Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015"

Transkript

1 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Hva kjennetegner en god oppgave? Krav til form og struktur Forside Innholdsfortegnelse Oppsett og disposisjon Problemstilling Kapittelinndeling og avsnitt Bruk av forkortelser i teksten Oppgavens omfang Bruk av kilder Primære og sekundære kilder Kildekritikk Kildehenvisninger og referanser Når må vi bruke kildehenvisninger? Tabeller og figurer Vedlegg Innlevering Spesifikke retningslinjer for ulike oppgavetyper Refleksjonsnotat Mappeoppgave (liten innleveringsoppgave) Mappevurdering Hjemmeeksamen Prosjektplan Prosjektrapport Bacheloroppgave Protokoll Diplomoppgave Skriveprosessen To typer skriving Hvordan komme i gang? Gode råd for skrivere Hvordan diskutere? Skrivestil og tekststruktur Hva kjennetegner vitenskapelig språk? Her kan du leser mer om oppgaveskriving Vedlegg Vedlegg 1: Veiledningskontrakt for bacheloroppgaven Vedlegg 2: Etiske og juridiske forhold Vedlegg 3: Rettledning om informantorientering Vedlegg 4: Samtykkeerklæring Vedlegg 5: REK-godkjenning Vedlegg 6: Forsidemal for prosjektplan, bacheloroppgave, protokoll og diplomoppgave, hjemmeeksamener og gruppeeksamener Side 2 av 42

3 1 Innledning Hvert fagfelt har sin tradisjon for hvordan skriftlige tekster utformes. I første del av dette dokumentet behandles de formelle kravene til struktur og form for akademiske oppgaver ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania. Betydelige avvik fra de formelle kravene vil i verste fall resultere i at besvarelsen bedømmes til ikke bestått. I andre del av dokumentet finner du de spesifikke retningslinjer for hver oppgavetype: refleksjonsnotat, mappeoppgave (inkludert mappevurdering), hjemmeeksamen, prosjektplan, prosjektrapport, bacheloroppgave, protokoll og diplomoppgave. I de spesifikke retningslinjene finner du kravene til omfang, innhold, og oppbygging, samt informasjon om hvordan oppgaven vil bli vurdert. Del tre av dokumentet tar for seg tips og råd om selve skrivingen; skriveprosessen og formulering av vitenskapelig språk. Dette dokumentet har utgangspunkt i flere bøker om oppgaveskriving (gjengitt i kapitel 5). I disse bøkene kan du lese mer om hvordan du lykkes med oppgaveskriving i høyere utdanning. 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave? En god besvarelse/oppgave kjennetegnes av et ryddig og oversiktlig oppsett o enten en tre deling eller Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon (IMRoD), i tillegg til tematiske underkapitler klart definert og avgrenset problemstilling problemstillingen belyses o et klart fokus gjennom hele oppgaven o anvendelse av kunnskap, teori, modeller. Bruker viten, ikke bare referer til den. selvstendig diskusjon o fokuserer, analyserer, fortolker, argumenterer, diskuterer, reflekterer, vurderer, viser nødvendigheten av (nye) handlinger relevant litteratur o bruker oppdatert litteratur, begrunner at den brukes og vurderer den objektiv, presist og faglig språk formelle krav overholdes Alle besvarelser skal ha en teoretisk forankring og ta utgangspunkt i pensum. Studenten skal bruke tillært stoff og integrere dette i besvarelsen. Studenten skal gjøre rede for den fagterminologien man benytter i teksten, og skal vise at man gjennom studiene har fått en forståelse av denne. Det teoretiske utgangspunktet skal være pensum, men i løpet av studiene stiller Norges Helsehøyskole økende krav til at studentene selvstendig kan lete fram relevante kilder, nyere artikler og annet stoff som belyser en problemstilling. Teori skal være relevant for problemstilling og drøfting. Studenten må selv vurdere kvalitet og relevans av kilder. Nyttige Side 3 av 42

4 tips vedrørende kildebruk kan hentes her: Ved søk etter akademisk litteratur er det en stor fordel å benytte kilder som formidles gjennom Høyskolebiblioteket ved CK. Bibliotekarene er tilgjengelige for veiledning. 2 Krav til form og struktur Her finner du en oversikt over formelle krav til skriftlige oppgaver ved Norges Helsehøyskole. 2.1 Forside Alle oppgaver skal ha en forside (tittelark) som inneholder: 1. Navn på studiet og høyskolen (i topptekst) 2. Type oppgave + eventuell tittel 3. Navn på emne + kull 4. Navn på student eller studentnummer, ved gruppe: navn på deltagerne i alfabetisk rekkefølge 5. Innleveringsfrist 6. Antall ord (unntatt innholdsfortegnelse, forord, tabeller og figurer) 7. Erklæring: Denne [oppgaven/bacheloroppgaven] er gjennomført som en del av utdannelsen ved Norges Helsehøyskole. Norges Helsehøyskole er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller anbefalinger. Det skal ikke stå sidetall på forsiden. Se vedlegg seks for oppsett av forside til hjemmeeksamen, gruppeeksamen og bacheloroppgave. 2.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen kan være en hjelp til å strukturere innholdet i teksten. Den skal også bidra til at leseren raskt får en oversikt over den fagteksten som presenteres. Innholdsfortegnelsen skal lages automatisk i Word eller tilsvarende tekstprogram og omfatte hoved og underkapitler (to nivåer). Dersom du bruker overskriftsstilene i Microsoft Word (PC), skal hovedoverskrifter markeres med overskrift 1, underoverskrifter med overskrift 2 osv., for deretter å generere innholdsfortegnelsen automatisk under menyen Referanser Innholdsfortegnelse Sett inn i innholdsfortegnelse. Dersom du bruker Microsoft Word på Mac, bruker du overskriftstiler på samme måte som forklart over, men her må du gå inn på Sett inn Stikkordsregister og tabeller Innholdsfortegnelse for å generere innholdsfortegnelsen. Nedenfor ser du eksempel på hvordan innholdsfortegnelsen bør se ut: Side 4 av 42

5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Problemstilling Metode Resultater Maternell overvekt Svangerskapsdiabetes Biologiske mekanismer Diskusjon Studienes relevans Veien videre Konklusjon Referanseliste Side 5 av 42

6 2.3 Oppsett og disposisjon Alle oppgaver skal utformes i A4- format og leveres som et samlet dokument; det vil si at dokumentet skal inkludere forside og alt av vedlegg. Oppgaven skrives med fonten Times New Roman med bokstavstørrelse 12 og linjeavstand 1. Høyre, venstre, topp og bunn marg skal være 2,5 cm. Se kapittel 2.10 for innlevering av oppgaver. Sidetall skal plasseres nederst til høyre. Se menyen i Word: Sett inn -> Sidetall. Sidenummereringen skal begynne på den første siden i oppgaven (forsiden), men sidenummeret skal først være synlig på den første siden med ordinær tekst (det første kapittelet), som for eksempel kan være side 3. Sidenummerering avsluttes på siste side i litteraturlisten, og skal ikke omfatte eventuelle vedlegg. For å få til dette må man lage ulike deler i dokumentet. Oppskrift i Word for hvordan man skjuler sidetall på de første sidene: Trinn 1: Sett markøren nederst på den siden før nummereringen skal begynne å vises på. Velg Sideoppsett -> Skift -> Neste side Trinn 2: Dobbeltklikk helt nederst på første side der sidetall skal vises, og sjekk at bunnteksten har fått Sideinndeling 2 (Fig. 2.2). Pass på at du ikke har Koblet til forrige eller huket av for Spesiell forside. Eksempel på paginering i Word: Side 6 av 42

7 Den vanligste strukturen for akademiske tekster er IMRoD, der forkortelsen står for Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon. Husk å nummerere alt av hoved og underkapitler. Innholdsfortegnelsen og referanselisten skal ikke nummereres. IMRoD-modellen har senere blitt utbygd og presisert og standardstrukturen på faglige oppgaver ser i de fleste tilfeller slik ut: 1 Innledning 1.1 Bakgrunn: Presentasjon av grunnlaget for problemstillingen (bakgrunnsstoff, teorier, observasjoner) 1.2 Problemstilling: presentasjon av problemstillingen (et relevant faglig spørsmål) og oppgavens avgrensninger 2 Metode: Fremgangsmåte for løsning, innsamling av data, behandling og analyse av data 3 Resultater: Løsning, løsningsforsøk, presentasjon av litterære funn (ved litteraturstudie) 4 Diskusjon: Vurdering, drøfting, diskusjon av resultater, perspektivering (relevans for faget og videre forskning) 5 Konklusjon: Svar på problemstilling I mindre oppgaver som refleksjonsnotat, mappeoppgaver eller hjemmeeksamen kan IMRoD-oppsettet erstattes med en tre-deling: innledning, hoveddel og avslutning/konklusjon: 1. Innledning: Besvarelsen bør ha en kort innledning der du klargjør og utdyper problemstillingen(e), presiserer eller tolker sentrale begrep og begrunner hvorfor du eventuelt avgrenser oppgaven slik du gjør. 2. Hoveddel: En vanlig formulering i en oppgavetekst er at du blir bedt om å gjøre rede for noe. Det betyr at de faglige kunnskapene dine skal nevnes, defineres og beskrives med egne ord som viser at du har forstått stoffet. Andre ganger vil du i oppgaveteksten bli bedt om å drøfte et problem, påstand eller tema. I slike tilfeller stilles det andre og mer omfattende krav enn hva som er tilfelle når du skal redegjøre for noe. Drøfting kan gjøres på flere måter. Det kan være aktuelt å sammenlikne, analysere, problematisere, diskutere anvendelsen av eller vurdere verdien eller hensiktsmessigheten av noe i forhold til et gitt mål. Hva du velger, vil avhenge av oppgavetekstens ordlyd. Drøfting forutsetter at du skal kunne gjøre greie for ulike syn, uansett hva du selv måtte mene. Drøftingsoppgaver stiller dermed krav om saklighet. Det er viktig at du begrunner synspunkter på bakgrunn av relevant teori/forskning. Det vil være aktuelt å dele inn hoveddelen i tematiske underkapitler. Side 7 av 42

8 3. Avslutning: Oppgaven bør også ha en avslutning der du for eksempel gir en kort oppsummering eller trekker en konklusjon. 2.4 Problemstilling Problemstillingen skal plasseres mot slutten av innledningen og bør formuleres som et eller flere spørsmål. Hva kjennetegner en problemstilling? Den retter fokus på hvorfor og hvordan avgrenser teksten tydeliggjør hva som er relevant eller irrelevant i teksten, hva som må bygges ut, og hva som kan snevres inn gjør det enklere å lete etter relevante vitenskapelige kilder gjør lesing av faglitteratur mer planmessig gjør oppgaven lettere å disponere gjør det lettere å trekke en konklusjon hjelper leseren til å lese med tanke på det vesentlige i teksten problemstillingen skal ikke kunne besvares med et ja eller nei Den gode problemstillingen stiller et spørsmål som er faglig interessant både for deg og andre innenfor faget gir muligheten for å argumentere, å slå fast ett eller flere poenger med teksten angir i hvilken retning svaret skal søkes, og på hvilken måte det skal svares er realistisk innen tidsrammen Sjekkliste for problemstilling: Er problemstillingen relevant? Er det mulig å finne svar? Finnes det metoder som vil gi svar på spørsmålet? Er problemstillingen kort og presist formulert? 2.5 Kapittelinndeling og avsnitt Hvert av kapitlene i oppgaven skal ha overskrifter fra første til eventuelt tredje nivå. Inndeling i kapitler følger desimalsystemet og kapitlene blir nummerert fortløpende fra innledning til avslutning. Du kan benytte standardoverskrifter fra ditt tekstbehandlingsprogram (overskriftstiler). Alle overskrifter angis fra venstre marg (dvs. venstrejustert), og det skal ikke være punktum etter overskriften. Det er særlig viktig at overskrifter av samme nivå har samme skrifttype og størrelse. Eksempel: 1 Hovedoverskrift (nivå 1) 1.1 Underoverskrift under hovedoverskrift (nivå 2) Underoverskrift (nivå 3) Side 8 av 42

9 Alle hoved og underkapitler skal nummereres. Innholdsfortegnelsen og referanselisten skal ikke nummereres. Et avsnitt er et skilletegn i teksten. Avsnitt angis ved å bruke et ekstra linjeskift (blank linje) mellom hvert avsnitt. En tekst er en rekke poenger (altså avsnitt) som henger sammen på en bestemt måte. Verken innholdet i et avsnitt eller rekkefølgen på avsnitt i tekster er likegyldig. Tenk avsnitt når du strukturerer tankene dine i skrivingen av faglige tekster! Avsnitt er en hjelp til både forfatteren og leseren av en tekst. Arbeid med å få teksten til henge sammen ved å få til gode overganger fra det ene avsnittet til det andre. 2.6 Bruk av forkortelser i teksten Dersom det ønskes brukt forkortelser i teksten skrives først det opprinnelige navn eller uttrykk, deretter settes forkortelsen i parentes. Eksempel: nevralrørsdefekter (NRD). I resten av teksten, er det nok å bruke forkortelsen. Unngå bruk av forkortelser i problemstilling og sammendrag. 2.7 Oppgavens omfang Oppgavebesvarelsenes omfang skal holdes innenfor de gitte bestemmelsene i retningslinjer for den enkelte oppgave. Antall ord i oppgavebesvarelsen må være innenfor +/- 10% av det som er oppgitt. Forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, referanseliste, tabeller/figurer og vedlegg omfattes ikke av ordtellingen (kommer således i tillegg til det oppgitte antall ord). 2.8 Bruk av kilder Litteratur er et viktig grunnlag for alle studentoppgaver. Det er den kunnskapen oppgaven tar utgangspunkt i, og som problemstillingen skal vurderes i forhold til. Derfor må det gå tydelig frem hvorfor litteraturen er valgt, og hvordan utvalget er gjort. Oppgavens troverdighet og faglighet er avhengig av at kildegrunnlaget er godt beskrevet og begrunnet (dette skal klart fremgå i metodekapitlet). Litteratursøk skal dokumenteres, inkludert søkeord, søkemotorer og eventuelle andre utvelgelseskriterier Primære og sekundære kilder Primærkilden eller førstehåndskilden er den opprinnelige, originale utgaven av en tekst eller senere opptrykk av den. Aktuelle primærkilder kan f. eks være intervju, feltarbeidsobservasjoner, forskningsartikler eller litterære tekster. Det hender imidlertid at enkelte forfattere er lite tilgjengelige og oftest leses i andres bearbeiding (sekundærkilde). Sekundærkilder bygger på primærkilder ved at de henviser og refererer til primærkildene. Sekundærkilder kan være lærebøker om et emne, leksikon, populærvitenskapelige artikler og kronikker. Fagbøker utgis ofte i reviderte utgaver, her er det avgjørende at du forholder deg til den siste utgaven. Sekundærkilder som systematiske oversikter (metaanalyser, reviews) og faglige retningslinjer bør utgjøre en sentral del av faglige oppgaver. Side 9 av 42

10 2.8.2 Kildekritikk Utvalget av kilder som refereres til i løpet av en oppgave viser at man kjenner fagfeltet. Kilder som benyttes må vurderes i forhold til både kvalitet og relevans til oppgaven. Det er svært viktig at studentene henviser til relevant fagstoff fra pensum. Dette krever også at man søker seg fram til relevante kilder referert til i pensumlitteraturen. Ved søking utenfor pensum er det spesielt viktig å være bevisst i forhold til kildenes kvalitet. Kvalitetsvurderingen må innebære spørsmål om kildens innhold, formål og metode. For eksempel: Hvilken type publikasjon er kilden hentet fra: populær, faglig, vitenskapelig? Er original forskning knyttet til kilden? Har kilden henvisninger til seriøse vitenskapelige kilder? Dersom kilden er gammel, har den fortsatt påvirkning innen fagfeltet? Hva slags formål utenfor det akademiske kan det tenkes ligger bak kilden: politiske, økonomiske, personlige? Bygger kilden på data fremskaffet ved bruk av hensiktsmessige og holdbare metoder? I de fleste studentarbeider forventes det at du søker etter den nyeste kunnskapen innenfor valgte tema; da er du henvist til ulike tidsskrifter. Det betyr at du så tidlig som mulig bør skaffe deg oversikt over de databaser og tidsskriftene som er aktuelle for ditt fag. Bibliotekarene ved Høyskolen Campus Kristianias bibliotek vil være behjelpelig med litteratursøk. 2.9 Kildehenvisninger og referanser I teksten din skal du fortløpende vise til hvilke kilder du har brukt (kildehenvisninger), og bakerst i oppgaven skal det alltid være en samlet fortegnelse over litteratur som er benyttet/henvist til en referanseliste. Selv når du henviser til figurer og tabeller skal du oppgi kildehenvisning og utfyllende beskrivelse i referanselisten. Kildehenvisninger sikrer at leseren vet hvem sine tanker som omtales og kan finne fram til en kilde ved hjelp av litteraturlisten. Kildehenvisning benyttes når du refererer til en forfatters ideer, tanker, formuleringer, perspektiver, forskning, modeller osv. Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne, er plagiering og vil medføre karakter F/ikke bestått. Dette regnes som en form for intellektuelt tyveri i følge åndsverksloven. Alle innleverte oppgaver gjennomgår plagiatkontroll via læringsplattformen LUVIT. Ved å være bevisst på å referere korrekt kan du unngå plagiat. Det finnes flere forskjellige teknikker for å knytte sitater eller referater til den kilden de er hentet fra. I oppgaver og besvarelser skrevet ved Norges Helsehøyskole skal du i den fortløpende teksten og i referanselisten bruke Vancouver metoden, også kalt nummermetoden. På bibliotekets nettsider finner du lenke til nettressursen «Søk og skriv» med regler og eksempler på Vancouver-metoden: Side 10 av 42

11 Her finner du informasjon om riktig bruk av sitat og referanseliste, hvordan du skal referere til bøker og artikler, nettsider og lover Når må vi bruke kildehenvisninger? Kilden må oppgis når du gjengir direkte avskrift av en artikkel, bok etc. Dette kaller vi et direkte sitat. Kilden må gjengis når du gir et detaljert referat av en spesifikk tekst, altså når du med egne ord "låner" et resonnement. Dette er et indirekte sitat. Opplysninger som regnes som allmennkunnskap i det norske samfunnet, trenger ikke kildehenvisning. Opplysninger det hersker strid om blant fagfolk, må ha kildehenvisning. Opplysninger du kun har funnet hos en kilde, må ha kildehenvisning Tabeller og figurer Tabeller og figurer skal settes inn i teksten (kun store tabeller og figurer i vedlegg). Lag egne tabeller (gjerne også figurer), men figurer kan også hentes fra litteraturen. Husk å oppgi kilde (både hvor tallene er hentet fra og hvor eventuelle figurer er hentet direkte fra). Alle tabeller og figurer skal ha nummer, tekst og kildehenvisning (første tabell/figurer har nummer 1, neste har nummer 2 osv. uavhengig av kapitelnummer). Tabelltekst skal stå over selve tabellen, mens en figurtekst skal stå under figuren. Tabell- og figurtekster skal være så fullstendige at tabeller og figurer skal kunne leses og forstås uavhengig av resten av teksten Før aldri opp en tabell eller figur uten at den henvises til i teksten. Dette gjøres ved parentes fortløpende i teksten (tabell 1). Unngå unødvendige forkortelser i tabell- og figurtekst. Alle forkortelser som benyttes i selve tabellen og figuren skal angis i fotnote under tabell/figur. Tabell 1. Pasienter meldt med tuberkulose i Norge (3). Side 11 av 42

12 Figur 1. Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (KMI) for 40-, 42- og 45-åringer fra Troms og Finnmark (5) Vedlegg Dersom du ønsker å inkludere relevant materiale som vil ta for mye plass i selve teksten, kan dette legges som vedlegg. Eksempler på dette er spørreskjema fra en undersøkelse, innsamlede data, interne dokumenter fra en bedrift, e-post osv. Vedlegg plasseres helt til slutt i oppgaven, etter referanselisten og begynner alltid på en ny side. Vedlegg skal ikke side nummereres, men gis eget nummer (vedlegg 1, vedlegg 2 osv.). Dersom et vedlegg går over flere sider, skal det nummereres øverst på selve vedlegget (vedlegg 3, side 1 osv.). Det finnes ingen begrensninger på antall vedlegg som kan være med. Vedlegg skal inkluderes i innholdsfortegnelsen og står alltid til sist. Oppgaven skal kunne leses i sin helhet uten at sensorene må lese vedleggene Innlevering Alle skriftlige oppgaver ved Norges Helsehøyskole skal leveres elektronisk i navngitt innleveringsmappe på LUVIT innen oppgitte frister. Oppgaven skal leveres inn i to format: Word eller Open Office, og som PDF. Følg forøvrig instrukser gitt av eksamenskontoret ved innlevering. Side 12 av 42

13 3 Spesifikke retningslinjer for ulike oppgavetyper 3.1 Refleksjonsnotat Beskrivelse: Refleksjonsnotat er en relativt uformell sjanger som gir rom for refleksjon over egne erfaringer og opplevelser. Hensikten med oppgaven er at du som student skal drøfte et bestemt tema, en bestemt problemstilling, en situasjon eller tekst som er relevant for faget. Et refleksjonsnotat har en friere og mer personlig form enn en den vanlige fagteksten. Et refleksjonsnotat inneholder vanligvis to komponenter: en beskrivelse av en erfaring/situasjon/hendelse/problemstilling, og en refleksjon knyttet til erfaringen/hendelsen/situasjonen/problemstillingen - vurdert opp mot faglitteratur. En slik refleksjonsoppgave tar gjerne utgangspunkt i en praksisperiode (også kalt praksisrapport), arbeid ved studentklinikken eller refleksjon rundt din egen lærings- og utviklingsprosess gjennom et emne, tema eller gjennom hele studiet. Rammer: Individuell oppgave. Oppgaven skal være på 1500 ord, +/- 10% - forside og referanseliste kommer i tillegg. Det er ikke krav om innholdsfortegnelse. Ingen strenge krav til disposisjon, men ta gjerne med en kort innledning og en kort avslutning. Leveres på LUVIT innen gitte frister. Vurderingskriterier: Passende overskrift som gir tydelig signal om tematisk innhold. Klart fokus. Teorien(e) i litteraturen er knyttet opp mot praksis/konkrete erfaringer/eksempler. Refleksjonen/drøftingen og bruk av faglitteratur viser innsikt og forståelse. Riktig bruk av kildehenvisninger og oppføring av referanseliste. Ved vurdering av oppgaven vil det legges vekt på faglig relevans, selvstendighet, refleksjonsnivå, saklige momenter og at det er gjort et seriøst forsøk på å løse oppgaven. Ikke bestått/f vil bli gitt hvis refleksjonsnotatet er kort, teoriforståelsen er mangelfull, innholdet er rent reproduserende, refleksjonen/drøftingen er overfladisk og det er lite eller ingen sammenheng mellom teori og konkretiseringer. Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 13 av 42

14 3.2 Mappeoppgave (liten innleveringsoppgave) Beskrivelse: Mappeoppgaver er små, skriftlige innleveringsoppgaver. For mer informasjon, se oppgavetekst. Rammer: Individuell eller gruppe oppgave. Oppgaven skal være på 2000 ord, +/- 10% (hvis ikke annet er oppgitt i oppgaveteksten) forside, innholdsfortegnelse, eventuelle tabeller og figurer, samt referanseliste kommer i tillegg. Oppgaven skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving dersom ikke annet er oppgitt. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Vurderingskriterier: Oppgaven følger Retningslinjer for oppgaveskriving (krav til oppbygging, kilder og referanselista). Teksten bygger på gode kilder, dvs. relevant faglitteratur. Teksten har et godt språk (klart, presist og lett å lese - uten bruk av unødige ord og setninger). Det skal skrives slik at en annen student på samme nivå kan følge resonnementene (begrepene og fagtermene som brukes må defineres hvis de ikke er entydige). Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 14 av 42

15 3.3 Mappevurdering Beskrivelse: Mappevurdering er en vurderingsmåte som går ut på at studenten(e) blir vurdert på grunnlag av flere arbeider som arkiveres i en mappe (presentasjonsmappe). Ved slutten av en studieperiode vil arbeid bli valgt ut for fastsettelse av den endelige vurderingen hvis ikke annet er presisert. Presentasjonsmappen skal bygge på godkjente arbeidskrav. Det vil si at ett eller flere (evt. deler av) godkjente arbeider i arbeidsmappen kan videreutvikles eller ferdigstilles frem mot innlevering. Kandidaten kan derimot ikke skrive nye oppgaver til presentasjonsmappen. Rammer: Presentasjonsmappen skal bestå av to arbeidskrav og et refleksjonsnotat. I refleksjonsnotat skal studenten(e) redegjøre for valg av arbeidskrav, samt reflektere over egen læringsprosess. Individuell oppgave eller gruppeoppgave (se oppgavetekst). Skriftlige arbeider i mappen skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Se oppgavetekst for utdyping av rammer. Vurderingskriterier: Studenten(e) viser forståelse og anvendelse av fagområdene som arbeidskravene omhandler. Studenten(e) viser evne til å vurdere generell kunnskap og forskning fra fagområdene opp mot egne (praksis)erfaringer. Studenten(e) viser evne til selvstendighet og refleksjon. Studenten(e) har i sine besvarelser fulgt Retningslinjer for oppgaveskriving. Dette inkluderer kildehenvisninger og referanseliste. Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 15 av 42

16 3.4 Hjemmeeksamen Beskrivelse: Se oppgavetekst for nærmere beskrivelse. Rammer: Individuell eller gruppeoppgave (se oppgavetekst). Oppgaven skal være på 4000 ord +/- 10% forside, innholdsfortegnelse, eventuelle tabeller og figurer, samt litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen bør bestå av en innledning, en hoveddel og en konklusjon (tre deling). Alle hjelpemidler er tillatt, men pensumlitteratur og relevante fagbøker og vitenskapelige artikler skal danne utgangspunktet for besvarelsen. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Vurderingskriterier: Studenten skal ha oversikt over og ha anvendt aktuell litteratur, teorier og modeller utforsket og analysert problemstillingen beskrevet og begrunnet valg av metode og oppgavens avgrensninger god sammenheng mellom teori, empiri og diskusjon henvist til minimum én vitenskapelig artikkel en gjennomarbeidet oppsummering/konklusjon brukt forståelig, presist og sammenhengende språk med innslag av relevante fagbegreper fulgt de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 16 av 42

17 3.5 Prosjektplan Beskrivelse: Prosjektplanen skal danne grunnlaget for planlegging og videre arbeid med prosjektrapport eller bacheloroppgave. Prosjektplanen skal inneholde: Presentasjon av og begrunnelse for valg av tema (med relevant litteratur og teori) Forslag til /foreløpig problemstilling Husk at problemstillingen skal ha form av et spørsmål som ikke skal kunne besvares med ja eller nei. Ved formulering av problemstilling, er det viktig å ta hensyn til om det er mulig å besvare den, om det er mulig å finne nok informasjon om den, og hvordan du har tenkt å gå frem for å finne svar på den. Det lønner seg alltid å bruke god tid på å finne en god formulering, og vri og vende på den, slik at den etter hvert finner den formen du er fortrolig med. Metode Metode betyr her hvordan du skal gå frem for å få svar på din problemstilling. Metoden er en måte å fremskaffe eller etterprøve kunnskap. Skisser her et mulig forskningsopplegg/design og metodisk tilnærming som kan være egnet til å belyse den valgte problemstillingen. Aktuelle metoder: o Litteraturstudie, oppgi søkeord, databaser og resultater for søket og begrunn hvorfor du velger noen fremfor andre kilder. Det stilles ikke formelt krav om et fullstendig kildesøk på dette stadiet og heller ikke at du må presentere rene forskningsartikler om ditt emne, dersom det ikke finnes. o Observasjon, intervjuundersøkelse, spørreskjema-undersøkelse, oppgi hvordan du vil gå frem for å plukke ut deltakerne, inklusjon- /eksklusjonskriterier (med begrunnelse), beskrivelse av gjennomføring (åpne eller lukkede spørsmål, systematisk eller ikke systematisk intervju/observasjon, deltakende/ikke deltakende observasjon), hvor skal intervjuene foregå, hvordan vil du analysere svarene, i tillegg skal du gjøre rede for kilder og kildebruk. o Kasuistikk, angi hvordan du vil plukke ut pasienten(e), begrunnelse for valg av pasient(er), samt gjør rede for kilder og kildebruk. Etikk Gjøre kort rede for hvilke etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet. Innebærer prosjektet spesielle etiske problemer eller utfordringer? Hvordan kan disse løses på en forsvarlig måte? Tidsplan Prosjektplanen skal inneholde en tidsplan for gjennomføringen av prosjektet og skrivingen av prosjektrapporten/bacheloroppgaven. Tidsplanen skal gi oversikt over planlagt framdrift av prosjektet, steg for steg, og skal angi dato for planlagt innlevering av oppgaven. Tidsplanen bør angi hvilke arbeidsoppgaver (datainnsamling, litteraturlesing, analyse, skriving, osv.) som skal utføres uke for uke fram til planlagt innleveringsdato. Husk at skriveprosessen bør starte tidlig! Referanseliste Prosjektplanen skal inneholde vanlig referanseliste med referanser som er brukt i selve beskrivelsen. I tillegg bør det oppgis litteratur som en regner med vil være relevant Side 17 av 42

18 (senere), men som ikke er referert i teksten i prosjektplanen. Eventuelt slikt tillegg skal skilles ut fra den ordinære referanselisten (tas inn til slutt). Referanseliste trenger ikke være fullstendig, men skal føres opp i henhold til Retningslinjer for oppgaveskriving. Rammer: Individuell eller gruppeoppgave (individuell dersom prosjektplanen danner utgangspunkt for bacheloroppgaven og gruppeoppgave dersom prosjektplanen danner utgangspunktet for en prosjektrapport). Prosjektplanen skal være kort og konsis, 1500 ord, +/- 10% (referanseliste kommer i tillegg). Oppgaven skal følge Retningslinjer for oppgaveskriving med hensyn på kildehenvisninger og referanseliste. Leveres på LUVIT innen gitte frister (dersom gruppeoppgave, leverer gruppa kun en versjon). Vurderingskriterier: Prosjektplanen skal dokumentere evne til å avgrense og planlegge eget arbeid eller prosjektarbeid i gruppe, med særlig vekt på sammenhengen mellom realistisk valg av problemstilling og relevant teoretisk og metodisk tilnærming. Vurdering: Prosjektplanen vil bli vurdert til bestått/ikke-bestått. Den vil bli vurdert til ikke-bestått ved for eksempel manglende avgrensning av problemstilling eller uegnet teoretisk eller metodisk tilnærming. Ikke bestått prosjektplan kan forbedres to ganger (tre innleveringer). Dersom prosjektbeskrivelsen ikke er bestått innen siste frist for innlevering, innebærer dette ikke levert / ikke bestått eksamen. Side 18 av 42

19 3.6 Prosjektrapport Beskrivelse: Prosjektrapporten skal formidle innholdet i og dokumentere resultatene av prosessen i en prosjektgjennomføring. Rapporten skal vise helheten i prosjektarbeidet hva dere ville gjøre? hva dere tenkte og gjorde? hvorfor dere tenkte og gjorde det? hvordan dere gjorde det? hvilke konklusjoner dere kom frem til? I tillegg bør rapporten dokumentere arbeidsprosessen dokumentere gruppens kunnskap dokumentere oppnådde resultater formidle kunnskap til leseren inneholde refleksjon over utført arbeid Prosjektrapporten skal inneholde (i denne rekkefølgen): forside, innholdsfortegnelse, innledning (bakgrunn/problemstilling), metode, resultater, diskusjon, referanseliste og eventuelle vedlegg (se Retningslinjer for oppgaveskriving). Utdypende forklaring til hovedkapitlene: Innledning (skal inneholde underkapitlene bakgrunn og problemstilling) Her skal studentene gi en beskrivelse/presentasjon av det aktuelle tema basert på fag/pensumbøker, fagartikler, forskningsartikler. Her skal teorier bak emnet beskrives. Avgrensning og presisering av problemstillingen. Problemstillingen formuleres som et spørsmål. Metode Beskrivelse og begrunnelse for valg av metode. Beskrivelse av empirisk materiale (f. eks intervjupersoner). Resultater Her skal resultatene av undersøkelsen legges frem så nøkternt og objektivt som mulig. Resultatene skal presenteres i bearbeidet, oversiktlig form ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Diskusjon og konklusjon Studenten skal analysere, kritisk vurdere og drøfte egne resultater opp mot problemstillingen og opp mot aktuell litteratur og relevante studier. Det bør gis en faglig forklaring på og en tolkning av resultatene. Ta med en kort konklusjon som inkluderer svar på problemstillingen. Ga arbeidet verdifulle svar som kan være aktuelle for videre undersøkelser? I så fall, hvilke? Side 19 av 42

20 Refleksjon og gruppeprosess Hvordan har arbeidet i gruppa fungert? Hva har studentene lært av å jobbe i gruppe? Rammer: Gruppeoppgave (se oppgavetekst for nærmere beskrivelse). Oppgaven skal være på 4000 ord, +/- 10% - forside, innholdsfortegnelse, tabeller, figurer, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Gruppa leverer kun én endelig versjon av oppgaven på LUVIT. Vurderingskriterier: Prosjektrapporten skal vise at studentene har oversikt over og har anvendt aktuell teori ha en relevant og avgrenset problemstilling ha beskrivelser og begrunnelser for metode med hensyn til innsamling av data ha god sammenheng mellom teori, empiri og diskusjon presentere prosjektet på en fullstendig og troverdig måte ha en reflektert diskusjon av konsekvenser av arbeidet og videre utviklingsmuligheter beskrive og diskutere prosessene i gruppa ved hjelp av teori reflektere over gruppemedlemmenes læringsutbytte følge de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste Evne til nytenkning og kreativitet vil bli honorert. Vurdering: Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 20 av 42

21 3.7 Bacheloroppgave Beskrivelse: Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave og et avsluttende prosjektarbeid. Oppgaven er et individuelt arbeid og har et studieomfang på 10 studiepoeng. Gjennom et slikt selvstendig prosjektarbeid skal studentene bruke tilegnet kompetanse fra studiet til å løse en valgt problemstilling. Bacheloroppgaven skal ha en vitenskapelig tilnærming til problemstillingen og legge vekt på metodiske kunnskaper og ferdigheter, samt analyse, drøfting og refleksjoner over teori og empiri. Oppgaven kan gjerne være profesjonsrettet/praksisnær. Bacheloroppgaven skal inneholde (i denne rekkefølgen): forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, innledning (bakgrunn/problemstilling), metode, resultater, diskusjon, referanseliste og eventuelle vedlegg (se Retningslinjer for oppgaveskriving). Husk! Bacheloroppgaven skal også ha forord og sammendrag før hovedkapitlene. Utdypende forklaring: Forord I forordet skriver du kort om bakgrunnen for oppgaven, samt kommenterer/takker personer/institusjoner som har vært til hjelp med prosjektet/oppgaveskrivingen. Under forordet skriver du under med navn, sted og dato. Sammendrag I sammendraget skal du kort presentere bakgrunnen for oppgaven, problemstilling, metode, resultater og konklusjon. Sammendraget bør ikke overstige én side. Innledning (skal inneholde underkapitlene bakgrunn og problemstilling) Her skal studenten gi en beskrivelse/presentasjon av det aktuelle tema basert på fag/pensumbøker, fagartikler, forskningsartikler. Her skal teorier bak emnet beskrives. Presentasjon av problemstilling(er) og begrunnelse(r) for valget av problemstillingen (det vil her være naturlig å forankre begrunnelse i teori) Avgrensning og presisering av problemstillingen. Presenter oppgavens oppbygning og eventuell begrepsavklaring. Metode (se retningslinjer for prosjektbeskrivelse) Metodevalg med begrunnelse Metode med fremgangsmåte Hvordan informasjon har blitt hentet inn. Prinsipper for informasjonsbearbeidingen. Aktuelle prosjekter/metoder: o litteraturstudie, det vil si en rent teoretisk oppgave o intervjuundersøkelse o spørreskjema-undersøkelse o observasjon o kasuistikk-/case studie o kombinasjon av noen av disse Side 21 av 42

22 Vær klar over at alle oppgaver vil inneholde en teoretisk del i større eller mindre grad, og dette må tas med uansett oppgave. Resultater Her skal resultatene av undersøkelsen legges frem så nøkternt og objektivt som mulig. Resultatene skal presenteres i bearbeidet, oversiktlig form ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Studenten skal kun ta med de resultatene som er relevante for problemstillingen. Egne vurderinger/tolkninger skal ikke legges inn i resultatdelen. Dersom bacheloroppgaven er en litteraturstudie skal resultatkapitlet inneholde en objektiv, oversiktlig og grundig beskrivelse av relevant litteratur og de studiene som belyser problemstillingen. Én og én studie skal beskrives: Hva slags studie, hva var formålet, hvor (sted)/når ble den gjennomført eller publisert Deltakerne (hvordan ble de rekruttert, inklusjon- /eksklusjonskriterier, antall rekrutterte, hvor mange fullførte, kort beskrivelse) Studiedesign Resultater/funn (skal tallfestes) Kort konklusjon (en setning) Hver studiebeskrivelse bør være på ca. 3/4 side. Resultatene skal presenteres i bearbeidet, oversiktlig form ved hjelp av tekst, tabeller og figurer. Diskusjon Studenten skal analysere, kritisk vurdere og drøfte resultater opp mot problemstilling og eventuelt opp mot aktuell litteratur og relevante studier. Her skal det gis en faglig forklaring på resultatene. Var funnene som forventet eller oppstod det uventet kunnskap underveis i arbeidet? Vurdere kritisk den metodiske tilnærmingen Hvilke muligheter for praktisk anvendelse har resultatene? Konklusjon Kort oppsummering av resultater Hvilke svar har studenten fått på problemstillingen? Ga arbeidet verdifulle svar som kan være aktuelle for videre undersøkelser? I så fall, hvilke? Rammer: Oppgaven er individuell eller kan skrives i gruppe av to studenter (se oppgavetekst). Oppgaven skal være på 7000 ord, +/- 10% (individuell oppgave) eller på ord, +/- 10% dersom oppgaven skrives to og to - forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, tabeller, figurer, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Vurderingskriterier: Studenten skal dokumentere kunnskaper i og forståelse av faget. Studenten viser evne til å presentere stoffet i en oversiktlig form. Side 22 av 42

23 Tema og problemstilling skal være faglig og/eller yrkesmessig relevant og tydelig avgrenset. Problemstillingen skal være presis og klar. Studentern viser selvstendighet (og originalitet) ved valg av tema, problemstilling og/eller i gjennomføring av datatinnsamling og analysearbeid. Innledningen redegjør for grunnlaget for problemstillingen og gir nødvendig teoretisk forankring Valg av metode skal være grundig beskrevet, begrunnet og relevant i forhold til problemstilling. Resultater belyser problemstilling og presenteres på en klar og oversiktlig måte. Studenten skal vise evne til kritisk vurdering, problemløsning, diskusjon, refleksjon og evne til å trekke konklusjon. Studenten bruker forståelig, presist, sammenhengende språk med innslag av relevante fagbegreper. Studenten skal vise evne til å orientere seg i litteratur, trekke fram relevant stoff i forhold til temaet, vise evne til begrensning og bruke litteraturhenvisninger og kilder på en kritisk måte. Etiske retningslinjer skal være fulgt (eksempelvis samtykkeerklæring og anonymisering). Studentene følger de formelle krav til disposisjon og oppsett, samt riktig oppføring av kildehenvisninger og referanseliste (husk kildehenvisninger både i resultater og diskusjon). Veiledning: Når prosjektplanen er godkjent og studenten(e) har fått tildelt veileder, skal studenten ta kontakt med veileder for å avtale rammer for samarbeid (se vedlegg 1; veilederkontrakt). Hver studentgruppe har tilgang til fem timer veiledning. Veiledningen består av seminarer og/eller individuell veiledning. To veiledningstimer er obligatorisk. Studenten kan velge om han/hun vil benytte veileder i forbindelse med prosjektplanen eller bare i forbindelse med selve bacheloroppgaven. Det er mulig å splitte opp veiledningstiden. Studenter som ikke møter til obligatorisk veiledning vil normalt ikke kunne fremstille seg til eksamen. Studenten(e) skal ta kontakt med veileder tidlig i arbeidet for å: bli enig om samarbeidsform (mail, personlig møte osv.) avgrense sin problemstilling drøfte metode og fremdrift Når studenten(e) ønsker veiledning, tar han/hun kontakt med veileder i god tid. NB! Veiledning kan bare gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale. Gitt at studenten har fått veiledning underveis, er det studenten(e) sitt eget ansvar å vurdere om sluttproduktet holder mål. Vurdering: Bacheloroppgaven vurderes til karakter fra A-F. For sent innlevert oppgave godkjennes ikke, og regnes som ikke bestått eksamensforsøk. Side 23 av 42

24 Oppgaven vurderes til F dersom sentrale kapitler er særdeles mangelfulle og/eller etiske retningslinjer ikke er hensyntatt. Karakterene A eller B gis ikke dersom det er formelle feil i oppgaven. Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakter F, kan studenten levere en omarbeidet besvarelse innen en 14 dager. Studentene har krav på begrunnelse og en times ekstra veiledning. Hvis besvarelsen fortsatt ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leveres en helt ny besvarelse med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen (året etter). Studenten har da ikke krav på veiledning. Studenter som ønsker å forbedre karakteren, må levere en helt ny besvarelse basert på nytt tema og ny problemstilling ved neste ordinære eksamen (året etter). Det gis ingen ny veiledning ved forbedring av karakteren. Side 24 av 42

25 3.8 Protokoll En protokoll er et dokument som beskriver bakgrunn, nødvendig materiale, arbeidsprosess og forventet effekt av planlagt forskning (dvs. forskningen som du planlegger å gjennomføre i forbindelse med oppgaven du skal skrive). Vær oppmerksom på at forskningsprotokollen må være godkjent før forskningen begynner (se kap. 3.9). Enhver forskningsmetode som er blitt gjennomgått i studiet kan inngå i forskningsprotokollen, så lenge formålet med forskningen realistisk kan oppnås. Passende forskningsmetoder inkluderer bl.a. Tverrsnittstudier (f.eks. spørreundersøkelser) Gjennomførbarhetsstudier Eksperimentelle studier Kvasi-eksperimentelle studier Systematiske oversikter Kvalitativ forskning Reliabilitetsstudier Tittel Tittelen bør følge PICOs-formatet (Population, Intervention, Comparison and Outcome = Populasjon, Intervensjon, Sammenligning og Utfall). Her står s for studiedesign. Avhengig av tilnærmingen, kan man sløyfe enkelte PICO-komponenter - det blir f.eks. ingen intervensjon i observasjonsstudier. Et eksempel: Er MET mer effektiv enn BLT i å forbedre bevegeligheten i kneleddet til basketballspillere? En gjennomførbarhetsstudie for et randomisert kontrollert forsøk. Populasjon - basketballspillere Intervensjon - MET Sammenligning - BLT Utfall - bevegelighet Bakgrunn Denne delen skal introdusere sykdommen/sykdomsområdet, relevant epidemiologi, typiske behandlingsmetoder/tilnærminger, og eventuelle aspekter ved den tilnærmingen du vil bruke dersom disse ikke er typiske på noen måte. Det er viktig at bakgrunnsdelen beskriver tydelig hva som er kjent i studiefeltet og hvor kunnskap mangler, og til slutt, i siste avsnitt, hva forskningen skal undersøke. Bakgrunnsdelen skal vanligvis ikke inkludere detaljerte anatomiske eller fysiologiske beskrivelser. Mål og strategi Disse bør være oppført. Konkrete problemstillinger kan oppgis istedenfor mål. En hypotese skal bare oppgis dersom din forskning kan teste den ved hjelp av relevant og pålitelig statistikk. Du bør skille klart mellom selve målene og strategien du vil bruke for å oppnå målene. Metode og materiale Side 25 av 42

26 Side 26 av 42 Revidert UUV-sak 71/14 Dette er den viktigste delen av en protokoll og skal inneholde forskningsdesignet og beskrive hovedtrinnene i forskningen. Trinnene skal nevnes i den rekkefølgen de vil skje, og her bør du opplyse om viktige komponenter som passer til det valgte designet. For eksempel bør en eksperimentell studie inneholde detaljer om populasjonen (inklusjons- og eksklusjonskriterier), utvalgsstørrelse, sampling og fordeling, utfallsmålinger ved baseline og oppfølgingstidspunkter, datainnsamling og analyse. Denne delen skal også inneholde eventuelle metodiske bekymringer (f.eks. skjevhet i utvalget) og dine foreslåtte mottiltak. Det planlagte forløpet av studien (eller artikkelen når det gjelder en systematisk oversikt) bør komme klart frem i metodedelen. Her kan flytdiagrammer noen ganger være til hjelp. En detaljert beskrivelse av hvordan dataene skal analyseres (enten studien er kvalitativ eller kvantitativ), bør også inkluderes. Eventuelt materiell som er nødvendig for å kunne utføre forskningen (inkludert spesialistprogramvare) bør også beskrives i denne delen. Etikk Etikkdelen skal inneholde opplysninger om etiske hensyn som vil oppstå i forskningen og hvordan du har tenkt å begrense disse til et minimum. Vær oppmerksom på at det vanligvis ikke er akseptabelt å si at forskningen ikke inneholder etiske hensyn, men i tilfeller av systematiske oversikter av fagfellevurdert, publisert forskning, godtas det som regel at du skriver at det ikke er nødvendig med etisk godkjenning siden alle dataene er anonyme og offentlig tilgjengelige. Typiske etiske hensyn er bl.a. informert samtykke frivillig deltakelse datatype og datalagring (f.eks. om dataene er anonyme, hvor og hvordan de blir lagret, om de er kryptert på noen mate) mulige ulemper for deltakerne mulige skader for deltakerne Vær oppmerksom på at du under ingen omstendigheter har lov til å utføre forskning utenfor høyskolens område eller uten forhåndsgodkjenning av protokollen. Kostnader og tidsplan Denne delen skal opplyse om materialer og kostnader. Det er vanligvis ikke akseptabelt å si at det ikke er kostnader, for selv om du ikke betaler er det alltid kostnader involvert og dette er en mulighet til å vise at du forstår dette. For eksempel, selv i mangel av direkte kostnader, bør du likevel tenke på det utstyret som trengs (for eksempel datamaskiner), din egen tid og laboratoriets tid, hva lokalene koster, osv. Disse kostnadene trenger du ikke å anslå nøyaktig, men du bør vise at du har tenkt over dette og forstår at all forskning koster penger. Tidsplanen bør oppgi når du forventer at de ulike faser av forskningen vil finne sted. Et Ganttskjema kan være nyttig for å vise dette, men er ikke påkrevd. Legg merke til at du ikke må planlegge å begynne forskningen før godkjennelsen av protokollen. Vedlegg Vedlegget skal inneholde tilleggsdokumentasjon som trenger å være godkjent, men ikke merket. Denne vil vanligvis bestå av bl.a. dokumenter som studiedeltakerne vil se. Hvis det er deltakere involvert i studien skal vedlegget inneholde f.eks. et informasjonsskriv og et

27 samtykkeskjema (med mindre studien er en spørreundersøkelse, for da gir deltakerne samtykke ved å returnere spørreskjemaet). I tillegg bør kvalitative studier (individuelle eller fokusgruppeintervjuer) inneholde et temaguide. Ved bruk av systematiske oversikter, kan informasjon om søkestrenger vedlegges hvis disse er for lange til metodedelen. Annet relevant materiale som bidrar til forståelsen, men som ikke trenger merking, kan også vedlegges. Artikler og rådata bør ikke inkluderes i vedlegget. Referanser Kildehenvisninger i teksten og referanselisten bør følge Vancouver-metoden, i nummerert rekkefølge. Se kap. 2.9 for mer informasjon. Vi foreslår at du bruker et referansehåndteringsverktøy som Zotero eller Endnote. Rammer En protokoll bør ikke overskride fire sider med tekst, unntatt tabeller, figurer, tittelsider og referanseliste, eller 2500 ord (+/-10%). Vurdering Se emnebeskrivelse for det aktuelle emnet for bruk av karakterskala A-F, eller bestått - ikke bestått. Side 27 av 42

28 3.9 Diplomoppgave Oppgaven skal være på ca ord, +/-10% - sammendrag, tabeller, referanseliste, figurer og vedlegg kommer i tillegg. Marger og referanser bør være i samsvar med kap Oppgaven bør følge IMRoD-strukturen for akademiske tekster (dvs. Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon). Den bør inneholde følgende komponenter: 1. Tittel 2. Sammendrag 3. Innledning 4. Mål og strategi 5. Metode 6. Resultater 7. Diskusjon 8. Referanseliste 9. Vedlegg 1. Tittel: Tittelen bør være i samsvar med PICO-formatet (se kap. 3.8) 2. Sammendrag: Sammendraget er en uavhengig oppsummering av studien. Det skal følge IMRoD-modellen, bør ikke overstige 500 ord og skal ikke inneholde kildehenvisninger. Her kan tall under 10 og tall som innleder en setning skrives som siffer. 3. Innledning: Her oppsummer du relevant kunnskap og viktig forskning på temaet/ behandlingen/området og inkluderer en kort historisk oversikt over det aktuelle fagområdet. Du bør nøye gjennomgå hva som er kjent og ikke kjent i studiefeltet, noe som bidrar til å begrunne din forskning. Hvis det finnes typiske eller spesialisttilnærminger, bør du gi en kort innføring i disse i innledningen. Avslutt med en kort beskrivelse av hva som skal undersøkes i forskningen og det valgte forskningsdesign (f.eks. Vi ønsker å undersøke effektiviteten av osteopati i behandlingen av hodepine gjennom en systematisk gjennomgang av randomiserte kontrollerte forsøk ). 4. Mål og strategi: Disse bør være oppført. Konkrete problemstillinger kan oppgis istedenfor (eller i tillegg til) mål. En hypotese skal bare oppgis dersom din forskning kan teste den ved hjelp av relevant og pålitelig statistisk. 5. Metode: Denne delen bør inneholde detaljer om forskningsdesignet og fremgangsmåten, på en slik måte at (1) det som ble gjort blir nøyaktig beskrevet, og (2) det ville kunne åpne for en replikasjonsstudie. Detaljene for hvert trinn skal dekke viktige komponenter som passer forskningsdesignet. For eksempel ville en Side 28 av 42

29 systematisk oversikt inneholde opplysninger om de databasene du søkte i og de søkestrengene du brukte, inklusjons- og eksklusjonskriterier, antall forfattere og deres roller, hvordan uenigheter ble behandlet, hvilke data ble hentet ut (og detaljer om eventuell uavhengig uthenting), og nøyaktig informasjon om hvordan de uthentede dataene ble analysert. Eventuelle forskjeller fra protokollen bør forklares og forsvares. Metodedelen bør også skissere etiske overveielser i studien, og hvordan forskningsdesign og metoder ble justert i henhold til de etiske hensyn som ble identifisert. Du bør videre oppgi eventuelle uavhengige etiske godkjenninger som ble gitt, og andre tillatelser eller erstatningsordninger som var nødvendige. 6. Resultater: Denne delen begynner vanligvis med opplysninger om utvalget (f.eks. antall deltakere som ble rekruttert eller antall artikler som ble identifisert), og dette kan evt. gjøres ved hjelp av tabeller eller flytdiagrammer. Resultatene skal være oppført i samme rekkefølge som målene og strategien. Du bør unngå å gjenta i teksten det som står i tabellene, men du bør fortelle om og referere til hver tabell eller figur i riktig rekkefølge, i stedet for bare å presentere tabeller og figurer alene. Noen resultater passer bedre i teksten enn i tabeller. I kvalitativ forskning kan du skrive støttende kommentarer enten i teksten eller i en tabell. Resultatene skal være oppført, men ikke tolket (tolkning skal forekomme i diskusjonsdelen). Alle resultater som er omtalt i diskusjonsdelen skal rapporteres i resultatdelen og de rapporterte resultatene bør ha direkte sammenheng med de målene og den strategien du har oppført. 7. Diskusjon: Diskusjonsdelen skal inneholde minst ett avsnitt til hvert av følgende sentrale diskusjonsområder: Hovedfunn Implikasjoner Sammenligninger med eksisterende forskning Styrker og begrensninger Anbefalinger for fremtidig forskning Konklusjoner Hovedfunn: I denne delen bør du unngå å gjenta resultatene og heller fokusere på betydningen av resultatene som er blitt presentert. Her bør du legge frem din tolkning av de viktigste resultatene (dvs. de resultatene som er knyttet til målene og strategien). Implikasjonsavsnittet skal beskrive hva som bør gjøres med utgangspunkt i resultatene. For eksempel, hvis du fremlegger bevis for at en bestemt undersøkelsesmetode er mer nøyaktig enn en annen, kan implikasjonen være at man bør slutte med sistnevnte metode og her kan du drøfte eventuelle fordeler og ulemper ved dette. Side 29 av 42

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania

Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Formelle krav til innleveringer ved Høyskolen Kristiania Gjelder for studieåret 2015-2016 Eksamenskontoret ved Høyskolen Kristiania. Revidert, 05.11.15 Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Teknisk mal for oppgaveskriving

Teknisk mal for oppgaveskriving Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller Institutt for helse, ernæring og ledelse Fakultet for helsefag Teknisk mal for oppgaveskriving For bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider

Retningslinjer for skriftlige arbeider Retningslinjer for skriftlige arbeider Praktiske råd I løpet av masterstudiet i spesialpedagogikk må studentene levere inn flere forskjellige skriftlige arbeider. Oppgavetypene vil variere og emneplanene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Veileder i oppgaveskriving

Veileder i oppgaveskriving Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Veileder i oppgaveskriving Revidert januar 2017 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Oppgavens oppsett... 2 2.1 Linjeavstand og skrift... 2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020)

RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11. (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) RETNINGSLINJER FOR OBLIGATORISK TEORIOPPGAVE - ARBEIDSKRAV SPED 1010 VÅR-11 (kun for emnestudenter de som ikke har PBL på SPED2020) Innleveringsfrist: Tirsdag 26.04.11 kl. 14:00 Leveres i Fronter. HENSIKT

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Studieåret 2012/2013

Studieåret 2012/2013 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2012/2013 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studieåret 2013/2014

Studieåret 2013/2014 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2013/2014 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Studieåret 2016/2017

Studieåret 2016/2017 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090/ Retningslinjer for masteroppgaven Studieåret 2016/2017 PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 Prosjektplanlegging... 2 Veiledning... 2 Masteroppgavens format...

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig

Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag. Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig Bacheloroppgave i Sosialt Arbeid (BSOBAC-3) Institutt for Sosialfag Emneansvarlig studieåret 2014-2015: Kjersti Ørvig 1 Innledning Som en avsluttende eksamen i bachelor-utdanningen i Sosialt Arbeid skal

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven

SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2006/2007 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving Institutt for helsefag. Studieåret

Retningslinjer for oppgaveskriving Institutt for helsefag. Studieåret Retningslinjer for oppgaveskriving Institutt for helsefag Studieåret 2016-2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside...

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR EKSAMEN SPRÅK- OG LESEVEILEDNING - SPED4940 VÅR 2008 LOGG Relevante temaer vil være temaer som kan knyttes opp mot det innovative arbeidet som en gjennomfører. Loggskrivingen kan her

Detaljer

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven gjøres parallelt med medisinstudiet, vanligvis i perioden mellom 3. og 5. studieår. Inntil 2 studenter kan skrive

Detaljer

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk LSS4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2011/2012 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING,

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Naturfag Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

DRI Arild Jansen, AFIN

DRI Arild Jansen, AFIN Temaer DRI 3001 3.forelesning Bruk av teori og annen litteratur Lit om bruk av teori og empiri Litt om å skrive rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler på hvilken rolle teori har i prosjektarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

Modul V 200 Prosjektoppgave

Modul V 200 Prosjektoppgave Modul V 200 Prosjektoppgave En av de 6 obligatoriske modulene 11.09.2012 Lysark nr. 1 Modul V 200 Prosjektoppgave 1. Hva kjennetegner et prosjekt 2. Ulike typer prosjekter 3. Rammene for prosjektarbeidet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Eksamensdel 2 består av tre frittstående komponenter som skal besvares i løpet av en 6 timers skoleeksamen: Komponent 1 Flervalgsoppgave. Kandidatene

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode (ca 2-3

Detaljer

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem.

Studentene danner grupper med bakgrunn i faglige tema. Gruppestørrelsen bør være minimum tre studenter, men skal ikke overstige fem. 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 28.11.2014 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse?

Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse? Søkerseminar ph.d.-program Hva kjennetegner en god prosjektbeskrivelse? Aslaug Louise Slette, Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, CEMPE 6. desember 2016 Oppbygging av søknad noen tips Omfang

Detaljer

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T

Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Formalia og vurderingskriterier for eksamensdel 2 av PPU3100T Eksamensdel 2 består av tre frittstående komponenter som skal besvares i løpet av en 6 timers skoleeksamen: Komponent 1 Flervalgsoppgave. Kandidatene

Detaljer

MODUL V 200 PROSJEKTOPPGAVE

MODUL V 200 PROSJEKTOPPGAVE MODUL V 200 PROSJEKTOPPGAVE En av de 6 obligatoriske modulene august 15 MODUL V 200 PROSJEKTOPPGAVE 1. Hva kjennetegner et prosjekt 2. Ulike typer prosjekter 3. Rammene for prosjektarbeidet 4. Veiledere

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Faglig kontakt under hjemmeeksamen: Roger Hagen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering: 29.05.2015 kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Studieåret 2015/2016

Studieåret 2015/2016 UiO/Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2015/2016 A. PROSJEKTPLANLEGGING OG VEILEDNING... 2 1. Prosjektplanlegging... 2 2. Veiledning...

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Masteroppgave + Essay Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

A. Skriftlig gruppeoppgave (fordypningsoppgaven)

A. Skriftlig gruppeoppgave (fordypningsoppgaven) 4.1.10 Avdeling for vernepleie RETNINGSLINJER EKSAMEN, EMNE 10 - VPFOR/ VPDFOR Type: Retningslinje ID: D00863 Gyldig fra: 12.01.2017 Ansvarlig: Avdelingsleder Godkjent av: Studieleder Retningslinjer for

Detaljer

Oppgaveskriving. MUS2280 Digital Audio og MIDI

Oppgaveskriving. MUS2280 Digital Audio og MIDI MUS2280 Digital Audio og MIDI Oppgaveskriving Foreleser: Hans T. Zeiner-Henriksen e-mail: h.t.zeiner-henriksen@imv.uio.no Tlf.: Mob.: 48059723 Kontor: 22854857 Eksamensinnlevering: En produksjon på 3-4

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Fysikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05. RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge

Detaljer

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver

Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver Kriterieliste ved vurdering av hjemmeoppgaver KRITERIER FORKLARING 1. Er relevant for sykepleie Besvarelsen er i samsvar med sykepleiens fokus, funksjon og/eller innhold 2. Reflekterer over praksis Refleksjon

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Kjemi Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 UiO Institutt for spesialpedagogikk SPED4090 / Retningslinjer for og krav til masteroppgaven Studieåret 2014/2015 A. FORBEREDELSE, PROSJEKTPLANLEGGING, VEILEDNING... 2 1. Forberedende arbeid... 2 2. Prosjektplanlegging...

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

Grip teksten Norsk Vg3. PP 2 Skrivefasene

Grip teksten Norsk Vg3. PP 2 Skrivefasene PP 2 Skrivefasene Denne PP-presentasjonen viser de ulike fasene i skriveprosessen. Presentasjonen bygger på Grip teksten Vg3, kapittel 8 «Skrive, analysere og tolke», s. 290 319. 1 Å skrive er blant annet:

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Informasjonsmøte om masteroppgaver (bachelor) høsten Ingrid F. Bugge Institutt for plante- og miljøvitenskap

Informasjonsmøte om masteroppgaver (bachelor) høsten Ingrid F. Bugge Institutt for plante- og miljøvitenskap Informasjonsmøte om masteroppgaver (bachelor) høsten 2011 Ingrid F. Bugge Institutt for plante- og miljøvitenskap Formålet med masteroppgaven Avslutning på masterstudiet. Dokumentere selvstendighet, forståelse,

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 SAM3023 Historie og filosofi 2 For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SAM3002 Historie og filosofi 2 Eksamensveiledning til sentralt gitt

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II

Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Institutt for psykologi Eksamensoppgave i PSY2016/PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II Faglig kontakt under eksamen: Roger Hagen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: Utlevering: 30. november kl. 14:00 Eksamenstid

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Status pr 27. mars 2009: Forprosjekt ferdig Presentere forprosjekt for oppdragsgiver? Kommentarer må innarbeides i hovedprosjektet Hovedprosjekt

Detaljer

DRI 3001 Våren forelesning Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Våren forelesning Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Bruk av teori og om undersøkelsesopplegg Innsamling og bruk empiri (datamateriale) i prosjektarbeidet Litt om bruk av teori Om rapporten Mål for forelesningen: - Se eksempler

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Merk: Emnet har ikke oppstart før våren 2009. Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065 Veiledning Tittel: Dok.nr: RL065 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål... 2 2 Generelle prinsipper... 2 2.1 Klarhet og transparens... 2 2.2 Kompletthet...

Detaljer

TREDJESEMESTERSEMINAR. 22. november 2016 Kim Johansen Østby

TREDJESEMESTERSEMINAR. 22. november 2016 Kim Johansen Østby TREDJESEMESTERSEMINAR 22. november 2016 Kim Johansen Østby Plan for seminaret Presentere og diskutere prosjektforløpet i egne masteroppgaver i grupper. Snakke om skriveprosessen og struktureringen av oppgaven

Detaljer

Alternativ I) Teorirettet modell

Alternativ I) Teorirettet modell SENSURVEILEDNING KULT2201 VÅREN 2010 DEL I EMNEKODE, EMNETITTEL, ANTALL STUDIEPOENG KULT2201 IKT og kulturendring 15 spt SEMESTER/ÅR/VURDERINGSFORM Vår 2010 Hjemmeeksamen 3 dager OPPGAVETEKSTEN Velg mellom

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse

Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word. Seksjon for digital kompetanse Digitale tekster Arbeid med store tekster i akademisk skriving Referansefunksjonen i Word Seksjon for digital kompetanse Topp- og bunntekst Gå på topptekst/bunntekst via Sett-inn-fanen Velg «Rediger topptekst»/«rediger

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter

Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter 1. Forord Dette notatet er skrevet for å gi studentene veiledningen i rapportskriving på Elektroseksjonen for typiske laboratorierapporter. Notatet er

Detaljer

Øvingsoppgaven. Hva utgjør i dag trusler mot natur og klima? Gi to konkrete eksempler på økologisk kriminalitet fra pensum og drøft årsaker til det.

Øvingsoppgaven. Hva utgjør i dag trusler mot natur og klima? Gi to konkrete eksempler på økologisk kriminalitet fra pensum og drøft årsaker til det. Øvingsoppgaven Hva utgjør i dag trusler mot natur og klima? Gi to konkrete eksempler på økologisk kriminalitet fra pensum og drøft årsaker til det. Om å skrive akademisk oppgave 1. Innhold: Alt dere skriver

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode og utforming Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode

Detaljer

Vurderings- (eksamens-) former Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Skoleeksamen. Hjemmeeksamen.

Vurderings- (eksamens-) former Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Skoleeksamen. Hjemmeeksamen. Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2017 Bodil og Øyvind Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Vedtatt i UUV-SAK 171/10 Gjelder for studieåret

Vedtatt i UUV-SAK 171/10 Gjelder for studieåret EMNEBESKRIVELSE BAC3100 Bacheloroppgave 1. Studium/studier Samtlige bachelorstudier 2. Studieår/semester 3. studieår/6. semester 3. Studiepoeng 20 4. Emneansvarlig Førsteamanuensis Line Christoffersen

Detaljer

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland Inf1510: Oppsummering Rune Rosseland Plan Gjennomgang av evalueringskriterier Læringsmål Hva gir en god / dårlig karakter? Svare på spørsmål 3 Læringsmål 1. Bruke flere metoder for bruks-orientert design.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Sensorveiledning SVMET1010 høsten 2015

Sensorveiledning SVMET1010 høsten 2015 Sensorveiledning SVMET1010 høsten 2015 Fagansvarlig: Eivind Grip Fjær (e.g.fjar@sosgeo.uio.no) Eksamen er i 3 deler. To er emneoppgaver som samlet skal telle 40% av endelig karakter, mens den siste delen

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer