4.2.7 DEN VIRTUELLE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4.2.7 DEN VIRTUELLE KOMMUNE"

Transkript

1 4.2.7 DEN VIRTUELLE KOMMUNE HARALD BALDERSHEIM Den virtuelle kommunen er i ferd med å vokse fram. Dette er en kommune som på bred front tar i bruk ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Digitalisering av operasjoner som understøtter politikk og forvaltning, gjør kommunene til 24-timersorganisasjoner. Det vil si at innbyggerne tilbys informasjon og påvirkningsmuligheter 24 timer i døgnet. Innbyggerne kan kommunisere med sin kommune når som helst på døgnet og fra hvor som helst der det finnes en internettilknytning. De kan selvsagt ikke få svar på hvilket som helst spørsmål eller få utført hvilken som helst tjeneste når som helst. Hvor mye som kan løses online når som helst, avgjør hvor langt kommunen kan karakteriseres som en virtuell kommune. Utformingen av kommunenes online kommunikasjonstilbud overfor innbyggerne varierer selvsagt, det samme gjør kvaliteten. Innbyggernes muligheter til og interesse av å benytte tilbudene er også forskjellig. Disse variasjonene gjør kommunene til spennende forsøksstasjoner i informasjonssamfunnet. Den kommunale verden er full av overraskende kombinasjoner og fornyingsstrategier når det gjelder bruk av IKT. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning (Baldersheim, Vegard Haug og Øgård 2008) illustrerer hvilke muligheter som IKT kan by på for kommunene men også like viktig vi påpeker dilemmaer og fallgruver som IKT kan føre med seg for kommunenes organisasjon, oppgaveløsning og forhold til innbyggerne. Bokas hovedformål er å bidra til forståelsen av e-forvaltning som endringsprosjekt. E-forvaltning innebærer endringer på mange plan i en kommunal organisasjon. Et tilleggssiktemål med boka er å bidra til å sette teknologispørsmål mer i fokus i statsvitenskapelig forskning. Teknologi særlig IKT har fått liten oppmerksomhet innen statsvitenskapen. Teoriutviklingen har vært ganske teknologiblind, med noen få unntak. Hva innebærer en utvikling mot en virtuell kommune mer presist? En slik utvikling belyser vi i tabell 1 med utgangspunkt i fire sider av den kommunale institusjonen. Kommunene er for det første demokratiske arenaer drevet av konkurranse mellom politiske partier og interessegrupper om makt og innflytelse i lokalsamfunnet. Dernest er de produksjonsorganisasjoner med ansvar for et bredt spekter av tjenester de er sentrale velferdsprodusenter i lokalsamfunnet. Det innebærer at kommunene også er viktige arbeidsplasser for mange forskjellige faggrupper. Endelig er kommunen en institusjonell bæresøyle i et lokalsamfunn som innbyggerne er knyttet til med emosjonelle 307

2 bånd en heimstad; kommunen er en heimstadbygger i et samspill med sivilsamfunnet på måter som går ut over tradisjonell tjenesteyting og reguleringsmyndighet. Alle disse oppgaveområdene demokratisk arena, produksjonsorganisasjon, arbeidsplassforhold, heimstadbygging - påvirkes potensielt av IKT. Hvor sterk påvirkningen er, avhenger av hvordan og hvor mye kommunene tar i bruk IKT. Rent allment er effekten av IKT å redusere kommunikasjons- og transaksjonskostnadene internt i organisasjoner og mellom en organisasjon og omgivelsene. I disse virkningene kan det ligge både effektiviserings- og demokratiseringsgevinster. Men utviklingen kan også være problematisk for eksempel øker overvåkings- og kontrollmulighetene både innad i organisasjonene og i samfunnet for øvrig. Framveksten av digitale kløfter er også et mye diskutert problem at mulighetene for den enkeltes selvrealisering, innflytelse og deltakelse i samfunnslivet avhenger av ulikt fordelt digital kompetanse og infrastruktur. Slik oppstår et skille mellom de elektronisk oppkoplede og de utestengte. TABELL 1: MOT DEN VIRTUELLE KOMMUNEN IDEALTYPISK FRAMSTILLING Klassisk kommune Virtuell kommune Demokrati Parti-representasjon Lokalistisk styring Selvrepresentasjon Refleksiv styring Tjenesteyting Ansikt-til-ansikt Egenproduksjon Selvbetjening Nettverksproduksjon Arbeidsplass Instruksjonsledelse Grasrotbyråkrati Selvledelse Skjermbyråkrati Heimstad Naboskapssamkvem Lokal identitet Selvpresentasjon Glokal identitet 308

3 DEMOKRATI I et demokratisk perspektiv kan det pekes på forandringstendenser både i aksen representant-velger og i den interne styringsaksen, altså politikernes kontroll med forvaltningen. Satt på spissen i en idealtypisk framstilling forandres representant-velger-aksen fra partibasert representasjon av velgerne til selvrepresentasjon gjennom interaktive kommunikasjonsmuligheter online med kommunen og partiene. Den enkelte borger blir i stand til å representere seg selv direkte gjennom at det blir lettere å henvende seg til kommunen, gjennom muligheter for å gi uttrykk for meninger online via høringer, debattfora, og så videre. Politikernes styring av kommunene lettes ikke bare gjennom enklere tilgang til informasjon om kommunene, bedre oversikt over sakene, og så videre. Selve styringsmåten forandres også gjennom lettere tilgang til alternativ informasjon fra og om andre kommuner. Sammenliknende informasjon gjøres i stigende grad tilgjengelig online, slik at politikerne kan sammenlikne prestasjoner i egen kommune med andre, hente informasjon om andre måter å løse oppgaver på enn slik det gjøres i egen kommune, og så videre. Referansegrunnlaget for styringen forandres og utvides gjennom sammenlikningsmulighetene. Styringen blir altså mindre lokalistisk, dvs. mindre knyttet til kun eget erfaringsgrunnlag, den blir mer refleksiv, det vil si preget av informasjon om erfaringer, resultater og løsninger i andre kommuner. Styringen løsrives fra det rent lokale erfaringsgrunnlaget. TJENESTEYTING Kommunal tjenesteyting innebærer som regel ansikt-til-ansikt-kontakt mellom kommunale funksjonærer og innbyggerne, i skoler, sykehjem, barnehager eller på rådhuset. Selv om en bare ringer til rådhuset, er det i det minste en person en snakker med i den andre enden av tråden. I stigende grad er det mulig å få svar på spørsmål online, uten direkte kontakt med personer. En kan også etter hvert få uført mer avanserte tjenester online. Innbyggernes forhold til forvaltningen blir i stigende grad et selvbetjeningsforhold. Organiseringen av den kommunale tjenesteproduksjonen påvirkes også fra egenproduksjon til nettverksproduksjon. Det vanlige er at det mest av kommunale tjenester blir til i egen-regi. Hver kommune har sine skoler, sykehjem, vannverk, eget barnevern, og så videre. IKT gjør det lettere å organisere samarbeidsløsninger. Samarbeid over kommunegrensene er selvsagt velkjent fra før, særlig i mindre kommuner. Samarbeidstendensene forsterkes av digitaliseringen av forvaltningen nettverksforvaltningen oppstår. Samarbeidet om lokale tjenester foregår ikke lenger bare over grensen til nabokommunene men kan strekke seg over lange avstander, og i stigende grad også med statlige og private instanser. Staten organiserer for eksempel et Helsenett som er 309

4 et støttesystem for lokal saksbehandling i helsesektoren. Byggsak.no gir tilsvarende støtte i byggesaksbehandlingen. Nettverksforvaltningen integrerer institusjoner på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av skillet mellom offentlig og private instanser. Hvordan det politiske ansvaret skal håndheves, kan derimot bli problematisk. Hvordan kan borgerne holde politikerne ansvarlig for tjenestene (eller manglene) når tilbudene de opplever, er resultat av et komplisert samspill mellom et mangfold av aktører? ARBEIDSPLASS På arbeidsplassen er forholdet mellom ledelse og ansatte en viktig akse. Kvaliteten på arbeidsinnsats og arbeidsmiljø påvirkes av hvordan denne aksen fungerer. Kommunesektoren er i sum en meget stor arbeidsplass i Norge med nærmere ansatte. I mange lokalsamfunn er kommunen den største enkeltarbeidsgiver. Digitalisering av arbeidsoperasjoner har konsekvenser for forholdet mellom ledelse og ansatte og for den enkeltes arbeidssituasjon. Kommunene benytter opp i mot 100 forskjellige fagapplikasjoner som støtter arbeidet på de forskjellige oppgaveområdene, samt overordnet digitalt ledelsesverktøy for ledere. Digitaliseringen innebærer at instruksjonsledelse (daglig tilsyn og kontroll av overordnede) erstattes av egenledelse, dvs. at den enkelte får mer ansvar for måten arbeidsoppgavene utføres på, og til dels også mer kontroll over hvor og når jobben gjøres. Arbeidsdagen og måten blir mer fleksibel. Mange benytter muligheten til å arbeide (deler av tiden) fra et hjemmekontor, såkalt fjernarbeid. Omkostningen kan være at skillet mellom arbeidsplass og privatsfære viskes ut. En ytterlig bakside av medaljen er at mulighetene for kontroll og overvåking på arbeidsplassen tiltar. Ledere kan følge med i detalj hvor langt den enkelte medarbeider er kommet i behandlingen av enkeltsaker, eller hvor produktiv den enkelte saksbehandler er. Oppgaveløsningen kan også programmeres i detalj slik at faglig skjønn erstattes av beslutninger tatt av fagsystemer. Automatisering av rutinebeslutninger som startet på 1970-tallet, er nå utvidet til krevende faglige beslutninger. Det grasrotbyråkratiet med god innbyggerkontakt (lokalkunnskapen) som er kommunenes særlige fortrinn, erstattes av et skjermbyråkrati der funksjonærene lenkes til en datamaskin og styres av beslutningsstøtteprogrammer i omgangen med innbyggerne. På sikt kan også antallet kommunefunksjonærer gå drastisk ned, slik det har skjedd i andre høydigitaliserte bransjer, for eksempel bank- og finansnæringen. 310

5 HEIMSTAD Heimstaden er et territorielt identitets- og lojalitetsfokus for innbyggerne. Mange kommuner søker aktivt å bygge gode heimstader med et godt lokalmiljø, bl. a. gjennom samspill med lag og foreninger. En serie med offentligprivate partnerskap er ofte virkemidler i så henseende. Partnerskapene kan omfatte foreningslivet, næringslivet og kulturlivet. Om det kan opprettes egentlige lokalsamfunn communities i cyberspace, er et sterkt omdebattert tema. Mange kommuner satser i alle fall på å styrke det reelt eksisterende lokalmiljøet gjennom digitale kanaler. En åpenbar mulighet er å benytte kommunens hjemmesider som informasjonskanal om og for foreninger og arrangementer i lokalsamfunnet eller åpne for allmenne debattfora. Foreningene får mange ganger anledning til på presentere seg selv via kommunens hjemmeside. Noen kommuner merker også at hjemmesidene er en kontaktkanal til utflyttere som ønsker å holde seg informert om kommunen de flyttet fra. I tillegg til at hjemmesidene benyttes til å bygge opp under lokal identitet og forankring, utnyttes de strategisk til markedsføring av kommunen utad (såkalt branding ). De blir dermed et utstillingsvindu mot den store verden. For å være effektiv må en slik utstilling ta inn over seg kriterier for hva som er interessant og gangbart hos ikke-lokale, gjerne internasjonale målgrupper. Utstillingsvinduene kan derfor preges både av lokale identiteter og globale strømninger de blir glokale. De gir uttrykk for en identitet konstruert for å projisere en bestemt profil ut i verden. Vil denne identiteten på sikt virke tilbake på den opprinnelige lokale identiteten og farge den slik at den reelle heimstaden farges av den virtuelle? UTVALGTE PUBLIKASJONER Baldersheim, Harald, Are Vegard Haug og Morten Øgård, 2008, Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Bergen: Fagbokforlaget. 311

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett!

Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! av Dag Arne Christensen Jacob Aars Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Desember 2002 Notat 29-2002 Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Samordning flernivåstyringens store utfordring

Samordning flernivåstyringens store utfordring Foreløpig utkast under arbeid Samordning flernivåstyringens store utfordring Anne Lise Fimreite og Per Lægreid Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Rokkansenteret Universitetet i Bergen

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Styringsnettverk på norsk

Styringsnettverk på norsk 4 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Styringsnettverk på norsk Regionrådenes rolle i det norske politiske systemet Av professor Dag Ingvar Jacobsen,Universitetet i Agder, Institutt

Detaljer