CSC SOLUTIONS AS FINANSREGNSKAP Gjelder perioden fra 1. april 2006 til og med 31. mars Foretaksnummer NO MVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CSC SOLUTIONS AS FINANSREGNSKAP 2007. Gjelder perioden fra 1. april 2006 til og med 31. mars 2007. Foretaksnummer NO 958958455 MVA"

Transkript

1 FINANSREGNSKAP 2007 CSC SOLUTIONS AS Foretaksnummer NO MVA Gjelder perioden fra 1. april 2006 til og med 31. mars 2007 CSC.COM/NO CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

2 STYRETS ÅRSBERETNING FINANSÅRET 2007 CSC Solutions Norge AS leverer IT-løsninger og tjenester til større norske virksomheter hvor IT er et strategisk virkemiddel og en integrert del av kjernevirksomheten. Generelt omfatter IT-tjenestene utvikling, implementering, forvaltning og drift av systemer, inklusive å overta ansvaret for hele eller deler av kundenes IT-virksomhet gjennom outsourcingsavtaler. Selskapet er markedsleder av denne type tjenester i Norge til forsikrings- og finansieringsselskaper og globalt til reassuranse selskaper. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, og som bekreftes å være tilstede. Selskapet har avvikende regnskapsår, fra 1.4 til og med Regnskapsåret som ble avsluttet betegnes MNOK Prosent Med virkning fra 1. april 2006 ble alle ansatte i vårt søsterselskap i Norge, CSC Airline Solutions Norway AS overført til CSC Solutions Norge AS. Dermed er alle CSC ansatte i Norge samlet i et selskap, noe som gir en slagkraftig enhet til å møte den økte konkurransen i markedet. Gjennomsnittlig antall ansatte for CSC Solutions Norge AS var i siste regnskapsår 440 mot 315 i fjor. Selskapet har ved utgangen av mars ansatte. Vårt morselskap i USA annonserte i april 2006 en restrukturering med et nedbemanningsmål på ansatte, primært i Europa. CSC Solutions Norge AS har siste regnskapsår gjennomført et frivillig program blant sine ansatte, i samarbeid med fagforeningen, hvor et titalls ansatte valgte å akseptere en sluttpakke. Selskapet har lykkes med å fornye alle avtaler som utløp siste regnskapsår, men har i fornyelsene merket økt konkurranse og prispress i markedet. Det er siste regnskapsår med suksess gjennomført prosjekter med bruk av CSCs offshoreressurser i India. Etterspørselen etter leveranser der offshore inngår er økende og selskapet regner med 0 DRIFTSINNTEKTER Hovedtall CSC Solutions Norge AS Tall i NOK mill Driftsinntekter 595,6 504 Driftsresultat 49,0 49,3 Resultat etter skatt 46,6 41,6 Egenkapital 415,5 368,9 Egenkapitalandel 66,4% 57,6% vekst i bruk av offshore i det nye regnskapsår. Hovedtall Samlingen av CSC-ansatte i Norge har medført en inntektsøkning i CSC Solutions Norge AS som følge av timesalg mot CSC Airline Solutions Norway AS på NOK 57,5 mill siste regnskapsår. Korrigert for dette viser driftsinntekter en økning på 6,7%. Restruktureringen siste år belaster regnskapet med NOK 6,5 mill i restruktureringskostnader. 0 E.K ANDEL Organisasjon og miljø Samtlige aksjer var per eiet av Mynd International Ltd, Columbia S.C., USA, som er en del av Computer Sciences Corporation, et selskap notert på NYSE. Det gjøres jevnlige undersøkelser av selskapets arbeidsmiljø. Miljøet vurderes å være godt. Sykefraværet i den norske virksomheten var i snitt på 4,5%, en reduksjon fra 4,6% året før. Selskapet driver ikke med virksomhet som påvirker det eksterne miljøet.

3 Vårt svenske datterselskap ble lagt ned per oktober 2006, etter en styrt avvikling de seneste par år der ansatte og kontrakter har blitt overført til CSC Sverige AB. Dette er gjort som et ledd i konsolidering av CSCs virksomhet i Sverige. Likestilling Tariffavtalen som selskapet har med Finansforbundet har en egen passus om likestilling: Alle ansatte gis de samme muligheter for personlig og faglig utvikling og skal stilles likt - uansett kjønn - med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. I forbindelse med alle lønnsvurderinger foretas det en sammenligning for å sikre at det er lik behandling mellom kjønnene. Selskapet har ved utgangen av mars 2007 en kvinneandel på 33%, som er på linje med fjoråret. Styret består av 7 medlemmer, hvorav 3 er kvinner. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt mot danske kroner, da en vesentlig del av selskapets leveranser skjer med bistand fra vårt søsterselskap i Danmark. Selskapet har kun en liten andel av sine inntekter i andre valutaer enn NOK. Selskapet har p.t. ingen rentebærende gjeld. Kredittrisiko Selskapet har erfaringsmessig ikke realisert tap på utestående fordringer, og anser kredittrisikoen for å være liten. Likviditetsrisiko Selskapet har en god balanse mellom utbetalinger av driftskostnader og innbetaling fra kunder. Selskapets kontantbeholdning og tilgang til kapital anses for å være tilstrekkelig til å ivareta den forretning som selskapet er involvert i. Årets regnskap Styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet. Årets disposisjoner Årets resultat etter skatt utgjør NOK ,- Styret foreslår følgende disposisjoner : Avsetning til annen egenkapital: NOK ,- Sum disponert: NOK ,- Fremtid Selskapet inngår i den nordiske gruppering i CSC, Nordic Region, og ivaretar den spesielle fokus som rettes mot Norge og norske kunder. Det forventes volumvekst i det nye regnskapsår, men til noe lavere priser som følge av justerte priser på fornyede avtaler samt bruk av offshore. Selskapet anser seg godt posisjonert til å ivareta de utfordringer som ligger i markedet. Oslo 31. mai 2007 Peter Malcolm George Frøydis Risbakken Steen Rasmussen Styrets leder Gisle Eckhoff Per Kristian Nauste Oddny Ringheim Merethe Refvik Adm. Dir.

4 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader (TNOK) Konserninntekter 3/ Lisensinntekter Tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader mm. 4/ Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Note Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter/(kostnader) 2/ Andre finansinntekter/(kostnader) (351) Netto finans Ordinært resultat før skatt Skattekostnader Årets resultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført til fond for vurderingsforskjeller Sum disponert

5 BALANSE EIENDELer (TNOK) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Annen programvare Goodwill Kontraktsgoodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Investering i datterselskap Sum Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLer Fordringer Kundefordringer Opptjente ikke fakturerte inntekter Prosjekter i arbeid Andre fordringer Fordring konsernselskaper Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD (TNOK) Note Innskutt egenkapital Aksjekapital aksjer à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Gjeld til konsernselskaper Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Oslo 31. mai 2007 Peter Malcolm George Frøydis Risbakken Steen Rasmussen Styrets leder Gisle Eckhoff Per Kristian Nauste Oddny Ringheim Merethe Refvik Adm. Dir.

7 Kontantstrømoppstilling (TNOK) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (9.111) (9.509) Ordinære avskrivninger Resultat av investering i datterselskaper (1.315) (652) Endring netto pensjonsmidler/forpliktelser 511 (5.485) Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler (28) (31) Endring i kundefordringer (31.707) Endring i leverandørgjeld 745 (4.012) Endring i konsernmellomværende (32.564) Endring i andre tidsavgrensningsposter (39.166) A: Netto likv. endring fra virksomheten Kontantstrømmer fra Investeringsaktiviteter Innbetaling ved avvikling av datter i Sverige Investering i varige driftsmidler (18.623) (11.695) Salg av varige driftsmidler Lån til konsernselskaper ( ) Endring i andre investeringer B: Netto likv. endring fra investering ( ) C: Kontantstrømmer fra Finansieringsaktiviteter D: Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende. A + B + C+D = Netto endring i likvider gjennom året ( ) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

8 NOTER Note 1 Generelle regnskapsprinsipper CSC Solutions Norge AS (CSC Norge) er et 100% eid datterselskap av Computer Sciences Corporation (CSC). CSC er notert på den New York baserte børsen, NYSE. CSC Norge følger derfor regnskapsår etter samme praksis som morselskapet. Dette årsregnskapet omfatter perioden 1. april 2006 til og med 31. mars Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og er selskapet sitt 6. regnskapsår med avvikende årsoppgjør. USGAAP Selskapet leverer sine regnskapsrapporter til morselskapet i henhold til USGAAP, og foretar en fortløpende evaluering av vurderingsprinsipper i regnskapet. Der hvor norsk regnskapslovgivning har valgfrihet, har man valgt å behandle transaksjonene i overensstemmelse med USGAAP. Inntektsføring Selskapets inntekter blir hovedsakelig generert gjennom lisensiering av administrasjonssystemer og outsourcingtjenester. Selskapet har historisk en sterk base i forsikringsog finansieringsbransjen, men har i de siste år også etablert kunder i andre sektorer. Software systemene blir lisensiert gjennom en ikke eksklusiv og ikke overførbar lisens som generelt sett har en ikke kansellerbar periode på 5 til 7 år. Software salgene genererer inntekter ved hjelp av Engangsvederlag og Månedlig løpende vederlag. Engangsvederlag blir inntektsført når alle kontraktsforpliktelser er oppfylt. Månedlig vederlag blir inntektsført gjennom løpende fakturering og dekker bruksrettighetene for systemet. I noen tilfeller inkluderer det løpende vederlaget også MESA-tjenester (Maintenance, Enhancements and Service Availability) som blir inntektsført etter hvert som tjenestene blir levert. Selskapet yter også konsulenttjenester, inkludert implementering, integrasjonstjenester, E-business, CRMtjenester og utdanningstjenester, som er tilgjengelig enten gjennom våre programservice-avtaler eller via egne avtaler for de enkelte prosjekter, og blir belastet kunden separat. Ved fastpris kontrakter blir fortjeneste inntektsført i henhold til løpende avregningsmetoden. Endringer i estimater for fortjeneste og eventuelle tap ved fastpriskontrakten blir regnskapsført i den perioden dette blir konstatert. Vurderingsprinsipper Omløpsmidler er ført opp i regnskapet til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er ført opp i årsregnskapet til anskaffelseskost etter fradrag for akkumulerte bedriftsøkonomiske avskrivninger, såfremt ikke den virkelige verdien er lavere og dette skyldes årsaker som ikke er forbigående. Bedriftsøkonomiske avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt levetid. Gevinst/tap ved salg av egne driftsmidler blir resultatført som ordinære inntekter/kostnader. Pensjoner Selskapet har etablert pensjonsordninger for sine ansatte gjennom Innskuddspensjoner og Ytelsesordninger. Innskuddspensjon: Bidrag til Innskuddspensjon blir kostnadsført løpende. Ytelsespensjon: Ved regnskapsføring av ytelsespensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjonsforpliktelser er beregnet til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Fremtidige pensjonsytelser er beregnet med utgangspunkt i forventet lønn på pensjonstidspunktet. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Avviket mellom estimert pensjonsforpliktelse/ estimert verdi av pensjonsmidler ved utgangen av forrige regnskapsår og aktuarberegnet pensjonsforpliktelse/ faktisk verdi av pensjonsmidler ved årets begynnelse, amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsen og verdien av pensjonsmidlene. I henhold til standarden er det tatt hensyn til arbeidsgiveravgift i den perioden underfinansiering oppstår.

9 Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kurs på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Selskapet har ikke regnskapsført uspesifisert avsetning på kundefordringer. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skattekostnaden består av periodens betalbare skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på bakgrunn av midlertidige forskjeller per balansedagen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Goodwill Ervervet goodwill i forbindelse med oppkjøp av mindre virksomheter avskrives lineært over normalt 5 år. Outsourcing kontrakt kostnader Kostnader i forbindelse med outsourcingkontrakter blir generelt sett kostnadsført løpende. Imidlertid blir noen kostnader i forbindelse med oppstart av en outsourcingkontrakt aktivert og deretter kostnadsført over kontraktens varighet. Disse kostnadene vil typisk bestå av kjøpskostnader i forbindelse med kontrakten og transitionskostnader (flyttekostnader), inkludert kostnader i forbindelse med due diligence aktiviteter etter konkurrent valg og kostnader relatert til installasjon av systemer og prosesser. Anleggsmidler som blir kjøpt i forbindelse med outsourcings transaksjoner blir aktivert og avskrevet i henhold til selskapets normale retningslinjer. Kjøpesum som blir betalt til klienter og som overstiger bokført verdi av overtatte anleggsmidler blir aktivert som kontrakts goodwill og avskrevet over kontraktens varighet. Avskrivningen av kontraktsgoodwill blir regnskapsført som en reduksjon i omsetning. Note 2 Poster som er sammenslått Renteinntekter fra selskap i samme konsern Annen renteinntekt Andre rentekostnader (70) (48) Sum Renteinntekter Note 3 DRIFTSINNTEKTER PER VIRKSOMHETSOMRÅDE Inntekter fra selskap i samme konsern Månedlig vederlag Konsulenttjenester Driftsinntekter Andre inntekter Sum

10 Note 4 Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (ytelsespensjon) Andre ytelser Lønnskostnader mm Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelse til administrerende direktør utgjorde for siste 12 mndr NOK i lønn og NOK 317 i bonus. Administrerende direktør har avtale om 6+9 mnd oppsigelsesfrist, samt en førtidspensjonsavtale fra 62 år på 70% av 12G. Førtidspensjonsavtalen er driftsfinansiert og inngår i NRS beregningen over pensjonsforpliktelser, se note 5. Service kost for førtidspensjonsavtalen var NOK 315 for Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret Restrukeringskostnader på NOK inngår i lønnskostnadene. Fordringer på ansatte utgjorde NOK 596. Note 4 Pensjoner Innskuddspensjon Selskapet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Selskapet betaler faste bidrag til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Tilskuddet utgjør fra 2,9 % til 5,5 % av den ansattes lønn. 80 ansatte omfattes av ordningene. Kostnadsført tilskudd inngår i lønnskostnaden og utgjør NOK i Ytelsespensjon CSC Solutions Norge AS har tjenestepensjonsforsikring etter skatteloven (TPES) med generell pensjonsalder 67 år. Selskapets pensjonsforpliktelse er dekket gjennom pensjonsordninger i forsikringsselskap. Alderspensjonen utgjør en prosent av pensjonsgrunnlaget basert på antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalderen. Videre inngår i ordningen ektefellepensjon, barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. I tillegg har CSC pensjonsforpliktelser overfor enkelte arbeidstakere utover den ordinære kollektivavtalen. Dette gjelder ansatte med lavere pensjonsalder og tilleggspensjoner.

11 Netto periodisert pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidlene (16.336) (10.338) Effekt av førtidspensjon tidligere ikke beregnet Amortisering av estimeringstap aktive Netto pensjonskostnad (ytelsesbasert pensjon) Aga Pensjonskostnad inkl aga Pensjonsforpliktelser i balansen Beregnede pensjonsforpliktelser Utsatt forpliktelse ved tap/gevinst (76.235) (31.591) Markedsverdi av pensjonsmidler ( ) ( ) Pensjonsforpliktelser før avgift (28.828) (23.577) Periodisert arbeidsgiveravgift Avsetning pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse etter avgift (22.713) (23.225) Økonomiske forutsetninger Avkastning på pensjonsmidler 6,00% 6,00% Diskonteringsrente 4,4%/4,2% 5,10/4,40% Årlig lønnsvekst 2,5%/3,5% 3,00/2,50% Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2%/1,5% 2,00% Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgift faktor 14,1% 14,1% Antall medlemmer i ordningene Gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid 14,9 15,73 Note 6 ANLEGGSMIDLER Kontrakts Inventar Biler Maskiner Lokaler goodwill Goodwill Software Sum Ansk. Kost Tilgang Avgang (289) (197) (486) Ansk. Kost Akk. Avskr Årets avskr Åkk. avskr. avgang (135) (130) (265) Akk. Avskr Bokført verdi Avskrivningssats 25% 25 % 17-33% 5-8 år 5-10 år 20 % 20 % Avskrivning knyttet til kontraktsgoodwill er ført som inntektsreduksjon.

12 Note 7 DATTERSELSKAPER Forretnings Anskaffelses Stemme Selskap kontor Tidspunkt Eierandel Andel CSC Solutions Sverige AB Stockholm % 100 % Sverige Anskaffelseskost 49 Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 49 Goodwill Inngående balanse herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Avskrivning goodwill Årets resultat datterselskaper Likvidasjonsvederlag (16.513) Omregningsdifferanser 0 Utgående balanse Datter i Sverige ble avviklet i oktober Note 8 Mellomværende og transaksjoner med konsernselskaper Inntekter fra konsernselskaper Tjenester fra konsernselskaper Renteinntekter fra konsernselskaper Kortsiktige fordringer på konsernselskaper Kortsiktig gjeld til konsernselskaper Note 9 SKATTER Ved utgangen av regnskapsåret eksisterer det midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet og regnskapsført utsatt skatt av disse forskjellene i henhold til god regnskapsskikk i år i fjor Driftsmidler (10.323) (8.425) Pensjonsforpliktelser Annet 0 0 Netto skatteøkende (reduserende) midlertidige forskjeller Grunnlag for utsatt skatt (utsatt skattefordel) Utsatt skatt (Utsatt skattefordel), 28% av grunnlaget

13 Regnskapsmessig resultat før skatter Resultat fra investering i datterselskap (1.315) +/- endring i midlertidige forskjeller Permanente forskjeller 672 Underskudd tidligere år = Skattemessig inntekt Betalbar skatt Endring i utsatt skatt (675) For lite avsatt i fjor - Årets skattekostnad Skattesats 28 % Betalbar skatt i balansen består av årets betalbar skatt avsetning samt restavsetning for forrige regnskapsår som ennå ikke har forfalt til betaling. Note 10 EGENKAPITAL Fond for Aksjekapital Annen EK vurderingsforskjeller Sum Egenkapital Egenkapital Årets overskudd Fond for vurderingsforskjeller (10.451) - Egenkapital Note 11 FORPLIKTELSER OG GARANTIER Selskapet har langsiktige leieforpliktelser for totalt 90 mill. Leiekontraktene har gjenværende løpetid fra 6 måneder til 5 år. Selskapet har leasing avtale for deler av bilparken. Årlig leasingkostnad utgjør 635 per år. Selskapets bankforbindelse har stilt garanti for forskuddstrekk og 3 husleiekontrakter med varighet på 3 til 6 måneder. Note 12 PROSJEKTER I ARBEID Posten vedrører periodiserte kostnader knyttet til outsourcingskontrakter.

14

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap

NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap NorgesGruppen Resultatregnskap morselskap Alle beløp i 1000 kroner Note 2010 2009 Andre driftsinntekter 237 130 232 440 Sum driftsinntekter 237 130 232 440 Lønnskostnader 3 134 455 166 115 Andre driftskostnader

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSBERETNING 2014 Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren,

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer