla kommune. Den ligger plassert med elv på to kanter, med gode lekeområder og med turområder i nærheten. Skolen har 112 elever, 20 lærere og assistenter og to rektorer. Det er en gruppe på hvert trinn. Gruppestørrelsen er fra 13 til 18 elever Rektorene er Per Erik Malterudbakken og Aud Marit Emanuelsen. Skolen har SFO med 24 barn. I tillegg har skolen 2 rengjørere og merkantil stilling på ca. 36 %. 3 VURDERINGSTEMA Skolen har valgt voksenrollen som vurderingstema. Bakgrunnen for dette er at skolen har opplevd å få flere elever med atferdsproblemer i elevgruppen. Skolen har hatt seminar med hele personalet med temaet tydelige voksne. Skolen ønsker å få vurdert om de voksne er tydelige, både overfor elevmassen generelt, og atferdselever spesielt. 4 KRITERIUM/KVALITETSKRAV Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er henta fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomførerer en vurdering, blir kriterium sammenlignet med den informasjon som er samlet om temaet gjennom intervju og observasjon på skolen, i tillegg til de dokumentene som skolen har lagt fram. Kriterium i denne rapporten er utforma av vurderingsparet, og godkjent av skolen. Kriterier: 1. Skolen har et godt system som fremmer trivsel og læring. Skolen skal sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og opplæring, Læringsplakaten, og Opplæringsloven kap.9a Tegn på god praksis: 1.1. Skolens ordensregler er godt gjennomarbeidet og i daglig bruk 1.2. Skolens ordensregler er vel kjent i alle ledd (elever, foresatte og ansatte) Skolen har tydelige sosiale mål for elevene Skolen har et system for oppfølging og utvikling av elevers sosiale kompetanse Skolens ledelse deltar aktivt i arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Skolen har gode rutiner i arbeidet med klasseledelse Personalet diskuterer, reflekterer og veileder 3

4 2. Tydelige voksne skolen skal bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge (Læringsplakaten, og Læreplanens generelle del) 3. Gode pedagoger Skolen skal stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte læreres kompetanse Læringsplakaten og Opplæringsloven Kap. 10 hverandre i arbeidet med voksenrollen Skolen og foresatte arbeider i sammen for elevenes miljø og trivsel Skolen har en velfungerende vaktordning Skolen har prioritert klasseledelse som utviklingsområde Elevene viser tydelige tegn på trivsel og trygghet Skolen har ens praksis i konsekvens for brudd på ordensreglene. 2.2 Skolens ansatte har lik praksis for håndheving av reglene ute og inne på skolen. 2.3 De voksne er tydelige uten å bli autoritære. 2.4 De voksne er gode rollemodeller for elevene. 2.5 De voksne oppmuntrer og veileder elevene på en positiv og konstruktiv måte. 2.6 Det er arbeidsro og tydelig struktur i klassene/ gruppene. 2.7 Undervisning/timene starter på en god måte. 2.8 De voksne er tydelig på hvilke forventninger det stilles til elevene. 2.9 Det er få konflikter i friminuttene, og de konflikter som oppstår blir håndtert konsekvent og umiddelbart Elevene er trygge på de voksne på skolen Arbeid med elevenes sosiale kompetanse prioriteres Elevene viser respekt for de voksne og for medelever Lærerne er faglig sterke med god kompetanse Lærerne er flinke til å motivere En hver lærer framstår som tydelig, levende og bevisst i forhold til den kunnskap, de ferdigheter og de verdier som skal formidles 4

5 (Læreplanens generelle del) 3.4. Lærerne har god struktur og orden i sitt arbeid Lærerne er gode til å tilrettelegge og veilede elevene i deres læring Lærerne har klare mål for arbeidet 3.7. De voksne gir konstruktiv tilbakemeldinger muntlig og skriftlig Lærerne bruker varierte arbeidsmetoder Lærerne gir differensierte arbeidsoppgaver Lærerne kjenner godt elevenes forutsetninger faglig og sosialt Lærerne har de hjelpemidlene som behøves for å være aktive og gode formidlere av kunnskap Det gjennomføres jevnlig planlagte elevsamtaler Skolen har et system for etter- og videreutdanning Skolen gjennomfører medarbeidersamtaler. 5

6 5 DELTAKERE I VURDERINGA Interne: De ansatte, elever og foreldre. Eksterne: Preben Skogen og Kjersti Østmoe fra vurderergruppa Midt Agder. Grunngiving for valg av informanter Temaet voksenrollen krever en vurdering både fra de voksne selv, fra elevene og fra foreldrene. Derfor er alle skolens brukere blitt spurt, på påstandsskjema og i intervju. Alle lærerne og assistenter ble intervjuet. Fra hvert trinn ble to elever trukket ut vilkårlig og intervjuet. På foreldremøtet møtte FAU- representantene med vara. 6 TIDSBRUK Det er satt av 1 uke til å vurdere en skole. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderingsparet møter skolen for første gang for avklaringer og planlegging. Under selve vurderinga, er vurderingsparet på skolen i inntil 3 dager. Skolen får rapporten umiddelbart etter vurderingsdagene. I forkant og underveis forbereder vurderingsparet informasjon, metoder, verktøy og driver med informasjonsbearbeidelse og oppsummeringer. Å gjennomføre ei kvalitetsvurdering på 3 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensing av vurderinga. TID TILTAK ANSVAR Møte med ledelsen ved skolen. Uke 4 Avklaringer om vurderingstemaet, arbeidet fremover Vurdererne/ og praktiske løsninger. adm Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 9 Skolen sender dokumenter til vurdererne. Glansbilde utarbeides. Skolen får glansbildet elektronisk. Skolen drøfter glansbildet og kommer med evt. endringer og tillegg. Skolen sender svar elektronisk til vurdererne. Undersøkelser gjennomføres. Vurdererne mottar resultatene fra evt. påstandsskjema Adm Vurdererne Adm Adm 6

7 Uke 10 Uke 10 Uke 11 Man. Oppsummering av skjema. Utarbeiding av Vurdererne samtaleguider. Det endelige glansbildet oversendes skolen elektronisk. Vurdererne Kort presentasjon av vurdererne for kollegiet på morgenen. Møte med ledelsen. Vurdererne Omvisning, observasjon og oppstart av intervju. gjennomfører tiltakene. Foreldremøte på kvelden. Deltagere: klassekontakter (el.fau med vara?) Tirs. Ons. Tors. Observasjon i klassene. Intervjuer. Samtale med rektor. Observasjon i klassene. Intervjuer. Samtale med rektor. Framlegging av rapport for administrasjonen. Framlegging av rapporten for personalet. Vurdererne gjennomfører tiltakene. Vurdererne gjennomfører tiltakene. Rektor/ Vurdererne 7 METODER For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, henter vurdererne inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). Informantene er det vurdererne som plukker ut, for eksempel ved å ønske å møte alle klassekontakter, elev nr 5, 8, 14, 20 og 25 fra klasselista, 3 faglærere i praktisk-estetiske fag, 3 kontaktlærere på trinn 7, hele elevrådet osv. For å styrke kvaliteten på de data vi finner, bruker vi ulike metoder for datainnsamling (metodetriangulering). Gjennom et brett spekter av metoder tar vurdererne temperaturen på den pedagogiske praksisen til skolen, og på hvordan skolen fungerer som organisasjon. Tema og tid til disposisjon virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder brukt: Dokument- og resultatanalyse Skolen sender vurdererne diverse relevante dokument, for eksempel virksomhetsplan, arbeidsplaner, resultat av undersøkelser. Det sistnevnte kan være analyser som skolen har gjort av resultat på ulike nasjonale undersøkelser, når disse er relevante for skolen sitt vurderingsområde. Kriterium og på god praksis Vurderingsparet utarbeidet forslag til et glansbilde med kriterium og tegn på god praksis. Dette med utgangspunkt i L-06, Opplæringslova med forskrift og skolens planer. Forslag til kriterium med tegn på god praksis ble drøfta på skolen. Skolen godkjente disse med små endringer. Påstandsskjema 7

8 I forkant av skolebesøket sendte vurderingsparet ut påstandsskjema til deltagerne i vurderinga. Disse ble fylt ut av elever, lærere og foreldre, og returnert til vurderingsparet for oppsummering. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurderere i forkant utarbeidet ulike guider til hjelp for samtaler med elevgrupper, foreldre og pedagoger. Møte med foresatte En forutsetning for god skoleutvikling er god dialog mellom hjem og skole. Foresatte må få anledning til å involvere og engasjere seg. I løpet av denne vurderinga har vi hatt møte med klassekontaktene og leder i FAU. Møte med rektorene Rektorene har ei nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som skolen skal ta tak i når konklusjonene i rapporten er klare. En god dialog med skolens ledelse danner grunnlag for gjensidig forståelse av skolen sin nå-situasjon og for videre arbeid. Observasjon Vurdererne har observert i alle klasser tegn på god praksis i forhold til glansbildet. 8

9 8 SKOLENS STERKE SIDER INNEN VURDERINGSOMRÅDET 1. Skolen har gode rammer og systemer. har en bygningsmasse som gir gode rammer for læring og trivsel. Skolen er preget av god orden både i klasse-, gruppe- og arbeidsrom. Den er godt utstyrt med hjelpemidler slik at det kan utøves aktiv og god formidling av kunnskap. Skolen gir elevene og ansatte trivsel med rene og ryddige rom som er pyntet med kunst, elevarbeid og plakater. Ordensreglene til er godt gjennomarbeidet og revidert. Skolen har arbeidet med å informere foreldre og elever om reglene. Elevene på kjenner seg trygge i både timer og friminutt. Vaktordningen for elever som har pause ute fungerer meget bra. Det er alltid vakter som er godt synlige. Elevene syntes det er enkelt å komme i kontakt med voksne. Skolen bruker ikke skoleklokke, har ett felles friminutt og ellers fleksifriminutt etter behov. Dette er en ordning som fungerer meget bra og elevene er flinke til å passe tiden. Ledelsen ved skolen er aktivt med i arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Samtidig arbeider lærere og assistenter med å diskutere, reflektere og veilede hverandre i sin leder- og voksenrolle. De ansatte på skolen snakker om våre elever og ikke mine elever. Alle ansatte tar ansvar for alle elevene ved skolen. De ansatte står på lik linje i arbeidet med elevene og alle stillingsfunksjoner er delaktige i å følge opp elevene i møte med dem. Ledelsen har gitt seminar til alle ansatte i temaer som handler om elevatferd. Skolen har et godt samarbeid med de foresatte. Det foreligger en god samarbeidsavtale der foresatte har fått sine ansvarsområder. De foresatte er med på å arrangere tilstelninger som fremmer elevenes miljø og trivsel. 2. Tydelige voksne De voksne som arbeider ved er dyktige i sin profesjon. Undervisningsøktene er preget av orden, struktur og god ledelse. Oppstarten av øktene skjer på en god måte og elevene kjenner de voksnes rutiner og regler i klasserommet. Normalen på skolen er at elevene er rolige og arbeider godt i timene. De voksne er rolige, vennlige og høflige i møte med elevene på skolen. De gir tydelige beskjeder og setter krav og forventninger til elevene. Elevene gir uttrykk for at de trives med de voksne og at de møter de voksne med høflighet og respekt. 9

10 Det arbeides aktivt med å finne gode opplegg som fungerer for atferdselever. Det er mange voksenressurser som arbeider for at disse elevene skal fungere i skolehverdagen. Dette gjør at klassene fungerer godt på tross av elever som har sine atferdsproblemer. Det foreligger tiltaksplan for atferd til hver klasse. I disse planene blir også enkeltelevers tiltak beskrevet. 3. Gode pedagoger Lærerne på har god faglig kompetanse og er trygge på sin undervisning. Elevene får tilrettelagte oppgaver og det er varierte arbeidsmetoder i timene. Det er god struktur og orden på undervisningen som gis til elevene. Elever med særskilte behov blir ivaretatt og det arbeides med å finne opplegg som passer alle. Lærerne kjenner elevenes faglige og sosiale ferdigheter, og det gjennomføres planlagte elevsamtaler. Både elever og foresatte gir uttrykk for at de er fornøyde med lærerne ved. 10

11 9 SKOLENS UTVIKLINGSOMRÅDE INNEN VURDERINGSOMRÅDET 1. Arbeid med sosial kompetanse Plan for utvikling av elevenes sosiale kompetanse. Skolen bør lage en plan for systematisk arbeid med elevenes sosiale kompetanse. Denne planen bør ha klare målformuleringer, som også kan finnes igjen på skolens ukeplaner. Begrunnelse: Læringsplakaten formulerer arbeidet med elevenes sosiale kompetanse slik: stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking (Oppl.l. 1-2 og den generelle delen av læreplanverket) I skolens egen tiltaksplan for et trygt skolemiljø finner vi: Klasseråd. (en beskrivelse av hva dette skal inneholde). Timeplanlegges. I intervjuene fortelles det at dette ikke er gjort. Dette punktet bør følges opp. Skolen bør vurdere å bruke et program som utvikler elevenes sosiale kompetanse. Skolen bruker nå Zippys venner på 1.-2.trinn. Hele skolen bruker Ingen utenfor. I både lærer- og elevintervjuer fortelles det Zippys venner fungerer bra, men at ingen utenfor brukes sporadisk og sjeldent. Jf. punktet over kan dette være aktuelt å bruke i de timeplanfestede timene. 2. Arbeid med atferdselever Skolen bør gjennomarbeide og utvide et sett med konsekvenser som står i forhold til forseelsens grad. Begrunnelse: Vi får inntrykk av at ulike konsekvenser benyttes. Vi er usikre på om alle lærerne har et stort nok repertoar av konsekvenser. Vi hører også om konsekvenser som ikke står i forhold til regelbruddet. I Udirs rundskriv Udir Om ordensreglement i grunnskoler og videregående skoler: Det må knyttes klare sanksjoner til regelbrudd. Alle refsingstiltakene må også være hjemlet i ordensreglementet. Reglementet må derfor ha regler om hvilke tiltak som skal kunne benyttes når reglene brytes. Tiltakene må imidlertid være innenfor rammene av det som kan fastsettes med hjemmel i opplæringsloven 2 9 og 3 7. Tiltakene som skal kunne benyttes må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Skolen har noen lærere som har videreutdanning i spesialpedagogikk. I intervjuene kommer det fram at det hadde vært ønskelig med mer kompetanse på området atferdselever. Personalet har hatt seminar med atferdselever som tema, men synes fremdeles det er utfordrende å arbeide med disse elevene. 11

12 Skolen bør prioritere emnet videre, både ved å kurse enkeltlærere/ personalet samt ved å etterspørre denne kompetansen ved senere nyansettelser på skolen. Skolen bør også etterspørre hjelp fra hjelpeapparatet i større grad når det gjelder oppfølging av atferdselever. Dette kan avlaste og gi lærerne trygghet i det videre arbeidet. Skolen bør ha programfestede informasjonsmøter, for eksempel hvert halvår, der alle får vite det som trengs om elever etter prinsippet need to know. Det kan være informasjon om elever med spesielle sykdommer, eller reaksjoner på atferdselever. Hele personalet innkalles. Begrunnelse: I intervjuene kom det fram at ikke alle vet hvordan man håndterer alle elever, og at informasjon blir gitt, men ikke med hele personalet til stede. Et slikt system kan skape mer trygghet hos den enkelte om hvordan man møter den enkelte elev. 3. Konsekvente voksne I intervjuene kommer det fram uenighet om alle er like konsekvente i forhold til håndheving av ordensreglene. Dette blir underbygget i påstandsskjemaene der 37,5 prosent av elevene på 5.-7.trinn svarer at de bare er delvis enige i og 33,3 prosent er uenige i at de voksne reagerer likt på regelbrudd. Skolen har gjort et godt forarbeid på dette området med definisjon på tydelige voksne. Dette arbeidet bør ha en videreføring med en grundig diskusjon om konsekvens og gjennomføring av tiltak. 4. Oppfølging av målarbeid Vi finner manglende rutiner på oppfølging av arbeidet med læringsmål for elevene. Vi viser til Stortingsmelding 16/ : Og ingen stod igjen : I sin rapport om likeverd i norsk utdanning peker OECD på at norsk skole mangler strategier for å følge opp elever når man ser at de henger etter. I samme melding påpekes også at det er tradisjon i Norge for å gi stort ansvar for læringstrykket til foreldrene. Forskning viser at dette skaper et sosialt skille. Stortingsmeldingen viser oss, i kortversjon, at læringstrykket først og fremst må ligge inne i skolen. Dette betyr at skolen må ha et godt system for å fange opp de som ikke når læringsmålene. 5. Bearbeide resultatene fra påstandsskjemaene I svarene på påstandsskjemaene kom det fram noen punkter som vurdererne ikke finner igjen gjennom intervju og observasjon. Det er likevel viktig å diskutere det som kom fram/ var uklart i påstandsskjemaene. 12

13 10 VIDERE ARBEID ETTER MARS 2008 SAMKOM SKOLE Utviklingsområde Ideer Dette er gjennomført etter 6 mnd Arbeid med sosial kompetanse Arbeid med atferdselever Utarbeide skolens plan for sosial kompetanse med tydelige målformuleringer. Timeplanlegge klasseråd. Vurdere et gjennomgående program for arbeid med elevenes sosiale kompetanse Lage et sett med graderte konsekvenser. Videre kursing om atferdselever, evt. tilleggsutdanning. Etterspørre hjelp i hjelpeapparatet. Faste informasjonsmøter Tanker om videre arbeid Konsekvente voksne Oppfølging av målarbeid Bearbeide resultatene fra påstandsskjemaene Ta diskusjonen om hva konsekvens og oppfølging betyr på Samkom skole. Innføre et system for oppfølging av elever som ikke når læringsmålene, faglig og sosialt. Sette av noe tid til å reflektere over resultatene fra påstandsskjemaene. 6 måneder etter at skolevurderinga finner sted, vil rektor rapportere tilbake til skolesjef/skolefaglig ansvarlig hvordan skolen har arbeidet med utviklingsområda sine. Det politiske fagutvaglet vil få ei orientering. Samkom, Preben Skogen Vurderingsgruppa- Midtregionen i Agder Kjersti Østmoe Vurderingsgruppa-midtregionen i Agder 13

14 VEDLEGG: 1. samtaleguide, lærere og assistenter 2. samtaleguide, elever 3. oppgaver til samtale, foreldremøte 4. påstandsskjema, lærere 5. påstandsskjema, elever 5.-7.trinn 6. påstandsskjema, foreldre Vedlegg 1 Samtaleguide, Lærere, assistenter (og administrasjon) Skolen har et godt system som fremmer trivsel og læring. 1. Har skolen en felles forståelse av ordensreglene? Hvordan fungerer bruken av ordensreglene ved? 2. Hva gjøres for å utvikle elevenes sosiale kompetanse? 3. Hvordan arbeider du med sosial kompetanse i klassen? 4. Hvordan arbeides det på skolen for å gi elevene trygghet og trivsel? 5. Hvordan arbeides det med temaet klasseledelse på? 6. Hvordan blir de foresatte engasjert i arbeidet med sosial kompetanse? 7. På hvilken arena reflekterer de voksne over temaet voksenrollen? 8. Blir det satt inn vikarer for de som er syke i vaktsystemet? 9. Hvilket system har skolen for videre oppfølging av problematferd? (Altså de som ikke reagerer på vanlig tilsnakk) Tydelige voksne 10. Brukes ordensreglene likt av alle ansatte? 11. Hvordan vet dere at de voksne har lik praksis for håndheving av regler inne og ute, og at alle har samme konsekvenser? 12. Hvordan skal den gode læreren være i klasserommet? 13. klasseledelse? 14

15 14. Fungerer rutinene og ledelse i klasserommene? 15. Kan elevene føle seg trygge på voksne og medelever i friminuttene? 16. Er klimaet mellom elever og lærere, og elever mellom seg godt på skolen? Gode pedagoger 17. Hvordan arbeider skolen for å stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse? 18. Føler du selv at du er godt faglig kvalifisert for alle sider av lærerjobben/ assistentjobben? 19. Hvilke tilbud får dere om etterutdanning eller videreutdanning? 20. Hvordan veiledes og vurderes elevene i sitt arbeid? 21. Hvordan arbeider du med å sette opp mål for elevene (faglig og sosialt)? 22. Synes du selv du har tilstrekkelig struktur, orden og ledelse i klassen? 23. Hvilket elevsyn har skolen? 24. Hva skal til for at elevene skal få en god læringsprosess? 25. Er lærerarbeidet på skolen et felles løft eller individuelt arbeid? 26. Dersom du er i flere klasser: opplever du stemning og struktur ulikt fra klasse til klasse? Vedlegg 2 15

16 Samtaleguide, elever, 1. Hva er det beste ved? 2. Har du hørt skolens ordensregler? 3. Jobber dere i klassen med hvordan man skal oppføre seg mot hverandre? (1.klasse: Zippys venner, Steg for steg?) 4. Finner du alltid vakta i friminuttet når du trenger en? 5. Er det mange som krangler eller sloss i friminuttene? 6. Trives du på? 7. Er du trygg på? 8. Er de voksne rettferdige når noen har brutt reglene? 9. Har de ulike voksne alltid de samme reglene i klassen? 10. Er det god arbeidsro i klassen din? 11. Er du trygg på de voksne på skolen? 12. Viser du respekt for de voksne på skolen? Viser alle respekt for de voksne på skolen? 13. Får du oppgaver som er passelig vanskelige for deg? 14. Jobber dere på ulike måter (to og to, gruppe, i boka, med utstyr ) 15. Har du vært med på elevsamtale med læreren din? Vedlegg 3 16

17 Gruppeoppgaver, foreldremøtet, Samkom Gruppe 1 1. Hva er det beste ved? 2. Kjenner dere ordensreglene ved skolen og på hvilken måte har dere blitt kjent med disse? 3. Kjenner dere elevenes sosiale mål og på hvilken måte har dere blitt kjent med disse? Gruppe 2 1. Hva er det beste ved? 2. Har dere inntrykk av at har lik praksis når det gjelder håndheving av regler og konsekvenser for brudd på disse? 3. Er de voksne på gode forbilder? Gruppe 3 1. Hva er det beste ved? 2. Har dere inntrykk av at lærerne på Samkom er dyktige pedagoger? (evt.hvorfor?) 3. Opplever dere at deres barn blir sett og blir fulgt på riktig nivå? Gruppe 4 1. Hva er det beste ved? 2. Blir foreldrene engasjert i skolens arbeid med elevmiljø og trivsel? 3. På hvilke områder deltar foreldrene? 4. På hvilke måter ønsker dere å bli engasjerte? Vedlegg 4 påstandsskjema lærere og assistenter 17

18 Vedlegg 5: Påstandsskjema elever 5.-7.trinn Kriterium I I Skolen har har et et godt godt system som som fremmer trivsel og og læring. Nr. Påstand Helt enig Delvis Helt enig enig 21. Du Skolens kjenner ordensregler ordensreglene er vel til kjent skolen. i alle ledd Ordensreglene Du jobber jevnlig blir med brukt elevenes daglig. utvikling i sosial kompetanse. 23. Skolen gjør og foresatte ting at arbeider dere elever i sammen skal for ha det elevenes fint i miljø sammen. og trivsel. 24. Du Personalet kjenner diskuterer, skolens sosiale reflekterer mål. og veileder hverandre i arbeidet med 25. Det er læreren som styrer i klasserommet. voksenrollen. 26. Det er nok vakter i friminuttene. Uenig Delvis Vet ikke Uenig enig Vet ikke 5. Skolen har gode rutiner i arbeidet med klasseledelse. 27. Du føler deg trygg på skolen. 28. Du trives på skolen 6. Skolen har en velfungerende vaktordning. Kriterium II skolen skal bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. Nr. Påstand Helt Delvis Uenig Vet ikke Kriterium II enig enig skolen skal bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 29. Lærerne reagerer likt på regelbrudd. Nr. Påstand Helt Delvis Uenig 30. De voksne er tydelige på at de bestemmer. enig enig De Skolen voksne har er ens godt praksis forbilde i konsekvens for deg. for brudd på ordensreglene Skolens Du blir oppmuntret voksne opptrer og veiledet tydelig av og de er voksne. gode forbilder for barna Skolens Det er arbeidsro ansatte har i klasserommet. lik praksis for håndheving av reglene ute og inne på 34. Det skolen. er faste regler for hva som skjer i klasserommet. Vet ikke 35. Timene starter når læreren sier i fra. 10. Det er arbeidsro og tydelig struktur i klassene/ gruppene. 36. Du vet hva læreren forventer av deg. 11. De voksne er tydelig på hvilke forventninger det stilles til elevene. 37. Det er få konflikter i friminuttene. 12. Det er få konflikter i friminuttene, og de konflikter som oppstår blir 38. Dersom det er konflikter i friminuttene, hjelper og løser de håndtert konsekvent og umiddelbart. voksne det med en gang. Kriterium III Skolen skal 39. stimulere, Du er bruke trygg og på videreutvikle voksne på den skolen. enkelte læreres kompetanse. 40. Elevene på skolen viser respekt for de voksne. Nr. Påstand Helt 41. Elevene på skolen viser respekt for andre elever. enig 13. Lærerne har de hjelpemidlene som behøves Kriterium for å være III aktive og gode Skolen skal stimulere, formidlere bruke og av videreutvikle kunnskap. den enkelte læreres kompetanse. Delvis enig Uenig Vet ikke Nr. Påstand Helt 14. Lærerne setter klare mål for elevene. enig 42. Lærerne er flinke og kan masse om fagene på skolen. 15. Lærerne bruker varierte arbeidsmåter. 43. Lærerne er flinke til å motivere. 16. Lærerne differensierer og tilpasser stoffet etter elevenes forutsetninger. 44. Lærerne er gode til å engasjere og fortelle Lærerne De voksne har gir god konstruktiv orden. tilbakemeldinger muntlig og skriftlig Lærerne har er flinke de hjelpemidlene til å deg som i behøves fagene. for å være aktive og gode 47. formidlere Du får gode av tilbakemeldinger kunnskap. på ditt arbeid i fra lærerne Det Dere gjennomføres arbeider på mange jevnlig forskjellige planlagte elevsamtaler. måter i fagene Skolen Du kan har velge et vanskelighetsgraden system for etter- og på videreutdanning. oppgavene du skal løse. 50. Lærerne kjenner deg godt både som person og hva du kan. Delvis enig Uenig Vet ikke 18

19 Vedlegg 6 Påstandskjema til foreldre/foresatte. Fyll ut skjemaet slik du opplever det sett fra ditt/dine barns forhold til skolen. Kriterium I Skolen har et godt system som fremmer trivsel og læring. Nr. Påstand Helt enig 51. Skolens ordensregler er vel kjent også hos foreldre/ foresatte. Delvis enig Uenig Vet ikke 52. Foreldre/ foresatte er kjent med de sosiale målene for elevene ved Samkom skole. 53. Skolen og foresatte arbeider i sammen for elevenes miljø og trivsel. 54. Ditt/ dine barn viser tydelige tegn på trivsel og trygghet. Kriterium II skolen skal bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. Nr. Påstand Helt enig 55. Skolen har ens praksis i konsekvens for brudd på ordensreglene. Delvis enig Uenig Vet ikke 56. Skolens voksne opptrer tydelig og er gode forbilder for barna. 57. Ditt barn opplever få konflikter på skolen. 58. Ditt barn er trygge på de voksne på skolen. Kriterium III Skolen skal stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte læreres kompetanse. Nr. Påstand Helt enig 59. Lærerne oppleves som faglig sterke med god kompetanse. Delvis enig Uenig Vet ikke 60. Lærerne setter klare mål for elevene. 61. Lærerne bruker varierte arbeidsmåter. 62. Lærerne differensierer og tilpasser stoffet etter elevenes forutsetninger. 63. De voksne gir konstruktiv tilbakemeldinger muntlig og skriftlig. 19

Songdalen Ungdomsskole

Songdalen Ungdomsskole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT 26. mars 2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Hunsfoss Skole 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE 01.11.2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE 19.-22.nov 2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT. Rosseland Skole

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT. Rosseland Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Rosseland Skole -- FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory VURDERINGSRAPPORT VALSTRAND SKOLE 03.- 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010

Brønnøysund, 28.10.10. Vurderingsrapport. Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole. Ekstern vurdering. 25. 28. oktober 2010 Vurderingsrapport Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole Ekstern vurdering Brønnøysund Barne- og Ungdomsskole 25. 28. oktober 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Sør-Helgelandsregionen

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole/selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole/selbu kommune Vurderingsområde Tilpasset opplæring der en ser på organiseringa av undervisningen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Nerskogen skole Berkåk kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Nerskogen skole Berkåk kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i Dato: 20. 23. oktober 2008 Vurderingsgruppa i

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole Sammen for kvalitet Strategisk plan for Kringlebotn skole 2012-2016 Kringlebotn skoles visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Skolens læringssyn: Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap

Detaljer

REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT

REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT ÅD REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Åset skole i Åfjord kommune Vurderingsområde: Åset skole driver et systematisk arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Glåmos skole/ Røros kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Glåmos skole/ Røros kommune Vurderingsområde: Har skolen et gjennomgående system i utarbeidelse og bruk av arbeidsplaner,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Røros skole i Røros kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Røros skole i Røros kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring med fokus på organisering og ressursutnyttelse på

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Sosial læreplan JUNI 2010

Sosial læreplan JUNI 2010 Sosial læreplan JUNI 2010 FORUTSIGBARHET A) REGLER/ANSVAR: Trivsels-regler. * elever -foreldre -personalet tar stilling til Trygghets-regler ordens-/gruppe-reglene hvert år Grupperegler * gjennomgang i

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer