Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015"

Transkript

1 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hva kjennetegner en god oppgave? Krav til form og struktur Forside Innholdsfortegnelse Oppsett og disposisjon Problemstilling Kapittelinndeling og avsnitt Bruk av forkortelser i teksten Oppgavens omfang Bruk av kilder Primære og sekundære kilder Kildekritikk Kildehenvisninger og referanser Når må vi bruke kildehenvisninger? Tabeller og figurer Vedlegg Innlevering Spesifikke retningslinjer for ulike oppgavetyper Refleksjonsnotat Mappeoppgave (liten innleveringsoppgave) Mappevurdering Hjemmeeksamen Prosjektplan Prosjektrapport Bacheloroppgave Protokoll Diplomoppgave Skriveprosessen To typer skriving Hvordan komme i gang? Gode råd for skrivere Hvordan diskutere? Skrivestil og tekststruktur Hva kjennetegner vitenskapelig språk? Her kan du leser mer om oppgaveskriving Vedlegg Vedlegg 1: Veiledningskontrakt for bacheloroppgaven Vedlegg 2: Etiske og juridiske forhold Vedlegg 3: Rettledning om informantorientering Vedlegg 4: Samtykkeerklæring Vedlegg 5: REK-godkjenning Vedlegg 6: Forsidemal for prosjektplan, bacheloroppgave, protokoll og diplomoppgave, hjemmeeksamener og gruppeeksamener Side 2 av 42

3 1 Innledning Hvert fagfelt har sin tradisjon for hvordan skriftlige tekster utformes. I første del av dette dokumentet behandles de formelle kravene til struktur og form for akademiske oppgaver ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania. Betydelige avvik fra de formelle kravene vil i verste fall resultere i at besvarelsen bedømmes til ikke bestått. I andre del av dokumentet finner du de spesifikke retningslinjer for hver oppgavetype: refleksjonsnotat, mappeoppgave (inkludert mappevurdering), hjemmeeksamen, prosjektplan, prosjektrapport, bacheloroppgave, protokoll og diplomoppgave. I de spesifikke retningslinjene finner du kravene til omfang, innhold, og oppbygging, samt informasjon om hvordan oppgaven vil bli vurdert. Del tre av dokumentet tar for seg tips og råd om selve skrivingen; skriveprosessen og formulering av vitenskapelig språk. Dette dokumentet har utgangspunkt i flere bøker om oppgaveskriving (gjengitt i kapitel 5). I disse bøkene kan du lese mer om hvordan du lykkes med oppgaveskriving i høyere utdanning. 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave? En god besvarelse/oppgave kjennetegnes av et ryddig og oversiktlig oppsett o enten en tre deling eller Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon (IMRoD), i tillegg til tematiske underkapitler klart definert og avgrenset problemstilling problemstillingen belyses o et klart fokus gjennom hele oppgaven o anvendelse av kunnskap, teori, modeller. Bruker viten, ikke bare referer til den. selvstendig diskusjon o fokuserer, analyserer, fortolker, argumenterer, diskuterer, reflekterer, vurderer, viser nødvendigheten av (nye) handlinger relevant litteratur o bruker oppdatert litteratur, begrunner at den brukes og vurderer den objektiv, presist og faglig språk formelle krav overholdes Alle besvarelser skal ha en teoretisk forankring og ta utgangspunkt i pensum. Studenten skal bruke tillært stoff og integrere dette i besvarelsen. Studenten skal gjøre rede for den fagterminologien man benytter i teksten, og skal vise at man gjennom studiene har fått en forståelse av denne. Det teoretiske utgangspunktet skal være pensum, men i løpet av studiene stiller Norges Helsehøyskole økende krav til at studentene selvstendig kan lete fram relevante kilder, nyere artikler og annet stoff som belyser en problemstilling. Teori skal være relevant for problemstilling og drøfting. Studenten må selv vurdere kvalitet og relevans av kilder. Nyttige Side 3 av 42

4 tips vedrørende kildebruk kan hentes her: Ved søk etter akademisk litteratur er det en stor fordel å benytte kilder som formidles gjennom Høyskolebiblioteket ved CK. Bibliotekarene er tilgjengelige for veiledning. 2 Krav til form og struktur Her finner du en oversikt over formelle krav til skriftlige oppgaver ved Norges Helsehøyskole. 2.1 Forside Alle oppgaver skal ha en forside (tittelark) som inneholder: 1. Navn på studiet og høyskolen (i topptekst) 2. Type oppgave + eventuell tittel 3. Navn på emne + kull 4. Navn på student eller studentnummer, ved gruppe: navn på deltagerne i alfabetisk rekkefølge 5. Innleveringsfrist 6. Antall ord (unntatt innholdsfortegnelse, forord, tabeller og figurer) 7. Erklæring: Denne [oppgaven/bacheloroppgaven] er gjennomført som en del av utdannelsen ved Norges Helsehøyskole. Norges Helsehøyskole er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller anbefalinger. Det skal ikke stå sidetall på forsiden. Se vedlegg seks for oppsett av forside til hjemmeeksamen, gruppeeksamen og bacheloroppgave. 2.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten. Den skal også bidra til at leseren raskt får en oversikt over den fagteksten som presenteres. Innholdsfortegnelsen skal lages automatisk i Word eller tilsvarende tekstprogram og omfatte hoved og underkapitler (to nivåer). Dersom du bruker overskriftsstilene i Microsoft Word (PC), skal hovedoverskrifter markeres med overskrift 1, underoverskrifter med overskrift 2 osv., for deretter å generere innholdsfortegnelsen automatisk under menyen Referanser Innholdsfortegnelse Sett inn i innholdsfortegnelse. Dersom du bruker Microsoft Word på Mac, bruker du overskriftstiler på samme måte som forklart over, men her må du gå inn på Sett inn Stikkordsregister og tabeller Innholdsfortegnelse for å generere innholdsfortegnelsen. Nedenfor ser du eksempel på hvordan innholdsfortegnelsen bør se ut: Side 4 av 42

5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Problemstilling Metode Resultater Maternell overvekt Svangerskapsdiabetes Biologiske mekanismer Diskusjon Studienes relevans Veien videre Konklusjon Referanseliste Side 5 av 42

6 2.3 Oppsett og disposisjon Alle oppgaver skal utformes i A4- format og leveres som et samlet dokument; det vil si at dokumentet skal inkludere forside og alt av vedlegg. Oppgaven skrives med fonten Times New Roman med bokstavstørrelse 12 og linjeavstand 1. Høyre, venstre, topp og bunn marg skal være 2,5 cm. Se kapittel 2.10 for innlevering av oppgaver. Sidetall skal plasseres nederst til høyre. Se menyen i Word: Sett inn -> Sidetall. Sidenummereringen skal begynne på den første siden i oppgaven (forsiden), men sidenummeret skal først være synlig på den første siden med ordinær tekst (det første kapittelet), som for eksempel kan være side 3. Sidenummerering avsluttes på siste side i litteraturlisten, og skal ikke omfatte eventuelle vedlegg. For å få til dette må man lage ulike deler i dokumentet. Oppskrift i Word for hvordan man skjuler sidetall på de første sidene: Trinn 1: Sett markøren nederst på den siden før nummereringen skal begynne å vises på. Velg Sideoppsett -> Skift -> Neste side Trinn 2: Dobbeltklikk helt nederst på første side der sidetall skal vises, og sjekk at bunnteksten har fått Sideinndeling 2 (Fig. 2.2). Pass på at du ikke har Koblet til forrige eller huket av for Spesiell forside. Eksempel på paginering i Word: Side 6 av 42

7 Den vanligste strukturen for akademiske tekster er IMRoD, der forkortelsen står for Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon. Husk å nummerere alt av hoved og underkapitler. Innholdsfortegnelsen og referanselisten skal ikke nummereres. IMRoD-modellen har senere blitt utbygd og presisert og standardstrukturen på faglige oppgaver ser i de fleste tilfeller slik ut: 1 Innledning 1.1 Bakgrunn: Presentasjon av grunnlaget for problemstillingen (bakgrunnsstoff, teorier, observasjoner) 1.2 Problemstilling: presentasjon av problemstillingen (et relevant faglig spørsmål) og oppgavens avgrensninger 2 Metode: Fremgangsmåte for løsning, innsamling av data, behandling og analyse av data 3 Resultater: Løsning, løsningsforsøk, presentasjon av litterære funn (ved litteraturstudie) 4 Diskusjon: Vurdering, drøfting, diskusjon av resultater, perspektivering (relevans for faget og videre forskning) 5 Konklusjon: Svar på problemstilling I mindre oppgaver som refleksjonsnotat, mappeoppgaver eller hjemmeeksamen kan IMRoD-oppsettet erstattes med en tre-deling: innledning, hoveddel og avslutning/konklusjon: 1. Innledning: Besvarelsen bør ha en kort innledning der du klargjør og utdyper problemstillingen(e), presiserer eller tolker sentrale begrep og begrunner hvorfor du eventuelt avgrenser oppgaven slik du gjør. 2. Hoveddel: En vanlig formulering i en oppgavetekst er at du blir bedt om å gjøre rede for noe. Det betyr at de faglige kunnskapene dine skal nevnes, defineres og beskrives med egne ord som viser at du har forstått stoffet. Andre ganger vil du i oppgaveteksten bli bedt om å drøfte et problem, påstand eller tema. I slike tilfeller stilles det andre og mer omfattende krav enn hva som er tilfelle når du skal redegjøre for noe. Drøfting kan gjøres på flere måter. Det kan være aktuelt å sammenlikne, analysere, problematisere, diskutere anvendelsen av eller vurdere verdien eller hensiktsmessigheten av noe i forhold til et gitt mål. Hva du velger, vil avhenge av oppgavetekstens ordlyd. Drøfting forutsetter at du skal kunne gjøre greie for ulike syn, uansett hva du selv måtte mene. Drøftingsoppgaver stiller dermed krav om saklighet. Det er viktig at du begrunner synspunkter på bakgrunn av relevant teori/forskning. Det vil være aktuelt å dele inn hoveddelen i tematiske underkapitler. Side 7 av 42

8 3. Avslutning: Oppgaven bør også ha en avslutning der du for eksempel gir en kort oppsummering eller trekker en konklusjon. 2.4 Problemstilling Problemstillingen skal plasseres mot slutten av innledningen og bør formuleres som et eller flere spørsmål. Hva kjennetegner en problemstilling? Den retter fokus på hvorfor og hvordan avgrenser teksten tydeliggjør hva som er relevant eller irrelevant i teksten, hva som må bygges ut, og hva som kan snevres inn gjør det enklere å lete etter relevante vitenskapelige kilder gjør lesing av faglitteratur mer planmessig gjør oppgaven lettere å disponere gjør det lettere å trekke en konklusjon hjelper leseren til å lese med tanke på det vesentlige i teksten problemstillingen skal ikke kunne besvares med et ja eller nei Den gode problemstillingen stiller et spørsmål som er faglig interessant både for deg og andre innenfor faget gir muligheten for å argumentere, å slå fast ett eller flere poenger med teksten angir i hvilken retning svaret skal søkes, og på hvilken måte det skal svares er realistisk innen tidsrammen Sjekkliste for problemstilling: Er problemstillingen relevant? Er det mulig å finne svar? Finnes det metoder som vil gi svar på spørsmålet? Er problemstillingen kort og presist formulert? 2.5 Kapittelinndeling og avsnitt Hvert av kapitlene i oppgaven skal ha overskrifter fra første til eventuelt tredje nivå. Inndeling i kapitler følger desimalsystemet og kapitlene blir nummerert fortløpende fra innledning til avslutning. Du kan benytte standardoverskrifter fra ditt tekstbehandlingsprogram (overskriftstiler). Alle overskrifter angis fra venstre marg (dvs. venstrejustert), og det skal ikke være punktum etter overskriften. Det er særlig viktig at overskrifter av samme nivå har samme skrifttype og størrelse. Eksempel: 1 Hovedoverskrift (nivå 1) 1.1 Underoverskrift under hovedoverskrift (nivå 2) Underoverskrift (nivå 3) Side 8 av 42

9 Alle hoved og underkapitler skal nummereres. Innholdsfortegnelsen og referanselisten skal ikke nummereres. Et avsnitt er et skilletegn i teksten. Avsnitt angis ved å bruke et ekstra linjeskift (blank linje) mellom hvert avsnitt. En tekst er en rekke poenger (altså avsnitt) som henger sammen på en bestemt måte. Verken innholdet i et avsnitt eller rekkefølgen på avsnitt i tekster er likegyldig. Tenk avsnitt når du strukturerer tankene dine i skrivingen av faglige tekster! Avsnitt er en hjelp til både forfatteren og leseren av en tekst. Arbeid med å få teksten til henge sammen ved å få til gode overganger fra det ene avsnittet til det andre. 2.6 Bruk av forkortelser i teksten Dersom det ønskes brukt forkortelser i teksten skrives først det opprinnelige navn eller uttrykk, deretter settes forkortelsen i parentes. Eksempel: nevralrørsdefekter (NRD). I resten av teksten, er det nok å bruke forkortelsen. Unngå bruk av forkortelser i problemstilling og sammendrag. 2.7 Oppgavens omfang Oppgavebesvarelsenes omfang skal holdes innenfor de gitte bestemmelsene i retningslinjer for den enkelte oppgave. Antall ord i oppgavebesvarelsen må være innenfor +/- 10% av det som er oppgitt. Forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, referanseliste, tabeller/figurer og vedlegg omfattes ikke av ordtellingen (kommer således i tillegg til det oppgitte antall ord). 2.8 Bruk av kilder Litteratur er et viktig grunnlag for alle studentoppgaver. Det er den kunnskapen oppgaven tar utgangspunkt i, og som problemstillingen skal vurderes i forhold til. Derfor må det gå tydelig frem hvorfor litteraturen er valgt, og hvordan utvalget er gjort. Oppgavens troverdighet og faglighet er avhengig av at kildegrunnlaget er godt beskrevet og begrunnet (dette skal klart fremgå i metodekapitlet). Litteratursøk skal dokumenteres, inkludert søkeord, søkemotorer og eventuelle andre utvelgelseskriterier Primære og sekundære kilder Primærkilden eller førstehåndskilden er den opprinnelige, originale utgaven av en tekst eller senere opptrykk av den. Aktuelle primærkilder kan f. eks være intervju, feltarbeidsobservasjoner, forskningsartikler eller litterære tekster. Det hender imidlertid at enkelte forfattere er lite tilgjengelige og oftest leses i andres bearbeiding (sekundærkilde). Sekundærkilder bygger på primærkilder ved at de henviser og refererer til primærkildene. Sekundærkilder kan være lærebøker om et emne, leksikon, populærvitenskapelige artikler og kronikker. Fagbøker utgis ofte i reviderte utgaver, her er det avgjørende at du forholder deg til den siste utgaven. Sekundærkilder som systematiske oversikter (metaanalyser, reviews) og faglige retningslinjer bør utgjøre en sentral del av faglige oppgaver. Side 9 av 42

10 2.8.2 Kildekritikk Utvalget av kilder som refereres til i løpet av en oppgave viser at man kjenner fagfeltet. Kilder som benyttes må vurderes i forhold til både kvalitet og relevans til oppgaven. Det er svært viktig at studentene henviser til relevant fagstoff fra pensum. Dette krever også at man søker seg fram til relevante kilder referert til i pensumlitteraturen. Ved søking utenfor pensum er det spesielt viktig å være bevisst i forhold til kildenes kvalitet. Kvalitetsvurderingen må innebære spørsmål om kildens innhold, formål og metode. For eksempel: Hvilken type publikasjon er kilden hentet fra: populær, faglig, vitenskapelig? Er original forskning knyttet til kilden? Har kilden henvisninger til seriøse vitenskapelige kilder? Dersom kilden er gammel, har den fortsatt påvirkning innen fagfeltet? Hva slags formål utenfor det akademiske kan det tenkes ligger bak kilden: politiske, økonomiske, personlige? Bygger kilden på data fremskaffet ved bruk av hensiktsmessige og holdbare metoder? I de fleste studentarbeider forventes det at du søker etter den nyeste kunnskapen innenfor valgte tema; da er du henvist til ulike tidsskrifter. Det betyr at du så tidlig som mulig bør skaffe deg oversikt over de databaser og tidsskriftene som er aktuelle for ditt fag. Bibliotekarene ved Høyskolen Campus Kristianias bibliotek vil være behjelpelig med litteratursøk. 2.9 Kildehenvisninger og referanser I teksten din skal du fortløpende vise til hvilke kilder du har brukt (kildehenvisninger), og bakerst i oppgaven skal det alltid være en samlet fortegnelse over litteratur som er benyttet/henvist til en referanseliste. Selv når du henviser til figurer og tabeller skal du oppgi kildehenvisning og utfyllende beskrivelse i referanselisten. Kildehenvisninger sikrer at leseren vet hvem sine tanker som omtales og kan finne fram til en kilde ved hjelp av litteraturlisten. Kildehenvisning benyttes når du refererer til en forfatters ideer, tanker, formuleringer, perspektiver, forskning, modeller osv. Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne, er plagiering og vil medføre karakter F/ikke bestått. Dette regnes som en form for intellektuelt tyveri i følge åndsverksloven. Alle innleverte oppgaver gjennomgår plagiatkontroll via læringsplattformen LUVIT. Ved å være bevisst på å referere korrekt kan du unngå plagiat. Det finnes flere forskjellige teknikker for å knytte sitater eller referater til den kilden de er hentet fra. I oppgaver og besvarelser skrevet ved Norges Helsehøyskole skal du i den fortløpende teksten og i referanselisten bruke Vancouver metoden, også kalt nummermetoden. På bibliotekets nettsider finner du lenke til nettressursen «Søk og skriv» med regler og eksempler på Vancouver-metoden: Side 10 av 42

11 Her finner du informasjon om riktig bruk av sitat og referanseliste, hvordan du skal referere til bøker og artikler, nettsider og lover Når må vi bruke kildehenvisninger? Kilden må oppgis når du gjengir direkte avskrift av en artikkel, bok etc. Dette kaller vi et direkte sitat. Kilden må gjengis når du gir et detaljert referat av en spesifikk tekst, altså når du med egne ord "låner" et resonnement. Dette er et indirekte sitat. Opplysninger som regnes som allmennkunnskap i det norske samfunnet, trenger ikke kildehenvisning. Opplysninger det hersker strid om blant fagfolk, må ha kildehenvisning. Opplysninger du kun har funnet hos en kilde, må ha kildehenvisning Tabeller og figurer Tabeller og figurer skal settes inn i teksten (kun store tabeller og figurer i vedlegg). Lag egne tabeller (gjerne også figurer), men figurer kan også hentes fra litteraturen. Husk å oppgi kilde (både hvor tallene er hentet fra og hvor eventuelle figurer er hentet direkte fra). Alle tabeller og figurer skal ha nummer, tekst og kildehenvisning (første tabell/figurer har nummer 1, neste har nummer 2 osv. uavhengig av kapitelnummer). Tabelltekst skal stå over selve tabellen, mens en figurtekst skal stå under figuren. Tabell- og figurtekster skal være så fullstendige at tabeller og figurer skal kunne leses og forstås uavhengig av resten av teksten Før aldri opp en tabell eller figur uten at den henvises til i teksten. Dette gjøres ved parentes fortløpende i teksten (tabell 1). Unngå unødvendige forkortelser i tabell- og figurtekst. Alle forkortelser som benyttes i selve tabellen og figuren skal angis i fotnote under tabell/figur. Tabell 1. Pasienter meldt med tuberkulose i Norge (3). Side 11 av 42

12 Figur 1. Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) for 40-, 42- og 45-åringer fra Troms og Finnmark (5) Vedlegg Dersom du ønsker å inkludere relevant materiale som vil ta for mye plass i selve teksten, kan dette legges som vedlegg. Eksempler på dette er spørreskjema fra en undersøkelse, innsamlede data, interne dokumenter fra en bedrift, e-post osv. Vedlegg plasseres helt til slutt i oppgaven, etter referanselisten og begynner alltid på en ny side. Vedlegg skal ikke side nummereres, men gis eget nummer (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.). Dersom et vedlegg går over flere sider, skal det nummereres øverst på selve vedlegget (vedlegg 3, side 1 osv.). Det finnes ingen begrensninger på antall vedlegg som kan være med. Vedlegg skal inkluderes i innholdsfortegnelsen og står alltid til sist. Oppgaven skal kunne leses i sin helhet uten at sensorene må lese vedleggene Innlevering Alle skriftlige oppgaver ved Norges Helsehøyskole skal leveres elektronisk i navngitt innleveringsmappe på LUVIT innen oppgitte frister. Oppgaven skal leveres inn i to format: Word eller Open Office, og som PDF. Følg forøvrig instrukser gitt av eksamenskontoret ved innlevering. Side 12 av 42

13 3 Spesifikke retningslinjer for ulike oppgavetyper 3.1 Refleksjonsnotat Beskrivelse: Refleksjonsnotat er en relativt uformell sjanger som gir rom for refleksjon over egne erfaringer og opplevelser. Hensikten med oppgaven er at du som student skal drøfte et bestemt tema, en bestemt problemstilling, en situasjon eller tekst som er relevant for faget. Et refleksjonsnotat har en friere og mer personlig form enn en den vanlige fagteksten. Et refleksjonsnotat inneholder vanligvis to komponenter: en beskrivelse av en erfaring/situasjon/hendelse/problemstilling, og en refleksjon knyttet til erfaringen/hendelsen/situasjonen/problemstillingen - vurdert opp mot faglitteratur. En slik refleksjonsoppgave tar gjerne utgangspunkt i en praksisperiode (også kalt praksisrapport), arbeid ved studentklinikken eller refleksjon rundt din egen lærings- og utviklingsprosess gjennom et emne, tema eller gjennom hele studiet. Rammer: Individuell oppgave. Oppgaven skal være på 1500 ord, +/- 10% - forside og referanseliste kommer i tillegg. Det er ikke krav om innholdsfortegnelse. Ingen strenge krav til disposisjon, men ta gjerne med en kort innledning og en kort avslutning. Leveres på LUVIT innen gitte frister. Vurderingskriterier: Passende overskrift som gir tydelig signal om tematisk innhold. Klart fokus. Teorien(e) i litteraturen er knyttet opp mot praksis/konkrete erfaringer/eksempler. Refleksjonen/drøftingen og bruk av faglitteratur viser innsikt og forståelse. Riktig bruk av kildehenvisninger og oppføring av referanseliste. Ved vurdering av oppgaven vil det legges vekt på faglig relevans, selvstendighet, refleksjonsnivå, saklige momenter og at det er gjort et seriøst forsøk på å løse oppgaven. Ikke bestått/f vil bli gitt hvis refleksjonsnotatet er kort, teoriforståelsen er mangelfull, innholdet er rent reproduserende, refleksjonen/drøftingen er overfladisk og det er lite eller ingen sammenheng mellom teori og konkretiseringer. Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 13 av 42

14 3.2 Mappeoppgave (liten innleveringsoppgave) Beskrivelse: Mappeoppgaver er små, skriftlige innleveringsoppgaver. For mer informasjon, se oppgavetekst. Rammer: Individuell eller gruppe oppgave. Oppgaven skal være på 2000 ord, +/- 10% (hvis ikke annet er oppgitt i oppgaveteksten) forside, innholdsfortegnelse, eventuelle tabeller og figurer, samt referanseliste kommer i tillegg. Oppgaven skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving dersom ikke annet er oppgitt. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Vurderingskriterier: Oppgaven følger Retningslinjer for oppgaveskriving (krav til oppbygging, kilder og referanselista). Teksten bygger på gode kilder, dvs. relevant faglitteratur. Teksten har et godt språk (klart, presist og lett å lese - uten bruk av unødige ord og setninger). Det skal skrives slik at en annen student på samme nivå kan følge resonnementene (begrepene og fagtermene som brukes må defineres hvis de ikke er entydige). Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 14 av 42

15 3.3 Mappevurdering Beskrivelse: Mappevurdering er en vurderingsmåte som går ut på at studenten(e) blir vurdert på grunnlag av flere arbeider som arkiveres i en mappe (presentasjonsmappe). Ved slutten av en studieperiode vil arbeid bli valgt ut for fastsettelse av den endelige vurderingen hvis ikke annet er presisert. Presentasjonsmappen skal bygge på godkjente arbeidskrav. Det vil si at ett eller flere (evt. deler av) godkjente arbeider i arbeidsmappen kan videreutvikles eller ferdigstilles frem mot innlevering. Kandidaten kan derimot ikke skrive nye oppgaver til presentasjonsmappen. Rammer: Presentasjonsmappen skal bestå av to arbeidskrav og et refleksjonsnotat. I refleksjonsnotat skal studenten(e) redegjøre for valg av arbeidskrav, samt reflektere over egen læringsprosess. Individuell oppgave eller gruppeoppgave (se oppgavetekst). Skriftlige arbeider i mappen skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Se oppgavetekst for utdyping av rammer. Vurderingskriterier: Studenten(e) viser forståelse og anvendelse av fagområdene som arbeidskravene omhandler. Studenten(e) viser evne til å vurdere generell kunnskap og forskning fra fagområdene opp mot egne (praksis)erfaringer. Studenten(e) viser evne til selvstendighet og refleksjon. Studenten(e) har i sine besvarelser fulgt Retningslinjer for oppgaveskriving. Dette inkluderer kildehenvisninger og referanseliste. Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 15 av 42

16 3.4 Hjemmeeksamen Beskrivelse: Se oppgavetekst for nærmere beskrivelse. Rammer: Individuell eller gruppeoppgave (se oppgavetekst). Oppgaven skal være på 4000 ord +/- 10% forside, innholdsfortegnelse, eventuelle tabeller og figurer, samt litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen bør bestå av en innledning, en hoveddel og en konklusjon (tre deling). Alle hjelpemidler er tillatt, men pensumlitteratur og relevante fagbøker og vitenskapelige artikler skal danne utgangspunktet for besvarelsen. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Vurderingskriterier: Studenten skal ha oversikt over og ha anvendt aktuell litteratur, teorier og modeller utforsket og analysert problemstillingen beskrevet og begrunnet valg av metode og oppgavens avgrensninger god sammenheng mellom teori, empiri og diskusjon henvist til minimum én vitenskapelig artikkel en gjennomarbeidet oppsummering/konklusjon brukt forståelig, presist og sammenhengende språk med innslag av relevante fagbegreper fulgt de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 16 av 42

17 3.5 Prosjektplan Beskrivelse: Prosjektplanen skal danne grunnlaget for planlegging og videre arbeid med prosjektrapport eller bacheloroppgave. Prosjektplanen skal inneholde: Presentasjon av og begrunnelse for valg av tema (med relevant litteratur og teori) Forslag til /foreløpig problemstilling Husk at problemstillingen skal ha form av et spørsmål som ikke skal kunne besvares med ja eller nei. Ved formulering av problemstilling, er det viktig å ta hensyn til om det er mulig å besvare den, om det er mulig å finne nok informasjon om den, og hvordan du har tenkt å gå frem for å finne svar på den. Det lønner seg alltid å bruke god tid på å finne en god formulering, og vri og vende på den, slik at den etter hvert finner den formen du er fortrolig med. Metode Metode betyr her hvordan du skal gå frem for å få svar på din problemstilling. Metoden er en måte å fremskaffe eller etterprøve kunnskap. Skisser her et mulig forskningsopplegg/design og metodisk tilnærming som kan være egnet til å belyse den valgte problemstillingen. Aktuelle metoder: o Litteraturstudie, oppgi søkeord, databaser og resultater for søket og begrunn hvorfor du velger noen fremfor andre kilder. Det stilles ikke formelt krav om et fullstendig kildesøk på dette stadiet og heller ikke at du må presentere rene forskningsartikler om ditt emne, dersom det ikke finnes. o Observasjon, intervjuundersøkelse, spørreskjema-undersøkelse, oppgi hvordan du vil gå frem for å plukke ut deltakerne, inklusjon- /eksklusjonskriterier (med begrunnelse), beskrivelse av gjennomføring (åpne eller lukkede spørsmål, systematisk eller ikke systematisk intervju/observasjon, deltakende/ikke deltakende observasjon), hvor skal intervjuene foregå, hvordan vil du analysere svarene, i tillegg skal du gjøre rede for kilder og kildebruk. o Kasuistikk, angi hvordan du vil plukke ut pasienten(e), begrunnelse for valg av pasient(er), samt gjør rede for kilder og kildebruk. Etikk Gjøre kort rede for hvilke etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet. Innebærer prosjektet spesielle etiske problemer eller utfordringer? Hvordan kan disse løses på en forsvarlig måte? Tidsplan Prosjektplanen skal inneholde en tidsplan for gjennomføringen av prosjektet og skrivingen av prosjektrapporten/bacheloroppgaven. Tidsplanen skal gi oversikt over planlagt framdrift av prosjektet, steg for steg, og skal angi dato for planlagt innlevering av oppgaven. Tidsplanen bør angi hvilke arbeidsoppgaver (datainnsamling, litteraturlesing, analyse, skriving, osv.) som skal utføres uke for uke fram til planlagt innleveringsdato. Husk at skriveprosessen bør starte tidlig! Referanseliste Prosjektplanen skal inneholde vanlig referanseliste med referanser som er brukt i selve beskrivelsen. I tillegg bør det oppgis litteratur som en regner med vil være relevant Side 17 av 42

18 (senere), men som ikke er referert i teksten i prosjektplanen. Eventuelt slikt tillegg skal skilles ut fra den ordinære referanselisten (tas inn til slutt). Referanseliste trenger ikke være fullstendig, men skal føres opp i henhold til Retningslinjer for oppgaveskriving. Rammer: Individuell eller gruppeoppgave (individuell dersom prosjektplanen danner utgangspunkt for bacheloroppgaven og gruppeoppgave dersom prosjektplanen danner utgangspunktet for en prosjektrapport). Prosjektplanen skal være kort og konsis, 1500 ord, +/- 10% (referanseliste kommer i tillegg). Oppgaven skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving med hensyn på kildehenvisninger og referanseliste. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Vurderingskriterier: Prosjektplanen skal dokumentere evne til å avgrense og planlegge eget arbeid eller prosjektarbeid i gruppe, med særlig vekt på sammenhengen mellom realistisk valg av problemstilling og relevant teoretisk og metodisk tilnærming. Vurdering: Prosjektplanen vil bli vurdert til bestått/ikke-bestått. Den vil bli vurdert til ikke-bestått ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling eller uegnet teoretisk eller metodisk tilnærming. Ikke bestått prosjektplan kan forbedres to ganger (tre innleveringer). Dersom prosjektbeskrivelsen ikke er bestått innen siste frist for innlevering, innebærer dette ikke levert / ikke bestått eksamen. Side 18 av 42

19 3.6 Prosjektrapport Beskrivelse: Prosjektrapporten skal formidle innholdet i og dokumentere resultatene av prosessen i en prosjektgjennomføring. Rapporten skal vise helheten i prosjektarbeidet hva dere ville gjøre? hva dere tenkte og gjorde? hvorfor dere tenkte og gjorde det? hvordan dere gjorde det? hvilke konklusjoner dere kom frem til? I tillegg bør rapporten dokumentere arbeidsprosessen dokumentere gruppens kunnskap dokumentere oppnådde resultater formidle kunnskap til leseren inneholde refleksjon over utført arbeid Prosjektrapporten skal inneholde (i denne rekkefølgen): forside, innholdsfortegnelse, innledning (bakgrunn/problemstilling), metode, resultater, diskusjon, referanseliste og eventuelle vedlegg (se Retningslinjer for oppgaveskriving). Utdypende forklaring til hovedkapitlene: Innledning (skal inneholde underkapitlene bakgrunn og problemstilling) Her skal studentene gi en beskrivelse/presentasjon av det aktuelle tema basert på fag/pensumbøker, fagartikler, forskningsartikler. Her skal teorier bak emnet beskrives. Avgrensning og presisering av problemstillingen. Problemstillingen formuleres som et spørsmål. Metode Beskrivelse og begrunnelse for valg av metode. Beskrivelse av empirisk materiale (f. eks intervjupersoner). Resultater Her skal resultatene av undersøkelsen legges frem så nøkternt og objektivt som mulig. Resultatene skal presenteres i bearbeidet, oversiktlig form ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Diskusjon og konklusjon Studenten skal analysere, kritisk vurdere og drøfte egne resultater opp mot problemstillingen og opp mot aktuell litteratur og relevante studier. Det bør gis en faglig forklaring på og en tolkning av resultatene. Ta med en kort konklusjon som inkluderer svar på problemstillingen. Ga arbeidet verdifulle svar som kan være aktuelle for videre undersøkelser? I så fall, hvilke? Side 19 av 42

20 Refleksjon og gruppeprosess Hvordan har arbeidet i gruppa fungert? Hva har studentene lært av å jobbe i gruppe? Rammer: Gruppeoppgave (se oppgavetekst for nærmere beskrivelse). Oppgaven skal være på 4000 ord, +/- 10% - forside, innholdsfortegnelse, tabeller, figurer, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Gruppa leverer kun én endelig versjon av oppgaven på LUVIT. Vurderingskriterier: Prosjektrapporten skal vise at studentene har oversikt over og har anvendt aktuell teori ha en relevant og avgrenset problemstilling ha beskrivelser og begrunnelser for metode med hensyn til innsamling av data ha god sammenheng mellom teori, empiri og diskusjon presentere prosjektet på en fullstendig og troverdig måte ha en reflektert diskusjon av konsekvenser av arbeidet og videre utviklingsmuligheter beskrive og diskutere prosessene i gruppa ved hjelp av teori reflektere over gruppemedlemmenes læringsutbytte følge de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste Evne til nytenkning og kreativitet vil bli honorert. Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 20 av 42

21 3.7 Bacheloroppgave Beskrivelse: Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave og et avsluttende prosjektarbeid. Oppgaven er et individuelt arbeid og har et studieomfang på 10 studiepoeng. Gjennom et slikt selvstendig prosjektarbeid skal studentene bruke tilegnet kompetanse fra studiet til å løse en valgt problemstilling. Bacheloroppgaven skal ha en vitenskapelig tilnærming til problemstillingen og legge vekt på metodiske kunnskaper og ferdigheter, samt analyse, drøfting og refleksjoner over teori og empiri. Oppgaven kan gjerne være profesjonsrettet/praksisnær. Bacheloroppgaven skal inneholde (i denne rekkefølgen): forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, innledning (bakgrunn/problemstilling), metode, resultater, diskusjon, referanseliste og eventuelle vedlegg (se Retningslinjer for oppgaveskriving). Husk! Bacheloroppgaven skal også ha forord og sammendrag før hovedkapitlene. Utdypende forklaring: Forord I forordet skriver du kort om bakgrunnen for oppgaven, samt kommenterer/takker personer/institusjoner som har vært til hjelp med prosjektet/oppgaveskrivingen. Under forordet skriver du under med navn, sted og dato. Sammendrag I sammendraget skal du kort presentere bakgrunnen for oppgaven, problemstilling, metode, resultater og konklusjon. Sammendraget bør ikke overstige én side. Innledning (skal inneholde underkapitlene bakgrunn og problemstilling) Her skal studenten gi en beskrivelse/presentasjon av det aktuelle tema basert på fag/pensumbøker, fagartikler, forskningsartikler. Her skal teorier bak emnet beskrives. Presentasjon av problemstilling(er) og begrunnelse(r) for valget av problemstillingen (det vil her være naturlig å forankre begrunnelse i teori) Avgrensning og presisering av problemstillingen. Presenter oppgavens oppbygning og eventuell begrepsavklaring. Metode (se retningslinjer for prosjektbeskrivelse) Metodevalg med begrunnelse Metode med fremgangsmåte Hvordan informasjon har blitt hentet inn. Prinsipper for informasjonsbearbeidingen. Aktuelle prosjekter/metoder: o litteraturstudie, det vil si en rent teoretisk oppgave o intervjuundersøkelse o spørreskjema-undersøkelse o observasjon o kasuistikk-/case studie o kombinasjon av noen av disse Side 21 av 42

22 Vær klar over at alle oppgaver vil inneholde en teoretisk del i større eller mindre grad, og dette må tas med uansett oppgave. Resultater Her skal resultatene av undersøkelsen legges frem så nøkternt og objektivt som mulig. Resultatene skal presenteres i bearbeidet, oversiktlig form ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Studenten skal kun ta med de resultatene som er relevante for problemstillingen. Egne vurderinger/tolkninger skal ikke legges inn i resultatdelen. Dersom bacheloroppgaven er en litteraturstudie skal resultatkapitlet inneholde en objektiv, oversiktlig og grundig beskrivelse av relevant litteratur og de studiene som belyser problemstillingen. Én og én studie skal beskrives: Hva slags studie, hva var formålet, hvor (sted)/når ble den gjennomført eller publisert Deltakerne (hvordan ble de rekruttert, inklusjon- /eksklusjonskriterier, antall rekrutterte, hvor mange fullførte, kort beskrivelse) Studiedesign Resultater/funn (skal tallfestes) Kort konklusjon (en setning) Hver studiebeskrivelse bør være på ca. 3/4 side. Resultatene skal presenteres i bearbeidet, oversiktlig form ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Diskusjon Studenten skal analysere, kritisk vurdere og drøfte resultater opp mot problemstilling og eventuelt opp mot aktuell litteratur og relevante studier. Her skal det gis en faglig forklaring på resultatene. Var funnene som forventet eller oppstod det uventet kunnskap underveis i arbeidet? Vurdere kritisk den metodiske tilnærmingen Hvilke muligheter for praktisk anvendelse har resultatene? Konklusjon Kort oppsummering av resultater Hvilke svar har studenten fått på problemstillingen? Ga arbeidet verdifulle svar som kan være aktuelle for videre undersøkelser? I så fall, hvilke? Rammer: Oppgaven er individuell eller kan skrives i gruppe av to studenter (se oppgavetekst). Oppgaven skal være på 7000 ord, +/- 10% (individuell oppgave) eller på ord, +/- 10% dersom oppgaven skrives to og to - forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, tabeller, figurer, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Vurderingskriterier: Studenten skal dokumentere kunnskaper i og forståelse av faget. Studenten viser evne til å presentere stoffet i en oversiktlig form. Side 22 av 42

23 Tema og problemstilling skal være faglig og/eller yrkesmessig relevant og tydelig avgrenset. Problemstillingen skal være presis og klar. Studentern viser selvstendighet (og originalitet) ved valg av tema, problemstilling og/eller i gjennomføring av datatinnsamling og analysearbeid. Innledningen redegjør for grunnlaget for problemstillingen og gir nødvendig teoretisk forankring Valg av metode skal være grundig beskrevet, begrunnet og relevant i forhold til problemstilling. Resultater belyser problemstilling og presenteres på en klar og oversiktlig måte. Studenten skal vise evne til kritisk vurdering, problemløsning, diskusjon, refleksjon og evne til å trekke konklusjon. Studenten bruker forståelig, presist, sammenhengende språk med innslag av relevante fagbegreper. Studenten skal vise evne til å orientere seg i litteratur, trekke fram relevant stoff i forhold til temaet, vise evne til begrensning og bruke litteraturhenvisninger og kilder på en kritisk måte. Etiske retningslinjer skal være fulgt (eksempelvis samtykkeerklæring og anonymisering). Studentene følger de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste (husk kildehenvisninger både i resultater og diskusjon). Veiledning: Når prosjektplanen er godkjent og studenten(e) har fått tildelt veileder, skal studenten ta kontakt med veileder for å avtale rammer for samarbeid (se vedlegg 1; veilederkontrakt). Hver studentgruppe har tilgang til fem timer veiledning. Veiledningen består av seminarer og/eller individuell veiledning. To veiledningstimer er obligatorisk. Studenten kan velge om han/hun vil benytte veileder i forbindelse med prosjektplanen eller bare i forbindelse med selve bacheloroppgaven. Det er mulig å splitte opp veiledningstiden. Studenter som ikke møter til obligatorisk veiledning vil normalt ikke kunne fremstille seg til eksamen. Studenten(e) skal ta kontakt med veileder tidlig i arbeidet for å: bli enig om samarbeidsform (mail, personlig møte osv.) avgrense sin problemstilling drøfte metode og fremdrift Når studenten(e) ønsker veiledning, tar han/hun kontakt med veileder i god tid. NB! Veiledning kan bare gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale. Gitt at studenten har fått veiledning underveis, er det studenten(e) sitt eget ansvar å vurdere om sluttproduktet holder mål. Vurdering: Bacheloroppgaven vurderes til karakter fra A-F. For sent innlevert oppgave godkjennes ikke, og regnes som ikke bestått eksamensforsøk. Side 23 av 42

24 Oppgaven vurderes til F dersom sentrale kapitler er særdeles mangelfulle og/eller etiske retningslinjer ikke er hensyntatt. Karakterene A eller B gis ikke dersom det er formelle feil i oppgaven. Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakter F, kan studenten levere en omarbeidet besvarelse innen en 14 dager. Studentene har krav på begrunnelse og en times ekstra veiledning. Hvis besvarelsen fortsatt ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leveres en helt ny besvarelse med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen (året etter). Studenten har da ikke krav på veiledning. Studenter som ønsker å forbedre karakteren, må levere en helt ny besvarelse basert på nytt tema og ny problemstilling ved neste ordinære eksamen (året etter). Det gis ingen ny veiledning ved forbedring av karakteren. Side 24 av 42

25 3.8 Protokoll En protokoll er et dokument som beskriver bakgrunn, nødvendig materiale, arbeidsprosess og forventet effekt av planlagt forskning (dvs. forskningen som du planlegger å gjennomføre i forbindelse med oppgaven du skal skrive). Vær oppmerksom på at forskningsprotokollen må være godkjent før forskningen begynner (se kap. 3.9). Enhver forskningsmetode som er blitt gjennomgått i studiet kan inngå i forskningsprotokollen, så lenge formålet med forskningen realistisk kan oppnås. Passende forskningsmetoder inkluderer bl.a. Tverrsnittstudier (f.eks. spørreundersøkelser) Gjennomførbarhetsstudier Eksperimentelle studier Kvasi-eksperimentelle studier Systematiske oversikter Kvalitativ forskning Reliabilitetsstudier Tittel Tittelen bør følge PICOs-formatet (Population, Intervention, Comparison and Outcome = Populasjon, Intervensjon, Sammenligning og Utfall). Her står s for studiedesign. Avhengig av tilnærmingen, kan man sløyfe enkelte PICO-komponenter - det blir f.eks. ingen intervensjon i observasjonsstudier. Et eksempel: Er MET mer effektiv enn BLT i å forbedre bevegeligheten i kneleddet til basketballspillere? En gjennomførbarhetsstudie for et randomisert kontrollert forsøk. Populasjon - basketballspillere Intervensjon - MET Sammenligning - BLT Utfall - bevegelighet Bakgrunn Denne delen skal introdusere sykdommen/sykdomsområdet, relevant epidemiologi, typiske behandlingsmetoder/tilnærminger, og eventuelle aspekter ved den tilnærmingen du vil bruke dersom disse ikke er typiske på noen måte. Det er viktig at bakgrunnsdelen beskriver tydelig hva som er kjent i studiefeltet og hvor kunnskap mangler, og til slutt, i siste avsnitt, hva forskningen skal undersøke. Bakgrunnsdelen skal vanligvis ikke inkludere detaljerte anatomiske eller fysiologiske beskrivelser. Mål og strategi Disse bør være oppført. Konkrete problemstillinger kan oppgis istedenfor mål. En hypotese skal bare oppgis dersom din forskning kan teste den ved hjelp av relevant og pålitelig statistikk. Du bør skille klart mellom selve målene og strategien du vil bruke for å oppnå målene. Metode og materiale Side 25 av 42

26 Side 26 av 42 Revidert UUV-sak 71/14 Dette er den viktigste delen av en protokoll og skal inneholde forskningsdesignet og beskrive hovedtrinnene i forskningen. Trinnene skal nevnes i den rekkefølgen de vil skje, og her bør du opplyse om viktige komponenter som passer til det valgte designet. For eksempel bør en eksperimentell studie inneholde detaljer om populasjonen (inklusjons- og eksklusjonskriterier), utvalgsstørrelse, sampling og fordeling, utfallsmålinger ved baseline og oppfølgingstidspunkter, datainnsamling og analyse. Denne delen skal også inneholde eventuelle metodiske bekymringer (f.eks. skjevhet i utvalget) og dine foreslåtte mottiltak. Det planlagte forløpet av studien (eller artikkelen når det gjelder en systematisk oversikt) bør komme klart frem i metodedelen. Her kan flytdiagrammer noen ganger være til hjelp. En detaljert beskrivelse av hvordan dataene skal analyseres (enten studien er kvalitativ eller kvantitativ), bør også inkluderes. Eventuelt materiell som er nødvendig for å kunne utføre forskningen (inkludert spesialistprogramvare) bør også beskrives i denne delen. Etikk Etikkdelen skal inneholde opplysninger om etiske hensyn som vil oppstå i forskningen og hvordan du har tenkt å begrense disse til et minimum. Vær oppmerksom på at det vanligvis ikke er akseptabelt å si at forskningen ikke inneholder etiske hensyn, men i tilfeller av systematiske oversikter av fagfellevurdert, publisert forskning, godtas det som regel at du skriver at det ikke er nødvendig med etisk godkjenning siden alle dataene er anonyme og offentlig tilgjengelige. Typiske etiske hensyn er bl.a. informert samtykke frivillig deltakelse datatype og datalagring (f.eks. om dataene er anonyme, hvor og hvordan de blir lagret, om de er kryptert på noen mate) mulige ulemper for deltakerne mulige skader for deltakerne Vær oppmerksom på at du under ingen omstendigheter har lov til å utføre forskning utenfor høyskolens område eller uten forhåndsgodkjenning av protokollen. Kostnader og tidsplan Denne delen skal opplyse om materialer og kostnader. Det er vanligvis ikke akseptabelt å si at det ikke er kostnader, for selv om du ikke betaler er det alltid kostnader involvert og dette er en mulighet til å vise at du forstår dette. For eksempel, selv i mangel av direkte kostnader, bør du likevel tenke på det utstyret som trengs (for eksempel datamaskiner), din egen tid og laboratoriets tid, hva lokalene koster, osv. Disse kostnadene trenger du ikke å anslå nøyaktig, men du bør vise at du har tenkt over dette og forstår at all forskning koster penger. Tidsplanen bør oppgi når du forventer at de ulike faser av forskningen vil finne sted. Et Ganttskjema kan være nyttig for å vise dette, men er ikke påkrevd. Legg merke til at du ikke må planlegge å begynne forskningen før godkjennelsen av protokollen. Vedlegg Vedlegget skal inneholde tilleggsdokumentasjon som trenger å være godkjent, men ikke merket. Denne vil vanligvis bestå av bl.a. dokumenter som studiedeltakerne vil se. Hvis det er deltakere involvert i studien skal vedlegget inneholde f.eks. et informasjonsskriv og et

27 samtykkeskjema (med mindre studien er en spørreundersøkelse, for da gir deltakerne samtykke ved å returnere spørreskjemaet). I tillegg bør kvalitative studier (individuelle eller fokusgruppeintervjuer) inneholde et temaguide. Ved bruk av systematiske oversikter, kan informasjon om søkestrenger vedlegges hvis disse er for lange til metodedelen. Annet relevant materiale som bidrar til forståelsen, men som ikke trenger merking, kan også vedlegges. Artikler og rådata bør ikke inkluderes i vedlegget. Referanser Kildehenvisninger i teksten og referanselisten bør følge Vancouver-metoden, i nummerert rekkefølge. Se kap. 2.9 for mer informasjon. Vi foreslår at du bruker et referansehåndteringsverktøy som Zotero eller Endnote. Rammer En protokoll bør ikke overskride fire sider med tekst, unntatt tabeller, figurer, tittelsider og referanseliste, eller 2500 ord (+/-10%). Vurdering Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 27 av 42

28 3.9 Diplomoppgave Oppgaven skal være på ca ord, +/-10% - sammendrag, tabeller, referanseliste, figurer og vedlegg kommer i tillegg. Marger og referanser bør være i samsvar med kap Oppgaven bør følge IMRoD-strukturen for akademiske tekster (dvs. Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon). Den bør inneholde følgende komponenter: 1. Tittel 2. Sammendrag 3. Innledning 4. Mål og strategi 5. Metode 6. Resultater 7. Diskusjon 8. Referanseliste 9. Vedlegg 1. Tittel: Tittelen bør være i samsvar med PICO-formatet (se kap. 3.8) 2. Sammendrag: Sammendraget er en uavhengig oppsummering av studien. Det skal følge IMRoD-modellen, bør ikke overstige 500 ord og skal ikke inneholde kildehenvisninger. Her kan tall under 10 og tall som innleder en setning skrives som siffer. 3. Innledning: Her oppsummer du relevant kunnskap og viktig forskning på temaet/ behandlingen/området og inkluderer en kort historisk oversikt over det aktuelle fagområdet. Du bør nøye gjennomgå hva som er kjent og ikke kjent i studiefeltet, noe som bidrar til å begrunne din forskning. Hvis det finnes typiske eller spesialisttilnærminger, bør du gi en kort innføring i disse i innledningen. Avslutt med en kort beskrivelse av hva som skal undersøkes i forskningen og det valgte forskningsdesign (f.eks. Vi ønsker å undersøke effektiviteten av osteopati i behandlingen av hodepine gjennom en systematisk gjennomgang av randomiserte kontrollerte forsøk ). 4. Mål og strategi: Disse bør være oppført. Konkrete problemstillinger kan oppgis istedenfor (eller i tillegg til) mål. En hypotese skal bare oppgis dersom din forskning kan teste den ved hjelp av relevant og pålitelig statistisk. 5. Metode: Denne delen bør inneholde detaljer om forskningsdesignet og fremgangsmåten, på en slik måte at (1) det som ble gjort blir nøyaktig beskrevet, og (2) det ville kunne åpne for en replikasjonsstudie. Detaljene for hvert trinn skal dekke viktige komponenter som passer forskningsdesignet. For eksempel ville en Side 28 av 42

29 systematisk oversikt inneholde opplysninger om de databasene du søkte i og de søkestrengene du brukte, inklusjons- og eksklusjonskriterier, antall forfattere og deres roller, hvordan uenigheter ble behandlet, hvilke data ble hentet ut (og detaljer om eventuell uavhengig uthenting), og nøyaktig informasjon om hvordan de uthentede dataene ble analysert. Eventuelle forskjeller fra protokollen bør forklares og forsvares. Metodedelen bør også skissere etiske overveielser i studien, og hvordan forskningsdesign og metoder ble justert i henhold til de etiske hensyn som ble identifisert. Du bør videre oppgi eventuelle uavhengige etiske godkjenninger som ble gitt, og andre tillatelser eller erstatningsordninger som var nødvendige. 6. Resultater: Denne delen begynner vanligvis med opplysninger om utvalget (f.eks. antall deltakere som ble rekruttert eller antall artikler som ble identifisert), og dette kan evt. gjøres ved hjelp av tabeller eller flytdiagrammer. Resultatene skal være oppført i samme rekkefølge som målene og strategien. Du bør unngå å gjenta i teksten det som står i tabellene, men du bør fortelle om og referere til hver tabell eller figur i riktig rekkefølge, i stedet for bare å presentere tabeller og figurer alene. Noen resultater passer bedre i teksten enn i tabeller. I kvalitativ forskning kan du skrive støttende kommentarer enten i teksten eller i en tabell. Resultatene skal være oppført, men ikke tolket (tolkning skal forekomme i diskusjonsdelen). Alle resultater som er omtalt i diskusjonsdelen skal rapporteres i resultatdelen og de rapporterte resultatene bør ha direkte sammenheng med de målene og den strategien du har oppført. 7. Diskusjon: Diskusjonsdelen skal inneholde minst ett avsnitt til hvert av følgende sentrale diskusjonsområder: Hovedfunn Implikasjoner Sammenligninger med eksisterende forskning Styrker og begrensninger Anbefalinger for fremtidig forskning Konklusjoner Hovedfunn: I denne delen bør du unngå å gjenta resultatene og heller fokusere på betydningen av resultatene som er blitt presentert. Her bør du legge frem din tolkning av de viktigste resultatene (dvs. de resultatene som er knyttet til målene og strategien). Implikasjonsavsnittet skal beskrive hva som bør gjøres med utgangspunkt i resultatene. For eksempel, hvis du fremlegger bevis for at en bestemt undersøkelsesmetode er mer nøyaktig enn en annen, kan implikasjonen være at man bør slutte med sistnevnte metode og her kan du drøfte eventuelle fordeler og ulemper ved dette. Side 29 av 42

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 37/2014. Prosjektnr. 12820471. Oppdragsgiver Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0033-2 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 37/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820471

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Rapportskriving. Arbeidsprosess, faser og resultat. Hildfrid V. Brataas Karin Torvik. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 247

ARBEIDSNOTAT. Rapportskriving. Arbeidsprosess, faser og resultat. Hildfrid V. Brataas Karin Torvik. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 247 ARBEIDSNOTAT Rapportskriving Arbeidsprosess, faser og resultat Hildfrid V. Brataas Karin Torvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 247 Steinkjer 2012 Rapportskriving Arbeidsprosess, faser og resultat

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Metodekurs for oppgaveskrivning

Metodekurs for oppgaveskrivning Metodekurs for oppgaveskrivning KRL 101 BIBELEN Innledning og oversikt Ansgar Teologiske Høgskole Lars Råmunddal 2002 1 2 INNHOLD Noe som ligner på et forord I GENERELT OM OPPGAVENS OPPBYGNING OG ULIKE

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER ved Høyskolen Campus Kristiania Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD 1.0 LOVVERK 3 2.0 KARAKTERER 4 2.1 Karakterskala med 5 trinn 42.2 Karakterskala Bestått/Ikke

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

Skal du studere i Norge?

Skal du studere i Norge? For kinesiske studenter: Skal du studere i Norge? Reidun Aambø Høgskulen i Volda 2013 Oversatt til kinesisk av Miao Haibiao For kinesiske studenter: SKAL DU STUDERE I NORGE? Reidun Aambø, Høgskulen i Volda

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom?

En sammenfallende oppfattelse innen næringseiendom? Yield Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning En sammenfallende oppfattelse innen

Detaljer