MØRE OG ROMSDAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL 2013"

Transkript

1 Inspirasjon MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse elevrådskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter onsdag 20. november torsdag 21. november Quality Hotel Alexandra Molde Fylkeskulturkonferansen made in møre og romsdal

2 Velkommen til konferansedagane Inspirasjon Møre og Romsdal møre Mørekonferansen onsdag 20. nov 2013 Quality Hotel Alexandra i Molde, kl 09:30 Ikkje gå glipp av haustens viktigaste møteplass mellom næringsliv, virkemiddelapparat og politikarar på alle nivå. Møre konferansen eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre. Vi set søkelys på regional utvikling i Møre og Romsdal ved å samle ei rekkje konferansar og nettverk under ei fane: INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL. INSPIRASJON er trongen til å skape! Du kjenner deg kreativ, motivert og vil skape noko, gjerne saman med andre. Vi håpar at arrangementa våre kan skape møteplassar som vil fremje samhandling og samarbeid til det beste for fylket vårt. Konferansier Jan-Erik Larsen Jan-Erik Larsen har bakgrunn som journalist og redaksjonssjef i Dagbladet, sjefsredaktør og administrerande direktør i Tidens Krav og statssekretær ved statsministerens kontor. I dag er han rådgivar i rådgivingsselskapet First House. Han er ein etterspurd rådgivar og foredragshaldar innan aktuelle politiske emne, strategisk historieforteljing og omdømme handtering. Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk Analyse AS er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse AS, og er utdanna samfunnsøkonom med doktorgrad frå Universitetet i Oslo. I heile si yrkeskarriere har han følgt konjunkturutviklinga internasjonalt og i Noreg. Sidan 2007 har han vore fast spaltist om makroøkonomi i Dagens Næringsliv og Finansavisen. Bjørnstad vil sjå på utsiktene for det konkurranseutsette næringslivet i Møre og Romsdal. Ingrid Schjølberg Robotnor er prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU og leiar for Robotnor - Senter for avansert robotikk. Robotnor sitt satsingsfelt er utvikling av neste generasjon robotteknologi og -konsept. Teknologien er inne i ei rivande utvikling, både innanfor robotar, 3D-printarar og digitalisering. Schjølberg vil sjå på kva mogelegheiter denne teknologien kan gi for industriproduksjonen i framtida. Monika Hestad Brand Valley er frå Brandal. Ho er gründer av det London-baserte konsulentfirmaet Brand Valley og underviser på mastergraden i innovasjonsleiing ved det høgt akta designuniversitetet Central Saint Martins. Hestad er sivilindustridesignar og har doktorgrad i produktdesign og merkevarebygging frå Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Tidlegare i år ga Hestad ut boka "Branding and Product Design" på forlaget Gower.

3 konferansen 2013 Internasjonalisering og nyindustrialisering. Målet med konferansen er å gi kunnskap om den makroøkonomiske utviklinga, forventa utvikling i ulike marknader og konsekvensar for Møre og Romsdal. Få innsikt og hent inspirasjon frå bedrifter som har valt ulike strategiar for å styrke sin posisjon i den globale konkurransen. Made in Møre og Romsdal? Avansert produksjonsteknologi, robotar, 3D-printarar og digitalisering opnar for nye måtar å produsere på. Korleis kan vi ta i bruk slik teknologi for å bli meir konkurransedyktige? Og korleis kan merkevarebygging gi oss fortrinn i den globale konkurransen? Vel møtt! Med helsing arrangørane: - Møre og Romsdal fylkeskommune - Sparebanken Møre Program Stad: "Bankettsalen" 09:30-10:00 Registrering 10:00-10:30 Kulturelt innslag m Brass Bros, pluss fylkesordførar Jon Aasen 10:30-11:00 Utsiktene for det konkurranseutsette 2013 næringslivet i Møre og Romsdal: Temp - makroøkonomiske bildet presentert av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og fast spaltist i Dagens Næringsliv 11:00-11:30 Avansert produksjonsteknologi - kva moglegheiter gir dette for framtidig industriproduksjon? Ingrid Schjølberg, prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU 11:30-12:30 Lunsj Nils Fredrik Drabløs Ekornes Ståle Rasmussen Kleven Kjell Stamnes, Glamox 12:30-12:40 Kulturelt innslag m Brass Bros 12:40-13:20 Kleven tek skipsbygginga attende til Noreg: Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven 13:20-13:55 "Er norske merkevarer sett fra utlandet?" Monika Hestad, Brand Valley 13:55-14:10 Pause 14:10-14:50 Internasjonal konkurransekraft i ikke oljebasert industri, med produksjon i Norge: Nils Fredrik Drabløs, administrerande direktør i Ekornes 14:50-15:30 Glamox - sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskaping. Kjell Stamnes, Glamox. er inne i sin andre periode som administrerande direktør og konsernsjef i Ekornes ASA. Han er sivil økonom og har tidlegare vore administrerande direktør ved Norsk Profilforming AS. Ekornes var tidleg ute med å ta i bruk avansert produksjonsteknologi. Samstundes har dei bygd opp sterke merkevarer som t.d. Stressless eit av verdas mest kjente varemerke innan møbel. Kva har vore selskapet sin strategi når det gjeld bruk av avansert produksjonsteknologi og merkevarebygging? er frå Ulsteinvik og er utdan na siviløkonom frå BI. Han har jobba i Kleven i 11 år, dei fem siste åra som konsernsjef. Ved hjelp av avanserte sveiserobotar kan Kleven hente heim delar av produksjonen som før vart sett ut til land med låge lønnskostnadar. Kvifor vel Kleven å investere i avansert produksjonsteknologi, og korleis heng ei slik satsing saman med selskapet sin strategi? Kva krevst det av kompetanse, leiing og produksjonsplanlegging til ei slik satsing? er konsernsjef i Glamox og er utdanna Siviløkonom fra NHH i Bergen. Glamox omfattar fleire selskap som utviklar, produserer og distribuerer profesjonell belysning til den globale marknaden. Glamox har ei rekkje sterke merkevarer og er ein leiande leverandør til både marine næringar, offshore, bygg og anlegg og andre landbaserte segment. Korleis arbeider selskapet med merkevarebygging for å nå dei ulike marknadene? Og korleis lykkast Glamox med industriproduksjon i høgkostlandet Noreg? Konjunkturbarometeret Temp. Konjunkturbarometeret Temp tek tempen på Møre og Romsdal. Publikasjonen gir ei samla oversikt over utviklinga i næringslivet i fylket. Temp er utarbeidd av Møre og Romsdal fylkeskommune, men det er mange bidragsytarar, og nytt av året er at næringslivsaktørar frå fylket har bidratt med artiklar knytt til årets tema; nyindustrialisering og internasjonalisering. KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL Backsourcing robotisering - andre stikkord? 2013 Made in Møre og Romsdal

4 Fylkeskulturkonferansen kulturnett Program Stad: sal "Veøy" Onsdag 20. november 12:00 12:10 Velkommen v/ leiar av Kultur- og folkehelseutvalet, Kristin Sørheim 12:10 12:20 Utdeling av Kunstnarstipend 2013, Møre og Romsdal fylkeskommune :30 Kulturutreiinga 2014; ny regjering og ny kulturpolitikk? v/ Georg Arnestad 13:30 14:30 Lunsj :00 "Kva vi har fått til" v/ ordførar Mons Otnes 15:00 15:45 Orientering om arbeidet/samarbeidet på kulturområdet i regionane Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. 15:45 16:05 Samspelet mellom kulturinstitusjonane og lokalt kulturliv. Tankar og visjonar v/ teatersjef Thomas Bjørnager Teatret Vårt Tema for konferansen er lokalt kulturløft gjennom regionalt kultursamarbeid. Ved å sette søkjelys på Kulturutreiinga 2014 og regionalt kultursamarbeid ønskjer vi å styrke vår felles plattform for vidare samarbeid og samhandling innan kulturfeltet i fylket Gjennom gode døme, dialog og paneldebatt vil vi gi inspirasjon til det lokale kulturarbeidet og byggje grunnmuren for eit lokalt kulturløft. Gå ikkje glipp av... haustens kulturelle møteplass Tid og stad: Onsdag 20. november på Hotell Alexandra i Molde. Sett av datoen og meld deg på i dag! 16:05 16:45 Kaffepause. 16:45 17:00 Kulturinnslag v Heidi Nakken Panelsesjon med 3 fokusområde A: Byane som motor og drivkraft på kulturområdet. B: Kulturinstitusjonane sine roller både i bysatsingssamanheng og elles. Korleis kan kulturinstitusjonane innta ei meir offensiv og innovativ haldning i heile fylket? C: Forventningar, ønskjer, behov og infrastruktur hos mottakarane og medspelarane i regionane. I panelet vil det vere personar frå kulturlivet, kommuneadministrasjon og politisk nivå. 20:00 HÅKKI entrar scenen før felles middag Georg Arnestad leiar for FoU og avdelingsdirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, vil ved hjelp av Kulturutreiinga 2014 gi ei tilråding om den nasjonale kulturpolitikken framover. Arnestad vil også vere ein av innleiarane på konferansen På veg!, torsdag 21. november Mons Otnes er ordførar i Surnadal kommune og representerer Arbeiderpartiet. Surnadal kommune vart kåra til årets ungdoms- og kulturkommune i 2012, og gjennom sitt innlegg vil Otnes vise kva kommunen har fått til. Thomas Bjørnager er teatersjef ved Teateret Vårt i Molde og vil snakke om samspelet mellom kulturinstitusjonar og lokalt kulturliv. Tankar og visjonar vil være sentralt.

5 Program Stad: "Bankettsalen" Torsdag 21. november 09:45-10:00 Kulturelt innslag 10:00-10:10 God morgon/takk for i går 10:10-10:45 Ferjefri E-39 status i arbeidet. Fungerande regionvegsjef Region-Midt Kjetil Strand, Statens vegvesen. 10:45-11:20 Kva vil vi med det regionale Noreg? Seniorrådgivar Hans Henrik Bull, Kommunal- og regionaldepartementet. 11:20-12:00 Kompetanse, arbeidskraft og mobilitet. Victor Norman :00 Lunsj :15 Kulturelt innslag :00 Kultur, kreativitet og regional utvikling langs E39, Georg Arnestad, seniorrådgjevar og kulturforskar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: :30 E39 mål eller verkemiddel? Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune. 14:30 Oppsummering. Fylkesordførar Jon Aasen ønskjer vel heim Fylkesplankonferansen «på veg!» Tema for konferansen er samferdsel som verkemiddel for regional utvikling. Konferansen set søkjelys på kva mogleg heiter ferjefri E39 opnar for, innanfor områda verdiskaping, kompetanse og kultur. Sentrale stikkord vil vere regional attraktivitet, inkludering og rekruttering. Målet er å gi kunnskap, påfyll og inspirasjon, samt opne opp for meiningsutveksling og god dialog om samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Gå ikkje glipp av... Ønskjer du å vidareutvikle Møre og Romsdal? Møt andre private og offentlege aktørar som har den same interessa. Kjetil Strand Statens Vegvesen er fungerande regionvegsjef. For øvrig leiar han Strategi-, veg- og transportavdelinga og Statens vegvesen Region midt. På konferansen vil han gi ein presentasjon av ferjefri E-39 på Vestlandet, med vekt på status, framdrift og utfordringar. Kjetil Strand har tidligare vore leiar for Statens vegvesen Hordaland/Region vest fra der han blant anna hadde ansvar for Bergensprogrammet og Bybanen i Bergen. Hans Henrik Bull Kommunal- og regionaldepartementetet er seniorrådgivar i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet og var prosjektleiar under arbeidet med siste regionalmelding. Bull er utdanna historikar med doktorgrad i historisk demografi frå Universitetet i Oslo. Han har jobba i Kommunal- og regionaldepartementet sidan Victor Norman, Norges Handelshøyskole er professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH). Han vil sette fokus på effektar av ein ferjefri E39 på bu- og arbeidsmarknaden i fylket med særleg merksemd på rekruttering og kompetanse. Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune er fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han spør om ferjefri E39 er målet eller verkemiddelet og sett søljelys på mål, hensikt og konsekvensar av ferjefri E-39 gjennom fylket.

6 Ungdomskonferansen ung elevmakt [Lukka arrangement] Program Stad: sal "Bjørnsund" Onsdag 20. november 10:00-10:30 Registrering 10:30-11:30 Velkommen til elevrådskonferansen v/ Monica Molvær Presentasjonsrunde av elevråda sitt arbeid 11:30-11:45 Pause 11:45-12:45 Kva har skjedd med skolen og kor blir ungdommane av? v/ Per Olav Myrstad 12:45-13:30 "Kjem julenissen med karakterane i år også?" v/ Monica Molvær Elevrådet er det høgaste organet for elevmedverknad på skolen og det er viktig at elevrådsleiarane er medviten om kva rolle dei skal ha og korleis dei aktivt kan delta i elevdemokratiet. Gjennom aktiv deltaking skal elevråda ha reell medverknad og medansvar for å forme sitt eige læringsmiljø, sitt eige arbeidsmiljø og sikre gode velferdstilbod til elevane på skolen. Konferansen skal gi rom for å utveksle erfaring om leiarrolla i elevrådet, korleis delegere oppgåver og korleis motivere elevrådet. Målgruppe for konferansen er elevrådsleiar på alle dei vidaregåande skolane i fylket. Dersom leiar ikkje kan delta, send gjerne nokon andre frå elevrådet. Det er svært ønskjeleg at deltakarane også blir med på Ungdomskonferansen «Slik vil vi ha det» 21. november. Det blir gratis deltaking med middag og overnatting for ein person per skole. 13:30-14:30 Lunsj 14:30-15:30 Kva var motivasjonen sist du lærte noko nytt for din eigen del? v/ Vidar Sæther 15:30-15:45 Pause 15:45-16:30 Skal vi leike at du betyr noko? - elevdemokrati i praksis. v/ Monica Molvær 16:30-17:30 Gruppeoppgåver og diskusjon 17:30 - Avslutning og evaluering 20:00 Felles middag Per Olav Myrstad. Administrerande direktør Astero, Noregs beste attføringsbedrift. Astero har eit samarbeid med fylkeskommunen, Molde kommune, NAV og oppfølgingstenesta som skal jobbe med ungdom som fell ut av den vidaregåande opplæringa. Fråfallet har enorme samfunsmessige konsekvensar, og ikkje minst store konsekvensar for den enkelteleven som fell utanfor. Gjennom å skape verdiar i lokalsamfunnet, skapar dei også nye sjansar for ungdommar som vil ut i arbeidslivet. Vidar Sæther Fagerlia Videregående skole er musikklærar på Fagerlia vidaregåande skole. Han har vore med på prosjekt om vurdering for læring i Møre og Romsdal og har vore sentral i utviklinga av god vurderingspraksis på eigen skole. Monica Molvær Møre og Romsdal fylkeskommune har vore elev- og lærlingombod i Møre og Romsdal fylkeskommune sidan stillinga blei oppretta i Ho har gitt ut skoledagboka for elevar og lærlingar og kokeboka for elevrådsarbeid. Ho har også skreve bachelor oppgåve om elevdemokrati i praksis.

7 Ungdomskonferansen slik [Lukka vil vi ha det! arrangement] Program Stad: sal "Veøy" Torsdag 21. november 08:30 11:00 Bustadssituasjonen for ungdom. Innleiarar: Olav Gjerland, banksjef SMN: Korleis finansiere den første bustaden? Bjørnar Hoel, eiendomsmeklar: Oversikt over bustadsmarknaden for ungdom i byane i Møre og Romsdal, kor er det enklast å få tak i ungdomsbustad, i dei store byane eller dei mindre? Gruppearbeid: Identifisering av ungdom sine behov. Kva er problematisk med å skaffe seg ein plass å bu? Kva type bustadsmarknad ønskjer dei seg? Kva bør gjerast for at ungdom skal komme seg inn på bustadsmarknaden? 11: Delta på På Veg-konferansen for å høyre Victor Norman sitt foredrag: Kompetanse, arbeid, arbeidskraft Møre og Romsdal har netto utflytting av unge vaksne. Mange tek utdanning ved universiteta i storbyane, finn seg jobb og blir buande der. Privat og offentleg sektor i fylket er avhengige av god tilgang på kompetansearbeidskraft i framtida. Ungdomskonferansen inviterer dei unge frå dei vidaregåande skulane/ fagskulane, høgskulane, Ungdomspanelset og leiarane i dei politiske ungdomspartia til ein dialog om kva som må til for at dei skal finne Møre og Romsdal så attraktiv at dei vel å bu og jobbe i heimfylket etter endt utdanning. Harald Espeland: Harald Espeland skal leie Ungkonferansen «Slik vil vi ha det». Han er utdanna master i sosial- og samfunnspsykologi og er gründer/daglig leiar i TIBE PR der han til dagleg arbeider mykje med utvikling av lokalsamfunn og regionar. 12:00 13:00: Lunsj 13:00 13:45 Næringslivsstrukturen, utdanningsmoglegheitene og type jobbar i Møre og Romsdal. Innleiing v/ regional- og næringssjef Bergljot Landstad 13:45-15:00 Gruppearbeid: Kva skal til før dei unge vel seg Møre og Romsdal? Aktuelle karrierevegar, bupreferansar, kulturtilbod, naturopplevingar kvifor velje eller ikkje velje Møre og Romsdal? Vil kommunesammenslåing gjere Møre og Romsdal meir attraktivt? Presentasjon av gruppearbeidet 15:00 15:15 Avslutning Olav Gjerland, Sparebank 1 SMN er banksjef for Sparebank 1 SMN sine avdelingar i Molde-regionen. Han har lang erfaring frå næringslivet i fylket vårt og er blant anna styreleiar i Molde Næringsforum. Bjørnar Hoel, Notar er fødd og har vakse opp i Kristiansund, men har budd 10 år i Ålesund og vore med på å byggje opp dei tre avdelingane Notar har på Sunnmøre. Han har vore avdelingsleiar og dagleg leiar i selskapet, og er no på veg inn i stillinga som salgssjef for Notar nasjonalt. Frå før har han lang erfaring frå salg av brukte boligar, og er i dag ansvarleg for sal av nye boligprosjekt i Møre og Romsdal. Bergljot Landstad, Møre og Romsdal fylkeskommune er regional- og næringssjef i fylkeskommunen. Ho har hovudfag i statsvitenskap frå UiO, og har tidlegare arbeidd bl.a. i Finansdepartementet og Kommunaldepartementet. Ho har erfaring frå fleire styre og offentlege utval, og er for tida styreleiar i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, styremedlem i Fjord Norge AS og medlem i det regjeringsoppnemnde MOOC-utvalet.

8 Påmelding Elektronisk påmelding: Her kan du i tillegg til Mørekonferansen melde deg på Fylkeskulturkonferansen "Kulturnett" og Fylkesplankonferansen "på veg!". Alle konferansane er gratis! Inspirasjon Møre og Romsdal 2013 Nedanfor finn du ei grafisk oversikt over dei ulike konferansane, når dei startar og når dei sluttar. Du må gjerne pendle mellom konferansane for å få meg dei foredragshaldarane som du finn mest interessante. Klokkeslett: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Mørekonferansen onsdag 20. nov Kulturnett Kulturkonferanse Ung elevmakt Elevrådskonferanse (lukka arr.) Styreseminar (lukka arr.) NB! FELLES MIDDAG / SOSIALT ARRANGEMENT KL 20:00 torsdag 21. nov På veg Moglegheiter m ferjefri E-39 Slik vil vi ha det Ungdomsseminar (lukka arr.) Styreseminar forts... (lukka arr.)

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse ungdomskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter grenselaust kultursamarbeid

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 2013

MØRE OG ROMSDAL 2013 Inspirasjon MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse elevrådskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter Fylkeskulturkonferansen onsdag

Detaljer

Kulturbasert næring som distrikts- og stadutviklar

Kulturbasert næring som distrikts- og stadutviklar Kulturbasert næring som distrikts- og stadutviklar Onsdag 3. november 2010 Nordfjordeid Operahuset Arrangør: VAKN, Forum for Kultur og Næringsliv og Eid kommune Påmeldingsfrist 22. oktober 2010 på www.questback.com/sfj/eid

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014.

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014. Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2014. Barnekonferansen er ei samanslåing av to tradisjonelle årlege konferansar

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Bypakkar i Møre og Romsdal

Bypakkar i Møre og Romsdal Bypakkar i Møre og Romsdal Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Jon Aasen, fylkesordførar Ein regional utviklingsaktør Fylkeskommunen er ansvarleg for: - drift og forvaltning av fylkesvegane - lokal

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010

Velkomen til Dialogkonferansen 2010. 1. - 2. september 2010 Velkomen til Dialogkonferansen 2010 1. - 2. september 2010 Foto på framsida: Tyssedal hotell Foto: www.oddacamping.no Velkomen til Dialogkonferansen 1. - 2. september 2010 Dialogkonferansen er ein årleg

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013.

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013. Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013. Barnekonferansen er ei samanslåing av to tradisjonelle årlege konferansar

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

E39 mål eller verkemiddel?

E39 mål eller verkemiddel? -Ein tydeleg medspelar E39 mål eller verkemiddel? Konferansedagane «Inspirasjon Møre og Romsdal», Molde 21.11.13. Påstand! Gode kommunikasjonar ein nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg, føresetnad for regional

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for PROTOKOLL Utvalg: Vestlandsrådet Møtenr: 2/13 Møtedato: 13. og 14.05.2013 Møtet startet: 13.05. kl. 13.30, Møte hevet: 14.05. kl. 10.00 Møtested: Alexandra Hotell, Loen (Sogn og Fjordane) Innkalte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00 er som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Hardangerkonferansen. Hardangerkonferansen. HARDANGER i OMSTILLING. HARDANGER i VEKST. FOTO: Torleiv Ljones. TO: Torleiv Ljones

Hardangerkonferansen. Hardangerkonferansen. HARDANGER i OMSTILLING. HARDANGER i VEKST. FOTO: Torleiv Ljones. TO: Torleiv Ljones 2016 2015 Hardangerkonferansen Hardangerkonferansen HARDANGER i OMSTILLING TO: Torleiv Ljones FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2016 Hardangerkonferansen 09.-10. november 2016 Quality Hotel Vøringsfoss

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Byen som motor i den regionale utviklinga Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Trendar nasjonalt og internasjonalt Globaliseringa brer om seg, verda blir både meir fragmentert og meir

Detaljer

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd Lærande nettverk Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar Ungdomstrinn i utvikling - UDIR Claus Røynesdal Programleiar barnehage- og skuleutvikling Målsetjing for dagen i dag 1. Motivere til bruk av nettverk

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Nytt til næringslivet April 2014

Nytt til næringslivet April 2014 Nytt til næringslivet April 2014 Håper alle har hatt ei fin påske! Innhald 1. Næringstreff på Otta 22. april 2. Møte i Jotunheimen Reiseliv 23. april 3. Skilting i industriområde 4. Søknadsfrist ladestasjon

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kundejobb Løysing - Forretningsmodell Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Kundejobben, vår løysing (4 timar)...

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?

Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule? Kvifor forsøk med lokal jakt- og fiskeskule?? Møte med JFF-Gardermoen 01.09.08 Bjarne Huseklepp Jakt- og fiskelukke er kunnskap! NJFF - interesseorganisasjon som ivaretek medlemmene sine interesser 1.

Detaljer

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI VelkommeN TIL BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 Hovudtemaet for konferansen i år er: DEN FLEIRKULTURELLE

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Kjell Inge Tufte Tyssen

Hardangerkonferansen. FOTO: Kjell Inge Tufte Tyssen Hardangerkonferansen FOTO: Kjell Inge Tufte Tyssen Hardangerkonferansen 15.-16. november 2017 Thon Hotel Sandven Norheimsund, Kvam i Hardanger HARDANGERKONFERANSEN 2017 SET FOKUS PÅ: Bulyst og bukvalitetar

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Byen som motor i den regionale utviklinga Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Trendar nasjonalt og internasjonalt Globalisering, verda både meir fragmentert

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer