CSC SOLUTIONS AS FINANSREGNSKAP Gjelder perioden fra 1. april 2006 til og med 31. mars Foretaksnummer NO MVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CSC SOLUTIONS AS FINANSREGNSKAP 2007. Gjelder perioden fra 1. april 2006 til og med 31. mars 2007. Foretaksnummer NO 958958455 MVA"

Transkript

1 FINANSREGNSKAP 2007 CSC SOLUTIONS AS Foretaksnummer NO MVA Gjelder perioden fra 1. april 2006 til og med 31. mars 2007 CSC.COM/NO CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

2 STYRETS ÅRSBERETNING FINANSÅRET 2007 CSC Solutions Norge AS leverer IT-løsninger og tjenester til større norske virksomheter hvor IT er et strategisk virkemiddel og en integrert del av kjernevirksomheten. Generelt omfatter IT-tjenestene utvikling, implementering, forvaltning og drift av systemer, inklusive å overta ansvaret for hele eller deler av kundenes IT-virksomhet gjennom outsourcingsavtaler. Selskapet er markedsleder av denne type tjenester i Norge til forsikrings- og finansieringsselskaper og globalt til reassuranse selskaper. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, og som bekreftes å være tilstede. Selskapet har avvikende regnskapsår, fra 1.4 til og med Regnskapsåret som ble avsluttet betegnes MNOK Prosent Med virkning fra 1. april 2006 ble alle ansatte i vårt søsterselskap i Norge, CSC Airline Solutions Norway AS overført til CSC Solutions Norge AS. Dermed er alle CSC ansatte i Norge samlet i et selskap, noe som gir en slagkraftig enhet til å møte den økte konkurransen i markedet. Gjennomsnittlig antall ansatte for CSC Solutions Norge AS var i siste regnskapsår 440 mot 315 i fjor. Selskapet har ved utgangen av mars ansatte. Vårt morselskap i USA annonserte i april 2006 en restrukturering med et nedbemanningsmål på ansatte, primært i Europa. CSC Solutions Norge AS har siste regnskapsår gjennomført et frivillig program blant sine ansatte, i samarbeid med fagforeningen, hvor et titalls ansatte valgte å akseptere en sluttpakke. Selskapet har lykkes med å fornye alle avtaler som utløp siste regnskapsår, men har i fornyelsene merket økt konkurranse og prispress i markedet. Det er siste regnskapsår med suksess gjennomført prosjekter med bruk av CSCs offshoreressurser i India. Etterspørselen etter leveranser der offshore inngår er økende og selskapet regner med 0 DRIFTSINNTEKTER Hovedtall CSC Solutions Norge AS Tall i NOK mill Driftsinntekter 595,6 504 Driftsresultat 49,0 49,3 Resultat etter skatt 46,6 41,6 Egenkapital 415,5 368,9 Egenkapitalandel 66,4% 57,6% vekst i bruk av offshore i det nye regnskapsår. Hovedtall Samlingen av CSC-ansatte i Norge har medført en inntektsøkning i CSC Solutions Norge AS som følge av timesalg mot CSC Airline Solutions Norway AS på NOK 57,5 mill siste regnskapsår. Korrigert for dette viser driftsinntekter en økning på 6,7%. Restruktureringen siste år belaster regnskapet med NOK 6,5 mill i restruktureringskostnader. 0 E.K ANDEL Organisasjon og miljø Samtlige aksjer var per eiet av Mynd International Ltd, Columbia S.C., USA, som er en del av Computer Sciences Corporation, et selskap notert på NYSE. Det gjøres jevnlige undersøkelser av selskapets arbeidsmiljø. Miljøet vurderes å være godt. Sykefraværet i den norske virksomheten var i snitt på 4,5%, en reduksjon fra 4,6% året før. Selskapet driver ikke med virksomhet som påvirker det eksterne miljøet.

3 Vårt svenske datterselskap ble lagt ned per oktober 2006, etter en styrt avvikling de seneste par år der ansatte og kontrakter har blitt overført til CSC Sverige AB. Dette er gjort som et ledd i konsolidering av CSCs virksomhet i Sverige. Likestilling Tariffavtalen som selskapet har med Finansforbundet har en egen passus om likestilling: Alle ansatte gis de samme muligheter for personlig og faglig utvikling og skal stilles likt - uansett kjønn - med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. I forbindelse med alle lønnsvurderinger foretas det en sammenligning for å sikre at det er lik behandling mellom kjønnene. Selskapet har ved utgangen av mars 2007 en kvinneandel på 33%, som er på linje med fjoråret. Styret består av 7 medlemmer, hvorav 3 er kvinner. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt mot danske kroner, da en vesentlig del av selskapets leveranser skjer med bistand fra vårt søsterselskap i Danmark. Selskapet har kun en liten andel av sine inntekter i andre valutaer enn NOK. Selskapet har p.t. ingen rentebærende gjeld. Kredittrisiko Selskapet har erfaringsmessig ikke realisert tap på utestående fordringer, og anser kredittrisikoen for å være liten. Likviditetsrisiko Selskapet har en god balanse mellom utbetalinger av driftskostnader og innbetaling fra kunder. Selskapets kontantbeholdning og tilgang til kapital anses for å være tilstrekkelig til å ivareta den forretning som selskapet er involvert i. Årets regnskap Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Årets disposisjoner Årets resultat etter skatt utgjør NOK ,- Styret foreslår følgende disposisjoner : Avsetning til annen egenkapital: NOK ,- Sum disponert: NOK ,- Fremtid Selskapet inngår i den nordiske gruppering i CSC, Nordic Region, og ivaretar den spesielle fokus som rettes mot Norge og norske kunder. Det forventes volumvekst i det nye regnskapsår, men til noe lavere priser som følge av justerte priser på fornyede avtaler samt bruk av offshore. Selskapet anser seg godt posisjonert til å ivareta de utfordringer som ligger i markedet. Oslo 31. mai 2007 Peter Malcolm George Frøydis Risbakken Steen Rasmussen Styrets leder Gisle Eckhoff Per Kristian Nauste Oddny Ringheim Merethe Refvik Adm. Dir.

4 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader (TNOK) Konserninntekter 3/ Lisensinntekter Tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader mm. 4/ Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Note Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter/(kostnader) 2/ Andre finansinntekter/(kostnader) (351) Netto finans Ordinært resultat før skatt Skattekostnader Årets resultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført til fond for vurderingsforskjeller Sum disponert

5 BALANSE EIENDELer (TNOK) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Annen programvare Goodwill Kontraktsgoodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Investering i datterselskap Sum Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLer Fordringer Kundefordringer Opptjente ikke fakturerte inntekter Prosjekter i arbeid Andre fordringer Fordring konsernselskaper Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD (TNOK) Note Innskutt egenkapital Aksjekapital aksjer à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til konsernselskaper Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Oslo 31. mai 2007 Peter Malcolm George Frøydis Risbakken Steen Rasmussen Styrets leder Gisle Eckhoff Per Kristian Nauste Oddny Ringheim Merethe Refvik Adm. Dir.

7 Kontantstrømoppstilling (TNOK) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (9.111) (9.509) Ordinære avskrivninger Resultat av investering i datterselskaper (1.315) (652) Endring netto pensjonsmidler/forpliktelser 511 (5.485) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (28) (31) Endring i kundefordringer (31.707) Endring i leverandørgjeld 745 (4.012) Endring i konsernmellomværende (32.564) Endring i andre tidsavgrensningsposter (39.166) A: Netto likv. endring fra virksomheten Kontantstrømmer fra Investeringsaktiviteter Innbetaling ved avvikling av datter i Sverige Investering i varige driftsmidler (18.623) (11.695) Salg av varige driftsmidler Lån til konsernselskaper ( ) Endring i andre investeringer B: Netto likv. endring fra investering ( ) C: Kontantstrømmer fra Finansieringsaktiviteter D: Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende. A + B + C+D = Netto endring i likvider gjennom året ( ) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

8 NOTER Note 1 Generelle regnskapsprinsipper CSC Solutions Norge AS (CSC Norge) er et 100% eid datterselskap av Computer Sciences Corporation (CSC). CSC er notert på den New York baserte børsen, NYSE. CSC Norge følger derfor regnskapsår etter samme praksis som morselskapet. Dette årsregnskapet omfatter perioden 1. april 2006 til og med 31. mars Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og er selskapet sitt 6. regnskapsår med avvikende årsoppgjør. USGAAP Selskapet leverer sine regnskapsrapporter til morselskapet i henhold til USGAAP, og foretar en fortløpende evaluering av vurderingsprinsipper i regnskapet. Der hvor norsk regnskapslovgivning har valgfrihet, har man valgt å behandle transaksjonene i overensstemmelse med USGAAP. Inntektsføring Selskapets inntekter blir hovedsakelig generert gjennom lisensiering av administrasjonssystemer og outsourcingtjenester. Selskapet har historisk en sterk base i forsikringsog finansieringsbransjen, men har i de siste år også etablert kunder i andre sektorer. Software systemene blir lisensiert gjennom en ikke eksklusiv og ikke overførbar lisens som generelt sett har en ikke kansellerbar periode på 5 til 7 år. Software salgene genererer inntekter ved hjelp av Engangsvederlag og Månedlig løpende vederlag. Engangsvederlag blir inntektsført når alle kontraktsforpliktelser er oppfylt. Månedlig vederlag blir inntektsført gjennom løpende fakturering og dekker bruksrettighetene for systemet. I noen tilfeller inkluderer det løpende vederlaget også MESA-tjenester (Maintenance, Enhancements and Service Availability) som blir inntektsført etter hvert som tjenestene blir levert. Selskapet yter også konsulenttjenester, inkludert implementering, integrasjonstjenester, E-business, CRMtjenester og utdanningstjenester, som er tilgjengelig enten gjennom våre programservice-avtaler eller via egne avtaler for de enkelte prosjekter, og blir belastet kunden separat. Ved fastpris kontrakter blir fortjeneste inntektsført i henhold til løpende avregningsmetoden. Endringer i estimater for fortjeneste og eventuelle tap ved fastpriskontrakten blir regnskapsført i den perioden dette blir konstatert. Vurderingsprinsipper Omløpsmidler er ført opp i regnskapet til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er ført opp i årsregnskapet til anskaffelseskost etter fradrag for akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger, såfremt ikke den virkelige verdien er lavere og dette skyldes årsaker som ikke er forbigående. Bedriftsøkonomiske avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt levetid. Gevinst/tap ved salg av egne driftsmidler blir resultatført som ordinære inntekter/kostnader. Pensjoner Selskapet har etablert pensjonsordninger for sine ansatte gjennom Innskuddspensjoner og Ytelsesordninger. Innskuddspensjon: Bidrag til Innskuddspensjon blir kostnadsført løpende. Ytelsespensjon: Ved regnskapsføring av ytelsespensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjonsforpliktelser er beregnet til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Fremtidige pensjonsytelser er beregnet med utgangspunkt i forventet lønn på pensjonstidspunktet. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Avviket mellom estimert pensjonsforpliktelse/ estimert verdi av pensjonsmidler ved utgangen av forrige regnskapsår og aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/ faktisk verdi av pensjonsmidler ved årets begynnelse, amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsen og verdien av pensjonsmidlene. I henhold til standarden er det tatt hensyn til arbeidsgiveravgift i den perioden underfinansiering oppstår.

9 Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kurs på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Selskapet har ikke regnskapsført uspesifisert avsetning på kundefordringer. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skattekostnaden består av periodens betalbare skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på bakgrunn av midlertidige forskjeller per balansedagen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Goodwill Ervervet goodwill i forbindelse med oppkjøp av mindre virksomheter avskrives lineært over normalt 5 år. Outsourcing kontrakt kostnader Kostnader i forbindelse med outsourcingkontrakter blir generelt sett kostnadsført løpende. Imidlertid blir noen kostnader i forbindelse med oppstart av en outsourcingkontrakt aktivert og deretter kostnadsført over kontraktens varighet. Disse kostnadene vil typisk bestå av kjøpskostnader i forbindelse med kontrakten og transitionskostnader (flyttekostnader), inkludert kostnader i forbindelse med due diligence aktiviteter etter konkurrent valg og kostnader relatert til installasjon av systemer og prosesser. Anleggsmidler som blir kjøpt i forbindelse med outsourcings transaksjoner blir aktivert og avskrevet i henhold til selskapets normale retningslinjer. Kjøpesum som blir betalt til klienter og som overstiger bokført verdi av overtatte anleggsmidler blir aktivert som kontrakts goodwill og avskrevet over kontraktens varighet. Avskrivningen av kontraktsgoodwill blir regnskapsført som en reduksjon i omsetning. Note 2 Poster som er sammenslått Renteinntekter fra selskap i samme konsern Annen renteinntekt Andre rentekostnader (70) (48) Sum Renteinntekter Note 3 DRIFTSINNTEKTER PER VIRKSOMHETSOMRÅDE Inntekter fra selskap i samme konsern Månedlig vederlag Konsulenttjenester Driftsinntekter Andre inntekter Sum

10 Note 4 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (ytelsespensjon) Andre ytelser Lønnskostnader mm Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelse til administrerende direktør utgjorde for siste 12 mndr NOK i lønn og NOK 317 i bonus. Administrerende direktør har avtale om 6+9 mnd oppsigelsesfrist, samt en førtidspensjonsavtale fra 62 år på 70% av 12G. Førtidspensjonsavtalen er driftsfinansiert og inngår i NRS beregningen over pensjonsforpliktelser, se note 5. Service kost for førtidspensjonsavtalen var NOK 315 for Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret Restrukeringskostnader på NOK inngår i lønnskostnadene. Fordringer på ansatte utgjorde NOK 596. Note 4 Pensjoner Innskuddspensjon Selskapet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Selskapet betaler faste bidrag til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Tilskuddet utgjør fra 2,9 % til 5,5 % av den ansattes lønn. 80 ansatte omfattes av ordningene. Kostnadsført tilskudd inngår i lønnskostnaden og utgjør NOK i Ytelsespensjon CSC Solutions Norge AS har tjenestepensjonsforsikring etter skatteloven (TPES) med generell pensjonsalder 67 år. Selskapets pensjonsforpliktelse er dekket gjennom pensjonsordninger i forsikringsselskap. Alderspensjonen utgjør en prosent av pensjonsgrunnlaget basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Videre inngår i ordningen ektefellepensjon, barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. I tillegg har CSC pensjonsforpliktelser overfor enkelte arbeidstakere utover den ordinære kollektivavtalen. Dette gjelder ansatte med lavere pensjonsalder og tilleggspensjoner.

11 Netto periodisert pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidlene (16.336) (10.338) Effekt av førtidspensjon tidligere ikke beregnet Amortisering av estimeringstap aktive Netto pensjonskostnad (ytelsesbasert pensjon) Aga Pensjonskostnad inkl aga Pensjonsforpliktelser i balansen Beregnede pensjonsforpliktelser Utsatt forpliktelse ved tap/gevinst (76.235) (31.591) Markedsverdi av pensjonsmidler ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser før avgift (28.828) (23.577) Periodisert arbeidsgiveravgift Avsetning pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse etter avgift (22.713) (23.225) Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 6,00% 6,00% Diskonteringsrente 4,4%/4,2% 5,10/4,40% Årlig lønnsvekst 2,5%/3,5% 3,00/2,50% Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2%/1,5% 2,00% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift faktor 14,1% 14,1% Antall medlemmer i ordningene Gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid 14,9 15,73 Note 6 ANLEGGSMIDLER Kontrakts Inventar Biler Maskiner Lokaler goodwill Goodwill Software Sum Ansk. Kost Tilgang Avgang (289) (197) (486) Ansk. Kost Akk. Avskr Årets avskr Åkk. avskr. avgang (135) (130) (265) Akk. Avskr Bokført verdi Avskrivningssats 25% 25 % 17-33% 5-8 år 5-10 år 20 % 20 % Avskrivning knyttet til kontraktsgoodwill er ført som inntektsreduksjon.

12 Note 7 DATTERSELSKAPER Forretnings Anskaffelses Stemme Selskap kontor Tidspunkt Eierandel Andel CSC Solutions Sverige AB Stockholm % 100 % Sverige Anskaffelseskost 49 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 49 Goodwill Inngående balanse herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Avskrivning goodwill Årets resultat datterselskaper Likvidasjonsvederlag (16.513) Omregningsdifferanser 0 Utgående balanse Datter i Sverige ble avviklet i oktober Note 8 Mellomværende og transaksjoner med konsernselskaper Inntekter fra konsernselskaper Tjenester fra konsernselskaper Renteinntekter fra konsernselskaper Kortsiktige fordringer på konsernselskaper Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Note 9 SKATTER Ved utgangen av regnskapsåret eksisterer det midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet og regnskapsført utsatt skatt av disse forskjellene i henhold til god regnskapsskikk i år i fjor Driftsmidler (10.323) (8.425) Pensjonsforpliktelser Annet 0 0 Netto skatteøkende (reduserende) midlertidige forskjeller Grunnlag for utsatt skatt (utsatt skattefordel) Utsatt skatt (Utsatt skattefordel), 28% av grunnlaget

13 Regnskapsmessig resultat før skatter Resultat fra investering i datterselskap (1.315) +/- endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller 672 Underskudd tidligere år = Skattemessig inntekt Betalbar skatt Endring i utsatt skatt (675) For lite avsatt i fjor - Årets skattekostnad Skattesats 28 % Betalbar skatt i balansen består av årets betalbar skatt avsetning samt restavsetning for forrige regnskapsår som ennå ikke har forfalt til betaling. Note 10 EGENKAPITAL Fond for Aksjekapital Annen EK vurderingsforskjeller Sum Egenkapital Egenkapital Årets overskudd Fond for vurderingsforskjeller (10.451) - Egenkapital Note 11 FORPLIKTELSER OG GARANTIER Selskapet har langsiktige leieforpliktelser for totalt 90 mill. Leiekontraktene har gjenværende løpetid fra 6 måneder til 5 år. Selskapet har leasing avtale for deler av bilparken. Årlig leasingkostnad utgjør 635 per år. Selskapets bankforbindelse har stilt garanti for forskuddstrekk og 3 husleiekontrakter med varighet på 3 til 6 måneder. Note 12 PROSJEKTER I ARBEID Posten vedrører periodiserte kostnader knyttet til outsourcingskontrakter.

14

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer