1. Hva betyr det å tro sammen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hva betyr det å tro sammen?"

Transkript

1 1. Hva betyr det å tro sammen? I arbeidet med troslæren beskjeftiger vi oss med mange spørsmål og forskjellige tema som omhandler den kristne tro. Helheten i den kristne tro består av mange enkeltheter. Hver av dem har sin egenart. Det er også viktig å se sammenhengen og de enkelte delenes forhold til hverandre og helheten. En av utfordringene med å fordype seg i enkelhetene er derfor å kunne se sammenhengen mellom de forskjellige leddene og hva som binder dem sammen. 1.1 Jesus i sentrum Jesus er sentrum, forankringen og bindeleddet i hele den kristne tro. Guds egen Sønn ble menneske. Hans liv, død og oppstandelse har betydning for oss mennesker, og det er denne betydningen det først og fremst dreier seg om. Det er Jesus som gjør kristendommen unik. Et bibelord, 1. Peter 1,3, som knytter sammenhengen mellom Jesus og det kristne håp, viser dette tydelig: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» En annen dokumentasjon for poenget vårt har vi i Johannes 3,16, som kalles den lille bibel: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Ja, Jesus er virkelig sentrum i den kristne tro. Johannes For å illustrere de enkelte leddenes forhold til hverandre, helheten 21

2 og troens sentrum tar vi med en rekke sirkler. Tenk deg at hver sirkel er et eget gjennomsiktig ark, og at arkene legges oppå hverandre. Da ser vi at arkene mer og mer uttrykker helheten. Nådemidlene Den kristne kirke de som tror på Jesus Det allmenne prestedømme, nådegaver og tjenester Forsoningen Guds treenighet Korset Rettferdiggjørelsen, troen, gjenfødelsen og det nye livet Det kristne håp tegnene, døden, dommen, Jesu gjenkomst, en ny himmel og en ny jord Jesus Etter hvert som en studerer de enkelte ledd i troslæren og fordyper seg i det respektive temaet, er det viktig å huske sammenhengen med Jesus og de andre leddene. Jesus Kristus er Skriftens sentrum. Hans person og gjerning står i forhold til alle ledd i den kristne tro. Han åpenbarer Gud (Johannes 1,18), hans liv, død og oppstandelse gir liv og frelse (Apostlenes gjerninger 4,12). Jesus er Ordets innhold (Romerne 10,17), dåpens innhold (Galaterne 3,27) og nattverdens innhold (1. Korinter 10,16 17). De som tror på ham, er den sanne kirke (1. Korinter 1,2), det er han som skal formidles i den kristne tjeneste (1. Peter 2,4 9). Og det er han som er vårt håp (1. Korinter 22

3 15,20). Det kan derfor sies med sangstrofen: «Alt hva du trenger for himmel og jord, er gjemt i det ene ord: Jesus, Jesus.» 1.2 «Solistkor» Noen ord og uttrykk kan virke både paradoksale og tilsynelatende selvmotsigende, men også megetsigende. Solistkor er et slikt underlig uttrykk. En skulle tro at enten er det snakk om å være solist, eller så synger en i kor. Hva da med utrykket solistkor? I alle tilfeller er dette et velegnet bilde til bruk i kristen sammenheng. Kristendom dreier seg om å ha et eget personlig forhold til Gud, men har en det, er en samtidig inkludert i et stort fellesskap med alle troende. Kristendom dreier seg om å ha et eget individuelt forhold til Gud. Men det er ikke et individualistisk, avsondret forhold. Troende mennesker hører sammen i et organisk fellesskap. Solistkor er derfor et godt uttrykk her! Å bekjenne troen og bekjenne troen sammen med andre, har da også fulgt den kristne kirke gjennom alle tider. «Jeg vet på hvem jeg tror,» sa apostelen Paulus (2. Timoteus 1,12), og den gamle kirke bekjente sin apostoliske tro slik: Jeg tror på Gud Fader, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Samtidig var de troende klar over at de hørte sammen med andre troende. Derfor bekjente de også gjerne: Vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus, og vi tror på Den Hellige Ånd. Den apostoliske trosbekjennelsen er også i flere språk nettopp oversatt i vi-form Vi tror sammen. Dette får vi tydelig poengtert i Bibelens siste brev, Judas, vers 3: «Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen.» 23

4 1.3 Flere muligheter Når vi skal fordype oss i den kristne tro, gir denne erkjennelsen at vi tror sammen oss flere muligheter. Vi kan studere troens sannheter på egen hånd. Vi kan grunne på det vi leser, og ta det med oss til Bibelen for å bli befestet i hva Guds ord åpenbarer. Vi kan studere troens sannheter sammen med andre. Det kan for eksempel skje i en gruppe, et husfellesskap, en skoleklasse eller i et menighets- og forsamlingsfelleskap. Det kan også være et ektepar eller en familiegruppe som setter av tid sammen til bibelstudium og trossamtaler. Det er selvsagt ikke snakk om enten eller. Vi har alltid bruk for stillhet og eget trosstudium. Men det må sies med styrke: Å fordype seg i troen sammen med andre gir dobbel gevinst. Når flere fordyper seg, vil en helt sikkert oppdage mer, og en får del i hverandres tanker og erfaringer med både troen og livet. Det styrker fellesskapet og utvider horisonten. Å studere troens sannheter sammen med andre gir oss også større hjelp til å prøve egne oppfatninger og få nødvendige korrigeringer. Slik sett er det positivt å samtale over «meningsgrenser». Likevel er det viktigste å hjelpe hverandre til å få tak i det som står skrevet i Guds ord. Apostelen Paulus gir oss i 2. Timoteus to viktige grunner for å studere Bibelen. I 2. Timoteus 3,14 17 sier han: «Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Paulus to poenger er disse: 24

5 Bibelen gir visdom til frelse. Det er her frelsens kilde er å finne. Andre bøker eller filosofiske systemer kan være nyttige og berike livet, men bare Bibelen og Bibelen alene gir frelsens sannhet. Bibelen gir mulighet for åndelig vekst. Det er gjennom Bibelen at Gud modner troende mennesker og utruster dem til liv og tjeneste for ham. 1.4 Et mangfoldig bibelstudium Å tilegne seg den kristne tro slik troslæren framstiller troens helhet, gir mange fordeler til livet. Nedenfor skal vi peke på noen sentrale poenger om dette. Men først skal vi svare på dette spørsmålet: Hva inneholder et saklig bibelstudium? De som er vant til den kristne terminologi (språkbruk), vil trolig kjenne disse begrepene: Eksegese Vi snakker først om et eksegetisk bibelstudium. Eksegese av bibelske tekster betyr å fortolke og tilegne seg forståelsen av hva de enkelte vers, kapitler og bibelske skrifter sier. Her kan bøker om språkkunnskap, samtidskunnskap og kulturell innsikt være til god hjelp. Viktigst er likevel å forstå selve ordene i teksten i den sammenhengen de står i i Bibelen Bibelteologi Bibelteologi er et annet uttrykk vi støter på. En snakker gjerne om gammeltestamentlig og nytestamentlig bibelteologi. Videre snakker en om synoptisk (de tre første evangeliene), johanneisk og paulinsk bibelteologi. Bibelteologi står her for en enkel, sammenfattende framstilling av det som disse skriftgruppene forteller om den kristne tro og de temaene som de respektive skriftene tar opp. 25

6 1.4.3 Etikk Etikk er den disiplinen som arbeider med læren om det kristne livet. Også her er det viktig å avsløre hvilke tankemodeller som ligger til grunn for de enkelte framstillinger. Det snakkes gjerne om sinnelagsetikk, situasjonsetikk, pliktetikk eller formåls- og konsekvensetikk. Kunnskap om dette er til hjelp for å komme til rette med hva som egentlig er kristen og bibelsk lære om rett kristent liv Kirkehistorie Kirkehistorie er den neste disiplinen innen kristendomsstudiet. Her framstilles, analyseres og drøftes viktige hendelser i den kristne kirkes historie for å få tak i og viten om hva og hvorfor en på den og den tid oppfattet den kristne tro slik eller slik. Noen sentrale bolker tidsperioder i kirkens historie er gjerne disse: Først har vi oldkirken og studier av skrifter av sentrale ledere (ofte kalt kirkefedre) og sentrale møter (ofte kalt kirkemøter). Reformasjonstiden på og 1500-tallet er en annen viktig periode. Her finner vi brytningene mellom katolsk teologi og reformasjonskirkenes profileringer. Ortodoksien på 1600-tallet, pietismen på tallet, opplysningstiden på 1700-tallet og nyere tid med misjonsorganisasjonenes frambrudd på 1800-tallet og frem til vår egen tid alt dette er også viktige perioder. Kirkehistorien er på flere måter våre egne røtter og de briller vi ser tingene gjennom. Den bagasjen kan vi ikke helt fri oss fra. Men bevisstheten om de faktiske forhold kan hjelpe oss Dogmehistorie Dogmehistorien (dogme = læresetning) er på en måte en side ved kirkehistorien. Her er vi opptatt av å studere hvordan de enkelte leddene i den kristne tro er blitt til og formulert. Sammenfatning av den kristne tro i en troslære kalles dogmatikk. 26

7 1.4.6 Troslære Troslære eller dogmatikk defineres gjerne som en helhetlig framstilling av den kristne tro. Troslæren arbeider med det tankemessige innholdet i den kristne tro. En god troslære vil ligge nær opp til en helbibelsk bibelteologi. Men troslæren vil skille seg ut på ett vesentlig punkt: Mens bibelteologien henter sine begreper og sitt språk fra skriftene en framstiller, vil troslæren også måtte bruke andre begreper og et språk som folk til enhver tid forstår og kan bli fortrolige med. Det mest kjente begrepet som finnes i troslæren og som ikke finnes i Bibelen er uttrykket treenighet, brukt om Bibelens Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Når troslæren bruker et slikt begrep, er det fordi uttrykket best får fram enheten, likheten og forskjellen i framstillingen av Bibelens lære om Gud. I oldkirken ble den kristne tro uttrykt i det vi kaller de tre oldkirkelige bekjennelser (eller symboler). Disse er den apostoliske trosbekjennelse (som vi kjenner fra gudstjenester og trosundervisning), den nikenske trosbekjennelsen (som gjerne brukes i gudstjenester på høytidsdager, og som har den samme tredeling) og den athanasianske trosbekjennelse (som er mer en lærebekjennelse om Guds treenighet og om Jesus som sann Gud og sant menneske). Troslæren kan framstilles på flere måter, men den vanligste historiske og mange vil mene: den beste pedagogiske framstillingen er å bruke den apostoliske trosbekjennelsen som hoveddisposisjon. Det gjøres også hovedsakelig i denne boken. 1.5 Troslærens oppgave og hensikt Hva er så troslærens oppgave og hensikt? Vi skal peke på tre poenger: Troslæren gir kjennskap til og innsikt i hele den kristne tros innhold. Troslæren svarer på spørsmålet om hva bibelsk kris- 27

8 tendom er. Med et faglig uttrykk sier en gjerne at troslærens første oppgave er å gi kjennskap til de bibelske skriftenes innhold og kirken(e)s læretradisjon. Troslæren gir også hjelp til å forsvare den kristne tro mot angrep og hjelp til å verne seg mot falsk lære i forskjellige innpakninger. Det er troslærens kritiske (skjelnende) oppgave. Troslæren er nemlig nødvendig for å drive apologetikk (trosforsvar) i møte med forskjellige ideologier og tankebygninger. Det sies om de gamle romerske mynthandlerne at opplæringen skjedde ved å stenge dem inne over lang tid med bare ekte mynter. Når de var fortrolige med de ekte myntene, kunne de lett avsløre mynter som var falske. Endelig har troslæren en kerygmatisk (kerygma = budskap) oppgave: Troslæren gir nødvendig hjelp til forkynnelse og undervisning for folk i dag. Troslæren er den røde tråd i all kristen trosformidling. Som helhetlig framstilling av den kristne tro kan ikke troslæren adskilles fra de andre teologiske disiplinene som eksegese, bibelteologi, etikk eller kirkehistorie. Vi kan si det slik: Troslæren bygger på bibelsk eksegese og bibelteologi. Troslæren uttrykkes i relasjon til forståelsen i kirkens historie. Troslæren skal uttrykkes mest mulig relevant for mennesker i dag. Derfor må troslæren også ha med vesentlige sider som er aktuelle for det kristne livet, altså etikken. 1.6 Katekismetradisjonen En viktig tradisjon som inkluderer disse poengene, er det vi kaller katekismetradisjonen. I luthersk sammenheng kjenner vi Luthers lille katekisme og senere forklaringer til denne. Bakgrunnen for katekismen var at Martin Luther konstaterte at folk flest kjente lite til den kristne 28

9 tros innhold. Da gikk han hjem og skrev sin lille katekisme for å gi folk en enkel innføring i hva bibelsk kristendom inneholder. Dette lille heftets slitestyrke har jo vist seg gjennom de mange århundres aktuelle bruk i hjem, menigheter, forsamlinger og skole. Det anbefales fortsatt til slikt studium. Ikke minst bør foreldre oppmuntres til å lære sine barn den lille katekismes innhold om kristen tro og liv. 1.7 Å stille gode spørsmål Et viktig poeng i ethvert studium er å stille gode spørsmål. Å formulere spørsmål er ofte inngangsdøren til å få tak i det gode svaret. Å studere troens innhold sammen med andre gir også hjelp til å formulere gode spørsmål sammen. Det igjen kan utfordre lettvinte svar og meninger som en sitter fast i. Også i arbeidet med den kristne tro står vi overfor farer for avsporinger og feilaktige slutninger. Goder kan også bli våre fiender. Fornuft og følelser er på mange måter viktige goder for oss mennesker. Uten dem er mye tapt. Men fornuft og følelser er også farlige herrer dersom de skal styre og bestemme hva som kan aksepteres som sann kristendom. Kristen tro er forbundet med mange paradokser som ikke går opp i den menneskelige fornuft. Menneskelig visdom kan om den misbrukes kortslutte sann kristendom. «Ordet om korset er dårskap,» sier apostelen (1. Korinter 1,18). Tradisjon og røtter er også goder i de fleste sammenhenger. Men vi skal også hjelpe hverandre mot at tradisjonalisme blir briller og fasit som avgjør hva som er sann kristendom. Å studere troen sammen med flere generasjoner kan avhjelpe tradisjonalismens grøft. Unge mennesker er ofte flinke til å utfordre tradisjonelle standpunkter og avsløre om de er forankret i Skriften, eller om de bare er forankret i tradisjonens teppe over Skriften. Våre erfaringer er også viktig ballast i livet. Men en troslære som 29

10 henter sitt innhold fra Bibelen alene, vil også måtte utfordre våre erfaringer slik at de ikke i alle ting får forkjørsrett. Å studere troens innhold sammen med andre hjelper oss mot erfaringenes herrevelde. Det gode spørsmål avkler det som ligger usagt og ofte gjemt bak et utsagn. De fleste påstander og utsagn bygger på uutalte forutsetninger (eller aksiomer, som det heter på fagspråket). Derfor er det å arbeide med grunnlagsspørsmål og stille sentrale hvorfor-spørsmål en viktig del av arbeidet med troslæren. Troslæren arbeider med å få fram svaret på hva som er rett innhold. Derfor må troslæren også alltid arbeide med å svare på hvorfor det er slik eller slik, og hvor en har hentet svaret fra. Troslæren kan ikke nøye seg med enkle konklusjoner og ubegrunnede påstander. 1.8 Folkespråket Språket er det redskap vi har til å få tak i det vi skal tilegne oss og lære. Språk er makt, sies det gjerne. Slik er det også med den kristne tro. Dette kom tydelig i fokus på reformasjonstiden. Martin Luther var blant annet opptatt med å oversette Bibelen til tysk. Latinbibelen var forbeholdt teologene og ga dem makt over folket. Bibeloversettelser og det å uttrykke Bibelens innhold på et språk som folk forstår, har alltid vært viktig. Men også det arbeidet skal møtes med kritisk blikk. Bibeloversettelser skal prøves på om det virkelig er Bibelens innhold som gjengis, eller om oversettelsen er oversetternes maktbruk for å formidle egen ideologi. 30

11 1.9 Bibelens kjønnsspråk I vår tid har et sentralt spørsmål vedrørende bibelspråket vært spørsmålet om hvordan en skal forholde seg til og gjengi Bibelens kjønnsspråk i dag. Spesielt vil folk som er opptatt av «kvinneteologi» være på vakt mot språk og begreper som kan oppfattes ekskluderende og diskriminerende overfor kvinner. Idealet er gjerne det som kalles inkluderende språk. Det er tydelig at det er en grøft på begge sider av denne veien. Vi kan se det i forskjellige bibeloversettelser når det kommer til ord som brødre eller søsken. Og ikke minst kan vi se det i diskusjoner om Gud skal gjengis som Far eller Mor. Noen ønsker å utelate benevnelsen Far for å ivareta kjønnsnøytraliteten. Prinsipielt vil vi mene at det greske ordet for brødre gjerne kan oversettes med søsken dersom det kan godtgjøres språklig at det er ordets mening i verset. I spørsmålet om Gud er det liten tvil om at Gud tillegges både «mannlige og kvinnelige egenskaper». Det tør derimot være umulig å gjengi Gud med hunkjønn eller et diffust det om en vil være tro mot Bibelens framstilling. Gud er Far (Faderen), Sønnen og Helligånden. Se nærmere kapitlene om hvem Gud er Spørsmål om sannheten Arbeidet med troslæren kommer ikke utenom det viktige spørsmålet om hva som er sannhet. Sannhetsspørsmålet er det store erkjennelsesteoretiske spørsmålet gjennom alle tider. Pilatus stilte spørsmålet til Jesus: «Hva er sannhet?» (Johannes 18,38) I vår tid er spørsmålet om sannheten på flere måter kommet nærmere inn på livet. Vi lever i en tid da ulike lærer, religioner og livsanskuelser konkurrerer på livets store torg. Da er det ikke bare spørsmål om hva som er sant, men kanskje aller mest er det spørsmål om noe 31

12 kan ha krav på å være selve sannheten på bekostning av andres sannheter. I troslæren vil sannhetsspørsmålet stå sentralt. Og med det vil hele vår virkelighetsforståelse bli utfordret med et grunnleggende spørsmål: Finnes det en objektiv virkelighet utenom og over all subjektiv egenforståelse av tilværelsen? Den kristne tro forutsetter en slik faktisk virkelighet. Da betyr det også at sannheten er til som virkelighet før den erkjennes av mennesker. Spørsmålet om sannheten er altså et større spørsmål enn hva som er sannhet for meg. Den objektive sannheten er sannheten for oss alle. Den kristne tro må alltid utfordres på hva Bibelen lærer. Det tør ikke være tvil om at Bibelen gjør krav på å formidle sannheten og ikke bare sannheter. Bibelen gjør krav på å formidle læren om den eneste sanne Gud, og Jesus sa om seg selv: «Jeg er veien, sannheten og livet.» (Johannes 14,6) Vi vil senere i boken se at kristen tro er «en objektiv størrelse» og ikke bare «min tro», en individuell tro eller «konstruktivisme». Troen har sitt innhold utenom oss selv. Troen er definert og gitt av vår Skaper og Herre (Romerne 10,17). Dette ligger også implisitt i uttrykkene Skriften alene, troen alene at kristendommen er en åpenbaringsreligion, og at Gud er troens kilde, m.m. Å studere Bibelen og den kristne tro kan være et møysommelig arbeid. Det finnes ingen enkel hotline til Gud. Men det må også understrekes at bønn om Åndens veiledning er en viktig forutsetning og del av troendes tilegnelse av den sanne kristendom. Salmisten setter oss på det rette sporet i Salme 119,18: «Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov.» 32

13 Spørsmål til samtale og studium 1. Hvordan er Jesus sentrum i den kristne tro? 2. Solistkor er brukt som illustrasjon i dette kapitlet. Hva er poengene med det? 3. Les 2. Timoteus 3, Hvilke grunner gir apostelen Paulus her for å studere Bibelen? 4. Hvilke benevnelser er vanlige om de forskjellige teologiske disiplinene? Hva står begrepene for? 5. Samtal om og drøft dine/deres røtter for forståelsen av den kristne tro så langt. Hva er positivt? Hva bør (kanskje) korrigeres? Tema til fordypning (for skoleelever, studenter og andre) 1. Undersøk og vurder sannhetsspørsmålet i kristendommen og islam eventuell likhet og forskjell. 2. Undersøk og vurder trosspørsmålet i den postmoderne tid, slik det gjerne kommer fram i media og mellom «folk flest», relatert til bibelsk tro. 33

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 05.10.2014 Den treenige Gud Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Når vi skal nærme oss det store spørsmålet Gud, er det viktig at vi nærmer oss Ham med riktig

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Samlivsetikk og kristen tro

Samlivsetikk og kristen tro Samlivsetikk og kristen tro Knut Alfsvåg og Morten D. Andersen (red.) Samlivsetikk og kristen tro Utredning fra et utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker Lunde Forlag Copyright 2011

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Kristendom side 92 til 127

Kristendom side 92 til 127 Kristendom side 92 til 127 Bibelen Det gamle testamentet og det nye testamentet Mål: Gjøre rede for hva Det gamle og Det nye testamentet handler om slik kristendommen forstår dette. Det gamle testamentet:

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011

Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011 Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås høsten 2011 1) INNLEDNING Den kristne dåp ble innstiftet av Jesus selv i dåps og misjonsbefalingen. Den ble første gang praktisert på pinsedag (Matt 28,18-20

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

DÅP OG PARAKLESE. med basis i Kristus, i relasjon til dåpen.

DÅP OG PARAKLESE. med basis i Kristus, i relasjon til dåpen. DÅP OG PARAKLESE. En struktur for formaningen i Det nye testamente, med basis i Kristus, og i relasjon til dåpen. Roald Kvam. Hovedfagsoppgave i Kristendom ved Norsk Lærerakademi. Bergen 1996. Forord I

Detaljer

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005 Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Studiebibliotek for Bibel og Misjon Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Sinsenveien 15 0572 Oslo Copyright Fjellhaug

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet

Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet Uttalelse om endetidslæren og israelsspørsmålet Salem Misjonsmenighet, Kristiansand, 2003 Forfattet av Reidar Salvesen og Lars Råmunddal, 2003 Innledning Enhet i det sentrale, frihet i det perifere og

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Tekster og tolkninger

Tekster og tolkninger Notat 1/2005 Torrey Seland Tekster og tolkninger Arbeidshefte i bibeltolking VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Torrey Seland Høgskulen i Volda 0805-8075 Torrey Seland http://www.hivolda.no/fou

Detaljer