MØRE OG ROMSDAL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL 2013"

Transkript

1 Inspirasjon MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse elevrådskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter onsdag 20. november torsdag 21. november Quality Hotel Alexandra Molde Fylkeskulturkonferansen made in møre og romsdal

2 Velkommen til konferansedagane Inspirasjon Møre og Romsdal møre Mørekonferansen onsdag 20. nov 2013 Quality Hotel Alexandra i Molde, kl 09:30 Ikkje gå glipp av haustens viktigaste møteplass mellom næringsliv, virkemiddelapparat og politikarar på alle nivå. Møre konferansen eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre. Vi set søkelys på regional utvikling i Møre og Romsdal ved å samle ei rekkje konferansar og nettverk under ei fane: INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL. INSPIRASJON er trongen til å skape! Du kjenner deg kreativ, motivert og vil skape noko, gjerne saman med andre. Vi håpar at arrangementa våre kan skape møteplassar som vil fremje samhandling og samarbeid til det beste for fylket vårt. Konferansier Jan-Erik Larsen Jan-Erik Larsen har bakgrunn som journalist og redaksjonssjef i Dagbladet, sjefsredaktør og administrerande direktør i Tidens Krav og statssekretær ved statsministerens kontor. I dag er han rådgivar i rådgivingsselskapet First House. Han er ein etterspurd rådgivar og foredragshaldar innan aktuelle politiske emne, strategisk historieforteljing og omdømme handtering. Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk Analyse AS er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse AS, og er utdanna samfunnsøkonom med doktorgrad frå Universitetet i Oslo. I heile si yrkeskarriere har han følgt konjunkturutviklinga internasjonalt og i Noreg. Sidan 2007 har han vore fast spaltist om makroøkonomi i Dagens Næringsliv og Finansavisen. Bjørnstad vil sjå på utsiktene for det konkurranseutsette næringslivet i Møre og Romsdal. Ingrid Schjølberg Robotnor er prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU og leiar for Robotnor - Senter for avansert robotikk. Robotnor sitt satsingsfelt er utvikling av neste generasjon robotteknologi og -konsept. Teknologien er inne i ei rivande utvikling, både innanfor robotar, 3D-printarar og digitalisering. Schjølberg vil sjå på kva mogelegheiter denne teknologien kan gi for industriproduksjonen i framtida. Monika Hestad Brand Valley er frå Brandal. Ho er gründer av det London-baserte konsulentfirmaet Brand Valley og underviser på mastergraden i innovasjonsleiing ved det høgt akta designuniversitetet Central Saint Martins. Hestad er sivilindustridesignar og har doktorgrad i produktdesign og merkevarebygging frå Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Tidlegare i år ga Hestad ut boka "Branding and Product Design" på forlaget Gower.

3 konferansen 2013 Internasjonalisering og nyindustrialisering. Målet med konferansen er å gi kunnskap om den makroøkonomiske utviklinga, forventa utvikling i ulike marknader og konsekvensar for Møre og Romsdal. Få innsikt og hent inspirasjon frå bedrifter som har valt ulike strategiar for å styrke sin posisjon i den globale konkurransen. Made in Møre og Romsdal? Avansert produksjonsteknologi, robotar, 3D-printarar og digitalisering opnar for nye måtar å produsere på. Korleis kan vi ta i bruk slik teknologi for å bli meir konkurransedyktige? Og korleis kan merkevarebygging gi oss fortrinn i den globale konkurransen? Vel møtt! Med helsing arrangørane: - Møre og Romsdal fylkeskommune - Sparebanken Møre Program Stad: "Bankettsalen" 09:30-10:00 Registrering 10:00-10:30 Kulturelt innslag m Brass Bros, pluss fylkesordførar Jon Aasen 10:30-11:00 Utsiktene for det konkurranseutsette 2013 næringslivet i Møre og Romsdal: Temp - makroøkonomiske bildet presentert av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse og fast spaltist i Dagens Næringsliv 11:00-11:30 Avansert produksjonsteknologi - kva moglegheiter gir dette for framtidig industriproduksjon? Ingrid Schjølberg, prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU 11:30-12:30 Lunsj Nils Fredrik Drabløs Ekornes Ståle Rasmussen Kleven Kjell Stamnes, Glamox 12:30-12:40 Kulturelt innslag m Brass Bros 12:40-13:20 Kleven tek skipsbygginga attende til Noreg: Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven 13:20-13:55 "Er norske merkevarer sett fra utlandet?" Monika Hestad, Brand Valley 13:55-14:10 Pause 14:10-14:50 Internasjonal konkurransekraft i ikke oljebasert industri, med produksjon i Norge: Nils Fredrik Drabløs, administrerande direktør i Ekornes 14:50-15:30 Glamox - sterke internasjonale markedsposisjoner med stor norsk verdiskaping. Kjell Stamnes, Glamox. er inne i sin andre periode som administrerande direktør og konsernsjef i Ekornes ASA. Han er sivil økonom og har tidlegare vore administrerande direktør ved Norsk Profilforming AS. Ekornes var tidleg ute med å ta i bruk avansert produksjonsteknologi. Samstundes har dei bygd opp sterke merkevarer som t.d. Stressless eit av verdas mest kjente varemerke innan møbel. Kva har vore selskapet sin strategi når det gjeld bruk av avansert produksjonsteknologi og merkevarebygging? er frå Ulsteinvik og er utdan na siviløkonom frå BI. Han har jobba i Kleven i 11 år, dei fem siste åra som konsernsjef. Ved hjelp av avanserte sveiserobotar kan Kleven hente heim delar av produksjonen som før vart sett ut til land med låge lønnskostnadar. Kvifor vel Kleven å investere i avansert produksjonsteknologi, og korleis heng ei slik satsing saman med selskapet sin strategi? Kva krevst det av kompetanse, leiing og produksjonsplanlegging til ei slik satsing? er konsernsjef i Glamox og er utdanna Siviløkonom fra NHH i Bergen. Glamox omfattar fleire selskap som utviklar, produserer og distribuerer profesjonell belysning til den globale marknaden. Glamox har ei rekkje sterke merkevarer og er ein leiande leverandør til både marine næringar, offshore, bygg og anlegg og andre landbaserte segment. Korleis arbeider selskapet med merkevarebygging for å nå dei ulike marknadene? Og korleis lykkast Glamox med industriproduksjon i høgkostlandet Noreg? Konjunkturbarometeret Temp. Konjunkturbarometeret Temp tek tempen på Møre og Romsdal. Publikasjonen gir ei samla oversikt over utviklinga i næringslivet i fylket. Temp er utarbeidd av Møre og Romsdal fylkeskommune, men det er mange bidragsytarar, og nytt av året er at næringslivsaktørar frå fylket har bidratt med artiklar knytt til årets tema; nyindustrialisering og internasjonalisering. KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL Backsourcing robotisering - andre stikkord? 2013 Made in Møre og Romsdal

4 Fylkeskulturkonferansen kulturnett Program Stad: sal "Veøy" Onsdag 20. november 12:00 12:10 Velkommen v/ leiar av Kultur- og folkehelseutvalet, Kristin Sørheim 12:10 12:20 Utdeling av Kunstnarstipend 2013, Møre og Romsdal fylkeskommune :30 Kulturutreiinga 2014; ny regjering og ny kulturpolitikk? v/ Georg Arnestad 13:30 14:30 Lunsj :00 "Kva vi har fått til" v/ ordførar Mons Otnes 15:00 15:45 Orientering om arbeidet/samarbeidet på kulturområdet i regionane Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. 15:45 16:05 Samspelet mellom kulturinstitusjonane og lokalt kulturliv. Tankar og visjonar v/ teatersjef Thomas Bjørnager Teatret Vårt Tema for konferansen er lokalt kulturløft gjennom regionalt kultursamarbeid. Ved å sette søkjelys på Kulturutreiinga 2014 og regionalt kultursamarbeid ønskjer vi å styrke vår felles plattform for vidare samarbeid og samhandling innan kulturfeltet i fylket Gjennom gode døme, dialog og paneldebatt vil vi gi inspirasjon til det lokale kulturarbeidet og byggje grunnmuren for eit lokalt kulturløft. Gå ikkje glipp av... haustens kulturelle møteplass Tid og stad: Onsdag 20. november på Hotell Alexandra i Molde. Sett av datoen og meld deg på i dag! 16:05 16:45 Kaffepause. 16:45 17:00 Kulturinnslag v Heidi Nakken Panelsesjon med 3 fokusområde A: Byane som motor og drivkraft på kulturområdet. B: Kulturinstitusjonane sine roller både i bysatsingssamanheng og elles. Korleis kan kulturinstitusjonane innta ei meir offensiv og innovativ haldning i heile fylket? C: Forventningar, ønskjer, behov og infrastruktur hos mottakarane og medspelarane i regionane. I panelet vil det vere personar frå kulturlivet, kommuneadministrasjon og politisk nivå. 20:00 HÅKKI entrar scenen før felles middag Georg Arnestad leiar for FoU og avdelingsdirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, vil ved hjelp av Kulturutreiinga 2014 gi ei tilråding om den nasjonale kulturpolitikken framover. Arnestad vil også vere ein av innleiarane på konferansen På veg!, torsdag 21. november Mons Otnes er ordførar i Surnadal kommune og representerer Arbeiderpartiet. Surnadal kommune vart kåra til årets ungdoms- og kulturkommune i 2012, og gjennom sitt innlegg vil Otnes vise kva kommunen har fått til. Thomas Bjørnager er teatersjef ved Teateret Vårt i Molde og vil snakke om samspelet mellom kulturinstitusjonar og lokalt kulturliv. Tankar og visjonar vil være sentralt.

5 Program Stad: "Bankettsalen" Torsdag 21. november 09:45-10:00 Kulturelt innslag 10:00-10:10 God morgon/takk for i går 10:10-10:45 Ferjefri E-39 status i arbeidet. Fungerande regionvegsjef Region-Midt Kjetil Strand, Statens vegvesen. 10:45-11:20 Kva vil vi med det regionale Noreg? Seniorrådgivar Hans Henrik Bull, Kommunal- og regionaldepartementet. 11:20-12:00 Kompetanse, arbeidskraft og mobilitet. Victor Norman :00 Lunsj :15 Kulturelt innslag :00 Kultur, kreativitet og regional utvikling langs E39, Georg Arnestad, seniorrådgjevar og kulturforskar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: :30 E39 mål eller verkemiddel? Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune. 14:30 Oppsummering. Fylkesordførar Jon Aasen ønskjer vel heim Fylkesplankonferansen «på veg!» Tema for konferansen er samferdsel som verkemiddel for regional utvikling. Konferansen set søkjelys på kva mogleg heiter ferjefri E39 opnar for, innanfor områda verdiskaping, kompetanse og kultur. Sentrale stikkord vil vere regional attraktivitet, inkludering og rekruttering. Målet er å gi kunnskap, påfyll og inspirasjon, samt opne opp for meiningsutveksling og god dialog om samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Gå ikkje glipp av... Ønskjer du å vidareutvikle Møre og Romsdal? Møt andre private og offentlege aktørar som har den same interessa. Kjetil Strand Statens Vegvesen er fungerande regionvegsjef. For øvrig leiar han Strategi-, veg- og transportavdelinga og Statens vegvesen Region midt. På konferansen vil han gi ein presentasjon av ferjefri E-39 på Vestlandet, med vekt på status, framdrift og utfordringar. Kjetil Strand har tidligare vore leiar for Statens vegvesen Hordaland/Region vest fra der han blant anna hadde ansvar for Bergensprogrammet og Bybanen i Bergen. Hans Henrik Bull Kommunal- og regionaldepartementetet er seniorrådgivar i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet og var prosjektleiar under arbeidet med siste regionalmelding. Bull er utdanna historikar med doktorgrad i historisk demografi frå Universitetet i Oslo. Han har jobba i Kommunal- og regionaldepartementet sidan Victor Norman, Norges Handelshøyskole er professor i samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH). Han vil sette fokus på effektar av ein ferjefri E39 på bu- og arbeidsmarknaden i fylket med særleg merksemd på rekruttering og kompetanse. Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune er fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han spør om ferjefri E39 er målet eller verkemiddelet og sett søljelys på mål, hensikt og konsekvensar av ferjefri E-39 gjennom fylket.

6 Ungdomskonferansen ung elevmakt [Lukka arrangement] Program Stad: sal "Bjørnsund" Onsdag 20. november 10:00-10:30 Registrering 10:30-11:30 Velkommen til elevrådskonferansen v/ Monica Molvær Presentasjonsrunde av elevråda sitt arbeid 11:30-11:45 Pause 11:45-12:45 Kva har skjedd med skolen og kor blir ungdommane av? v/ Per Olav Myrstad 12:45-13:30 "Kjem julenissen med karakterane i år også?" v/ Monica Molvær Elevrådet er det høgaste organet for elevmedverknad på skolen og det er viktig at elevrådsleiarane er medviten om kva rolle dei skal ha og korleis dei aktivt kan delta i elevdemokratiet. Gjennom aktiv deltaking skal elevråda ha reell medverknad og medansvar for å forme sitt eige læringsmiljø, sitt eige arbeidsmiljø og sikre gode velferdstilbod til elevane på skolen. Konferansen skal gi rom for å utveksle erfaring om leiarrolla i elevrådet, korleis delegere oppgåver og korleis motivere elevrådet. Målgruppe for konferansen er elevrådsleiar på alle dei vidaregåande skolane i fylket. Dersom leiar ikkje kan delta, send gjerne nokon andre frå elevrådet. Det er svært ønskjeleg at deltakarane også blir med på Ungdomskonferansen «Slik vil vi ha det» 21. november. Det blir gratis deltaking med middag og overnatting for ein person per skole. 13:30-14:30 Lunsj 14:30-15:30 Kva var motivasjonen sist du lærte noko nytt for din eigen del? v/ Vidar Sæther 15:30-15:45 Pause 15:45-16:30 Skal vi leike at du betyr noko? - elevdemokrati i praksis. v/ Monica Molvær 16:30-17:30 Gruppeoppgåver og diskusjon 17:30 - Avslutning og evaluering 20:00 Felles middag Per Olav Myrstad. Administrerande direktør Astero, Noregs beste attføringsbedrift. Astero har eit samarbeid med fylkeskommunen, Molde kommune, NAV og oppfølgingstenesta som skal jobbe med ungdom som fell ut av den vidaregåande opplæringa. Fråfallet har enorme samfunsmessige konsekvensar, og ikkje minst store konsekvensar for den enkelteleven som fell utanfor. Gjennom å skape verdiar i lokalsamfunnet, skapar dei også nye sjansar for ungdommar som vil ut i arbeidslivet. Vidar Sæther Fagerlia Videregående skole er musikklærar på Fagerlia vidaregåande skole. Han har vore med på prosjekt om vurdering for læring i Møre og Romsdal og har vore sentral i utviklinga av god vurderingspraksis på eigen skole. Monica Molvær Møre og Romsdal fylkeskommune har vore elev- og lærlingombod i Møre og Romsdal fylkeskommune sidan stillinga blei oppretta i Ho har gitt ut skoledagboka for elevar og lærlingar og kokeboka for elevrådsarbeid. Ho har også skreve bachelor oppgåve om elevdemokrati i praksis.

7 Ungdomskonferansen slik [Lukka vil vi ha det! arrangement] Program Stad: sal "Veøy" Torsdag 21. november 08:30 11:00 Bustadssituasjonen for ungdom. Innleiarar: Olav Gjerland, banksjef SMN: Korleis finansiere den første bustaden? Bjørnar Hoel, eiendomsmeklar: Oversikt over bustadsmarknaden for ungdom i byane i Møre og Romsdal, kor er det enklast å få tak i ungdomsbustad, i dei store byane eller dei mindre? Gruppearbeid: Identifisering av ungdom sine behov. Kva er problematisk med å skaffe seg ein plass å bu? Kva type bustadsmarknad ønskjer dei seg? Kva bør gjerast for at ungdom skal komme seg inn på bustadsmarknaden? 11: Delta på På Veg-konferansen for å høyre Victor Norman sitt foredrag: Kompetanse, arbeid, arbeidskraft Møre og Romsdal har netto utflytting av unge vaksne. Mange tek utdanning ved universiteta i storbyane, finn seg jobb og blir buande der. Privat og offentleg sektor i fylket er avhengige av god tilgang på kompetansearbeidskraft i framtida. Ungdomskonferansen inviterer dei unge frå dei vidaregåande skulane/ fagskulane, høgskulane, Ungdomspanelset og leiarane i dei politiske ungdomspartia til ein dialog om kva som må til for at dei skal finne Møre og Romsdal så attraktiv at dei vel å bu og jobbe i heimfylket etter endt utdanning. Harald Espeland: Harald Espeland skal leie Ungkonferansen «Slik vil vi ha det». Han er utdanna master i sosial- og samfunnspsykologi og er gründer/daglig leiar i TIBE PR der han til dagleg arbeider mykje med utvikling av lokalsamfunn og regionar. 12:00 13:00: Lunsj 13:00 13:45 Næringslivsstrukturen, utdanningsmoglegheitene og type jobbar i Møre og Romsdal. Innleiing v/ regional- og næringssjef Bergljot Landstad 13:45-15:00 Gruppearbeid: Kva skal til før dei unge vel seg Møre og Romsdal? Aktuelle karrierevegar, bupreferansar, kulturtilbod, naturopplevingar kvifor velje eller ikkje velje Møre og Romsdal? Vil kommunesammenslåing gjere Møre og Romsdal meir attraktivt? Presentasjon av gruppearbeidet 15:00 15:15 Avslutning Olav Gjerland, Sparebank 1 SMN er banksjef for Sparebank 1 SMN sine avdelingar i Molde-regionen. Han har lang erfaring frå næringslivet i fylket vårt og er blant anna styreleiar i Molde Næringsforum. Bjørnar Hoel, Notar er fødd og har vakse opp i Kristiansund, men har budd 10 år i Ålesund og vore med på å byggje opp dei tre avdelingane Notar har på Sunnmøre. Han har vore avdelingsleiar og dagleg leiar i selskapet, og er no på veg inn i stillinga som salgssjef for Notar nasjonalt. Frå før har han lang erfaring frå salg av brukte boligar, og er i dag ansvarleg for sal av nye boligprosjekt i Møre og Romsdal. Bergljot Landstad, Møre og Romsdal fylkeskommune er regional- og næringssjef i fylkeskommunen. Ho har hovudfag i statsvitenskap frå UiO, og har tidlegare arbeidd bl.a. i Finansdepartementet og Kommunaldepartementet. Ho har erfaring frå fleire styre og offentlege utval, og er for tida styreleiar i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, styremedlem i Fjord Norge AS og medlem i det regjeringsoppnemnde MOOC-utvalet.

8 Påmelding Elektronisk påmelding: Her kan du i tillegg til Mørekonferansen melde deg på Fylkeskulturkonferansen "Kulturnett" og Fylkesplankonferansen "på veg!". Alle konferansane er gratis! Inspirasjon Møre og Romsdal 2013 Nedanfor finn du ei grafisk oversikt over dei ulike konferansane, når dei startar og når dei sluttar. Du må gjerne pendle mellom konferansane for å få meg dei foredragshaldarane som du finn mest interessante. Klokkeslett: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Mørekonferansen onsdag 20. nov Kulturnett Kulturkonferanse Ung elevmakt Elevrådskonferanse (lukka arr.) Styreseminar (lukka arr.) NB! FELLES MIDDAG / SOSIALT ARRANGEMENT KL 20:00 torsdag 21. nov På veg Moglegheiter m ferjefri E-39 Slik vil vi ha det Ungdomsseminar (lukka arr.) Styreseminar forts... (lukka arr.)

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse ungdomskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter grenselaust kultursamarbeid

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2013 Internasjonalisering Branding Robotisering Out- eller backsourcing? Made in Møre og Romsdal Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhald Leiar v redaktør

Detaljer

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform...3 1. Demografi og befolkningsutvikling...5 2. Arbeidsmarknad

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Strategisk næringsplan 2009-2013 Side 1 av 27

Strategisk næringsplan 2009-2013 Side 1 av 27 Strategisk næringsplan 2009 2013 Side 1 av 27 Strategisk næringsplan 20152018 Strategisk næringsplan 2015 2018 Side 2 av 27 Forord Årdal er den mest reindyrka industrikommunen i landet og vi har merka

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Strategisk Utviklingsanalyse

Strategisk Utviklingsanalyse Vik kommune Strategisk Utviklingsanalyse Vedlegg til Strategisk Næringsplan, kortsiktig del (handlingsplan) 2013-2016 Innhald 5 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN: STRATEGISK UTVIKLINGSANALYSE... 2 5.1

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer