Årsmelding Narvikregionens næringsselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Narvikregionens næringsselskap"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Narvikregionens næringsselskap

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 2 Styrets beretning 4 Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter til regnskapet 10 Fullstendighetserklæring 14 Revisjonsberetning Om selskapet Omstillingsperioden 17 Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden 17 Fremtidig utvikling 18 Finansieringen 18 Næringsarbeidet i dag 18 Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap 18 Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden 19 Utfordringer 19 Utvalgte prosjekt 2006 Transportprosjekt 21 Vetco Grey 21 Mevin AS 21 Romjulstreff 22 Bedriftsetableringer 22 Sysselsettingsstatistikk 22 NEW Corridor AS 23 Alt tilrettelagt for din etablering 23 Ny i Narvik-programmet 23 Masterplan for Narvik som reisemål 24 Omstilling Bjerkvik 24 Teknologidagene 24 Masterplan Teknologi 24 Tøtte Til Topps 25 Oljemessa i Stavanger 25 Transportkonferansen More Effective Transports Narvikfjellet Investorsøk 25 Svarta Bjørn Compagniet 26 Fellesgodefinansiering 26 Studietur Canada 26 Andre prosjekt startet i

3 Prosjekt RDA Ofoten 28 Masterplan for Narvik som reisemål Fra Ord til Handling 28 Narvikskolen 28 Tøtte til topps 29 Narvik som attraksjonssenter 29 Best of The Arctic 29 Presentasjoner 30 Toppturbok 30 Rallarveien 30 Spor 1 Gjestegård 30 NEW-korridoren 31 Transportkonferansen More Effective Transports 31 Transportplan Ofoten 31 Ofotbanen AS 32 Karven 32 Hurtigbåten Narvik Svolvær 32 Bistand til gründere og bedrifter 32 I kamp for Toll til Narvik 33 Nordkalottprosjektet 33 Strategisk Næringsplan for Ofoten Forsvarsomstilling Bjerkvik 33 HeatWork AS 34 Reguleringsplan Fagernesfjellet 34 Destination Narvik 34 Teknologisatsing 34 Haddock 35 Etablering av LNG-selskap 35 Scancell AS 35 NaIT Dataparty 36 Alpinlinja FFA 36 Forskningsparken i Narvik 36 Inkubator 37 Narvik Kapital AS 37 Kuraas AS 37 Linken Binding 37 Annet 38

4 Styrets beretning 2006 for Futurum AS Virksomhetens art Futurum AS er næringsselskapet i Narvik. Største aksjonærer er Narvik Næringsforum, Narvik Kommune og Narvik Energi. Futurums suksess måles i økt aktivitet og verdiskaping i Narvik-regionen. Formålet med Futurums virksomhet er ikke økonomisk overskudd. Futurums visjon: Futurum skal fremme det unike ved Narvik Futurum ivaretar rollen som Narviks næringsselskap på oppdrag fra Narvik Kommune. Dette innebærer: Generell næringsutvikling (Rådgivning, bistand, service etc.) Systematisk næringsutviklingsarbeid Futurum bistår i en tidlig fase med nyetableringer og knoppskyting i det eksisterende næringsliv. Futurums aktiviteter skal til enhver tid gjenspeile de hovedsatsingsområder som trekkes opp av kommunen gjennom avtale og Strategisk Næringsplan for Ofoten (SNP). Satsingsområdene er: Logistikk og infrastruktur Teknologi- og kompetanse Reiseliv, kultur og handel Regionale vekstnæringer Futurum bistår også Narvik Kommune på prosjektbasis innenfor satsingsområdet offentlig tjenesteyting/påvirkningsarbeid. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2007 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

5 Redegjørelse for årsregnskapet Selskapet har ikke foretatt større investeringer i I tråd med tidligere praksis er alle investeringer satt til kr 0 i balansen. Likviditeten i selskapet er god. Ved utgangen av året var forholdet mellom omløpmidler og total gjeld 2,5. Arbeidsmiljø og ansatte Arbeidsmiljøet i selskapet anses godt og ingen spesielle arbeidsmiljøtiltak er iverksatt i Det var ingen sykedager i Miljørapportering Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Futurums styre består av 2 kvinner og 4 menn, samt 2 kvinnelige og 1 mannlig vara. Futurums fast ansatte bestod per av 1 mann og 1 kvinne. I tillegg var 1 mann prosjektansatt ut Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Bortsett fra prosjekt i tilknytning til næringsarbeidet har selskapet for tiden ingen pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aktiviteter 2006 Utgangspunktet for selskapets aktivitet er avtale med Narvik Kommune om gjennomføring av Strategisk Næringsplan. Grunnfinansieringen kommer i form av Narvik Kommunes kjøp av tjenester. En viktig del av jobben er å skaffe tilskudd til egne og andre prosjekt fra det ordinære virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune. I forbindelse med kompensasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift har Futurum jobben som sekretariat for RDA Ofoten. RDA-midlene har bidratt til gjennomføring av langt flere prosjekt enn man ellers hadde hatt mulighet til å fullfinansiere. Dette er prosjekt til nytte for berørte bedrifter og prosjekt med stor samfunnsmessig nytte. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble gjeninnført Det vil imidlertid være behov for oppfølging av igangsatte prosjekt i Ordningen har fungert så godt at både representanter for næringslivet og kommunene har uttrykt ønske om ei ordning med regionale utviklingsmidler videreføres, i tillegg til gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift.

6 Fremtidig utvikling I eiermøte i januar 2006 konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det arbeides videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for Narvik kommune. Ballangen Kommune har inngått avtale med Futurum om ivaretakelse av rollen som Ballangen Kommunes næringsutviklingsselskap. På bakgrunn av dette og et ønske fra Ballangen Kommune om å gå inn på eiersiden arbeides det mot en emisjon. Dette vil være et viktig skritt i arbeidet mot å gjøre Futurum til et regionalt næringsselskap, i tråd med selskapets strategi. Futurum er også i dialog med Tysfjord Kommune om kjøp av tjenester. Det arbeides parallelt mot andre mulige interessenter. Narvik kommune sa opp avtalen med Futurum den 30. mai Kommunen hevdet en oppsigelsestid på 6 måneder. Oppsigelsen var begrunnet med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Avtalen ble i januar 2007 forlenget i ytterligere 6 måneder til 1. juli Organiseringen av næringsarbeidet ble behandlet av bystyret den 19. april Bystyret vedtok at Futurum AS er Narvik Kommunes eneste næringsutviklingsselskap. Dette skal kunngjøres i henhold til forskrift til lov om offentlige anskaffelser. Med dette vedtaket vil Futurum kunne fortsette som tidligere. Årsresultat og disponeringer Årsoverskuddet er på kr ,-. Styret vedtok i mars 2007 at overskuddet skulle gis som tilskudd til Inkubator Narvik i regi av Forskningsparken i Narvik. Ledelse og administrasjon Styret i Futurum AS skal bestå av 4-7 medlemmer hvorav Narvik Kommune skal velge ett medlem. Det velges tre varamedlemmer hvorav Narvik Kommune velger ett. Alle velges for 2 år av gangen. Generalforsamlingen velger styreleder særskilt. Styret velger selv nestleder. I 2006 var styret sammensatt som følger: Lars Skjønnås Styreleder Adm. Dir. Studentsamskipnaden i Narvik Brit Ruud Nestleder Rektor Oscarsborg Videregående Skole Kirstin L. Mobakken Styremedlem Daglig Leder Ballangen Omstilling AS Steinar Sæterdal Styremedlem Daglig Leder Real Tourism AS Elling Berntsen Styremedlem Nestleder Narvik Næringsforum Jean-Otto Karlsen Styremedlem Økonomidirektør Narvik Energi AS Tove Dølvik Sivertsen 1. varamedlem Daglig leder, Luto AS Anne Hagesæter 2. varamedlem Folkeuniversitetet i Narvik Jon Petter Hanssen 3. varamedlem Daglig leder, LO i Ofoten

7 Observatører: Bjørnar Storeng og Olav Sigurd Alstad, Narvik Kommune Styremedlem Iris Bartholsen ble erstattet av Elling Berntsen i ekstraordinær generalforsamling i Futurum AS 16. januar Per årsskiftet hadde Futurum 2 fast ansatte og 1 i tidsbegrenset prosjektansettelse. Prosjektleder Hege Uglebakken sluttet etter eget ønske 1. oktober Prosjektleder Lisbeth Korneliussen har hatt fødselspermisjon i perioden 15. juni 26. oktober. Administrerende Direktør er Ragnar Krogstad. Eiere Futurum AS har en aksjekapital på NOK Eierforhold er som følger: Aksjer Eierandel Narvik Næringsforum ,59 % Narvik Kommune ,20 % Narvik Energi AS ,34 % Narvikgården AS 100 3,39 % Narvik Havn KF 100 3,39 % Ankenes Sparebank 50 1,69 % Høgskolen i Narvik (HIN) 50 1,69 % Fagbevegelsen 50 1,69 % Totalt ,00 % Narvik,

8 Resultatregnskap Futurum AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Prosjektmidler 1, Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m. 2, Annen driftskostnad 1, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Futurum AS Side 1

9 Balanse Futurum AS Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordring tilskudd Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Futurum AS Side 1

10

11 FUTURUM AS NOTER TIL REGNSKAPET 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Selskapets formål er å være initiativtaker og pådriver innen næringsutvikling i Narvik region ved å yte støtte til ulike næringslivsprosjekter. Selskapet baserer sin drift på offentlig støtte og er unntatt fra skatteplikt. Anleggsmidler Med bakgrunn i ovenstående er alle anskaffelser kostnadsført i regnskapet. Dette gjelder også anleggsmidler som tradisjonelt aktiveres og avskrives over tid. Samme prinsipp er benyttet der selskapet går inn som medeier i nyetablerte virksomheter. Utgiftsføring av bevilgninger Prosjektutgifter kostnadsføres på bevilgningstidspunktet. Det antas at beslutningen om å støtte et prosjekt utløser en forpliktelse. Forpliktelsen skal kostnadsføres og balanseføres som gjeld. Gjeldsposten fremgår som Bevilgede, ikke utbetalte prosjektmidler. Ved hver periodeavslutning foretas en vurdering av størrelsen på forpliktelsen. Endring i forpliktelsens størrelse bokføres i resultatet som Endring av tidsavgrensinger. Note 2 Spesifikasjon av kostnader Lønn og andre driftskostnader fordeler seg på henholdsvis administrasjon/prosjektledelse og prosjektkostnader som følger: Prosj.ledelse, Handlingsplan bistand, råd- (prosjekt, til- Sum givning og adm skudd, pakker) Lønn Utbetalt prosjektstøtte Aksjekjøp - - Endring prosjektforpliktelser ( ) ( ) Kostnader Lokaler Edb utgifter, mindre anskaffelser Innleide tjenester Kontor-, møte- og kursutgifter Reiseutgifter Reklameutgifter Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum lønn og andre kostnader Endring i prosjektforpliktelse er årets endring i forpliktelse som omtalt i note 4. Posten oppstår som en konsekvens av at prosjekter utgiftsføres på bevilgningstidspunktet som omtalt i note 1.

12 Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Gjennomsnittlig antall ansatte: 3,5 Lønninger Lønninger Annen oppg.pl.godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Ytelser til ledende personer Daglig leder Samlet styre Lønn/honorar Årets pensjonspremie Annen godtgjørelse Sum ytelser Pensjon Selskapet har etablert innskuddsbasert pensjonsordning i samsvar med Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon. Kostnadsført premie i 2006 utgjør kr Selskapet har hatt en innskuddspensjon men har ved ansettelsen lovet de ansatte en ytelsespensjon. Ved årsslutt fikk selskapet beregnet kostnaden ved overgang til ytelsespensjon med tilbakevirkende kraft til lovnadstidspunktet i Tilbudet tilsa en premie for 2006 på kr I tillegg kom et engangsbeløp på kr for etterslep. Avtalen er akseptert og premien betalt i Det er derfor avsatt kr i regnskapet for dekning av denne premien som regnskapsmessig skal tilordnes Daglig leders andel av etterslepet er beregnet til kr Avtaler Det foreligger ingen sluttavtale for daglig leder. Det foreligger ingen lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, styremedlem eller aksjeeiere eller noen av deres nærstående. Revisor Revisjon utføres av Noraudit AS. Honorar til revisor ble betalt med kr Revisjon utgjør Kr , konsulenthonorar og bekreftelse på prosjektregnskaper utgjør kr Note 4 Prosjektmidler Prosjektforpliktelser står bokført som gjeld i balansen med kr Av dette utgjør kr tildelinger fra selskapet Futurum AS, og kr fra andre tilskuddsgivere (Innovasjon Norge m.fl). Avsetningene er basert på forutsetningen at de fullføres. Det hender at enkelte prosjekt ikke fullføres. Den gjenværende andel av finansieringen som selskapet selv har bidratt med vil da bli inntektsført.

13 Note 5 Inntekter Beløp Tjenestesalg til Narvik Kommune Sekretariat RDA Andre inntekter Sum inntekter Note 6 Konsern, tilknyttet selskap m.m. Futurum har følgende eierandeler: Selskapets navn Selskapets aksjekapital Kontoradresse Eierandel Ansk. Kost Bokført Verdi Destination Narvik AS ,- Narvik 100,0% ,- 0 Cargonor AS ,- Narvik 50,0% ,- 0 Forskningsparken Narvik AS ,- Narvik 29,2% ,- 0 Note 7 Aksjonærer Selskapets aksjer er fordelt på følgende aksjonærer: Aksjonær Antall Pålydende Aksjekapital % andel Narvik Næringsforum , ,- 43,6 % Narvik Kommune , ,- 24,2 % Narvik Energi AS , ,- 20,3 % Narvikgården AS , ,- 3,4 % Narvik Havn FK , ,- 3,4 % Høgskolen i Narvik , ,- 1,7 % Ankenes Sparebank , ,- 1,7 % LO i Ofoten , ,- 1,7 % I alt ,- Note 8 Fordring tilskudd Innovasjon Norge, Tøtte til topps Rombaksbotn grunneierlag, Rallarveien Landsdelsutvalget, Fellesgodefinansiering RDA Ofoten Sum Note 9 Bankinnskudd, kontanter o.l Selskapets bankinnskudd har økt fra 2005 til 2006 med kr Dette har sammenheng med at det i 2005 ble bevilget prosjektmidler som ble utbetalt i Av innestående i bank er kr bundet i skattetrekksmidler.

14

15

16 Futurum

17 OM FUTURUM AS Omstillingsperioden ( ) Arbeidet med omstillingen i Narvik startet i Bakgrunnen var at kommunen i løpet av 1980-årene og tidlig 1990-tall tapte ca. 10 % av den totale sysselsettingen gjennom nedtrapping av kjernevirksomheter som LKAB, NSB og Norsk Forsvarsteknologi. Omstillingen ble finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Nordland Fylkeskommune og Narvik kommune med til sammen 78,5 mill kroner over en 6-årsperiode. Kommunen og de lokale hjørnesteinsbedriftene LKAB, NSB og OVDS etablerte omstillingsselskapet Futurum AS i De overordnede føringer ble lagt gjennom Strategisk Næringsplan for Narvik kommune. Gjennomføringsverktøyet var Futurums Handlingsplan for Omstilling. Futurum disponerte omstillingsmidlene, og prosjektorganisering ble benyttet som arbeidsform. Omstillingsarbeidet skapte stor aktivitet. Forskjellige lokale aktører ble involvert i prosesser rundt Futurum og det lokale næringsarbeidet. Regionale og nasjonale myndigheter deltok aktivt i omstillingsarbeidet i hele 6-årsperioden. Næringsarbeidet må sies å ha vært rimelig vellykket. Folketallet er opprettholdt til tross for nedbyggingen av kjernevirksomhetene og til tross for at staten, i omstillingsperioden, flyttet ut nærmere 450 statlige arbeidsplasser fra Narvik. I omstillingsperioden skapte lokalsamfunnet nye arbeidsplasser innen transport og distribusjon, handel og service, IKT m.m. Det ble også bygget næringsbygg på til sammen kvm. Organiseringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden Organiseringen av - og finansieringen av næringsarbeidet etter omstillingsperioden - ble satt på dagsorden mot slutten av omstillingsperioden. Etter en omfattende prosess ble konklusjonen at Futurum skulle bestå som Narviks næringsselskap. Begrunnelsene var bl.a. at næringsutvikling trives best i næringslivsorienterte organisasjoner, at kommersielle og ikke kommersielle selskaper bør organiseres som separate selskap, at eierskapet i Futurum gir næringslivet reell innflytelse på lokalt næringsarbeid og at spennvidden mht. Futurums oppgaver var akseptabel. Gjennom eierskapet tilføres også selskapet nyttig kompetanse. Selskapet er i dag en møteplass for praktisk samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Narvik Næringsforum (NNF), Narvik kommune og Narvik Energi AS er i dag de største eierne i utviklingsselskapet Futurum AS. Narvik Energi ble blant flere, invitert til å tegne aksjer i Futurum i Narvik Næringsforum ble største eier i Futurum ved at LKAB, NSB og OVDS ga sine Futurum-aksjer til NNF ved utløpet av omstillingsperioden. I tiden etter omstillingsperioden har Futurum arbeidet med å etablere et lokalt kapitalfond Narvik Kapital. Næringslivet har gått inn med en stor andel midler til dette fondet.

18 Fremtidig utvikling Selskapets utviklingsmuligheter ligger i selskapets ambisjoner om å påta seg et regionalt ansvar for næringsutvikling og inngå en langsiktig avtale om å utføre næringsutvikling for Narvik Kommune. På bakgrunn av at Ballangen Kommune har inngått avtale om å benytte Futurum som næringsutviklingsselskap, og ønsker å gå inn på eiersiden, jobbes det mot en emisjon. Dette vil være et viktig skritt i arbeidet mot å gjøre Futurum til et regionalt næringsselskap, i tråd med selskapets strategi. Futurum er også i dialog med Tysfjord Kommune om kjøp av tjenester. Det jobbes parallelt mot andre mulige interessenter. I eiermøte i januar 2006 konkluderte Futurums eiere med at de ser svært positivt på og bifaller Futurums arbeid med å utvikle selskapet til et regionalt næringsselskap, og oppfordret til at det jobbes videre med saken. Viktigheten av balanse mellom offentlig og privat eierskap ble også påpekt. Finansieringen Narvik kommune vedtok samtidig som ny organisering ble bestemt, at de ville bidra til næringsutviklingen ved å bevilge årlige rammetilskudd til Futurum. Narvik Kommune kjøper årlig tjenester av Futurum for ca 3 millioner NOK. Disse midlene hentes fra næringsfondet som totalt er på ca 6,7 millioner NOK. Næringsarbeidet i dag Satsingsområdene i Strategisk Næringsplan Ofoten er i dag tilnærmet de samme som satsingsområdene var i starten av omstillingen; Transport, Teknologi og Reiseliv. Satsingsområder med utgangspunkt i lokale/stedegne fortrinn og med potensial for vekst i et nasjonalt og internasjonalt marked. Den strategien Narvik har valgt er i tråd med strategiene til regionale og nasjonale myndigheter; regional utvikling med utgangspunkt i et senter og lokale/stedegne fortrinn. Kommunene i Ofoten har nå vedtatt en felles strategisk næringsplan for hele regionen. Det gjenstår å utarbeide handlingsplan med kostnads- og finansieringsbudsjett. Hvordan ivaretar Futurum i dag rollen som Narviks næringsselskap? En årlig avtale med Narvik Kommune avklarer blant annet Futurums rolle, satsingsområder, hovedaktiviteter, budsjett og prioriterte prosjekt og oppgaver. Strategisk Næringsplan, vedtatt av bystyret, gir rammene for Futurums arbeid. Futurums strategiplan konkretiserer to hovedoppgaver. Hovedoppgavene er systematisk næringsutviklingsarbeid og generell næringsutvikling som tilrettelegging, veiledning og finansieringsbistand. Systematisk næringsutviklingsarbeid er å gjennomføre prosjekter som på et overordnet nivå legger til rette for næringslivet innen hovedsatsingsområdene, er å ta egne initiativ for bedriftsetableringer eller bistand til effektiviserings/omstillingstiltak i enkeltbedrifter og er akkvisisjon (tiltak for å få nyetableringer).

19 Futurum bistår aktuelle prosjekteiere eller bedrifter med å skaffe til veie eksterne midler fra virkemiddelapparatet (for eksempel Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune). Tilsvarende avtale om kjøp av tjenester ble i 2006 inngått med Ballangen Kommune. Oppsummering av tiden etter omstillingsperioden Futurum har i samarbeid med blant annet Narvik Kommune, øvrige kommuner i Ofoten, Ballangen Omstilling AS, Forskningsparken i Narvik AS, Narvikgården AS, Narvik Næringsforum, Narvik Havn KF, SSIN, Narvikfjellet AS, Narvik Slalåmklubb, Vinterfestuka, Destination Narvik AS og enkeltbedrifter bidratt til å tilføre det lokale næringsarbeidet ekstern finansiering i størrelsesorden 80 millioner fra omstillingsperiodens slutt i 2000 til og med I tillegg til dette kommer RDA-midler på 52 millioner, med en samlet prosjektramme på 150 millioner. Futurum var engasjert i arbeidet med å få regional styring av disse midlene. RDAmidlenes betydning for gjennomføring av prosjektene varierer fra fullfinansiering til små men viktige tilskudd. Futurum har i peroden 1994 til 2005 bidratt til etablering av bedrifter som i sum utgjør vel 1000 arbeidsplasser, hvorav etableringen av REC Scancell er den største Folketallet er opprettholdt, også etter omstillingen, selv om utflyttingen av statlige virksomheter bare fortsetter. Neste mål må være å snu stagnasjon til en moderat vekst. Futurum har på ingen måte gjennomført dette arbeidet alene. Vellykkede prosjekter har kommet som et resultat av godt lagarbeid. Og arbeidet er i all hovedsak utført i samarbeid med og på oppdrag for Narvik kommune. Futurum har suksess når et prosjekt eller en bedrift står på egne bein og ikke lengre har behov for våre tjenester. Forut for et slikt resultat ligger et omfattende grunnarbeid. Futurum har på bakgrunn av tall fra SSB og Narvik Kommune utarbeidet statistikk over sysselsettingen i Narvik fra Konklusjonene er som følger: Av det samlede tap av arbeidsplasser i perioden på ca stk står staten og fylkeskommunen for ca 50-55%. I den siste 5-årsperioden reduserte staten og fylkeskommunen sysselsettingen med 248 ansatte i Narvik. Ca nye arbeidsplasser er skap i Narvik i omstillingsperioden fra 1995 til Dette har motvirket tapene men har ennå ikke klart å kompensere 100% for dette. REC Scancell AS utvidelse med 175 nye arbeidsplasser vil lukke det negative gapet og bringe situasjonen tilbake til nivået fra Omstillingsperioden har ikke skapt vekst i forhold til situasjonen i 1980, men har vært en kamp for å kompensere den tapte sysselsettingen i perioden.

20 Utfordringer Det har den siste tiden vist seg svært tydelig at det er økt interesse for etableringer i Narvik. Det som trekkes fram som avgjørende fra bedriftenes side i denne forbindelse er Narvik som transportknutepunkt med Arctic Rail Express og Nothern East West Freight Corridor samt Narviks teknologimiljø. Når det først løsner er det viktig å forsterke innsatsen slik at man får en maksimal effekt av den positive trenden. Det er langt mindre midler som skal til for å smøre en positiv trend enn å snu en negativ utvikling. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om det skal settes inn økte ressurser til Futurum som kan gi grunnlag for ytterligere etableringer både på kort og lang sikt. Selv med full bemanning vil det ikke la seg gjøre å følge opp alle innspill som kommer som følge av interessen for- og den positive utviklingen i Narvik og regionen. En viktig oppgave blir derfor å sikre tilstrekkelige ressurser til næringsarbeidet slik at vi kan utnytte de mulighetene som våre fortrinn gir oss! Og vi må gjøre det selv. Nasjonale og internasjonale aktører har sett og bekreftet at våre satsingsområder gir oss muligheter. Like viktig blir det å ha godt samspill lokalt. Det får vi ved å holde blikket festet på de store linjene til beste for hele regionen. Ragnar Krogstad Adm. dir. Futurum AS

21 Utvalgte prosjekt 2006 Transportprosjekt I forbindelse med at Lofast ferdigstilles og ARE har betydelig vekst, har Futurum engasjert prosjektleder for å legge til rette for distribusjon med utgangspunkt i ARE, og markedsføre Narvik som nordområdenes transportknutepunkt. Arctic Rail Express (ARE) er et kombitog for rask fremføring av containere, vekselbeholdere og semitrailere. Arctic Rail Express går fra Oslo/Alnabru til Narvik. Med denne togtraséen gjennom Sverige har CargoNet flyttet jernbbanen ytterligere 250 kilometer nordover. Med Arctic Rail Express tar det 27 timer fra Oslo til Narvik. Det har vært en betydelig økning i godstransporten med ARE-togene mellom 20 og 25 prosent fra 2005 til Fagrådsleder for transport i Narvik Næringsforum, Geir-Harald Brembo, konstaterer at ARE er en suksess, med fortsatt vekstpotensial. Vetco Grey Høsten 2006 ble det klart at olje- og gassgiganten Vetco Grey har besluttet å etablere seg i Narvik. Narvik har med dette fått sin første store teknologibedrift som er spesialisert innen olje- og gassindustrien. I Narvikmålestokk vil det være snakk om mange arbeidsplasser. Vetco Grey har levert undervannsintallasjonene til Snøhvitutbyggingen, og var i oktober på plass i Narvik for å rekruttere studenter fra HIN. Norut Teknologi Narvik har i samarbeid med Futurum, Forskningsparken i Narvik og HIN arbeidet i mer enn et år for å få etableringen i boks. For Norut vil dette være en spennende og viktig samarbeidspartner. Mevin AS Futurum og Forskningsparken i Narvik bidro høsten 2006 til etableringen av transportbedriften Mevin AS. Bedriften har allerede utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge. Bakgrunnen for etableringen av Mevin AS var TIRBs nedlegging av virksomheten TIRB Transport. Da nedleggingen var et faktum, ble det tatt initiativ til å se på mulighetene for å etablere et nytt selskap med utgangspunkt i de sjåførene som utgjorde stammen av TIRB Transport. Høsten 2006 ble selskapet etablert, med tidligere TIRB-sjåfører som aksjonærer. Selskapet har utviklet seg til å bli en betydelig transportbedrift i Nord-Norge, med hovedkontor i Narvik og kjørekontor i Tromsø.

22 Romjulstreff I slutten av desember inviterte Futurum i samarbeid med Narvik Kommune, Narvik Næringsforum og Destination Narvik til romjulstreff for eksil-narvikinger på julebesøk og andre som er nysgjerrige på alt det positive som skjer i byen. Anslagsvis 150 juleferierende og hjemvendte narvikinger møtte opp og fikk aktuell informasjon fra et utvalg bedrifter som er i vekst og søker ny arbeidskraft. De utvalgte bedriftene var Scancell, Narvik Energi AS, Natech AS, Heatwork AS og Høgskolen i Narvik. De fremmøtte ble orientert om anslagsvis 300 ledige stillinger som vil bli utlyst i Narvik i løpet av Prisen Årets Narviking ble delt ut av ordfører Olav Sigurd Alstad. Årets Narviking 2006 gikk til Per Andersson som nå skal i gang med utbygging av solcellefabrikken i Teknologibyen for 750 millioner kroner. En av begrunnelsene var at han markedsfører Narvik og kompetansemiljøet overfor sine eiere, og drar med seg sine medarbeidere når han gjør det. Bedriftsetableringer Futurum har jobbet med flere mulige bedriftsetableringer i 2006, blant annet Mevin, Siemens og Vetco Grey. Selskapet er fortsatt i dialog om flere av de mulige etableringene. Sysselsettingsstatistikk Futurum har på bakgrunn av tall fra SSB og Narvik Kommune utarbeidet statistikk over sysselsettingen i Narvik fra Statistikken viser at statlige arbeidsplasser i 1980 er redusert til 747 i 2005, en nedgang på 43 prosent. Siden omstillingsarbeidet kom i gang og frem til 2005 har man lyktes godt innen privat sektor. I 10-årsperioden er det skapt mer enn nye arbeidsplasser innen privat sektor. De fleste arbeidsplassene har kommet innenfor transport, varehandel, tjenesteyting og byggog anleggsvirksomhet. Det store tapet av offentlige arbeidsplasser har imidlertid fortsatt. I løpet av den siste femårsperioden har nye 250 arbeidsplasser forsvunnet innenfor denne sektoren. Først når Scancells nye fabrikk har kommet i full drift vil Narvik igjen ha like mange arbeidsplasser som i 1980.

23 NEW Corridor AS Selskapet NEW Corridor AS søkte om støtte til prøvetransporter fra regjeringen. Denne søknaden ble ikke innvilget. Selskapet er for tiden sovende. Utenriksdepartementet har nå tatt initiativ til å se på hvordan man kan videreføre øst-vest transportkorridoren over Narvik. Alt tilrettelagt for din etablering 2006 har vært et spennende år med tanke på nyetableringer i Narvik. Flere bedrifter har konkrete planer om utvidelse/nyetablering. For å gjøre beslutningsprosessen enklere for bedrifter som vurderer etablering i Narvik, har Futurum utarbeidet en brosjyre som inneholder det meste av relevant informasjon om byen. Brosjyren som er på hele 50 sider og kommer som resultat av et ønske fra næringslivet, gir matnyttig informasjon om det bedrifter etterspør, samt informasjon om alt fra muligheten til barnehageplass, tomter, skole- og fritidstilbud. Blant de ting som blir beskrevet er Narvik som teknologisk senter og transportknutepunkt, og det spennende arbeidet med å skape en ny bydel på Demagområdet i sentrum. Brosjyren er produsert på norsk og engelsk, og finnes også tilgjengelig på Futurums hjemmesider under linken Ny i Narvik-programmet Futurum jobber med å finansiere et prosjekt som skal legge til rette for norske og utenlandske tilflyttere.

24 Masterplan for Narvik som reisemål Masterplanarbeidet for Narvik som helårig reisemåls fase 3 Fra ord til handling, ble formelt avsluttet i Sluttrapport ble godkjent av styringsgruppa og Innovasjon Norge. Fra ord til handling bestod av 14 enkeltprosjekt som helt eller delvis har lyktes. Masterplanprosessen har imidlertid direkte og indirekte bidratt til en holdningsendring og en rekke positive til skudd til reiselivsproduktet Narvik som i sum må sies å være langt viktigere enn resultatet av noen av enkeltprosjektene i Fra ord til handling. Etableringen av Destination Narvik AS, videreføringen av konseptet Best of the arctic, klatrehallen, prosessen som ledet til det felles konseptet Narvik Sterke opplevelser og tippemillioner til Fagernesfjellet er eksempel på dette. I tillegg har masterplansatsinga bidratt til at det er generert ca 45 millioner kroner til reiselivet i Narvik. Omstilling Bjerkvik I forbindelse med omlegging i Forsvaret forsvant over 300 forsvarsarbeidsplasser fra Bjerkvik. Futurum har deltatt i styringsgruppa som har som oppgave å se på fremtidig bruk av eiendommer som forsvaret har fristilt. Mye av Narviks fremtidige utvikling ligger i Bjerkvik. I tillegg til mulighetsanalysen skal det etableres et utviklingsfond som kan benyttes til strakstiltak for aktuelle bedrifter og etablerere. Teknologidagene Futurum er involvert i to prosjekt som har som mål å få arrangert teknologikonferanser. Masterplan Teknologi Forskningsparken i Narvik har i samarbeid med Futurum påtatt seg ansvaret for å få gjennomført Masterplan for Teknologi. Arbeidet vil ikke skyte fart før ny rektor er ansatt på Høgskolen i Narvik.

25 Tøtte Til Topps Ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps er nærmere beskrevet under prosjekt Det siste året har Tøtte Til Topps gode omdømme spredt seg, med det resultat at konseptet nå er solgt til Evenes, Tjeldsund, Skånland, Lødingen, Bø, Øksnes, Vefsn, og Leknes kommuner. Våren 2007 ble tredje runde av Tøtte Til Topps i Narvik/Ballangen gjennfomført. Totalt har ca 100 deltakere gjennomført ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps. Oljemessa i Stavanger Narvik Kommune og næringslivet i Narvikregionen deltok på oljemessa i Stavanger med felles stand. Erfaringene var gode og man ønsker å gjenta felles deltakelse ved neste ONS som går av stabelen i Transportkonferansen More Effective Transports 2006 Høsten 2006 ble den syvende internasjonale transport- og logistikkonferansen More Effective Transports arrangert i Narvik. Målet med konferansen er å være en nasjonal og internasjonal møteplass for transportaktører og premissleverandører og gi deltakerne logistikkfaglig påfyll. Transportkonferansen har utviklet seg fra å være en konferanse for Barentsregionen til å bli en global møteplass for transport og logistikk som savner sidestykke her til lands. (Artikkel av Knut Viggen, Moderne Transport.) I løpet av konferansen ble det avholdt mer enn 400 møter utenom selve konferansen. Narvikfjellet Investorsøk Futurum bidro med midler til investorsøk for Narvikfjellet. Konklusjonen til Narvikfjellet ble at de ikke var organisasjonsmessig klar til å få inn eksterne eiere.

26 Svarta Bjørn Compagniet Futurum har utarbeidet en skisse for hvordan man kan utvikle et reiselivsprodukt rundt Ofotbanen og Ralllarveien. Utfordringen er å finne eier og investor til å etablere et eventuelt selskap. Fellesgodefinansiering Mange av de godene som turister og fastboende benytter i lokalsamfunn er ikke-kommersielle og finansiert av kommuner, ulike foreninger og lag, gjerne med mye dugnadsinnsats. Dette kan være forsømt, noe som fører til dårligere kvalitet på reiselivsproduktet på stedet. Mange av tiltakene som er nødvendige for å ha et tilfredsstillende reiselivsprodukt er uten direkte inntjening. Eksempel på dette er generell forskjønnelse, atmosfæreutvikling, design, arrangement, kulturutvikling, kvalitetssikring, interntransport, turløyper sommer og vinter, produktutvikling og innovasjon, drift av destinasjonsselskap og turistkontor, vertskapsoppgaver, informasjon og kommunikasjon mot gjest, felles profilering og markedsføring. Landsdelsutvalget har støttet et forprosjekt som skal vurdere muligheten til at regioner kan innføre løsninger av slike fellesgoder. I den forbindelse har de bevilget ,- til Futurum for Narviks deltakelse i prosjektet. Av andre deltakere kan nevnes fylkeskommunene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold, samt flere enkeltkommuner. Studietur - Canada Innovasjon Norge inviterte Futurum til å delta på studietur til Canada for å lære mer om fellesgodefinansiering og opplevelsesturisme med bakgrunn i de oppgaver Futurum jobber med.

27 Andre prosjekt som startet i 2006: Utvidelse av Teknologibyen Medby Næringspark Rallarveien Rekruttering REC ScanCell Oversikt ledige næringsareal Innspill til nasjonal reiselivsstrategi Sterke dager konseptet Vitenskapelig Høgskole Bussrute Narvik Kiruna Samarbeid mellom industri- og teknologimiljø i Narvik og Glomfjord

28 RDA Ofoten Som en følge av økningen i arbeidsgiveravgiften til bedrifter i distriktene har regjeringen bevilget kompensasjonsmidler. For Ofoten utgjorde disse midlene 11 millioner for 2004 og 15,4 millioner for Beløpet for 2006 er ikke endelig fastsatt, men forventes å bli 27 millioner. RDA Ofoten er en prosjektorganisasjon innenfor Ofotsamvirket, dvs. sammenslutningen av kommunene i Ofoten (regionrådet). Ofotsamvirket har engasjert Futurum AS som sekretariat for styringsgruppa for RDA Ofoten. Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil bli gjeninnført fra Masterplan for Narvik som reisemål Fra Ord til Handling Narviksamfunnet har i næringsarbeidet utpekt tre satsingsområder basert på naturgitte fortrinn og eksisterende infrastruktur. Reiseliv og opplevelser er et av satsingsområdene. I denne forbindelse igangsatte Futurum AS i 2001 en forstudie for Masterplan for Narvik som Reisemål. Masterplanen er et helhetlig rammeverk for utviklingen av Narvik som helårig reisemål. Hovedprosjektet Fra ord til handling ble igangsatt i februar 2004, og tar fatt i de sentrale utviklingsområdene og utfordringene som er prioritert i Masterplanen. To viktige konsept som har blitt utviklet gjennom Masterplan for Narvik som reisemål er Narvik Sterke opplevelser og opplevelsesaksen Best of the arctic. Eksempel på synlige resultater er; - Utbyggingen i Fagernesfjellet, lys, skitrekk, Asbjørnstua - The best of the arctic markedsføring av regionen Kiruna Narvik Hamsuns Rike Lofoten - Klatrehallen - Narvikskolen I tillegg har masterplansatsinga bidratt til at det er generert ca 45 millioner kroner til reiselivet i Narvik. Narvikskolen Målet med Narvikskolen er å gjøre Narvik bedre rustet til å ta i mot besøkende og at alle som har kundekontakt bidrar til å selge Narvikregionen og sist men ikke minst få opp stolthetsfølelsen over byen vi bor i og bli kjent med hva vi har å tilby. Målgruppen er alle som møter besøkende/kunder. Bakgrunnen for Narvikskolen var at Masterplan for Narvik som reisemål anbefalte at det for å sikre fokus på kvalitetsarbeidet burde opprettes et lokalstyrt opplæringstilbud i Narvik.

29 Tøtte til topps Målet med ressursutviklingsprogrammet Tøtte Til Topps er å motivere og synliggjøre kvinner som ressurspersoner i Narvik og Ballangen og integrere disse i de miljø hvor viktige avgjørelser fattes. Tøtte til topps er et utviklingsprogram hvor styrearbeid, økonomi, strategi, endringsledelse og egenutvikling er hovedinnholdet. Programmet knytter også en mentor til hver og en av deltakerne. Denne skal ha som oppgave å integrere deltakeren i rett utviklingsmiljø og være dens våpendrager med tanke på styreverv. Mentorene som deltar i programmet er sentrale aktører / ledere i Narvik og Ballangen i dag. Utviklingsprogrammet ble kjørt første gang i 1999, og deretter i Konseptet har fått så godt omdømme at det nå etterspørres av flere andre kommuner i fylket. Narvik som attraksjonssenter Narviks krigshistorie har gjort byen kjent internasjonalt, og i mange land er Narvik blant de mest kjente stedsnavn i Norge. Narviks krigshistorie har utviltsomt et uutnyttet potensial i reiselivssammenheng. Det å ha Nord-Norsk Fredssenter og Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum i samme by, gir krig/fredsdimensjonen en bred plattform som sikrer både et historisk og fremtidsrettet perspektiv. Mulighetene som ligger i et slikt konsept er store. Prosjektet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune. Prosjektet er gjennomført. Det lyktes ikke å etablere en felles plattform for aktørene. Best of The Arctic Best of the arctic er et partnerskapssamarbeid mellom destinasjonsselskapene i opplevelsesaksen Kiruna Narvik Tysfjord/Hamsuns rike og Lofoten. Bakgrunnen for samarbeidet er at vi her har et kompakt område med flere opplevelsesprodukt i verdensklasse. Hovedmålet med samarbeidet er å markedsføre disse grenseløse opplevelsene året rundt. Fra blant annet interregmidler er det bevilget NOK 4,5 mill over 3 år til det felles markedsføringsprosjektet. Målet er å påskynde en prosess som skal føre frem til at «The Best of The Arctic» innen 2014 skal være et av Skandinavias 10 tydeligste begrep innen internasjonalt reiseliv.

30 Presentasjoner Futurum har gjennom årene utarbeidet en rekke presentasjoner som brukes til profilering og markedsføring av Narvik. Narvik kommune og en rekke andre selskap har benyttet våre presentasjoner som grunnlag for egenprofilering. Futurum får jevnlig henvendelser fra Narvik Kommune og andre aktører med forespørsler om skreddersydde presentasjoner. Toppturbok Som en del av masterplansatsingen bidro Futurum i 2004 for å få realisert topptursguiden Topptur. Boka kom ut i desember 2004, og inneholder turbeskrivelser for toppturer i området Narvik, Abisko, Riksgränsen og Björkliden. Boken ble en suksess umiddelbart, og i tillegg til en rekke forhåndsbestillinger, ble det solgt ca 400 bøker i løpet av de to lanseringsdagene i Narvik og Kiruna. Rallarveien Som prosjektansvarlig for Masterplanprosessen og sentral i arbeidet med gjennomføring av planen, har Futurum AS tatt initiativ til å søke midler til opprusting og utvikling av opplevelseskonsept for Rallarveien inkl. Katterat stasjon og Rombaksbotn. Veien kan brukes til vandring, sykling, kulturformidling, historiefortelling og som opplevelsesarena. Prosjektet Opprusting og utvikling av helhetlig konsept for Rallarveien går over tre år og har et totalbudsjett på ,-. Spor 1 Gjestegård populær pub for lokalbefolkningen. Futurum bistod Spor1 Gjestegård med støtte til utarbeidelse av forretningsplan. Velvilje fra blant annet NSB Eiendom, LKAB, Narvik Næringsforum og Narvik Kommune bidro til at etableringen av det som i dag er et attraktivt overnattingssted for ryggsekkturister, og en

31 NEW - korridoren I 1996 lanserte Futurum ideen om at tilrettelegging av havner og jernbaner kunne gi en alternativ øst-vesttransport mellom USA/Canada og Nordkalotten. Sammen med jernbaneselskapene i Finland, Sverige og Norge ble NEW-konseptet (Northern East-West Freight Corridor) skapt. NEW ble presentert internasjonalt. Prøvetransporter til Russland og mellom Finland og USA ble utprøvd. Den nye transportmuligheten kombinert med de pressede transportveiene andre steder, har gitt et løft til ideen bak NEW. I 2000 var NEW-prosjektet nær ved å bli lagt død. Futurum var alene om å holde liv i prosjektet den gang. Ved slutten av 2000 ble et nytt prosjekt i sammenheng med NEW initiert, og denne gangen ble arbeidet løftet til et annet nivå UIC den internasjonale jernbaneunionen. Prosjektets mål er å legge grunnlaget for et containerbasert, intermodalt transportalternativ mellom den nordamerikanske østkysten og Asia/Kina. Konseptet er basert på sjøtransport mellom havner i USA og Nord-Norge og jernbanetransport til/fra Norge gjennom Sverige, Finland, Russland, Sentral-Asia og Kina. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2005/2006. Sommeren 2005 ble selskapet NEW Corridor AS stiftet. De har som oppgave å få i gang kommersielle transporter. Transportkonferansen More Effective Transports More Effective Transports er en internasjonal transportkonferanse i regi av Transportutvikling AS. Konferansen fokuserer på internasjonale transportproblemstillinger med utgangspunkt i Nordkalotten. Futurum har bistått arrangøren med finansiering og gjennomføring. Årlig deltar rundt 100 representanter på denne konferansen. Konferansen har opparbeide t seg et meget godt rykte i løpet av de 3 årene den har eksistert. Konferansen går på engelsk og har i alle årene vært gjennomført i Narvik. Transportplan Ofoten Narvik har behov for en samlet plan som ser de forskjellige elementene i transportsatsingen i en sammenheng. Regional distribusjon er en suksess og UIC-NEW-prosjektet er inne i en positiv fase. Prosjektet ble initiert og utviklet av Futurum men er nå overlatt til Narvik Næringsforum. Kostnadsramme 1.3 mill kr.

32 Ofotbanen AS På bakgrunn av anmodninger fra blant annet reiselivsnæringen og Narvik Næringsforum tok Futurum AS initiativ til å etablere Ofotbanen AS. I teamarbeidet med Narvik Havn KF og inviterte næringsaktører, ble selskapet etablert. I dag har selskapet om lag 50 entusiastiske medarbeidere og er det første privateide jernbaneselskap innen det regulære jernbanemarkedet i Norge. Karven Futurum har gitt støtte til Destination Narvik i forbindelse med medfinansiering av et pilotprosjekt for regionalt togtilbud mellom Kiruna og Narvik. Etter at Karven ble fjernet fra den offentlig finansierte persontrafikken på Ofotbanen i 2003 har det regionale togtilbudet vært levert periodevis. Satsingen på Masterplan for Narvik som Reisemål og The Best of the Arctic krever et forutsigbart kollektivtilbud mellom disse reiselivsdestinasjonene. Hurtigbåten Narvik Svolvær Hurtigbåtforbindelsen Narvik Svolvær er en rute med internasjonal interesse og stort potensial. Mimir AS, et rådgiverselskap for reiselivet, har på oppdrag fra Futurum gjennomført en analyse av markedsmuligheter for en hurtigbåtrute mellom Narvik og Svolvær. Her kommer det fram at ut fra profil, eksisterende og mulige produkter vil aksen Jukkasjärvi/Kiruna/Riksgränsen til Ofoten og Lofoten, samt sørnord-aksen Bodø - Harstad kunne utvikles til en av Skandinavias sterkeste opplevelsesregioner. En båtforbindelse mellom Narvik, Evenes og Svolvær vil, sammen med bl.a. Ofotbanen, være helt sentral i utviklingen av en reiselivsregion. Bistand til gründere og bedrifter Futurum får jevnlige henvendelser fra etablerere i forbindelse med planer om oppstart av egen bedrift. Futurum bidrar ofte til å utarbeide markedsanalyser, forretningsplaner og søknader til eksempelvis Innovasjon Norge. Futurum bistår etablerte bedrifter og mulige nyetableringer med finansiering av utviklingsprosjekt, kartlegging av mulige arealer/lokaler og rådgivning i forhold til offentlige myndigheter.

33 I kamp for Toll i Narvik I 2002 iverksatte tolldirektøren en omfattende omorganiseringsprosess i Tollvesenet. Narvik tollsted ble foreslått nedlagt og Tolldirektøren foreslo at Narvik tollsted skulle ivaretas fra Harstad. Dermed ble Futurum AS engasjert på vegne Narvik Kommune. Det ble etablert et nært samarbeid med Narvik Tollerforening, og det ble nedsatt en styringsgruppe med representanter fra de politiske partier i kommunen, Narvik Tollerforening og Narvik Næringsforum. Arbeidet med å bevare Tollvesenets tilstedeværelse i Narvik ble etter mye hard jobbing kronet med hell. Nordkalottprosjektet Dette er et 3-årig interreg-prosjekt som er et samarbeid mellom industrien på Nordkalotten og offentlige aktører. Prosjektet startet i 2004 og er en videreføring av tidligere prosjekt. Narvik Havn KF og Futurum er de norske deltakerne. LKAB er også engasjert i prosjektet. Målet er å skaffe industrien på Nordkalotten effektive transportløsninger. Den totale kostnadsrammen er på ,- SEK. Futurum har forpliktet seg til å finansiere ,- SEK til sammen over 3 år. I tillegg kommer Futurums egne kostnader. Futurum har engasjert Nord-Norsk Spedisjon til å delta i prosjektet på vegne av Futurum. Målsettingen med deltakelsen i prosjektet er å bidra til å skaffe konkrete transporter over Narvik, i tillegg til å få synliggjort og få prioritet for utenlandsforbindelsene over Narvik. Strategisk plan for Ofoten Futurum er aktiv deltaker i sekretariatet for den første strategiske næringsplanen for Ofoten. Futurum er også representert i styringsgruppen for strategisk næringsplan for Ofoten. For første gang i historien gikk Ofoten-kommunene i februar 2005 i gang med å utarbeide en felle Strategisk Næringsplan. Forsvarsomstilling Bjerkvik Futurum har samarbeidet med Narvik Kommune i arbeidet med å utarbeide handlingsplan og søknad. Dette arbeidet bidro til å skaffe ,- i forsvarsomstillingsmidler fra Nordland Fylkeskommune. Narvik Kommune vil lede arbeidet.

34 Heatwork AS Heatwork er mobilt varme- og tinekonsept som pumper væske gjennom et sirkulasjonssystem. Væsken varmes opp og sirkulerer i et lukket system med slanger som legges i sløyfer på bakken. Futurum har bidratt med forretnings- utvikling og finansiering. Reguleringsplan Fagernesfjellet Som følge av den vedtatte Masterplan for Narvik som reisemål er aktiviteter i Fagernesfjellet en viktig del av planen, og for å få utviklingen i gang er man nødt til å ha det reguleringsmessige på plass. Reguleringsplanen skal i tillegg til å sikre arealer for opplevelser og næring, også ta vare på verdiene i landskapet. Det innebærer at det er utarbeidet en egen skjøtselsplan, slik at både det biologiske mangfoldet og allmennhetens ønsker og behov for rekreasjon blir ivaretatt. Futurum i samarbeid med Narvik Kommune satte i gang arbeidet med reguleringsplan for Fagernesfjellet. Arbeidet ble fullført våren Destination Narvik Destination Narvik ble etablert sommeren 2003, og Futurum AS står i dag som eneste eier. Selskapet er et felles verktøy for arbeidet med å ivareta og utvikle Narviks attraksjonskraft og tilgjengelighet som reisemål og sted å bosette seg. Selskapets sentrale arbeidsoppgaver er blant annet å gjennomføre markedsføring og kampanjer mot prioriterte markeder både i nærmarkedet og nasjonale/ internasjonale marked, drive produktpakking og booking, herunder utvikle egne produkt samt tilby bookingtjenester. Destination Narvik ivaretar også vertskapsfunksjonen på vegne av Narvik Kommune, herunder drift av turistinformasjon. Teknologisatsning Futurum jobber for å få en spisset og samkjørt teknologisatsing i Narvik med et nasjonalt/internasjonalt perspektiv. Aktuelle prosjekt er Masterplan Teknologi, samarbeid Høgskole Næringsliv, Centre of Expertise m. fl.

35 Haddock Haddock produserer hodeplagg til sport og fritid. Utgangspunktet for virksomheten er kunnskaper som Lutta og Torbjørn Enevold tilegnet seg gjennom klatreekspedisjoner i Himalaya /Nepal. Luene utvikles mht. kvalitet og design av Haddock, mens produksjonen skjer i Nepal. Haddock står for hele produksjonsplanlegging, kontroll, transport og alt salgsarbeid. Etablering av LNG- selskap Futurum gjorde i samarbeid med Narvik Energi innledende undersøkelser med hensyn til etablering av et LNG mottaksanlegg i Narvik i forbindelse med beslutningen om utbygging av Snøhvit-feltet. Konklusjonen var at en større industriell bruker ville være en forutsetning for å kunne forsvare investeringen i et slikt anlegg. Som et resultat av dette arbeidet ble selskapet Naturgass Nord etablert, med Narvikgården AS, Narvik Energi AS og LKAB, Narvik Havn, OVDS og Nordlandsgass som aksjonærer. Formålet med selskapet er i første omgang å utrede etablering av et LNG-mottaksanlegg i Narvik. Dersom etableringen lykkes vil virksomheten bygge, eie og drive et rentabelt LNG mottaksanlegg i Narvik. Scancell AS ScanCell AS i Narvik startet produksjon av multikrystallinske solceller i november Bedriften har siden årsskiftet 2003 ekspandert fra 12 ansatte til 70 ansatte pr mai Produksjonen foregår på 5 skift, og det produseres ca solceller hvert døgn. ScanCell selger kvalitetsprodukter til modulfabrikanter primært Sverige, hvor søsterbedriften ScanModule er etablert, men også produsenter i Tyskland, Japan, Kina og India mottar eller har mottatt kvalitetsprodukter fra Narvik. ScanCell er i ferd med å doble sin produksjon, og vil i løpet av 1 kvartal 2006 ha 2 komplette produksjonslinjer på plass. Scancell AS ble grunnlagt i 1998 som den første skandinaviske produsenten av solceller. Futurum var initiativtaker og inne som eier i etableringsfasen.

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Innledning - sammendrag

Innledning - sammendrag Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003 - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10

Innhold. Fakta om Norsk Helsenett 4. Organisering og styring 6. Samhandling mellom aktører i sektoren 9. Virksomhetsområder 10 Årsrapport 2007 Innhold Fakta om Norsk Helsenett 4 Organisering og styring 6 Samhandling mellom aktører i sektoren 9 Virksomhetsområder 10 Marked og tilknytning 14 Rimeligere tjenester 16 En profesjonalisert

Detaljer

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen

SNF rapport nr. 16/07. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot. Stig-Erik Jakobsen Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6143: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Åmot Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune

Detaljer

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi...

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi... Årsrapport Narvik kommune 2014 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Rådmannens innledning... 6 3 Organisering... 8 3.1 Politisk struktur... 8 3.2 Administrativ struktur... 9 3.3 Eierstrategi... 9 4 Styringssystem...

Detaljer