Årsmelding Narvikregionens næringsselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Narvikregionens næringsselskap

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 2 Styrets beretning 4 Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter til regnskapet 10 Fullstendighetserklæring 14 Revisjonsberetning Om selskapet Omstillingsperioden 17 Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden 17 Fremtidig utvikling 18 Finansieringen 18 Næringsarbeidet i dag 18 Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap 18 Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden 19 Utfordringer 19 Utvalgte prosjekt 2006 Transportprosjekt 21 Vetco Grey 21 Mevin AS 21 Romjulstreff 22 Bedriftsetableringer 22 Sysselsettingsstatistikk 22 NEW Corridor AS 23 Alt tilrettelagt for din etablering 23 Ny i Narvik-programmet 23 Masterplan for Narvik som reisemål 24 Omstilling Bjerkvik 24 Teknologidagene 24 Masterplan Teknologi 24 Tøtte Til Topps 25 Oljemessa i Stavanger 25 Transportkonferansen More Effective Transports Narvikfjellet Investorsøk 25 Svarta Bjørn Compagniet 26 Fellesgodefinansiering 26 Studietur Canada 26 Andre prosjekt startet i

3 Prosjekt RDA Ofoten 28 Masterplan for Narvik som reisemål Fra Ord til Handling 28 Narvikskolen 28 Tøtte til topps 29 Narvik som attraksjonssenter 29 Best of The Arctic 29 Presentasjoner 30 Toppturbok 30 Rallarveien 30 Spor 1 Gjestegård 30 NEW-korridoren 31 Transportkonferansen More Effective Transports 31 Transportplan Ofoten 31 Ofotbanen AS 32 Karven 32 Hurtigbåten Narvik Svolvær 32 Bistand til gründere og bedrifter 32 I kamp for Toll til Narvik 33 Nordkalottprosjektet 33 Strategisk Næringsplan for Ofoten Forsvarsomstilling Bjerkvik 33 HeatWork AS 34 Reguleringsplan Fagernesfjellet 34 Destination Narvik 34 Teknologisatsing 34 Haddock 35 Etablering av LNG-selskap 35 Scancell AS 35 NaIT Dataparty 36 Alpinlinja FFA 36 Forskningsparken i Narvik 36 Inkubator 37 Narvik Kapital AS 37 Kuraas AS 37 Linken Binding 37 Annet 38

4 Styrets beretning 2006 for Futurum AS Virksomhetens art Futurum AS er næringsselskapet i Narvik. Største aksjonærer er Narvik Næringsforum, Narvik Kommune og Narvik Energi. Futurums suksess måles i økt aktivitet og verdiskaping i Narvik-regionen. Formålet med Futurums virksomhet er ikke økonomisk overskudd. Futurums visjon: Futurum skal fremme det unike ved Narvik Futurum ivaretar rollen som Narviks næringsselskap på oppdrag fra Narvik Kommune. Dette innebærer: Generell næringsutvikling (Rådgivning, bistand, service etc.) Systematisk næringsutviklingsarbeid Futurum bistår i en tidlig fase med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile de hovedsatsingsområder som trekkes opp av kommunen gjennom avtale og Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNP). Satsingsområdene er: Logistikk og infrastruktur Teknologi- og kompetanse Reiseliv, kultur og handel Regionale vekstnæringer Futurum bistår også Narvik Kommune på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting/påvirkningsarbeid. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2007 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

5 Redegjørelse for årsregnskapet Selskapet har ikke foretatt større investeringer i I tråd med tidligere praksis er alle investeringer satt til kr 0 i balansen. Likviditeten i selskapet er god. Ved utgangen av året var forholdet mellom omløpmidler og total gjeld 2,5. Arbeidsmiljø og ansatte Arbeidsmiljøet i selskapet anses godt og ingen spesielle arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i Det var ingen sykedager i Miljørapportering Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Futurums styre består av 2 kvinner og 4 menn, samt 2 kvinnelige og 1 mannlig vara. Futurums fast ansatte bestod per av 1 mann og 1 kvinne. I tillegg var 1 mann prosjektansatt ut Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Bortsett fra prosjekt i tilknytning til næringsarbeidet har selskapet for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aktiviteter 2006 Utgangspunktet for selskapets aktivitet er avtale med Narvik Kommune om gjennomføring av Strategisk Næringsplan. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik Kommunes kjøp av tjenester. En viktig del av jobben er å skaffe tilskudd til egne og andre prosjekt fra det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune. I forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har Futurum jobben som sekretariat for RDA Ofoten. RDA-midlene har bidratt til gjennomføring av langt flere prosjekt enn man ellers hadde hatt mulighet til å fullfinansiere. Dette er prosjekt til nytte for berørte bedrifter og prosjekt med stor samfunnsmessig nytte. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført Det vil imidlertid være behov for oppfølging av igangsatte prosjekt i Ordningen har fungert så godt at både representanter for næringslivet og kommunene har uttrykt ønske om ei ordning med regionale utviklingsmidler videreføres, i tillegg til gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift.

6 Fremtidig utvikling I eiermøte i januar 2006 konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det arbeides videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for Narvik kommune. Ballangen Kommune har inngått avtale med Futurum om ivaretakelse av rollen som Ballangen Kommunes næringsutviklingsselskap. På bakgrunn av dette og et ønske fra Ballangen Kommune om å gå inn på eiersiden arbeides det mot en emisjon. Dette vil være et viktig skritt i arbeidet mot å gjøre Futurum til et regionalt næringsselskap, i tråd med selskapets strategi. Futurum er også i dialog med Tysfjord Kommune om kjøp av tjenester. Det arbeides parallelt mot andre mulige interessenter. Narvik kommune sa opp avtalen med Futurum den 30. mai Kommunen hevdet en oppsigelsestid på 6 måneder. Oppsigelsen var begrunnet med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtalen ble i januar 2007 forlenget i ytterligere 6 måneder til 1. juli Organiseringen av næringsarbeidet ble behandlet av bystyret den 19. april Bystyret vedtok at Futurum AS er Narvik Kommunes eneste næringsutviklingsselskap. Dette skal kunngjøres i henhold til forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Med dette vedtaket vil Futurum kunne fortsette som tidligere. Årsresultat og disponeringer Årsoverskuddet er på kr ,-. Styret vedtok i mars 2007 at overskuddet skulle gis som tilskudd til Inkubator Narvik i regi av Forskningsparken i Narvik. Ledelse og administrasjon Styret i Futurum AS skal bestå av 4-7 medlemmer hvorav Narvik Kommune skal velge ett medlem. Det velges tre varamedlemmer hvorav Narvik Kommune velger ett. Alle velges for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styreleder særskilt. Styret velger selv nestleder. I 2006 var styret sammensatt som følger: Lars Skjønnås Styreleder Adm. Dir. Studentsamskipnaden i Narvik Brit Ruud Nestleder Rektor Oscarsborg Videregående Skole Kirstin L. Mobakken Styremedlem Daglig Leder Ballangen Omstilling AS Steinar Sæterdal Styremedlem Daglig Leder Real Tourism AS Elling Berntsen Styremedlem Nestleder Narvik Næringsforum Jean-Otto Karlsen Styremedlem Økonomidirektør Narvik Energi AS Tove Dølvik Sivertsen 1. varamedlem Daglig leder, Luto AS Anne Hagesæter 2. varamedlem Folkeuniversitetet i Narvik Jon Petter Hanssen 3. varamedlem Daglig leder, LO i Ofoten

7 Observatører: Bjørnar Storeng og Olav Sigurd Alstad, Narvik Kommune Styremedlem Iris Bartholsen ble erstattet av Elling Berntsen i ekstraordinær generalforsamling i Futurum AS 16. januar Per årsskiftet hadde Futurum 2 fast ansatte og 1 i tidsbegrenset prosjektansettelse. Prosjektleder Hege Uglebakken sluttet etter eget ønske 1. oktober Prosjektleder Lisbeth Korneliussen har hatt fødselspermisjon i perioden 15. juni 26. oktober. Administrerende Direktør er Ragnar Krogstad. Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK Eierforhold er som følger: Aksjer Eierandel Narvik Næringsforum ,59 % Narvik Kommune ,20 % Narvik Energi AS ,34 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Ankenes Sparebank 50 1,69 % Høgskolen i Narvik (HIN) 50 1,69 % Fagbevegelsen 50 1,69 % Totalt ,00 % Narvik,

8 Resultatregnskap Futurum AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Prosjektmidler 1, Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m. 2, Annen driftskostnad 1, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Futurum AS Side 1

9 Balanse Futurum AS Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordring tilskudd Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Futurum AS Side 1

10

11 FUTURUM AS NOTER TIL REGNSKAPET 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets formål er å være initiativtaker og pådriver innen næringsutvikling i Narvik region ved å yte støtte til ulike næringslivsprosjekter. Selskapet baserer sin drift på offentlig støtte og er unntatt fra skatteplikt. Anleggsmidler Med bakgrunn i ovenstående er alle anskaffelser kostnadsført i regnskapet. Dette gjelder også anleggsmidler som tradisjonelt aktiveres og avskrives over tid. Samme prinsipp er benyttet der selskapet går inn som medeier i nyetablerte virksomheter. Utgiftsføring av bevilgninger Prosjektutgifter kostnadsføres på bevilgningstidspunktet. Det antas at beslutningen om å støtte et prosjekt utløser en forpliktelse. Forpliktelsen skal kostnadsføres og balanseføres som gjeld. Gjeldsposten fremgår som Bevilgede, ikke utbetalte prosjektmidler. Ved hver periodeavslutning foretas en vurdering av størrelsen på forpliktelsen. Endring i forpliktelsens størrelse bokføres i resultatet som Endring av tidsavgrensinger. Note 2 Spesifikasjon av kostnader Lønn og andre driftskostnader fordeler seg på henholdsvis administrasjon/prosjektledelse og prosjektkostnader som følger: Prosj.ledelse, Handlingsplan bistand, råd- (prosjekt, til- Sum givning og adm skudd, pakker) Lønn Utbetalt prosjektstøtte Aksjekjøp - - Endring prosjektforpliktelser ( ) ( ) Kostnader Lokaler Edb utgifter, mindre anskaffelser Innleide tjenester Kontor-, møte- og kursutgifter Reiseutgifter Reklameutgifter Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum lønn og andre kostnader Endring i prosjektforpliktelse er årets endring i forpliktelse som omtalt i note 4. Posten oppstår som en konsekvens av at prosjekter utgiftsføres på bevilgningstidspunktet som omtalt i note 1.

12 Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Gjennomsnittlig antall ansatte: 3,5 Lønninger Lønninger Annen oppg.pl.godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Ytelser til ledende personer Daglig leder Samlet styre Lønn/honorar Årets pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum ytelser Pensjon Selskapet har etablert innskuddsbasert pensjonsordning i samsvar med Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon. Kostnadsført premie i 2006 utgjør kr Selskapet har hatt en innskuddspensjon men har ved ansettelsen lovet de ansatte en ytelsespensjon. Ved årsslutt fikk selskapet beregnet kostnaden ved overgang til ytelsespensjon med tilbakevirkende kraft til lovnadstidspunktet i Tilbudet tilsa en premie for 2006 på kr I tillegg kom et engangsbeløp på kr for etterslep. Avtalen er akseptert og premien betalt i Det er derfor avsatt kr i regnskapet for dekning av denne premien som regnskapsmessig skal tilordnes Daglig leders andel av etterslepet er beregnet til kr Avtaler Det foreligger ingen sluttavtale for daglig leder. Det foreligger ingen lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, styremedlem eller aksjeeiere eller noen av deres nærstående. Revisor Revisjon utføres av Noraudit AS. Honorar til revisor ble betalt med kr Revisjon utgjør Kr , konsulenthonorar og bekreftelse på prosjektregnskaper utgjør kr Note 4 Prosjektmidler Prosjektforpliktelser står bokført som gjeld i balansen med kr Av dette utgjør kr tildelinger fra selskapet Futurum AS, og kr fra andre tilskuddsgivere (Innovasjon Norge m.fl). Avsetningene er basert på forutsetningen at de fullføres. Det hender at enkelte prosjekt ikke fullføres. Den gjenværende andel av finansieringen som selskapet selv har bidratt med vil da bli inntektsført.

13 Note 5 Inntekter Beløp Tjenestesalg til Narvik Kommune Sekretariat RDA Andre inntekter Sum inntekter Note 6 Konsern, tilknyttet selskap m.m. Futurum har følgende eierandeler: Selskapets navn Selskapets aksjekapital Kontoradresse Eierandel Ansk. Kost Bokført Verdi Destination Narvik AS ,- Narvik 100,0% ,- 0 Cargonor AS ,- Narvik 50,0% ,- 0 Forskningsparken Narvik AS ,- Narvik 29,2% ,- 0 Note 7 Aksjonærer Selskapets aksjer er fordelt på følgende aksjonærer: Aksjonær Antall Pålydende Aksjekapital % andel Narvik Næringsforum , ,- 43,6 % Narvik Kommune , ,- 24,2 % Narvik Energi AS , ,- 20,3 % Narvikgården AS , ,- 3,4 % Narvik Havn FK , ,- 3,4 % Høgskolen i Narvik , ,- 1,7 % Ankenes Sparebank , ,- 1,7 % LO i Ofoten , ,- 1,7 % I alt ,- Note 8 Fordring tilskudd Innovasjon Norge, Tøtte til topps Rombaksbotn grunneierlag, Rallarveien Landsdelsutvalget, Fellesgodefinansiering RDA Ofoten Sum Note 9 Bankinnskudd, kontanter o.l Selskapets bankinnskudd har økt fra 2005 til 2006 med kr Dette har sammenheng med at det i 2005 ble bevilget prosjektmidler som ble utbetalt i Av innestående i bank er kr bundet i skattetrekksmidler.

14

15

16 Futurum

17 OM FUTURUM AS Omstillingsperioden ( ) Arbeidet med omstillingen i Narvik startet i Bakgrunnen var at kommunen i løpet av 1980-årene og tidlig 1990-tall tapte ca. 10 % av den totale sysselsettingen gjennom nedtrapping av kjernevirksomheter som LKAB, NSB og Norsk Forsvarsteknologi. Omstillingen ble finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Nordland Fylkeskommune og Narvik kommune med til sammen 78,5 mill kroner over en 6-årsperiode. Kommunen og de lokale hjørnesteinsbedriftene LKAB, NSB og OVDS etablerte omstillingsselskapet Futurum AS i De overordnede føringer ble lagt gjennom Strategisk Næringsplan for Narvik kommune. Gjennomføringsverktøyet var Futurums Handlingsplan for Omstilling. Futurum disponerte omstillingsmidlene, og prosjektorganisering ble benyttet som arbeidsform. Omstillingsarbeidet skapte stor aktivitet. Forskjellige lokale aktører ble involvert i prosesser rundt Futurum og det lokale næringsarbeidet. Regionale og nasjonale myndigheter deltok aktivt i omstillingsarbeidet i hele 6-årsperioden. Næringsarbeidet må sies å ha vært rimelig vellykket. Folketallet er opprettholdt til tross for nedbyggingen av kjernevirksomhetene og til tross for at staten, i omstillingsperioden, flyttet ut nærmere 450 statlige arbeidsplasser fra Narvik. I omstillingsperioden skapte lokalsamfunnet nye arbeidsplasser innen transport og distribusjon, handel og service, IKT m.m. Det ble også bygget næringsbygg på til sammen kvm. Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden Organiseringen av - og finansieringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden - ble satt på dagsorden mot slutten av omstillingsperioden. Etter en omfattende prosess ble konklusjonen at Futurum skulle bestå som Narviks næringsselskap. Begrunnelsene var bl.a. at næringsutvikling trives best i næringslivsorienterte organisasjoner, at kommersielle og ikke kommersielle selskaper bør organiseres som separate selskap, at eierskapet i Futurum gir næringslivet reell innflytelse på lokalt næringsarbeid og at spennvidden mht. Futurums oppgaver var akseptabel. Gjennom eierskapet tilføres også selskapet nyttig kompetanse. Selskapet er i dag en møteplass for praktisk samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Narvik Næringsforum (NNF), Narvik kommune og Narvik Energi AS er i dag de største eierne i utviklingsselskapet Futurum AS. Narvik Energi ble blant flere, invitert til å tegne aksjer i Futurum i Narvik Næringsforum ble største eier i Futurum ved at LKAB, NSB og OVDS ga sine Futurum-aksjer til NNF ved utløpet av omstillingsperioden. I tiden etter omstillingsperioden har Futurum arbeidet med å etablere et lokalt kapitalfond Narvik Kapital. Næringslivet har gått inn med en stor andel midler til dette fondet.

18 Fremtidig utvikling Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for Narvik Kommune. På bakgrunn av at Ballangen Kommune har inngått avtale om å benytte Futurum som næringsutviklingsselskap, og ønsker å gå inn på eiersiden, jobbes det mot en emisjon. Dette vil være et viktig skritt i arbeidet mot å gjøre Futurum til et regionalt næringsselskap, i tråd med selskapets strategi. Futurum er også i dialog med Tysfjord Kommune om kjøp av tjenester. Det jobbes parallelt mot andre mulige interessenter. I eiermøte i januar 2006 konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det jobbes videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Finansieringen Narvik kommune vedtok samtidig som ny organisering ble bestemt, at de ville bidra til næringsutviklingen ved å bevilge årlige rammetilskudd til Futurum. Narvik Kommune kjøper årlig tjenester av Futurum for ca 3 millioner NOK. Disse midlene hentes fra næringsfondet som totalt er på ca 6,7 millioner NOK. Næringsarbeidet i dag Satsingsområdene i Strategisk Næringsplan Ofoten er i dag tilnærmet de samme som satsingsområdene var i starten av omstillingen; Transport, Teknologi og Reiseliv. Satsingsområder med utgangspunkt i lokale/stedegne fortrinn og med potensial for vekst i et nasjonalt og internasjonalt marked. Den strategien Narvik har valgt er i tråd med strategiene til regionale og nasjonale myndigheter; regional utvikling med utgangspunkt i et senter og lokale/stedegne fortrinn. Kommunene i Ofoten har nå vedtatt en felles strategisk næringsplan for hele regionen. Det gjenstår å utarbeide handlingsplan med kostnads- og finansieringsbudsjett. Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap? En årlig avtale med Narvik Kommune avklarer blant annet Futurums rolle, satsingsområder, hovedaktiviteter, budsjett og prioriterte prosjekt og oppgaver. Strategisk Næringsplan, vedtatt av bystyret, gir rammene for Futurums arbeid. Futurums strategiplan konkretiserer to hovedoppgaver. Hovedoppgavene er systematisk næringsutviklingsarbeid og generell næringsutvikling som tilrettelegging, veiledning og finansieringsbistand. Systematisk næringsutviklingsarbeid er å gjennomføre prosjekter som på et overordnet nivå legger til rette for næringslivet innen hovedsatsingsområdene, er å ta egne initiativ for bedriftsetableringer eller bistand til effektiviserings/omstillingstiltak i enkeltbedrifter og er akkvisisjon (tiltak for å få nyetableringer).

19 Futurum bistår aktuelle prosjekteiere eller bedrifter med å skaffe til veie eksterne midler fra virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune). Tilsvarende avtale om kjøp av tjenester ble i 2006 inngått med Ballangen Kommune. Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden Futurum har i samarbeid med blant annet Narvik Kommune, øvrige kommuner i Ofoten, Ballangen Omstilling AS, Forskningsparken i Narvik AS, Narvikgården AS, Narvik Næringsforum, Narvik Havn KF, SSIN, Narvikfjellet AS, Narvik Slalåmklubb, Vinterfestuka, Destination Narvik AS og enkeltbedrifter bidratt til å tilføre det lokale næringsarbeidet ekstern finansiering i størrelsesorden 80 millioner fra omstillingsperiodens slutt i 2000 til og med I tillegg til dette kommer RDA-midler på 52 millioner, med en samlet prosjektramme på 150 millioner. Futurum var engasjert i arbeidet med å få regional styring av disse midlene. RDAmidlenes betydning for gjennomføring av prosjektene varierer fra fullfinansiering til små men viktige tilskudd. Futurum har i peroden 1994 til 2005 bidratt til etablering av bedrifter som i sum utgjør vel 1000 arbeidsplasser, hvorav etableringen av REC Scancell er den største Folketallet er opprettholdt, også etter omstillingen, selv om utflyttingen av statlige virksomheter bare fortsetter. Neste mål må være å snu stagnasjon til en moderat vekst. Futurum har på ingen måte gjennomført dette arbeidet alene. Vellykkede prosjekter har kommet som et resultat av godt lagarbeid. Og arbeidet er i all hovedsak utført i samarbeid med og på oppdrag for Narvik kommune. Futurum har suksess når et prosjekt eller en bedrift står på egne bein og ikke lengre har behov for våre tjenester. Forut for et slikt resultat ligger et omfattende grunnarbeid. Futurum har på bakgrunn av tall fra SSB og Narvik Kommune utarbeidet statistikk over sysselsettingen i Narvik fra Konklusjonene er som følger: Av det samlede tap av arbeidsplasser i perioden på ca stk står staten og fylkeskommunen for ca 50-55%. I den siste 5-årsperioden reduserte staten og fylkeskommunen sysselsettingen med 248 ansatte i Narvik. Ca nye arbeidsplasser er skap i Narvik i omstillingsperioden fra 1995 til Dette har motvirket tapene men har ennå ikke klart å kompensere 100% for dette. REC Scancell AS utvidelse med 175 nye arbeidsplasser vil lukke det negative gapet og bringe situasjonen tilbake til nivået fra Omstillingsperioden har ikke skapt vekst i forhold til situasjonen i 1980, men har vært en kamp for å kompensere den tapte sysselsettingen i perioden.

20 Utfordringer Det har den siste tiden vist seg svært tydelig at det er økt interesse for etableringer i Narvik. Det som trekkes fram som avgjørende fra bedriftenes side i denne forbindelse er Narvik som transportknutepunkt med Arctic Rail Express og Nothern East West Freight Corridor samt Narviks teknologimiljø. Når det først løsner er det viktig å forsterke innsatsen slik at man får en maksimal effekt av den positive trenden. Det er langt mindre midler som skal til for å smøre en positiv trend enn å snu en negativ utvikling. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om det skal settes inn økte ressurser til Futurum som kan gi grunnlag for ytterligere etableringer både på kort og lang sikt. Selv med full bemanning vil det ikke la seg gjøre å følge opp alle innspill som kommer som følge av interessen for- og den positive utviklingen i Narvik og regionen. En viktig oppgave blir derfor å sikre tilstrekkelige ressurser til næringsarbeidet slik at vi kan utnytte de mulighetene som våre fortrinn gir oss! Og vi må gjøre det selv. Nasjonale og internasjonale aktører har sett og bekreftet at våre satsingsområder gir oss muligheter. Like viktig blir det å ha godt samspill lokalt. Det får vi ved å holde blikket festet på de store linjene til beste for hele regionen. Ragnar Krogstad Adm. dir. Futurum AS

21 Utvalgte prosjekt 2006 Transportprosjekt I forbindelse med at Lofast ferdigstilles og ARE har betydelig vekst, har Futurum engasjert prosjektleder for å legge til rette for distribusjon med utgangspunkt i ARE, og markedsføre Narvik som nordområdenes transportknutepunkt. Arctic Rail Express (ARE) er et kombitog for rask fremføring av containere, vekselbeholdere og semitrailere. Arctic Rail Express går fra Oslo/Alnabru til Narvik. Med denne togtraséen gjennom Sverige har CargoNet flyttet jernbbanen ytterligere 250 kilometer nordover. Med Arctic Rail Express tar det 27 timer fra Oslo til Narvik. Det har vært en betydelig økning i godstransporten med ARE-togene mellom 20 og 25 prosent fra 2005 til Fagrådsleder for transport i Narvik Næringsforum, Geir-Harald Brembo, konstaterer at ARE er en suksess, med fortsatt vekstpotensial. Vetco Grey Høsten 2006 ble det klart at olje- og gassgiganten Vetco Grey har besluttet å etablere seg i Narvik. Narvik har med dette fått sin første store teknologibedrift som er spesialisert innen olje- og gassindustrien. I Narvikmålestokk vil det være snakk om mange arbeidsplasser. Vetco Grey har levert undervannsintallasjonene til Snøhvitutbyggingen, og var i oktober på plass i Narvik for å rekruttere studenter fra HIN. Norut Teknologi Narvik har i samarbeid med Futurum, Forskningsparken i Narvik og HIN arbeidet i mer enn et år for å få etableringen i boks. For Norut vil dette være en spennende og viktig samarbeidspartner. Mevin AS Futurum og Forskningsparken i Narvik bidro høsten 2006 til etableringen av transportbedriften Mevin AS. Bedriften har allerede utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge. Bakgrunnen for etableringen av Mevin AS var TIRBs nedlegging av virksomheten TIRB Transport. Da nedleggingen var et faktum, ble det tatt initiativ til å se på mulighetene for å etablere et nytt selskap med utgangspunkt i de sjåførene som utgjorde stammen av TIRB Transport. Høsten 2006 ble selskapet etablert, med tidligere TIRB-sjåfører som aksjonærer. Selskapet har utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik og kjørekontor i Tromsø.

22 Romjulstreff I slutten av desember inviterte Futurum i samarbeid med Narvik Kommune, Narvik Næringsforum og Destination Narvik til romjulstreff for eksil-narvikinger på julebesøk og andre som er nysgjerrige på alt det positive som skjer i byen. Anslagsvis 150 juleferierende og hjemvendte narvikinger møtte opp og fikk aktuell informasjon fra et utvalg bedrifter som er i vekst og søker ny arbeidskraft. De utvalgte bedriftene var Scancell, Narvik Energi AS, Natech AS, Heatwork AS og Høgskolen i Narvik. De fremmøtte ble orientert om anslagsvis 300 ledige stillinger som vil bli utlyst i Narvik i løpet av Prisen Årets Narviking ble delt ut av ordfører Olav Sigurd Alstad. Årets Narviking 2006 gikk til Per Andersson som nå skal i gang med utbygging av solcellefabrikken i Teknologibyen for 750 millioner kroner. En av begrunnelsene var at han markedsfører Narvik og kompetansemiljøet overfor sine eiere, og drar med seg sine medarbeidere når han gjør det. Bedriftsetableringer Futurum har jobbet med flere mulige bedriftsetableringer i 2006, blant annet Mevin, Siemens og Vetco Grey. Selskapet er fortsatt i dialog om flere av de mulige etableringene. Sysselsettingsstatistikk Futurum har på bakgrunn av tall fra SSB og Narvik Kommune utarbeidet statistikk over sysselsettingen i Narvik fra Statistikken viser at statlige arbeidsplasser i 1980 er redusert til 747 i 2005, en nedgang på 43 prosent. Siden omstillingsarbeidet kom i gang og frem til 2005 har man lyktes godt innen privat sektor. I 10-årsperioden er det skapt mer enn nye arbeidsplasser innen privat sektor. De fleste arbeidsplassene har kommet innenfor transport, varehandel, tjenesteyting og byggog anleggsvirksomhet. Det store tapet av offentlige arbeidsplasser har imidlertid fortsatt. I løpet av den siste femårsperioden har nye 250 arbeidsplasser forsvunnet innenfor denne sektoren. Først når Scancells nye fabrikk har kommet i full drift vil Narvik igjen ha like mange arbeidsplasser som i 1980.

23 NEW Corridor AS Selskapet NEW Corridor AS søkte om støtte til prøvetransporter fra regjeringen. Denne søknaden ble ikke innvilget. Selskapet er for tiden sovende. Utenriksdepartementet har nå tatt initiativ til å se på hvordan man kan videreføre øst-vest transportkorridoren over Narvik. Alt tilrettelagt for din etablering 2006 har vært et spennende år med tanke på nyetableringer i Narvik. Flere bedrifter har konkrete planer om utvidelse/nyetablering. For å gjøre beslutningsprosessen enklere for bedrifter som vurderer etablering i Narvik, har Futurum utarbeidet en brosjyre som inneholder det meste av relevant informasjon om byen. Brosjyren som er på hele 50 sider og kommer som resultat av et ønske fra næringslivet, gir matnyttig informasjon om det bedrifter etterspør, samt informasjon om alt fra muligheten til barnehageplass, tomter, skole- og fritidstilbud. Blant de ting som blir beskrevet er Narvik som teknologisk senter og transportknutepunkt, og det spennende arbeidet med å skape en ny bydel på Demagområdet i sentrum. Brosjyren er produsert på norsk og engelsk, og finnes også tilgjengelig på Futurums hjemmesider under linken Ny i Narvik-programmet Futurum jobber med å finansiere et prosjekt som skal legge til rette for norske og utenlandske tilflyttere.

24 Masterplan for Narvik som reisemål Masterplanarbeidet for Narvik som helårig reisemåls fase 3 Fra ord til handling, ble formelt avsluttet i Sluttrapport ble godkjent av styringsgruppa og Innovasjon Norge. Fra ord til handling bestod av 14 enkeltprosjekt som helt eller delvis har lyktes. Masterplanprosessen har imidlertid direkte og indirekte bidratt til en holdningsendring og en rekke positive til skudd til reiselivsproduktet Narvik som i sum må sies å være langt viktigere enn resultatet av noen av enkeltprosjektene i Fra ord til handling. Etableringen av Destination Narvik AS, videreføringen av konseptet Best of the arctic, klatrehallen, prosessen som ledet til det felles konseptet Narvik Sterke opplevelser og tippemillioner til Fagernesfjellet er eksempel på dette. I tillegg har masterplansatsinga bidratt til at det er generert ca 45 millioner kroner til reiselivet i Narvik. Omstilling Bjerkvik I forbindelse med omlegging i Forsvaret forsvant over 300 forsvarsarbeidsplasser fra Bjerkvik. Futurum har deltatt i styringsgruppa som har som oppgave å se på fremtidig bruk av eiendommer som forsvaret har fristilt. Mye av Narviks fremtidige utvikling ligger i Bjerkvik. I tillegg til mulighetsanalysen skal det etableres et utviklingsfond som kan benyttes til strakstiltak for aktuelle bedrifter og etablerere. Teknologidagene Futurum er involvert i to prosjekt som har som mål å få arrangert teknologikonferanser. Masterplan Teknologi Forskningsparken i Narvik har i samarbeid med Futurum påtatt seg ansvaret for å få gjennomført Masterplan for Teknologi. Arbeidet vil ikke skyte fart før ny rektor er ansatt på Høgskolen i Narvik.

25 Tøtte Til Topps Ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps er nærmere beskrevet under prosjekt Det siste året har Tøtte Til Topps gode omdømme spredt seg, med det resultat at konseptet nå er solgt til Evenes, Tjeldsund, Skånland, Lødingen, Bø, Øksnes, Vefsn, og Leknes kommuner. Våren 2007 ble tredje runde av Tøtte Til Topps i Narvik/Ballangen gjennfomført. Totalt har ca 100 deltakere gjennomført ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps. Oljemessa i Stavanger Narvik Kommune og næringslivet i Narvikregionen deltok på oljemessa i Stavanger med felles stand. Erfaringene var gode og man ønsker å gjenta felles deltakelse ved neste ONS som går av stabelen i Transportkonferansen More Effective Transports 2006 Høsten 2006 ble den syvende internasjonale transport- og logistikkonferansen More Effective Transports arrangert i Narvik. Målet med konferansen er å være en nasjonal og internasjonal møteplass for transportaktører og premissleverandører og gi deltakerne logistikkfaglig påfyll. Transportkonferansen har utviklet seg fra å være en konferanse for Barentsregionen til å bli en global møteplass for transport og logistikk som savner sidestykke her til lands. (Artikkel av Knut Viggen, Moderne Transport.) I løpet av konferansen ble det avholdt mer enn 400 møter utenom selve konferansen. Narvikfjellet Investorsøk Futurum bidro med midler til investorsøk for Narvikfjellet. Konklusjonen til Narvikfjellet ble at de ikke var organisasjonsmessig klar til å få inn eksterne eiere.

26 Svarta Bjørn Compagniet Futurum har utarbeidet en skisse for hvordan man kan utvikle et reiselivsprodukt rundt Ofotbanen og Ralllarveien. Utfordringen er å finne eier og investor til å etablere et eventuelt selskap. Fellesgodefinansiering Mange av de godene som turister og fastboende benytter i lokalsamfunn er ikke-kommersielle og finansiert av kommuner, ulike foreninger og lag, gjerne med mye dugnadsinnsats. Dette kan være forsømt, noe som fører til dårligere kvalitet på reiselivsproduktet på stedet. Mange av tiltakene som er nødvendige for å ha et tilfredsstillende reiselivsprodukt er uten direkte inntjening. Eksempel på dette er generell forskjønnelse, atmosfæreutvikling, design, arrangement, kulturutvikling, kvalitetssikring, interntransport, turløyper sommer og vinter, produktutvikling og innovasjon, drift av destinasjonsselskap og turistkontor, vertskapsoppgaver, informasjon og kommunikasjon mot gjest, felles profilering og markedsføring. Landsdelsutvalget har støttet et forprosjekt som skal vurdere muligheten til at regioner kan innføre løsninger av slike fellesgoder. I den forbindelse har de bevilget ,- til Futurum for Narviks deltakelse i prosjektet. Av andre deltakere kan nevnes fylkeskommunene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold, samt flere enkeltkommuner. Studietur - Canada Innovasjon Norge inviterte Futurum til å delta på studietur til Canada for å lære mer om fellesgodefinansiering og opplevelsesturisme med bakgrunn i de oppgaver Futurum jobber med.

27 Andre prosjekt som startet i 2006: Utvidelse av Teknologibyen Medby Næringspark Rallarveien Rekruttering REC ScanCell Oversikt ledige næringsareal Innspill til nasjonal reiselivsstrategi Sterke dager konseptet Vitenskapelig Høgskole Bussrute Narvik Kiruna Samarbeid mellom industri- og teknologimiljø i Narvik og Glomfjord

28 RDA Ofoten Som en følge av økningen i arbeidsgiveravgiften til bedrifter i distriktene har regjeringen bevilget kompensasjonsmidler. For Ofoten utgjorde disse midlene 11 millioner for 2004 og 15,4 millioner for Beløpet for 2006 er ikke endelig fastsatt, men forventes å bli 27 millioner. RDA Ofoten er en prosjektorganisasjon innenfor Ofotsamvirket, dvs. sammenslutningen av kommunene i Ofoten (regionrådet). Ofotsamvirket har engasjert Futurum AS som sekretariat for styringsgruppa for RDA Ofoten. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil bli gjeninnført fra Masterplan for Narvik som reisemål Fra Ord til Handling Narviksamfunnet har i næringsarbeidet utpekt tre satsingsområder basert på naturgitte fortrinn og eksisterende infrastruktur. Reiseliv og opplevelser er et av satsingsområdene. I denne forbindelse igangsatte Futurum AS i 2001 en forstudie for Masterplan for Narvik som Reisemål. Masterplanen er et helhetlig rammeverk for utviklingen av Narvik som helårig reisemål. Hovedprosjektet Fra ord til handling ble igangsatt i februar 2004, og tar fatt i de sentrale utviklingsområdene og utfordringene som er prioritert i Masterplanen. To viktige konsept som har blitt utviklet gjennom Masterplan for Narvik som reisemål er Narvik Sterke opplevelser og opplevelsesaksen Best of the arctic. Eksempel på synlige resultater er; - Utbyggingen i Fagernesfjellet, lys, skitrekk, Asbjørnstua - The best of the arctic markedsføring av regionen Kiruna Narvik Hamsuns Rike Lofoten - Klatrehallen - Narvikskolen I tillegg har masterplansatsinga bidratt til at det er generert ca 45 millioner kroner til reiselivet i Narvik. Narvikskolen Målet med Narvikskolen er å gjøre Narvik bedre rustet til å ta i mot besøkende og at alle som har kundekontakt bidrar til å selge Narvikregionen og sist men ikke minst få opp stolthetsfølelsen over byen vi bor i og bli kjent med hva vi har å tilby. Målgruppen er alle som møter besøkende/kunder. Bakgrunnen for Narvikskolen var at Masterplan for Narvik som reisemål anbefalte at det for å sikre fokus på kvalitetsarbeidet burde opprettes et lokalstyrt opplæringstilbud i Narvik.

29 Tøtte til topps Målet med ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps er å motivere og synliggjøre kvinner som ressurspersoner i Narvik og Ballangen og integrere disse i de miljø hvor viktige avgjørelser fattes. Tøtte til topps er et utviklingsprogram hvor styrearbeid, økonomi, strategi, endringsledelse og egenutvikling er hovedinnholdet. Programmet knytter også en mentor til hver og en av deltakerne. Denne skal ha som oppgave å integrere deltakeren i rett utviklingsmiljø og være dens våpendrager med tanke på styreverv. Mentorene som deltar i programmet er sentrale aktører / ledere i Narvik og Ballangen i dag. Utviklingsprogrammet ble kjørt første gang i 1999, og deretter i Konseptet har fått så godt omdømme at det nå etterspørres av flere andre kommuner i fylket. Narvik som attraksjonssenter Narviks krigshistorie har gjort byen kjent internasjonalt, og i mange land er Narvik blant de mest kjente stedsnavn i Norge. Narviks krigshistorie har utviltsomt et uutnyttet potensial i reiselivssammenheng. Det å ha Nord-Norsk Fredssenter og Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum i samme by, gir krig/fredsdimensjonen en bred plattform som sikrer både et historisk og fremtidsrettet perspektiv. Mulighetene som ligger i et slikt konsept er store. Prosjektet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune. Prosjektet er gjennomført. Det lyktes ikke å etablere en felles plattform for aktørene. Best of The Arctic Best of the arctic er et partnerskapssamarbeid mellom destinasjonsselskapene i opplevelsesaksen Kiruna Narvik Tysfjord/Hamsuns rike og Lofoten. Bakgrunnen for samarbeidet er at vi her har et kompakt område med flere opplevelsesprodukt i verdensklasse. Hovedmålet med samarbeidet er å markedsføre disse grenseløse opplevelsene året rundt. Fra blant annet interregmidler er det bevilget NOK 4,5 mill over 3 år til det felles markedsføringsprosjektet. Målet er å påskynde en prosess som skal føre frem til at «The Best of The Arctic» innen 2014 skal være et av Skandinavias 10 tydeligste begrep innen internasjonalt reiseliv.

30 Presentasjoner Futurum har gjennom årene utarbeidet en rekke presentasjoner som brukes til profilering og markedsføring av Narvik. Narvik kommune og en rekke andre selskap har benyttet våre presentasjoner som grunnlag for egenprofilering. Futurum får jevnlig henvendelser fra Narvik Kommune og andre aktører med forespørsler om skreddersydde presentasjoner. Toppturbok Som en del av masterplansatsingen bidro Futurum i 2004 for å få realisert topptursguiden Topptur. Boka kom ut i desember 2004, og inneholder turbeskrivelser for toppturer i området Narvik, Abisko, Riksgränsen og Björkliden. Boken ble en suksess umiddelbart, og i tillegg til en rekke forhåndsbestillinger, ble det solgt ca 400 bøker i løpet av de to lanseringsdagene i Narvik og Kiruna. Rallarveien Som prosjektansvarlig for Masterplanprosessen og sentral i arbeidet med gjennomføring av planen, har Futurum AS tatt initiativ til å søke midler til opprusting og utvikling av opplevelseskonsept for Rallarveien inkl. Katterat stasjon og Rombaksbotn. Veien kan brukes til vandring, sykling, kulturformidling, historiefortelling og som opplevelsesarena. Prosjektet Opprusting og utvikling av helhetlig konsept for Rallarveien går over tre år og har et totalbudsjett på ,-. Spor 1 Gjestegård populær pub for lokalbefolkningen. Futurum bistod Spor1 Gjestegård med støtte til utarbeidelse av forretningsplan. Velvilje fra blant annet NSB Eiendom, LKAB, Narvik Næringsforum og Narvik Kommune bidro til at etableringen av det som i dag er et attraktivt overnattingssted for ryggsekkturister, og en

31 NEW - korridoren I 1996 lanserte Futurum ideen om at tilrettelegging av havner og jernbaner kunne gi en alternativ øst-vesttransport mellom USA/Canada og Nordkalotten. Sammen med jernbaneselskapene i Finland, Sverige og Norge ble NEW-konseptet (Northern East-West Freight Corridor) skapt. NEW ble presentert internasjonalt. Prøvetransporter til Russland og mellom Finland og USA ble utprøvd. Den nye transportmuligheten kombinert med de pressede transportveiene andre steder, har gitt et løft til ideen bak NEW. I 2000 var NEW-prosjektet nær ved å bli lagt død. Futurum var alene om å holde liv i prosjektet den gang. Ved slutten av 2000 ble et nytt prosjekt i sammenheng med NEW initiert, og denne gangen ble arbeidet løftet til et annet nivå UIC den internasjonale jernbaneunionen. Prosjektets mål er å legge grunnlaget for et containerbasert, intermodalt transportalternativ mellom den nordamerikanske østkysten og Asia/Kina. Konseptet er basert på sjøtransport mellom havner i USA og Nord-Norge og jernbanetransport til/fra Norge gjennom Sverige, Finland, Russland, Sentral-Asia og Kina. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2005/2006. Sommeren 2005 ble selskapet NEW Corridor AS stiftet. De har som oppgave å få i gang kommersielle transporter. Transportkonferansen More Effective Transports More Effective Transports er en internasjonal transportkonferanse i regi av Transportutvikling AS. Konferansen fokuserer på internasjonale transportproblemstillinger med utgangspunkt i Nordkalotten. Futurum har bistått arrangøren med finansiering og gjennomføring. Årlig deltar rundt 100 representanter på denne konferansen. Konferansen har opparbeide t seg et meget godt rykte i løpet av de 3 årene den har eksistert. Konferansen går på engelsk og har i alle årene vært gjennomført i Narvik. Transportplan Ofoten Narvik har behov for en samlet plan som ser de forskjellige elementene i transportsatsingen i en sammenheng. Regional distribusjon er en suksess og UIC-NEW-prosjektet er inne i en positiv fase. Prosjektet ble initiert og utviklet av Futurum men er nå overlatt til Narvik Næringsforum. Kostnadsramme 1.3 mill kr.

32 Ofotbanen AS På bakgrunn av anmodninger fra blant annet reiselivsnæringen og Narvik Næringsforum tok Futurum AS initiativ til å etablere Ofotbanen AS. I teamarbeidet med Narvik Havn KF og inviterte næringsaktører, ble selskapet etablert. I dag har selskapet om lag 50 entusiastiske medarbeidere og er det første privateide jernbaneselskap innen det regulære jernbanemarkedet i Norge. Karven Futurum har gitt støtte til Destination Narvik i forbindelse med medfinansiering av et pilotprosjekt for regionalt togtilbud mellom Kiruna og Narvik. Etter at Karven ble fjernet fra den offentlig finansierte persontrafikken på Ofotbanen i 2003 har det regionale togtilbudet vært levert periodevis. Satsingen på Masterplan for Narvik som Reisemål og The Best of the Arctic krever et forutsigbart kollektivtilbud mellom disse reiselivsdestinasjonene. Hurtigbåten Narvik Svolvær Hurtigbåtforbindelsen Narvik Svolvær er en rute med internasjonal interesse og stort potensial. Mimir AS, et rådgiverselskap for reiselivet, har på oppdrag fra Futurum gjennomført en analyse av markedsmuligheter for en hurtigbåtrute mellom Narvik og Svolvær. Her kommer det fram at ut fra profil, eksisterende og mulige produkter vil aksen Jukkasjärvi/Kiruna/Riksgränsen til Ofoten og Lofoten, samt sørnord-aksen Bodø - Harstad kunne utvikles til en av Skandinavias sterkeste opplevelsesregioner. En båtforbindelse mellom Narvik, Evenes og Svolvær vil, sammen med bl.a. Ofotbanen, være helt sentral i utviklingen av en reiselivsregion. Bistand til gründere og bedrifter Futurum får jevnlige henvendelser fra etablerere i forbindelse med planer om oppstart av egen bedrift. Futurum bidrar ofte til å utarbeide markedsanalyser, forretningsplaner og søknader til eksempelvis Innovasjon Norge. Futurum bistår etablerte bedrifter og mulige nyetableringer med finansiering av utviklingsprosjekt, kartlegging av mulige arealer/lokaler og rådgivning i forhold til offentlige myndigheter.

33 I kamp for Toll i Narvik I 2002 iverksatte tolldirektøren en omfattende omorganiseringsprosess i Tollvesenet. Narvik tollsted ble foreslått nedlagt og Tolldirektøren foreslo at Narvik tollsted skulle ivaretas fra Harstad. Dermed ble Futurum AS engasjert på vegne Narvik Kommune. Det ble etablert et nært samarbeid med Narvik Tollerforening, og det ble nedsatt en styringsgruppe med representanter fra de politiske partier i kommunen, Narvik Tollerforening og Narvik Næringsforum. Arbeidet med å bevare Tollvesenets tilstedeværelse i Narvik ble etter mye hard jobbing kronet med hell. Nordkalottprosjektet Dette er et 3-årig interreg-prosjekt som er et samarbeid mellom industrien på Nordkalotten og offentlige aktører. Prosjektet startet i 2004 og er en videreføring av tidligere prosjekt. Narvik Havn KF og Futurum er de norske deltakerne. LKAB er også engasjert i prosjektet. Målet er å skaffe industrien på Nordkalotten effektive transportløsninger. Den totale kostnadsrammen er på ,- SEK. Futurum har forpliktet seg til å finansiere ,- SEK til sammen over 3 år. I tillegg kommer Futurums egne kostnader. Futurum har engasjert Nord-Norsk Spedisjon til å delta i prosjektet på vegne av Futurum. Målsettingen med deltakelsen i prosjektet er å bidra til å skaffe konkrete transporter over Narvik, i tillegg til å få synliggjort og få prioritet for utenlandsforbindelsene over Narvik. Strategisk plan for Ofoten Futurum er aktiv deltaker i sekretariatet for den første strategiske næringsplanen for Ofoten. Futurum er også representert i styringsgruppen for strategisk næringsplan for Ofoten. For første gang i historien gikk Ofoten-kommunene i februar 2005 i gang med å utarbeide en felle Strategisk Næringsplan. Forsvarsomstilling Bjerkvik Futurum har samarbeidet med Narvik Kommune i arbeidet med å utarbeide handlingsplan og søknad. Dette arbeidet bidro til å skaffe ,- i forsvarsomstillingsmidler fra Nordland Fylkeskommune. Narvik Kommune vil lede arbeidet.

34 Heatwork AS Heatwork er mobilt varme- og tinekonsept som pumper væske gjennom et sirkulasjonssystem. Væsken varmes opp og sirkulerer i et lukket system med slanger som legges i sløyfer på bakken. Futurum har bidratt med forretnings- utvikling og finansiering. Reguleringsplan Fagernesfjellet Som følge av den vedtatte Masterplan for Narvik som reisemål er aktiviteter i Fagernesfjellet en viktig del av planen, og for å få utviklingen i gang er man nødt til å ha det reguleringsmessige på plass. Reguleringsplanen skal i tillegg til å sikre arealer for opplevelser og næring, også ta vare på verdiene i landskapet. Det innebærer at det er utarbeidet en egen skjøtselsplan, slik at både det biologiske mangfoldet og allmennhetens ønsker og behov for rekreasjon blir ivaretatt. Futurum i samarbeid med Narvik Kommune satte i gang arbeidet med reguleringsplan for Fagernesfjellet. Arbeidet ble fullført våren Destination Narvik Destination Narvik ble etablert sommeren 2003, og Futurum AS står i dag som eneste eier. Selskapet er et felles verktøy for arbeidet med å ivareta og utvikle Narviks attraksjonskraft og tilgjengelighet som reisemål og sted å bosette seg. Selskapets sentrale arbeidsoppgaver er blant annet å gjennomføre markedsføring og kampanjer mot prioriterte markeder både i nærmarkedet og nasjonale/ internasjonale marked, drive produktpakking og booking, herunder utvikle egne produkt samt tilby bookingtjenester. Destination Narvik ivaretar også vertskapsfunksjonen på vegne av Narvik Kommune, herunder drift av turistinformasjon. Teknologisatsning Futurum jobber for å få en spisset og samkjørt teknologisatsing i Narvik med et nasjonalt/internasjonalt perspektiv. Aktuelle prosjekt er Masterplan Teknologi, samarbeid Høgskole Næringsliv, Centre of Expertise m. fl.

35 Haddock Haddock produserer hodeplagg til sport og fritid. Utgangspunktet for virksomheten er kunnskaper som Lutta og Torbjørn Enevold tilegnet seg gjennom klatreekspedisjoner i Himalaya /Nepal. Luene utvikles mht. kvalitet og design av Haddock, mens produksjonen skjer i Nepal. Haddock står for hele produksjonsplanlegging, kontroll, transport og alt salgsarbeid. Etablering av LNG- selskap Futurum gjorde i samarbeid med Narvik Energi innledende undersøkelser med hensyn til etablering av et LNG mottaksanlegg i Narvik i forbindelse med beslutningen om utbygging av Snøhvit-feltet. Konklusjonen var at en større industriell bruker ville være en forutsetning for å kunne forsvare investeringen i et slikt anlegg. Som et resultat av dette arbeidet ble selskapet Naturgass Nord etablert, med Narvikgården AS, Narvik Energi AS og LKAB, Narvik Havn, OVDS og Nordlandsgass som aksjonærer. Formålet med selskapet er i første omgang å utrede etablering av et LNG-mottaksanlegg i Narvik. Dersom etableringen lykkes vil virksomheten bygge, eie og drive et rentabelt LNG mottaksanlegg i Narvik. Scancell AS ScanCell AS i Narvik startet produksjon av multikrystallinske solceller i november Bedriften har siden årsskiftet 2003 ekspandert fra 12 ansatte til 70 ansatte pr mai Produksjonen foregår på 5 skift, og det produseres ca solceller hvert døgn. ScanCell selger kvalitetsprodukter til modulfabrikanter primært Sverige, hvor søsterbedriften ScanModule er etablert, men også produsenter i Tyskland, Japan, Kina og India mottar eller har mottatt kvalitetsprodukter fra Narvik. ScanCell er i ferd med å doble sin produksjon, og vil i løpet av 1 kvartal 2006 ha 2 komplette produksjonslinjer på plass. Scancell AS ble grunnlagt i 1998 som den første skandinaviske produsenten av solceller. Futurum var initiativtaker og inne som eier i etableringsfasen.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007

Foto: Børge Soleng UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM. årsmelding 2007 Foto: Børge Soleng 2007 UTVIKLING I NARVIK-REGIONEN FUTURUM årsmelding 2007 Design: Jonas Nilsson, for Modulnet AS transport reiseliv teknologi 2 Å r s r a p p o r t 2 0 0 7, F u t u r u m A S Omstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer